Unit10 : pengawalan

EBBY FIRDAOS SUFIAN
EBBY FIRDAOS SUFIANStudent à EBBY FIRDAOS SUFIAN
PENGAWALAN                            Asas Pengurusan
                  PENGAWALAN
Objektif Pembelajaran :   Mengaitkan fungsi kawalan dengan fungsi-fungsi
          pengurusan yang lain.
Hasil Pembelajaran : Di akhir unit ini ,pelajar dapat:


  •  Mendefinisikan kawalan.
  •  Mengenalpasti keperluan terhadap pengawalan.
  •  Mengaitkan fungsi kawalan dan perancangan.
  •  Mengenalpasti langkah-langkah dan teknik-teknik pengawalan.
PENGAWALAN                              Asas Pengurusan
                PENGAWALAN
10.0 Pengenalan


Daripada unit-unit sebelum ini kita telah mempelajari beberapa fungsi di dalam
pengurusan dan fungsi terakhir adalah pengawalan. Fungsi inilah yang kita akan
pelajari sekarang. Pengawalan adalah amat penting bagi sesebuah organisasi
dalam menjayakan strategi perancangan mereka ke arah mencapai matlamat
yang telah ditetapkan.


10.1 Definisi
Terdapat beberapa definisi yang telah dikenal pasti, di antaranya:


a) Pengawalan ini boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus
  memastikan aktiviti yang sebenar ( yang dijalankan) sama sepertimana yang
  telah dirancangkan dan mengambil tindakan pembetulan bagi memperbaiki
  kesilapan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.


b) Mengikut Robert J Mockler ( 1972 ) kawalan pengurusan adalah suatu
  usaha yang sistematik untuk menetapkan piawai-piawai prestasi agar selari
  dengan rancangan matlamat, untuk mereka bentuk sistem Maklum balas.
PENGAWALAN                             Asas Pengurusan


10.2 Keperluan Pengawalan


Terdapat empat sebab kenapa pengawalan perlu dilakukan di dalam sesebuah
organisasi.


a)   Perubahan dalaman dan luaran organisasi.
   Organisasi sentiasa berubah di sebabkan oleh perubahan-perubahan yang
   berlaku dipersekitaran luaran. Kos pembuatan dan buruh sentiasa berubah,
   pasaran kerap berubah, citarasa pengguna berubah, barang baru sentiasa
   muncul yang menyebabkan pengurus mesti peka terhadap perubahan-
   perubahan tersebut. Pengurus dan kakitangan sentiasa bertukar, peraturan
   baru dikeluarkan dan pelbagai perubahan lagi yang berlaku dalam organisasi
   memerlukan pengurus sentiasa mengawasi perubahan-perubahan tersebut.


b) Kekusutan
   Semakin besar dan berkembang organisasi tersebut akan menyebabkan
   kakitangan semakin ramai dan kerja-kerja akan bertambah. Ini akan
   meyukarkan tugas pengurus dan memerlukan kawalan dilakukan supaya
   semua aktiviti berjalan dengan lancar dan tiada pertindihan tugas berlaku.
   Faktor pemencaran juga memerlukan kawalan dilakukan supaya tidak
   berlakunya penyalahgunaan kuasa.


c) Kesilapan
   Semua manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Disebabkan oleh
   kelemahan yang ada pada setiap manusia maka pengurus tidak boleh
   mengandaikan semua pekerja tidak akan melakukan kesilapan. Dengan
   adanya kawalan pengurus dapat memperbaiki kesilapan yang mungkin
   dilakukan oleh pekerja dan kesilapan tersebut mestilah diperbaiki sebelum
   ianya menjadi bertambah besar dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.
PENGAWALAN                             Asas Pengurusan


d) Delegasi
  Meskipun pengurus mengagihkan kuasa dan tanggungjawabnya kepada
  pekerja tetapi ia tidak boleh lepas tangan kerana mereka masih lagi
  bertanggunggan ke atas setiap tugas     yang dilakukan oleh pekerja. Bagi
  memastikan setiap pekerja melaksanakan tugas yang telah diserahkan
  dengan sempurna maka pengurus perlu mengawasi tugas-tugas yang
  dilakukan supaya tidak lari daripada yang telah dirancangkan. Pengurus tidak
  akan dapat mengawasi pekerjanya tanpa adanya satu sistem pengawalan
  yang berkesan.


  Untuk melaksanakan sistem pengawalan yang berkesan pengurus perlu
  mengetahui tahap kawalan betul yang perlu dikenakan ke atas setiap pekerja.
  Tahap kawalan yang betul amat diperlukan kerana ia mempunyai kesan yang
  negatif apabila pengurus mengenakan kawalan yang terlalu ketat atau
  longgar.
       Kawalan Ketat               Kawalan Longgar
1. Pekerja memberontak                Pekerja membuat  kerja
                          sambil lewa
2. Pekerja tertekan                 Disiplin pekerja merosot
3. Produktiviti rendah               Produkiviti rendah
4. Hubungan    antara   pekerja   dengan  Prestasi kerja merosot
  pengurus  rendah.   (tiada   komunikasi
  berlaku)
5. Berlaku gangguan emosi              Kerugian atau  pembaziran
                          sumber
6. Prestasi kerja merosot              Masalah-masalah sosial
10. 3 Hubungan Pengawalan dan Perancangan
PENGAWALAN                             Asas Pengurusan


Fokus utama setiap organisasi ialah mencapai objektif yang telah ditetapkan
dalam perancangan. Untuk memastikan objektif ini dicapai maka pengurus perlu
sentiasa mengawal aktiviti-aktiviti yang dilakukan supaya tidak menyimpang
daripada perancangan dan jika adanya penyimpangan atau kesilapan maka
ianya dapat diperbetulkan dengan segera dan ini dapat membantu pencapaian
objektif. Kawalan tidak dilakukan jika tiada perancangan kerana jika tiada
perancangan maka tiada objektif yang hendak dicapai.
10.4 Proses Pengawalan


Untuk menjayakan sesuatu pengawalan kita perlu mengikuti proses yang
ditetapkan. Terdapat 4 proses yang perlu dipelajari dan diikuti:
Langkah 1: Menetapkan piawaian atau standard


Piawaian merupakan tahap ukuran bagi sesuatu perkara yang ingin dikawal. Di
sini kita mesti tahu apakah standard yang perlu ditetapkan. Sebagai contoh
piawaian bagi markah lulus untuk setiap pelajar adalah 50%.


Sekiranya pencapaian pelajar adalah di bawah 50% maka prestasi pelajar
tersebut dianggapkan lemah.Terdapat beberapa cara untuk menetapkan
piawaian :-
  a) Berdasarkan pengalaman yang lepas.
  b) Atas budi bicara pengurus
  c) Berdasarkan rekod-rekod dari organisasi yang lain
  d) Berdasarkan kepada kelengkapan
  e) Berdasarkan kepada belanjawan (budget)


Terdapat beberapa faktor dalam menetapkan piawaian:
PENGAWALAN                               Asas Pengurusan
 a) Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
  Kalau standard yang ditetapkan adalah terlalu terlalu tinggi berkemungkinan
  semua pekerja tidak dapat    mencapainya. Manakala sekiranya piawaian
  yang ditetapkan terlalu rendah akan mencerminkan kualiti yang rendah atau
  tiada kualiti.


 b) Mestilah melambangkan kepada kualiti.
  Piawaian yang ditetapkan bukan sahaja dapat memperbanyakkan kuantiti
  tetapi juga dapat meningkatkan kualiti.


 c) Mestilah jelas atau diterima oleh setiap individu yang terlibat.
  Piawaian yang telah ditetapkan itu mestilah difahami oleh setiap pekerja
  dan mereka mengetahui apa yang sepatutnya mereka capai.


 d) Bergantung kepada objektif organisasi
  Sekiranya objektif organisasi berkehendakkan kualiti yang tinggi maka
  piawaian yan ditetapkan juga mestilah menekankan kepada peningkatan
  kualiti.
Langkah 2: Mengukur prestasi sebenar.


   Pengurus perlulah membuat pengukuran ke atas prestasi pekerja secara
   berterusan bagi memastikan tiada kesilapan yang dilakukan sepanjang
   aktiviti dijalankan.
   Contohnya mengukur prestasi pelajar melalui kuiz, ujian, tugasan dan
   projek secara berterusan daripada awal sehingga akhir semester.
PENGAWALAN                             Asas Pengurusan


 Langkah 3: Buat perbandingan antara prestasi dengan piawaian yang telah
 ditetapkan.


    Setelah mengetahui prestasi sebenar yang telah dicapai ianya harus
    dibandingkan dengan piawaian yang telah ditetapkan . Ini bertujuan untuk
    mengetahui samada prestasi yang ditunjukkan mencapai piawaian yang
    ditetapkan atau tidak. Jika telah mencapai piawaian maka bolehlah
    dikatakan organisasi itu adalah di bawah kawalan. Sekiranya tidak
    mungkin terdapat kesilapan yang perlu diperbetulkan.


    Contohnya, markah kerja kursus pelajar yang mendapatkan markah 35
    maka  prestasinya dikatakan cemerlang dan   melebihi piawaian, jika
    markah 25, prestasinya adalah memuaskan, dan mereka yang mendapat
    markah kurang dari 20, maka prestasinya di anggap lemah.
    Setelah membuat perbandingan, kita dapat tahu 3 keadaan :-
  a) Prestasi sama dengan piawaian.
  b) Prestasi melebihi apa yang ditetapkan dalam piawaian.
  c) Prestasi kurang daripada piawaian yang ditetapkan.
Langkah 4: Memperbetulkan kesilapan.


   Sekiranya organisasi tidak mencapai tahap piawaian yang telah ditetapkan
   maka pengurus perlu mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan
   berlakunya keadaan tersebut.
   Pengurus boleh mengatasi keadaan ini berdasarkan kepada beberapa
   cara.
  a) Menyemak dari segi piawaian.
    Mungkin piawaian terlalu tinggi menyebabkan pekerja tidak boleh capai.
  b) Memperbaiki kesilapan.
   Samada memperbaiki kesilapan mesin @ memperbaiki kesilapan pekerja.
PENGAWALAN  Asas Pengurusan
PENGAWALAN                          Asas Pengurusan
                 AKTIVITI 10A
Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak
jawapan anda pada Maklum balas di halaman berikutnya.


Arahan: Bulatkan jawapan yang betul bagi soalan di bawah.


  10.1 Pengawalan dilihat sebagai elemen yang positif kerana ia dapat
     membantu pengurus mengelakkan daripada berlakunya
      A. Perubahan
      B. Kesilapan
      C. Kompleksiti
      D. Penolakan perubahan
      E. Kecekapan organisasi


  10.2   Langkah terakhir dalam proses pengawalan ialah
      A. Menentukan standard
      B. Membetulkan kesilapan
      C. Membandingkan prestasi dengan standard
      D. Mengukur prestasi
PENGAWALAN                            Asas Pengurusan


     E. Kawalan kualiti


  10.3 Pekerja menolak kepada perubahan kerana
     A. Kepercayaan terhadap matlamat
     B. Fokus kepada perkara yang tidak penting
     C. Ganjaran yang banyak
     D. Integrasi dengan perancangan
     E. Hubungan dengan pengawalan


  10.4    Satu teknik untuk mengatasi halangan kepada pengawalan ialah
     A. PMO
     B. Kebertanggungjawaban
     C. Memperbanyakkan kawalan
     D. Status
     E. Melantik seorang pengawal


Soalan esei


Bincangkan kesan keatas pekerja jika pengurus mengenakan kawalan yang
terlalu ketat atau terlalu longgar
PENGAWALAN                          Asas Pengurusan
            MAKLUM BALAS AKTIVITI
AKTIVITI 10A


Betul / Salah


10.1 B
10.2 B
10.3 B
10.4 A


Soalan esei
10.5
        Kawalan yang ketat    Kawalan longgar
          memberontak       kerja sambil lewa
          tidak berpuashati     pembaziaran     sumber
          masalah disiplin      organisasi
                       masalah disiplin
PENGAWALAN                            Asas Pengurusan
10.5 Prinsip-prinsip kawalan yang berkesan:


Di dalam sesebuah organisasi, kita perlu tahu apakah prinsip-prinsip yang
menentukan sesuatu kawalan itu berkesan atau tidak. Di antara prinsip tersebut
adalah:


a) Fleksibeliti


 Suatu kawalan yang ditetapkan perlulah ada kelonggaran dan ia      boleh
 diubahsuai dari semasa ke semasa. Di mana kawalan yang dikenakan akan
 mengikut keadaan dari masa ke semasa. Contohnya fleksibeliti ke atas
 menetapkan piawaian, di mana pengurus boleh menaikkan ataupun
 merendahkan piawaian berdasarkan kebolehan dan kemampuan pekerja pada
 masa tersebut.


b) Ketepatan


 Kita perlu ada maklumat-maklumat benar, sahih, tepat dan boleh dipercayai.
 Kita juga tidak boleh menyembunyikan apa-apa fakta atau memberi fakta yang
 salah untuk mendapatkan kawalan yang berkesan. Contohnya pengurus perlu
 menerangkan kepada   pekerja apa yang perlu dilakukan, apa yang telah
 dilakukan.Walaupun  sesetengah  fakta-fakta  perlu  dirahsiakan  untuk
 kepentingan organisasi, tetapi maklumat-maklumat tertentu perlu diberitahu
 dengan tepat untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham.
PENGAWALAN                              Asas Pengurusan


c)     Ketepatan masa


   Kita dapat maklumat tersebut pada masa yang betul, pada tempat yang
   sesuai.
   Maklumat diberi pada masa yang memerlukan.
   “Do the thing at the right place and the right time”.
d) Fokus kepada perkara penting


   Aktiviti yang dikawal mestilah yang penting sahaja dan fokus kepada :-
    •  Prestasi-sekiranya organisasi mahukan peningkatan kerja pekerja.
    •  Pekerja-sekiranya organisasi mahukan pekerja mempunyai tingkahlaku
      yang baik.
   e) Penerimaan oleh ahli organisasi


    •  Perkara yang dikawal mestilah dipersetujui oleh ahli organisasi.
      Contohnya masa bekerja dari pukul 8.00 pagi hingga 4.00 petang,
      semua orang mesti bersetuju untuk datang bekerja pada waktu tersebut.
PENGAWALAN                            Asas Pengurusan
10.6 Teknik atau Mekanisma yang digunakan dalam pengawalan.


Apakah yang seringkali dikawal oleh organisasi? Terdapat dua perkara yang
selalunya dikenakan kawalan dalam organisasi :-


a) Kawalan output atau Kawalan prestasi
Kawalan ini digunakan untuk melihat hasil atau prestasi atau hasil sebenar yang
ditunjukkan oleh pekerja.
Mengukur dari aspek:


   i)  Kecekapan
     Di mana melalui kawalan pengurus mendapat gambaran setakat mana
     cekap pekerja-pekerja.


   ii) Kualiti / mutu
     Kawalan juga dapat mengetahui samada prestasi itu telah mencapai
     kualiti yang telah ditetapkan.
     Kawalan juga dapat menjaga mutu untuk menjamin standard yang telah
     ditetapkan


   iii ) Mendapat maklum balas dari pekerja
     Dengan adanya kawalan pengurus dapat memastikan samada semua
     aktiviti pekerja dapat berjalan dengan baik atau menghadapi masalah
     semasa menjalankan aktiviti tersebut.
PENGAWALAN                                Asas Pengurusan


b) Kawalan tingkah laku


  Ia dijalankan bertujuan untuk memastikan tingkah laku pekerja selaras
  dengan apa yang ingin dibentuk oleh organisasi.


  Ia dilaksanakan agar organisasi tidak menghadapi dengan pekerja yang
  menimbulkan masalah atau mempunyai tingkah laku yang tidak diingini
  seperti ponteng kerja, malas, datang lewat, kerja sambil lewa, tidak amanah,
  dedahkan rahsia syarikat, selalu buat kesilapan atau cuai, tidur tempat kerja,
  tidak bertanggungjawab, khayal masa kerja dan sebagainya.
Bagi melaksanakan kedua-dua kawalan tersebut kita perlu menggunakan teknik-
teknik yang tertentu seperti jadual di bawah:


Kawalan output atau prestasi       Kawalan tingkah laku
1) Belanjawan               1) Penilaian prestasi
  - di mana belanjawan yang lebih       - kalau nilai prestasi automatik
  besar, kita harapkan prestasi juga     tingkah laku juga baik iaitu dari
  adalah lebih baik, begitu juga dari     yang tidak baik berubah kepada
  segi mutu dan maklum balas.        baik.
2) Kawalan Mutu              2) Peraturan
                        - membentuk satu disiplin diri
                       kepada pekerja-pekerja.
3) Kawalan Inventori           3) Penyeliaan
4) Penyata kewangan            4) Nisbah Prestasi
5) Reka bentuk operasi
  - di mana pengurus hendak
  merancang untuk menentukan
  sesuatu kerja itu dihasilkan.
PENGAWALAN                       Asas Pengurusan
       i. Apakah objektif anda memasuki MKM?
       ii. Apakah teknik-teknik pengawalan yang telah anda
        ambil bagi memastikan objektif anda tercapai?
PENGAWALAN                           Asas Pengurusan
               AKTIVITI 10 B
Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak
jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.
Arahan: Isikan jawapan yang tepat bagi kenyataan yang diberikan.


  10.6  Sistem kawalan yang ditetapkan perlulah ada kelonggaran dan boleh
   diubahsuai dari masa kesemasa.________________


  10.7  Maklumat-maklumat yang benar, sahih, tepat dan boleh dipercayai
   __________________.


  10.8     Maklumat   tersebut   diterima  pada   masa    yang
   tepat.___________________.


  10.9   Kawalan  dilakukan  pada   perkara-perkara  yang  penting
   sahaja_________________


  10.10 Semua ahli organisasi bersetuju dengan sistem kawalan yang
   dilakukan._______________.
PENGAWALAN                            Asas Pengurusan


Soalan Esei


  10.11 Bezakan di antara kawalan prestasi dan kawalan tingkahlaku.


  10.12 Jelaskan bentuk kawalan prestasi yang digunakan oleh firma


MAKLUM BALAS
Isi tempat kosong


  10.6 fleksibel
  10.7 ketepatan maklumat
  10.8 ketepatam masa
  10.9 fokus kepada perkara penting
  10.10penerimaan oleh ahli organisasi


Soalan esei


10.11 Kawalan prestasi adalah kawalan yang dibuat bagi melihat hasil atau mutu
   kerja yang ditunjukkan oleh pekerja dari segi kecekapan, mutu kerja dan
   tindakbalas dari pekerja manakala kawalan tingkahlaku merupakan
   kawalan bagi memastikan tingkahlaku pekerja selaras dengan apa yang
   diingini oleh organisasi dan tidak mendatangkan maslah kepada
   organisasi.


10.12 Bentuk kawalan prestasi
  1. Belanjawan
  2. mutu kerja
  3. inventori
  4. penyata kewangan
PENGAWALAN                                Asas Pengurusan


  5. rekabentuk organisasi.
               PENILAIAN KENDIRI
Baik sekarang anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam
penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada Maklum balas yang
disediakan. Jika anda menghadapi masalah sila berbincang dengan pensyarah
anda. Selamat Mencuba Semoga Berjaya!!!!!!!!


Isikan tempat kosong


  1. Kawalan penting kepada organisasi kerana ia dapat membantu pengurus
   mengatasi         masalah          __________________dan
   __________________yang      berlaku  disamping   dapat  mengekalkan
   prestasi organisasi.
  2. Kawalan selepas tindakan dapat membekalkan______________kepada
   organisasi    dan   boleh   dijadikan  sebagai     ukuran   bagi
   pemberian_____________kepada pekerja.
  3. Terdapat   4   langkah    dalam   proses   pengawalan     bermula
   dengan__________________,___________________,_______________
   dan akhir sekali________________.Jika prestasi pekerja adalah seperti
   piawai yang ditetapkan maka ____________________tindakan akan
   diambil.
  4. Kawalan mempunyai perkaitan yang rapat dengan__________________.
PENGAWALAN                          Asas Pengurusan
Soalan esei


  1. Berikan definisi kawalan.


  2. Terangkan sebab-sebab kenapa kawalan dilakukan dalam organisasi.


  3. Jelaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengurus dalam kawalan
   kakitangan.


  4. Terangkan mengenai teknik-teknik kawalan berikut:
     i.   kawalan belanjawan
     ii.  kawalan operasi
          MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI
Isi tempat kosong
  1. kesilapan, perubahan
  2. maklumat, ganjaran
  3. menetapkan piawai, mengukur prestasi, membandingkan prestasi dengan
   piawai, membuat tindakan pembetulan, tiada tindakan
  4. perancangan
PENGAWALAN                                Asas Pengurusan
Soalan esei


   1. Definisi pengawalan-satu proses di mana pengurus memastikan aktiviti
    sebenar adalah selaras dengan aktiviti yang dirancangkan dengan
    mengambil tindakan pembetulan bagi mencapai objektif organisasi.
   2. 4 sebab kenapa kawalan dilakukan
      i.    perubahan dalam dan sekitar organisasi
      ii.    kekusuatan yang berlaku dalam organisasi
      iii.   kesilapan yang dibuat oleh pekerja atau pengurus
      iv.    akibat delegasi
   3. 2 kaedah mengawal pekerja
      i.    penilaian prestasi
            menilai prestasi pekerja dan pengurus
            individu dan juga kumpulan
      ii.    nisbah prestasi
          peratus guna tenaga dalam organisasi
          peratus pekerja yang berhenti,digantikan dan ketidakhadiran


4.
Kawalan belanjawan      Kawalan operasi
  peruntukan pada masa akan   proses mengubah input sebelum
    datang   dalam  bentuk   ringgit   barangan dihasilkan
    atau ukuran kuantitatif yang lain      menentukan bagaimana tugas-
    untuk     mengukur     pretatsi   tugas pekerja disusun
    organisasi                 kawalan mutu barangan
    penyelarasan sumber             menentukan   bahan     yang
    piawaian kawalan               diperlukan  bagi   melicinkan
    panduan yang jelas              perjalanan operasi firma

Recommandé

Peranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan par
Peranan Pengurus dan Pendekatan PengurusanPeranan Pengurus dan Pendekatan Pengurusan
Peranan Pengurus dan Pendekatan PengurusanCkg Nizam
60.8K vues25 diapositives
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN par
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSANDEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSANCkg Nizam
163.1K vues11 diapositives
Pengajian perniagaan par
Pengajian perniagaan Pengajian perniagaan
Pengajian perniagaan haniffpotter
52.4K vues35 diapositives
PROSES PENGORGANISASIAN par
PROSES PENGORGANISASIANPROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIANCkg Nizam
17.3K vues11 diapositives
Pengajian Perniagaan Penggal 3/Perniagaan Antarabangsa par
Pengajian Perniagaan Penggal 3/Perniagaan AntarabangsaPengajian Perniagaan Penggal 3/Perniagaan Antarabangsa
Pengajian Perniagaan Penggal 3/Perniagaan Antarabangsahard.Life
30.8K vues21 diapositives
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan par
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanAtiqah Wan
83.3K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Proses kawalan par
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalanwan izzati
21.1K vues4 diapositives
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ... par
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...Farhana Aisyah Norzelan
35K vues55 diapositives
Manual organisasi par
Manual organisasiManual organisasi
Manual organisasiSITI HAJAR
4.6K vues5 diapositives
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG par
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANGCkg Nizam
51.1K vues17 diapositives
P.perniagaan (pengawalan) par
P.perniagaan (pengawalan)P.perniagaan (pengawalan)
P.perniagaan (pengawalan)haniffpotter
42.3K vues44 diapositives
Proses perancangan par
Proses perancanganProses perancangan
Proses perancanganIzzuliani Yassim
11.6K vues8 diapositives

Tendances(20)

Proses kawalan par wan izzati
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalan
wan izzati21.1K vues
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ... par Farhana Aisyah Norzelan
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...
Pengajian perniagaan ( bab 1 keusahawanan : start from pakatan strategik, - ...
Manual organisasi par SITI HAJAR
Manual organisasiManual organisasi
Manual organisasi
SITI HAJAR4.6K vues
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG par Ckg Nizam
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
Ckg Nizam51.1K vues
P.perniagaan (pengawalan) par haniffpotter
P.perniagaan (pengawalan)P.perniagaan (pengawalan)
P.perniagaan (pengawalan)
haniffpotter42.3K vues
PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM - PENGAMBILAN SUMBER MANUSIA par saadiah alidrus
PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM - PENGAMBILAN SUMBER MANUSIAPENGAJIAN PERNIAGAAN STPM - PENGAMBILAN SUMBER MANUSIA
PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM - PENGAMBILAN SUMBER MANUSIA
saadiah alidrus52.3K vues
Bab 2 Campuran Pemasaran - Produk par Syahira Md Desa
Bab 2 Campuran Pemasaran - ProdukBab 2 Campuran Pemasaran - Produk
Bab 2 Campuran Pemasaran - Produk
Syahira Md Desa29.1K vues
PERANCANGAN STRATEGIK par Ckg Nizam
PERANCANGAN STRATEGIKPERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIK
Ckg Nizam60.5K vues
faktor-faktor memulakan perniagaan par ZAFANA
faktor-faktor memulakan perniagaanfaktor-faktor memulakan perniagaan
faktor-faktor memulakan perniagaan
ZAFANA26.8K vues
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN par Ckg Nizam
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAANPENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
Ckg Nizam99.3K vues
Kebaikan Dan Keburukan par mr_kay86
Kebaikan Dan KeburukanKebaikan Dan Keburukan
Kebaikan Dan Keburukan
mr_kay8688.4K vues
KONSEP PENGORGANISASIAN par Ckg Nizam
KONSEP PENGORGANISASIANKONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIAN
Ckg Nizam36.8K vues
Perniagaan & persekitaran stpm sem 1 par Norazul89
Perniagaan & persekitaran stpm  sem 1Perniagaan & persekitaran stpm  sem 1
Perniagaan & persekitaran stpm sem 1
Norazul89107.6K vues
Syarikat multinasional par Miz Jaye
Syarikat multinasionalSyarikat multinasional
Syarikat multinasional
Miz Jaye14.1K vues
Sumber manusia(pp) par SITI HAJAR
Sumber manusia(pp)Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)
SITI HAJAR29.4K vues

Similaire à Unit10 : pengawalan

5 pengawalan par
5 pengawalan5 pengawalan
5 pengawalannoeenadheeyah
1.9K vues10 diapositives
Pengawalan par
PengawalanPengawalan
PengawalanCkg Nizam
15.5K vues16 diapositives
Makalah pengawasanku par
Makalah pengawasankuMakalah pengawasanku
Makalah pengawasankuceyca cefunk
1.9K vues26 diapositives
Control and monitoring account par
Control and monitoring account Control and monitoring account
Control and monitoring account nazarji
366 vues16 diapositives
Controlling - EKONOMI Kelas X par
Controlling - EKONOMI Kelas XControlling - EKONOMI Kelas X
Controlling - EKONOMI Kelas Xfiafia6
593 vues20 diapositives
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5 par
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5
PPT Simulasi Bisnis Kelompok 5Novi Ayu Pratiwi
982 vues15 diapositives

Similaire à Unit10 : pengawalan(20)

Pengawalan par Ckg Nizam
PengawalanPengawalan
Pengawalan
Ckg Nizam15.5K vues
Control and monitoring account par nazarji
Control and monitoring account Control and monitoring account
Control and monitoring account
nazarji366 vues
Controlling - EKONOMI Kelas X par fiafia6
Controlling - EKONOMI Kelas XControlling - EKONOMI Kelas X
Controlling - EKONOMI Kelas X
fiafia6593 vues
Perbedaan Pengawasan dan Pengendalian _Training "Effective LEADERSHIP & SUPER... par Kanaidi ken
Perbedaan Pengawasan dan Pengendalian _Training "Effective LEADERSHIP & SUPER...Perbedaan Pengawasan dan Pengendalian _Training "Effective LEADERSHIP & SUPER...
Perbedaan Pengawasan dan Pengendalian _Training "Effective LEADERSHIP & SUPER...
Kanaidi ken26 vues
245612231213 bab 11 dasar-dasar proses pengendalian par Ferli Dian SAputra
245612231213 bab 11 dasar-dasar proses pengendalian245612231213 bab 11 dasar-dasar proses pengendalian
245612231213 bab 11 dasar-dasar proses pengendalian
Ferli Dian SAputra2.5K vues
Sistem Pengendalian Internal.pptx par nadia893371
Sistem Pengendalian Internal.pptxSistem Pengendalian Internal.pptx
Sistem Pengendalian Internal.pptx
nadia8933712 vues
Manajemen 111022031650-phpapp02 par Putra Meunafa
Manajemen 111022031650-phpapp02Manajemen 111022031650-phpapp02
Manajemen 111022031650-phpapp02
Putra Meunafa318 vues
MTA 802 Evaluate Staff Performance Bahasa Melayu par armanaqim
MTA 802 Evaluate Staff Performance Bahasa MelayuMTA 802 Evaluate Staff Performance Bahasa Melayu
MTA 802 Evaluate Staff Performance Bahasa Melayu
armanaqim234 vues
Ekma4116 manajemen modul 6 par Ratzman III
Ekma4116 manajemen  modul 6Ekma4116 manajemen  modul 6
Ekma4116 manajemen modul 6
Ratzman III748 vues
Makalah 1 Evaluasi Kinerja dan Kompensasi par fadnov14
Makalah 1 Evaluasi Kinerja dan KompensasiMakalah 1 Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Makalah 1 Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
fadnov1412 vues

Plus de EBBY FIRDAOS SUFIAN

Ko k group 1@2 par
Ko k group 1@2Ko k group 1@2
Ko k group 1@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
868 vues47 diapositives
Ko k group 3@2 par
Ko k group 3@2Ko k group 3@2
Ko k group 3@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
846 vues20 diapositives
Ko k group 1@3 par
Ko k group 1@3Ko k group 1@3
Ko k group 1@3EBBY FIRDAOS SUFIAN
888 vues27 diapositives
Ko k group 1@2 par
Ko k group 1@2Ko k group 1@2
Ko k group 1@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
425 vues47 diapositives
Ko k group 3@3 par
Ko k group 3@3Ko k group 3@3
Ko k group 3@3EBBY FIRDAOS SUFIAN
458 vues36 diapositives
Ko k group 2@ 3 par
Ko k group 2@ 3Ko k group 2@ 3
Ko k group 2@ 3EBBY FIRDAOS SUFIAN
652 vues12 diapositives

Plus de EBBY FIRDAOS SUFIAN(20)

Unit10 : pengawalan

 • 1. PENGAWALAN Asas Pengurusan PENGAWALAN Objektif Pembelajaran : Mengaitkan fungsi kawalan dengan fungsi-fungsi pengurusan yang lain. Hasil Pembelajaran : Di akhir unit ini ,pelajar dapat: • Mendefinisikan kawalan. • Mengenalpasti keperluan terhadap pengawalan. • Mengaitkan fungsi kawalan dan perancangan. • Mengenalpasti langkah-langkah dan teknik-teknik pengawalan.
 • 2. PENGAWALAN Asas Pengurusan PENGAWALAN 10.0 Pengenalan Daripada unit-unit sebelum ini kita telah mempelajari beberapa fungsi di dalam pengurusan dan fungsi terakhir adalah pengawalan. Fungsi inilah yang kita akan pelajari sekarang. Pengawalan adalah amat penting bagi sesebuah organisasi dalam menjayakan strategi perancangan mereka ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 10.1 Definisi Terdapat beberapa definisi yang telah dikenal pasti, di antaranya: a) Pengawalan ini boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus memastikan aktiviti yang sebenar ( yang dijalankan) sama sepertimana yang telah dirancangkan dan mengambil tindakan pembetulan bagi memperbaiki kesilapan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. b) Mengikut Robert J Mockler ( 1972 ) kawalan pengurusan adalah suatu usaha yang sistematik untuk menetapkan piawai-piawai prestasi agar selari dengan rancangan matlamat, untuk mereka bentuk sistem Maklum balas.
 • 3. PENGAWALAN Asas Pengurusan 10.2 Keperluan Pengawalan Terdapat empat sebab kenapa pengawalan perlu dilakukan di dalam sesebuah organisasi. a) Perubahan dalaman dan luaran organisasi. Organisasi sentiasa berubah di sebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku dipersekitaran luaran. Kos pembuatan dan buruh sentiasa berubah, pasaran kerap berubah, citarasa pengguna berubah, barang baru sentiasa muncul yang menyebabkan pengurus mesti peka terhadap perubahan- perubahan tersebut. Pengurus dan kakitangan sentiasa bertukar, peraturan baru dikeluarkan dan pelbagai perubahan lagi yang berlaku dalam organisasi memerlukan pengurus sentiasa mengawasi perubahan-perubahan tersebut. b) Kekusutan Semakin besar dan berkembang organisasi tersebut akan menyebabkan kakitangan semakin ramai dan kerja-kerja akan bertambah. Ini akan meyukarkan tugas pengurus dan memerlukan kawalan dilakukan supaya semua aktiviti berjalan dengan lancar dan tiada pertindihan tugas berlaku. Faktor pemencaran juga memerlukan kawalan dilakukan supaya tidak berlakunya penyalahgunaan kuasa. c) Kesilapan Semua manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Disebabkan oleh kelemahan yang ada pada setiap manusia maka pengurus tidak boleh mengandaikan semua pekerja tidak akan melakukan kesilapan. Dengan adanya kawalan pengurus dapat memperbaiki kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pekerja dan kesilapan tersebut mestilah diperbaiki sebelum ianya menjadi bertambah besar dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.
 • 4. PENGAWALAN Asas Pengurusan d) Delegasi Meskipun pengurus mengagihkan kuasa dan tanggungjawabnya kepada pekerja tetapi ia tidak boleh lepas tangan kerana mereka masih lagi bertanggunggan ke atas setiap tugas yang dilakukan oleh pekerja. Bagi memastikan setiap pekerja melaksanakan tugas yang telah diserahkan dengan sempurna maka pengurus perlu mengawasi tugas-tugas yang dilakukan supaya tidak lari daripada yang telah dirancangkan. Pengurus tidak akan dapat mengawasi pekerjanya tanpa adanya satu sistem pengawalan yang berkesan. Untuk melaksanakan sistem pengawalan yang berkesan pengurus perlu mengetahui tahap kawalan betul yang perlu dikenakan ke atas setiap pekerja. Tahap kawalan yang betul amat diperlukan kerana ia mempunyai kesan yang negatif apabila pengurus mengenakan kawalan yang terlalu ketat atau longgar. Kawalan Ketat Kawalan Longgar 1. Pekerja memberontak Pekerja membuat kerja sambil lewa 2. Pekerja tertekan Disiplin pekerja merosot 3. Produktiviti rendah Produkiviti rendah 4. Hubungan antara pekerja dengan Prestasi kerja merosot pengurus rendah. (tiada komunikasi berlaku) 5. Berlaku gangguan emosi Kerugian atau pembaziran sumber 6. Prestasi kerja merosot Masalah-masalah sosial 10. 3 Hubungan Pengawalan dan Perancangan
 • 5. PENGAWALAN Asas Pengurusan Fokus utama setiap organisasi ialah mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam perancangan. Untuk memastikan objektif ini dicapai maka pengurus perlu sentiasa mengawal aktiviti-aktiviti yang dilakukan supaya tidak menyimpang daripada perancangan dan jika adanya penyimpangan atau kesilapan maka ianya dapat diperbetulkan dengan segera dan ini dapat membantu pencapaian objektif. Kawalan tidak dilakukan jika tiada perancangan kerana jika tiada perancangan maka tiada objektif yang hendak dicapai. 10.4 Proses Pengawalan Untuk menjayakan sesuatu pengawalan kita perlu mengikuti proses yang ditetapkan. Terdapat 4 proses yang perlu dipelajari dan diikuti: Langkah 1: Menetapkan piawaian atau standard Piawaian merupakan tahap ukuran bagi sesuatu perkara yang ingin dikawal. Di sini kita mesti tahu apakah standard yang perlu ditetapkan. Sebagai contoh piawaian bagi markah lulus untuk setiap pelajar adalah 50%. Sekiranya pencapaian pelajar adalah di bawah 50% maka prestasi pelajar tersebut dianggapkan lemah.Terdapat beberapa cara untuk menetapkan piawaian :- a) Berdasarkan pengalaman yang lepas. b) Atas budi bicara pengurus c) Berdasarkan rekod-rekod dari organisasi yang lain d) Berdasarkan kepada kelengkapan e) Berdasarkan kepada belanjawan (budget) Terdapat beberapa faktor dalam menetapkan piawaian:
 • 6. PENGAWALAN Asas Pengurusan a) Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau standard yang ditetapkan adalah terlalu terlalu tinggi berkemungkinan semua pekerja tidak dapat mencapainya. Manakala sekiranya piawaian yang ditetapkan terlalu rendah akan mencerminkan kualiti yang rendah atau tiada kualiti. b) Mestilah melambangkan kepada kualiti. Piawaian yang ditetapkan bukan sahaja dapat memperbanyakkan kuantiti tetapi juga dapat meningkatkan kualiti. c) Mestilah jelas atau diterima oleh setiap individu yang terlibat. Piawaian yang telah ditetapkan itu mestilah difahami oleh setiap pekerja dan mereka mengetahui apa yang sepatutnya mereka capai. d) Bergantung kepada objektif organisasi Sekiranya objektif organisasi berkehendakkan kualiti yang tinggi maka piawaian yan ditetapkan juga mestilah menekankan kepada peningkatan kualiti. Langkah 2: Mengukur prestasi sebenar. Pengurus perlulah membuat pengukuran ke atas prestasi pekerja secara berterusan bagi memastikan tiada kesilapan yang dilakukan sepanjang aktiviti dijalankan. Contohnya mengukur prestasi pelajar melalui kuiz, ujian, tugasan dan projek secara berterusan daripada awal sehingga akhir semester.
 • 7. PENGAWALAN Asas Pengurusan Langkah 3: Buat perbandingan antara prestasi dengan piawaian yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui prestasi sebenar yang telah dicapai ianya harus dibandingkan dengan piawaian yang telah ditetapkan . Ini bertujuan untuk mengetahui samada prestasi yang ditunjukkan mencapai piawaian yang ditetapkan atau tidak. Jika telah mencapai piawaian maka bolehlah dikatakan organisasi itu adalah di bawah kawalan. Sekiranya tidak mungkin terdapat kesilapan yang perlu diperbetulkan. Contohnya, markah kerja kursus pelajar yang mendapatkan markah 35 maka prestasinya dikatakan cemerlang dan melebihi piawaian, jika markah 25, prestasinya adalah memuaskan, dan mereka yang mendapat markah kurang dari 20, maka prestasinya di anggap lemah. Setelah membuat perbandingan, kita dapat tahu 3 keadaan :- a) Prestasi sama dengan piawaian. b) Prestasi melebihi apa yang ditetapkan dalam piawaian. c) Prestasi kurang daripada piawaian yang ditetapkan. Langkah 4: Memperbetulkan kesilapan. Sekiranya organisasi tidak mencapai tahap piawaian yang telah ditetapkan maka pengurus perlu mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan berlakunya keadaan tersebut. Pengurus boleh mengatasi keadaan ini berdasarkan kepada beberapa cara. a) Menyemak dari segi piawaian. Mungkin piawaian terlalu tinggi menyebabkan pekerja tidak boleh capai. b) Memperbaiki kesilapan. Samada memperbaiki kesilapan mesin @ memperbaiki kesilapan pekerja.
 • 8. PENGAWALAN Asas Pengurusan
 • 9. PENGAWALAN Asas Pengurusan AKTIVITI 10A Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak jawapan anda pada Maklum balas di halaman berikutnya. Arahan: Bulatkan jawapan yang betul bagi soalan di bawah. 10.1 Pengawalan dilihat sebagai elemen yang positif kerana ia dapat membantu pengurus mengelakkan daripada berlakunya A. Perubahan B. Kesilapan C. Kompleksiti D. Penolakan perubahan E. Kecekapan organisasi 10.2 Langkah terakhir dalam proses pengawalan ialah A. Menentukan standard B. Membetulkan kesilapan C. Membandingkan prestasi dengan standard D. Mengukur prestasi
 • 10. PENGAWALAN Asas Pengurusan E. Kawalan kualiti 10.3 Pekerja menolak kepada perubahan kerana A. Kepercayaan terhadap matlamat B. Fokus kepada perkara yang tidak penting C. Ganjaran yang banyak D. Integrasi dengan perancangan E. Hubungan dengan pengawalan 10.4 Satu teknik untuk mengatasi halangan kepada pengawalan ialah A. PMO B. Kebertanggungjawaban C. Memperbanyakkan kawalan D. Status E. Melantik seorang pengawal Soalan esei Bincangkan kesan keatas pekerja jika pengurus mengenakan kawalan yang terlalu ketat atau terlalu longgar
 • 11. PENGAWALAN Asas Pengurusan MAKLUM BALAS AKTIVITI AKTIVITI 10A Betul / Salah 10.1 B 10.2 B 10.3 B 10.4 A Soalan esei 10.5 Kawalan yang ketat Kawalan longgar  memberontak  kerja sambil lewa  tidak berpuashati  pembaziaran sumber  masalah disiplin organisasi  masalah disiplin
 • 12. PENGAWALAN Asas Pengurusan 10.5 Prinsip-prinsip kawalan yang berkesan: Di dalam sesebuah organisasi, kita perlu tahu apakah prinsip-prinsip yang menentukan sesuatu kawalan itu berkesan atau tidak. Di antara prinsip tersebut adalah: a) Fleksibeliti Suatu kawalan yang ditetapkan perlulah ada kelonggaran dan ia boleh diubahsuai dari semasa ke semasa. Di mana kawalan yang dikenakan akan mengikut keadaan dari masa ke semasa. Contohnya fleksibeliti ke atas menetapkan piawaian, di mana pengurus boleh menaikkan ataupun merendahkan piawaian berdasarkan kebolehan dan kemampuan pekerja pada masa tersebut. b) Ketepatan Kita perlu ada maklumat-maklumat benar, sahih, tepat dan boleh dipercayai. Kita juga tidak boleh menyembunyikan apa-apa fakta atau memberi fakta yang salah untuk mendapatkan kawalan yang berkesan. Contohnya pengurus perlu menerangkan kepada pekerja apa yang perlu dilakukan, apa yang telah dilakukan.Walaupun sesetengah fakta-fakta perlu dirahsiakan untuk kepentingan organisasi, tetapi maklumat-maklumat tertentu perlu diberitahu dengan tepat untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham.
 • 13. PENGAWALAN Asas Pengurusan c) Ketepatan masa Kita dapat maklumat tersebut pada masa yang betul, pada tempat yang sesuai. Maklumat diberi pada masa yang memerlukan. “Do the thing at the right place and the right time”. d) Fokus kepada perkara penting Aktiviti yang dikawal mestilah yang penting sahaja dan fokus kepada :- • Prestasi-sekiranya organisasi mahukan peningkatan kerja pekerja. • Pekerja-sekiranya organisasi mahukan pekerja mempunyai tingkahlaku yang baik. e) Penerimaan oleh ahli organisasi • Perkara yang dikawal mestilah dipersetujui oleh ahli organisasi. Contohnya masa bekerja dari pukul 8.00 pagi hingga 4.00 petang, semua orang mesti bersetuju untuk datang bekerja pada waktu tersebut.
 • 14. PENGAWALAN Asas Pengurusan 10.6 Teknik atau Mekanisma yang digunakan dalam pengawalan. Apakah yang seringkali dikawal oleh organisasi? Terdapat dua perkara yang selalunya dikenakan kawalan dalam organisasi :- a) Kawalan output atau Kawalan prestasi Kawalan ini digunakan untuk melihat hasil atau prestasi atau hasil sebenar yang ditunjukkan oleh pekerja. Mengukur dari aspek: i) Kecekapan Di mana melalui kawalan pengurus mendapat gambaran setakat mana cekap pekerja-pekerja. ii) Kualiti / mutu Kawalan juga dapat mengetahui samada prestasi itu telah mencapai kualiti yang telah ditetapkan. Kawalan juga dapat menjaga mutu untuk menjamin standard yang telah ditetapkan iii ) Mendapat maklum balas dari pekerja Dengan adanya kawalan pengurus dapat memastikan samada semua aktiviti pekerja dapat berjalan dengan baik atau menghadapi masalah semasa menjalankan aktiviti tersebut.
 • 15. PENGAWALAN Asas Pengurusan b) Kawalan tingkah laku Ia dijalankan bertujuan untuk memastikan tingkah laku pekerja selaras dengan apa yang ingin dibentuk oleh organisasi. Ia dilaksanakan agar organisasi tidak menghadapi dengan pekerja yang menimbulkan masalah atau mempunyai tingkah laku yang tidak diingini seperti ponteng kerja, malas, datang lewat, kerja sambil lewa, tidak amanah, dedahkan rahsia syarikat, selalu buat kesilapan atau cuai, tidur tempat kerja, tidak bertanggungjawab, khayal masa kerja dan sebagainya. Bagi melaksanakan kedua-dua kawalan tersebut kita perlu menggunakan teknik- teknik yang tertentu seperti jadual di bawah: Kawalan output atau prestasi Kawalan tingkah laku 1) Belanjawan 1) Penilaian prestasi - di mana belanjawan yang lebih - kalau nilai prestasi automatik besar, kita harapkan prestasi juga tingkah laku juga baik iaitu dari adalah lebih baik, begitu juga dari yang tidak baik berubah kepada segi mutu dan maklum balas. baik. 2) Kawalan Mutu 2) Peraturan - membentuk satu disiplin diri kepada pekerja-pekerja. 3) Kawalan Inventori 3) Penyeliaan 4) Penyata kewangan 4) Nisbah Prestasi 5) Reka bentuk operasi - di mana pengurus hendak merancang untuk menentukan sesuatu kerja itu dihasilkan.
 • 16. PENGAWALAN Asas Pengurusan i. Apakah objektif anda memasuki MKM? ii. Apakah teknik-teknik pengawalan yang telah anda ambil bagi memastikan objektif anda tercapai?
 • 17. PENGAWALAN Asas Pengurusan AKTIVITI 10 B Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. Arahan: Isikan jawapan yang tepat bagi kenyataan yang diberikan. 10.6 Sistem kawalan yang ditetapkan perlulah ada kelonggaran dan boleh diubahsuai dari masa kesemasa.________________ 10.7 Maklumat-maklumat yang benar, sahih, tepat dan boleh dipercayai __________________. 10.8 Maklumat tersebut diterima pada masa yang tepat.___________________. 10.9 Kawalan dilakukan pada perkara-perkara yang penting sahaja_________________ 10.10 Semua ahli organisasi bersetuju dengan sistem kawalan yang dilakukan._______________.
 • 18. PENGAWALAN Asas Pengurusan Soalan Esei 10.11 Bezakan di antara kawalan prestasi dan kawalan tingkahlaku. 10.12 Jelaskan bentuk kawalan prestasi yang digunakan oleh firma MAKLUM BALAS Isi tempat kosong 10.6 fleksibel 10.7 ketepatan maklumat 10.8 ketepatam masa 10.9 fokus kepada perkara penting 10.10penerimaan oleh ahli organisasi Soalan esei 10.11 Kawalan prestasi adalah kawalan yang dibuat bagi melihat hasil atau mutu kerja yang ditunjukkan oleh pekerja dari segi kecekapan, mutu kerja dan tindakbalas dari pekerja manakala kawalan tingkahlaku merupakan kawalan bagi memastikan tingkahlaku pekerja selaras dengan apa yang diingini oleh organisasi dan tidak mendatangkan maslah kepada organisasi. 10.12 Bentuk kawalan prestasi 1. Belanjawan 2. mutu kerja 3. inventori 4. penyata kewangan
 • 19. PENGAWALAN Asas Pengurusan 5. rekabentuk organisasi. PENILAIAN KENDIRI Baik sekarang anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada Maklum balas yang disediakan. Jika anda menghadapi masalah sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat Mencuba Semoga Berjaya!!!!!!!! Isikan tempat kosong 1. Kawalan penting kepada organisasi kerana ia dapat membantu pengurus mengatasi masalah __________________dan __________________yang berlaku disamping dapat mengekalkan prestasi organisasi. 2. Kawalan selepas tindakan dapat membekalkan______________kepada organisasi dan boleh dijadikan sebagai ukuran bagi pemberian_____________kepada pekerja. 3. Terdapat 4 langkah dalam proses pengawalan bermula dengan__________________,___________________,_______________ dan akhir sekali________________.Jika prestasi pekerja adalah seperti piawai yang ditetapkan maka ____________________tindakan akan diambil. 4. Kawalan mempunyai perkaitan yang rapat dengan__________________.
 • 20. PENGAWALAN Asas Pengurusan Soalan esei 1. Berikan definisi kawalan. 2. Terangkan sebab-sebab kenapa kawalan dilakukan dalam organisasi. 3. Jelaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengurus dalam kawalan kakitangan. 4. Terangkan mengenai teknik-teknik kawalan berikut: i. kawalan belanjawan ii. kawalan operasi MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI Isi tempat kosong 1. kesilapan, perubahan 2. maklumat, ganjaran 3. menetapkan piawai, mengukur prestasi, membandingkan prestasi dengan piawai, membuat tindakan pembetulan, tiada tindakan 4. perancangan
 • 21. PENGAWALAN Asas Pengurusan Soalan esei 1. Definisi pengawalan-satu proses di mana pengurus memastikan aktiviti sebenar adalah selaras dengan aktiviti yang dirancangkan dengan mengambil tindakan pembetulan bagi mencapai objektif organisasi. 2. 4 sebab kenapa kawalan dilakukan i. perubahan dalam dan sekitar organisasi ii. kekusuatan yang berlaku dalam organisasi iii. kesilapan yang dibuat oleh pekerja atau pengurus iv. akibat delegasi 3. 2 kaedah mengawal pekerja i. penilaian prestasi  menilai prestasi pekerja dan pengurus  individu dan juga kumpulan ii. nisbah prestasi  peratus guna tenaga dalam organisasi  peratus pekerja yang berhenti,digantikan dan ketidakhadiran 4. Kawalan belanjawan Kawalan operasi  peruntukan pada masa akan  proses mengubah input sebelum datang dalam bentuk ringgit barangan dihasilkan atau ukuran kuantitatif yang lain  menentukan bagaimana tugas-  untuk mengukur pretatsi tugas pekerja disusun organisasi  kawalan mutu barangan  penyelarasan sumber  menentukan bahan yang  piawaian kawalan diperlukan bagi melicinkan  panduan yang jelas perjalanan operasi firma