Ang Rebolusyong Siyentipiko

edmond84
SAN ISIDRO NHS
EDMOND R. LOZANO
#3rd Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Ang Rebolusyong
SIYENTIPIKO
KASANAYANG PAGKATUTO/
LEARNING COMPETENCY:
 Nasusuri ang mga kaganapan
at epekto ng Rebolusyong
Siyentipiko, Enlightenment, at
Industriyal
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
INTRODUCTORY
 Hindi naimbento ang agham sa
panahon lamang ng Rebolusyong
Siyentipiko.
 Sa halip, malaon na itong
ginagamit ng mga Greek bilang
scientia na nangangahulugang
“KAALAMAN”.
 Subalit wala pang konsepto ng
agham bilang isang disiplina at
hindi pa nila tinatawag ang sarili
bilang siyentista. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
-Noong ika-15 siglo, ang pag-unawa
ng mga Europeo tungkol sa mundo at
sansinukob ay batay sa aral ng mga
Kristiyano at pilosopiya ni ARISTOTLE.
-Masasabing napakaliit na grupo
lamang ang nagtatanong sa
tradisyunal na kahiwagaan ng
sansinukob.
http://www.liveyourmagic.com/2014/02
/aristotle-the-purpose-of-life/
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang ika-16 at ika-17 siglo ang hudyat sa pagpasok
ng REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.
Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa
pamamagitan ng eksperimento bunga
ng kanilang pagmamasid sa sansinukob.
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang bagong ideyang siyentipiko ay
instrumento sa pagkakaroon ng
panibagong pananaw sa kaalaman at
paniniwala ng mga EUROPEO.
-Ang dating impluwensiya ng Simbahan sa
pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay
nabawasan at humina dahil sa
mga paglalathala ng mga bagong tuklas
na kaalaman na pinatunayan ng “bagong
siyensiya”.
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
-Naging tulong ang panahon ng
katuwiran (AGE OF REASON)
upang magkaroon ng bagong
liwanag ang mga tradisyunal na
ideya at bigyan ng bagong
paglalarawan at redepinisyon ng
lipunan.
Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Teofista
L. Vivar et’al p. 189
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Ang Polish na si NICOLAUS
COPERNICUS ay nagpasimula ng
kaniyang propesyong siyentipiko sa
Pamantasan ng Krakow, Poland noong
1492.
-Kaalinsabay nito ang panahon ng
pagkakatuklas ni CHRISTOPHER
COLUMBUS sa Amerika.
#3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
https://biographybd.com/nicolaus-copernicus/
https://resources.billofrightsinstitute.org/virtue
s/admiral-ocean-sea-christopher-columbus-
diligence/
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
-Batay sa kaniyang mga ginawang pananaliksik
nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at
pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na
iyon ukol sa Sansinukuban ay may mga
pagkakamali.
-Sa panahong ito ay nagpasimula na si
Copernicus ng mga pagtatanong tungkol
sa pangunahing paniniwala at
tradisyon ng mga tao.
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog
taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at
kapag narating ng isang manlalakbay ang dulo
nito ay posible siyang mahulog.
#3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag-ikot
ng mundo sa sarili nitong aksis habang ito’y
umiikot sa araw.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
-Idinagdag pa niya na ang araw ang nasa
sentro ng Sansinukuban na taliwas sa
itinuturo ng Simbahan na ang mundo ang
sentro ng
Sansinukuban.
-Ang teoryang ito ay nakilala sa katawagang
TEORYANG HELIOCENTRIC.
https://www.facebook.com/abetonmix/photos/-ang-teoryang-ito-ay-nakilala-
sa-katawagang-teoryang-heliocentricang-kaisipang-i/295717067738006/
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Ang kaisipang ito ni Copernicus ay di
niya kaagad inilathala sa dahilang
posibleng ito ang maging daan sa mga
puna mula sa Simbahan at
nangangahulugan ng persekyusiyon,
ekskomunikasyon o pagsunog ng
buhay sa
pamamagitan ng INQUISITION.
#3rd Grading
Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
http://www.worldfuturefund.com/wffmaster/
Reading/Religion/inquisition.htm
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ano ang ibig sabihin ng
teoryang heliocentric?
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
isang Aleman na astronomer, natural
scientist at mahusay na matematisyan
ang nagbuo ng isang pormula sa
pamamagitan ng matematika tungkol sa
posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng
mga planeta sa araw na di gumagalaw
sa gitna ng kalawakan.
Ito’ y tinawag niyang ELLIPSE.
Johannes Kepler
https://en.wikipedia.org
/wiki/Johannes_Kepler
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Dinagdag pa niya na ang mga
planeta ay di pare-pareho sa bilis
sa kanilang paggalaw nguni’t
mabilis ang kanilang paggalaw
kung papalapit sa araw at mabagal
kung ito’y palayo.
#3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Nagkaroon ng mga pagtatanong si
KEPLER sa mga pinuno sa
academics at Simbahan ng
panahon na iyon.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Johannes Kepler
https://en.wikipedia.org
/wiki/Johannes_Kepler
Hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa
kaniyang mga hinuha at pagsusuri at maging sa
pagtatanong sa Simbahan dahil siya’y kabilang sa
Kilusang nagprotesta tungkol sa Simbahan sa
panahong iyon.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Nguni’t ang kaniyang kontemporaryo
na si GALILEO GALILEI na isang
Italyano at Katoliko ay nagkaroon ng
malaking oposisyon sa Simbahan
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
-Taong1609 nang nabuo ni GALILEO
ang kaniyang imbensiyong teleskopyo at
naging dahilan ng kaniyang
pagdidiskubre sa kalawakan.
Ang kaniyang pagtanggap sa teoryang
itinuro ni Copernicus ay ginamit na
dahilan upang siya’y mapailalim sa isang
imbestigasyon ng mga pinuno ng
Simbahan.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Ang pagdidiing ito sa kaniya ng
SIMBAHAN ay naging daan upang
bawiin niya ang ibang resulta ng
kaniyang ginawang mga pag-aaral
at di maging daan ng pagtitiwalag
sa kaniya ng Simbahan.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Matapos ang retraksiyon ay
nagpatuloy pa rin siya sa mga
siyentipikong pagtuklas na naging
basehanng pagbubuong mga
unibersal na batas sa pisika.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Mga Bagong Teorya Ukol sa
Sansinukuban (Universe)
Halaw mula sa: Ease Modyul 13
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Paano ipinaglaban nina Kepler
at Galileo ang kanilang
paniniwala?
Paano binago ng bagong kaisipan
nina Kepler at Galileo ang pagtingin
ng mga tao sa daigdig?
_________________________________ #3rd Grading
Kepler Galileo
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
Isa sa bunga ng pamamaraang
makaagham ang epekto ng
rebolusyon sa iba’t ibang
aspeto ng buhay.
-Marami ang nagmungkahi na
gamitin ang pamamaraan upang
mapaunlad ang buhay ng tao sa
larangan ng pangkabuhayan,
pampolitika, panrelihiyon, at
maging sa edukasyon.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
-Tinawag itong Panahon ng
Kaliwanagan (Enlightenment).
-Nagsimula ito sa batayang
kaisipang iminungkahi ng mga
pilosopo.
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
https://www.thoughtco.com/key-
thinkers-of-the-enlightenment-1221868
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Bagama’t ang Enlightenment
ay tumutukoy sa pilosopiyang
umunlad sa Europe noong
ika-18 siglo, maaari ring
sabihing ito ay isang kilusang
intelektuwal.
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
https://www.livescience.com/5532
7-the-enlightenment.html
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
-Ang Enlightenmentay binubuo
ng mga iskolar na nagtangkang
iahon ang mga Europeo mula sa
mahabangpanahonng kawalan ng
katuwiran at pamamayani ng
pamahiin at bulag na paniniwala
noong MiddleAges.
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
https://www.thoughtco.com/key-
thinkers-of-the-enlightenment-1221868
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
-Ang ambag ng mga intelektuwal
na ito ang nagsilbing pundasyon
ng mga modernong ideyang may
kinalaman sa pamahalaan,
edukasyon, demokrasya,at
maging sa sining.
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
https://www.livescience.com/5532
7-the-enlightenment.html
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
-Ang mga intelektuwal na ito ay
nakilala bilang mga philosopher o
pangkat ng mga intelektuwal na
humikayat sa paggamit ng
katuwiran,kaalaman, at edukasyon
sa pagsugpo sa pamahiin at
kamangmangan.
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
https://aeon.co/ideas/why-the-
enlightenment-was-not-the-age-of-reason
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Sinuri nila ang
kapangyarihan ng
relihiyon at tinuligsa
ang kawalan ng
katarungan sa
lipunan.
Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Grace
Estela C. Mateo et’al p. 254
ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
-Naging daan ang mga pagbabago sa siyensya
upang mapag-iisipan ng mga pilosopo at
marurunong na kung ang mga sistematikong
batas ay maaaring maging kasagutan sa paglikha
ng sansinukob (universe) at kapaligiran, maaari
ring maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang
political, pangkabuhayan at panlipunan.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Makabagong
Ideyang Pampolitika
-Inaakala nilang maipaliliwanag
ang mga bagay-bagay sa tulong
ng analitikong pangangatwiran.
-Tunay na malaki ang
impluwensya ng siyentipikong
pag-iisip sa teoryang pampulitika
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Makabagong
Ideyang Pampolitika
https://aeon.co/ideas/why-the-
enlightenment-was-not-the-age-of-reason
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Ginamit ni THOMAS HOBBES
ang ideya ng natural law upang
isulong ang paniniwala na ang
absolutong monarkiya ang
pinakamahusay na uri ng
pamahalaan.
#3rd Grading
Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes
tungkol sa Pamahalaan
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes
tungkol sa Pamahalaan
-Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng
kaguluhan ay likas sa tao kaya dahil dito ay
kailangan ng isang absolutong pinuno upang
supilin ang ganitong mga pangyayari.
-Sa kaniyang pagpapalimbag ng isinulat niyang
aklat na LEVIATHAN noong 1651 ay inilarawan
niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang
posibleng maging direksiyon nito tungo sa
magulong lipunan.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
-Binigyan niya ng pagdidiin
na ang tao ay kinakailangang
pumasok sa isang kasunduan
sa pamahalaan na kailangang
iwanan niya ang lahat ng
kaniyang kalayaan at maging
masunurin sa puno ng
pamahalaan.
#3rd Grading
Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes
tungkol sa Pamahalaan
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
- Dahil sa kasunduang ito,
pangangalagaan at
protektahan ng pinuno ang
kanyang nasasakupan. Di
na bibigyan pa ng
karapatang
magrebelde ang mga tao,
kahit pa hindi makatwiran
ang pamamalakad.
#3rd Grading
Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes
tungkol sa Pamahalaan
Halaw mula sa: Ease Modyul 13
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ano ang paliwanag ni HOBBES
tungkol sa pamahalaan?
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
-Isa pa sa kinilalang pilosopo
sa Englanday si JOHN
LOCKE na may parehong
paniniwala gaya ni Hobbes
na kinakailangang
magkaroon ng kasunduan sa
pagitan ng mga tao at ng
kanilang pinuno.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
 Nguni’t naiiba siya sa
paniniwala na ang tao sa
kaniyang natural na
kalikasan ay may karapatang
mangatuwiran, may mataas
na moral at mayroong mga
natural na karapatan ukol sa
buhay, kalayaan at pag-aari.
#3rd Grading
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
Sinasabiniya na ang tao ay
maaaring sumira sa kaniyang
kasunduan sa pinuno kung
ang pamahalaan ay di na
kayang pangalagaan at ibigay
ang kaniyang mga natural na
karapatan.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
Binigyang-diin din niya na
kung ang tao ay gumamit ng
pangangatuwiran ay
makararating siya sa
pagbubuo ng isang
pamahalaang mabisang
makikipag-ugnayan at
tutulong sa kaniya.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA
Ang kaniyang mga ideya ay isinulat niya
noong 1689 sa pamamagitan ng
lathalaing
Two Treatises of Government.
-Ang kaniyang sulatin ay naging popular
at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng
Europe at maging sa kolonya ng England,
ang Kolonyang Amerikano.
#3rd Grading
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang ideya niya ang naging basehan ng mga
Amerikano na lumaya sa pamumuno ng Great
Britain.
Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinulat ni
THOMAS JEFFERSON ay naging mahalagang
sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles ay
halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan
sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan.
Pagpapahayag ng Bagong
Pananaw ni Locke
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
– na naniniwala sa ideya ng paghahati ng
kapangyarihan sa isang pamahalaan.
Hinati niya sa tatlong sangay ang
pamahalaan:
1. LEHISLATURA na pangunahing gawain ay
ang pagbubuo ng mga batas;
2. EHEKUTIBO na nagpapatupad ng batas;
3. HUKUMAN na tumatayong tagahatol.
#2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA
 Baron de Montesquieu
#SPICE #3rd Grading
-isa ring Pranses ay nagsulat ng ilang mga lathalain laban sa
Simbahan at Korteng Royal ng France.
-Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na
pagkakabilanggo at nang lumaon siya ay napatapon sa
INGLATERA.
-Patuloy siya sa pagsusulat at binigyan ng pagpapahalaga ang
pilosopiya ni Francis Bacon at siyensiya ni Isaac Newton.
#2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
Voltaire o Francois Marie Arouet
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
1. Ano ang pagkakaiba
ng paniniwala ni John
Locke kay Thomas
Hobbes?
2. Sa mga paniniwalang
nabanggit, alin dito ang higit
mong pinaniniwalaan?
John Locke Thomas Hobbes
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Paano binago ng
Rebolusyong Industriyal
ang AGRIKULTURA at
industriya sa Europe? ?
ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
- Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng
malaking pagbabago sa aspektong
agrikultura at industriya sa mga bansa sa
Europe at sa United States.
-Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa
katawagang Rebolusyong Industriyal dahil
pinalitan nito ang gawaing manwal sa mga
kabukiran ng mga bagong imbentong
MAKINARYA.
ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Nagbigay ito ng malaking produksiyon sa mga
bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang
mga yaring produkto.
-Maraming mga naninirahan sa
mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga
siyudad at namasukan sa mga industriya upang
kumita nang malaki.
#3rd Grading
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
Ang Bagong Uri ng Rebolusyon
Ano-ano ang pagbabagong
naganap sa pamumuhay ng mga
taga-Europe dahil sa Rebolusyong
Industriyal? ? ?
Ang Bagong Uri ng Rebolusyon
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong
makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag
na REBOLUSYONG INDUSTRIYAL.
-Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay
nagpasimula nang gumamit ng mga makabagong
kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang
produksiyon.
#3rd Grading
https://rebolusyong-
industriyal.fandom.com/wiki/R
ebolusyong_Industriyal_Wikia
Ang Bagong Uri ng Rebolusyon
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
Halaw mula sa: Ease Modyul 13
-Nagkaroon ng malaking pagbabago sa
pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging
mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y lumaki.
-Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng
malaking kita at napaunlad ang kanilang
pamumuhay. Nagsimula ito noong 1760 may mga
bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo at
pinasimulan ang rebolusyon sa agrikultura.
https://rebolusyong-
industriyal.fandom.com/wiki/R
ebolusyong_Industriyal_Wikia
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
ANG PAGSISIMULA NG
REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
-Ang GREAT BRITAIN ang nagpasimula dahil sa pagkakaroon nito ng
maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa
pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika.
-Lumaganap ang kaniyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan
ng pagiging matatag ng kaniyang kalakalan.
-Sinuportahang mabuti ng pamahalaan ang kalakalang ito sa
pamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat upang
protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal.
#3rd Grading
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
ANG PAGSISIMULA NG
REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
-Noong taong 1760 ay pinasimulan ang
pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Great
Britain.
-Dati sa ilalim ng sistemang domestiko
(domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus
ng tela ay ginagawa sa mga tahanan.
#3rd Grading
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
ANG PAGSISIMULA NG
REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
-Ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema
nga ng pagbubuo na matagal.
-Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na
magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng
kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay
itinuturing na luho lamang ng panahong iyon.
#3rd Grading
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Dahil sa pag-iimbento ng maraming makinarya ay naging madali ang
pagprodyus ng mga tela at mura na itong bilhin ng mga tao.
-Halimbawa ang makinang spinning jenny ay nagpabilis sa paglalagay
ng mga sinulid sa bukilya nang mabilis at sa maraming sisidlan.
-Ang dating ginagawa ng walong manggagawaay maaari nang gawin
ng isang manggagawasa tulong ng nabanggit na makinarya.
#3rd Grading
ANG PAGSISIMULA NG
REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanongnagngangalang
Eli Whitney ang cotton gin.
-Ito ay nakatulong para maging madali ang paghihiwalayng buto at iba
pang mga materyal sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50
manggagawa bago maimbento ang cotton gin.
-Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa
malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa United States.
Halaw mula sa : Ease Modyul 14
#3rd Grading
ANG PAGSISIMULA NG
REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
STEAM ENGINE
-Ang pagkakaimbento sa steam
engine ay naging daan para maragdagan
ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo
sa mga pabrika.
-Kaya mas marami pang
mga sumunod na imbensiyon na ginawa
ang tao na karaniwang gawa sa bakal
gaya ng mga makinarya sa bukid, baril,
sasakyang dumaraan sa mga riles. #3rd Grading
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
STEAM ENGINE
Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala
ng mga produkto sa iba’t ibang lugar at
ugnayan sa pamamagitan ng
makabagong telekomunikasyon.
#3rd Grading
https://www.alamy.com/stock-photo-
historic-photograph-one-of-the-first-steam-
engines-puffing-billy-around-31470884.html
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
Naging kilala ang pangalan nina
ALEXANDER GRAHAM BELL bilang
imbentor ng unang telepono at ni Thomas
ALVA EDISON na nagpakilala ng lakas
ng elektrisidad upang nang lumaon ay
makatulong para ang isang buong
komunidad ay maliwanagan nito at
patakbuhin pa ang mga makabago nilang
kasangkapan. #3rd Grading
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
Alexander Graham Bell at
Thomas Alva Edison
https://www.biography.com/invent
or/alexander-graham-bell
https://gohighbrow.com
/thomas-alva-edison/
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
Si SAMUEL B. MORSE naman
ay pinakilala ang telegrapo na nakatulong
para makapagpadala ng mga mensahe sa
mga kakilala, kaibigan at kamag-anakan
sa ibang lugar.
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
Ang Newcomen steam
engine at Watt steam engine na
naimbento noong 1705 at 1760 na
nakatulong sa pag-pump ng tubig
na ginamit para makapagsuplay ng
tubig na magbibigay ng enerhiyang
hydoelectric na nagpatakbo ng mga
makinarya sa mga pabrika.
#3rd Grading
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
Newcomen steam
Watt steam engine
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Ang Rebolusyong Industriyal ay nakatulong
din sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa
paghahanapbuhay sa mga tao.
-Maraming nagkaroon ng malaking puhunan at
nagbago sa pamumuhay ng mga tao hanggang
mabuo ang panggitnang uri ng mga tao sa
lipunan.
#3rd Grading
Ang Paglago at Paglaki ng
Rebolusyong Industriyal
Ibigay ang naitulong ng mga ss.
na imbensyon.
1. Steam engine –
2. Telepono –
3. Telegrapo –
4. Bombilya –
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
Telegrapo
Steam engine
EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Nagpabago sa pamumuhay ng tao ang
industriyalismo.
-Dumagsa sa lungsod ang mga
taong taga-probinsya.
-Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at
naging squatter.
#3rd Grading
EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
-Sa kawalan ng hanapbuhaymarami ang
naging palaboy. Maging ang mga bata ay
napilitang magtrabaho.
-Nagdulot din ito ng hidwaang
pampolitika. Gayundin ang pagkakaroon ng
tinatawag na gitnang uri ng lipunan o middle
class society.
#3rd Grading
EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
Sa pag-unlad ng industriyalisasyon,
higit pang nagsikap ang mga Kanluranin sa
pananakopng mga kolonya.
-Ito ay dahil sa pangangailangannila ng mga
hilaw na sangkap na maibibigay ng mga
kolonya.
-Ito rin ang mga nagsisilbing pamilihan ng
kanilang mga produkto.
#3rd Grading
Halaw mula sa :
Kasaysayan ng Daigdig
nina Teofista
L. Vivar et’al p.189
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
GAWAIN 9: May Ginawa Ako! Ikaw Ba?
Panuto: Sa tulong ng mga kaalamang nakuha mo sa pag-uulat at sa mga tekstong
binasa sa aralin, punan ng mahahalagang impormasyon ang talahanayan na
maglalaman ng mga naging kontribusyon sa iba’t ibang larangan ng mga
personalidad. Sundan ang halimbawa upang malinaw na maisagawa ito.
#2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
PAMPROSESONG TANONG:
1. Sino-sino ang personalidad na inyong itinala?
2. Ano-ano ang naging kontribusyon nila sa
kanilang larangan?
3. Paano nakatulong ang kanilang kontribusyon sa
paglawak ng kapangyarihan ng Europe?
4. Sa kasalukuyang panahon, paano tayo
natutulungan ng kanilang mga kontribusyon?
5. Bilang isang mag-aaral, paano mo mabigyang-
halaga ang naging kontribusyon nila?
REFERENCES:
• LM AP 8 (2016)
• CG AP 8
• Teaching Guide AP8
• Slideshare.com
• LRportal.gov.ph
• Youtube.com
• Pixar.com
• www.Flicker.com
• https://www.biography.com/invent
or/alexander-graham-bell
• https://en.wikipedia.org/wiki/John_L
ocke
• https://en.wikipedia.org/wiki/John_L
ocke
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
MARAMING SALAMAT!!!
https://www.pinterest.ph/
pin/471048442247568965/
#2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE
1 sur 70

Contenu connexe

Tendances(20)

Rebolusyong industriyalRebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyal
Congressional National High School52K vues
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentRebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
CatherineTagorda25.6K vues
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio133.1K vues
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
Sohan Motwani180.1K vues
Pag usbong ng renaissancePag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissance
jackeline abinales58.2K vues
Kontra RepormasyonKontra Repormasyon
Kontra Repormasyon
Sofia Marie Escultura90.7K vues
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei146.8K vues
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio63.9K vues
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam35.2K vues
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio57.9K vues
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
RhovinaRoseDomingo90.6K vues
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
Jared Ram Juezan129.2K vues
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Noel Cyrus Outreach Ministries, Inc.151.2K vues
Unang yugto ng kolonyalismoUnang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismo
Jhoanna Surio8.7K vues
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
Robert Lalis44.5K vues
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulat
jimzmatinao64.1K vues
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng Bourgeoisie
Diana Rose Soquila152.8K vues

Similaire à Ang Rebolusyong Siyentipiko

Similaire à Ang Rebolusyong Siyentipiko(20)

Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
Genesis Ian Fernandez219 vues
CO2-AP8-REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptxCO2-AP8-REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptx
CO2-AP8-REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptx
katrinajoyceloma011 vue
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
Genesis Ian Fernandez243 vues
Rebolusyong Siyentipiko.pptxRebolusyong Siyentipiko.pptx
Rebolusyong Siyentipiko.pptx
MARKEDISONSACRAMENTO536 vues
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
Genesis Ian Fernandez722 vues
Q1, m2Q1, m2
Q1, m2
Jared Ram Juezan4.7K vues
Ang Rebolusyong SiyentipikoAng Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Mavict De Leon8.1K vues
Ang panahonAng panahon
Ang panahon
Thelai Andres29.8K vues
APQ3-WEEK-2-3-EDITED.docx.pdfAPQ3-WEEK-2-3-EDITED.docx.pdf
APQ3-WEEK-2-3-EDITED.docx.pdf
MAANGELICAACORDA121 vues
ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptxANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptx
ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO.pptx
JenifferGuifaya17 vues
Gladys a.docx lesson planGladys a.docx lesson plan
Gladys a.docx lesson plan
gladysbalacuit1.2K vues
Ap8 q3 ppt3Ap8 q3 ppt3
Ap8 q3 ppt3
Mary Rose David948 vues
ap7tka-iiia-1-180114043313.pdfap7tka-iiia-1-180114043313.pdf
ap7tka-iiia-1-180114043313.pdf
Claire Natingor3 vues
Mga katangian ng bangang manunggulMga katangian ng bangang manunggul
Mga katangian ng bangang manunggul
Jared Ram Juezan82.2K vues

Ang Rebolusyong Siyentipiko

 • 1. SAN ISIDRO NHS EDMOND R. LOZANO #3rd Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 • 2. KASANAYANG PAGKATUTO/ LEARNING COMPETENCY:  Nasusuri ang mga kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Industriyal #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
 • 3. INTRODUCTORY  Hindi naimbento ang agham sa panahon lamang ng Rebolusyong Siyentipiko.  Sa halip, malaon na itong ginagamit ng mga Greek bilang scientia na nangangahulugang “KAALAMAN”.  Subalit wala pang konsepto ng agham bilang isang disiplina at hindi pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
 • 4. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Noong ika-15 siglo, ang pag-unawa ng mga Europeo tungkol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni ARISTOTLE. -Masasabing napakaliit na grupo lamang ang nagtatanong sa tradisyunal na kahiwagaan ng sansinukob. http://www.liveyourmagic.com/2014/02 /aristotle-the-purpose-of-life/
 • 5. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang ika-16 at ika-17 siglo ang hudyat sa pagpasok ng REBOLUSYONG SIYENTIPIKO. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 • 6. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang bagong ideyang siyentipiko ay instrumento sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa kaalaman at paniniwala ng mga EUROPEO. -Ang dating impluwensiya ng Simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nabawasan at humina dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas na kaalaman na pinatunayan ng “bagong siyensiya”. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 • 7. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Naging tulong ang panahon ng katuwiran (AGE OF REASON) upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyunal na ideya at bigyan ng bagong paglalarawan at redepinisyon ng lipunan. Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Teofista L. Vivar et’al p. 189
 • 8. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang Polish na si NICOLAUS COPERNICUS ay nagpasimula ng kaniyang propesyong siyentipiko sa Pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492. -Kaalinsabay nito ang panahon ng pagkakatuklas ni CHRISTOPHER COLUMBUS sa Amerika. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO https://biographybd.com/nicolaus-copernicus/ https://resources.billofrightsinstitute.org/virtue s/admiral-ocean-sea-christopher-columbus- diligence/
 • 9. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Batay sa kaniyang mga ginawang pananaliksik nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na iyon ukol sa Sansinukuban ay may mga pagkakamali. -Sa panahong ito ay nagpasimula na si Copernicus ng mga pagtatanong tungkol sa pangunahing paniniwala at tradisyon ng mga tao. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 • 10. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at kapag narating ng isang manlalakbay ang dulo nito ay posible siyang mahulog. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis habang ito’y umiikot sa araw.
 • 11. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Idinagdag pa niya na ang araw ang nasa sentro ng Sansinukuban na taliwas sa itinuturo ng Simbahan na ang mundo ang sentro ng Sansinukuban. -Ang teoryang ito ay nakilala sa katawagang TEORYANG HELIOCENTRIC. https://www.facebook.com/abetonmix/photos/-ang-teoryang-ito-ay-nakilala- sa-katawagang-teoryang-heliocentricang-kaisipang-i/295717067738006/
 • 12. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang kaisipang ito ni Copernicus ay di niya kaagad inilathala sa dahilang posibleng ito ang maging daan sa mga puna mula sa Simbahan at nangangahulugan ng persekyusiyon, ekskomunikasyon o pagsunog ng buhay sa pamamagitan ng INQUISITION. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO http://www.worldfuturefund.com/wffmaster/ Reading/Religion/inquisition.htm
 • 13. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ano ang ibig sabihin ng teoryang heliocentric?
 • 14. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) isang Aleman na astronomer, natural scientist at mahusay na matematisyan ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa araw na di gumagalaw sa gitna ng kalawakan. Ito’ y tinawag niyang ELLIPSE. Johannes Kepler https://en.wikipedia.org /wiki/Johannes_Kepler
 • 15. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Dinagdag pa niya na ang mga planeta ay di pare-pareho sa bilis sa kanilang paggalaw nguni’t mabilis ang kanilang paggalaw kung papalapit sa araw at mabagal kung ito’y palayo. #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 • 16. Nagkaroon ng mga pagtatanong si KEPLER sa mga pinuno sa academics at Simbahan ng panahon na iyon. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) Johannes Kepler https://en.wikipedia.org /wiki/Johannes_Kepler
 • 17. Hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga hinuha at pagsusuri at maging sa pagtatanong sa Simbahan dahil siya’y kabilang sa Kilusang nagprotesta tungkol sa Simbahan sa panahong iyon. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 • 18. Nguni’t ang kaniyang kontemporaryo na si GALILEO GALILEI na isang Italyano at Katoliko ay nagkaroon ng malaking oposisyon sa Simbahan #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
 • 19. -Taong1609 nang nabuo ni GALILEO ang kaniyang imbensiyong teleskopyo at naging dahilan ng kaniyang pagdidiskubre sa kalawakan. Ang kaniyang pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay ginamit na dahilan upang siya’y mapailalim sa isang imbestigasyon ng mga pinuno ng Simbahan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 • 20. Ang pagdidiing ito sa kaniya ng SIMBAHAN ay naging daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kaniyang ginawang mga pag-aaral at di maging daan ng pagtitiwalag sa kaniya ng Simbahan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 • 21. Matapos ang retraksiyon ay nagpatuloy pa rin siya sa mga siyentipikong pagtuklas na naging basehanng pagbubuong mga unibersal na batas sa pisika. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) Halaw mula sa: Ease Modyul 13
 • 22. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Paano ipinaglaban nina Kepler at Galileo ang kanilang paniniwala? Paano binago ng bagong kaisipan nina Kepler at Galileo ang pagtingin ng mga tao sa daigdig? _________________________________ #3rd Grading Kepler Galileo
 • 23. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng rebolusyon sa iba’t ibang aspeto ng buhay. -Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon.
 • 24. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Tinawag itong Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment). -Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.thoughtco.com/key- thinkers-of-the-enlightenment-1221868
 • 25. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Bagama’t ang Enlightenment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong ika-18 siglo, maaari ring sabihing ito ay isang kilusang intelektuwal. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.livescience.com/5532 7-the-enlightenment.html
 • 26. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang Enlightenmentay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabangpanahonng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong MiddleAges. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.thoughtco.com/key- thinkers-of-the-enlightenment-1221868
 • 27. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing pundasyon ng mga modernong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, demokrasya,at maging sa sining. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.livescience.com/5532 7-the-enlightenment.html
 • 28. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga philosopher o pangkat ng mga intelektuwal na humikayat sa paggamit ng katuwiran,kaalaman, at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://aeon.co/ideas/why-the- enlightenment-was-not-the-age-of-reason
 • 29. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Sinuri nila ang kapangyarihan ng relihiyon at tinuligsa ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Grace Estela C. Mateo et’al p. 254 ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
 • 30. -Naging daan ang mga pagbabago sa siyensya upang mapag-iisipan ng mga pilosopo at marurunong na kung ang mga sistematikong batas ay maaaring maging kasagutan sa paglikha ng sansinukob (universe) at kapaligiran, maaari ring maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang political, pangkabuhayan at panlipunan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Makabagong Ideyang Pampolitika
 • 31. -Inaakala nilang maipaliliwanag ang mga bagay-bagay sa tulong ng analitikong pangangatwiran. -Tunay na malaki ang impluwensya ng siyentipikong pag-iisip sa teoryang pampulitika #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Makabagong Ideyang Pampolitika https://aeon.co/ideas/why-the- enlightenment-was-not-the-age-of-reason
 • 32. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ginamit ni THOMAS HOBBES ang ideya ng natural law upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
 • 33. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan -Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao kaya dahil dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari. -Sa kaniyang pagpapalimbag ng isinulat niyang aklat na LEVIATHAN noong 1651 ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.
 • 34. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA -Binigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan
 • 35. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA - Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan at protektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di na bibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao, kahit pa hindi makatwiran ang pamamalakad. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan Halaw mula sa: Ease Modyul 13
 • 36. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ano ang paliwanag ni HOBBES tungkol sa pamahalaan? https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
 • 37. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke -Isa pa sa kinilalang pilosopo sa Englanday si JOHN LOCKE na may parehong paniniwala gaya ni Hobbes na kinakailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 • 38. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA  Nguni’t naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may mataas na moral at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan at pag-aari. #3rd Grading Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 • 39. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke Sinasabiniya na ang tao ay maaaring sumira sa kaniyang kasunduan sa pinuno kung ang pamahalaan ay di na kayang pangalagaan at ibigay ang kaniyang mga natural na karapatan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 • 40. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke Binigyang-diin din niya na kung ang tao ay gumamit ng pangangatuwiran ay makararating siya sa pagbubuo ng isang pamahalaang mabisang makikipag-ugnayan at tutulong sa kaniya. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 • 41. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang kaniyang mga ideya ay isinulat niya noong 1689 sa pamamagitan ng lathalaing Two Treatises of Government. -Ang kaniyang sulatin ay naging popular at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang Kolonyang Amerikano. #3rd Grading Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke
 • 42. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang ideya niya ang naging basehan ng mga Amerikano na lumaya sa pamumuno ng Great Britain. Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinulat ni THOMAS JEFFERSON ay naging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
 • 43. – na naniniwala sa ideya ng paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati niya sa tatlong sangay ang pamahalaan: 1. LEHISLATURA na pangunahing gawain ay ang pagbubuo ng mga batas; 2. EHEKUTIBO na nagpapatupad ng batas; 3. HUKUMAN na tumatayong tagahatol. #2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA  Baron de Montesquieu #SPICE #3rd Grading
 • 44. -isa ring Pranses ay nagsulat ng ilang mga lathalain laban sa Simbahan at Korteng Royal ng France. -Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon siya ay napatapon sa INGLATERA. -Patuloy siya sa pagsusulat at binigyan ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis Bacon at siyensiya ni Isaac Newton. #2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Voltaire o Francois Marie Arouet
 • 45. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading 1. Ano ang pagkakaiba ng paniniwala ni John Locke kay Thomas Hobbes? 2. Sa mga paniniwalang nabanggit, alin dito ang higit mong pinaniniwalaan? John Locke Thomas Hobbes
 • 46. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Paano binago ng Rebolusyong Industriyal ang AGRIKULTURA at industriya sa Europe? ? ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 • 47. ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading - Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United States. -Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industriyal dahil pinalitan nito ang gawaing manwal sa mga kabukiran ng mga bagong imbentong MAKINARYA.
 • 48. ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Nagbigay ito ng malaking produksiyon sa mga bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang mga yaring produkto. -Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa mga industriya upang kumita nang malaki. #3rd Grading
 • 49. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Bagong Uri ng Rebolusyon Ano-ano ang pagbabagong naganap sa pamumuhay ng mga taga-Europe dahil sa Rebolusyong Industriyal? ? ?
 • 50. Ang Bagong Uri ng Rebolusyon #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag na REBOLUSYONG INDUSTRIYAL. -Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula nang gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksiyon. #3rd Grading https://rebolusyong- industriyal.fandom.com/wiki/R ebolusyong_Industriyal_Wikia
 • 51. Ang Bagong Uri ng Rebolusyon #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Halaw mula sa: Ease Modyul 13 -Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y lumaki. -Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng malaking kita at napaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagsimula ito noong 1760 may mga bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo at pinasimulan ang rebolusyon sa agrikultura. https://rebolusyong- industriyal.fandom.com/wiki/R ebolusyong_Industriyal_Wikia
 • 52. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Ang GREAT BRITAIN ang nagpasimula dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. -Lumaganap ang kaniyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng pagiging matatag ng kaniyang kalakalan. -Sinuportahang mabuti ng pamahalaan ang kalakalang ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal. #3rd Grading
 • 53. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Noong taong 1760 ay pinasimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Great Britain. -Dati sa ilalim ng sistemang domestiko (domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. #3rd Grading
 • 54. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pagbubuo na matagal. -Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lamang ng panahong iyon. #3rd Grading
 • 55. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Dahil sa pag-iimbento ng maraming makinarya ay naging madali ang pagprodyus ng mga tela at mura na itong bilhin ng mga tao. -Halimbawa ang makinang spinning jenny ay nagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya nang mabilis at sa maraming sisidlan. -Ang dating ginagawa ng walong manggagawaay maaari nang gawin ng isang manggagawasa tulong ng nabanggit na makinarya. #3rd Grading ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 • 56. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanongnagngangalang Eli Whitney ang cotton gin. -Ito ay nakatulong para maging madali ang paghihiwalayng buto at iba pang mga materyal sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50 manggagawa bago maimbento ang cotton gin. -Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa United States. Halaw mula sa : Ease Modyul 14 #3rd Grading ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 • 57. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE STEAM ENGINE -Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan para maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. -Kaya mas marami pang mga sumunod na imbensiyon na ginawa ang tao na karaniwang gawa sa bakal gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan sa mga riles. #3rd Grading
 • 58. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE STEAM ENGINE Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala ng mga produkto sa iba’t ibang lugar at ugnayan sa pamamagitan ng makabagong telekomunikasyon. #3rd Grading https://www.alamy.com/stock-photo- historic-photograph-one-of-the-first-steam- engines-puffing-billy-around-31470884.html
 • 59. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Naging kilala ang pangalan nina ALEXANDER GRAHAM BELL bilang imbentor ng unang telepono at ni Thomas ALVA EDISON na nagpakilala ng lakas ng elektrisidad upang nang lumaon ay makatulong para ang isang buong komunidad ay maliwanagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago nilang kasangkapan. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal Alexander Graham Bell at Thomas Alva Edison https://www.biography.com/invent or/alexander-graham-bell https://gohighbrow.com /thomas-alva-edison/
 • 60. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Si SAMUEL B. MORSE naman ay pinakilala ang telegrapo na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa mga kakilala, kaibigan at kamag-anakan sa ibang lugar.
 • 61. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine na naimbento noong 1705 at 1760 na nakatulong sa pag-pump ng tubig na ginamit para makapagsuplay ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydoelectric na nagpatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal Newcomen steam Watt steam engine
 • 62. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Ang Rebolusyong Industriyal ay nakatulong din sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa paghahanapbuhay sa mga tao. -Maraming nagkaroon ng malaking puhunan at nagbago sa pamumuhay ng mga tao hanggang mabuo ang panggitnang uri ng mga tao sa lipunan. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal
 • 63. Ibigay ang naitulong ng mga ss. na imbensyon. 1. Steam engine – 2. Telepono – 3. Telegrapo – 4. Bombilya – #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Telegrapo Steam engine
 • 64. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Nagpabago sa pamumuhay ng tao ang industriyalismo. -Dumagsa sa lungsod ang mga taong taga-probinsya. -Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at naging squatter. #3rd Grading
 • 65. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Sa kawalan ng hanapbuhaymarami ang naging palaboy. Maging ang mga bata ay napilitang magtrabaho. -Nagdulot din ito ng hidwaang pampolitika. Gayundin ang pagkakaroon ng tinatawag na gitnang uri ng lipunan o middle class society. #3rd Grading
 • 66. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Sa pag-unlad ng industriyalisasyon, higit pang nagsikap ang mga Kanluranin sa pananakopng mga kolonya. -Ito ay dahil sa pangangailangannila ng mga hilaw na sangkap na maibibigay ng mga kolonya. -Ito rin ang mga nagsisilbing pamilihan ng kanilang mga produkto. #3rd Grading Halaw mula sa : Kasaysayan ng Daigdig nina Teofista L. Vivar et’al p.189
 • 67. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading GAWAIN 9: May Ginawa Ako! Ikaw Ba? Panuto: Sa tulong ng mga kaalamang nakuha mo sa pag-uulat at sa mga tekstong binasa sa aralin, punan ng mahahalagang impormasyon ang talahanayan na maglalaman ng mga naging kontribusyon sa iba’t ibang larangan ng mga personalidad. Sundan ang halimbawa upang malinaw na maisagawa ito.
 • 68. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading PAMPROSESONG TANONG: 1. Sino-sino ang personalidad na inyong itinala? 2. Ano-ano ang naging kontribusyon nila sa kanilang larangan? 3. Paano nakatulong ang kanilang kontribusyon sa paglawak ng kapangyarihan ng Europe? 4. Sa kasalukuyang panahon, paano tayo natutulungan ng kanilang mga kontribusyon? 5. Bilang isang mag-aaral, paano mo mabigyang- halaga ang naging kontribusyon nila?
 • 69. REFERENCES: • LM AP 8 (2016) • CG AP 8 • Teaching Guide AP8 • Slideshare.com • LRportal.gov.ph • Youtube.com • Pixar.com • www.Flicker.com • https://www.biography.com/invent or/alexander-graham-bell • https://en.wikipedia.org/wiki/John_L ocke • https://en.wikipedia.org/wiki/John_L ocke #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading