Publicité

2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx

21 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx

 1. LEGISLAȚIE ATENŢIE ! · Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare. · Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. · Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte. · Nu se admit corecturi. · Nota minima de admitere – 7
 2. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cui se adresează prevederile prezentei hotărâri?
 3. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cui se adresează prevederile prezentei hotărâri? Prevederile prezentei hotărâri se adresează producătorilor/fabricanţilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor în care se înglobează produsele pentru construcţii, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii.
 4. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine este autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii?
 5. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine este autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii? Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.
 6. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Câte tipuri de produse pentru construcţii fac obiectul domeniului reglementat în construcţii?
 7. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Câte tipuri de produse pentru construcţii fac obiectul domeniului reglementat în construcţii? Produsele pentru construcţii fac obiectul domeniului reglementat în construcţii, astfel: a) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi de actele normative subsecvente; b) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate sau unui agrement tehnic în construcţii sunt supuse domeniului reglementat de prevederile prezentei hotărâri.
 8. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce cuprind specificaţiile tehnice armonizate și cele nearmonizate?
 9. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce cuprind specificaţiile tehnice armonizate și cele nearmonizate? Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene. Specificaţiile tehnice nearmonizate cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale, standardele şi documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale.
 10. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce sunt: certificatul de conformitate, dosarul tehnic, evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, declaraţia de performanţă?
 11. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce sunt: certificatul de conformitate, dosarul tehnic, evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, declaraţia de performanţă? Certificatul de conformitate - document care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care este elaborat de un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 - Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor; Dosarul tehnic - documentaţie tehnică cuprinzând date/informaţii, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanţele produsului/setului în raport cu specificaţia tehnică sau cu agrementul tehnic aferent; Evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii - un sistem procedural prin care se stabileşte conformitatea produselor pentru construcţii cu o specificaţie tehnică nearmonizată; Produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producător.
 12. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine emite declarația de performanță și pe ce bază?
 13. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine emite declarația de performanță și pe ce bază? În funcţie de sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a standardului armonizat aplicabil, declaraţia de performanţă se emite de către producător pe baza: a) certificatului de constanţă a performanţei pentru sistemul 1 şi 1+); b) certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică pentru sistemul 2+; c) raportului de încercări pentru sistemul 3; d) evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4. Sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi în actele normative subsecvente acestuia. Evaluarea tehnică europeană se elaborează de către un organism de evaluare tehnică europeană în baza unui document european de evaluare.
 14. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Pe ce produse se aplică marcajul CE?
 15. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Pe ce produse se aplică marcajul CE? Pentru produsele pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de performanţă pe baza unei specificaţii tehnice armonizate se aplică marcajul CE.
 16. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cum se comercializează produsul pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate?
 17. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cum se comercializează produsul pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate? Produsul pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător, în funcţie de schema de certificare aplicabilă. În cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unei specificaţii tehnice nearmonizate nu se aplică marcajul CE.
 18. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine elaborează certificatul de conformitate și declarația de conformitate?
 19. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine elaborează certificatul de conformitate și declarația de conformitate? Certificatul de conformitate este elaborat de către un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii acreditat de către un organism naţional de acreditare, prin încadrarea produsului pentru construcţii într-o schemă de certificare. Declaraţia de conformitate este dată de furnizor.
 20. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cum se comercializează produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate?
 21. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cum se comercializează produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate? Produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza unui agrement tehnic în construcţii.
 22. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine elaborează agrementul tehnic în construcții?
 23. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine elaborează agrementul tehnic în construcții? Agrementul tehnic în construcţii este elaborat de către un organism elaborator de agremente tehnice în construcţii abilitat de MDRAPFE.
 24. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce document însoțește agrementul tehnic în construcții?
 25. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce document însoțește agrementul tehnic în construcții? Agrementul tehnic în construcţii este însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcţii.
 26. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce conține declarația de conformitate?
 27. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce conține declarația de conformitate? Declaraţia de conformitate va conţine performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabile. În cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unui agrement tehnic în construcţii nu se aplică marcajul CE.
 28. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine este Consiliul tehnic permanent pentru construcţii (CTPC) ?
 29. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Cine este Consiliul tehnic permanent pentru construcţii (CTPC) ? Consiliul tehnic permanent pentru construcţii (CTPC) asigură desfăşurarea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii, scop în care: a) evaluează organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării; b) propune prelungirea, restrângerea domeniilor, menţinerea condiţionată, suspendarea temporară şi anularea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, după caz; c) asigură supravegherea periodică a acestor organisme, ulterior abilitării; d) organizează activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru analizarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, extinderea sau modificarea agrementelor tehnice în construcţii şi prelungirea avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate; e) avizează componenţa nominală a grupelor specializate care asigură avizarea internă a proiectelor de agremente tehnice în construcţii în cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice; f) emite avizele tehnice care însoţesc agrementele tehnice pe perioada de valabilitate; g) propune prelungirea valabilităţii avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea, retragerea agrementului tehnic în construcţii, după caz.
 30. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să dețină producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, pentru comercializarea unui produs?
 31. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să dețină producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, pentru comercializarea unui produs? Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declaraţiei de performanţă sau de conformitate, instrucţiunile privind utilizarea produsului în limba română, fişa cu date de securitate a produsului, precum şi următoarele documente în valabilitate: a) certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil, pentru produsele prevăzute la art. 6 alin. (1); b) evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanţă a performanţei sau certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, pentru produsele prevăzute la art. 7 alin. (1); c) certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, în funcţie de prevederile specificaţiei tehnice nearmonizate aplicabile, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (1); d) agrementul tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate
 32. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să dețină distribuitorul pentru comercializarea unui produs?
 33. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să dețină distribuitorul pentru comercializarea unui produs? Distribuitorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, instrucţiunile privind utilizarea produsului şi fişa cu date de securitate a produsului şi, în cazul produselor pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate, declaraţia de conformitate cu agrementul tehnic în valabilitate, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză.
 34. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să furnizeze producătorii pe lanţul de distribuţie pentru comercializarea unui produs?
 35. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce documente trebuie să furnizeze producătorii pe lanţul de distribuţie pentru comercializarea unui produs? Certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător; evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanţă a performanţei sau certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică; certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător; agrementul tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate – dupa caz, se furnizează de către producători, pe lanţul de distribuţie, în format electronic sau letric, redactate în limba română, şi se păstrează la cartea tehnică a construcţiei.
 36. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Care sunt autoritățile care asigură supravegherea pieţei produselor pentru construcţii?
 37. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Care sunt autoritățile care asigură supravegherea pieţei produselor pentru construcţii? Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii se asigură de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale: a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă c) Garda Naţională de Mediu
 38. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce verifică autoritățile care asigură supravegherea pieţei produselor pentru construcţii?
 39. LEGISLAȚIE HG 668/2017 - Regulament privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii Ce verifică autoritățile care asigură supravegherea pieţei produselor pentru construcţii? Pentru realizarea activitatii de supraveghere autorităţile procedează la: a) verificarea periodică a produselor pentru construcţii şi a documentelor aferente b) organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii, c) prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate e) aplicarea de sancţiuni, f) stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme
 40. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Cui se adreseaza prevederile prezentului regulament?
 41. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Cui se adreseaza prevederile prezentului regulament? Prevederile prezentului regulament se adreseaza tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor: investitori, proprietari, unităţi de cercetare, de proiectare, fabricanti şi furnizori de produse şi servicii pentru constructii, executanţi de lucrari de constructii şi utilizatori ai construcţiilor, care sunt obligati să asigure, prin conducerea şi asigurarea calităţii, obtinerea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta a construcţiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în constructii.
 42. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Cum se aplică conducerea şi asigurarea calităţii în constructii în functie de categoria de importanţa a construcţiilor?
 43. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Cum se aplică conducerea şi asigurarea calităţii în constructii în functie de categoria de importanţa a construcţiilor? Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii se aplică, în functie de categoria de importanţa a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanţa unor lucrari, astfel: a) prin sistemul calităţii, definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandarilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcţiilor, pentru: (i) constructii având categoria de importanţa excepţionala sau deosebită; (ii) constructii având categoria de importanţa normala, finantate de la bugetul de stat; (iii) constructii având categoria de importanţa normala, finantate din alte surse, dacă aceasta este ceruta prin contract; b) prin planul calităţii, întocmit şi aplicat pentru anumite lucrari sau constructii având categoria de importanţa normala; c) prin indeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia, atestat, în cadrul unei organizari corespunzătoare a activităţii executantului, pentru constructii având categoria de importanţa redusa.
 44. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii comporta stabilirea urmatoarelor elemente principale:
 45. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii comporta stabilirea urmatoarelor elemente principale: Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii comporta stabilirea urmatoarelor elemente principale: - datele de intrare; – elementele principale de continut; – elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului; – documente şi înregistrări. Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut: - programul de asigurare a calităţii; – organizarea aferenta sistemului; – condiţiile referitoare la sistemul calităţii
 46. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Care sunt documente principale care compun programul de asigurare a calităţii?
 47. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Care sunt documente principale care compun programul de asigurare a calităţii? Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin urmatoarele documente principale: a) manualul calităţii b) proceduri care sunt: - procedurile sistemului, care detaliaza condiţiile referitoare la sistemul calităţii: – procedurile tehnice de execuţie sau de proces, care includ planuri de control al calităţii; – proceduri administrative; – planul de control al calităţii.
 48. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Organizarea aferenta conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, integrată în sistemul general de organizare şi functionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă:
 49. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Organizarea aferenta conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, integrată în sistemul general de organizare şi functionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă: Organizarea aferenta conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, integrată în sistemul general de organizare şi functionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă: - definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere – identificarea problemelor reale sau potentiale în materie de calitate – organizarea, investirea cu autoritatea şi cu competentele necesare a celor implicati in controlul calitatii – asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate – formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calităţii; – analizarea periodica, de către conducerea unităţii, a conducerii şi asigurarii calităţii
 50. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Care sunt condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000?
 51. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Care sunt condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000? Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sunt urmatoarele: – responsabilitatea managementului - analiza sistemului; – sistemul calităţii - documente; – analiza contractului; – controlul proiectarii; – controlul documentelor şi al datelor; – aprovizionarea; – controlul produsului furnizat de client; – identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării); – controlul proceselor; – inspecţii (control) şi încercări; – controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi incercare; – stadiul inspecţiilor (controlului) şi al incercarilor; – controlul produsului (lucrării) neconform;
 52. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Care sunt condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000? Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sunt urmatoarele: – actiunile corective şi preventive; – manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea şi livrarea; – controlul înregistrărilor calităţii; – auditurile interne ale calităţii; – instruirea; – service şi urmarirea comportarii lucrărilor; – tehnicile statistice.
 53. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Diferentierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 este evidentiata prin:
 54. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Diferentierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 este evidentiata prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii b) categoria de importanţa În domeniul construcţiilor se aplică trei modele, notate cu 1, 2 şi 3 diferentiate între ele, în principal, prin numărul şi conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calităţii, luate în considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex şi mai pretentios, spre modelul 3 mai simplu şi mai puţin pretentios.
 55. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Elaborarea şi aplicarea sistemului calităţii în constructii sunt fundamentate şi definite prin urmatoarele documente principale, intocmite, tinute la zi şi revizuite periodic:
 56. LEGISLAȚIE HG 766/2017 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Elaborarea şi aplicarea sistemului calităţii în constructii sunt fundamentate şi definite prin urmatoarele documente principale, intocmite, tinute la zi şi revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului b) documente ale programului de asigurare a calităţii; c) documente şi înregistrări privind calitatea: - certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calităţii produselor, procese- verbale de receptie pentru produsele procurate; – procese-verbale de control, rapoarte de verificare şi analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrari şi documentatiile tehnice de proiectare; – procese-verbale de lucrari ascunse, ca şi pentru fazele determinate – rapoarte privind neconformitatile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive; – planuri şi rapoarte de audit, analizarea şi evaluarea sistemului; – rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii; d) diverse alte documente referitoare la calitate
 57. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în urmatoarele categorii:
 58. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în urmatoarele categorii: a) de importanţa globală, denumite categorii de importanţa b) de importanţa specifice, denumite clase de importanţa
 59. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Care sunt categoriile de importanţa care se stabilesc pentru constructii?
 60. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Care sunt categoriile de importanţa care se stabilesc pentru constructii? – constructii de importanţa excepţionala (A); – constructii de importanţa deosebită (B); – constructii de importanţa normala (C); – constructii de importanţa redusa (D).
 61. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Cine stabilește Categoria de importanţă a construcțiilor?
 62. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Cine stabilește Categoria de importanţă a construcțiilor? de către proiectant, la cererea investitorului
 63. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce este agrementul tehnic în construcţii?
 64. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce este agrementul tehnic în construcţii? Agrementul tehnic în construcţii este o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice.
 65. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii De câte feluri pot fi specificațiile tehnice?
 66. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii De câte feluri pot fi specificațiile tehnice? Specificaţiile tehnice sunt: a) specificaţii tehnice armonizate, care cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene; b) specificaţii tehnice nearmonizate, care cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale
 67. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Care sunt documentele agrementului tehnic?
 68. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Care sunt documentele agrementului tehnic? Documentele agrementului tehnic în construcţii sunt: a) agrementul tehnic propriu-zis; b) dosarul tehnic; c) anexe
 69. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce conține dosarul tehnic al agrementului tehnic?
 70. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce conține dosarul tehnic al agrementului tehnic? Dosarul tehnic al agrementului tehnic va conţine: a) documentaţia de referinţă privind produsul pentru construcţii, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant şi verificată de elaborator; b) documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz; c) documente privind evaluarea unităţii producătoare, dacă este cazul; d) extrase din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate.
 71. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Cât este valabil agrementului tehnic, dar avizul tehnic?
 72. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Cât este valabil agrementului tehnic, dar avizul tehnic? Agrementul tehnic este valabil 3 ani. Agrementul tehnic în construcţii este valabil numai însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de Consiliul tehnic permanent pentru construcţii. Avizul tehnic este valabil 2 ani.
 73. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce schimbări pot interveni în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice?
 74. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce schimbări pot interveni în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice? În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcţii pot interveni următoarele schimbări: a) prelungirea valabilităţii avizului tehnic b) modificarea agrementului tehnic în construcţii c) extinderea agrementului tehnic în construcţii cu acordul titularului d) suspendarea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC e) retragerea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC f) retragerea agrementului tehnic în construcţii la solicitarea titularului şi cu aprobarea preşedintelui CTPC.
 75. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi?
 76. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi? Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare: a) să solicite MDRAPFE, prin intermediul organismelor de agrement tehnic, elaborarea agrementului tehnic pentru produse pentru construcţii; b) să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsul pentru construcţii respectiv; c) să faciliteze şi să asigure organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupelor specializate condiţii pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic; d) să răspundă pentru neîndeplinirea de către produsul pentru construcţii a performanţei menţionate în declaraţia de conformitate; e) să suporte cheltuielile generate de elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice
 77. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Care sunt condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de agrement tehnic?
 78. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Care sunt condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de agrement tehnic? Condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de agrement tehnic sunt, în principal, următoarele: a) examinarea şi evaluarea spaţiilor de producţie sub aspectul dotării, al cunoaşterii proceselor de fabricaţie, precum şi al asigurării menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie b) efectuarea verificărilor şi încercărilor numai în cadrul laboratoarelor acreditate c) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a produsului pentru construcţii pe toată durata de valabilitate a agrementului tehnic.
 79. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au organismele elaboratoare de agrement tehnic?
 80. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au organismele elaboratoare de agrement tehnic? Organismele elaboratoare de agrement tehnic în construcţii au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare: a) să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost abilitate b) să asigure funcţionarea grupelor specializate; c) să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice d) să realizeze activităţile legate de urmărirea comportării în exploatare a produselor pentru construcţii; e) să efectueze periodic, dar cel puţin o dată pe an, activităţi de verificare şi supraveghere a controlului producţiei în fabrică f) să răspundă de exactitatea datelor înscrise în agrementele tehnice g) să păstreze secretul profesional h) la solicitarea titularului agrementului tehnic în cauză, să efectueze activităţi de verificare şi supraveghere a controlului producţiei în fabrică pentru acele produse pentru construcţii cărora le expiră avizul tehnic iniţial.
 81. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au grupele specializate?
 82. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au grupele specializate? Grupele specializate au următoarele obligaţii: a) să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice avute în vedere la înfiinţare; b) să asigure colaborarea specialiştilor pentru rezolvarea competentă a activităţilor de elaborare a agrementelor tehnice; c) să asigure menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie; d) să participe la acţiunile de efectuare a verificărilor şi încercărilor privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice în construcţii; e) să participe la acţiunile de urmărire a comportării în exploatare a produselor pentru care au elaborat agremente tehnice în construcţii; f) să motiveze oportunitatea prelungirii avizelor tehnice.
 83. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au titularii agrementelor tehnice?
 84. LEGISLAȚIE HG 766 - Regulament privind agrementul tehnic în construcţii Ce obligații au titularii agrementelor tehnice? Titularii agrementelor tehnice au următoarele obligaţii: a) să furnizeze proiectanţilor, executanţilor, distribuitorilor, utilizatorilor, verificatorilor de proiecte atestaţi şi experţilor tehnici atestaţi, la solicitarea acestora, o copie a agrementului tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate şi a declaraţiei de conformitate întocmite de producător b) să verifice menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie.
 85. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce este agrementul tehnic european, agrementul tehnic in constructii, atestarea conformitatii produselor pentru constructii?
 86. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce este agrementul tehnic european, agrementul tehnic in constructii, atestarea conformitatii produselor pentru constructii? Agrement tehnic european - specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata, bazata pe satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile constructiei in care produsul urmeaza a fi utilizat; Agrement tehnic in constructii - specificatie tehnica nationala, astfel cum este definita in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; Atestarea conformitatii produselor pentru constructii - sistem procedural prin care este evaluata si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice aplicabile, in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE;
 87. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce semnifică marcajul CE?
 88. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce semnifică marcajul CE? Marcajul CE semnifica faptul ca: a) produsele sunt conforme cu standardele romane si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european c) produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, cu specificatii tehnice recunoscute
 89. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Pentru ce produse poate fi acordat agrementul tehnic european?
 90. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Pentru ce produse poate fi acordat agrementul tehnic european? Agrementul tehnic european, denumit in continuare ETA poate fi acordat pentru: a) produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut; b) produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute.
 91. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Care este durata de valabilitate a agrementului tehnic european (ETA)?
 92. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Care este durata de valabilitate a agrementului tehnic european (ETA)? In general, durata de valabilitate a ETA este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
 93. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Cine raspunde de atestarea conformitatii produsului?
 94. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Cine raspunde de atestarea conformitatii produsului? Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia raspund de atestarea conformitatii produsului.
 95. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce presupune atestarea conformitatii unui produs?
 96. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce presupune atestarea conformitatii unui produs? Atestarea conformitatii unui produs presupune ca: a) producatorul sa dispuna de un sistem de control al productiei in fabrica apt sa asigure ca productia este conforma cu specificatiile tehnice relevante; b) pentru anumite produse precizate in specificatiile tehnice relevante, pe langa sistemul de control al productiei aplicat in fabrica, sa intervina un organism de certificare notificat pentru a evalua si supraveghea controlul productiei sau produsul insusi.
 97. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații însoțesc marcajul CE?
 98. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații însoțesc marcajul CE? Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii: a) numele sau marca de identificare a producatorului; b) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul; c) numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul; d) indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice; e) indicativele directivelor comunitare aplicate.
 99. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații trebuie să conțină certificatul de conformitate EC ?
 100. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații trebuie să conțină certificatul de conformitate EC ? Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele: a) numele si adresa organismului de certificare; b) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia; c) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.; d) specificatiile tehnice cu care este conform produsul; e) conditiile particulare de utilizare a produsului; f) numarul Certificatului; g) conditiile si perioada de valabilitate a Certificatului, dupa caz; h) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Certificatul.
 101. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații trebuie să conțină declaratia de conformitate EC ?
 102. LEGISLAȚIE HG 622/2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii Ce informații trebuie să conțină declaratia de conformitate EC ? Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele: a) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene; b) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.; c) specificatiile tehnice cu care este conform produsul; d) conditiile particulare de utilizare a produsului; e) numele si adresa organismului notificat, daca e cazul; f) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Declaratia in numele producatorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.
Publicité