Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 2 Mga Karapatang Pantao

AP 10 - IKAAPAT NA MARKAHAN

 • Soyez le premier à commenter

Aralin 2 Mga Karapatang Pantao

 1. 1. Aralin 2: MGA KARAPATANG PANTAO #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SAN ISIDRO NHS Inihanda ni: EDMOND R. LOZANO
 2. 2. • -Sa araling ito, bibigyang-pansin ang mga karapatang pantao na taglay ng bawat mamamayan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Ang paggiit ng mga karapatan ng mamamayan ay ang esensiya ng lumawak na pakahulugan ng isang mamamayan. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mamamayan para maging aktibong kalahok sa lipunan. -Tatalakayin din ang bahaging ginagampanan ng mga karapatang ito upang maging aktibong mamamayan na tutugon sa mga isyu at hamon ng lipunan.
 3. 3. -Halina at simulang suriin ang mga taglay na karapatan ng bawat tao mula sa kontekstong historikal tungo sa pagiging instrumento ng mga ito sa pagiging aktibo ng mamamayan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER
 4. 4. Kasanayang Pagkatuto: -Natatalakay ang pagkabuo ng mga karapatang pantao batay sa Universal Declaration of Human Rights at Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas. (AP10MKP-IVd-4) -Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga karapatang pantao upang matugunan ang iba’t ibang isyu at hamong panlipunan. (AP10MKP-IVe-5) - Napahahalagahan ang aktibong pakikilahok ng mamamayan batay sa kanilang taglay na mga karapatang pantao (AP10MKP-IVf-6) #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER
 5. 5. Human Rights Declared #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. Cyrus’ Cylinder 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention - Isang dokumentong isyu ni Cyrus the Great na nagsasaad ng mga sumusunod: a. maging malaya ang mga alipin b. Karapatang pumili ng nais na relihiyon c. Pagkakaroon ng pagkakapantay- pantay
 6. 6. -Hindi maaaring dakpin, ipakulong, at bawiin ang anumang ari-arian ng sinoman nang walang pag-papasya ng hukuman. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 2. Magna Carta 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention Human Rights Declared
 7. 7. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 3. Petition of Right 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention Human Rights Declared - Pagbawal sa pagkulong nang walang sapat na dahilan. - Hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament.
 8. 8. -Karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at iba pang nanirahan sa bansa. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 4. Bill of Rights 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention Human Rights Declared
 9. 9. - Karapatan ng mga mamamayan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 5. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention Human Rights Declared
 10. 10. -Karapatan ng mga nasugatan at may sakit na sundalo. - Pagkakapantay-pantay #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 6. The First Geneva Convention 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the citizen 2. Magna Carta 1. Cyrus’ Cylinder 6. The First Geneva Convention Human Rights Declared
 11. 11. -ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat indibiduwal na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. -Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal, at kultural. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Ang Universal Declaration of Human Rights at ang Bill of Rights Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
 12. 12. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Ang Universal Declaration of Human Rights at ang Bill of Rights -Ito ang pinasimpleng bersyon ng 30 Artikulo ng Universal Declaration of Human Rights ay nilikha lalo na para sa mga kabataan. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
 13. 13. -Lahat tayo ay ipinanganak nang malaya. Lahat tayo ay may sariling mga kaisipan at ideya. -Lahat tayo ay dapat tratuhin sa parehong paraan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 1. We Are All Born Free & Equal. #1-30
 14. 14. -Ang mga karapatang ito ay kabilang sa lahat, kahit anong pagkakaiba natin #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 2. Don’t Discriminate. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #2-30
 15. 15. Lahat tayo ay may karapatan sa buhay, at mamuhay sa kalayaan at kaligtasan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 3. The Right to Life Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #3-30
 16. 16. -Walang sino mang aalipinin; ipagbabawal ang ano mang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 4. No Slavery. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #4-30
 17. 17. -Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa.. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 5. No Torture Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #5-30
 18. 18. -Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 6. You Have Rights No Matter Where You Go. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #6-30
 19. 19. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 7. We’re All Equal Before the Law. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #7-30
 20. 20. Ang bawat tao'y may karapatan sa hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #8-30
 21. 21. -Walang sino mang ipaiilalim sa di-makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 9. No Unfair Detainment. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #9-30
 22. 22. -Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. We Are All Born Free & Equal. 2. Don’t Discriminate. 3. The Right to Life. 4. No Slavery. 5. No Torture 6. You Have Rights No Matter Where You Go. 8. Your Human Rights Are Protected by Law. 7. We’re All Equal Before the Law. 9. No Unfair Detainment. 10. The Right to Trial. 10. The Right to Trial. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #10-30
 23. 23. 1. Ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarurusahan ay may karapatang ituring na walang-sala hanggang di-napatutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #11-30 2. Walang taong ituturing na nagkasala sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig, noong panahong ginawa iyon.
 24. 24. -Walang taong isasailalim sa di- makatwirang panghihimasok sa kanyang pananahimik, pamilya, pagtuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 12. The Right to Privacy. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly #12-30
 25. 25. 1. Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng mga hanggahan ng bawat estado. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 13. Freedom to Move. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #13-30 2. Ang bawat tao'y may karapatang umalis sa alin mang bansa, pati na sa kanyang sarili, at bumalik sa kanyang bansa.
 26. 26. 1. Ang bawat tao'y may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 14. The Right to Seek a Safe Place to Live. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #14-30
 27. 27. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 15. Right to a Nationality. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #15-30 1. Ang bawat tao'y may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig. Walang sino mang aalisan ng kanyang pagkamamamayan ng walang katwiran ni pagkakaitan ng karapatang magpalit ng kanyang nationality.
 28. 28. -Ang mga lalaki't babaeng may sapat na gulang ay may karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang ano mang pagtatakda dahil sa lahi, bansang kinabibilangan o relihiyon. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 16. Right to marriage and to found a family Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #16-30
 29. 29. -Ang bawat tao'y may karapatang mag-angkin ng ari- arian nang mag-isa gayon din na kasama ng iba. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 17. Right to own property Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #17-30
 30. 30. - Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pag- iisip, at relihiyon; kasama sa karapatang itoang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 18. Freedom of religion or belief Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #18-30
 31. 31. -Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at pagpapahayag #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 19. Freedom of Expression Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #19-30
 32. 32. -Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan sa mapayapang pagpupulong #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 11. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. 12. The Right to Privacy. 13. Freedom to Move. 14. The Right to Seek a Safe Place to Live.15. Right to a Nationality. 16. Right to marriage and to found a family 18 Freedom of religion or belief 17 Right to own property 19 Freedom of Expression 20 Freedom of assembly 20. Freedom of assembly Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #20-30
 33. 33. Ang bawat tao'y may karapatang makilahok sa pamahalaan ng kanyang bansa. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work .24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 21. Right to partake in public affairs Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #21-30
 34. 34. -Ang bawat tao, ay may karapatan na makinabang sa pamamagitan ng pambansang pagsisikap na lubhang kailangan para sa kanyang karangalan at sa malayang pagpapaunlad ng kanyang pagkatao. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work .24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 22. Right to social security Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #22-30
 35. 35. -Ang bawat tao'y may karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng mapapasukang hanapbuhay, sa kanais-nais na mga kalagayan sa paggawa. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 23. Right to work Universal Declaration of Human Rights (UDHR) #23-30
 36. 36. Ang bawat tao'y may karapatan sa pamamahinga at paglilibang, kasama ang mga makatwirang pagtatakda ng mga oras ng paggawa at may sahod sa mga pana-panahong pista opisyal. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 24. Right to leisure and rest from work Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#24-30
 37. 37. -Ang bawat tao'y may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, kasama na ang pagkain, pananamit, paninirahan at pagpapagamot at kinakailangang mga paglilingkod panlipunan #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 25. Right to adequate standard of living Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#25-30
 38. 38. - Ang edukasyon ay walang bayad, ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at propesyonal ay gagawing maabot ng lahat at ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob nang pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 26. Right to education Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#26-30
 39. 39. Ang bawat tao'y may karapatang makilahok nang malaya sa buhay pangkalinangan ng pamayanan, upang tamasahin ang mga sining at makihati sa mga kaunlaran sa siyensiya at sa mga pakinabang dito. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#27-30
 40. 40. Ang bawat tao'y may karapatan sa kaayusang panlipunan at pandaigdig na ang mga karapatan at mga kalayaang itinakda sa Pahayag na ito ay ganap na maisasakatuparan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 28. Right to a free and fair world Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#28-30
 41. 41. Ang bawat tao'y may mga tungkulin sa pamayanan sa pagkaunlad ng kanyang pagkatao. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 29. Duty to your community Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#29-30
 42. 42. Walang bagay sa Pahayag na ito na nagbibigay ng ano mang karapatang gumawa ng ano mang hakbang na naglalayong sirain ang nakalahad dito. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 21. Right to partake in public affairs 22. Right to social security 23. Right to work 24. Right to leisure and rest from work 25. Right to adequate standard of living 26. Right to education 28. Right to a free and fair world 27. Right to take part in cultural, artistic and scientific life 29. Duty to your community 30. Rights are inalienable 30. Rights are inalienable Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1-30#30
 43. 43. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER KAHALAGAHAN NG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) -ito ay tunay na nagbibigay- tangi sa tao bilang nilalang na nagtatamasa ng kalayaan at mga karapatang maghahatid sa kaniya upang makamit ang kaniyang mga mithiin sa buhay at magkaroon ng mabuting pamumuhay. May ibat-ibang aspekto ang mga karapatang nakapaloob sa UDHR, ito ang: a. sibil at politikal o ekonomiko b. sosyal c. kultural
 44. 44. Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER URI NG KARAPATAN Natural Rights Constitutional Rights Statutory RightsNatural Rights Halimbawa: Karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ari-arian
 45. 45. Mga karapatang ipinagkaloob at pinanga-ngalagaan ng Estado. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER URI NG KARAPATAN Natural Rights Constitutional Rights Statutory RightsConstitutional Rights Halimbawa: Karapatang politikal, sibil, sosyo ekonomiko, at karapatan ng akusado
 46. 46. Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER URI NG KARAPATAN Natural Rights Constitutional Rights Statutory RightsStatutory Rights Halimbawa: Karapatang makatanggap ng minimum wage.
 47. 47.  Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ariarian ang sino mang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER IKATLONG ARTIKULO NG SALIGANG BATAS NG 1987 NG PILIPINAS SEKSYON 1. Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 48. 48.  Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay- bagay laban sa hindi makatwirang paghahaluglog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masitasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa ang lugar na hahalughugin, at ang mga taong darakpin #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 2. Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 49. 49. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal n autos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiiba ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinatakda ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 3 (2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito sa sinusundang seksyon. Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 50. 50.  Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 4 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 51. 51.  Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasa- gamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 5 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 52. 52. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 6 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 53. 53. Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong- bayan na mapagpabatiran hinggil sa mga bagay-bagay. Ang kaalaman sa mga opisyal na record, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na Gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 7 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 54. 54. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 8 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 55. 55.  Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 9 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 56. 56.  Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 10 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 57. 57.  Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang mala- panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 11 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 58. 58. Ang sino mang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kaniyang karapatang magsawalang-kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang maypili. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER SEKSYON 12 Artikulo III - BILL OF RIGHTS Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 59. 59. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 13 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 60. 60.  Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng batas. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 14 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 61. 61. -Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasang pambayan. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 15 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 62. 62. -Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 16 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 63. 63.  Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 17 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 64. 64. (1) Hindi dapat ididiin ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampulitika. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 18 (2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala. Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 65. 65.  Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal sa sino mang bilanggo ang paggamit ng mga kaluwagang penal ay di-makatao. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 19 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 66. 66. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 20 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 67. 67. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang paglabag, ang pagkaparusa sa ilalim ng alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding paglabag. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 21 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 68. 68. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Artikulo III - BILL OF RIGHTS SEKSYON 22 Sanggunian: Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas,
 69. 69. Gawain 1. Kung Ikaw Ay…  Unawain ang sumusunod na panuntunan sa pagsasagawa ng human diorama. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER LM P.381
 70. 70. 1. Sa gabay ng iyong guro, pumili ang bawat pangkat ng isang situwasiyon sa loob ng kahon. Kung ikaw ay dinarakip. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Kung ang iyong bahay ay hinahalughog. Kung ikaw ay napasailalim sa isang pagsisiyasat o kaya ay imbestigasyon. Kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay nakakulong. Kung ikaw ay nililitis. Kung ikaw ay pinagbibintangan. Kung ikaw ay pipili ng susunod na opisyal ng pamahalaan. Kung ikaw ay babae, matanda, o may kapansanan. PANUTO:
 71. 71. PANUTO: 2. Bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng pangkat na ihanda ang mga miyembro nito sa pagtatanghal ng human diorama batay sa piniling situwasiyon. 3. Maaaring gumamit ng kagamitang pantulong at akmang kasuotan sa pagtatanghal. 4. Sa aktuwal na pagtatanghal, mistulang mga estatwa nang lahat ng miyembro sa diorama. 5. Magtalaga ng isa hanggang dalawang miyembro na magpapaliwanag ng diorama. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER
 72. 72. PAMPROSESONG TANONG: 1. Ano ang mga karapatang pantao na binigyang-diin sa mga ipinakitang diorama? #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 2. Paano napangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan batay sa mga ipinakitang situwasiyon sa diorama? 3. Kung taglay ng mamamayan ang kanilang mga karapatan batay sa UDHR at Konstitusyon ng Pilipinas, ano ang nararapat nilang gawin upang higit na mapakinabangan ito?
 73. 73. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Karaniwan sa matatagumpay na pandaigdigang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga NGO o nongovernmental organization kung saan pinangungunahan ng mga karaniwang mamamayan at hindi ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga samahang ito.
 74. 74. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  ito ay isang pandaigdigang kilusan na may kasapi at tagasuportang umaabot sa mahigit pitong milyong katao. Ang motto nito ay “It is better to light a candle than to curse the darkness.” Pangunahing adhikain nito ang magsagawa ng pagsasaliksik at kampanya laban sa pang-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. Gayundin ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Aktibo Aktibo ang organisasyong ito sa Pilipinas. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 1. Amnesty International 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 75. 75. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Itinatag ito ni Jack Healey na isang kilalang human rights activist. Naging tagapagtaguyod ito ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing- boses ng mga walang boses at tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa buong daigdig. Nakikipag- ugnayan din ang HRAC sa mga pinuno ng pandaigdigang sining tulad sa musika, teatro, pelikula, at maging ng printed material upang maipalaganap ang kahalagahan ng karapatang pantao. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 2. Human Rights Action Center 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 76. 76. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Pangunahing layunin ng pandaigdigang samahang ito na itaguyod at pangalagaan ang karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. Pinalalakas din nito ang mga aktibong kalahok ng samahan na itala at ilantad ang mga pang- aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga repormang patungkol sa karapatang pantao at makapagbigay ng serbisyong-legal. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 3. Global Rights 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 77. 77. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Itinatag ito noong 1984 ng mga tanyag na grupong aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao sa Asya. Layunin ng samahang ito ang magkaroon ng higit na kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asya. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 4. Asian Human Rights Commission 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 78. 78. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Ito ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa Ethiopia. Layon nitong proteksiyonan at itaguyod ang karapatan ng mga tao at magbigay ng interpretasyon sa African Charter on Human and People’s Rights Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 5. African Commission on Human and People’s Rights 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 79. 79. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  dito sa Pilipinas, ito ay may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan. Kinikilala ang CHR bilang “National Human Rights Institution (NHRI)” ng Pilipinas. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Seksyon 17 (1) ng Artikulo XIII. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 6. Commission on Human Rights (CHR) 1. Amnesty International 2. Human Rights Action Center 3. Global Rights 4. Asian Human Rights Commission 5. African Commission on Human and People’s Rights 6.Commission on Human Rights
 80. 80. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  itinatag ang alyansang ito noong 1986 at nilahukan ng mahigit sa 100 organisasyon mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Nilalayon ng PAHRA na itaguyod, pangalagaan, at isakatauparan ang mga karapatan Maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION sa pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION Philippine Alliance of Human Rights Advocates Philippine Human Rights Information Center KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group Task Force Detainees of the Philippines 1. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
 81. 81. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information (UNDPI) at sa UN Economic and Social Council. Hangad ng PhilRights na magkaroon ng bansang may kultura ng pagkaka-pantay-pantay ng tao. Maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION sa pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION Philippine Alliance of Human Rights Advocates Philippine Human Rights Information Center KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group Task Force Detainees of the Philippines 2. Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
 82. 82. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  ito ay alyansa ng mga indibidwal, organisasyon, at grupo na itinatag noong 1995. Itinataguyod at pinangangalagaan nito ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkaroon ng mataas na antas ng kamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan Maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION sa pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION Philippine Alliance of Human Rights Advocates Philippine Human Rights Information Center KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group Task Force Detainees of the Philippines 3. KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights
 83. 83. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  ito ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang pantao. Itinatag ito noong 1974 nina Jose W. Diokno, Lorenzo Tanada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga adbokasiya ng FLAG ay ang paglaban sa pag-usig sa mga indibidwal sa kadahilanang politikal, pang- aabuso ng military Maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION sa pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION Philippine Alliance of Human Rights Advocates Philippine Human Rights Information Center KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group Task Force Detainees of the Philippines 4. Free Legal Assistance Group (FLAG)
 84. 84. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Itinatag ito noong 1974. Sinimulan ito na may adhikaing matulungan ang mga political prisoner. Nagkakaloob din ang samahan ng suportang legal, pinansiyal, at moral sa mga political prisoner at kanilang pamilya. Maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION sa pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION Philippine Alliance of Human Rights Advocates Philippine Human Rights Information Center KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group Task Force Detainees of the Philippines 5. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
 85. 85. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  tumutukoy ang children’s rights o mga karapatan ng mga bata sa mga karapatang pantao ng mga indibiduwal na may gulang na 17 at pababa, maliban sa mga bansang may sariling batas sa pagtukoy ng “legal age” ng mamamayan nito. MGA KARAPATAN NG BATA -Ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC),
 86. 86. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Paglalahad sa kahulugan ng bata MGA KARAPATAN NG BATA Artikulo 1 Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 5
 87. 87. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Pagbibigay-diin sa pagkakapantay- pantay ng bawat bata anuman ang kaniyang lahi, kultura, relihiyon, kakayahan, o kalagayan sa buhay MGA KARAPATAN NG BATA Artikulo 2 Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 5
 88. 88. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Pangunahing pagbibigay ng pansin sa nararapat na kalagayan at kapakanan ng mga bata sa pagtakda ng mga batas at polisiyang makaaapekto sa kanila. MGA KARAPATAN NG BATA Artikulo 3 Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 5
 89. 89. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Pagtatakda sa pamahalaan ng tungkulin nito na tiyakin ang paggalang, pangangalaga, at pagpapatupad ng mga karapatan ng mga bata . MGA KARAPATAN NG BATA Artikulo 4 Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 5
 90. 90. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER  Paggalang ng pamahalaan sa mga karapatan at tungkulin ng mga pamilya na turuan at gabayan ang kanilang mga anak na matutuhan ang wastong pagganap sa kanilang mga karapatan MGA KARAPATAN NG BATA Artikulo 5 Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 5
 91. 91. • #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 1. Magkaroon ng ligtas at malusog na buhay, at legal at rehistradong pangalan, nasyonalidad, manirahan at maalagaan ng kanilang magulang. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 #6
 92. 92. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Magkaroon ng karapatang magpahayag ng kanilang saloobin at magkaroon ng tinig sa mga pagpapasyang makaaapekto sa kanilang buhay. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 2. #6
 93. 93. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Magkaroon ng karapatan sa pag- alam ng impormasyong makabubuti sa kanilang kalusugan at pagkatao, kalayaan sa pag-iisip, pananampalataya, pribadong pamumuhay, at paglahok sa mga organisasyon. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 3. #6
 94. 94. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Magkaroon ng proteksiyon laban sa lahat ng pang- aabusong pisikal, seksuwal, at mental. Gayundin ang child labor, drug abuse, kidnapping, sale, at trafficking. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 4. #6
 95. 95. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Magkaroon ng espesyal na karapatan sa pangangalaga sa mga ampon, refugee, biktima ng digmaan o kaguluhan, may mga kapansanan, at naakusahan ng paglabag sa batas. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 5. #6
 96. 96. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Magkaroon ng mabuting pangangalagang pangkalusugan, standard of living, edukasyon, libangan at paglalaro. MGA KARAPATAN NG BATA Ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40 #1 #2 #3 #4 #5 6. #6
 97. 97. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Gawain 2.Triple Venn Diagram Kompletuhin ang diyagram sa pamamagitan ng pagtala ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga karapatang pantao batay sa UDHR, Bill of Rights, at Children’s Rights. Pagkatapos, sagutin ang tanong sa ibaba. UDHR BILL OF RIGHTS CHILDREN’S RIGHTS Batay sa diyagram, ano ang iyong konklusyon tungkol sa mga karapatang pantao na inilahad sa tatlong dokumento? LM 2017 P. 390
 98. 98. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, naging tungkulin nito na ipagkaloob ang paggalang sa bawat indibiduwal, proteksiyon laban sa pang-aabuso ng mga karapatang ito. Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Ang bahaging ito ay naglalayong ipaliwanag ang kaugnayan ng ating mga karapatan sa ating pagiging mamamayan ng isang estado. Inaasahan na sa pagtatapos ng paksang ito ay magagamit natin ng wasto ang ating mga karapatan para sa ikabubuti ng ating bayan.
 99. 99. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER – walang pasubaling pagpapaubaya sa mga paglabag ng karapatang pantao Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Iba’t- ibang antas ng kamalayan sa pag- unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao: Batay sa Facilitator’s Manual on Human Rights Education (2003). Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 1: Pagpapaubaya at Pagkakaila Antas 4
 100. 100. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER – may limitadong kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao ngunit may pagtanggi o kawalan ng interes na igiit ang mga karapatang ito dahil sa takot, panganib, o kakulangan sa pag-unawa ng mga kondisyong panlipunan, ekonomiko, at politikal ng bansa. Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Iba’t- ibang antas ng kamalayan sa pag- unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao: Batay sa Facilitator’s Manual on Human Rights Education (2003). Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4Antas 2: Kawalan ng pagkilos at interes
 101. 101. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER – kakikitaan ng pagtaguyod ng karapatang pantao, paghanap ng mga solusyong gamit ang karaniwang pamamaraan tulad ng paglalahad ng reklamo. Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Iba’t- ibang antas ng kamalayan sa pag- unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao: Batay sa Facilitator’s Manual on Human Rights Education (2003). Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4Antas 3: Limitadong Pagkukusa
 102. 102. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER – may kamalayan, aktibo, at malayang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama- samang pagsisikap. Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Iba’t- ibang antas ng kamalayan sa pag- unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao: Batay sa Facilitator’s Manual on Human Rights Education (2003). Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4 Antas 4: Militance, Pagsasarili, at Pagkukusa
 103. 103. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER Ayon kay M.S. Diokno (1997), maliban sa pagiging malaya, pinalalawak pa ng iba pang nakapaloob na karapatang pantao ang perspektiba ng tao na maging aktibong mamamayan. Ang mga Karapatang Pantao at ang Pagkamamamayan Bilang mga aktibong mamamayang mulat sa mga nangyayari sa kanilang paligid, tungkulin nating tugunan ang mga ito para sa kapakanan ng lahat, at ang mga karapatang pantao ay isang paraan nito. Tungkulin ng mamamayan na isa-alang- alang at isakatuparan ang mga ito upang maging aktibo ang mamamayan at matutong makiisa at makialam sa mga nangyayari sa kanilang lipunan.
 104. 104. Gawain 3. PAGSUSURI Sagutin ang sumusunod na tanong. #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER
 105. 105. PAMPROSESONG TANONG: 1. Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa pagkilala nito ng mga karapatang pantao ng mamamayan? #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER 2. Magbigay ng isang patunay na ginagampanan ng pamahalaan 393 ang tungkulin nito sa pagkilala ng mga karapatang pantao ng mamamayan. 3. Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng karapatang pantaong mga mamamayan, alin ang pinaka- mahalaga sa mga ito? Bakit?
 106. 106. REFERENCES: – https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_war_ministry – https://www.reactgroup.org/news-and-views/news-and-opinions/year- 2017/antibiotic-resistance-strikes-hardest-at-the-poor/ – https://www.topgear.com.ph/tag/traffic-enforcers – https://www.bohol-philippines.com/bohol-products.html – https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=950182037 – https://businessmirror.com.ph/2019/11/29/pal-tells-passengers-to-leave- early-consider-traffic-congestion-in-seag-areas/ – https://www.gmanetwork.com/news/news/photo/197915/duterte-meets- with-filipino-community-in-brunei/photo/ • LM AP10 • CG AP 10 2017 Version #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER
 107. 107. THANK YOU!!!! #CITIZENS #ISSUE #LEGAL BASIS 4th QUARTER

×