Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sinaunang Pamumuhay

AP 7- KASAYSAYANG NG ASYA

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sinaunang Pamumuhay

 1. 1. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS SINAUNANG PAMUMUHAY EDMOND R. LOZANO ARALIN 2 http://jamieap.blogspot.com/2014/07/noon -at-ngayon-noon-ngayon-iba-at.htmlhttps://www.artranked.com/topic/Filipino+Artist http://yaosollano.blogspot.com/2014/ 07/ang-sinaunang-pamumuhay.html
 2. 2. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 7
 3. 3. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ▪ TEKSTO NG SILANGAN AT HILAGANG ASYA ▪ TEKSTO NG TIMOG ASYA MGA PAKSANG TATALAKAYIN: ▪ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA ▪ TEKSTO NG TIMOG- SILANGANG ASYA
 4. 4. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 1: SALAMIN NG KASAYSAYAN Halaw sa kasaysayan ng Asya 7, Learning Module pp. 126 Ano nga ba ang inyong pananaw sa mga larawan?
 5. 5. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 1: SALAMIN NG KASAYSAYAN -KasunodnitoangIkatlo,ikaaptatikalimanalarawan
 6. 6. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PAMPROSESONG TANONG: Sa iyong pananaw, paano makatutulong ang tradisyon, pilosopiya at relihiyon sa paghubog ng sinaunang pamumuhay ng mga Asyano? 2. Ano ang iyong pakahulugan sa paniniwala, pilosopiya, relihiyon, tradisyon at pananaw? 3. Magbigay ng mga halimbawa ng sariling paniniwala,pilosopiya,relihiyon 1. Ano ano ang mga mensahe na ipinararating ng mga larawan? 4. Bakit kaya nag kakaiba- iba ang pilosopiya ng tao?5. Gaanokahalaga angrelihiyonsabuhayngtao?
 7. 7. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN : SURI TEKSTO
 8. 8. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Cuneiform ➢ Unang nabuong Sistema ng panulat. ➢ Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbuo ng mga salita oideya. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ 1.) SUMERIAN (3500 BCE) KONTRIBUSYON
 9. 9. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GULONG ➢ Sa pagkatuklas nito nagawa nila ang karuwahe KONTRIBUSYON https://www.pinterest.ph/pin/257338566179885458/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 1.) SUMERIAN (3500 BCE) https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/
 10. 10. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ❑ Mga Sumerian din ang unang gumamit ng Sistema ng panukat ng timbang at haba na nakilala bilang SEXAGESIMAL. ❑ Unang nagtatag ng organisadong puwersa sa pagtatayo ng mga dike. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ 1.) SUMERIAN (3500 BCE) KONTRIBUSYON
 11. 11. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pangunahing dahilan ng paghina ng mga Sumerian ay ang madalas na labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsod estado nito. https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 1.) SUMERIAN (3500 BCE) PAGBAGSAK
 12. 12. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 1.) SUMERIAN PAGBAGSAK
 13. 13. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Si Haring Sargon, isang mananalakay buhat sa Akkad ay nagtatag ng siyudad estado para magkaisa ang mga mamamayan. https://mythsandmountains.com/2015/06/an cient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 2.) AKKADIAN (Circa 2700-2230 BCE) KONTRIBUSYON
 14. 14. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pinalawak nya ang teritoryo ng Akkad bilang pinuno sa pamamagitan sa pagsakop sa mga digmaan. ➢ Pinaunlad nya ang Sistema ng pagsulat. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 2.) AKKADIAN (Circa 2700-2230 BCE) KONTRIBUSYON https://philnews.ph/2019/11/26/king-sargon- who-exactly-is-king-sargon-answers/
 15. 15. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naging mahina ang kanilang Sistema ng pagtatanggol sa kanilang teritoryo kaya madali silang nasalakay ng mga mananakop. https://www.toptenz.net/incredible- facts-about-the-akkadian-empire.php PAGBAGSAK MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 2.) AKKADIAN (Circa 2700-2230 BCE)
 16. 16. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Kasunod nito ang kawalan ng tiwala sa mga namumuno kaya ninais ng ilang mamamayan na lumikas sa lugar. https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 2.) AKKADIAN (Circa 2700-2230 BCE) PAGBAGSAK
 17. 17. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Si Hammurabi at ang kaniyang kaharian na pinalawak na umabot sa GULPO ng Persia. ➢ Ang mga batas ni Hammurabi na mas kilala bilang code of Hammurabi https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 3.) IMPERYONG BABYLONIAN (Circa 1790-1595 BCE) KONTRIBUSYON
 18. 18. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING HAMMURABI ➢ Isa sa pinakamahalagang kontribusyon sa sinaunang kabihasnan. ➢ Ito ay binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasanang Babylonian http://arthistorysummerize.info/ hammurabis-code-laws/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 3.) IMPERYONG BABYLONIAN (Circa 1790-1595 BCE) KONTRIBUSYON
 19. 19. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Simula ng pumanaw si Hammurabi naganap ang pag- atake ng ibat-ibang grupo at nagsimula na silang magtatag ng mga pamayanan ang HITTITEsa Babylonia. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 3.) IMPERYONG BABYLONIAN (Circa 1790-1595 BCE) PAGBAGSAK https://www.wargamesfoundry.com/blogs/news/ass yrian-and-babylonian-empires-900bc-538bc-1
 20. 20. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ilan sa mga nagawa nila ang mga sumusunod: ➢ Pinakaunang Pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong Sistema ng pamumuno sa imperyo. https://mythsandmountains.com/2015/ 06/ancient-kingdoms-of-southeast-asia/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 4.) IMPERYONG ASSYRIAN (Circa 745-612 BCE) KONTRIBUSYON
 21. 21. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Epektibong serbisyo postal ➢ Maayos at magandang kalsada. https://en.wikipedia.org/wiki/Road_barr ier_effect MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 4.) IMPERYONG ASSYRIAN (Circa 745-612 BCE) KONTRIBUSYON
 22. 22. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Dahil sa kalupitan ng pamumuno nagkaisa ang mga Chaldean, Medes at Persian upang pagtulungang itaboy ang mga ASSYRIAN. https://classicalwisdom.com/politics/wa rs/assyrian-war/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 4.) IMPERYONG ASSYRIAN (Circa 745-612 BCE) PAGBAGSAK
 23. 23. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang paglusob ni Alexander the Great pagkalipas ng 300 taon at halos walang iniwang karangyaan ng Assyria. https://www.ancient.eu/article/991/prehistoric- hunter-gatherer-societies/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 4.) IMPERYONG ASSYRIAN (Circa 745-612 BCE) PAGBAGSAK
 24. 24. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Hanging Gardens of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon umabot sa 75 na talampakan ang taas pinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa. https://www.slideshare.net/satyen2001/the- hanging-gardens-of-babylon MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 5.) IMPERYONG CHALDEAN (612-539 BCE) KONTRIBUSYON
 25. 25. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nalinang ng konsepto ng ZODIAC at HOROSCOPE. ➢ Nagpagawa ng ZIGGURAT na may 300 talampakan. ➢ Itinuring na ito ang tore ni Babel sa bibliya. https://www.ancient.eu/article/991/prehistoric- hunter-gatherer-societies/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 5.) IMPERYONG CHALDEAN (612-539 BCE) KONTRIBUSYON
 26. 26. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Barter ay Sistema ng kalakalan sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga produkto sa iba pang produkto. ➢ Naging madali ang pakikipagkalakalan ng matuto ang mga tao sa paggamit ng BARYA. https://www.123rf.com/photo_2823473_hand-full- of-cions-isolated-on-white.html MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 6.) IMPERYONG LYDIAN (680-547 BCE) KONTRIBUSYON
 27. 27. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa kanila ngsimula ang konsepto ng KOLONYA, naging bagsakan ito ng mga kalakal. ➢ Mahalagang kontribusyon ang ALPABETO. https://shopee.ph/FC-BAB-Flash-Card-Bagong- Alpabeto-(Big)-i.3658254.451133898 MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 7.) IMPERYONG PHOENICIAN (Circa 1200-800 BCE) KONTRIBUSYON
 28. 28. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Paggawa ng mga naglalakihang sasakyang pandagat na tinatawag na BARKO sa kasalukuyan. https://www.flickr.com/photos/69935003@N02/37 358540105 MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 7.) IMPERYONG PHOENICIAN (Circa 1200-800 BCE) KONTRIBUSYON
 29. 29. #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang bibliya ang pundasyon ng pananampalatayang JUDAISM at Kristiyanismo ang pinakamahalagang pamana. ➢ Pagsamba sa iisang Diyos ang pianakamahalagang ambag. https://www.ancient.eu/article/991/pr ehistoric-hunter-gatherer-societies/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 8.) IMPERYONG HEBREO (Circa 1000-722 BCE) KONTRIBUSYON
 30. 30. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang mataas na pagpataw ng buwis ni haring REHOBOAM na nagging dahilan ng pagrerebelde ng mga anak ni Solomon na nagging dahilan ng pagkawatak-watak ng HEBREO. https://www.biblefunforkids.com/2019/01/1-king- rehoboam.html MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 8.) IMPERYONG HEBREO (Circa 1000-722 BCE) PAGBAGSAK
 31. 31. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang pagmimina ng iron core at paggawa ng ibat ibang kagamitang BAKAL ang pinakamahalang kontribusyon. https://rmn.ph/dti-nagpaalala-sa-publiko-sa-pagbili- ng-produktong-bakal/bakal/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 9.) IMPERYONG HITTITE (Circa 1600-12 BCE) KONRIBUSYON
 32. 32. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpagawa ng kalsada na nagdugtong sa lungsod ng Persia mula Susa na umabot sa 2, 400 km. ➢ Gumamit ng pilak at gintong barya sa pakikipagkalakalan https://globalfirstsandfacts.com/2018/01/27/persia n-royal-road-a-very-long-road/ MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 10.) IMPERYONG PERSIANO (Circa 550-350 BCE) KONRIBUSYON
 33. 33. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpatayo ng magagarang PALASYO at GUSALI tulad ng PERSEPOLIS. https://en.wikipedia.org/wiki/Persepolis MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 10.) IMPERYONG PERSIANO (Circa 550-350 BCE) KONRIBUSYON
 34. 34. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang pagkakaroon ng SATRAP sa Persia ang naglinang sa konsepto ng sentarlisadong pamahalaan. https://www.thoughtco.com/what-is-a- satrap-195390 MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 10.) IMPERYONG PERSIANO (Circa 550-350 BCE) KONRIBUSYON
 35. 35. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Simula ng makipagdigmaan sa mga dayuhang imperyo ay humina ang kanilang pwersa. Madali silang nasakop ng mga GRIYEGO at napasakamay sila ni ALEXANDER THE GREAT. https://www.123rf.com/photo_86560568_view-of- asian-religious-architecture-ancient-pagodas-in-wat- phra-sri-sanphet-historical-park-ayuthay.html MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA 10.) IMPERYONG PERSIANO (Circa 550-350 BCE) PAGBAGSAK
 36. 36. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PAMPROSESONG TANONG: Panuto:Batay sa talahanayan sagutin ang sumusunod na mga tanong . 2. Sa larangan ng pamumuno, pulitika at pamahalaan aling imperyo ang higit na nangibabaw ang kontribusyon?Ipaliwanag? 3. Ano ang karaniwang dahilan ng pagbagsak at paghina ng mga imperyo ? 1. Anong imperyo ang may pinaka mahalagang ambag sa sangkatauhan at bakit ? 4. Ano ang pinakamatatag na imperyo at paano nila ito pinagtanggol sa mga mananakop ?
 37. 37. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Gawain 6: Bagsak o Pasado? -Pag usapan at suriin sa inyong mga pangkat ang mga naitakdang dahilan ng pagbagsak. Iulat ang epekto sa pamumuhay noon at paano sila umahon mula sa pagbagsak. Iulat ito MGA DAHILAN NG PAGBAGSAK NG MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA EPEKTO SA PAMUMUHAY PAANO SILA UMAHON MULA SA PAGBAGSAK (Unang Pangkat ) -Pangunahing dahilan ng paghina ng mga Sumerian ay ang madalas na labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsod estado nito. -Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7, Learning Module pp. 134
 38. 38. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Gawain 6: Bagsak o Pasado? -Pag usapan at suriin sa inyong mga pangkat ang mga naitakdang dahilan ng pagbagsak. Iulat ang epekto sa pamumuhay noon at paano sila umahon mula sa pagbagsak. Iulat ito MGA DAHILAN NG PAGBAGSAK NG MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA EPEKTO SA PAMUMUHAY PAANO SILA UMAHON MULA SA PAGBAGSAK (Ikalawang Pangkat ) Naging mahina ang kanilang sistema ng pagtatanggol sa kanilang teritoryo kaya madali silang nasalakay ng mga mananakop. Kasunod nito ang kawalan ng tiwala sa mga namumuno kaya ninais ng ilang mamamayan na lumikas sa lugar. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7, Learning Module pp. 134
 39. 39. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Gawain 6: Bagsak o Pasado? -Pag usapan at suriin sa inyong mga pangkat ang mga naitakdang dahilan ng pagbagsak. Iulat ang epekto sa pamumuhay noon at paano sila umahon mula sa pagbagsak. Iulat ito MGA DAHILAN NG PAGBAGSAK NG MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA EPEKTO SA PAMUMUHAY PAANO SILA UMAHON MULA SA PAGBAGSAK (Ikatlong Pangkat) Simula ng pumanaw si Hammurabi naganap ang pag atake ng ibat ibang grupo at nagsimula na silang magtatag ng mga pamayanan ang mga Hittite sa Babylonia Halaw sa kasaysayan ng Asya 7, Learning Module pp. 134
 40. 40. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN: SURI TEKSTO https://www.123rf.com/photo_86560568_view-of- asian-religious-architecture-ancient-pagodas-in-wat- phra-sri-sanphet-historical-park-ayuthay.html
 41. 41. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naipasa sa dinastiyang Zhou ang "Basbas ng Langit" at ang titulo na "Anak ng Langit". ➢ Naimbento ang bakal na araro. ➢ Ipinagawa ang mga irigasyon at dike laban sa pagbaha ng ➢ Huang Ho. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya https://brainly.ph/question/871081 MGA DINASTIYA SA CHINA 1. Zhou o Chou (112 B.C.E. - 221 B.C.E.)
 42. 42. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpagawa ng mga kalsada at sumulong ang kalakalan. ➢ Naimbento ang sandatang crossbow at bumuo ng hukbong nakakabayo at gumamit ng chariot. ➢ Dahil malawak ang teritoryo ng Zhou, humina ang kontrol nito sa nasasakupang estadong lungsod. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 1. Zhou o Chou (112 B.C.E. - 221 B.C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Road_barr ier_effect crossbow chariot
 43. 43. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nauwi ito sa panahon ng digmaan ng mga estado o warring states. Lumitaw ang pilosopiyang Confucianism at Taoism. ➢ Si Confucius ang naghain ng solusyon sa kaguluhan ng lipunan. https://ethics.org.au/big-thinker-confucius/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 1. Zhou o Chou (112 B.C.E. - 221 B.C.E.) https://www.quora.com/How-do-taoist- temples-acquired-enough-money-to-support- their-temples-in-China-and-Taiwan Confucius
 44. 44. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagapi ng Qin ang mga kalabang estado sa ilalim ng pamumuno ni Zheng. ➢ Napabagsak ni Zheng ang Zhou noong 221 B.CE. Idiniklara ni Zhen gang sarili bilang si Shi Huangdi o Shi Huang Ti, na nangangahulugang "Unang Emperador". Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 2. Qin o Ch'in ( 221-206 B.C.E) https://www.google.com/search?q=China+Ying+Zheng+ng+Qin+&tbm=isch&ve d=2ahUKEwjqtNnu4YPqAhULhZQKHV32DPQQ2- cCegQIABAA&oq=China+Ying+Zheng+ng+Qin+&gs_lcp=CgNpbWcQA1DfvgxY37 4MYJbEDGgAcAB4AIAB3QGIAd0BkgEDMi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc& sclient=img&ei=6mHnXuqXJouK0gTd7LOgDw#imgrc=Z1tpmwvWvN64yM
 45. 45. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naganap ang kosolidasyon sa China sa panahon ng Qin. ➢ Pinili ni Shih Huangdi bilang tagapayo ang mga iskolar ng pilosopiyang LEGALISM. ➢ Kailangang malulupit ang batas at mabibigat ang parusa upang maabot ang kaayusan, ayon sa Legalism Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 2. Qin o Ch'in ( 221-206 B.C.E) https://politics.com.ph/babalik-na-bitay-sotto-sees-passage-of-death-penalty-bill-under-his-leadership/ https://www.thinglink.com/sc ene/720731033938427906
 46. 46. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Si Li Xi, isa sa mga legalista, ang nagaing punong ministro ni Shih Huangdi. ➢ Ayon kay Li Xi, makasasama sa agrikultura, medisina, at mahika.https://en.wikipedia.org/wiki/L egalism_(Chinese_philosophy) Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 2. Qin o Ch'in ( 221-206 B.C.E)
 47. 47. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Inutos ni Shih Huangdi na ipatayo ang Great Wall Of China bilang proteksyon sa pagatake ang mga kalaban. https://www.123rf.com/photo_86560568_view-of- asian-religious-architecture-ancient-pagodas-in-wat- phra-sri-sanphet-historical-park-ayuthay.html Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 2. Qin o Ch'in ( 221-206 B.C.E) Great Wall Of China
 48. 48. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa pagkamatay ni Shih Huangdi bumagsak din ang dinastiyang Qin. https://www.thinglink.com/sc ene/720731033938427906 Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 2. Qin o Ch'in ( 221-206 B.C.E)
 49. 49. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Kinikilala ang Han bilang isa sa mga dakilang dinastiya sa China. ➢ Itinatag ito ni Liu Bang noong 206Pinalitan niya ang mararahas na patakaran ng Qin ➢ B.C.E. MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.) https://koei.fandom.com/wiki/Liu_Bang Teksto ng Silangan at Hilagang Asya
 50. 50. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Confucianism ang naging opisyal na pilosopiya. ➢ Natamo ng Han ang tagumpay sa panahon ni Wudi o Wuti . https://slideplayer.com/slide/7545694/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.)
 51. 51. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pinalawak ni Wudi ang teritoryo ng sa pamamagitan ng pagsakop ng iba pang teritoryo. ➢ Sa panahon ng Han napatanyag ang Silk Road, isang ruta ng kalakalan. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.) https://ifpnews.com/iran-ready-for-active- participation-in-chinas-one-belt-one-road
 52. 52. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa tala ang dinastiyang Han, nakarating sa Rome ang isang pangkat ng mga Tsinong juggler. ➢ Nakarating sa rome ang seda ang China na tinatawag naseres. https://www.coursehero.com/file/p1en8vl/Nakarati ng-sa-rome-ang-seda-ang-China-na-tinatawag- naseres-Sa-dinastiyang-ito/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.) https://ifpnews.com/iran-ready-for-active- participation-in-chinas-one-belt-one-road
 53. 53. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa dinastiyang ito naimbento ang papel, porselana, at water- powdered mill. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.) https://dress-tl.techinfus.com/posuda/farfor/
 54. 54. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nabuhay sa panahong ito si Simaqien, ang dakilang historyador mula sa Qin Dynasty China. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 3. Han (206 B.C.E - 220 C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Sima_Qian https://tl.wikipedia.org/wiki/Sima_Qian
 55. 55. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Mabilis na pumalit ang Sui pagkatapos bumagsak ang Han. ➢ Napasok din sa China ang mga nomadikong mandirigma. https://www.youtube.com/watch?v=QUN41-7yiSw MGA DINASTIYA SA CHINA 4. Sui (589 - 618 C.E) Teksto ng Silangan at Hilagang Asya
 56. 56. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Watak-watak ang China nang may 400 na taon. ➢ Umabot ang Buddhism sa China. ➢ Bumalik ang konsolidasyon. Itinatag ito ni Yang Jian. Itinayo ang Grand Canal. https://www.ancient.eu/image/6111/replica-of-a- mammoth-bone-structure/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 4. Sui (589 - 618 C.E) Grand Canal Yang Jian
 57. 57. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Labis na nagdusa ang mga magsasaka dahil ginamit silang manggagawa sa proyekto ng Sui. ➢ Nag-alsa sila na pinamunuan ni Li Yuan na itinatag ang dinastiyang Tang. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 5. Tang (618-907 C.E.) Li Yuan
 58. 58. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Tinawag si Li Yuan na Emperador Tai Cong. ➢ Pangalawa ang Tang sa mga dakilang dinastiya ng China. http://totallyhistory.com/emperor-gaozu-of-tang/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 5. Tang (618-907 C.E.) Li Yuan
 59. 59. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naimbento sa panahong ito ang woodblock printing. ➢ At napabilis ang paggawaang mga kopya ng anumang sulatin. https://en.wikipedia.org/wiki/Woodblock_printing Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 5. Tang (618-907 C.E.)
 60. 60. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Watak-watak muli ang China ng bumagsak ang Tang. ➢ Ikatlo sa mga dakilang dinastiya ang Sung. ➢ Itinatag ito ni Heneral Zhao Kuangyin. https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 6. Sung (960-1278 C.E.)
 61. 61. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpatuloy ang pagsalakay ng pangkat- etniko sa Hilangang Asya. ➢ Kahit nasakop sila ng mga nomadiko patuloy pa rin ang pamumulaklak ng sining at panitikan. https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 6. Sung (960-1278 C.E.)
 62. 62. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naimbento ang gun powder. ➢ Nagsimula ang tradisyon ng footbinding sa nga ba- bae. https://openendedsocialstudies.org/2016/06/ 25/foot-binding-and-the-standard-of-beauty/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 6. Sung (960-1278 C.E.)
 63. 63. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Lumitaw ang Neo- Confucianism na binuo ni Zhuxi. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 6. Sung (960-1278 C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Xi https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Confucianism
 64. 64. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Daidu ang naging kapital ng Yuan - unang banyagang dinastiya ng China. ➢ Si Kublai Khan ang nagtatag ng dinastiyang Yuan. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 7. Yuan (1278-1368 C.E.) https://www.biography.com/p olitical-figure/kublai-khan
 65. 65. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ipinairal ng Mongol ang Confucianism bilang pilosopiya. ➢ Nasa mataas na posisyon ang imperyo ng mga Mongol. ➢ Nagkaroon ng maraming manlalakbay sa Yuan at isa na doon si Marco Polo. https://www.nationalgeographic.co.uk/history -and-civilisation/2019/09/marco-polos- odyssey-spawned-one-worlds-first-best-sellers Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 7. Yuan (1278-1368 C.E.)
 66. 66. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pinalitan ng mahihinang emperador si Kublai Khan. ➢ Noong 1368 napabagsak ng hukbo ni Zhu Yuanzhang ang Mongol sa Daidu at itinatag ang Ming. MGA DINASTIYA SA CHINA 8. Ming (1368-1644 C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_ Ming_dynasty Teksto ng Silangan at Hilagang Asya
 67. 67. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Ming ang ikaapat sa mga dakilang dinastiya sa China. ➢ Nanumbalik ang mga Tsino sa pamamahala sa kanilang bansa. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_ Ming_dynasty Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA SA CHINA 8. Ming (1368-1644 C.E.)
 68. 68. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ayon sa mga iskolar nagkaroon ng hiwa-hiwalay na estadong pamayanan sa Korea noong PANAHON NG BRONSE(3000-300 B.C.E.) http://koreanhistoricaldramas.com/gojoseon/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 1.Gojoseon o Lumang Joseon (2333 B.C.E-108 B.C.E)
 69. 69. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Isa sa pinakamalakas ay ang Gojoseon na itinatag ni Dan- gun. ➢ Mula sa pagiging estadong pamayanan, ito ay naging kaharian. ➢ Nasakop ng Han ng China noong 109 B.C.E. and Gojoseon. ➢ Nagpatuloy ang pangningibabaw ng Tsino hanggang 313 C.E. https://en.wikipedia.org/wiki/Dangun Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 1.Gojoseon o Lumang Joseon (2333 B.C.E-108 B.C.E)
 70. 70. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Unti-unting lumitaw ang tatlong kaharian ng Korea sa timog na bahagi: ang Goguryeo(37 B.C.E.-668 C.E.), Baekje (18 B.C.E-663 C.E.), at Silla (57-668 C.E.). ➢ Tinawag ito bilang panahon ng TATLONG KAHARIAN. https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 2. Tatlong Kaharian (313-668 C.E.)
 71. 71. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Unang nabuo sa tatlo ang Goguryeo noong 37 B.C.E.Noong 313 B.C.E. tinalo ang Goguryeo ang hukbong Tsino. ➢ Nabuo ang Baekje sa TIMOG- SILANGAN malapit ang pakikipag- ugnayan nito sa China at Japan. https://en.wikipedia.org/wiki/Baekje_language Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 2. Tatlong Kaharian (313-668 C.E.)
 72. 72. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang lipunan ang tatlong kaharian ay pinamumunuan ng mga aristokratikong mandirigma. ➢ Hiniram nila ang sistema ang pamahalaan ng Han sa China, ang Buddhism, at ang tradisyon ng pagsusulat ng kasaysayan. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms _of_Korea Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 2. Tatlong Kaharian (313-668 C.E.)
 73. 73. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Noong ikaanim na siglo ang Baekje at Goguryeo ay pinahina ng mga sigalot na kaharian. ➢ Samantala, ang Silla ay nasa ilalim ng pamumuno ng magaling na hari na may planong sakupin ang katabing kaharian. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 3. Pinag-isang Silla (668-935 C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Baekje_language
 74. 74. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Unang bumagsak ang Baekje at sumunod ang Goguryeo. ➢ Dahil dito napag-isa ng Silla ang halos kabuuan ng Korea. ➢ Matapos ang pitong taon, napatalsik ng Silla ang mga Tsino sa Korea https://www.koreattrack.com/unified-silla- kingdom.html MGA DINASTIYA NG KOREA 3. Pinag-isang Silla (668-935 C.E.) Teksto ng Silangan at Hilagang Asya
 75. 75. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Balhae ay itinatag ni Dae Joyong. ➢ Matatagpuan ang Balhae sa hilaga ng Korea at umaabot hanggang sa Manchuria. ➢ Ang kultura nito ay pinag-sanib ng Tang at Goguryeo. ➢ Noong ika-10 siglo nasakop ito ng mga nomadikong Khitan http://asianwiki.com/The_King_Dae_Joyoung Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 4.Balhae (698-926 C.E.)
 76. 76. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Goryeo ay itinatag ni Wang Geon. ➢ Ang pangalang Korea ay nagmula sa kahariang ito. ➢ Ang buong Korea ay napasailalim sa iisang kaharian. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 5. Goryeo o Koryo (918-1392 C.E.) https://en.wikipedia.org/wiki/Taejo_of_Goryeo
 77. 77. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa larangan ng sining, nakalikha ang GORYEO ng sariling istilo ng porselana na tinatawag na celadon https://www.pinterest.ph/pin /301107925057698915/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 5. Goryeo o Koryo (918-1392 C.E.) celadon
 78. 78. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ito ang pinakahuli at pinakamahabang dinastiya sa Korea. ➢ Itinatag ito ni Yi Seong-gye. Inilipat niya ang kabisera ng Hanseong(ngayon ay Seoul) https://www.pinterest.ph/pin/3427662216141 23905/ /oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 6. Joseon o Yi (1392-1910 C.E.) Yi Seong-gye
 79. 79. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sa panahon ni Haring Sejong siya ay tinaguriang "Ang Da- kila“. ➢ Kautusan ni Haring Sejong na bumuo ang mga iskolar ng alpbetong Korean - ang hangul o Hunmin Jeogeum. https://gogohanguk.com/e n/blog/king-sejong-hangul/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 6. Joseon o Yi (1392-1910 C.E.) Haring Sejong
 80. 80. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Mahalaga rin ang kontribusyon ni Admiral Yi Sunsin sa labanang dagat. ➢ Inembento niya ang turtle ship. ➢ Ang lipunan ng Korea ay binubuo sa apat na uri: ang YANGBAN, CHUNG-IN, YANGMIN, AT CHONMIN. https://www.slideshare.net/gsill/admiral-yi-sun-sin Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG KOREA 6. Joseon o Yi (1392-1910 C.E.)
 81. 81. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ito ang paglaganap ng impluwensyang Tsino at Japan. ➢ Naging tulay ang Korea sa pagdating ng Buddhism at Confiucianism. ➢ Itinayo ang lunsod ng Nara noong 710 C.E. Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG JAPAN Ang Liping Yamato at Nara https://www.tes.com/lessons/sNXb-Mp- jXbjeQ/human-geo-confucianism-daoism-buddhism
 82. 82. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Itinayo ang kapital ng Japan sa Heian. ➢ Si Fujiwara Kamatari ang batang emperador na naging regent. ➢ Ang REGENT ang siyang namamahala sa ngalan ng emperador. http://www.kiku.com/electric_samurai/cobwe b_castle/samurai_gallery/kamatari_e.html Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG JAPAN Ang Liping Yamato at Nara
 83. 83. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Namayantag ang eleganteng pagsususlat ng tula, sining ng calligraphy, at pananamit. ➢ Naisulat sa panahong ito ang dakilang nobela na The Tale of Genji ni Murasaki Shikibu o Lady Murasaki. MGA DINASTIYA NG JAPAN Ang Liping Yamato at Nara https://www.ancient.eu/Tale_of_Genji/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya
 84. 84. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagkaroon ng labanan ng mga ➢ angkang aristokratiko sa huling bahagi ng panahong Heian, Lumitaw ang grupong bushi at samurai. ➢ Nabuo ang trdisyong military na nakapaloob sa Bushido. ➢ Pagkatapos ng Heian ay sumunod ang bakufu. https://www.pinterest.ph/pin/479633429038509629/ Teksto ng Silangan at Hilagang Asya MGA DINASTIYA NG JAPAN Ang Liping Yamato at Nara
 85. 85. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Gawain: Mag TRI-Question Tayo MGA PANGYAYARI Ano ang bahaging ginampanan ng pangyayaring ito sa kanilang bansa na kinabibilangan ? Bakit mahalaga ang mga pangyayaring ito sa kanilang bansa ? Paano nakatulong sa pagbuo at pa- ghubog ang mga pangyayaring ito sa kanilang pamumu- hay ? ( CHINA ) Naipasa sa dinastiyang Zhou ang "Basbas ng Langit" at ang titulo na "Anak ng Langit". Panuto : Sagutin ang tatlong mahahalagang tanong at isulat sa loob ng kahon ang bawat sagot.
 86. 86. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Gawain: Mag TRI-Question Tayo MGA PANGYAYARI Ano ang bahaging ginampanan ng pangyayaring ito sa kanilang bansa na kinabibilangan ? Bakit mahalaga ang mga pangyayaring ito sa kanilang bansa ? Paano nakatulong sa pagbuo at pa- ghubog ang mga pangyayaring ito sa kanilang pamumu- hay ? ( KOREA ) Unti-unting lumitaw ang tatlong kaharian ng Korea sa timog na bahagi Panuto : Sagutin ang tatlong mahahalagang tanong at isulat sa loob ng kahon ang bawat sagot.
 87. 87. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Gawain: Mag TRI-Question Tayo Panuto : Sagutin ang tatlong mahahalagang tanong at isulat sa loob ng kahon ang bawat sagot. MGA PANGYAYARI Ano ang bahaging ginampanan ng pangyayaring ito sa kanilang bansa na kinabibilangan ? Bakit mahalaga ang mga pangyayaring ito sa kanilang bansa ? Paano nakatulong sa pagbuo at pa- ghubog ang mga pangyayaring ito sa kanilang pamumu- hay ? ( JAPAN) Lumitaw ang gru- pong samurai.Nabuo ang trdisyong military na nakapaloob Sa Bushido. Pagkatapos ng Heian ay sumunod ang bakufu.
 88. 88. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ tumawid sa hilagang-kanlurang bahagi ng India na ang ilan ay sumalakay sa Persia, Greece at Italy sa iisang panahon. https://www.pinterest.com/pin/550494754441043144/ Teksto ng TIMOG ASYA 1. Indo-Aryan (1500 B.C.E.)
 89. 89. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Matatangkad, maputi, malakas kumain, at umiinom ng alak, payak ang pamumuhay, nag- aalaga ng bata at nagtatanim. https://www.deccanchronicle.com/150618/na tion-current-affairs/article/indo-aryan- migration-theory-rejected Teksto ng TIMOG ASYA 1. Indo-Aryan (1500 B.C.E.)
 90. 90. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Panahong nagtagal ng 600 na taon, mula 1500- 900 B.C.E na hango sa salitang Vedas (karunungan) https://www.quora.com/Why-did-Vedas-leave-so-much-of-scope-for- debate-while-they-could-have-directly-mentioned-that-God-is-One Teksto ng TIMOG ASYA 2. Panahong Vedic
 91. 91. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ pagtaboy ng mga Indo-Aryan sa mga Dravidian patungong katimugan maraming mga Indo-Aryan ang naging magsasaka at natutong mamuhay sa pamayanan https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA 2. Panahong Vedic
 92. 92. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Tumulay ang mga Indo- Aryan patungong silangang lamba sa Ganges River. ➢ Mga unang pamayanan ay itinatag noon 900 B.C.E. ➢ Ang mga ulat tungkol sa pamumuhay ay galing sa mga epiko . 3. Panahong Epiko Teksto ng TIMOG ASYA https://www.britannica.com/place/Ganges-River
 93. 93. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Mga lungsod-estado na gawa ng Indo-Aryan ay napaligiran ng mga palibot-bambang (MOAT) at mataas na pader. ➢ Sa gitna ang RAJA; binubuo ng mga kamag-anak at mga dugong-bughaw ang konseho https://www.slideshare.net/KenStudious/grad e-7-4th-quarter-ang-asya-sa-sinaunang- panahon-timog-asya-indo-aryan Teksto ng TIMOG ASYA 3. Panahong Epiko
 94. 94. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpatupad ang mga Indo- Aryan ng diskriminasyon o pagtatangi laban sa mga Dravidian upang patatagin ang kanilang kapangyarihan,nilikha upang hatiin ang lipunan sa mga pangkat . https://historum.com/threads/indo-aryans- are-not-the-only-caucasoids-of- india.54576/page-2 Teksto ng TIMOG ASYA Pagtatag ng Sistemang Caste
 95. 95. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ 1. BRAHIMIN / PARI (pinakamataas) ➢ 2. KSHATRIYAS (mandirigma) ➢ 3. VAISHYA (mangangalakal/ magsasaka) ➢ 4. SUDRAS / ALIPIN (alipin https://www.quora.com/What-is-the- difference-between-Brahman-Kshatriya- Vaishya-and-Shudra Teksto ng TIMOG ASYA 4 na Pangkat sa Lipunan BRAHIMIN KSHATRIYAS
 96. 96. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Sankrit ang wika sa loob ng 100 taon na dala ng Indo-Aryan. ➢ Vedas ang tawag sa naunang literature Rig-Veda (awit ng Karunungan) Pinakamahalagang Vedas na pamumuri ng diyos https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA Ang Panitikan ng mga Indo-Aryan
 97. 97. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Siya ang hari ng Macedonia, isang kaharian sa hilagang Greece,ang kaniyang pangarap ay lupigin ang Persia, napabagsak niya ang Persia noong 328 B.C.E, pagkatapos ng dalawang taon tinawid niya ang Indus River at tinalo ang isang hukbong Indian, nilisan niya ang India na hindi kasama ang mga sundalo https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA Si ALEXANDER THE GREAT
 98. 98. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Inagaw ni Chandragupta Maurya ang isang kaharian. ➢ Si Chandragupta Maurya ang unang hari ng dinastiyang Maurya. 273 B.C.E ng humalili si Asoka (apo ni Maurya). ➢ Pinangunahan niya ang isang kampanyang military. https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA IMPERYONG MAURYA (321 B.C.E) Chandragupta Maurya Asoka
 99. 99. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nang makaranas ng kampanya ni Asoka na hindi kanais-nais, nag- pasya siya na bigyan ng katahimikan ang kanyang nasasakupan. ➢ Niyakap niya ang Buddhism. ➢ Tinuruan at tinulungan niya ang mga mamamayan. ➢ Nagpadala ng mga misyonero sa Ceylon at Burma; lumaganap ang Buddhism sa Asya https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA IMPERYONG MAURYA (321 B.C.E) Asoka
 100. 100. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Unang siglo ng sinalakay ang Kushan.Ang kanilang paghahari ay tumagal ng 200 C.E. ➢ Ang Kamishka ang pinakamakapangyarihang hari ng Kushan. Teksto ng TIMOG ASYA ANG MGA KUSHAN https://www.youtube.com/watch?v=0gc4p_KQGf4
 101. 101. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagpatayo siya ng mga gusali sa Peshawar. ➢ Tagapagtaguyod ng BUDDHISM si Karishka. ➢ Mahayana-Buddhism- naniniwala sa pagkakaroon ng mababang uri ng diyos. https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Teksto ng TIMOG ASYA ANG MGA KUSHAN
 102. 102. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ tumutulong sa mga tao na makamit ang NIRVANA o kaliwanagan at kaluwalhatian ( langit),mababang uri ng diyos). ➢ Ang tawag sa orihinal na Buddhism ay Hinayanna o Theraveda Buddhism. ➢ Ang Mhayana Buddhism ay lumaganap sa China, Korea, Mongolia,Tibet at Japan. Teksto ng TIMOG ASYA BODHISASATTA https://www.shutterstock.com/search/bodhisatta
 103. 103. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nahati ang hilagang India sa maliit na estado. Ito ay makapangyarihan. Sinakop ng unang hari ng Gupta ang lambak ng Ganges River noong 320 C..E. ➢ Narating ng Gupta ang pinakamataas na katanyagan sa pamamagitan ni Haring Chandra Gupta II https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA https://www.britannica.com/place/Ganges-River IMPERYONG GUPTA Chandragupta Maurya
 104. 104. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Umunlad ang agham sa panahong ito. ➢ Tinalakay ng isang matematiko at astronomo na si Aryabhata ang halaga ng pag-ikot at hugis sphere ng daigdig. ➢ Tinantiya ng ibang astronomo ang dyametro ng buwan. https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA NAGANAP ANG GOLDEN AGE O GINTONG PANAHON Aryabhata
 105. 105. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagsulat tungkol sa gravitation. ➢ Pinaunlad rin ang number symbols. ➢ Pinag-aralan ang sistemang decimals at sila ang unang gumamit ng zero ➢ Nakahanap sila ng mga bagong gamit at lumikha. https://www.pinterest.com.au/ pin/525232375291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA NAGANAP ANG GOLDEN AGE O GINTONG PANAHON https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/first- untethered-spacewalk-bruce-mccandless-astronaut-space-science/
 106. 106. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang kanilang patalim ay yari sa asero. ➢ Ang mga manggagamot ay marunong mag isterilisa (sterilization) na mga panturok o panlinis ng sugat. ➢ Nagsagawa sila ng operasyon (surgery) at lumago muli ang Hinduism https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA NAGANAP ANG GOLDEN AGE O GINTONG PANAHON
 107. 107. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Tinawid ng mga mananalakay na muslim ang mga bulubundukin ng hilagang- kanlurang bahagi ng India. ➢ Noong una ang kanilang pakay ay palaganapin ang Islam. https://postcard.news/islamic-invaders- destroying-civilizations-four-stages/ Teksto ng TIMOG ASYA Mga Muslim na MananalakayMga Muslim na Mananalakay
 108. 108. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ngunit ng Makita nila ang malaking yaman ng India ay sinikap nilang maging mga hari at prinsipe. ➢ Ang pinakatanyag at pinakamakapangyarihan na sultanato ay sultanato ng Delvi. https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA Mga Muslim na Mananalakay
 109. 109. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Matagumpay na nasakop ng mga Muslim ang malaking bahagi ng India. ➢ 1398 nang nilusob ng Tanlerlane ang India. ➢ Sinalakay niya ang Delvi, kinuha lahat ng kayamanan at pumatay ng isang libong tao. https://www.insysdnet.com/politics/why- were-muslim-invaders-successful-in-india/ Teksto ng TIMOG ASYA Mga Muslim na Mananalakay
 110. 110. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ May mga bagong Muslim na mananalakay ang dumating sa India na pinangunahan ni Babur, Si Babur ay isang Turk na kaanak ni Tamerlane at ni Genghis Khan. ➢ Inakala ng mga taga-India na Mongol si Babur kaya tinawag itong Mogul. Teksto ng TIMOG ASYA Ang mga Mongol at Imperyong Mogul Babur, https://postcard.news/islamic-invaders- destroying-civilizations-four-stages/
 111. 111. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ 1556 ng magsimulang manlupig si Akbar, apo ni Ba- bur. ➢ Pinalaganap niya ang pamamahala patungong Silangan.Nakuha niya noong 1576 ang Bihar at Bengal. https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA Ang mga Mongol at Imperyong Mogul Akbar
 112. 112. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pagkatapos ng 10 taon, naidagdag niya ang Kabul at Kashmir 1595 nang mapa- bilang ang Balu Chistan sa kanyang imperyo, si AKBAR ang naging pangunahing hari sa buong Hilagang-India. https://www.pinterest.com.au/pin/525232375 291044948/ Teksto ng TIMOG ASYA Ang mga Mongol at Imperyong Mogul Akbar
 113. 113. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Si Akbar ay hindi marunong bumasa o sumulat ngunit hangad na matuto, pinaligiran niya ang kanyang sarili ng mga :Pilosopo,Arkitekto,Pari Makata,Pinagbuti ni Akbar ang pangangasiwa na katanungan, Hinigpitan niya ang paggamit ng pisikal na paghihirap,parusang kamatayan para sa may malubhang pagkakasala. https://pakistanhorizon.wordpress.com/2015/ 01/13/dr-masuma-hasan-akbar-and-the- women-in-his-empire/ Teksto ng TIMOG ASYA Ang mga Mongol at Imperyong Mogul
 114. 114. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Gawain: Mag TRI-Question Tayo NATATANGING PANGYAYARI SANHI NG PANGYAYARI BUNGA NG PANGYAYARI PUNA NG PANGYAYARI Panahong Vedic Pagtatag ng Sistemang Caste Ang mga Mongol at Imperyong Mogul Panuto : Sagutin ang tatlong mahahalagang tanong at isulat sa loob ng kahon ang bawat sagot.
 115. 115. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://oddviser.com/bulgaria/nesebar/ruins Gawain: Mag TRI-Question Tayo NATATANGING PANGYAYARI SANHI NG PANGYAYARI BUNGA NG PANGYAYARI PUNA NG PANGYAYARI Pamumuno at pag- salakay ni Alexander The Great Mga Muslim na Mananalakay Panuto : Sagutin ang tatlong mahahalagang tanong at isulat sa loob ng kahon ang bawat sagot.
 116. 116. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang paglipat lipat ng mga tirahan ng ibang lahi ay nakaabot sa Timog Si- langang Asya. ➢ Dahil dito ay naimpluwensiyahn nila ang mga taga Timog silangang Asya na magtanim, magsaka, mag alaga ng hayop , maglayag , magpastol. Kasabay nito ay ang paghiram nila ng WIKANG AUSTRONESIAN. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN
 117. 117. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ayon sa Kasaysayan bago pa man maganap ang pagsakop ng mga Kanluranin at ibang ➢ mananakop ay mayroon ng maituturing na kaalaman sa kabihasnan at pamumuhay ang mga taga Timog Silangang Asyano. https://www.pinterest.com.au /pin/303289356153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN
 118. 118. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Tulad ng mga sumusunod : paggamit ng metal,pagbuo ng pamilya, pagsamba at pagpapahalaga sa mga kalikasan, pagtatayo ng mga poon at dambana, paninirahan sa ibat ibang lugar. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN
 119. 119. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nakaranas ang Vietnam ng pamumuno ng mga Tsino. Pinagkukunan ang Vietnam ng mga hilaw na produkto na dinadala sa Tsina. Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG VIETNAM
 120. 120. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naging malawak ang sakop ng Tsina sa Hilagang Vietnam. ➢ Namana ng mga Vietnamese sa mga Tsino ang paggamit ng apelyido, relihiyon at iba pang impluwensiya. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG VIETNAM
 121. 121. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naging malakas ang kapangyarihan ng Funan dahil sa tulong at impluwensiya ng kulturang Indian at Tsina. ➢ Subalit sa pagsapit ng ikaanim na siglo ito ay naagaw ng mga Khmer na tinawag ding Chenla ng mga Tsino https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG FUNAN, CHENLA AT CHAMPA CHENLA Indonesia Singapore
 122. 122. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Chenla ang nagbigay daan sa pagbagsak ng Funan. ➢ Sa Timog ng Vietnam naman ay namayagpag ang Champa. https://www.facebook.com/SEAheritageandhis tory/posts/692962631236224 Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG FUNAN, CHENLA AT CHAMPA
 123. 123. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Dating pinakamakapangyarihang lupain sa rehiyon. ➢ Kasalukuyang matatagpuan sa Cambodia. ➢ Pinamunuan ni Jayavarman II na itinuring na pinakamalakas na pinuno ng Khmer. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN IMPERYONG ANGKOR/KHMER Jayavarman II Cambodia
 124. 124. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Angkor Wat ang pinakadakilang ipinagawa sa panahong ito. ➢ Ito rin ang kinikilalang pinakamatanda at pinakamalaking Istrukturang pang-arkitektura sa daigdig. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN IMPERYONG ANGKOR/KHMER Angkor Wat
 125. 125. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ❑ may pamayanang agrikultural, makikita sa pamayanang ito ang ibat ibang uri ng arkitek- tura. ❑ Malawak ang kanilang sakop na teritoryo. https://alchetron.com/Pagan-Kingdom SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG PAGAN Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA
 126. 126. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Marami ang naging mahuhusay na pinuno ng pagan tulad nila Anawrahta at Kyanzithha. ➢ Naging sentro ng mga Pagan ang Theravada Buddhism subalit bumagsak din sila dahil sa pananakop ng ibang tribu. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG PAGAN Anawrahta Kyanzithha
 127. 127. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Itinatag ito ni U Thong. ➢ Itinatag niya ang darmasastra, isang kodigong legal batay sa tradisyong Hindu at Thai. ➢ Naging pamantayan ito ng batas ng Thailand. SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG AYUTTHHAYA Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA KINGDOM AYUTTHHAYA
 128. 128. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang mga monument at templo ay pagpapatunay na ambag ng kahariang Ayuthhaya subalit katulad ng ibang imperyo ay nasakop din sila at bumagsak. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG AYUTTHHAYA KINGDOM AYUTTHHAYA
 129. 129. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Hari ng Kabundukan ang kahulugan sa salitang Sanskrit ng Sailendras, isa sa kilalang pamana nila ang Borobodur, isa itong banal na kabundukan, isa itong pamana ng monumentong Buddhist. ➢ Naniniwala sa Mahayana Buddhism kaya pinalibutan ang Borobudur ng mga monument ni Buddha https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA SINAUNANG KABIHASNAN KAHARIAN NG SAILENDRAS Borobodur
 130. 130. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ❑ Nagsimula ang imperyo noong ika 13 siglo. ❑ Kinilala ang kaharian bilang Dalampasigan ng Ginto, dahil mayaman sila sa mina ng ginto. ❑ Nasakop nila ang Malay Penin- sula,Sumatra,Kalimantan at Java. https://www.thequoteunquote.com/culture/7 57/Srivijaya-Empire-A-Biography Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA IMPERYONG SRIVIJAYA
 131. 131. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Naimpluwensiyah sila ng relihiyong Buddhism ng Tsina. ➢ Malakas ang kanilang pwersang pandagat, ito ay dahil sa kapit at kontrolado nila ang mga rutang pangkalakalan. ➢ Binubuo dati ng Sumatra, Ceylon, Java, Celebes, Borneo, at Timog ng Pilipinas, May hawak dati ng spice route Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA IMPERYONG SRIVIJAYA https://www.thequoteunquote.com/culture/7 57/Srivijaya-Empire-A-Biography https://www.slideshare.net/jasongaryp/barter-advertising-trade-first
 132. 132. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Pinalakas ng Majapajit ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagsakop sa maliliit na kaharian. ➢ Lumawak ang kapangyarihan nila hanggang sa Malay Peninsula. ➢ Umunlad ang Majapajit sa pamumuno ni Gaja Mada http://historyesh.blogspot.com/2017/11/histo ry-of-majapahit-empire.html Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA IMPERYONG MAJAPAHIT MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA
 133. 133. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Dahil sa ibat ibang pwersang pang relihiyon at sa pagdating ng mga dayuhan ay humina ang pwersa ng imperyo at bumagsak sila. ➢ Dating may hawak sa Spice Islands ➢ Binubuo dati ng Laos, Vietnam, Cambodia, New Guinea, Sulu, at Lanao https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/majapahit- empire-short-life-empire-once-defeated-mongols-003623 Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA IMPERYONG MAJAPAHIT MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA
 134. 134. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Kilalang daungan ang Malacca, malaki ang kahalagahan ng Malacca bilang sentrong pangkalakalan. ➢ Kontrolada nila ang monopoly ng kalakalan sa pagitan ng India,China at Timog Silangang Asya. ➢ Humina ang Malacca mula ng maagaw ng mga muslim ang kapangyarihan sa rehiyon. Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA MALACCA MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA https://www.tripsavvy.com/melaka-a-living- history-1629530
 135. 135. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ang Pilipinas ay binubuo ng bawat barangay sa Luzon at Visayas, tanging Mindanao ang yumakap sa Islam. ➢ Nagtatag ng mga SULTANATO sa Lanao at Sulu. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA PILIPINAS ( BAGO ANG 1565 ) MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA
 136. 136. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Nagkaroon din ng mga pagpa- patunay sa mga impluwensiya ng mga Tsino sa ating mga kultura. Ganun din ang mga implu- wensiyang muslim sa ating pamumuhay ay nagpakita din ng malakas na pwersa sa bahagi ng Mindanao. https://www.pinterest.com.au/pin/303289356 153980016/ Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA PILIPINAS ( BAGO ANG 1565 ) MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA
 137. 137. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA Suriin mo ang mga kahariang nabuo sa Timog Silangang Asya Sa pamamagitan ng pagsagot sa kapus na pangungusap. Gawain 11: Simulan Mo, Tatapusin Ko. 1.Makikita ang katutubong kultura ng mga taga Timog Silangang Asya sa _________________________________ _________________________________ ___________ 2.Ang mga impluwensiya na nakaapekto sa kultura ng Timog Silangang Asya ay _________________________________ ______________________________
 138. 138. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA Gawain 11: Simulan Mo, Tatapusin Ko. 3.Naging mabuti ang kinahinatnan ng migrasyon ng mga Austronesian sapagkat _________________________________ _________________________________ ___________ 4.Maunlad ang naging ugnayan sa pagitan ng Funan at China dahil _________________________________ __________________________ 5.Tanyag ang Imperyong Angkor sapagkat _________________________________ _________________.
 139. 139. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Teksto ng TIMOG-SILANGANG ASYA MGA KAHARIAN SA PANGKAPULUANG TIMOG SILANGANG ASYA
 140. 140. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PAMPROSESONG TANONG: Panuto:Batay sa talahanayan sagutin ang sumusunod na mga tanong . 2.Ano ang mahahalagang impluwensiya ng Vietnam sa kabihasnan? 3.Paano nabuo ang mga Kahariang Pangkontinente sa Timog Silangang Asya? 1.Paano nabuo ng sibilisasyon sa Timog Silangang Asya sa Panahon ng Neolitiko? 4.Ano ano ang mga impluwensya ng Mga Kaharian sa Pangkapuluang Timog Silangang Asya ?
 141. 141. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING REFERENCEGrace Estela Mateo.et al., Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan Ma. Carmelita B. Samson.et.al., Pana-Panahon Michael D. Pante et.al.Kasaysayan ng Daigdig McDougal Littell ,World History www.wikipidia.com www.google images.com www.yahooimages.com -www.flicker.com -www.slideshare.com https://www.deccanchronicle.com/150618/nation-current- affairs/article/indo-aryan-migration-theory-rejected https://www.shutterstock.com/search/bodhisatta https://www.pinterest.com.au/pin/303289356153980016/ https://www.pinterest.ph/pin/301107925057698915/ http://arthistorysummerize.info/hammurabis-code-laws/ https://ifpnews.com/iran-ready-for-active-participation-in- chinas-one-belt-one-road AP 7 CURRICULUM GUIDE AP7 TEACHING GUIDE AP 7 LEARNERS MODULES
 142. 142. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MARAMING SALAMAT!!! https://www.azquotes.com/quotes/topics/modern-civilization.html

  Soyez le premier à commenter

AP 7- KASAYSAYANG NG ASYA

Vues

Nombre de vues

429

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

18

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×