Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SAN ISIDRO NHS
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAA...
http://davaotoday.com/main/politics/davao-citys-guinness-attempt-
official-tally-94584-organizers-still-await-count-from-o...
https://www.youtube.com/watch?v=qd-
G48EsbqA
 Mga Kilusang
Pangkababaihan sa Timog at
Kanlurang Asya
MGA PAKSANG TATALAKA...
http://davaotoday.com/main/politics/davao-citys-
guinness-attempt-official-tally-94584-organizers-still-
await-count-from-...
SAN ISIDRO NHS
Balangkas ng Pamahalaan sa
TIMOG AT KANLURANG ASYA
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPA...
 Sa paggawad ng
kalayaan sa mga bansa
sa ASYA, nabigyan ng
pagkakataon ang mga
Asyano na makilahok at
mamuno sa
pamamahal...
PAMAHALAAN
 maituturing na isang
haligi.
 Ito ay nagsisilbing
suhay ng bansa
tungo sa katatagan,
katahimikan at
kaunlara...
1. DEMOKRASYA
2. REPUBIKA
3. PEDERAL
4. TOTALITARYANISMO
5. DIKTADURYA
6. TEOKRASYA
7. REPUBLIKANG ISLAMIC
8. KOMUNISMO
#1...
 Sa pamahalaang demokrasya,
hawak ng mga mamamayan ang
kapangyarihan sa pamahalaan.
 Ang mga tao ay may pantay-
pantay n...
 May kalayaan silang political,
pangkabuhayan at
panlipunan.
 Nagtatakda ang batas ng
kapangyarihan ng mga
pinuno ng ban...
 Ang republika ay isang uri
ng pamahalaan na walang
monarkiya.
 Ang pinakamataas na
kapangyarihan ay nasa
mga mamamayan ...
Maaaring
presidensyal o
parliamentaryo
ang anyong
republika.
1. DEMOKRASYA
2. REPUBIKA
3. PEDERAL
4. TOTALITARYANISMO
5. ...
 Sa pamahalaang ito, hawak
ng mga local na pamahalaan
ang kapangyarihan na hindi
maaaring pakialaman ng
pamahalaang nasyo...
Subalit nagsasama-sama
ang mga pamahalaang
lokal na ito upang
sumailalim sa mga batas
ng pamahalaang pederal.
1. DEMOKRAS...
 Ito ang sistemang politikal
na hawak ng estado, o ng
pamunuang namamahala
nito ang ganap na
awtoridad.
 Maaaring minama...
 Ang pamahalaang ito ay
pinamumunuan ng isang
diktador na hindi nalilimitahan
ng anumang batas ang
kanyang desisyon.
 Ma...
Sa pamahalaang ito, ang
mga lider ng relihiyon ang
namumuno bilang
kinatawan ng kanilang
Diyos.
1. DEMOKRASYA
2. REPUBIKA...
 Nagsimula ito sa kilusan ng mga
Islamist upang magdulot ng
pagbabago sa relihiyon,
politikal at sosyal.
 Layunin nitong...
 Sa pamahalaang ito,
iisang partidong
autoritaryan ang may
kapangyarihan sa
ekonomiya ng bansa.
1. DEMOKRASYA
2. REPUBIKA...
1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN
5. INDIA 6. BANGLADESH
https://www.pinterpolitik.com/a-tough-
year-for-democra...
PARLIAMENTONG
DEMOKRASYA
1. NEPAL
1. NEPAL
2. SRI-LANKA
3. BHUTAN
4. PAKISTAN
5. INDIA
6. BANGLADESH
7. MALDIVES
8. AFGHAN...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
https://www.pinterpolitik.com/a-tough-
year-for-democracy-in-southeast-asia/
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGP...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBA...
SAN ISIDRO NHS
MGA KILUSANG
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grad...
 Epekto ng mga Samahang
Kababaihan at ng mga
Kalagayang Panlipunan sa
Buhay ng Kababaihan Tungo
sa Pagkakapantay-pantay,
...
 Nakita ng mga kababaihan
sa Asya ang kahalagahan
ng pag-oorganisa upang
maisulong ang kanilang
interes at marinig ang
ka...
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASY...
TIMOG ASYA
Mababa ang katayuan sa
lipunan ng KABABAIHAN sa
INDIA.
Subalit pagsapit ng ika-19 na
siglo, naging aktibo ang...
TIMOG ASYA
Ang ilan sa mga
kilusang naitatag ay
mga ss:
1. Bharat Aslam ni
Keshab Chunder Sen ng
Bramo Samaj(1870)
#1st ...
TIMOG ASYA
Ang ilan sa mga kilusang
naitatag ay mga ss:
2. Arya Mahila Samaj na
itinatag ni Pandita Ramabai at
Justice R...
TIMOG ASYA
Ang ilan sa mga kilusang
naitatag ay mga ss:
3. Bharat Mahila
Parishad(1905) at
4. Anjuman-e-Khawatin-e-
Isl...
https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/
girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/
Ang mga kilu...
TIMOG ASYA
 nangampanya sa mga
mambabatas upang
makapagdulot ng mga
pagbabago sa pamumuhay ng
karaniwang kababaihang Indi...
https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/
girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/
 BINIGYANG P...
TIMOG ASYA
 Nanguna si Sarojini Naidu sa
paghimok sa mga kababaihang
gumagawa at mangampanya upang
mabigyan ng karapatang...
https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/
girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/
 Ipinagbawal...
TIMOG ASYA
Nagtalaga naman ng
hiwalay na palikuran
para sa lalaki at
babae.
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGP...
https://www.legalindia.com/divorce
-laws-india-need-know/
Ginawang legal
ng Hindu ang
DIBORSYO.
#1st Grading#4th Grading#...
TIMOG ASYA
Isang kilusang
naitatag noong
1970.
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #...
TIMOG ASYA
Isang kilusang
naitatag noong
1973.
#1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #...
TIMOG ASYA
 Tinutulan ng mga kilusang
nabanggit ang mga isyu gaya ng
karahasan sa tahanan at di-
makatarungang pagtaas ng...
Ang partisipasyon ng
mga kababaihan sa
PAKISTAN ay bunga ng
pakikipaglaban sa mga
mananakop bago ang
1947.
#1st Grading#4...
https://nation.com.pk/30-
Mar-2020/pakistan-s-
growing-feminist-movement
 Pinamunuan niya
ang kababaihang
Muslim na nagin...
https://myvoice.opindia.com/2020
/06/khilafat-movement-and-the-
kerala-hindu-genocide/
 Aktibo rin sila bilang
pagsuporta...
 Sa panahon ng pamumuno
nagkaroon ng mga pagbabago sa
pagtingin sa kababaihan.
 Sa pamamagitan ng 1973 Saligang-
Batas, ...
https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan-
s-growing-feminist-movement
Sa panahon din niya
ang kababaihan ay
nahirang sa...
https://nation.com
.pk/30-Mar-
2020/pakistan-s-
growing-feminist-
movement
 1. United Front for
Women’s
Rights(UFWR)
#1st...
Women’s Action Forum (WAF)
-ang kanilang Charter
Demands, na kung saan ay inilahad
nila ang isang komprehensibong
program...
https://nation.com
.pk/30-Mar-
2020/pakistan-s-
growing-feminist-
movement
 Ito ay nabuo Dahil sa
impluwensiya ng WAF, an...
 Ang kababaihan sa Sri-Lanka ay hindi
gaanong nakalalahok sa politika.
 Kaalinsabay ng patuloy na digmaang sibil ay
ang ...
http://www.ft.lk/ft-click/Sri-
Lanka-Girl-Guides-Association-
conclude-successful-51st-
AGM/15-687969
 pinalakas ang prob...
 Ang isa sa mahalagang samahan
na naitatag noong 1984 sa bansa
bilang protesta sa pagkawala ng
miyembro ng isang pamilya ...
http://www.wercsl.org/
Ito ang Forum na binuo ng
iba’t ibang samahan ay
naging aktibo sa
pagtataguyod ng
partisipasyon ng...
https://sarawakvoice.com/201
9/10/11/5-things-you-need-to-
know-about-the-liberation-
tigers-of-tamil-eelam-ltte/
 Sila a...
Noong1983, ito ay itinatag ng
LTTE Maraming kababaihan
ang sumapi rito na sa simula ay
aktibo lamang sa pagkalat ng
mga p...
ito ay nangangahulugan
rin ng pagpapalaya ng
kanilang mga sarili sa
anumang uri ng opresyon
at di makatarungang
pagkilos ...
 Ito ay itinatag noong Oktubre, 1984
ay nagsilbing bantay sa
militarisasyon ng Sri-Lanka.
 Naging aktibo rin sila sa iba...
https://www.aljazeera.com
/news/2018/08/bangladesh
-mass-student-protests-
deadly-road-accident-
180802174519088.html
Noo...
Naimpluwensiyahan nito ang
pagpapatupad ng mga polisiya sa
pamahalaan kabilang ang kampanya
sa pagbabawal ng pagbibigay n...
https://www.aljazeera.com
/news/2018/08/bangladesh
-mass-student-protests-
deadly-road-accident-
180802174519088.html
Ang...
https://www.aljazeera.com
/news/2018/08/bangladesh
-mass-student-protests-
deadly-road-accident-
180802174519088.html
Sa ...
https://www.aljazeera.com
/news/2018/08/bangladesh
-mass-student-protests-
deadly-road-accident-
180802174519088.html
Ito...
REFERENCE:
• LM AP 8 (2016)
• CG AP 8
• Teaching Guide AP8
• Slideshare.com
• LRportal.gov.ph
• Youtube.com
• Pixar.com
 ...
REFERENCE:
 https://centralasiainstitute.org/top-10-
reasons-to-support-girls-education/
 https://www.aa.com.tr/en/econo...
#1st Grading#2ND Grading#DIGMAAN #SALAMIS#MARATHON #THERMOPHLAE
https://www.azquotes.com/quotes/top
ics/purpose-of-governm...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya

Télécharger pour lire hors ligne

AP 7- 3RD Grading
KASAYSAYAN NG ASYA

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya

 1. 1. SAN ISIDRO NHS #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA EDMOND R. LOZANO MGA PAGBABAGO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA Aralin 3 https://www.politico.com/news/2020/05/17/israel- netanyahu-gantz-elections-262858 https://rappler.com/nation/philippine-congress- police-plp-farinas https://tribune.com.pk/story/1972878/pti-govts-first- tax-amnesty-scheme-approved
 2. 2. http://davaotoday.com/main/politics/davao-citys-guinness-attempt- official-tally-94584-organizers-still-await-count-from-other-locations/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 3. 3. https://www.youtube.com/watch?v=qd- G48EsbqA  Mga Kilusang Pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya MGA PAKSANG TATALAKAYIN:  Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA KASANAYANG PAGKATUTO:
 4. 4. http://davaotoday.com/main/politics/davao-citys- guinness-attempt-official-tally-94584-organizers-still- await-count-from-other-locations/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 5. 5. SAN ISIDRO NHS Balangkas ng Pamahalaan sa TIMOG AT KANLURANG ASYA #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#IDEOLOHIYA #HALIMBAWA#IBAT-IBANGURI #KAHULUGAN EDMOND R. LOZANO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA https://www.pinterpolitik.com/a-tough- year-for-democracy-in-southeast-asia/
 6. 6.  Sa paggawad ng kalayaan sa mga bansa sa ASYA, nabigyan ng pagkakataon ang mga Asyano na makilahok at mamuno sa pamamahala. Balangkas ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA https://ktmguide.com/events/dem ocracy-day/ https://www.democracy- international.org/human-rights
 7. 7. PAMAHALAAN  maituturing na isang haligi.  Ito ay nagsisilbing suhay ng bansa tungo sa katatagan, katahimikan at kaunlaran ng pamumuhay ng mga MAMAMAYAN. Ano nga ba ang kahulugan nito? https://rappler.com/nation/philippi ne-congress-police-plp-farinas #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 8. 8. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 9. 9.  Sa pamahalaang demokrasya, hawak ng mga mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan.  Ang mga tao ay may pantay- pantay na karapatan at pribilehiyo. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://www.aljazeera.com/indepth /inpictures/2016/02/philippines- celebrates-30th-anniversary- revolution-160225075334366.html #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 10. 10.  May kalayaan silang political, pangkabuhayan at panlipunan.  Nagtatakda ang batas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa at kumikilos sila alinsunod sa batas. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO http://content.time.com/time/cove rs/asia/0,16641,20090112,00.html #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 11. 11.  Ang republika ay isang uri ng pamahalaan na walang monarkiya.  Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nasa mga mamamayan na maaaring maghalal ng mga taong kakatawan sa kanila. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://www.aljazeera.com/news/2019 /11/sri-lanka-president-military- credentials-191119175813787.html #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 12. 12. Maaaring presidensyal o parliamentaryo ang anyong republika. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://www.financialexpress.com/india- news/pm-narendra-modi-assures- maldives-president-ibrahim-mohamed- solih-of-all-possible-help-to-new- government-from-india/1385629/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 13. 13.  Sa pamahalaang ito, hawak ng mga local na pamahalaan ang kapangyarihan na hindi maaaring pakialaman ng pamahalaang nasyonal.  May halos kumpletong autonomiya ang bawat estado o yunit na politikal sa pamamahala ng sariling teritoryo. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://simple.wikipedia.or g/wiki/President_of_India #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 14. 14. Subalit nagsasama-sama ang mga pamahalaang lokal na ito upang sumailalim sa mga batas ng pamahalaang pederal. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://rappler.com/nation/india- president-kovind-state-visit- philippines-october-2019 #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 15. 15.  Ito ang sistemang politikal na hawak ng estado, o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na awtoridad.  Maaaring minamana ang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO http://en.granma.cu/mundo/2 019-06-07/digital-totalitarianism #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 16. 16.  Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon.  Masugid siyang tagapagtaguyod sa isang ideolohiyang pinagbabatayan ng pamamahala gaya ng komunismo. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 17. 17. Sa pamahalaang ito, ang mga lider ng relihiyon ang namumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://mrbrewerhumanities.weebly.com/theocracy.html #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 18. 18.  Nagsimula ito sa kilusan ng mga Islamist upang magdulot ng pagbabago sa relihiyon, politikal at sosyal.  Layunin nitong agawin ang kapangyarihan sa mga bansang Islamic at gamitin ito upang makamit ang kanilang adhikaing repormasyon sa lipunan. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/02/11/michelle- obamas-becoming-iran-bestseller-islamic-republic-turns-40/2835608002/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 19. 19.  Sa pamahalaang ito, iisang partidong autoritaryan ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa. 1. DEMOKRASYA 2. REPUBIKA 3. PEDERAL 4. TOTALITARYANISMO 5. DIKTADURYA 6. TEOKRASYA 7. REPUBLIKANG ISLAMIC 8. KOMUNISMO https://capx.co/even-by-its- own-standards-communism #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 20. 20. 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH https://www.pinterpolitik.com/a-tough- year-for-democracy-in-southeast-asia/ 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN TIMOG ASYA #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 21. 21. PARLIAMENTONG DEMOKRASYA 1. NEPAL 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN https://www.nepalisansar.com/news/new- nepal-government-likely-march-2018/ TIMOG ASYA #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#PAMAHALAAN #KANLURANGASYA#IBAT-IBANGURI #TIMOGASYA
 22. 22. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN REPUBLIKA2. SRI-LANKA 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES https://asia.nikkei.com/Politics/Interna tional-relations/India-seeks-to-contain- China-presence-in-new-Sri-Lanka- government 8. AFGHANISTAN TIMOG ASYA
 23. 23. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN MONARKIYA 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN 3. BHUTAN https://www.gov.bt/how- government-works/ TIMOG ASYA
 24. 24. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN REPUBLIKANG PEDERAL 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN https://tribune.com.pk/sto ry/1972878/pti-govts-first- tax-amnesty-scheme- approved 4. PAKISTAN TIMOG ASYA
 25. 25. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN REPUBLIKANG PEDERAL 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN https://blog.examin.co.in/ list-of-indian-government- schemes-pradhan-mantri- yojana-2018/ 5. INDIA TIMOG ASYA
 26. 26. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN REPUBLIKANG PEDERAL 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN http://www.mochaudhur y.com/2014/01/an- interim-government- proposal-for.html 6. BANGLADESH TIMOG ASYA
 27. 27. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN REPUBLIKA 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN http://constitutionnet.org/news /constitutional-reform-maldives- towards-parliamentary-system- government-and- decentralization 7. MALDIVES TIMOG ASYA
 28. 28. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN PAMAHALAANG TRANSISYUNAL 1. NEPAL 2. SRI-LANKA 3. BHUTAN 4. PAKISTAN 5. INDIA 6. BANGLADESH 7. MALDIVES 8. AFGHANISTAN https://www.bbc.com/news/51 796780 TIMOG ASYA 8. AFGHANISTAN
 29. 29. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN https://www.pinterpolitik.com/a-tough- year-for-democracy-in-southeast-asia/ 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT KANLURANG ASYA
 30. 30. https://www.pinterpolitik.com/a-tough- year-for-democracy-in-southeast-asia/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY11. YEMEN KANLURANG ASYA
 31. 31. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN Monarkiyang Tradisyunal 1. BAHRAIN 2. IRAN 1. BAHRAIN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.mei.edu/publicati ons/iran-incites-toppling- bahrain-government
 32. 32. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN Republikang Teokratik 2. IRAN 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.bloomberg.com/ne ws/articles/2018-10-14/rouhani- says-spiteful-u-s-government- seeks-iran-regime-change
 33. 33. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN PAMAHALAANG TRANSISYON3. IRAQ 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://gds.gov.iq/iraqs- parliament-approves- government-programme/
 34. 34. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN PARLIAMENTONG DEMOKRASYA4. ISRAEL 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.politico.com/ news/2020/05/17/israel- netanyahu-gantz- elections-262858
 35. 35. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN MONARKIYANG KONTITUSYUNAL5. JORDAN 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://english.aawsat.com /home/article/1180041/isla mists-fail-overthrow- jordanian-government
 36. 36. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN KNLURANG ASYA NOMINAL NA MONARKIYANG KONTITUSYUNAL 6. KUWAIT 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.timeskuwait.c om/news/kuwait- government-acting-at- different-fronts-to-contain- coronavirus-spread/
 37. 37. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN MONARKIYA7. OMAN 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.aljazeera.co m/ajimpact/oman-sultan- haitham-strategic- musandam-peninsula- 200113205841545.html
 38. 38. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN MONARKIYANG TRADISYUNAL 8. QATAR 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.theportal- center.com/2020/01/qatar- attempts-to-topple-sudans- government-and-return- brotherhood-to-power/
 39. 39. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN MONARKIYANG TRADISYUNAL 9. SYRIA 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.nytimes.com/201 9/10/14/world/europe/syria- us-assad-kurds-turkey.html
 40. 40. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN -Pederasyon, may tiyak na kapangyarihan ang gobyernong sentral ng UAE at iba naman ang kapangyarihan sa bawat Emirate. 10. UAE 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.thenational.ae/u ae/government/uae- government-bodies-must- employ-young-emiratis-to- their-board-says-cabinet- 1.873941
 41. 41. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN -REPUBLIKA11. YEMEN 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN KANLURANG ASYA https://www.reuters.com/artic le/us-yemen-security/yemen- government-separatists-sign- saudi-brokered-deal-to-end- power-struggle-in-south- idUSKBN1XF1Y5
 42. 42. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3RD Grading#PAMAHALAAN #PAMARAAN#IBAT-IBANGANYO#KAHULUGAN KANLURANG ASYA -REPUBLIKA, PARLIAMENTARYONG DEMOKRASYA 12. TURKEY 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. IRAQ 4. ISRAEL 5. JORDAN 6. KUWAIT 7. OMAN 9. SYRIA 10. UAE 8. QATAR 12. TURKEY 11. YEMEN https://www.aa.com.tr/en/ec onomy/turkey-presidency- submits-budget-motion-to- parliament/1618720
 43. 43. SAN ISIDRO NHS MGA KILUSANG #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA EDMOND R. LOZANO Aralin 3.1 https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/girl s-education-now-is-the-time-for-real-progress/ https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan-s- growing-feminist-movement
 44. 44.  Epekto ng mga Samahang Kababaihan at ng mga Kalagayang Panlipunan sa Buhay ng Kababaihan Tungo sa Pagkakapantay-pantay, Pagkakataong Pang- ekonomiya at Karapatang Pampolitika #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA http://www.ft.lk/ft-click/Sri-Lanka-Girl-Guides- Association-conclude-successful-51st- AGM/15-687969
 45. 45.  Nakita ng mga kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses.  Sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba’t ibang anyo ng pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://www.adb.org/news/features/ending- violence-against-women-asia-and-pacific Panimula:
 46. 46. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://www.coe.int/en/web/commissioner/- /malta-urged-to-eradicate-violence-against- women-and-ensure-access-to-abortion-care
 47. 47. TIMOG ASYA Mababa ang katayuan sa lipunan ng KABABAIHAN sa INDIA. Subalit pagsapit ng ika-19 na siglo, naging aktibo ang mga kababaihan sa bansa sa paglahok sa mga kilusang nagtataguyod ng repormang panlipunan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA INDIA https://isreview.org/issue/90/corporate- power-women-and-resistance-india-today
 48. 48. TIMOG ASYA Ang ilan sa mga kilusang naitatag ay mga ss: 1. Bharat Aslam ni Keshab Chunder Sen ng Bramo Samaj(1870) #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ INDIA https://alchetron.com /Keshub-Chandra-Sen
 49. 49. TIMOG ASYA Ang ilan sa mga kilusang naitatag ay mga ss: 2. Arya Mahila Samaj na itinatag ni Pandita Ramabai at Justice Ranade (1880) #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ INDIA Pandita Ramabai Justice Ranade
 50. 50. TIMOG ASYA Ang ilan sa mga kilusang naitatag ay mga ss: 3. Bharat Mahila Parishad(1905) at 4. Anjuman-e-Khawatin-e- Islam na itinatag ni Amir-un- Nisa. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ INDIA
 51. 51. https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/ girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/ Ang mga kilusang ito ay nakatulong sa kababaihan upang maisulong ang karapatan sa edukasyon. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA INDIA
 52. 52. TIMOG ASYA  nangampanya sa mga mambabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang Indian.  Tinalakay ng All India Women’s Conference ang mga isyu sa paggawa, rekonstruksyon ng mga kanayunan, opyo, at batas ukol sa bata o maagang pagpapakasal. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA INDIA Women’s Indian Association(1917) at ang National Council of Indian Women(1925) https://www.dw.com/en/child-marriages-spike-in- philippines-violence-marred-marawi-city/a-49567088
 53. 53. https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/ girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/  BINIGYANG PANSIN ang hindi makatuwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng kababaihan.  Binigyang pansin naman ng All Indian Coordination Committee ang mga isyu tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod at mga pasilidad ng day care. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA Indian Factory Act (1891) INDIA
 54. 54. TIMOG ASYA  Nanguna si Sarojini Naidu sa paghimok sa mga kababaihang gumagawa at mangampanya upang mabigyan ng karapatang bomoto noong 1919.  Noong 1950, ang karapatang bomoto ay iginawad sa kababaihan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ Women’s India Association INDIA Sarojini Naidu
 55. 55. https://www.creativeassociatesinternational.com/insights/ girls-education-now-is-the-time-for-real-progress/  Ipinagbawal nito ang pagtatrabaho ng kababaihan sa mga delikadong makinarya habang umaandar ang mga ito.  Nagbigay rin ito ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare, kompulsaryong maternity leave. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA Factories Act ng 1948 INDIA
 56. 56. TIMOG ASYA Nagtalaga naman ng hiwalay na palikuran para sa lalaki at babae. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ Mine’s Act of 1952 INDIA
 57. 57. https://www.legalindia.com/divorce -laws-india-need-know/ Ginawang legal ng Hindu ang DIBORSYO. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA Marriage Act of 1955 INDIA
 58. 58. TIMOG ASYA Isang kilusang naitatag noong 1970. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA 1. kilusang SHAHADA 2. Shramik Sangatana Isang kilusang naitatag noong 1972. Isang kilusang naitatag noong 1972. 3. Self-Employed Women’s Association INDIA
 59. 59. TIMOG ASYA Isang kilusang naitatag noong 1973. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA 4. United Women’s Anti-Price Rise Front Isang kilusang naitatag noong 1974. 5. Nav Nirman INDIA
 60. 60. TIMOG ASYA  Tinutulan ng mga kilusang nabanggit ang mga isyu gaya ng karahasan sa tahanan at di- makatarungang pagtaas ng presyo ng bilihin. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/ INDIA
 61. 61. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa PAKISTAN ay bunga ng pakikipaglaban sa mga mananakop bago ang 1947. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA PAKISTAN,SRI-LANKA at BANGLADESH TIMOG ASYA PAKISTAN https://nation.com.pk/30- Mar-2020/pakistan-s- growing-feminist-movement
 62. 62. https://nation.com.pk/30- Mar-2020/pakistan-s- growing-feminist-movement  Pinamunuan niya ang kababaihang Muslim na naging aktibo sa paghingi ng pagbabago sa EDUKASYON. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SYED AHMED KHAN TIMOG ASYA PAKISTAN
 63. 63. https://myvoice.opindia.com/2020 /06/khilafat-movement-and-the- kerala-hindu-genocide/  Aktibo rin sila bilang pagsuporta kay Turkish Khilafat, na naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim.  Gayundin, naging aktibo sila sa paghingi ng isang malayang Pakistan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA KILUSANG KHILAFAT PAKISTAN
 64. 64.  Sa panahon ng pamumuno nagkaroon ng mga pagbabago sa pagtingin sa kababaihan.  Sa pamamagitan ng 1973 Saligang- Batas, may mga probisyon ito na nagbigay ng pantay na karapatan sa kababaihan, kasama na rin ang paglalaan ng sampung posisyon para sa mga kababaihan sa National Assembly at sampung bahagdan(10%) sa Asembleang Panlalawigan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://nation.com.pk/30- Mar-2020/pakistan-s- growing-feminist-movement TIMOG ASYA ZulfiqarAli Bhutto (1971-1977) PAKISTAN
 65. 65. https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan- s-growing-feminist-movement Sa panahon din niya ang kababaihan ay nahirang sa matataas na posisyon sa pamahalaan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA ZulfiqarAli Bhutto (1971-1977) PAKISTAN
 66. 66. https://nation.com .pk/30-Mar- 2020/pakistan-s- growing-feminist- movement  1. United Front for Women’s Rights(UFWR) #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA TIMOG ASYA Samahang kababaihan sa gitnang bahagi ng 1970 2. Women’s Action Forum. PAKISTAN
 67. 67. Women’s Action Forum (WAF) -ang kanilang Charter Demands, na kung saan ay inilahad nila ang isang komprehensibong programang politikal para sa mga kababaihan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA https://nation.com .pk/30-Mar- 2020/pakistan-s- growing-feminist- movement TIMOG ASYA Samahang kababaihan sa gitnang bahagi ng 1970 PAKISTAN
 68. 68. https://nation.com .pk/30-Mar- 2020/pakistan-s- growing-feminist- movement  Ito ay nabuo Dahil sa impluwensiya ng WAF, ang isang partido pulitikal sa Sindh ay nagtagumpay sa kanilang kampanya laban sa maagang pag-aasawa (child marriage) at poligamya, gayundin ang karapatan ng kababaihan sa pagpili at pagpayag sa mapapangasawa. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA PAKISTAN TIMOG ASYA SINDHIAN TEHRIK
 69. 69.  Ang kababaihan sa Sri-Lanka ay hindi gaanong nakalalahok sa politika.  Kaalinsabay ng patuloy na digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatan ng kababaihan.  Pumapangalawa lamang sila sa mga kalalakihan pagdating sa papel na ginagampanan sa sistemang politikal. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA http://www.ft.lk/ft-click/Sri- Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st- AGM/15-687969
 70. 70. http://www.ft.lk/ft-click/Sri- Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st- AGM/15-687969  pinalakas ang probisyon ng Kodigo Penal na may kinalaman sa pang-aabuso sa kababaihan at mga pagbabago sa batas na may kinalaman sa panggagahasa at sexual harassment at iba pa.  Hinirang din ng bagong pamahalaan ang tatlong kababaihang ministro at apat na deputy ministers sa gabinete. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA PEOPLE’S ALLIANCE
 71. 71.  Ang isa sa mahalagang samahan na naitatag noong 1984 sa bansa bilang protesta sa pagkawala ng miyembro ng isang pamilya na inaresto at ikinulong ng mga sundalo. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA MOTHER’S FRONT http://www.ft.lk/ft-click/Sri- Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st- AGM/15-687969
 72. 72. http://www.wercsl.org/ Ito ang Forum na binuo ng iba’t ibang samahan ay naging aktibo sa pagtataguyod ng partisipasyon ng mga kababaihan sa politika. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA SRI-LANKA WOMEN’S NGO
 73. 73. https://sarawakvoice.com/201 9/10/11/5-things-you-need-to- know-about-the-liberation- tigers-of-tamil-eelam-ltte/  Sila ay nakilala bilang militanteng gerilya na sumalakay noong 1983 Ang mga kaguluhan ay tumagal hanggang 2009 . #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
 74. 74. Noong1983, ito ay itinatag ng LTTE Maraming kababaihan ang sumapi rito na sa simula ay aktibo lamang sa pagkalat ng mga propaganda, panggagamot at maghanap ng pondong pinansyal. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA WOMEN’S FRONT OF THE LIBERATION TIGERS http://www.ft.lk/ft-click/Sri- Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st- AGM/15-687969 http://tamiliana.blogspot.com/2005/12/gr owing-significance-of-great-heroes.html
 75. 75. ito ay nangangahulugan rin ng pagpapalaya ng kanilang mga sarili sa anumang uri ng opresyon at di makatarungang pagkilos na dulot ng lipunan. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA WOMEN’S FRONT OF THE LIBERATION TIGERS http://tamiliana.blogspot.com/2005/12/gr owing-significance-of-great-heroes.html
 76. 76.  Ito ay itinatag noong Oktubre, 1984 ay nagsilbing bantay sa militarisasyon ng Sri-Lanka.  Naging aktibo rin sila sa iba’t iba pang mga samahang nagtatanggol ng mga karapatang pantao at karapatang sibil. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA SRI-LANKA TIMOG ASYA WOMEN’S for Peace http://www.ft.lk/ft-click/Sri- Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st- AGM/15-687969 https://foreignpolicy.com/201 8/08/24/women-make- peace-stick/
 77. 77. https://www.aljazeera.com /news/2018/08/bangladesh -mass-student-protests- deadly-road-accident- 180802174519088.html Noong 1970 ito itinatag. Ang kilusan ng kababaihan sa Bangladesh ay isinilang bunga ng kilusang nasyonalista. Ito ang itinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansa. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA BANGLADESH TIMOG ASYA MAKAKALIWANG MAHILA PARISHAD
 78. 78. Naimpluwensiyahan nito ang pagpapatupad ng mga polisiya sa pamahalaan kabilang ang kampanya sa pagbabawal ng pagbibigay ng dote at ratipikasyon ng CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women). #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA BANGLADESH TIMOG ASYA CEDAW https://www.aljazeera.com /news/2018/08/bangladesh -mass-student-protests- deadly-road-accident- 180802174519088.html
 79. 79. https://www.aljazeera.com /news/2018/08/bangladesh -mass-student-protests- deadly-road-accident- 180802174519088.html Ang mga samahan ng mga kababaihan ay instrument sa pagpapatalsik sa kanya dahil sa pamumulitika gamit ang relihiyong Islam at ang pagpigil sa demokrasya. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA BANGLADESH TIMOG ASYA HUSSAIN ERSHAD
 80. 80. https://www.aljazeera.com /news/2018/08/bangladesh -mass-student-protests- deadly-road-accident- 180802174519088.html Sa pamamagitan nito, hiniling nila ang ratipikasyon ng CEDAW, magkakaparehong Kodigo Sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa Serbisyo Sibil. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA BANGLADESH TIMOG ASYA United Women’s Forum
 81. 81. https://www.aljazeera.com /news/2018/08/bangladesh -mass-student-protests- deadly-road-accident- 180802174519088.html Ito ang pumipigil sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Isinilang din ang Platform Against Sexual Harassment. #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KABABAIHAN #KANLURANGASYA#EPEKTO #TIMOGASYA BANGLADESH TIMOG ASYA Collective Women’s Platform
 82. 82. REFERENCE: • LM AP 8 (2016) • CG AP 8 • Teaching Guide AP8 • Slideshare.com • LRportal.gov.ph • Youtube.com • Pixar.com  http://www.ft.lk/ft-click/Sri-Lanka-Girl-Guides- Association-conclude-successful-51st-AGM/15- 687969  https://www.legalindia.com/divorce-laws-india- need-know/  https://centralasiainstitute.org/top-10-reasons- to-support-girls-education/  https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan-s- growing-feminist-movement #1st Grading#2ND Grading#DIGMAAN #SALAMIS#MARATHON #THERMOPHLAE #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#IDEOLOHIYA #HALIMBAWA#IBAT-IBANGURI #KAHULUGAN
 83. 83. REFERENCE:  https://centralasiainstitute.org/top-10- reasons-to-support-girls-education/  https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey- presidency-submits-budget-motion-to- parliament/1618720  https://www.usatoday.com/story/news/worl d/2019/02/11/michelle-obamas-becoming- iran-bestseller-islamic-republic-turns- 40/2835608002/  https://www.nytimes.com/2019/10/14/worl d/europe/syria-us-assad-kurds-turkey.html  https://www.politico.com/news/2020/05/17 /israel-netanyahu-gantz-elections-262858 #1st Grading#2ND Grading#DIGMAAN #SALAMIS#MARATHON #THERMOPHLAE #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#IDEOLOHIYA #HALIMBAWA#IBAT-IBANGURI #KAHULUGAN
 84. 84. #1st Grading#2ND Grading#DIGMAAN #SALAMIS#MARATHON #THERMOPHLAE https://www.azquotes.com/quotes/top ics/purpose-of-government.html #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#4th Grading#IDEOLOHIYA #HALIMBAWA#IBAT-IBANGURI #KAHULUGAN
 • elmarie29

  Apr. 26, 2021

AP 7- 3RD Grading KASAYSAYAN NG ASYA

Vues

Nombre de vues

1 239

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

13

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×