Unit8 : pengarahan (motivasi)

EBBY FIRDAOS SUFIAN
EBBY FIRDAOS SUFIANStudent à EBBY FIRDAOS SUFIAN
MOTIVASI                                Asas Pengurusan
                        PENGARAHAN
                       ( MOTIVASI )
  Objektif Am:  Memahami dan mengaitkan teori-teori motivasi di dalam pengurusan
          perniagaan.
  Objektif Khusus: Di akhir unit ini, pelajar dapat;


•     Memberikan definisi motivasi.
•     Menerangkan teori-teori motivasi.
•     Mengenalpasti strategi-strategi motivasi dalam pengurusan perniagaan.
•     Mengenalpasti kepentingan motivasi dalam organisasi.
MOTIVASI                                Asas Pengurusan
                 PENGARAHAN
                  (MOTIVASI)
8.0    Pengenalan


Seseorang pengurus akan sentiasa berusaha memajukan organisasinya samada
mengekalkan pencapaian organisasinya atau meningkatkannya kepada tahap yang
dapat memuaskan sehinggalah matlamat organisasi tercapai dengan jayanya. Dengan
itu pengurus tadi perlu memikirkan serta menghasilkan kerjasama dalam kerja-kerja
tertentu ke arah pencapaian matlamat tadi. Oleh itu motivasi akan sentiasa
diperkenalkan dan diamalkan dalam organisasi supaya mendorong kakitangannya ke
arah kejayaan tersebut.


Motivasi adalah suatu dorongan bagi seseorang untuk mengambil tindakan yang mahu
dilakukannya. Contohnya pelajar akan diberi ganjaran $20 ringgit sekiranya dapat
menjawab soalan pensyarah dalam satu sesi kuliah. Pasti pelajar tadi merasa terdorong
untuk mendapatkan ganjaran itu dan akan bertindak menjawab soalan pensyarah tadi.
Begitu juga dengan manusia di dalam situasi yang berbeza akan merasa tertekan
MOTIVASI                                  Asas Pengurusan


melakukan tindakan bagi mencapai sesuatu yang mereka ingini, dan pilihan mereka
yang positif dalam tindakan ini dinamakan motivasi    Apa itu Motivasi….Lagi!!!
    .
8.1 Definisi.


Motivasi boleh diertikan sebagai satu proses psikologi yang merangsang dan
mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk mencapai matlamat
organisasi. Contohnya, ganjaran bagi pekerja yang berjaya menyumbangkan tenaga
dan idea sehingga meningkatkan produktiviti ataupun keuntungan bagi syarikat.
           Selain daripada ganjaran sebagai alat motivasi, apakah lagi yang
           anda dapat fikirkan boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada
           pekerja-pekerja untuk berkhidmat dengan lebih baik?


Motivasi boleh didefinisikan kepada dua iaitu;


 8.1.1 Secara am motivasi adalah satu proses dalaman yang mendorong perlakuan
      untuk mencapai matlamat.


 8.2.1 Secara umum pula motivasi adalah satu paksaan yang menyebabkan manusia
      bertindak dengan cara tertentu ke arah pencapaian matlamat organisasi.
      Proses motivasi pula suatu proses mencipta keadaan organisasi supaya
      bertindak sebagai pendorong kepada pekerja supaya berusaha kepada
      pencapaian matlamat organisasi.
Di sini dapatlah kita tahu bahawa tujuan motivasi   dalam organisasi adalah untuk
menggalakkan kerja di kalangan para pekerja, meningkatkan produktiviti serta
MOTIVASI                                Asas Pengurusan


pencapaian matlamat yang segera. Sekiranya tidak ada motivasi yang perkenalkan
maka pekerja merasakan tidak bersemangat, tidak berpuashati seterusnya membuat
kerja di tahap yang sama yang boleh menyebabkan produktiviti organisasi di tahap yang
sama. Maka pencapaian matlamat juga adalah lambat.


Dalam contoh kita tadi, pelajar digerakkan untuk menjawab soalan pensyarah dengan
kehadiran motivasi iaitu ganjaran. Kita pasti akan melihat pelajar-pelajar bertungkus
lumus dan berebut untuk menjawab soalan tadi. Ini bermakna para pelajar mencuba
sedaya upayanya agar jawapan diberikan adalah tepat dan memenuhi kehendak
pensyarah tadi. Jika tidak ada ganjaran tersebut, pelajar mungkin merasa malas untuk
menjawab dan bersikap berdiam diri di mana pensyarah tidak akan nampak kemajuan
dalam diri pelajar dan hasil pengajarannya.
8.2   Teori-teori Motivasi


Kita dapati banyak teori-teori telah dihasilkan berdasarkan para penyelidik yang telah
mencuba berbagai-bagai cara untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan
produktiviti. Teori-teori yang dihasilkan ini berdasarkan hubungan sosial manusia,
prinsip hidup manusia dan juga keperluan ekonomi manusia. Dengan itu lahirlah
pelbagai teori yang menyokong motivasi dalam organisasi. Di antara teori-teori yang
kita akan pelajari adalah:
   8.2.1  Teori Keperluan Maslow
   8.2.2  Teori Dua Faktor Herzberg dan
   8.2.3  Teori X dan Y.                       Teori
                       Maslow ?!! Apa
                       dia ya?
MOTIVASI                              Asas Pengurusan
 8.2.1 Teori Keperluan Maslow


 Mengikut Maslow, setiap individu akan membawa bersama minatnya, sikap dan
 keinginan ke tempat kerja mereka. Maslow memberikan pandangan bahawa
 manusia mempunyai lima tahap hieraki keinginan yang cuba dipuaskan.
                   Kesempurnaan
                     Diri

                   Penghargaan


                    Sosial                    Keselamatan


                     Fisiologi
      Rajah 8.1: Hierarki Keperluan Maslow
   Tahap I- keinginan fisiologi
MOTIVASI                                Asas Pengurusan


   Termasuk keinginan terhadap minuman, makanan, udara dan seks.


   Tahap 2- keinginan keselamatan/jaminan
   Termasuk keinginan terhadap keselamatan dan kedamaian, serta bebas
   daripada bahaya dan ugutan.


   Tahap 3- keinginan sosial
   Termasuk keinginan untuk bergaul dan berhubung dengan orang lain, serta
   melahirkan perasaan kasih sayang.


   Tahap 4- penghargaan atau kebanggaan
   Termasuk keinginan supaya dihormati, perasaan harga diri dan status (darjat)


   Tahap 5- kesedaran diri
   Termasuk berbagai keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan diri,
   pencapaian diri serta potensi.
   Dari teori Maslow ini dapat dirumuskan kelakuan manusia adalah;


   1. Manusia akan sentiasa cuba memenuhi keinginan pada setiap tahap. Apabila
      telah dipenuhi kehendak pada tahap 1, mereka akan mencuba memenuhi
      keinginan pada tahap ke 2 dan seterusnya.


   2. Apabila keinginan telah dipuaskan, ianya tidak lagi mendorong kelakuan
      manusia. Hanya apabila keinginan masih tidak lagi dipenuhi itulah yang akan
      mendorong manusia untuk bertindak mendapatkan apa ingin diperolehinya.
   8.2.2 Teori Dua Faktor Hertzberg


   Teori yang diperkenalkan oleh Hertzberg ini juga dikenali dengan teori Pendorong
   atau Kesihatan.
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan


   Hasil dari penyelidikan oleh Hertzberg, beliau mengemukakan dua faktor iaitu;
   a)  Faktor-faktor luar daripada pekerjaan itu sendiri yang sekiranya tidak
      diadakan atau disediakan oleh organisasi, maka akan menimbulkan rasa
      tidak puas hati di kalangan pekerja-pekerja. Sekiranya faktor itu disediakan,
      ia tidak semestinya mendorong pekerja-pekerja untuk bekerja dengan penuh
      motivasi. Faktor-faktor ini dinamakan faktor kesihatan termasuklah perkara-
      perkara berikut
       i)   jaminan kerja
       ii) upah
       iii) keadaan tempat kerja
       iv) status
       v) dasar syarikat
       vi) hubungan ketua dan subordinat
       vii) lain-lain faedah atau kemudahan


   b)       Faktor-faktor yang sekiranya wujud akan dapat melahirkan motivasi
      kepada pekerja-pekerja yang mana akan dapat meningkatkan prestasi kerja
      yang baik. Faktor ini dikenali dengan faktor pendorong atau pemuas. Faktor
      ini termasuklah;


       i.         penghargaan kenaikan pangkat atau prestasi cemerlang
       ii.        pencapaian dalam satu-satu tugas
       iii.        tugas yang menunjukkan kemahiran serta kepakaran
       iv.        tanggungjawab sepenuhnya dalam tugas


 Teori ini boleh diterima oleh ramai pengurus dalam berbagai organisasi, di mana
 faktor-faktor pendorong ini cuba memotivasi kelakuan manusia membantu mencapai
 matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi.


 Walaubagaimanapun hasil yang didapati dari kedua-dua teori ini bukanlah satu-
 satunya rangka untuk memahami kelakuan yang bermotivasi di dalam organisasi.
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan


 Manusia mempunyai keinginan yang berlainan dan terdapat pelbagai lagi faktor
 kerja yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada individu.
 8.2.3 Teori X dan Teori Y


 Douglas Mc Gregor membuat andaian mengenai manusia dan menamakannya
 sebagai Teori X dan Teori Y.


 Andaian Teori X
 1. Kebanyakkan manusia semulajadi tidak suka bekerja dan cuba mengelakkan diri
   daripada bekerja.
 2. Mereka mesti diarah , dipaksa, dikawal dan diugut supaya bekerja.
 3. Tidak suka memegang tanggungjawab, mempunyai minat yang rendah        dan
   mahukan jaminan keselamatan.
 Andaian Teori Y


 1. Bekerja dengan cara fizikal dan mental di dalam menjalankan tugas secara
   semulajadi.


 2. Kawalan luaran dan ugutan bukan merupakan satu cara manusia bekerja kearah
   mencapai objektif. Manusia akan berusaha untuk mencapai objektif yang telah
   ditetapkan.


 3. Kewajipan kepada objektif merupakan fungsi ganjaran berdasarkan pencapaian.


 4. Kebanyakkan manusia mempelajari bukan sahaja untuk menerima tetapi juga
   mencari tanggungjawab.
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan


  5. Keupayaan    menggunakan   imaginasi,  kreativiti  dan  kemahiran  untuk
    menyelesaikan masalah organisasi.


  6. Di dalam keadaan corak hidup industri yang moden, potensi di peringkat intelek
    kebanyakkan manusia biasanya tidak digunakan sepenuhnya. Ianya bermaksud
    daya intelek manusia tidak digunakan sepenuhnya kerana banyak peralatan-
    peralatan masakini yang membantu kerja-kerja mereka.
                   AKTIVITI 8A
Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!!
Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.


Arahan: Bulatkan jawapan yang betul bagi kenyataan di bawah:


Soalan Objektif.


8.1 Prestasi ditentukan oleh ____________________.
  A.       Motivasi
  B. Persekitaran
  C. Kebolehan
  D. Semua di atas
  E. Tiada satu pun di atas.


8.2 Keperluan yang tidak tersenarai dalam teori keperluan Maslow ialah_____________
  A. Keselamatan
  B. Pencapaian Hasrat Diri
  C. Psikologi
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan


  D. Kepunyaan
  E. Kesempurnaan Diri


8.3 Gaji dan persekitaran tempat kerja merupakan ciri-ciri factor _______________
  A. Kesihatan
  B.                     Pencapaian Hasrat Diri
  C.                     Motivasi
  D.                     Pertumbuhan
  E.                     Pengukuhan


Soalan esei:


8.4 Berikan definisi Motivasi.
8.5 Apakah yang anda faham mengenai keinginan fisiologi dan keinginan keselamatan
  atau jaminan yang telah dikemukan oleh Abraham Maslow?
                 MAKLUM BALAS AKTIVITI
AKTIVITI 8A
  Soalan Objektif.
  8.1 D
  8.2 D
  8.3 A


  Soalan Esei
MOTIVASI                                Asas Pengurusan


 8.4 Definisi Motivasi
      •  Ransangan dalaman atau psikologi yang menggerakkan dan mendorong
        tingkah laku individu bagi mencapai sesuatu matlamat.


 8.5
        Tahap paling bawah ialah keinginan fisiologi
        Ini termasuklah keinginan terhadap minuman, makanan, udara dan seks.


        Tahap 2- keinginan keselamatan atau jaminan
      •  Ini termasuk keinginan terhadap keselamatan dan kedamaian, serta
        bebas daripada bahaya dan ugutan
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan
8.3 Strategi Motivasi


Pakar-pakar motivasi akan mencadangkan atau mengadakan pelbagai program yang
boleh meningkatkan motivasi pekerja di antaranya;


a. Ganjaran diberikan bila mereka melakukan kerja dengan baik.


b. Pengurusan mengikut objektif iaitu pekerja akan diberi keterangan yang jelas tentang
 objektif syarikat agar dapat memahami kepentingan diri mereka dalam organisasi
 sekaligus memperbaiki diri mencapai matlamat organisasi.


c. Pengurusan berpenyertaan di mana pekerja akan mengemukakan pendapat dan idea
 secara  berkelompok   dan  menimbulkan   isu  yang  bermakna  serta  cuba
 menyelesaikannya.


d. Perluasan Kerja dan Pengayaan Kerja. Perluasan kerja akan dapat menambahkan
 dan memotivasikan pekerja bekerja. Sebenarnya perluasan kerja dapat mengatasi
 masalah kebosanan dalam melakukan kerja yang mudah dan khusus. Pada am
 perluasan kerja dapat membantu kepuasan bekerja berbanding pusingan kerja.
 Sementara itu, pengayaan kerja akan mewujudkan hubungan yang baik dengan
 pelanggan .


e. Pengubahsuaian Jadual kerja dijalankan dengan dua cara iaitu jam kerja boleh ubah
 dan perkongsian kerja di mana kedua-dua cara ini akan meningkatkan lagi kualiti
 kerja.
MOTIVASI                                  Asas Pengurusan
f. Insentif  seperti telah melakukan kerja dan mencapai tahap yang diingini oleh
  organisasi maka diberikan peluang melancong, kereta mewah dan sebagainya.


g. Kenaikan pangkat bermula dari hasil kerja mereka yang mencapai kualiti kerja yang
  telah ditetapkan.


8.4 Tujuan Motivasi


Motivasi yang diwujudkan dalam organisasi dengan berbagai tujuan, maka dapatlah kita
mengenalpasti secara amnya tujuan motivasi adalah untuk:-


a. Memenuhi kepuasan. Pekerja yang berpuashati dan mempunyai semanagat bekerja
  yang tinggi akan mempamerkan kerjasama yang baik dan kepatuhan serta kesetiaan
  kepada   organisasinya.  Oleh  itu,  kemungkinan  berlakunya  mogok,  sabotaj,
  ketidakhadiran   terhadp operasi organisasi tidak akan berlaku. Ini adalah kerana
  pekerja tersebut merasa puashati dengan kerja mereka yang dapat memenuhi
  kehendak dan keperluan mereka seperti keperluan ekonomi dan keperluan sosial
  setelah mereka melakukan kerja berkenaan.


b. Memotivasikan kelakuan kerja (“work-related behaviour”). Pengurus harus memahami
  dan mengetahui gelagat kerja yang patut dimotivasikan supaya matlamat organisasi
  dapat dicapai. Gelagat-gelagat seperti menyertai sesebuah organisasi, terus berada
  dan setia di dalam organisasi, sentiasa hadir bekerja, menunjukkan prestasi kerja
  yang cemerlang bagi mencapai produktiviti yang tinggi, suka untuk melakukan kerja
  untuk kepentingan organisasi harus dimotivasikan oleh sesebuah organisasi.


c. Melicinkan atau melancarkan tugas. Motivasi dapat menghalang berlakunya perkara-
  perkara seperti ketidakhadiran, mogok dan sebagainya. Apabila perkara sebegini
  dapat dielakkan maka, tugas dan beban kerja akan menjadi lancar sekaligus
  melicinkan perancangan dan kerja yang harus dilaksanakan. Pengurus boleh
  menyediakan program latihan kepada kakitangan, memberikan kemudahan di
  pejabat, insentif kehadiran, hadiah tahunan sebagai alat motivasi.
MOTIVASI                                  Asas Pengurusan


d.  Merangsangkan    prestasi.  Suasana  kerja  yang  memberangsangkan  seperti
   kebebasan dalam cara melaksanakan kerja akan menggalakkan pekerja untuk
   bekerja dengan lebih tekun dan baik lagi. Kerelaan seseorang pekerja melakukan
   kerjanya dengan baik akan meningkatkan prestasi kerjayanya. Oleh itu dalam jangka
   masa panjang, pekerja-pekerja akan bersaing secara sihat di antara satu sama lain
   untuk meningkatkan prestasi mereka dan sekaligus meningkatkan juga prestasi
   organisasi mereka.
8.5 Kepentingan Motivasi Kepada Organisasi.


Motivasi memberi banyak kebaikan kepada organisasi. Ia boleh menghasilkan pekerja
yang lebih produktif. Pekerja yagn bermotivasi tinggi dan dimotivasikan dengan cara
yang betul oleh pengurusnya akan menunjukkan produktiviti yang lebih daripada pekerja
yang mempunyai motivasi yang rendah.


Motivasi yang tinggi akan membawa kepada tumpuan kepada kualiti. Pekerja yang
bermotivasi tinggi akan menitik beratkan kualiti atau mutu kerja yang terbaik. Ini kerana
mereka mengharapkan kebaikan serta keuntungan yang maksimum kepada organisasi
dan diri mereka sendiri untuk jangkamasa panjang.


Motivasi juga akan membawa kepada penghasilan alternatif yagn lebih baik. Apabila
seseorang pekerja mempunyai motivasi yang tinggi, dia akan sentiasa mencari alternatif
terbaik untuk melakukan kerjanya supaya produktiviti dan kualiti dapat ditingkatkan.
MOTIVASI                               Asas Pengurusan
                    AKTIVITI 8B
Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!!
Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.
Arahan : Bulatkan jawaban yang betul.


8.6 Pekerja yang mengadakan mogok kerja atau sabotaj terhadap aktiviti organisasi
  adalah pekerja yang berpuashati terhadap pekerjanya.
                                      (B/S)
8.7 Salah satu tujuan motivasi diwujudkan di dalam sesebuah organisasi adalah untuk
  melicinkan kerja-kerja seseorang.
                                      (B/S)
8.8 Seseorang yagn bermotivasi tinggi akan lebih menitikberatkan kualiti yang tinggi
  agar dapat membawa kebaikan dan keuntungan kepada organisasinya.
                                      (B/S)


Soalan Esei.


8.9 Mengapa motivasi penting dalam sesebuah organisasi?
MOTIVASI                                 Asas Pengurusan
               MAKLUM BALAS AKTIVITI
AKTIVITI 8B


Betul / Salah


8.6 S
8.7 B
8.8 B


Soalan Esei
8.9 Kepentingan Motivasi:-


    a) Ia boleh menghasilkan pekerja yang lebih produktif.


    b) Pekerja yang bermotivasi tinggi akan menitik beratkan kualiti atau mutu kerja
    yang terbaik.
MOTIVASI                                Asas Pengurusan


    c) Motivasi juga akan membawa kepada penghasilan alternatif yagn lebih baik. .


Huraian merujuk kepada mukasurat 11 dan 12 daripada unit ini.
MOTIVASI                                Asas Pengurusan
                  PENILAIAN KENDIRI


   Baik sekarang anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam
   penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang
   disediakan. Jika anda menghadapi masalah sila berbincang dengan pensyarah
   anda.Selamat Mencuba Semoga Berjaya !!!!!!


   Arahan: Isikan Tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


   1. _______________ ialah ransangan dalaman yang membentuk __________
      seseorang individu. Dengan adanya motivasi, kebolehan dan factor-faktor
      persekitaran yang lain dapat meningkatkan __________ individu.


   2.   Mengikut Teori Maslow individu mempunyai beberapa keperluan bermula
      daripada,
      ___________,_________________,_______________,__________       dan
      _______________.


   3. Satu lagi teori yang popular ialah _______________ yang diperkenalkan oleh
      Herzberg. Teori ini memperkenalkan dua factor iaitu_______________ yang
      dapat memberikan dorongan kepada pekerja . Diantara factor yang boleh
      memotivasikan  pekerja  adalah  seperti  _______________    dan
      _____________ manakala factor _______________ pula merupakan factor
      yang diberikan kepada pekerja untuk memberi kepuasan bukan nya untuk
MOTIVASI                                Asas Pengurusan


      mendorong. Di antara faktor kepuasan ini ialah _____________ dan
      _____________ .


    4. Individu boleh dipecahkan kepada dua kategori mengikut Teori X dan Y.
      Pekerja yang malas, perlu dipaksa dan diarah yang tergolong dalam kategori
      ___________ manakala pekerja yang rajin , kreatif      dan mencari
      tanggunggjawab pula tergolong dalam kategori _________________.


    Soalan Esei.


    1. Bincangkan Teori Keperluan Maslow dan bagaimana pengurus dapat
      melaksanakan teori tersebut dalam organisasi.


    2. Bezakan diantara faktor kesihatan dan faktor motivasi seperti yang
      dinyatakan oleh Herzberg.


    3. Kenapakah pengurus perlu mengenal pasti pekerja tersebut mempunyai cirri-
      ciri Teori X dan Y.
               MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI


Isi Tempat Kosong.


1. motivasi, tingkahlaku,prestasi
2. fisiologi,keselamatan,social,pengiktirafan,kesempurnaan diri
MOTIVASI                                   Asas Pengurusan


3. Teori 2 faktor, factor motivasi,pencapaian,tanggungjawab, kesihatan, penyeliaan,
   polisi syarikat, gaji
4. X,Y


Soalan esei


1.
      Dorongan            Apa yang Boleh diberi oleh syarikat
   Fisiologi         Gaji, skim pinjaman perumahan dan kenderaan.
   Jaminan          Skim pencen, saran, rawatan perubatan.
   Gabungan          Keahlian kelab, persatuan atau tempat riadah syarikat, Hari
                Keluarga.
   Penghormatan        Status jawatan  ditingkatkan  seperti  mengubah  nama
                jawatan. Pencapaian peluang untuk terlibat di dalam hasrat
                diri membuat keputusan.
   Pencapaian hasrat diri   Peluang untuk terlibat di dalam membuat keputusan.

2.
   Faktor Pengekalan atau kesihatan     Faktor Motivasi
   Penyeliaan                Pencapaian
   Polisi syarikat              Tanggungjawab
   Hubungan dengan penyelia         Kemajuan
   Keadaan Tempat Kerja           Pertumbuhan
   Keselamat dan sebagainya.         Pengesahan

3.
     i. Pemberian Ganjaran atau hukuman
     ii. Menyesuaikan dengan gaya pengurusan pengurus
     iii. Tujuan delegasi

Recommandé

Asas pengurusan par
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusanEmy Amiera
39.6K vues44 diapositives
Teori motivasi pekerja par
Teori motivasi pekerjaTeori motivasi pekerja
Teori motivasi pekerjaKolej Universiti Islam Melaka
1.6K vues31 diapositives
Definisi usahawan dan keusahawanan par
Definisi usahawan dan keusahawananDefinisi usahawan dan keusahawanan
Definisi usahawan dan keusahawananNaveen Segaran
105.9K vues5 diapositives
Jenis kepimpinan par
Jenis kepimpinanJenis kepimpinan
Jenis kepimpinanNorliah Mohd Rafiai
14.1K vues7 diapositives
Bab 1 perancangansumbermanusia par
Bab 1 perancangansumbermanusiaBab 1 perancangansumbermanusia
Bab 1 perancangansumbermanusiaZilafeeq Shafilla
13.9K vues17 diapositives
Tajuk 2 pembelajaran dan hrd par
Tajuk 2 pembelajaran dan hrdTajuk 2 pembelajaran dan hrd
Tajuk 2 pembelajaran dan hrdZilafeeq Shafilla
2.2K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pengenalan kepada keusahawanan par
Pengenalan kepada keusahawananPengenalan kepada keusahawanan
Pengenalan kepada keusahawananSyahremie Teja
11.2K vues24 diapositives
Komunikasi berkesan par
Komunikasi berkesanKomunikasi berkesan
Komunikasi berkesanlindasobri
103.3K vues23 diapositives
Pengurusan Sumber Manusia par
Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia Nazura Ain
14.7K vues35 diapositives
Organisasi dan pengurusan par
Organisasi dan pengurusanOrganisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusanikha2203
28.8K vues5 diapositives
Asas pengurusan par
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusanbaya othman
3.7K vues44 diapositives
kemahiran insaniah par
kemahiran insaniahkemahiran insaniah
kemahiran insaniahamireearipin1
383 vues48 diapositives

Tendances(20)

Pengenalan kepada keusahawanan par Syahremie Teja
Pengenalan kepada keusahawananPengenalan kepada keusahawanan
Pengenalan kepada keusahawanan
Syahremie Teja11.2K vues
Komunikasi berkesan par lindasobri
Komunikasi berkesanKomunikasi berkesan
Komunikasi berkesan
lindasobri103.3K vues
Pengurusan Sumber Manusia par Nazura Ain
Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia
Nazura Ain14.7K vues
Organisasi dan pengurusan par ikha2203
Organisasi dan pengurusanOrganisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusan
ikha220328.8K vues
Bab 4 Kemahiran Pengurusan par Ckg Nizam
Bab 4 Kemahiran PengurusanBab 4 Kemahiran Pengurusan
Bab 4 Kemahiran Pengurusan
Ckg Nizam18.8K vues
Konsep pengurusan par fadz dila
Konsep pengurusanKonsep pengurusan
Konsep pengurusan
fadz dila8.2K vues
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam... par FaFai S.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...
FaFai S.13.8K vues
Kerja berpasukan dan lain lain par Aqmar Ayub
Kerja berpasukan dan lain lainKerja berpasukan dan lain lain
Kerja berpasukan dan lain lain
Aqmar Ayub28.9K vues
behavior therapy/ teori tingkah laku par zakwan azhar
behavior therapy/ teori tingkah lakubehavior therapy/ teori tingkah laku
behavior therapy/ teori tingkah laku
zakwan azhar5.5K vues
Motivasi kerjaya par ridzuangrik
Motivasi kerjayaMotivasi kerjaya
Motivasi kerjaya
ridzuangrik17.9K vues

En vedette

Unit7 : pengarahan (kepimpinan) par
Unit7 : pengarahan (kepimpinan)Unit7 : pengarahan (kepimpinan)
Unit7 : pengarahan (kepimpinan)EBBY FIRDAOS SUFIAN
10.1K vues19 diapositives
Unit10 : pengawalan par
Unit10 : pengawalanUnit10 : pengawalan
Unit10 : pengawalanEBBY FIRDAOS SUFIAN
29.4K vues21 diapositives
pembentangan asas pengurusan komunikasi par
pembentangan asas pengurusan komunikasipembentangan asas pengurusan komunikasi
pembentangan asas pengurusan komunikasiadamque95
3K vues19 diapositives
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan par
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanAtiqah Wan
83.4K vues35 diapositives
Unit2 : pengurus dan pengurusan par
Unit2 : pengurus dan pengurusanUnit2 : pengurus dan pengurusan
Unit2 : pengurus dan pengurusanEBBY FIRDAOS SUFIAN
87.5K vues19 diapositives
Bab 2-Fungsi Pengurusan par
Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi PengurusanCkg Nizam
354.8K vues59 diapositives

En vedette(20)

pembentangan asas pengurusan komunikasi par adamque95
pembentangan asas pengurusan komunikasipembentangan asas pengurusan komunikasi
pembentangan asas pengurusan komunikasi
adamque953K vues
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan par Atiqah Wan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
Atiqah Wan83.4K vues
Bab 2-Fungsi Pengurusan par Ckg Nizam
Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Ckg Nizam354.8K vues
Ganjaran dan Ganti rugi par nooryusoff
Ganjaran dan Ganti rugiGanjaran dan Ganti rugi
Ganjaran dan Ganti rugi
nooryusoff4.7K vues
meaning and definition of directing par mukarram666
meaning and definition of directingmeaning and definition of directing
meaning and definition of directing
mukarram66616.7K vues
Komunikasi dalam pengurusan par rabiatulnazari
Komunikasi dalam pengurusanKomunikasi dalam pengurusan
Komunikasi dalam pengurusan
rabiatulnazari23.6K vues
Modul motivasi pelajar par Halim Hajid
Modul motivasi pelajarModul motivasi pelajar
Modul motivasi pelajar
Halim Hajid2.6K vues
Bab komunikasi par aimm reka
Bab komunikasiBab komunikasi
Bab komunikasi
aimm reka18.8K vues
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG par Ckg Nizam
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG
Ckg Nizam51.2K vues
Kepemimpinan par Ckg Nizam
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
Ckg Nizam20.8K vues
PROSES KOMUNIKASI par Ckg Nizam
PROSES KOMUNIKASIPROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASI
Ckg Nizam33.2K vues
P.perniagaan (pengawalan) par haniffpotter
P.perniagaan (pengawalan)P.perniagaan (pengawalan)
P.perniagaan (pengawalan)
haniffpotter42.3K vues

Similaire à Unit8 : pengarahan (motivasi)

Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ... par
Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...
Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...WidyaAyundaPutri
97 vues11 diapositives
Mengintegrasikan teori par
Mengintegrasikan teoriMengintegrasikan teori
Mengintegrasikan teoriUni Azza Aunillah
2.6K vues7 diapositives
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayu par
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayuKonsep motivasi kelompok 6 fitri yayu
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayuFirtie Cielo
402 vues16 diapositives
Bab 8 motivasi_Novi Catur Muspita par
Bab 8 motivasi_Novi Catur MuspitaBab 8 motivasi_Novi Catur Muspita
Bab 8 motivasi_Novi Catur MuspitaUniversitas Islam Balitar
1.7K vues17 diapositives
Makalah motivasi kerja 4 (517) par
Makalah motivasi kerja 4 (517)Makalah motivasi kerja 4 (517)
Makalah motivasi kerja 4 (517)nenkazrie
25.9K vues11 diapositives
Chapter 12 par
Chapter 12Chapter 12
Chapter 12tsm0146
867 vues26 diapositives

Similaire à Unit8 : pengarahan (motivasi)(20)

Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ... par WidyaAyundaPutri
Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...
Usaha, widya ayunda putri, hapzi ali, motivasi menjadi pengusaha sukses, univ...
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayu par Firtie Cielo
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayuKonsep motivasi kelompok 6 fitri yayu
Konsep motivasi kelompok 6 fitri yayu
Firtie Cielo402 vues
Makalah motivasi kerja 4 (517) par nenkazrie
Makalah motivasi kerja 4 (517)Makalah motivasi kerja 4 (517)
Makalah motivasi kerja 4 (517)
nenkazrie25.9K vues
Chapter 12 par tsm0146
Chapter 12Chapter 12
Chapter 12
tsm0146867 vues
Pengantar Manajemen: MOTIVASI par Ajeng Pipit
Pengantar Manajemen: MOTIVASIPengantar Manajemen: MOTIVASI
Pengantar Manajemen: MOTIVASI
Ajeng Pipit11.5K vues
Motivasi kerja dalam organisasi par Gondo Madden
Motivasi kerja dalam organisasiMotivasi kerja dalam organisasi
Motivasi kerja dalam organisasi
Gondo Madden15.4K vues
Motivasi kerja par Mus Tain
Motivasi  kerjaMotivasi  kerja
Motivasi kerja
Mus Tain2.1K vues
Teori motivasi dalam manajemen par nasutionnasril
Teori motivasi dalam manajemenTeori motivasi dalam manajemen
Teori motivasi dalam manajemen
nasutionnasril21.4K vues
Memotivasi karyawan - Pengantar Bisnis par yunisarosa
Memotivasi karyawan - Pengantar BisnisMemotivasi karyawan - Pengantar Bisnis
Memotivasi karyawan - Pengantar Bisnis
yunisarosa7.6K vues
Motivasi kerja par eki050988
Motivasi kerjaMotivasi kerja
Motivasi kerja
eki0509882.6K vues
Teori Organisasi_Motivasi Dasar_Kelompok 5_Fixed.ppt par RioAgungPrabowo
Teori Organisasi_Motivasi Dasar_Kelompok 5_Fixed.pptTeori Organisasi_Motivasi Dasar_Kelompok 5_Fixed.ppt
Teori Organisasi_Motivasi Dasar_Kelompok 5_Fixed.ppt
Teori Organisasi Wasis 2 par Andi Iswoyo
Teori Organisasi Wasis 2Teori Organisasi Wasis 2
Teori Organisasi Wasis 2
Andi Iswoyo2K vues
Usaha,indri agutiani,hapzi ali,motivasi menjadi pengusaha sukses,universitas ... par indri agustiani
Usaha,indri agutiani,hapzi ali,motivasi menjadi pengusaha sukses,universitas ...Usaha,indri agutiani,hapzi ali,motivasi menjadi pengusaha sukses,universitas ...
Usaha,indri agutiani,hapzi ali,motivasi menjadi pengusaha sukses,universitas ...
indri agustiani41 vues

Plus de EBBY FIRDAOS SUFIAN

Ko k group 1@2 par
Ko k group 1@2Ko k group 1@2
Ko k group 1@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
868 vues47 diapositives
Ko k group 3@2 par
Ko k group 3@2Ko k group 3@2
Ko k group 3@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
846 vues20 diapositives
Ko k group 1@3 par
Ko k group 1@3Ko k group 1@3
Ko k group 1@3EBBY FIRDAOS SUFIAN
888 vues27 diapositives
Ko k group 1@2 par
Ko k group 1@2Ko k group 1@2
Ko k group 1@2EBBY FIRDAOS SUFIAN
425 vues47 diapositives
Ko k group 3@3 par
Ko k group 3@3Ko k group 3@3
Ko k group 3@3EBBY FIRDAOS SUFIAN
458 vues36 diapositives
Ko k group 2@ 3 par
Ko k group 2@ 3Ko k group 2@ 3
Ko k group 2@ 3EBBY FIRDAOS SUFIAN
652 vues12 diapositives

Plus de EBBY FIRDAOS SUFIAN(18)

Unit8 : pengarahan (motivasi)

 • 1. MOTIVASI Asas Pengurusan PENGARAHAN ( MOTIVASI ) Objektif Am: Memahami dan mengaitkan teori-teori motivasi di dalam pengurusan perniagaan. Objektif Khusus: Di akhir unit ini, pelajar dapat; • Memberikan definisi motivasi. • Menerangkan teori-teori motivasi. • Mengenalpasti strategi-strategi motivasi dalam pengurusan perniagaan. • Mengenalpasti kepentingan motivasi dalam organisasi.
 • 2. MOTIVASI Asas Pengurusan PENGARAHAN (MOTIVASI) 8.0 Pengenalan Seseorang pengurus akan sentiasa berusaha memajukan organisasinya samada mengekalkan pencapaian organisasinya atau meningkatkannya kepada tahap yang dapat memuaskan sehinggalah matlamat organisasi tercapai dengan jayanya. Dengan itu pengurus tadi perlu memikirkan serta menghasilkan kerjasama dalam kerja-kerja tertentu ke arah pencapaian matlamat tadi. Oleh itu motivasi akan sentiasa diperkenalkan dan diamalkan dalam organisasi supaya mendorong kakitangannya ke arah kejayaan tersebut. Motivasi adalah suatu dorongan bagi seseorang untuk mengambil tindakan yang mahu dilakukannya. Contohnya pelajar akan diberi ganjaran $20 ringgit sekiranya dapat menjawab soalan pensyarah dalam satu sesi kuliah. Pasti pelajar tadi merasa terdorong untuk mendapatkan ganjaran itu dan akan bertindak menjawab soalan pensyarah tadi. Begitu juga dengan manusia di dalam situasi yang berbeza akan merasa tertekan
 • 3. MOTIVASI Asas Pengurusan melakukan tindakan bagi mencapai sesuatu yang mereka ingini, dan pilihan mereka yang positif dalam tindakan ini dinamakan motivasi Apa itu Motivasi….Lagi!!! . 8.1 Definisi. Motivasi boleh diertikan sebagai satu proses psikologi yang merangsang dan mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk mencapai matlamat organisasi. Contohnya, ganjaran bagi pekerja yang berjaya menyumbangkan tenaga dan idea sehingga meningkatkan produktiviti ataupun keuntungan bagi syarikat. Selain daripada ganjaran sebagai alat motivasi, apakah lagi yang anda dapat fikirkan boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada pekerja-pekerja untuk berkhidmat dengan lebih baik? Motivasi boleh didefinisikan kepada dua iaitu; 8.1.1 Secara am motivasi adalah satu proses dalaman yang mendorong perlakuan untuk mencapai matlamat. 8.2.1 Secara umum pula motivasi adalah satu paksaan yang menyebabkan manusia bertindak dengan cara tertentu ke arah pencapaian matlamat organisasi. Proses motivasi pula suatu proses mencipta keadaan organisasi supaya bertindak sebagai pendorong kepada pekerja supaya berusaha kepada pencapaian matlamat organisasi. Di sini dapatlah kita tahu bahawa tujuan motivasi dalam organisasi adalah untuk menggalakkan kerja di kalangan para pekerja, meningkatkan produktiviti serta
 • 4. MOTIVASI Asas Pengurusan pencapaian matlamat yang segera. Sekiranya tidak ada motivasi yang perkenalkan maka pekerja merasakan tidak bersemangat, tidak berpuashati seterusnya membuat kerja di tahap yang sama yang boleh menyebabkan produktiviti organisasi di tahap yang sama. Maka pencapaian matlamat juga adalah lambat. Dalam contoh kita tadi, pelajar digerakkan untuk menjawab soalan pensyarah dengan kehadiran motivasi iaitu ganjaran. Kita pasti akan melihat pelajar-pelajar bertungkus lumus dan berebut untuk menjawab soalan tadi. Ini bermakna para pelajar mencuba sedaya upayanya agar jawapan diberikan adalah tepat dan memenuhi kehendak pensyarah tadi. Jika tidak ada ganjaran tersebut, pelajar mungkin merasa malas untuk menjawab dan bersikap berdiam diri di mana pensyarah tidak akan nampak kemajuan dalam diri pelajar dan hasil pengajarannya. 8.2 Teori-teori Motivasi Kita dapati banyak teori-teori telah dihasilkan berdasarkan para penyelidik yang telah mencuba berbagai-bagai cara untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan produktiviti. Teori-teori yang dihasilkan ini berdasarkan hubungan sosial manusia, prinsip hidup manusia dan juga keperluan ekonomi manusia. Dengan itu lahirlah pelbagai teori yang menyokong motivasi dalam organisasi. Di antara teori-teori yang kita akan pelajari adalah: 8.2.1 Teori Keperluan Maslow 8.2.2 Teori Dua Faktor Herzberg dan 8.2.3 Teori X dan Y. Teori Maslow ?!! Apa dia ya?
 • 5. MOTIVASI Asas Pengurusan 8.2.1 Teori Keperluan Maslow Mengikut Maslow, setiap individu akan membawa bersama minatnya, sikap dan keinginan ke tempat kerja mereka. Maslow memberikan pandangan bahawa manusia mempunyai lima tahap hieraki keinginan yang cuba dipuaskan. Kesempurnaan Diri Penghargaan Sosial Keselamatan Fisiologi Rajah 8.1: Hierarki Keperluan Maslow Tahap I- keinginan fisiologi
 • 6. MOTIVASI Asas Pengurusan Termasuk keinginan terhadap minuman, makanan, udara dan seks. Tahap 2- keinginan keselamatan/jaminan Termasuk keinginan terhadap keselamatan dan kedamaian, serta bebas daripada bahaya dan ugutan. Tahap 3- keinginan sosial Termasuk keinginan untuk bergaul dan berhubung dengan orang lain, serta melahirkan perasaan kasih sayang. Tahap 4- penghargaan atau kebanggaan Termasuk keinginan supaya dihormati, perasaan harga diri dan status (darjat) Tahap 5- kesedaran diri Termasuk berbagai keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan diri, pencapaian diri serta potensi. Dari teori Maslow ini dapat dirumuskan kelakuan manusia adalah; 1. Manusia akan sentiasa cuba memenuhi keinginan pada setiap tahap. Apabila telah dipenuhi kehendak pada tahap 1, mereka akan mencuba memenuhi keinginan pada tahap ke 2 dan seterusnya. 2. Apabila keinginan telah dipuaskan, ianya tidak lagi mendorong kelakuan manusia. Hanya apabila keinginan masih tidak lagi dipenuhi itulah yang akan mendorong manusia untuk bertindak mendapatkan apa ingin diperolehinya. 8.2.2 Teori Dua Faktor Hertzberg Teori yang diperkenalkan oleh Hertzberg ini juga dikenali dengan teori Pendorong atau Kesihatan.
 • 7. MOTIVASI Asas Pengurusan Hasil dari penyelidikan oleh Hertzberg, beliau mengemukakan dua faktor iaitu; a) Faktor-faktor luar daripada pekerjaan itu sendiri yang sekiranya tidak diadakan atau disediakan oleh organisasi, maka akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja-pekerja. Sekiranya faktor itu disediakan, ia tidak semestinya mendorong pekerja-pekerja untuk bekerja dengan penuh motivasi. Faktor-faktor ini dinamakan faktor kesihatan termasuklah perkara- perkara berikut i) jaminan kerja ii) upah iii) keadaan tempat kerja iv) status v) dasar syarikat vi) hubungan ketua dan subordinat vii) lain-lain faedah atau kemudahan b) Faktor-faktor yang sekiranya wujud akan dapat melahirkan motivasi kepada pekerja-pekerja yang mana akan dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik. Faktor ini dikenali dengan faktor pendorong atau pemuas. Faktor ini termasuklah; i. penghargaan kenaikan pangkat atau prestasi cemerlang ii. pencapaian dalam satu-satu tugas iii. tugas yang menunjukkan kemahiran serta kepakaran iv. tanggungjawab sepenuhnya dalam tugas Teori ini boleh diterima oleh ramai pengurus dalam berbagai organisasi, di mana faktor-faktor pendorong ini cuba memotivasi kelakuan manusia membantu mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Walaubagaimanapun hasil yang didapati dari kedua-dua teori ini bukanlah satu- satunya rangka untuk memahami kelakuan yang bermotivasi di dalam organisasi.
 • 8. MOTIVASI Asas Pengurusan Manusia mempunyai keinginan yang berlainan dan terdapat pelbagai lagi faktor kerja yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada individu. 8.2.3 Teori X dan Teori Y Douglas Mc Gregor membuat andaian mengenai manusia dan menamakannya sebagai Teori X dan Teori Y. Andaian Teori X 1. Kebanyakkan manusia semulajadi tidak suka bekerja dan cuba mengelakkan diri daripada bekerja. 2. Mereka mesti diarah , dipaksa, dikawal dan diugut supaya bekerja. 3. Tidak suka memegang tanggungjawab, mempunyai minat yang rendah dan mahukan jaminan keselamatan. Andaian Teori Y 1. Bekerja dengan cara fizikal dan mental di dalam menjalankan tugas secara semulajadi. 2. Kawalan luaran dan ugutan bukan merupakan satu cara manusia bekerja kearah mencapai objektif. Manusia akan berusaha untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. 3. Kewajipan kepada objektif merupakan fungsi ganjaran berdasarkan pencapaian. 4. Kebanyakkan manusia mempelajari bukan sahaja untuk menerima tetapi juga mencari tanggungjawab.
 • 9. MOTIVASI Asas Pengurusan 5. Keupayaan menggunakan imaginasi, kreativiti dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah organisasi. 6. Di dalam keadaan corak hidup industri yang moden, potensi di peringkat intelek kebanyakkan manusia biasanya tidak digunakan sepenuhnya. Ianya bermaksud daya intelek manusia tidak digunakan sepenuhnya kerana banyak peralatan- peralatan masakini yang membantu kerja-kerja mereka. AKTIVITI 8A Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!! Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. Arahan: Bulatkan jawapan yang betul bagi kenyataan di bawah: Soalan Objektif. 8.1 Prestasi ditentukan oleh ____________________. A. Motivasi B. Persekitaran C. Kebolehan D. Semua di atas E. Tiada satu pun di atas. 8.2 Keperluan yang tidak tersenarai dalam teori keperluan Maslow ialah_____________ A. Keselamatan B. Pencapaian Hasrat Diri C. Psikologi
 • 10. MOTIVASI Asas Pengurusan D. Kepunyaan E. Kesempurnaan Diri 8.3 Gaji dan persekitaran tempat kerja merupakan ciri-ciri factor _______________ A. Kesihatan B. Pencapaian Hasrat Diri C. Motivasi D. Pertumbuhan E. Pengukuhan Soalan esei: 8.4 Berikan definisi Motivasi. 8.5 Apakah yang anda faham mengenai keinginan fisiologi dan keinginan keselamatan atau jaminan yang telah dikemukan oleh Abraham Maslow? MAKLUM BALAS AKTIVITI AKTIVITI 8A Soalan Objektif. 8.1 D 8.2 D 8.3 A Soalan Esei
 • 11. MOTIVASI Asas Pengurusan 8.4 Definisi Motivasi • Ransangan dalaman atau psikologi yang menggerakkan dan mendorong tingkah laku individu bagi mencapai sesuatu matlamat. 8.5 Tahap paling bawah ialah keinginan fisiologi Ini termasuklah keinginan terhadap minuman, makanan, udara dan seks. Tahap 2- keinginan keselamatan atau jaminan • Ini termasuk keinginan terhadap keselamatan dan kedamaian, serta bebas daripada bahaya dan ugutan
 • 12. MOTIVASI Asas Pengurusan 8.3 Strategi Motivasi Pakar-pakar motivasi akan mencadangkan atau mengadakan pelbagai program yang boleh meningkatkan motivasi pekerja di antaranya; a. Ganjaran diberikan bila mereka melakukan kerja dengan baik. b. Pengurusan mengikut objektif iaitu pekerja akan diberi keterangan yang jelas tentang objektif syarikat agar dapat memahami kepentingan diri mereka dalam organisasi sekaligus memperbaiki diri mencapai matlamat organisasi. c. Pengurusan berpenyertaan di mana pekerja akan mengemukakan pendapat dan idea secara berkelompok dan menimbulkan isu yang bermakna serta cuba menyelesaikannya. d. Perluasan Kerja dan Pengayaan Kerja. Perluasan kerja akan dapat menambahkan dan memotivasikan pekerja bekerja. Sebenarnya perluasan kerja dapat mengatasi masalah kebosanan dalam melakukan kerja yang mudah dan khusus. Pada am perluasan kerja dapat membantu kepuasan bekerja berbanding pusingan kerja. Sementara itu, pengayaan kerja akan mewujudkan hubungan yang baik dengan pelanggan . e. Pengubahsuaian Jadual kerja dijalankan dengan dua cara iaitu jam kerja boleh ubah dan perkongsian kerja di mana kedua-dua cara ini akan meningkatkan lagi kualiti kerja.
 • 13. MOTIVASI Asas Pengurusan f. Insentif seperti telah melakukan kerja dan mencapai tahap yang diingini oleh organisasi maka diberikan peluang melancong, kereta mewah dan sebagainya. g. Kenaikan pangkat bermula dari hasil kerja mereka yang mencapai kualiti kerja yang telah ditetapkan. 8.4 Tujuan Motivasi Motivasi yang diwujudkan dalam organisasi dengan berbagai tujuan, maka dapatlah kita mengenalpasti secara amnya tujuan motivasi adalah untuk:- a. Memenuhi kepuasan. Pekerja yang berpuashati dan mempunyai semanagat bekerja yang tinggi akan mempamerkan kerjasama yang baik dan kepatuhan serta kesetiaan kepada organisasinya. Oleh itu, kemungkinan berlakunya mogok, sabotaj, ketidakhadiran terhadp operasi organisasi tidak akan berlaku. Ini adalah kerana pekerja tersebut merasa puashati dengan kerja mereka yang dapat memenuhi kehendak dan keperluan mereka seperti keperluan ekonomi dan keperluan sosial setelah mereka melakukan kerja berkenaan. b. Memotivasikan kelakuan kerja (“work-related behaviour”). Pengurus harus memahami dan mengetahui gelagat kerja yang patut dimotivasikan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Gelagat-gelagat seperti menyertai sesebuah organisasi, terus berada dan setia di dalam organisasi, sentiasa hadir bekerja, menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang bagi mencapai produktiviti yang tinggi, suka untuk melakukan kerja untuk kepentingan organisasi harus dimotivasikan oleh sesebuah organisasi. c. Melicinkan atau melancarkan tugas. Motivasi dapat menghalang berlakunya perkara- perkara seperti ketidakhadiran, mogok dan sebagainya. Apabila perkara sebegini dapat dielakkan maka, tugas dan beban kerja akan menjadi lancar sekaligus melicinkan perancangan dan kerja yang harus dilaksanakan. Pengurus boleh menyediakan program latihan kepada kakitangan, memberikan kemudahan di pejabat, insentif kehadiran, hadiah tahunan sebagai alat motivasi.
 • 14. MOTIVASI Asas Pengurusan d. Merangsangkan prestasi. Suasana kerja yang memberangsangkan seperti kebebasan dalam cara melaksanakan kerja akan menggalakkan pekerja untuk bekerja dengan lebih tekun dan baik lagi. Kerelaan seseorang pekerja melakukan kerjanya dengan baik akan meningkatkan prestasi kerjayanya. Oleh itu dalam jangka masa panjang, pekerja-pekerja akan bersaing secara sihat di antara satu sama lain untuk meningkatkan prestasi mereka dan sekaligus meningkatkan juga prestasi organisasi mereka. 8.5 Kepentingan Motivasi Kepada Organisasi. Motivasi memberi banyak kebaikan kepada organisasi. Ia boleh menghasilkan pekerja yang lebih produktif. Pekerja yagn bermotivasi tinggi dan dimotivasikan dengan cara yang betul oleh pengurusnya akan menunjukkan produktiviti yang lebih daripada pekerja yang mempunyai motivasi yang rendah. Motivasi yang tinggi akan membawa kepada tumpuan kepada kualiti. Pekerja yang bermotivasi tinggi akan menitik beratkan kualiti atau mutu kerja yang terbaik. Ini kerana mereka mengharapkan kebaikan serta keuntungan yang maksimum kepada organisasi dan diri mereka sendiri untuk jangkamasa panjang. Motivasi juga akan membawa kepada penghasilan alternatif yagn lebih baik. Apabila seseorang pekerja mempunyai motivasi yang tinggi, dia akan sentiasa mencari alternatif terbaik untuk melakukan kerjanya supaya produktiviti dan kualiti dapat ditingkatkan.
 • 15. MOTIVASI Asas Pengurusan AKTIVITI 8B Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!! Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. Arahan : Bulatkan jawaban yang betul. 8.6 Pekerja yang mengadakan mogok kerja atau sabotaj terhadap aktiviti organisasi adalah pekerja yang berpuashati terhadap pekerjanya. (B/S) 8.7 Salah satu tujuan motivasi diwujudkan di dalam sesebuah organisasi adalah untuk melicinkan kerja-kerja seseorang. (B/S) 8.8 Seseorang yagn bermotivasi tinggi akan lebih menitikberatkan kualiti yang tinggi agar dapat membawa kebaikan dan keuntungan kepada organisasinya. (B/S) Soalan Esei. 8.9 Mengapa motivasi penting dalam sesebuah organisasi?
 • 16. MOTIVASI Asas Pengurusan MAKLUM BALAS AKTIVITI AKTIVITI 8B Betul / Salah 8.6 S 8.7 B 8.8 B Soalan Esei 8.9 Kepentingan Motivasi:- a) Ia boleh menghasilkan pekerja yang lebih produktif. b) Pekerja yang bermotivasi tinggi akan menitik beratkan kualiti atau mutu kerja yang terbaik.
 • 17. MOTIVASI Asas Pengurusan c) Motivasi juga akan membawa kepada penghasilan alternatif yagn lebih baik. . Huraian merujuk kepada mukasurat 11 dan 12 daripada unit ini.
 • 18. MOTIVASI Asas Pengurusan PENILAIAN KENDIRI Baik sekarang anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan. Jika anda menghadapi masalah sila berbincang dengan pensyarah anda.Selamat Mencuba Semoga Berjaya !!!!!! Arahan: Isikan Tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. _______________ ialah ransangan dalaman yang membentuk __________ seseorang individu. Dengan adanya motivasi, kebolehan dan factor-faktor persekitaran yang lain dapat meningkatkan __________ individu. 2. Mengikut Teori Maslow individu mempunyai beberapa keperluan bermula daripada, ___________,_________________,_______________,__________ dan _______________. 3. Satu lagi teori yang popular ialah _______________ yang diperkenalkan oleh Herzberg. Teori ini memperkenalkan dua factor iaitu_______________ yang dapat memberikan dorongan kepada pekerja . Diantara factor yang boleh memotivasikan pekerja adalah seperti _______________ dan _____________ manakala factor _______________ pula merupakan factor yang diberikan kepada pekerja untuk memberi kepuasan bukan nya untuk
 • 19. MOTIVASI Asas Pengurusan mendorong. Di antara faktor kepuasan ini ialah _____________ dan _____________ . 4. Individu boleh dipecahkan kepada dua kategori mengikut Teori X dan Y. Pekerja yang malas, perlu dipaksa dan diarah yang tergolong dalam kategori ___________ manakala pekerja yang rajin , kreatif dan mencari tanggunggjawab pula tergolong dalam kategori _________________. Soalan Esei. 1. Bincangkan Teori Keperluan Maslow dan bagaimana pengurus dapat melaksanakan teori tersebut dalam organisasi. 2. Bezakan diantara faktor kesihatan dan faktor motivasi seperti yang dinyatakan oleh Herzberg. 3. Kenapakah pengurus perlu mengenal pasti pekerja tersebut mempunyai cirri- ciri Teori X dan Y. MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Isi Tempat Kosong. 1. motivasi, tingkahlaku,prestasi 2. fisiologi,keselamatan,social,pengiktirafan,kesempurnaan diri
 • 20. MOTIVASI Asas Pengurusan 3. Teori 2 faktor, factor motivasi,pencapaian,tanggungjawab, kesihatan, penyeliaan, polisi syarikat, gaji 4. X,Y Soalan esei 1. Dorongan Apa yang Boleh diberi oleh syarikat Fisiologi Gaji, skim pinjaman perumahan dan kenderaan. Jaminan Skim pencen, saran, rawatan perubatan. Gabungan Keahlian kelab, persatuan atau tempat riadah syarikat, Hari Keluarga. Penghormatan Status jawatan ditingkatkan seperti mengubah nama jawatan. Pencapaian peluang untuk terlibat di dalam hasrat diri membuat keputusan. Pencapaian hasrat diri Peluang untuk terlibat di dalam membuat keputusan. 2. Faktor Pengekalan atau kesihatan Faktor Motivasi Penyeliaan Pencapaian Polisi syarikat Tanggungjawab Hubungan dengan penyelia Kemajuan Keadaan Tempat Kerja Pertumbuhan Keselamat dan sebagainya. Pengesahan 3. i. Pemberian Ganjaran atau hukuman ii. Menyesuaikan dengan gaya pengurusan pengurus iii. Tujuan delegasi