Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(17)

Publicité

Meetup 20160602

 1. 2 juni 2016 Vinnova Trafiklab meetup WIFI SSID: forguest Password: utansladd
 2. Agenda 1. Intro Elias Arnestrand 2. OmVinnova Erik Borälv 3. Trafikinformation vid stört läge, Karolina Pamp Sandgren 4. Transportstyrelsens öppna APIer MichalisVassilas 5. Trainhack - MartinThuresson 6. Verktyg för GTFS Johan Åsling 7. Pågående exjobb omTrafiklab, Anton Söderman 8. På G hosTrafikverket, Lars-Olof Hjärp ochTommy Bylund 9. 3-minutare: 1. Ola Eriksson Bisnode 2. Wilhelm Eklund 3. Anders Gullberg KTH 4. Peter Strauss Coastline 5. Matej Cebecauer KTH
 3. Trafiklab overview
 4. Statistik….
 5. Har du ett intressant case? Hör av dig till asa.mandre@greenhillrelations.se
 6. Nytt GTFS-flöde och nya versioner av ResRobot-APIer
 7. Gamla GTFS – 7 siffror ResRobot – 7 siffror Nya GTFS – 9 siffror Tidplan ResRobot /v2/ – 9 siffror Nya nycklar 3 mån 1 juni 31 augusti
 8. Vinnova Erik Borälv
 9. Koppla Katalysera Stimulera
 10. Snabbfakta • Statlig myndighet under Näringsdepartementet • Anslaget för forskning och utveckling är 2 376 miljoner kronor 2013 • Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling • Drygt 200 personer på kontoren i Stockholm och Bryssel • Generaldirektör är Charlotte Brogren
 11. Tre roller Investeringar i forskning och innovation Nationell EU-nod Expert- myndighet
 12. 1,050 666 354 130 204 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Universitet och högskolor Privata företag Forskningsinstitut Offentlig förvaltning Övriga Utbetalat belopp (mkr) 2404 500- 250-500 150-250 100-150 75-100 50-75 30-50 20-30 10-20 0-10 (mkr) FÖRDELNING PER SEKTOR miljoner kronor investerade Vinnova i svensk FoI 2013
 13. Vad är öppna data bra för? Innovation Transparens Demokrati
 14. Umeå vs. Skellefteå 2014
 15. Journalistförbundets medlemsregister + befolkningsdata + postnummer + kommuner + stadsdelar + valdistrikt + OpenStreetMap Där bor journalisterna
 16. Bild 21
 17. 6 calls – 135 projects, 38 MSEK Slide 23 2012-11-07 i-Days Norrköping
 18. Här är poängen Värdet av data uppstår vid återanvändning ÖPPNA data, inte öppna DATA Nya värden uppstår vid kombinationer av datakällor Bild 24
 19. Utkast Datadrivna labb (etablering) Stänger 22 sept insamling analys api, data nytta, beslut
 20. Alla data Företags- data Offentliga data Mina data Öppna data Stora data
 21. Hur skapar man värde med öppna data?
 22. Utkast Öppna datakällor 7 (hackathon) Hösten 2016 • Perspektiv Data är input, inte output • Smart Användning först, sedan data • Lärande https://hackathon.guide/ • Fokus Open Data Challenge Series • Hack 2.0 Second Gen Improvements
 23. #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv
 24. Trafikinformation vid stört läge Karolina Pamp Sandgren
 25. Vad önskar medborgarna för trafikinformation vid stört läge
 26. En transportövergripande kundresa
 27. Kanvas
 28. Kanvas Medborgarnas behov Vad medborgaren gör Citat, situation Tjänster som används Upplevda trösklar Positiva upplevelser Idéer & möj- liga lösningar Innebörd för projektmålet Tjänst som ska utvärderas Projektets fokus: xxx Projektets syfte: xxx xxx xxxxxx xxx
 29. Insikter Grundförutsättningar är saker som ni behöver ta hänsyn till i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om resenärernas förhållande till transport och baserar sig på kunskap från intervjuer och möten med resenärer. Grundförutsättningarna är övergripande och inte direkt kopplat till specifika punkter i kundresan.
 30. En ekvation räknar ut valet av transportmedel Ekvationens parametrarna skattas olika beroende på situationen. ➢ Trygghet ➢ Enkelhet ➢ Kontroll ➢ Tidsåtgång ➢ Miljöpåverkan (bonus) ➢ Pris ➢ Bekvämlighet ➢ Flexibilitet ➢ Självbild ➢ Hälsa
 31. En trafikstörning behöver inte innebära stört läge för resenären En störning är då resan inte går enligt resenärens förväntan och plan samt att detta har effekter på resenärens dagsplan. Förseningar som “hör till” transportsättet är något som många som räknar in. Det är också vanligt att man känner ett eget ansvar kring sitt resande. En trafikstörning kan vara en störning. “Om ett tåg är inställt väntar jag bara på nästa” “Man får man räkna med att det ibland är köer”
 32. Transportsättet väljs utifrån hela dagens plan - Vad som passar bäst utifrån dagens (eller resans) alla aktiviteter. Väger för- och nackdelar med de olika transport- alternativen kopplat till aktiviteterna. Transportvalet sätter förväntan på dagen och transporten. Resenären är ofta “transport-lojal”. Val av transport görs utifrån dagsplaneringen Under transportInnan transport “Jag tar alltid bilen till jobbet utom då det är AW då blir det pendeln”
 33. En störning under transport innebär en omplanering I denna fas är det lämpligaste transportmedlet valt efter resans syfte och dagens plan. En störning kan resultera i att resenären väljer ett alternativ resväg eller transportsätt för att fortfarande möta dagens mål. Resenären kan tvingas omplanera dagens mål på grund av störningen. Under transportInnan transport Hur hur skall jag göra nu?
 34. Rutinval Aktivt val Medborgarna gör aktiva val eller går på rutin Till jobbet tar jag alltid bil men till Arlanda väljer jag taxi Hur skall jag ta mig till...
 35. Slutsatser och rekommendationer 1(2) Medborgarna söker bara aktivt efter trafikinformation i vissa steg i kundresan De har redan gjort en grundekvation som förbestämmer hur de väljer i olika situationer När medborgarna planerar sin dag är de oftast ovetande om eventuella störningar och har då fler valmöjligheter än under resan Vid själva störningen vill man snabbt kunna besluta om man ska planera om och hur Slutsatser Se till att ge relevant information utifrån behoven i dessa “fönster” dvs när de gör aktiva val Arbeta strategisk med information för att försöka påverka medborgarnas “grundekvationer” och därmed deras beteende Testa proaktiva “early warnings” som kan hjälpa dem omplanera i tid innan resan, när fler transportalternativ finns eller alt. att resa senare Vid störningar under resan vill de ha tydlig, enkel information som är enhetlig i alla kanaler Rekommendationer
 36. Slutsatser och rekommendationer 2(2) En trafikstörning behöver ej upplevas som störande för resenären, de kan dock uppleva andra saker än trafikstörningar som störningar i deras resa Många kollektivresenärer är oftast väldigt nöjda De flesta är obenägna att byta trafikslag, bilister har ändå svårare att byta då de inte vill lämna sitt fordon Slutsatser Försök även ge information om det t ex är svår- framkomligt om man har barnvagn, svårt att gå, väldigt trångt, svårt att parkera bil, cykel, om det fattas hyrcyklar, inga infartsparkeringsplatser, etc. Sprid budskapet, det kan bidra till att förändra andras beteende på sikt Förenkla och förbättra funktioner som gör det lättare att byta t ex genom bättre infartsparke- ringar, cykelbanor/parkeringar, etc. Rekommendationer
 37. Karolina.pamp-sandgren@sll.se
 38. Transportstyrelsen Michalis Vassilas
 39. Öppna data på Transportstyrelsen
 40. Om Transportstyrelsen • Varför vi finns – Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
 41. Om Transportstyrelsen • Huvuduppgifter – Författa regler förordningar – Utfärda tillstånd – Utöva tillsyn – Registerhållning Data
 42. Regeringens målsättning inom området • Verka för större öppenhet och bättre service inom offentlig sektor – Göra öppna data tillgängliga för vidareutnyttjande (återanvändning) – Till så generösa villkor som möjligt
 43. Hack for Sweden och datamänder • Vad vi tillgängliggjorde för data på Hack for Sweden den 12-13 februari – Data om mottagningsanordningar för fritidsbåtar – Vägtrafikolyckor på olycksfallsnivå – Vägtrafikolyckor på personnivå – Data om passager genom betalstationer för trängselskatt och infrastrukturavgift
 44. Hack for Sweden 2016 • Data om vägtrafikolyckor på olycksfalls- och personnivå – Inrapporterad data om individer och fordon som varit inblandade i vägtrafikolyckor på Sveriges samlade vägnät perioden 2003- 2015.
 45. Hack for Sweden 2016 - Cykelranking.nu • Cykelranking.nu sätter fokus på hur cykelvägnätet ser ut och var cykelolyckor inträffar. Olycksfallsdata från TS och vägnätsdata från Trafikverket.
 46. Exempel från Hack for Sweden 2016
 47. Stort genomslag i media
 48. Tjänsten visar på kraften med öppna data • Ett värdefullt inlägg i miljö- och säkerhetsdebatten • Underlag för prioritering för parter som jobbar med trafiksäkerhetsarbete • Lyfter fram vår roll och värdet av aggregerad data på nationell nivå
 49. Målbild – Öppna data •Utvecklare •Organisationer •Privatpersoner •Journalister m.fl. Hack Verksamhet
 50. Tjänsten visar på kraften med öppna data • Vad händer närmaste tiden? – Automatisera processen hela vägen – Förbättra portalen för öppna data – Arbete med fler datamängder (körkortsdata, historisk fordonsdata, sjöolyckor, besiktningdata m.m.) – Delta i East Sweden Hack går av stapeln 2-4 september i år
 51. Kontakt Michalis Vassilas Verksamhetsutvecklare E-center Direkt: 010-49 562 58 Mobil: 070-300 98 34 Transportstyrelsen 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se https://tsopendata.portal.azure-api.net/ Länk till transportstyrelsens Öppna APIer:
 52. Trainhack Martin Thuresson
 53. Trainhack Ett hack ombord på ett tåg! 2016-08-25 08:00 - 18:00 Göteborg - Uppsala
 54. Mål Snabbare än någonsin Har ändrat vad en tågresa är Internet på tåg Hitta bästa Biljettpris. Spel på eller med tåg. Trafikinformations övervakningen. Hitta häftiga sätt att använda GTFS. IoT lösningar för trafikinformation. datahotell.setrainhack.se
 55. Verktyg för GTFS Johan Åsling
 56. Trafikdata Mitt LIA-arbete
 57. Uppgift  Visa Samtrafikens inrapporterade trafikdata i ett diagram  Kunna se turer per dag och operatör  Visa hur antalet turer varierar under en period  Kunna enkelt se från vilket datum trafikdata saknas
 58. Lösning  Trafiklab GTFS API  Senaste trafikdata  Samtrafikens Bitbucket  Historisk trafikdata  Google charts
 59. Vidareutveckling  Jämföra två datum  Visa ett särskilt färdmedel  Visa en särskild sträcka
 60. Sammanfattning  Öppen trafikdata  Många möjliga användningsområden  Frågor?
 61. Exjobb Anton Söderman
 62. A study of Trafiklab – From a thrid-party developers perspective
 63. • Anton Söderman, Civilingenjör inom System i teknik och samhälle • Examensarbete under våren 2016 • Intervjuat 10 tredjeparts utvecklare och genomfört en enkät
 64. Resultat från data studien • Intrycket av Trafiklab generellt bra • Båda utvecklare intresserade av data och APIer • Dokumentation behöver utvecklas • Bättre kommunikation med utvecklare • Utvecklare bör ses mer som en resurs • Trafiklab bör fungera mer som en röst för utvecklare emot andra partner inom branschen • Måste bli enklare att snabbt börja ”leka” med Trafiklab
 65. På G hos TrV Lars-Olof Hjärp, Tommy Bylund
 66. TMALL0141Presentationv1.0 Nationell järnvägsdatabas- NJDB
 67. 77 Nationell järnvägsdatabas - NJDB NJDB är ett samarbetsprojekt mellan Transportstyrelsen och Trafikverket med medverkan från andra myndigheter och näringslivet. Projektet avslutas den 30/8 2016
 68. 78 Varför en nationell järnvägsdatabas? • Syftet med den nationella järnvägsdatabasen (NJDB) är att: – förse samhället med grundläggande data om det samlade svenska järnvägsnätet inklusive tunnelbana och spårväg – uppfylla de krav som ställs på Trafikverket gällande information och tillhandahållande om det svenska järnvägsnätet – förenkla för användare och infrastrukturförvaltare
 69. 79 Om NJDB - järnvägsdatabasen • 350 infrastrukturförvaltare (343 klara) – Data från Trafikverket, kommuner, Inlandsbanan, Arlandabanan, Öresundsbrokonsortiet, hamnar, industrier och andra privata aktörer – Museijärnvägar • Totalt finns ca15 800 km järnväg och ca 11 400 plankorsningar i NJDB – Ca 1 280 km är ny järnväg – Ca 1 300 st. plankorsningar är nya – NJDB på webb är på gång, klart före sista aug. Data från NJDB finns även att se på geodataportalen
 70. 80 Spårvägen • Innan projektet avslutas i augusti skall samtliga spårvägar finnas tillgängligt – Det är data från Norrköping, SLL, Göteborgs spårvägar och Nockebybanan Leveransen • Lastkajen, uppdateras idag löpande, varje lördag • 3 Järnvägspaket finns idag klara på Lastkajen, dessa är i i shp format • Geodataportalen
 71. 81 Vad innehåller NJDB? • Infrastrukturförvaltare • Infrastrukturägare • Spårbeteckning • Spårvidd • Elektrifiering • Trafikstyrningssystem • Lastprofil • Spårets hastighet, STH • Spårväxlar • Tunnlar • Kilometertavla • Plankorsningar • STAX • STVM • Plattformar • Transportslag (person/gods) • Huvud- och sidospår • Spårstatus • Broar • Status på trafikplats
 72. 82 Nyttor med NJDB • Gemensamma termer för nationella järnvägsdata • En sammanhållen bild över hela det svenska järnvägsnätet • Underlättar planering och genomförande av intermodala transporter från dörr till dörr • Tydliggör angränsande infrastrukturförvaltare • Förenklar planering, uppföljning och analyser
 73. 83 Nyttor med NJDB • Järnvägsföretagen får bättre överblick och uppgifter om järnvägsanläggningar i Sverige • Underlättar för framförallt mindre infrastrukturägare som enkelt når geografiskt och schematiskt nät • Underlättar för beredskap och hantering av olyckor. Ger statistik och geografisk analys av olycksfall samt visualisering av olycksstatistik. • Ger möjlighet till minskat uppgiftslämnande på sikt
 74. 84 Exempel antal spåranläggningar innan och efter NJDB
 75. 85 Att använda data ur NJDB • Data ur NJDB är fritt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på, även i kommersiella sammanhang så länge som uppgifter om källa och upphovsman anges.
 76. TMALL0145PresentationWidescreenv1.0 Tågprator
 77. 87 Varför visar vi det här!?
 78. 88 Varför Tågprator? • Mobilt komplement till stationära pratorer som finns på större järnvägsstationer.
 79. 89 • Uppdraget: Visa och läsa upp samma information som pratorerna. Data hämtas från Trafikverkets API för tågtrafik. • iPhoneapp • Använder inbyggd funktionalitet som VoiceOver + diktering Trafikverkets enda app
 80. 90 Ankommande/avgående tåg • Visar information som gäller närmaste station (går att byta) • Visar fjärrtåg och pendeltåg • Visar tågen i listan 15 minuter efter avgång/ankomst
 81. 91 • Visar tid kvar till avgång • Visar planerad avgångstid • Visar stationer där tåget stannar • Visar tågnummer • Visar extrainformation tex Bistro, Snabbtåg, Direkttåg Inför resan
 82. 92 Sök resa
 83. 93 • Bevakningar sparas under separat flik • Försvinner av sig själv cirka en timme efter att resan avslutats Lägg till bevakning
 84. 94 Inför resan forts • Visar förändringar i resan
 85. 95 • Visar tid kvar till avstigning • Uppdateras vid eventuell försening • Visar stationer där tåget stannar Under resan
 86. 96 • Tågprator finns för gratis nedladdning i AppStore • Synpunkter till tagprator@trafikverket.se eller via http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/tagprator/ Övrigt om Tågprator
 87. 3-minutare
 88. Ola Eriksson
 89. Professional Services Ola Eriksson
 90. 100
 91. 101 Dataägare Datanyttjare Ett företagsperspektiv på öppna data
 92. 102 Vilka företag använder öppna data? Tipsa gärna mig! Ola Eriksson Engagement Manager Strategy & Transformation Professional Services Mobil: 070-989 01 15 E-post: ola.eriksson@bisnode.com www.bisnode.com
 93. Wilhelm Eklund
 94. Hinner jag? Sthlm
 95. Hinner jag? Sthlm
 96. Anders Gullberg
 97. Stockholm Platform for Urban Transport SPUTIFY Digital Transportplattform för större städer Anders Gullberg CESC/KTH Anders.Gullberg@urbancity.se Integrated Information and Payment Platform in Urban Transport (I2P2UT) Version 2016-04-26
 98. • Appar optimerar på individ-, fordons- och företagsnivå – mikronivå • Inte på systemnivå – användningen av infrastrukturen och kollektivtrafiken • Samspel infrastruktur och fordon/trafikanter ger enorma möjligheter Fantastisk utveckling av appar, men når bara halvvägs
 99. De äger utmaningen!  Nyckelaktörer: de som kontrollerar infrastrukturen – vägar, gator, p-platser och kollektivtrafik  Behövs en ny gemensam organisation för Digital Transportpattform Stockholm?  Riksdag och regering har avgörandet
 100. Digital transportplattform • Ett nytt sätt att tänka transporter. Det handlar om tillgänglighet • Erbjuder tjänster så attraktiva att det är svårt tro att de är möjliga och som sätter trafikanten i centrum • Potential att lösa tillgänglighets-, hållbarhets- och finansieringsproblem i stadstrafiken och transportsektorn generellt • Stadslivet kan gå in i en ny era • En världsnyhet
 101. Peter Strauss
 102. Matej Cebecauer
 103. Mobile Millennium Stockholm Background and expertise • Network, spatial and location analysis • Optimization and operations research • GIS and Data fusion Matej Cebecauer matejc@kth.se • Data fusion • Improve estimations and predictions of the traffic state Probe data Weather Bluetooth Radar Air pollution Public Transport Freight iMobility Lab Intelligent Urban Mobility Laboratory project Department of Transport Science KTH Royal Institute of Technology
 104. Tack!
Publicité