Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΒLOOMΖ Ταμηλνκία δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαηά Bloom, κε αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπεπηπέδνπ θαη πξνζζήθε ελόο ε...
πεξίιεςε     πίλαθα/γξάθεκα.         Κάλσ δηαγξάκκαηα           Πνηα       επηρεηξήκαηα   ...
ηνπο ζπιινγηζκνύο;           Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ...           Πνηεο νη νπζηώδεηο θαη κε       ...
Παξάγσ γλώζε- ηδέα-    δεκηνπξγία            απνθάζεσλ νινθιεξσκέλν έξγν     Κάλε επνηθνδνκεηηθή θξηηη...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Νέα ταξινόμηση Στόχων Bloom

4 602 vues

Publié le

Διασκευασμένη στοχοταξινομία του Α. Bloom από Anderson kai Krathwohl

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Νέα ταξινόμηση Στόχων Bloom

 1. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΒLOOMΖ Ταμηλνκία δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαηά Bloom, κε αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπεπηπέδνπ θαη πξνζζήθε ελόο επί πιένλ, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθόηεξα πην θάησ.Οη ζηόρνη εθθξάδνληαη επηγξακκαηηθά κε ηε κνξθή ξεκάησλ(AndersonandKrathwohl, 2001)http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm#Cognitive) ΓΝΩΣΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΣ ΡΖΜΑΣΑ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ΢ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η.ΑΠΟΜΝΖΜΟΝΔΤΩ- Πνηνο/α/ν, Πνηνη/εο/α ΘΤΜΑΜΑΗ Πνπ; Δπηζεκάλζεηο Θπκάκαη Τη Πώο Δπαλαιήςεηο Αλαθέξσ Πνην είλαη ην θαιύηεξν; Δληνπίδσ Γηαηί; ΑπνκλεκνλεύζεηοΑληηγξάθσ/αλακεηαδί Πόζν; δσ Πόηε; Τερληθέο Ολνκάδσ Τη ζεκαίλεη απηό; απνκλεκόλεπζεο Πεξηγξάθσ Τη ελλνείο; Αθεγνύκαη Αληηγξαθέο Αλαγλσξίδσ Δπηιέγσ Κάλσ δήισζε Γξάθσ θαηάινγν /ιίζηα κε ζηνηρεία Οξίδσ ΗΗ. ΚΑΣΑΝΟΩ Πεο ην κε δηθά ζνπ ιόγηα. Πνηα είλαη ηα γεγνλόηα; Γίλσ ραξαθηεξηζηηθά Οξγαλώλσ Τη ζεκαίλεη απηό; παξαδείγκαηα Δπηζεκαίλσ πιεξνθνξίεο Με ηη κνηάδεη; Δίλαη ην ίδην κε... δηαζπλδέζεηο/ζρέζεηο Γώζε έλα παξάδεηγκα Δπεμεξγάδνκαη έλλνηεο Σαμηλνκώ Δπίιεμε ηνλ θαιύηεξν νξηζκό Σπλνςίδσ Σαηξηάδσ Σπλέρηζε απηή ηελ παξάγξαθν Παξαθξάδσ Δπηδεηθλύσ Τη παξαηεξείο; Εεηώ από ηνπο καζεηέο Δμεγώ ζπκβνιηζκό Τη ζα ζπλέβαηλε αλ... εμεγήζεηο/πώο Δξκελεύσ Πεο ην κε κηα ιέμε αληηιακβάλνληαη Γίλσ παξαδείγκαηα Δμήγεζε ηη ζπκβαίλεη... Εεηώ από ηνπο καζεηέο λα Κξίλσ Τη δελ ηαηξηάδεη; δηαηππώζνπλ θαλόλαΓείρλσ/ Αλαπαξηζηώ Πώο ην εξκελεύεηο; «Τη δείρλεη απηό ην Γηαηππώλσ Πνύ νθείιεηαη; παξάδεηγκα...»ζπιινγηζκνύο/Τπνζέη Τη πεξηκέλεηο όηη ζα ζπκβεί; Γεκηνπξγώ νπηηθέο σ Γηάβαζε ηνλ πίλαθα/ην αλαπαξαζηάζεηο(ελλνηνινγηθ γξάθεκα νύο ράξηεο, πεξηγξάκκαηα, Πξνβιέπσ Τη ζέινπλ λα πνπλ; δηαγξάκκαηα ξνήο, Δμεγώ Απηόαλαπαξηζηά.... νξγαλσηέο, αλαινγίεο, Δπαλαπξνζδηνξίδσ Φαίλεηαη όηη... πίλαθεο κε ππέξ θαη θαηά ή Αλαζεσξώ Τη ηζρύεη; πιενλεθηήκαηα Μεηαθξάδσ Τη είλαη πηζαλό; /κεηνλεθηήκαηα, πνπ ηνπο ΢πλνςίδσ – Κάλσ Γείμε ην κε έλα ζπκπιεξώλνπλ νη καζεηέο)
 2. 2. πεξίιεςε πίλαθα/γξάθεκα. Κάλσ δηαγξάκκαηα Πνηα επηρεηξήκαηα ππνζηεξίδνπλ..; Τη πεξηνξηζκνύο ζα έζεηεο; Σπλόςηζε... ΗΗΗ. ΔΦΑΡΜΟΕΩ Γεληθεύσ Πξόβιεςε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ... Γεκηνπξγώ (εθζέησ ζε)Λύλσ έλα πξόβιεκα Δπίιεμε ηε δήισζε πνπ ηζρύεη πξόηππα ζθέςεο/δξάζεο Μεηαδίδσ ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε Μνληεινπνίεζε Τη απνηέιεζκα ζα είρε.... Γλσζηηθήκαζεηεία Λακβάλσ Πξνζδηόξηζε ην απνηέιεζκα.. Κξηηηθή - όρη κεραληθή - απνθάζεηο/Δπηιέγσ Κξίλε ηα απνηειέζκαηα πξαθηηθή εθαξκνγή Κάλσ ρξήζε- Πξνζδηόξηζε ην πώο, ην πόηε, ην Απζεληηθέο θαηαζηάζεηο Αμηνπνηώ πνπ θαη γηαηί. Υπνζηεξηδόκελε πξαθηηθή Κάλσ πξνβνιέο Γείμε ηηο επηπηώζεηο εθαξκνγή Κάλσ πξνεθηάζεηο Πξνζδηόξηζε ηηο αιιαγέο πνπ Μειέηεο πεξίπησζεο Αλαζεσξώ ζπκβαίλνπλ Πξνζνκνηώζεηο Αλαγλσξίδσ Αιγόξηζκνη Δμεγώ – Δξκελεύσ Κσδηθνπνηώ Οξγαλώλσ- ζπζηεκαηνπνηώ Γξακαηνπνηώ- ζθελνζεηώ Πνξζσπνπνηώ ΢θηαγξαθώ Δπηδεηθλύσ Πξνεηνηκάδσ Πξαγκαηνπνηώ ΗΤ. ΑΝΑΛΤΩ Απόηηεμαξηάηαη... Μνληέια ζθέςεο Αλαιύσ Τίλνο είλαη ζπλάξηεζε... Ακθηζβήηεζε Γηαθξίλσ Πνηα είλαη ηα γεγνλόηα θαη πνηεο επηρεηξεκαηνινγίαο/ Καηεγνξηνπνηώ νη γλώκεο; παξαδνρώλ/ηδεώλ/απόςεσλ Πνηεο νη παξαδνρέο /ππνζέζεηο... Σαμηλνκώ Πξνζδηόξηζε ηε δήισζε πνπ Αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ Γηαθνξνπνηώ είλαη ε πην ζρεηηθή Σαπηνπνηώ Τη θίλεηξν ππάξρεη; ΣηνραζηηθήΚάλσ παξαηεξήζεηο Τη ηζρύεη θαη ηη όρη δεκνζηνγξαθία/εκεξνιόγην Τπνζέησ Σπζρέηηζε Αλαδεηθλύσ Τη ζπκπεξάζκαηα ; Γηαινγηθέο αληηπαξαζέζεηο δηαζηάζεηο Πνηεο νη δνμαζίεο/αληηιήςεηο Αλαδνκώ ηνπ ζπγγξαθέα; Σπδεηήζεηο θαη άιιεο Απνθσδηθνπνηώ Κάλε δηάθξηζε αλάκεζα... ζπιινγηθέο καζεζηαθέοΑλαιύσ πξόβιεκα ζε Πεξίγξαςε ηελ νπηηθή ηνπ/ηεο δξαζηεξηόηεηεο επί κέξνπο κέξε Σε πνην επηρείξεκα/παξαδνρή Καηαζηάζεηο ιήςεο ζηεξίδεηαη.. απνθάζεσλ Κάλσ αλαζθόπεζε Πνηα/εο ηδέα/εο έρεη/νπλ Αληηπαξαβάιισ εθαξκνγή εδώ; Σε πνηεο ηδέεο/παξαδνρέο βαζίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα; Τη είδνπο παξαλνήζεηο/ζηεξεόηππα/αληηθά ζεηο εληνπίδεηο ζηηο ηδέεο θαη
 3. 3. ηνπο ζπιινγηζκνύο; Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ... Πνηεο νη νπζηώδεηο θαη κε νπζηώδεηο δειώζεηο; Πνηα ε βαζηθή/θεληξηθή ηδέα, ην θπξίαξρν ζέκα; Τη αλαθνινπζίεο/ιάζε ππάξρνπλ; Τη είδνπο ιόγνο ρξεζηκνπνηείηαη; Πνηα ε πεηζηηθή ηερληθή; Τη ππνδειώλεηαη; . Τ. ΚΡΗΝΩ- Τη είδνπο ΑΞΗΟΛΟΓΩ παξαλνήζεηο/ζηεξεόηππα/ Άζθεζε θξηηηθήο Κξίλσ αληηθάζεηο/αλαθνινπζίεο Απνδεηθλύσ εκθαλίδνληαη; Σηνραζηηθή δεκνζηνγξαθία/εκεξνιόγην Αζθώ θξηηηθή Τη είλαη πνην ζεκαληηθό, Δπηθπξώλσ θαιύηεξν, ινγηθό, εζηθό; Γηαινγηθέο αληηπαξαζέζεηο Αμηνινγώ Δθηηκώ Έιεγμε ηα ιάζε Σπδεηήζεηο θαη άιιεο Μεηξώ ζπιινγηθέο καζεζηαθέοΕπγίδσ (κεηαθνξηθά) Τη ζπκπεξαίλεηο; δξαζηεξηόηεηεο Δμεηάδσ Γεκηνπξγώ Ηεξάξρεζε ηηο ζεκαζίεο Καηαζηάζεηο ιήςεο πξνηεξαηόηεηεο απνθάζεσλ θαη αμηνιόγεζεο Ηεξαξρώ Αμηνιόγεζε... ελαιιαθηηθώλ ΢πκπεξαίλσ Μεηξήζεηο, πεηξακαηηζκνί Δπαιεζεύσ θαη επαιεζεύζεηο Κάλσ αμηνιόγεζε Διέγρσ ιάζε Δθιέγσ Δπηιέγσ ηθαλνπνηεηηθά ΓΖΜΗΟΤΡΓΩ-΢ΤΝΘΔΣΩ-ΠΑΡΑΓΩ Γεκηνπξγώ Πώο ζα εμαθξίβσλεο, κπνξνύζεο Μνληεινπνίεζε ΢ρεδηάδσ λα δηαπηζηώζεηο/δηαγλώζεηο... πξνβιεκάησλ Βξεο ελαιιαθηηθέο... Δπηλνώ Γώζε ιύζε/Λύζε ην πξόβιεκα... Καηαζθεπή πξσηόηππσλ Δπηιύσ Πώο αιιηώο ζα έβιεπεο ... θεηκέλσλ/έξγσλ Αλαθαιύπησ Βξεο ηνλ θαλόλα.. Δηζάγσ Αλαπαξάζηεζε κε Άζθεζε θξηηηθήο Γηαγξάθσ δηάγξακκα/ζρεκαηηθά Αλαπαξηζηώ Κξίλε θαηά ηξόπν δηαιεθηηθό.. Σηνραζηηθή εηθνληθά/δεκηνπξγώ Γεκηνύξγεζε.. δεκνζηνγξαθία/εκεξνιόγην όξακα Πνηεο νη ππνζέζεηο ζνπ, ηη Φαληάδνκαη πξνβιέπεηο.... Γηαινγηθέο αληηπαξαζέζεηο Βειηηώλσ Τεθκεξίσζε ηηο ηδέεο ζνπ/ην Διαρηζηνπνηώ ζθεπηηθό ζνπ Σπδεηήζεηο θαη άιιεο Αλάπηπμε ηε δηθή ζνπ ζεσξία ζπιινγηθέο καζεζηαθέο ΢πλδπάδσ Οξακαηίζνπ, ζρεδίαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο ΢πλζέησ πξόηεηλε θαηλνηόκεο ηδέεο Πξνβιέπσ Κάλε κία ζύλζεζε.../πξσηόηππε Καηαζηάζεηο ιήςεο
 4. 4. Παξάγσ γλώζε- ηδέα- δεκηνπξγία απνθάζεσλ νινθιεξσκέλν έξγν Κάλε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, Γηακνξθώλσ Πξνζέγγηζέ ην από πνιιέο Καηαζθεπή εηθνληθώλ Αλαπηύζζσ- δηαζηάζεηο αλαπαξαζηάζεσλ/ δηαγξακκάησλ Καηαζθεπάδσ Οξγαλώλσ Καηαζθεπή πξόηππσλ Αζθώ θξηηηθή κνληέισλ επίιπζεο Αλαθαιύπησ πξνβιήκαηνο ή θαηαλόεζεο Γεκηνπξγώ θαηλνκέλσλπξσηνηππία/θαηλνηνκί αΠηγή: http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm#Cognitive: )

×