Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Q2 Week 8 – Day 3.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Q2 Week 8 – Day 3.pptx

 1. 1. Week 8 – Day 3 ALL SUBJECT
 2. 2. ESP
 3. 3. MTB
 4. 4. MATH
 5. 5. AP
 6. 6. Ang bawat pamilya ay may alituntuning ipinattutupad. Ito ay dpat sundin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa pamilya.
 7. 7. 1.Igalang ang mga magulang
 8. 8. 2.Sumunod saVmga tuntuning itinakda ng magulang
 9. 9. 3. Sumunod sa mga utos ng magulang
 10. 10. 4.Tulungan ang mga kasapi ng pamilya sa mga gawaing-bahay.
 11. 11. 5.Tumulong sa pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan.
 12. 12. 6. Ingatan ang mga kasangkapan sa tahanan.
 13. 13. 7.Tumulong sa pagtugon sa mga kailangan ng pamilya.
 14. 14. 1.Kailan mo susundin ang iyong mga magulang? 2.Bakit dapat mong sundin ang payo ng iyong magulang?’
 15. 15. Tuntunin ang tawag sa mga ugali o gawi na ipinatutupad ng iyong mga magulang o mga nakatatandang kasapi ng pamilya
 16. 16. Lagyan ng tsek(/) kung ang pahayag ay nagpapakita ng pasunod sa alituntunin ng pamilya at ekis (x) naman kung hindi. __1.Nakikinig ako sa sinasasabi ng tatay. __2.Iniiwan ko ang kalat sa aming kuwarto. __3.Ipinipilit ko ang gusto kong gawin. __4.Sumasagot ako ng “po” at “opo” sa mga nakakatatnada sa akin. __5.Nagdadabog ako kapag inuutusan.
 17. 17. PE
 18. 18. FILIPINO
 19. 19. Pagpapantig Ito ay tawag sa paghahati ng salita sa pantig o mga pantig.
 20. 20. Aklat Ak-lat pantig
 21. 21. dalaga da-la-ga pantig
 22. 22. paruparo pa-ru-pa-ro pantig
 23. 23. la u pa i
 24. 24. la u pa i
 25. 25. la u pa i
 26. 26. la u pa i
 27. 27. maaga 3 pantig ma - a - ga
 28. 28. ang 1 pantig ang
 29. 29. masaya 3 pantig ma - sa -ya
 30. 30. Linggo 2 pantig Ling - go
 31. 31. plasa 2 pantig pla - sa
 32. 32. namasyal 2 pantig na – mas - yal
 33. 33. 1. maaga 2. ang 3. masaya 4. basurahan 5. Linggo 6. plasa 7. namasyal
 34. 34. Pantigin ang bawat salita
 35. 35. Picture with Caption Layout Caption
 36. 36. Add a Slide Title - 2

×