Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Gemensamt bildspel eftermiddag

 1. Välkomna tillbaka! Vill du twittra? #edelegationen
 2. Eftermiddagens program 13.00 E-delegationens utvecklingsarbete och erfarenheter Annika Bränström Per Mosseby Thomas Pålsson Cirka 14.15 7 Cafébord med diskussioner Samtalsvärdar är E-delegationens generaldirektörer m.fl. Cirka 15.15 Panelsamtal Annika Bränström, Per Mosseby, Ingemar Hansson, Lena Hägglöf och Göran Goldkuhl Cirka 16.15 Avslutning Annika Bränström
 3. E-delegationen 2009 - 2014 Utveckling och erfarenheter Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket och Ordförande i E-delegationen
 4. Innehåll • Vårt uppdrag? • Vad har vi gjort? • Vilka erfarenheter har vi gjort?
 5. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Med medborgaren i centrum…
 6. The eGovernment Delegation 17 of them got the challenging task … 2014-12-09 The Swedish Tax Agency The Swedish Customs The Swedish Agency for Economic and Regional Growth The Swedish Association of Local Authorities and Regions The Swedish Transport Agency The Swedish mapping, cadastral and land registration authority The Swedish Migration Board The Swedish National Police Board The Swedish National Archives The Swedish Civil Contingencies Agency The Swedish Employment Agency The Swedish Companies Registration Office The Swedish Social Insurance Administration The Legal, Financial and Administrative Services Agency The Swedish Pensions Agency Swedish Board for Study Support
 7. Staffan Widlert Transportstyrelsen Christina Gellerbrant Hagberg CSN Anders Danielsson Migrationsverket Bengt Kjellson Lantmäteriet Bengt Svenson Rikspolisstyrelsen Gunilla Nordlöf Tillväxtverket Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingen Per Mosseby SKL Annika Bränström Bolagsverket Katrin Westling Palm Pensionsmyndigheten Claes Ljungh Kammarkollegiet Therese Mattsson Tullverket Björn Jordell Riksarkivet Ingemar Hansson Skatteverket Leif Denneberg Jordbruksverket Helena Lindberg MSB Dan Eliasson Försäkringskassan
 8. Hur tolkar jag motstridig information? Vilka behöver jag kontakta? Vilken information behövs och var hittar jag den? I vilken ordning behöver kontakterna tas? Varför kan jag inte följa mina ärenden? Vilken information behöver myndigheten? Varför måste jag upprepa samma information? Varför kan jag inte lämna min information digitalt?
 9. I morgon är det förvaltningen som koordinerar.
 10. Enklare, öppnare, effektivare
 11. Mål it-politik: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Mål förvaltningspolitik: En innovativ och samverkande förvaltning Mål gemensam e-förvaltning: 1. En enklare vardag för medborgare 2. Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Utmaningen ligger i genomförandet!
 12. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stabs-utredningen – Verva läggs ned Malmödeklarationen E-delegationen bildas 2014 Första betänkandet Handlingsplan för e-förvaltning Målen enklare, öppnare, effektivare tas fram gemensamt med SKL Nya arbetsformer Digitala agendan Programstyrning Tilläggsdirektiv Ny e-förvaltnings-strategi Få utvecklings-insatserna på rull och god anslutning Digital samverkan Framtiden Uppföljning och utvärdering Förlängs till och med juni 2015 Tilläggsdirektiv Fem förstudier Vägledningar
 13. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten MÅL DELMÅL 1. Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov 4. Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data 7. Statsförvaltningens informationsutbyte ska bygga på gemensamma standarder 2. Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda 3. Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst 5. Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster 6. Möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka 8. Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras 9. Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering
 14. 2014-12-09 2008 2009 Målbild 2014 2018
 15. Utveckling och samverkan Myndighetsförordningen betonar vikten av myndigheters arbete inom områdena: – Utveckling, samverkan, information och omvärldsbevakning
 16. Vad vi har åstadkommit - hittills • En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning • Ett antal vägledningar och riktlinjer • Ett antal förstudier och projekt om förvaltnings-gemensamma tjänster – några har realiserats • Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning • Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier • Arrangerar seminarier och konferenser • Förstärkt samordning - Inrättat ett programråd och programkontor • Lämnat flera betänkande med förslag på lagändringar
 17. Delegationsutskott Sekretariatet Arbetsgrupp Delegationsutskott Rättslig Expert-grupp Program SOFT Näringsdepartementet ITP-enheten E-delegationen Arbets-utskott Arbets-utskott Arbets-utskott Arbets-utskott
 18. Näringsdepartementet Digitaliseringskommissionen Delegationsutskott Informationshanteringsutredningen Sekretariatet ITP-enheten E-delegationen Arbetsgrupp Delegationsutskott Rättslig Expert-grupp Program SOFT Arbets-utsAkrobtet ts-utsAkrobtet ts-utsAkrobtet ts-utskott E-legitimationsnämnden VINNOVA Utvecklingsmyndigheterna PTS ESV Uppgiftslämnarutredningen Tillväxtverket Statens Service Center Länsstyrelser Kommuner och Landsting EU ISA
 19. FÖR
 20. FÖR ÄNDRING
 21. FÖR-ÄNDRING
 22. FÖRÄNDRING
 23. FÖRÄNDRING Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla. (John M. Keynes)
 24. www.nationellautvecklingsportföljen.se
 25. Guidelines / Vägledningar • Digital Samverkan • Nyttorealisering • Behovsdriven utveckling • Webbutveckling • Sociala medier • Direktåtkomst • Vidareutnyttjande av offentlig information (PSI) • Verksamhetsutveckling ur ett juridiskt perspektiv • Effektiv it-försörjning/sourcing
 26. Några exempel • Svensk e-legitimation • Mina meddelanden • Ekonomiskt bistånd • E-arkiv och e-diarium • Utvecklingsmyndigheter för e-förvaltning • Statens servicecenter
 27. Nu måste alla ansluta sig • Ramavtal har upphört (BankID, Telia) • Ändrad lagstiftning • Krav på enhetlig säkerhet • Nuvarande lösningar slutar fungera
 28. Säker digital post till privatpersoner och företag förvaltad av Skatteverket och utvecklad i samverkan med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket och Transportstyrelsen
 29. Det här är Mina meddelanden • En tjänst där myndigheter och kommuner samlat ansluter sig till – en gemensam infrastruktur, ett register och ett regelverk förvaltat av Skatteverket • Där även privata aktörer - som förmedlare och brevlådeföretag - kan medverka • För att erbjuda – säker digital post till alla privatpersoner och företag
 30. Nationell tjänst för ekonomiskt bistånd • Samansatt bastjänst Ekonomiskt bistånd (SSBTEK) • Handläggaren på kommunen behöver inhämta uppgifter från flera myndigheter och organisationer för att utreda en ansökan om ekonomiskt bistånd • Handläggaren ska enkelt kunna ”hämta” uppgifter elektroniskt via en tjänst istället för att ringa till flera myndigheter.
 31. För vem och varför För personer som är i behov av ekonomiskt bistånd För att kunna betala ut bistånd • Med rätt belopp • I rätt tid • Med rätt resursinsats 38
 32. Hur har vi gjort Ett samverkansprojekt med deltagare från CSN som färdledande myndighet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetslöshetskassornas samorganisation, SKL och flera kommuner. Referens har också varit intresseorganisationen Sambruk och kommunernas tjänsteleverantörer av administrativa system. Dessutom • 290 kommuner • 29 arbetslöshetskassor 39
 33. En handläggares uppfattning Intervju med Maria F Karlsson
 34. Anslutning till SSBTEK SSBTEK
 35. Utvecklingsmyndigheter för e-förvaltning • Regeringen gav fyra myndigheter i uppdrag att till och med 2014 vara utvecklingsmyndigheter för e-förvaltning inom olika utvecklingsområden • Uppdraget innebar ett ansvar för att främja och samordna myndigheters utvecklingsarbete avseende olika aspekter av e-tjänster och e-förvaltning
 36. E-arkiv - ett gemensamt uppdrag • Statens servicecenter ska i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv • Tjänsten ska utformas så att den förenklar införandet, samt sänker införande- och förvaltningskostnaderna för detta jämfört med alternativa lösningar. • Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Länsstyrelserna i Stockholms och Västernorrlands län, Post- och Telestyrelsen och Statens Fastighetsverk får i uppdrag att använda den förvaltningsgemensamma e-arkivtjänsten när den finns tillgänglig
 37. Mellanarkiv som tjänst hos Statens servicecenter Riksarkivets modell för FGS:er
 38. Framgångsfaktorer i genomförandet • Helhetsperspektiv – gemensam målbild • Lära känna varandra – forum och dialog • Ett stort engagemang från alla att lyckas • Engagemang från alla nivåer i organisationerna • Koncerntänk istället för myndighets- och organisationstänk hos deltagarna, generositet • ”Delat ansvar” och att ta bollen! • Förändringsbenägna medarbetare • Kunna fixa och trixa – att vara möjliggörare • Gemensamma lösningar - ”standarder”
 39. Utmaningar • Styrning och koordination – Processer och livshändelseperspektiv – Dela och återanvända information – Standarder – Arkitektur (IT, Informations-säkerhet m.m.) • Juridik • Finansiering
 40. Dagens pärla Det möjliga är redan gjort. Det omöjliga ligger härute och väntar på att bli gjort (Folke Bernadotte)
 41. Statens servicecenter tillhandahåller tjänster inom löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. Syftet är att statliga myndigheter ska kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och ökande krav på effektivitet och kvalitet. Statens Servicecenter är en statlig myndighet under regeringen som sköter administration åt Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet och Rekryteringsmyndigheten. De är idag ca 70 anställda, har verksamhet i Gävle och Östersund och hanterar löner för mer än 20 000 statligt anställda. Startade den 1 juni 2012
 42. Utmaningar att leda en nybildad myndighet – Statens servicecenter Reflektioner av Thomas Pålsson, 2014-12-04 THOMAS PÅLSSON 2014-12-01 49
 43. Utmaningar att leda en nybildad myndighet-koncerntänkande Ekonomiska förutsättningar måste bli bättre • Kostnaden att bilda en ny myndighet skall inte belasta myndigheten • Kostnaden för personalövertagande/-avveckling måste kompenseras för • Frivillig anslutning kräver incitament Vid starten svårt få både ägare och kunder nöjda • Ägarens resultatkrav tvingar fram standardisering i utbud och leverans • Kunderna vill fortsätta att arbeta som de alltid gjort • Tydliga SLAer krävs för kostnadseffektivitet och för att inte överleverans skall ske Kärnvärden(core values) – myndighetens fundament • Gemensamma värden, framtagna av hela personalen – 36 arbetsgrupper • Värdeorden beskriver vad som krävs, externt och internt, för att Statens servicecenter skall bli framgångsrikt • Vid framtagandet av värdeorden föreslogs konkreta förbättringar. Sex myndighetsövergripande projekt bildades. Nya förslag kom fram i år. THOMAS PÅLSSON 2014-12-01 50
 44. E-delegationens utvecklingsarbete och erfarenheter Per Mosseby Direktör Sveriges Kommuner och Landsting
 45. På jakt efter en smartare välfärd Per Mosseby
 46. Ren fakta • 89 procent av de äldre med hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda • Över 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med sina barns förskola • Mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentral har 63%, för sjukhus 69% • Barngruppernas storlek har inte ökat, tvärtom ökar andelen barn i grupper med färre än 15 barn • Man satsar mer än någonsin på svensk skola, och lärartätheten har ökat med åtta procent under 2000- talet
 47. Så… • Mer resurser än någonsin satsas i reala termer på välfärden inom vård, skola och omsorg • Man är hyfsat nöjd med den välfärd som levereras (framförallt med den kommunala ;) • Nöjdheten minskar löpande inom skola, vård och äldreomsorg • De som jobbar inom området uppger att de mår sämre och sämre för varje år sedan 2010
 48. Analogstress
 49. Källa: Ungar och medier 2013, Statens medieråd
 50. Sverige ligger hyfsat till i internationella jämförelser…
 51. …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet
 52. UN E-government survey 2014
 53. Samverkan ett måste för att nå ett eSamhälle i världsklass Kommuner under ca 40 000 invånare saknar resurser att utveckla e-tjänster 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 ”medelkommun” 32 209 invånare Leksand, Hör, Hallsberg Katrineholm, Strängnäs 1 26 51 76 101 126 151 176 201 226 251 276 215 Mediankommun 15 282 invånare Stockholm 829417 invånare 42480 anställda (2008) Bjurholm 2500 invånare 250 anställda (2008)
 54. Regionala överenskommelser och samverkan - en viktig nyckel
 55. ”Det går förfärligt långsamt! Jag tror man ska utgå ifrån medborgarens behov och utforma en rättighetslagstiftning.” Martin Andreae, stadsdirektör Södertälje
 56. Center för eSamhället Vård och omsorg Patrik Sundström Skola och lärande Malin Annergård Sektionschef Åsa Zetterberg Näringsliv och arbete Bengt Svenson Samhälls-byggnad, transporter och miljö Daniel Antonsson Kultur, fritid och besöks-näring Bengt Svenson Demokrati och delaktighet Anders Nordh Gemensamma funktioner och tjänster, Anna Gillquist Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar), Ulf Palmgren, Jeanna Thorslund
 57. Överenskommelser och samverkan inom kommunal sektor 1. Förslag om särskild satsning på gemensamma kravspecifikationer 2. Förslag om organisation för att äga och förvalta gemensamma digitala lösningar 75
 58. SKL- Samverkansutredningen  Förslag på styrning och finansiering av eSamhället  Nyckelprojekt - livssituationer - Enklare för företagare - Arbete och försörjning - Föräldraskap - Mina Meddelanden  Styrelsen December  Ök regeringen våren 2014 STRATEGISK NIVÅ OPERATIV NIVÅ EUs mål Förvaltnings-politiska mål Digital agenda ? Gemensamma satsningar Enskilda projekt TAKTISK NIVÅ
 59. Efter E-delegationen • Bevara nätverkskraft och de expertgrupper som tillkommit under e-del. Förtydliga strukturen för detta • Låt expertgrupperna få en mer stödjande roll i projekten (nu har de lite för mkt arbetat med teoretiska spörsmål) • ESV – bygg inte nytt utan ta vara på och utveckla det som finns • Förvaltningsfrågorna behöver förtydligas än mer • Finansieringsmodeller • Etablera en samverkanstandard för att snabba upptiden att ta fram nya tjänster och funktioner • Tillsynsmyndigheterna behöver delta tidigt i utvecklingen för att undvika felaktiga tolkningar och tillämpningar
 60. E-delegationens utvecklingsarbete och erfarenheter
 61. Det är dags att fika – och att diskutera i mindre grupper • Utmaningar med samverkan • En enklare vardag • Informationssäkerhet • Finansieringsparadoxen • Förvaltnings-gemensamma tjänster • Utvecklingsmyndigheter • Forskarögon på sammanhållen e-förvaltning
 62. Ämne Samtalsvärdar Lokal Utmaningar med samverkan Leif Denneberg och Thomas Ericson Atlas En enklare vardag Per Mosseby och Gunilla Nordlöf Hades Informationssäkerhet Svante Werger Cronos Finansieringsparadoxen Ingemar Hansson och Staffan Widlert Zeus Förvaltnings-gemensamma tjänster Katrin Westling Palm och Björn Jordell Audiotoriet Utvecklingsmyndigheter Bengt Kjellson och Christina Werner Poseidon OBS! Forskarögon på sammanhållen e-förvaltning Göran Goldkuhl och Anders Persson Chaos
 63. Annika Bränström, Per Mosseby, Ingemar Hansson, Lena Hägglöf, Göran Goldkuhl Panelsamtal
 64. Avslutning Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket och Ordförande i E-delegationen
 65. Arbete Hälsa Fritid Boende Familj Utbildning xx Enskilt Gemensamt Näringslivet Gemensamma Tjänster och information tjänster och information från en enskild organisation Tjänster och information från privata sektorn xx Enklare Öppnare Effektivare e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden E-arkiv och e-diarium Effektivare informationsförs. xx xx xx Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur)
 66. All this will not be finished in the first one hundred days. Nor will it be finished in the first one thousand days, nor in the life Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. of this Administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin! Inaugural Address, J F Kennedy

Notes de l'éditeur

 1. 4 myndigheter Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket inga leverantörer – dialog förs
 2. 35000 anställdas löner 175 000 rese-och utläggstransaktioner 250000 leverantörsfakturor
 3. I SKL:s enkätstudier uttrycker medlemmarna en oro över de ökade kraven och anser sig sakna resurser för att möta dem. Stora personella insatser och investeringar i ny teknik behövs i de allra flesta kommuner både för utveckling av processer och för ersättning av gammal teknik om vi skall nå de nationella målen med IT-strategin i vård och omsorg. Vi behöver samverka därför att: Medborgarnas och företagens behov är komplexa och följer inte förvaltningsgränser (så är det oavsett e eller inte) Kan och ska inte uppfinna hjulet på egen hand i alla lägen! Har inte råd, måste samtidigt hänga med. Måste rationalisera och effektivisera. Välfärdens finansiering, 13 kr i ökad kommunalskatt En stor utmaning när det gäller att få till samverkan är den oflexibla och stuprörsorienterade IT-miljö som är resultat av många års verksamhetsuppdelade anskaffning av IT-lösningar. Viktiga pusselbitar för samverkan: En federativ e-legitimationslösning Principer för informationsutbyte Juridiska möjligheter Organisering Finansiering
Publicité