Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille

Osuuskunta Ehta Raha
Osuuskunta Ehta RahaOsuuskunta Ehta Raha
Joukkorahoituksen
mahdollisuudet maaseudun
yrittäjille
Kimmo Hokkanen, Osuuskunta Ehta Raha
29.11.2017
Case 1: Samsara muuttaa Palopurolle 110.990
euroa
154
Sijoittajaa
Yhteisö-
bondi
Osakeanti
Vastikkeet
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Mitä joukkorahoitus on?
”Joukkorahoitus on useimmiten internetin kautta esitettävä
avoin kutsu taloudellisten resurssien luovuttamiseksi, joko
lahjoituksena, tulevaa tuotetta, jonkinlaista palkkiota tai
äänivaltaa vastaan”.
(Belleflamme, 2013)
“Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle
esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn
hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta
henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten
toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta
pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi,
ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.”
Finanssivalvonta
Ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän
hankkeen rahoittamiseen.
Epävirallinen, näkymätön
Perhe, ystävät, vaihtokauppa, talkoot
Valtio ja julkinen sektori
Tuet ja avustukset
Yhteisö, yksilöt
Joukkorahoitus,
vertaisrahoitus
Markkinat
Tulorahoitus,
markkinaehtoinen
Mihin joukkorahoitus sopii?
● Toiminnan käynnistäminen
● Investointi
● Tutkimus
● Kokeilu
● Yhteisöllinen tarve
● Siltarahoitus
● Omarahoitusosuus
● Taide
● Elämäntyö
● Kulttuuri
● Monikansalliset yritykset?
Rahoituksen saamisessa olennaista:
● Halu kertoa avoimesti hankkeesta ja sen riskeistä
● Hyvät verkostot (ja valmius pyytää rahoitusta & apua!)
● Selkeä rakenne: mihin sijoittaja lähtee mukaan, mitä hän siitä
saa
● Avoin motiivi rahoituksen hakemiselle
● Hyvin suunniteltu markkinointikampanja
● Sitkeys ja kehtaaminen
● Osaava tiimi!
Yrittäjän ja lähipiirin sijoitus
Enkelirahoitus Pääomasijoittajat
Kauppaluotto
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta
Yritystodistus
Osakepääoma
Mezzanine -rahoitus
Suunnattu osakeanti
Julkiset lainat
Tuotto
Yrityksen ikä, koko ja jaettu informaatio
Siemenrahoitus,
hyvin pienet yritykset
Varsinaiset rahoituskierrokset,
pienet yritykset
Myöhemmät rahoituskierrokset,
keskikokoiset yritykset
Julkiset rahoituskierrokset,
suuret yritykset
Kuolemanlaakso
Kasvuyrityksen rahoituskaari
Taulukon lähde: Oksanen 2014, s. 15, nuolet lisäsi TK
Mitä joukkorahoitus EI ole?
● Helppoa ja vaivatonta
● Raha-automaatti
● Kasvotonta
● Riskitöntä
Lahjoitukset
● Rahan kerääminen ilman vastiketta
● Vaatii rahankeräysluvan
● Saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen
toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista
tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten
● Yhdistyksille ja säätiöille
○ http://www.nutribute.org/
● Uusi laki tulossa lausuntokierrokselle tammikuussa 2018
Rahankeräyslaki (255/2006)
Vastikepohjainen joukkorahoitus
● Tilaamalla tuotetta ennakkoon kuluttajat osoittavat osaltaan sen kysynnän
markkinoilla
● Ei synnytä omistajuussuhdetta
● Suunnittele vastikkeet hyvin ja rahoittajien tarpeita ajatellen
● Mikä on minimisumma, jolla saat vastikkeet toimitettua rahoittajille ilman
tappiota?
● Millaisia kustannuksia tulee? (Valmistus, toimitus, verkkomaksujen provisiot)
● Mistä summasta maksat arvonlisäveroa?
Rahankeräyslaki (255/2006), Kuluttajansuojalaki (561/2008),
Kauppalaki (355/1987)
Lainapohjainen joukkorahoitus
● Pankkilainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä
● Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen,
siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen
● Ei synnytä omistajuussuhdetta, mutta synnyttää pidempiaikaisen suhteen
kuin ennakkomyynti
❏ Millaisia riskejä toiminnassa on?
❏ Millaista korkoa voisit lainalle maksaa?
❏ Milloin voisit maksaa lainan takaisin?
Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012),
Joukkorahoituslaki (734/2016)
Osakepohjainen joukkorahoitus
● Myydään osakkeita enkelisijoittajien lisäksi tai sijaan suurelle joukolle ihmisiä
● Oman pääoman ehtoista rahoitusta kehittämiseen tai investointeihin
● Voidaan sitouttaa joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa
● Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista määritellä esim. B-osakkeet
äänivallattomiksi
❏ Miten uudet omistajat tulisivat mukaan toimintaan?
❏ Millaisia tuotto-odotuksia toiminnalla on?
❏ Millaisia riskejä toimintaan liittyy?
❏ Millaiset jälkimarkkinat osakkeilla voisi olla?
Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012),
Joukkorahoituslaki (734/2016)
Kuinka merkittävä
rahoitusmuoto joukkorahoitus
on?
Joukkorahoitus maailmalla
● Graafeina
○ Kehitys 2014, 2015, 2016
○ Eri muotojen osuudet
Joukkorahoitus Suomessa
● Graafeina
○ Kehitys 2014, 2015, 2016
○ Eri muotojen osuudet
Lähde: VM
153 miljoonaa
70,5 miljoonaa
52 miljoonaa
Joukkorahoituksen trendejä
Maailmanpankki ennustaa:
Vuonna 2025 joukkorahoituksessa liikkuu 96 miljardia dollaria eli
1,8 kertaa nykyinen riskipääomasijoitusten määrä.
● Kiinan markkinat
● Lainsäädännön kehittyminen
● Alustojen kansainvälistyminen
● Alustojen erikoistuminen
● “Perinteiset” sijoittajat mukaan
Mahdollisuuksia… ja
riskejä.
Joukkorahoitus ei ole vain rahoitusta
● Yhteisön ja fanien tavoittaminen
● Tuotteen tai palvelun testaaminen
● Markkinointia ja ennakkomyyntiä
● Mahdollisuus yhteisölle osallistua ja vaikuttaa
● Vuorovaikutusta
● Mahdollisuus oppia, paljon
● Yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia
Joukkorahoitus ei ole myöskään riskitöntä
● Maineriski, jos rahoitus tai toteutus epäonnistuu
● Riittämättömän rahoituksen loukku
● Hukataan paljon aikaa, energiaa ja resursseja
● Ei säänneltyjä jälkimarkkinoita: sijoittaja voi menettää koko
sijoituksensa
Mitä joukkorahoittaja haluaa?
● Auttaa rahoituksen hakijaa
● Osallistua joukkorahoitukseen
ilmiönä
● Sijoituskohteen, jolla on merkitystä
● Laittaa säästössä olevat rahansa
“töihin” itselleen merkitykselliseen
toimintaan
● Pörssilistauksen ulkopuolisen,
vaihtoehtoisen sijoituskohteen
● Juuri hänelle sopivan
käyttöesineen (vastike)
● Korkotuottoa
● Omistajan etuuksia
● Päätösvaltaa, osallisuutta
Mitä joukkorahoituksen lisääntyminen saa aikaan?
● Rahoitusmarkkinat monipuolistuvat
● Markkinoille tulee rahoitusta, joka ei ole
kytköksissä luotonlaajennukseen eli
pankkien rahan luomiseen velalla
● Investointien tekeminen eli
uudistuminen, kehittyminen ja
innovointi helpottuu
● Demokraattinen mahdollisuus: pienen
raadin sijasta kansa päättää mitä
rahoitetaan
● Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua
paremmin ja osallistua tuotteita ja
palveluita hänelle tuottaviin yrityksiin
● Sijoittajan tietoisuus yrityskohtaisista
riskeistä ja toimialan riskeistä kasvaa
● Yritykset voivat oppia käyttämään
joukkojen viisautta päätöksissään:
toiminta tyydyttää todellisia tarpeita
spekulaation sijaan
● Myös uudenlaisia väärinkäytöksiä ja huijauksia!
Yhteisörahoitus > joukkorahoitus?
Yhteisörahoitukseksi joukkorahoitus muuttuu silloin, kun lyhytaikaisen
rahoituskampanjan sijaan halutaan syventää ihmisten kiinnostusta ja
sitoutumista hankkeeseen.
Raha on tärkeä, mutta vain yksi tukemisen muoto. Rahan lisäksi uusien
asioiden maailmaan saattamisessa tarvitaan paljon muutakin: kannustusta,
innostusta, viestin levittämistä, yhdessä asioiden oppimista.
Onko tarve todellinen?
Yhteisörahoitus on myös keino kokeilla, haluaako yhteisö
todella hankkeen toteutuvan. Yhteisörahoituksella siis
rahoitetaan hankkeita, joiden toteuttaminen tuo yhteistä hyvää.
Hankkeen toteuttaja on vastuussa hankkeen tuloksesta, esimerkiksi lainojen
takaisinmaksusta ja yhteisön muodostamisesta. Joukkorahoitusalustat, kuten Ehta
Raha, tarjoavat kommunikointikanavia, tukea ja neuvontaa.
Case 2: Maakunto 1023 osaketta
merkitty
Yli 192 000 €
rahoitusta
489 osakasta
“Viime vuoden heinäkuussa oli idea. Nyt on
Ruokaosakeyhtiö Maakunto ja sillä 8500 kanaa
Vaahteramäessä.”
● Huikean osaava ja itsensä likoon pistävä tiimi
● Todella aktiivinen keskustelukanava facebookissa
● Tekivät itse annin ja markkinoinnin
● Ehta Raha auttoi:
○ kerrottiin mitä joukkorahoitus on ja mitä sen tekemiseen
tarvitaan
○ tehtiin yhtiöjärjestys yhdessä
○ mietittiin viestintää yhdessä
○ autettiin perustietoasiakirjan laadinnassa
Kampanjan voi tehdä myös itse!
● Kampanjan voi aivan hyvin perustaa vaikka omille sivuilleen
itsenäisesti, ilman joukkorahoitusalustaa tai välittäjää
● Avoimuudesta, riskien ymmärtämisestä ja tiedon
ajantasaisuudesta on huolehdittava
● Valtiovarainministeriön asetus laina- ja osakemuotoisen
joukkorahoituksen hakijan tiedonantovelvollisuudesta
Miten joukkorahoitus tapahtuu
käytännössä?
Valmistelu
❏ Kerätään tieto yhteen
❏ Tehdään laskelmat
❏ Valmistellaan sopimukset
ja rakenteet
❏ Selvitetään yhteisön koko
ja tarpeet
❏ Valmistellaan
markkinointikampanjan
sisällöt
❏ Etsitään muutama
innostunut sijoittaja jo
valmiiksi
Kampanjointi
❏ Aktiivinen ote
❏ Vuorovaikutusta koko
kampanjan ajan
❏ Pyydetään kaikkia
mukaan aktiivisesti
❏ Vastataan kysymyksiin
❏ Reagoidaan
ajankohtaisiin aiheisiin
Investoinnin
toteuttaminen
❏ Vuorovaikutus sijoittajien
kanssa jatkuu
❏ “Varsinainen työ” alkaa
❏ Tavoitteiden ja
vaikutusten seuranta ja
raportointi
❏ Vastikkeiden
toimittaminen, lainojen
takaisinmaksu
❏ Omistajien sitouttaminen
Rahoituksen hakijan vaiheet ennen ja jälkeen
kampanjan
1.
Lasketaan rahan tarve ja mietitään,
mihin sitä tullaan käyttämään.
2.
Työstetään hankkeen viestiä kirkkaammaksi:
Miksi hanke tehdään? Kuka hanketta tekee? Mitä
riskejä siinä on? Mikä sen arvioitu aikataulu on?
3.
Tehdään viestintäsuunnitelma etukäteen:
❏ Tutkitaan omat verkostot, etsitään avainhenkilöt, pohditaan miten heidät saisi
mukaan viestimään hankkeesta edelleen. Viestintäsuunnitelman tekemiseen
kannattaa jo ottaa verkoston jäseniä mukaan.
❏ Tutkitaan lähiseudun ja -aikojen tapahtumat: mitä tapahtuu missäkin, mihin
kannattaa mennä milloinkin.
❏ Luodaan tavoitteet ja virstanpylväät. On realistista kertoa tavoitteiden
saavuttamisen aikataulu kahdella.
4.
Tehdään materiaali, jossa kerrotaan
hankkeesta: verkkosivut, facebook,
kirjallista materiaalia, kuvia, videoita.
5.
Luodaan tekniset valmiudet, kuten palvelu, johon
raha maksetaan, esim. Holvi.
Tai valitaan joukkorahoituksen välittäjä, jolla on
valmis tekninen ratkaisu joukkorahoituksen
toteuttamiseen.
6.
Lähetetään kutsuja ja tietoja verkostolle
säännöllisesti aina kampanjan loppuun asti.
Kampanjasta kerrotaan lähtökohtaisesti kaikille,
mutta tärkeimmät tukijat tulevat yleensä
lähipiiristä.
7.
Otetaan palautetta vastaan, kehitetään
hanketta ja kampanjaa edelleen.
8.
Kiitä, keskustele, viesti
Pidä kirjaa rahoittamiseen osallistuneista henkilöistä ja tahoista,
jotta voit olla heihin yhteydessä kampanjan jälkeen: he ovat suuri
voimavara myös rahoituskampanjan jälkeen.
Kysy neuvoa, pyydä apua, järjestä juhlia, kiitä ja juhli.
Matchmaking, löytäminen
Hmm?
Dating, tutkiminen
WAU!
True Love, sitoutuminen
Take my money!
Rahoituksenmäärä
aika
● Välittäjät tekevät kohteista esiarviointia omilla
kriteereillään
● Välittäjä huolehtii, että kaikista kohteista on saatavilla
kaikki tarvittavat tiedot samassa muodossa
● Välittäjä pystyy kenties tavoittamaan suuremman
(erikoistuneen) yleisön
● Välityspalkkion määrä vaihtelee
● Laina- ja osakemuotoista joukkorahoituksen välitystä
valvoo Finanssivalvonta
Joukkorahoituksen toteuttaminen välittäjän kautta
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Tulevaisuus?
• Kenttä nuori ja vahvassa muutostilassa
– Sijoitusrahastot, institutionaaliset sijoittajat, pankit
• Joukkorahoituslakiin lisäys 2018
• Uusi rahankeräyslaki 2018
• Uusia rahoitusmuotoja, työkaluja?
• Blockchain ja lohkoketjujen seuraava sukupolvi
– Initial Coin Offer, DAO jne.
Joukkorahoitusta
ekologista ja sosiaalista kestävyyttä
edistäville hankkeille
Miten Ehta Raha voi auttaa?
● Rahoitusvoimala
● Työkaluja rahoitusvalmiuden
kehittämiseen
● Talousneuvonta
○ Budjetti, numerot kuntoon
● Joukkorahoitustyöpajat
● Yhteyksiä sijoittajiin
● Ekosysteemi
● Rahoitusalusta (2018)
● Joukkorahoituksen
toteuttaminen
● Vaikuttavuuden
mittaaminen
● Mitä tarvitaan?
Uusia joukkorahoituksen muotoja
Yhteisöbondi
● Joukkovelkakirjalaina
● Lainan antaja saa määritellä
koron 0-3%
● Sijoittajien kesken
perustetaan
seurantaryhmä, joka seuraa
hankkeen etenemistä ja
raportoi vaikutuksista
Yhteisosake, yhteisö-osake?
● Community bond (UK)
● Paikallinen omistajuus tukemaan
paikallisia palveluita
● Siirtokelvoton osake?
● Verovähennykset?
● Osakeyhtiölain 5§ ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on
tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”
Joukkorahoitus osana talouden muutosta
● Raha kiertämään paikallisesti:
“sijoittajan sininen sormenjälki”
● Paikallisten innovaatioiden on
helpompi kehittyä (esimerkiksi
ilmastonmuutoksen torjumiseksi)
● Resurssit yhdistämällä voidaan
saada aikaiseksi suuria asioita
● Kun mukana on enemmän
osaamista ja sitoutuneita
toimijoita, riskit pienenevät
● Mahdollisuus “äänestää rahalla”
jo yritysten alkuvaiheessa,
pääoman valta pienenee
● Mahdollisuus osallistua
pienelläkin summalla
● Läpinäkyvä sijoittaminen
● Sijoittaminen yrityksiin, jotka
tähtäävät ekologiseen ja
sosiaaliseen kestävyyteen
● Vaikutusten seurantaan
osallistuminen
● Päätöksentekoon osallistuminen
Case 3: Aurinkokehrä
Aurinkokehrä syntyi yhden naisen
intohimosta luoda terveellinen ja turvallinen
tuote, joka ei vahingoita ihmistä tai luontoa.
Aurinkokehrä
● alussa pienimuotoista toimintaa omien varojen turvin
päätyön ohessa
● kontakti Rahoitusvoimalaan
● talousneuvonta, liikeidean ja toiminnan kehittäminen
● Yhteistyö toisen Rahoitusvoimalassa olevan yrityksen kanssa
→ Finnveran laina
Aurinkokehrä jatkuu...
● tuotteille on kysyntää myös ulkomailla
● yhteistyökumppaneita on
● mahdollinen lisälaina laajentumiseen ja investointeihin
● joukkorahoitus yksi vaihtoehto
● talousneuvonnan tarve (budjetti, numerot kuntoon,
rahoitushakemus, joukkorahoituksen toteutus)
Millaista apua tarvitaan?
Te olette parhaita asiantuntijoita vastaamaan tähän!
http://bit.ly/maaseudunrahoitus
Kiitos. Otathan yhteyttä, jos voimme auttaa!
Kimmo Hokkanen
Viestintä ja alusta
kimmo.hokkanen@ehtaraha.fi
+358 44 218 0007
Marika Lohi
Rahoitusneuvonta
marika.lohi@ehtaraha.fi
+358 50 357 4661
Kaisa Seppänen
Rahoitusvoimala
kaisa.seppanen@ehtaraha.fi
Facebook: https://www.facebook.com/ehtaraha/
Instagram: https://www.instagram.com/ehtaraha/
Twitter: https://twitter.com/ehtaraha
www.ehtaraha.fi
1 sur 52

Recommandé

Joukkorahoituksen ABC par
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCOsuuskunta Ehta Raha
388 vues28 diapositives
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012 par
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012FiBAN
1.5K vues31 diapositives
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future Watch par
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future WatchAskelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future Watch
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future WatchTeam Finland Future Watch
15.5K vues111 diapositives
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 par
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 Impactor
445 vues40 diapositives
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja par
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
329 vues31 diapositives
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot par
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotProof Advisory
127 vues45 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille

Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018 par
Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018
Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018Jukka Mähönen
263 vues20 diapositives
Sometime2013 joukkorahoitus par
Sometime2013 joukkorahoitusSometime2013 joukkorahoitus
Sometime2013 joukkorahoitusKristiina Pääkkönen
1.3K vues20 diapositives
Kasvuvarikko 12.9. oivallukset par
Kasvuvarikko 12.9. oivalluksetKasvuvarikko 12.9. oivallukset
Kasvuvarikko 12.9. oivalluksetJohanna Farin
45 vues17 diapositives
Joukkorahoitus par
JoukkorahoitusJoukkorahoitus
JoukkorahoitusJaakko Blomberg
499 vues27 diapositives
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus par
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus TanjaLaatikainen
369 vues57 diapositives
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018 par
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018Finanssiala ry - Finance Finland
184 vues58 diapositives

Similaire à Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille(20)

Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018 par Jukka Mähönen
Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018
Mahonen hajauttaminen digitalisaatio ja osuustoiminta 10102018
Jukka Mähönen263 vues
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus par TanjaLaatikainen
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
TanjaLaatikainen369 vues
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus par Ville Tolvanen
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Ville Tolvanen1.4K vues
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity... par Säästöpankki Sparbanken
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille par Turun Talouspäivät
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014 par MS SOSTE
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE495 vues
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin. par Arto Kuuluvainen
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Arto Kuuluvainen295 vues
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua? par Kolmas Lähde
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Kolmas Lähde359 vues
future of sharing for finlands parliament March 2 2016 par saryki
future of sharing for finlands parliament March 2 2016future of sharing for finlands parliament March 2 2016
future of sharing for finlands parliament March 2 2016
saryki273 vues
Joukkorahoitus: innovaatioiden rahoittaminen ennakkomyynnillä par Joni Salminen
Joukkorahoitus: innovaatioiden rahoittaminen ennakkomyynnilläJoukkorahoitus: innovaatioiden rahoittaminen ennakkomyynnillä
Joukkorahoitus: innovaatioiden rahoittaminen ennakkomyynnillä
Joni Salminen390 vues
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen par Mirva Jäntti
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseenHedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Mirva Jäntti165 vues

Plus de Osuuskunta Ehta Raha

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle par
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleOsuuskunta Ehta Raha
166 vues24 diapositives
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa par
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaOsuuskunta Ehta Raha
127 vues22 diapositives
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet par
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Osuuskunta Ehta Raha
505 vues63 diapositives
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus par
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Osuuskunta Ehta Raha
717 vues36 diapositives
Tarpeista lähtevä talous par
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousOsuuskunta Ehta Raha
128 vues10 diapositives
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa? par
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Osuuskunta Ehta Raha
752 vues22 diapositives

Plus de Osuuskunta Ehta Raha(6)

Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille

 • 2. Case 1: Samsara muuttaa Palopurolle 110.990 euroa 154 Sijoittajaa Yhteisö- bondi Osakeanti Vastikkeet
 • 5. ”Joukkorahoitus on useimmiten internetin kautta esitettävä avoin kutsu taloudellisten resurssien luovuttamiseksi, joko lahjoituksena, tulevaa tuotetta, jonkinlaista palkkiota tai äänivaltaa vastaan”. (Belleflamme, 2013)
 • 6. “Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.” Finanssivalvonta
 • 7. Ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen rahoittamiseen.
 • 8. Epävirallinen, näkymätön Perhe, ystävät, vaihtokauppa, talkoot Valtio ja julkinen sektori Tuet ja avustukset Yhteisö, yksilöt Joukkorahoitus, vertaisrahoitus Markkinat Tulorahoitus, markkinaehtoinen
 • 9. Mihin joukkorahoitus sopii? ● Toiminnan käynnistäminen ● Investointi ● Tutkimus ● Kokeilu ● Yhteisöllinen tarve ● Siltarahoitus ● Omarahoitusosuus ● Taide ● Elämäntyö ● Kulttuuri ● Monikansalliset yritykset?
 • 10. Rahoituksen saamisessa olennaista: ● Halu kertoa avoimesti hankkeesta ja sen riskeistä ● Hyvät verkostot (ja valmius pyytää rahoitusta & apua!) ● Selkeä rakenne: mihin sijoittaja lähtee mukaan, mitä hän siitä saa ● Avoin motiivi rahoituksen hakemiselle ● Hyvin suunniteltu markkinointikampanja ● Sitkeys ja kehtaaminen ● Osaava tiimi!
 • 11. Yrittäjän ja lähipiirin sijoitus Enkelirahoitus Pääomasijoittajat Kauppaluotto Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Yritystodistus Osakepääoma Mezzanine -rahoitus Suunnattu osakeanti Julkiset lainat Tuotto Yrityksen ikä, koko ja jaettu informaatio Siemenrahoitus, hyvin pienet yritykset Varsinaiset rahoituskierrokset, pienet yritykset Myöhemmät rahoituskierrokset, keskikokoiset yritykset Julkiset rahoituskierrokset, suuret yritykset Kuolemanlaakso Kasvuyrityksen rahoituskaari Taulukon lähde: Oksanen 2014, s. 15, nuolet lisäsi TK
 • 12. Mitä joukkorahoitus EI ole? ● Helppoa ja vaivatonta ● Raha-automaatti ● Kasvotonta ● Riskitöntä
 • 13. Lahjoitukset ● Rahan kerääminen ilman vastiketta ● Vaatii rahankeräysluvan ● Saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten ● Yhdistyksille ja säätiöille ○ http://www.nutribute.org/ ● Uusi laki tulossa lausuntokierrokselle tammikuussa 2018 Rahankeräyslaki (255/2006)
 • 14. Vastikepohjainen joukkorahoitus ● Tilaamalla tuotetta ennakkoon kuluttajat osoittavat osaltaan sen kysynnän markkinoilla ● Ei synnytä omistajuussuhdetta ● Suunnittele vastikkeet hyvin ja rahoittajien tarpeita ajatellen ● Mikä on minimisumma, jolla saat vastikkeet toimitettua rahoittajille ilman tappiota? ● Millaisia kustannuksia tulee? (Valmistus, toimitus, verkkomaksujen provisiot) ● Mistä summasta maksat arvonlisäveroa? Rahankeräyslaki (255/2006), Kuluttajansuojalaki (561/2008), Kauppalaki (355/1987)
 • 15. Lainapohjainen joukkorahoitus ● Pankkilainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä ● Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen ● Ei synnytä omistajuussuhdetta, mutta synnyttää pidempiaikaisen suhteen kuin ennakkomyynti ❏ Millaisia riskejä toiminnassa on? ❏ Millaista korkoa voisit lainalle maksaa? ❏ Milloin voisit maksaa lainan takaisin? Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016)
 • 16. Osakepohjainen joukkorahoitus ● Myydään osakkeita enkelisijoittajien lisäksi tai sijaan suurelle joukolle ihmisiä ● Oman pääoman ehtoista rahoitusta kehittämiseen tai investointeihin ● Voidaan sitouttaa joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa ● Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista määritellä esim. B-osakkeet äänivallattomiksi ❏ Miten uudet omistajat tulisivat mukaan toimintaan? ❏ Millaisia tuotto-odotuksia toiminnalla on? ❏ Millaisia riskejä toimintaan liittyy? ❏ Millaiset jälkimarkkinat osakkeilla voisi olla? Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016)
 • 18. Joukkorahoitus maailmalla ● Graafeina ○ Kehitys 2014, 2015, 2016 ○ Eri muotojen osuudet
 • 19. Joukkorahoitus Suomessa ● Graafeina ○ Kehitys 2014, 2015, 2016 ○ Eri muotojen osuudet Lähde: VM 153 miljoonaa 70,5 miljoonaa 52 miljoonaa
 • 20. Joukkorahoituksen trendejä Maailmanpankki ennustaa: Vuonna 2025 joukkorahoituksessa liikkuu 96 miljardia dollaria eli 1,8 kertaa nykyinen riskipääomasijoitusten määrä. ● Kiinan markkinat ● Lainsäädännön kehittyminen ● Alustojen kansainvälistyminen ● Alustojen erikoistuminen ● “Perinteiset” sijoittajat mukaan
 • 22. Joukkorahoitus ei ole vain rahoitusta ● Yhteisön ja fanien tavoittaminen ● Tuotteen tai palvelun testaaminen ● Markkinointia ja ennakkomyyntiä ● Mahdollisuus yhteisölle osallistua ja vaikuttaa ● Vuorovaikutusta ● Mahdollisuus oppia, paljon ● Yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia
 • 23. Joukkorahoitus ei ole myöskään riskitöntä ● Maineriski, jos rahoitus tai toteutus epäonnistuu ● Riittämättömän rahoituksen loukku ● Hukataan paljon aikaa, energiaa ja resursseja ● Ei säänneltyjä jälkimarkkinoita: sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa
 • 24. Mitä joukkorahoittaja haluaa? ● Auttaa rahoituksen hakijaa ● Osallistua joukkorahoitukseen ilmiönä ● Sijoituskohteen, jolla on merkitystä ● Laittaa säästössä olevat rahansa “töihin” itselleen merkitykselliseen toimintaan ● Pörssilistauksen ulkopuolisen, vaihtoehtoisen sijoituskohteen ● Juuri hänelle sopivan käyttöesineen (vastike) ● Korkotuottoa ● Omistajan etuuksia ● Päätösvaltaa, osallisuutta
 • 25. Mitä joukkorahoituksen lisääntyminen saa aikaan? ● Rahoitusmarkkinat monipuolistuvat ● Markkinoille tulee rahoitusta, joka ei ole kytköksissä luotonlaajennukseen eli pankkien rahan luomiseen velalla ● Investointien tekeminen eli uudistuminen, kehittyminen ja innovointi helpottuu ● Demokraattinen mahdollisuus: pienen raadin sijasta kansa päättää mitä rahoitetaan ● Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua paremmin ja osallistua tuotteita ja palveluita hänelle tuottaviin yrityksiin ● Sijoittajan tietoisuus yrityskohtaisista riskeistä ja toimialan riskeistä kasvaa ● Yritykset voivat oppia käyttämään joukkojen viisautta päätöksissään: toiminta tyydyttää todellisia tarpeita spekulaation sijaan ● Myös uudenlaisia väärinkäytöksiä ja huijauksia!
 • 26. Yhteisörahoitus > joukkorahoitus? Yhteisörahoitukseksi joukkorahoitus muuttuu silloin, kun lyhytaikaisen rahoituskampanjan sijaan halutaan syventää ihmisten kiinnostusta ja sitoutumista hankkeeseen. Raha on tärkeä, mutta vain yksi tukemisen muoto. Rahan lisäksi uusien asioiden maailmaan saattamisessa tarvitaan paljon muutakin: kannustusta, innostusta, viestin levittämistä, yhdessä asioiden oppimista.
 • 27. Onko tarve todellinen? Yhteisörahoitus on myös keino kokeilla, haluaako yhteisö todella hankkeen toteutuvan. Yhteisörahoituksella siis rahoitetaan hankkeita, joiden toteuttaminen tuo yhteistä hyvää. Hankkeen toteuttaja on vastuussa hankkeen tuloksesta, esimerkiksi lainojen takaisinmaksusta ja yhteisön muodostamisesta. Joukkorahoitusalustat, kuten Ehta Raha, tarjoavat kommunikointikanavia, tukea ja neuvontaa.
 • 28. Case 2: Maakunto 1023 osaketta merkitty Yli 192 000 € rahoitusta 489 osakasta “Viime vuoden heinäkuussa oli idea. Nyt on Ruokaosakeyhtiö Maakunto ja sillä 8500 kanaa Vaahteramäessä.” ● Huikean osaava ja itsensä likoon pistävä tiimi ● Todella aktiivinen keskustelukanava facebookissa ● Tekivät itse annin ja markkinoinnin ● Ehta Raha auttoi: ○ kerrottiin mitä joukkorahoitus on ja mitä sen tekemiseen tarvitaan ○ tehtiin yhtiöjärjestys yhdessä ○ mietittiin viestintää yhdessä ○ autettiin perustietoasiakirjan laadinnassa
 • 29. Kampanjan voi tehdä myös itse! ● Kampanjan voi aivan hyvin perustaa vaikka omille sivuilleen itsenäisesti, ilman joukkorahoitusalustaa tai välittäjää ● Avoimuudesta, riskien ymmärtämisestä ja tiedon ajantasaisuudesta on huolehdittava ● Valtiovarainministeriön asetus laina- ja osakemuotoisen joukkorahoituksen hakijan tiedonantovelvollisuudesta
 • 31. Valmistelu ❏ Kerätään tieto yhteen ❏ Tehdään laskelmat ❏ Valmistellaan sopimukset ja rakenteet ❏ Selvitetään yhteisön koko ja tarpeet ❏ Valmistellaan markkinointikampanjan sisällöt ❏ Etsitään muutama innostunut sijoittaja jo valmiiksi Kampanjointi ❏ Aktiivinen ote ❏ Vuorovaikutusta koko kampanjan ajan ❏ Pyydetään kaikkia mukaan aktiivisesti ❏ Vastataan kysymyksiin ❏ Reagoidaan ajankohtaisiin aiheisiin Investoinnin toteuttaminen ❏ Vuorovaikutus sijoittajien kanssa jatkuu ❏ “Varsinainen työ” alkaa ❏ Tavoitteiden ja vaikutusten seuranta ja raportointi ❏ Vastikkeiden toimittaminen, lainojen takaisinmaksu ❏ Omistajien sitouttaminen Rahoituksen hakijan vaiheet ennen ja jälkeen kampanjan
 • 32. 1. Lasketaan rahan tarve ja mietitään, mihin sitä tullaan käyttämään.
 • 33. 2. Työstetään hankkeen viestiä kirkkaammaksi: Miksi hanke tehdään? Kuka hanketta tekee? Mitä riskejä siinä on? Mikä sen arvioitu aikataulu on?
 • 34. 3. Tehdään viestintäsuunnitelma etukäteen: ❏ Tutkitaan omat verkostot, etsitään avainhenkilöt, pohditaan miten heidät saisi mukaan viestimään hankkeesta edelleen. Viestintäsuunnitelman tekemiseen kannattaa jo ottaa verkoston jäseniä mukaan. ❏ Tutkitaan lähiseudun ja -aikojen tapahtumat: mitä tapahtuu missäkin, mihin kannattaa mennä milloinkin. ❏ Luodaan tavoitteet ja virstanpylväät. On realistista kertoa tavoitteiden saavuttamisen aikataulu kahdella.
 • 35. 4. Tehdään materiaali, jossa kerrotaan hankkeesta: verkkosivut, facebook, kirjallista materiaalia, kuvia, videoita.
 • 36. 5. Luodaan tekniset valmiudet, kuten palvelu, johon raha maksetaan, esim. Holvi. Tai valitaan joukkorahoituksen välittäjä, jolla on valmis tekninen ratkaisu joukkorahoituksen toteuttamiseen.
 • 37. 6. Lähetetään kutsuja ja tietoja verkostolle säännöllisesti aina kampanjan loppuun asti. Kampanjasta kerrotaan lähtökohtaisesti kaikille, mutta tärkeimmät tukijat tulevat yleensä lähipiiristä.
 • 38. 7. Otetaan palautetta vastaan, kehitetään hanketta ja kampanjaa edelleen.
 • 39. 8. Kiitä, keskustele, viesti Pidä kirjaa rahoittamiseen osallistuneista henkilöistä ja tahoista, jotta voit olla heihin yhteydessä kampanjan jälkeen: he ovat suuri voimavara myös rahoituskampanjan jälkeen. Kysy neuvoa, pyydä apua, järjestä juhlia, kiitä ja juhli.
 • 40. Matchmaking, löytäminen Hmm? Dating, tutkiminen WAU! True Love, sitoutuminen Take my money! Rahoituksenmäärä aika
 • 41. ● Välittäjät tekevät kohteista esiarviointia omilla kriteereillään ● Välittäjä huolehtii, että kaikista kohteista on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot samassa muodossa ● Välittäjä pystyy kenties tavoittamaan suuremman (erikoistuneen) yleisön ● Välityspalkkion määrä vaihtelee ● Laina- ja osakemuotoista joukkorahoituksen välitystä valvoo Finanssivalvonta Joukkorahoituksen toteuttaminen välittäjän kautta
 • 43. Tulevaisuus? • Kenttä nuori ja vahvassa muutostilassa – Sijoitusrahastot, institutionaaliset sijoittajat, pankit • Joukkorahoituslakiin lisäys 2018 • Uusi rahankeräyslaki 2018 • Uusia rahoitusmuotoja, työkaluja? • Blockchain ja lohkoketjujen seuraava sukupolvi – Initial Coin Offer, DAO jne.
 • 44. Joukkorahoitusta ekologista ja sosiaalista kestävyyttä edistäville hankkeille
 • 45. Miten Ehta Raha voi auttaa? ● Rahoitusvoimala ● Työkaluja rahoitusvalmiuden kehittämiseen ● Talousneuvonta ○ Budjetti, numerot kuntoon ● Joukkorahoitustyöpajat ● Yhteyksiä sijoittajiin ● Ekosysteemi ● Rahoitusalusta (2018) ● Joukkorahoituksen toteuttaminen ● Vaikuttavuuden mittaaminen ● Mitä tarvitaan?
 • 46. Uusia joukkorahoituksen muotoja Yhteisöbondi ● Joukkovelkakirjalaina ● Lainan antaja saa määritellä koron 0-3% ● Sijoittajien kesken perustetaan seurantaryhmä, joka seuraa hankkeen etenemistä ja raportoi vaikutuksista Yhteisosake, yhteisö-osake? ● Community bond (UK) ● Paikallinen omistajuus tukemaan paikallisia palveluita ● Siirtokelvoton osake? ● Verovähennykset? ● Osakeyhtiölain 5§ ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”
 • 47. Joukkorahoitus osana talouden muutosta ● Raha kiertämään paikallisesti: “sijoittajan sininen sormenjälki” ● Paikallisten innovaatioiden on helpompi kehittyä (esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi) ● Resurssit yhdistämällä voidaan saada aikaiseksi suuria asioita ● Kun mukana on enemmän osaamista ja sitoutuneita toimijoita, riskit pienenevät ● Mahdollisuus “äänestää rahalla” jo yritysten alkuvaiheessa, pääoman valta pienenee ● Mahdollisuus osallistua pienelläkin summalla ● Läpinäkyvä sijoittaminen ● Sijoittaminen yrityksiin, jotka tähtäävät ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ● Vaikutusten seurantaan osallistuminen ● Päätöksentekoon osallistuminen
 • 48. Case 3: Aurinkokehrä Aurinkokehrä syntyi yhden naisen intohimosta luoda terveellinen ja turvallinen tuote, joka ei vahingoita ihmistä tai luontoa.
 • 49. Aurinkokehrä ● alussa pienimuotoista toimintaa omien varojen turvin päätyön ohessa ● kontakti Rahoitusvoimalaan ● talousneuvonta, liikeidean ja toiminnan kehittäminen ● Yhteistyö toisen Rahoitusvoimalassa olevan yrityksen kanssa → Finnveran laina
 • 50. Aurinkokehrä jatkuu... ● tuotteille on kysyntää myös ulkomailla ● yhteistyökumppaneita on ● mahdollinen lisälaina laajentumiseen ja investointeihin ● joukkorahoitus yksi vaihtoehto ● talousneuvonnan tarve (budjetti, numerot kuntoon, rahoitushakemus, joukkorahoituksen toteutus)
 • 51. Millaista apua tarvitaan? Te olette parhaita asiantuntijoita vastaamaan tähän! http://bit.ly/maaseudunrahoitus
 • 52. Kiitos. Otathan yhteyttä, jos voimme auttaa! Kimmo Hokkanen Viestintä ja alusta kimmo.hokkanen@ehtaraha.fi +358 44 218 0007 Marika Lohi Rahoitusneuvonta marika.lohi@ehtaraha.fi +358 50 357 4661 Kaisa Seppänen Rahoitusvoimala kaisa.seppanen@ehtaraha.fi Facebook: https://www.facebook.com/ehtaraha/ Instagram: https://www.instagram.com/ehtaraha/ Twitter: https://twitter.com/ehtaraha www.ehtaraha.fi