Contenu connexe

Similaire à Project εφηβεία(20)

Dernier(20)

Project εφηβεία

 1. Project: εθηβεία … όηαν οι οπμόνερ σοπεύοςν
 2. ΢ηόσοι  1.Λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζην ζώκα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο  2. Λα γλσξίζνπλ νη έθεβνη θαιύηεξα ηηο αλάγθεο , ηηο επηδηώμεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη λα νηθνδνκήζνπλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο – θηιηθέο ζρέζεηο.  3. Λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ζπλύπαξμεο ησλ δύν θύισλ κε όξνπο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη θαηαλόεζεο.  4.) Λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ. 
 3. ΢ηόσοι  5.Λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηππώλνπλ απιά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  6.Λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα επεμεξγάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο θαη λα δηαηππώλνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από απιά εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα.  7. Λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ηάμε κε νξγάλσζε, ζαθήλεηα, ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ θιπ.
 4. Βιολογικέρ μεηαβολέρ  Ραγδαία αύμεζε ζώκαηνο  Ύςνο  Βάξνο  Οζηηθή ππθλόηεηα  Αλάπηπμε γνλάδσλ θαη δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ.  Ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο
 5. Οπμόνερ ηηρ ήβηρ  ςπνζάιακνο: :αύμεζε ηεο GnRH  ππόθπζε: :αύμεζε FSH,LH,GH  αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη εκθάληζε ησλ δεπηεξεπόλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ.
 6. Γιαηποθή και εθηβεία Θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ησλ εθήβσλ ζεσξνύληαη: • Ζ ιήςε πξσηλνύ γεύκαηνο • Ζ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα • Ζ ζπρλή θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ • Ζ απνθπγή ηξνθώλ πινύζησλ ζε ελέξγεηα θαη θησρώλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία
 7. Πνεςμαηική ανάπηςξη ηων εθήβων  Οη πλεπκαηηθέο επηηπρίεο ηνπ παηδηνύ αμηνινγνύληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ.  Γεληθά πηζηεύεηαη πσο ε νινθιήξσζε ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ζπκβαίλεη ζηα 18-20.
 8. Γιαθοπέρ ζηη νοηηική ανάπηςξη ζηα δύο θύλα  Τν αλδξηθό θύιν ππεξέρεη:  ΢ε κεξηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο,όπσο είλαη ε ηαρύηεηα θαη ν ζπληνληζκόο ησλ θηλήζεσλ,θαζώο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ κπηθή δύλακε.  ΢ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ρώξν, πνπ απνηειεί κηα κνξθή ηεο θαη΄αίζζεζε αληηιήςεσο θαη δηαπηζηώζεθε κε πνιιέο έξεπλεο.  ΢ε νξηζκέλα είδε κεραληθήο ηθαλόηεηαο,πνπ θάλεθε ζε ηεζη ζπλαξκνιόγεζεο, ηεζη ιαβπξίλζσλ θ.ι.π.  ΢ε αξηζκεηηθέο ηθαλόηεηεο
 9. Γιαθοπέρ ζηη νοηηική ανάπηςξη ζηα δύο θύλα  Τν γπλαηθείν θύιν ππεξέρεη:  ΢ηελ επηδεμηόηεηα ησλ ρεξηώλ, πνπ νθείιεηαη ζε θαιύηεξν έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαξπνύ θαη ησλ δαθηύισλ(manual dexterity)θαη γίλεηαη έθδειε ζε εξγαζίεο όπσο ε δαθηπινγξάθεζε, ην θέληεκα θ.ιπ..  ΢ηελ αληίιεςε ιεπηνκεξεηώλ -ελαιιαγή πξνζνρήο, πνπ απνδείρηεθε κε ηεζη πνπ απαηηνύλ ηζεθάξηζκα νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ ζε θαηαιόγνπο αξηζκώλ θαη νλνκάησλ θαη πνπ ηηο θάλνπλ πην θαηάιιειεο γηα αλάινγεο εξγαζίεο γξαθείνπ.
 10. Γιαθοπέρ ζηη νοηηική ανάπηςξη ζηα δύο θύλα  ΢ε νξηζκέλα είδε κεραληθήο ηθαλόηεηαο ,όπσο ζηελ ηθαλόηεηα ζρέζεσλ ρώξνπ(spatial relations),πνπ απαηηεί γξήγνξε ηαθηνπνίεζε θύβσλ ζε δέκα(block packing)θαη ην ηαίξηαζκα θαξηώλ(cart sorting), αλ θαη ζηα κεηεθεβηθά ρξόληα θαίλεηαη πσο εμνπδεηεξώλεηαη ε δηαθνξά απηή αλάκεζα ζηα δύν θύια.  ΢ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο .Ζ ππέξνρε ζηελ πεξηνρή απηή είλαη αμηνζεκείσηε θαη εκθαλίδεηαη πνιύ λσξίο. Ζ νκηιία εκθαλίδεηαη λσξίηεξα ζηα θνξίηζηα, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα νκηιίαο ππάξρνπλ ζε κηθξόηεξν πνζνζηό ζηα θνξίηζηα απ΄όηη ζηα αγόξηα.
 11. Βία και επιθεηικόηηηα ζηοςρ εθήβοςρ  Ο όξνο «εθθνβηζκόο θαη βία ζην ζρνιείν» (school bullying), όπσο θαη ν όξνο «ζπκαηνπνίεζε» (victimization) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αζθείηαη εζθεκκέλε, απξόθιεηε, ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλόκελε βία θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζθνπό ηελ επηβνιή, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη ηελ πξόθιεζε ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ ζε καζεηέο από ζπκκαζεηέο ηνπο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. Ο εθθνβηζκόο θαη ε βία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κπνξνύλ πάξνπλ ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή κνξθή
 12. ΢ρνιηθόο εθθνβηζκόο εθδειώλεηαη: .ςειοξμξμίεπ, ζποωνιέπ, νρλξδαομξύπ, • θοαζηικέπ επιθέζειπ, βοιζιέπ, ποξζβξλέπ, απειλέπ, • εκβιαζμξύπ, • καηαζηοξθή ποξζωπικώμ αμηικειμέμωμ, • κλξπέπ, • ζενξραλική παοεμόςληζη και κακξπξίηζη, • απξκλειζμό και απξμόμωζη από παοέεπ, ξμαδικά παιςμίδια και κξιμωμικέπ δοαζηηοιόηηηεπ
 13. Δξαπηηζιογόνερ οςζίερ ζηην εθηβεία Δπηπηώζεηο ηνπ αιθνόι ζηνπο εθήβνπο  κεηώλεη ηε ζρνιηθή απόδνζε  ηελ ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο γλώζεο θαη ηε ζπγθέληξσζε  δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθόηεηα  ερζξηθόηεηα θαη επηζεηηθόηεηα
 14. Δξαπηηζιογόνερ οςζίερ ζηην εθηβεί Θάπληζκα θαη εθεβεία νη παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ηα παηδηά ζην θάπληζκα:  πεξηέξγεηα  αίζζεζε αλεμαξηεζίαο  πξνζπάζεηα απηνεπηβεβαίσζεο  εμαζθάιηζε εθηίκεζεο από ηελ παξέα  θνηλσληθνπνίεζε
 15. Η έπεςνά μαρ Ζ έξεπλα έγηλε κε εξσηεκαηνιόγην πνπ απαληήζεθε από ηνπο καζεηέο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Ι Φηιηππηάδαο
 16. Δνόηηηα : ΢ωμαηική – πνεςμαηική διάπλαζη  Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάζζεθε ε νκάδα καζεηώλ:  Βελεηίθα Θενθαλεία  Σζαλάθα Γεσξγία  Σζέια Φαηηκέ  Σζνύθν Θξηζηηάλα Αλαιπηηθά:
 17. Project: εθηβεία … όηαν οι οπμόνερ σοπεύοςν
 18. Γπάθημα 1. Πηζηεύεηε όηη ην ζώκα ζαο ζε ζρέζε κε ην ύςνο είλαη: 80% 75% 63% 70% 60% 50% 40% 13% 25% αγνξηα 30% θνξηηζηα 20% 13% 10% θνξηηζηα 12% 0% αδύαην αγνξηα θαλνληθό παρύ
 19. Γξάθεκα 2. Πόζν ζαο απαζρνιεί ε εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε; 60% 57% 50% 40% 36% 30% 33% 30% 22% ΑΓΟΡΗΑ 13% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 20% 0% 10% 9% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ Θαζόινπ ιίγν ΑΓΟΡΗΑ πνιύ πάξα πνιύ
 20. Κάλαηε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ζρνιείνπ ( ζπνξ, ρνξόο, ηδόθηλγθ ,γπκλαζηήξην θιπ) 70% 64% 52% 60% 50% 40% ΑΓΟΡΗΑ 30% 22% 17% 20% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 13% 9% 10% 9% 13% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ ΢ΤΥΛΑ ΑΡΑΗΑ ΑΓΟΡΗΑ ΢ΠΑΛΗΑ ΠΟΣΔ
 21. Γξάθεκα 4: Σε ηη ζπρλόηεηα ηξώηε θξνύηα θαη ιαραληθά ηελ εβδνκάδα 48% 50% 45% 40% 37% 35% 26% 34% 30% 26% 25% 20% 22% 15% ΑΓΟΡΗΑ 7% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 10% 5% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ ΠΟΣΔ ΑΓΟΡΗΑ ΚΗΑ ΦΟΡΑ/ΔΒΓ 3-4/ΔΒΓ ΘΆΘΔ ΚΔΡΑ
 22. Γπάθημα: 5 Πηζηεύεηε πσο ε ζρνιηθή επίδνζε ζρεηίδεηαη κε ηελ λνεκνζύλε ελόο αηόκνπ; 43% 39% 42% 45% 40% 35% 35% 30% 17% ΑΓΟΡΗΑ 23% 25% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 20% 15% 10% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 5% ΑΓΟΡΗΑ 0% ΛΑΗ ΌΥΗ Η΢Ω΢
 23. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ 1ε εξώηεζε Πηζηεύεηε όηη ην ζώκα ζαο ζε ζρέζε κε ην ύςνο είλαη:  Θαλνληθό – αδύλαην – παρύ, αγόξηα θαη θνξίηζηα κε πνζνζηά 75% θαη 63% αληίζηνηρα πηζηεύνπλ πσο ην ζώκα ηνπο είλαη θαλνληθό , αδύλαην ζε ‘ηζα πνζνζηά 13% ελώ ζε πνζνζηό 25% γηα ηα θνξίηζηα θαη 12% γηα ηα αγόξηα όηη είλαη παρύ.  ΢ηελ 2ε εξώηεζε πόζν ζαο απαζρνιεί ε εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε βιέπνπκε ηα θνξίηζηα λα ηνπο απαζρνιεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ε εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα κε πνζνζηά 87% γηα ηα θνξίηζηα (πνιύ 30% θαη πάξα πνιύ θαη 57%) θαη 42% γηα ηα αγόξηα .
 24. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ 3ε εξώηεζε Κάλαηε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ζρνιείνπ ( ζπνξ, ρνξόο, ηδόθηλγθ ,γπκλαζηήξην θιπ)  Αγόξηα θαη θνξίηζηα βιέπνπκε πσο αζινύληαη έρνληαο ζπρλά θάπνηα δξαζηεξηόηεηα εθηόο ζρνιείνπ ζε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά 64% θαη 52% αληίζηνηρα.  ΢ηελ 4ε εξώηεζε Σε ηη ζπρλόηεηα ηξώηε θξνύηα θαη ιαραληθά ηελ εβδνκάδα; Βιέπνπκε πσο ηα θνξίηζηα ζε πςειόηεξα πνζνζηά από ηα αγόξηα έρνπλ βάιεη ζηε δηαηξνθή ηνπο θξνύηα θαη ιαραληθά θαζεκεξηλά 26% θαη 22% αληίζηνηρα, ελώ 3-4 θνξέο ηε βδνκάδα 48% κε 34%
 25. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ 5ε εξώηεζε Πηζηεύεηε πσο ε ζρνιηθή επίδνζε ζρεηίδεηαη κε ηελ λνεκνζύλε ελόο αηόκνπ; Αγόξηα θαη θνξίηζηα κε ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά (42% θαη 43%) απαληνύλ πσο ε λνεκνζύλε ελόο αηόκνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.
 26. Δνόηηηα: Τγεία -΢σέζειρ Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάζζεθε ε νκάδα καζεηώλ: Εάβαιε Θιενπάηξα Ινπιάη Ρνκάξην Ληίλν Αληξέα Σζειάη Δξηηγθέλα Αλαιπηηθά:
 27. Γξάθεκα 1: Θεσξείηε όηη ε πγεία ζαο είλαη : 40% 38% 35% 33% 30% 29% 25% 32% 26% 25% 20% ΑΓΟΡΗΑ 15% 12% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 4% 10% 5% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ θαθή θαιή ΑΓΟΡΗΑ αξθ. Θαιή πνιύ θαιή
 28. Γπάθημα 2: Τνλ ηειεπηαίν κήλα έρεηε πάξεη θάπνην θάξκαθν γηα : 25% ΓΔΛ ΔΥΩ ΠΑΡΔΗ 43% 13% ΆΙΙΟ 12% 8% ΛΔΤΡΗΘΌΣΖΣΑ ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 9% ΑΓΟΡΗΑ 0% ΢ΣΟΚΆΥΗ 4% 54% ΠΟΛΟΘΈΦΑΙΟ 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 29. Γπάθημα 3: Πνηόο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πηζηεύεηο όηη ζε αγρώλεη πεξηζζόηεξν; 38% 40% 29% 30% 21% 31% 24% 20% 18% 16% 13% 10% 0% 12% 0% θνξίηζηα νη βαζκνί ζρέζεηο κε αγόξηα αγόξηα γνλείο ζρέζεηο κε άιιν θύιιν ζρέζεηο κε θνξίηζηα θαζεγεηέο ηίπνηα από ηα παξαπάλσ
 30. Γξάθεκα 4: Με πνηνλ ζπδεηάηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα ; 70% 64% 57% 60% 50% 40% 17% 30% 13% 20% αγόξηα 23% 13% 6% θνξίηζηα 10% 8% 0% θνξίηζηα γνλείο αδέιθηα--εμαδ αγόξηα θίιν(ε) θαλέλα
 31. Γξάθεκα 5: Με ηνπο γνλείο καιώλσ ζπλήζσο γηα : 50% 46% 43% 40% 21% 30% 17% 20% 16% 10% 7% 0% 15% 8% 8% 0% 7% 12% θνξίηζηα ραξηδηιίθη παξέεο δηάβαζκα αγόξηα αγόξηα ώξα επηζηξνθήο δελ βνεζάσ θνξίηζηα από ζηηο δνπιεηέο ηίπνηα από δηαζθέδαζε ηα παξαπάλσ
 32. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ εξώηεζε ζεσξείηε πσο ε πγεία ζαο είλαη θαιή ; ζε πςειά πνζνζηά αγόξηα θαη θνξίηζηα απαληνύλ πσο ε πγεία ηνπο είλαη θαιή θαη πνιύ θαιή ελώ ζηελ εξώηεζε :Τνλ ηειεπηαίν κήλα έρεηε πάξεη θάπνην θάξκαθν ; ε θύξηα αηηία ιήςεο θαξκάθσλ είλαη ν πνλνθέθαινο κε πνζνζηά 31% θαη 54% γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα αληίζηνηρα, ελώ ζε πνζνζηά 43% θαη 25% δελ έρνπλ πάξεη θάπνην θάξκαθν ηνλ ηειεπηαίν κήλα.  ΢ηελ εξώηεζε: Πνηόο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πηζηεύεηο όηη ζε αγρώλεη πεξηζζόηεξν; Σν πςειόηεξν πνζνζηό θαη γηα ηα δύν θύια ζπγθεληξώλεη ε απάληεζε νη ζρέζεηο κε ην άιιν θύιιν 31% αγόξηα θαη 38% θνξίηζηα ελώ σο δεύηεξνο παξάγνληαο άγρνπο γηα ηα αγόξηα είλαη νη βαζκνί 24% θαη γηα ηα θνξίηζηα νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπ γνλείο 29%.
 33. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ επόκελε εξώηεζε : Με πνηνλ ζπδεηάηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα ; αγόξηα θαη θνξίηζηα απαληνύλ πσο ζπδεηάλε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπο ζε πςειά πνζνζηά 64% θαη 57% αληίζηνηρα κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ζε πνζνζηά 23% ηα αγόξηα κε θαλέλα θαη 17% ηα θνξίηζηα κε ηνπο γνλείο ηνπο.  ΢ηελ εξώηεζε: Με ηνπο γνλείο καιώλσ ζπλήζσο γηα : βιέπνπκε πσο θύξηεο αηηίεο ζύγθξνπζεο κε ηνπο γνλείο γηα κελ ηα θνξίηζηα είλαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ 46% ,ην ραξηδηιίθη 21%, θαη ην δηάβαζκα 17% ελώ γηα ηα αγόξηα ην δηάβαζκα 43% ,νη παξέεο 16% θαη ε ώξα επηζηξνθήο από ηε δηαζθέδαζε 15%.
 34. Δνόηηηα : εξαπηηζιογόνερ οςζίερ Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάζζεθε ε νκάδα καζεηώλ: Βιάξαο Ληθόιανο Θπξηαθίδεο Αλαζηάζηνο Θσιέηζεο Ησάλλεο ΢θαλδάιεο Διεπζέξηνο Αλαιπηηθά:
 35. Γπάθημα 8.Έρεηε θαπλίζεη ηζηγάξν έζησ θαη κηα θνξά; 75% 80% 70% 65% 60% 50% 40% 25% αγνξηα 35% θνξηηζηα 30% 20% θνξηηζηα 10% 0% αγνξηα Λαη Όρη
 36. Γπάθημα: 9 .Αλ θαπλίδεηε πόζα ηζηγάξα θάλεηε ηελ εκέξα; 40% 40% 34% 35% 30% 30% 20% 28% 25% 25% 20% ΑΓΟΡΗΑ 15% 13% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 10% 10% 5% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 1 έσο 3 5 έσο10 ΑΓΟΡΗΑ 10 έσο20 πάλσ από 20
 37. Γξάθεκα: 10 Σε ηη ζπρλόηεηα πίλεηε θάπνην αιθννινύρν πνηό ( κπίξα, θξαζί, νύδν, βόηθα, νπίζθη, ηδηλ, ξνύκη θιπ.); 42% 45% 40% 33% 35% 33% 30% 21% 28% 25% 28% 20% ΑΓΟΡΗΑ ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 15% 10% 10% 4% 5% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ δελ πίλσ πνηέ 1-2/κήλα ΑΓΟΡΗΑ 1-2/εβδνκάδα 4-5/ εβδνκ
 38. ΢πκπεξάζκαηα ΢ην εξώηεκα: Έρεηε θαπλίζεη ηζηγάξν έζησ θαη κηα θνξά; Σα αγόξηα ζε πνζνζηό 65% έρνπλ θαπλίζεη έζησ θαη κηα θνξά, ελώ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηό 75% . ΢ην επόκελν εξώηεκα: Αλ θαπλίδεηε πόζα ηζηγάξα θάλεηε ηελ εκέξα; Σα αγόξηα απαληνύλ 34% 1-3, 13% 5-10, 25% 10-20 θαη 28% πάλσ από 20, ελώ ηα θνξίηζηα: 20% 1- 3, 40% 5-10,30% 10-20 θαη10% πάλσ από 20.
 39. ΢ςμπεπάζμαηα ΢ην εξώηεκα: Σε ηη ζπρλόηεηα πίλεηε θάπνην αιθννινύρν πνηό ( κπίξα, θξαζί, νύδν, βόηθα, νπίζθη, ηδηλ , ξνύκη θιπ.); Σα αγόξηα θαίλεηαη πσο θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξεο θνξέο αιθνόι ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Αλαιπηηθά ηα αγόξηα: δελ πίλσ πνηέ 10%, 1-2 πνηά ην κήλα 33%, 1-2 ηε βδνκάδα 28% θαη 4-5 ηε βδνκάδα 28% ελώ ηα θνξίηζηα: δελ πίλσ πνηέ 21%, 1-2 ην κήλα 42%, 1-2 ηε βδνκάδα 33% θαη 4-5 ηε βδνκάδα 4%.
 40. Δλόηεηα : ΢ρνιηθόο εθθνβηζκόο Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάζζεθαλ από ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηξηώλ νκάδσλ αλαιπηηθά:
 41. Γξάθεκα:1 . Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ππήξμαηε παξαηεξεηέο θάπνηαο κνξθήο βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο) ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 76% 80% 74% 70% 60% 50% 24% 26% 40% λαη 30% όρη 20% 10% όρη 0% ΑΓΟΡΗΑ λαη ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ
 42. Γξάθεκα 2.Έρεηε ππνζηεί θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά; 84% 90% 80% 77% 70% 60% 50% ΑΓΟΡΗΑ 40% 16% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 30% 23% 20% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 10% 0% ΑΓΟΡΗΑ ΛΑΗ ΌΥΗ
 43. Γπάθημα 3.Αλ λαη πόζεο θνξέο; 50% 50% 45% 42% 42% 40% 35% 25% 30% 25% 25% ΑΓΟΡΗΑ 20% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 16% 15% 10% 5% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 0% κία ΑΓΟΡΗΑ δύν πάλσ από 2
 44. Γπάθημα 4. Έρεηε εθθνβίζεη θάπνηνλ άιιν καζεηή- καζήηξηα ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο; 63% 70% 60% 53% 47% 50% 37% 40% ΑΓΟΡΙΑ 30% ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ 20% ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ 10% 0% ΑΓΟΡΙΑ ΝΑΙ ΌΥΙ
 45. Γπάθημα: 5.Πόζεο θνξέο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά έρεηε έξζεη άγξηα ζηα ρέξηα κε θάπνην(α) ζπλνκήιηθό ζαο; 63% 70% 60% 50% 42% 40% 30% 29% 16% ΑΓΟΡΗΑ 20% 16% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ 13% 5% 10% 16% 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ θακία κηα ΑΓΟΡΗΑ δύν πάλσ από δύν
 46. Γπάθημα 6.Πώο πηζηεύεηε όηη ζα αληηκεησπηδόηαλ θαιύηεξα ην θαηλόκελν ηεο βίαο; 39% 40% 32% 35% 26% 30% 26% 25% 20% 18% 20% 15% 11% 12% 10% 5% 12% 5% ΑΓΟΡΗΑ 0% ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ ΘΟΡΗΣ΢ΗΑ ΑΓΟΡΗΑ
 47. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ηελ εξώηεζε: Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ππήξμαηε παξαηεξεηέο θάπνηαο κνξθήο βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο) ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζαο;  Αγόξηα θαη θνξίηζηα ζε πνζνζηά 76% θαη 74% αληίζηνηρα απαληνύλ πσο ππήξμαλ παξαηεξεηέο βίαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  ΢ηελ εξώηεζε: Έρεηε ππνζηεί θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνύ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά; ΢ε πςειά πνζνζηά 77% θαη 84% αγόξηα θαη θνξίηζηα αληίζηνηρα απαληνύλ πσο έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κνξθή βίαο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά θαη ζηελ εξώηεζε πνπ αθνινπζεί : Αλ λαη πόζεο θνξέο; Σα αγόξηα απαληνύλ κηα 42% ,δύν 16% θαη πάλσ από δύν 42% , ελώ ηα θνξίηζηα 50%κηα 25% δύν θαη 25% πάλσ από δύν.
 48. ΢ςμπεπάζμαηα  ΢ην εξώηεκα: Έρεηε εθθνβίζεη θάπνηνλ άιιν καζεηή- καζήηξηα ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο; Σα αγόξηα απαληνύλ λαη ζε πνζνζηό 47% θαη ηα θνξίηζηα 63%. ΢ην επόκελν εξώηεκα: Πόζεο θνξέο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά έρεηε έξζεη άγξηα ζηα ρέξηα κε θάπνην(α) ζπλνκήιηθό ζαο; Παξαηεξνύκε πσο ηα αγόξηα κπιέθνληαη πην εύθνια ζε άγξηνπο θαβγάδεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηά 58% θαη 37% αληίζηνηρα. ΢ην εξώηεκα: Αλ λαη, απηό έγηλε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ή εθηόο: Παξαηεξνύκε πσο νη θαβγάδεο απηνί ιακβάλνπλ ρώξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θπξίσο γηα ηα θνξίηζηα 67% ελώ εθηόο ζρνιείνπ γηα ηα αγόξηα 60%.
 49. ΢ςμπεπάζμαηα ΢ην εξώηεκα: Πώο πηζηεύεηε όηη ζα αληηκεησπηδόηαλ θαιύηεξα ην θαηλόκελν ηεο βίαο; Σα αγόξηα απαληνύλ πσο: δελ αληηκεησπίδεηαη 39%, κε επζύλε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ 20% κε βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ 18%, απζηεξόηεξεο πνηλέο 12% θαη κε ηε βνήζεηα ςπρνιόγνπ 12% ελώ ηα θνξίηζηα : κε ηε βνήζεηα ςπρνιόγνπ 32%, δελ αληηκεησπίδεηαη 26%, κε βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ 26%, κε επζύλε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ 11% θαη κε απζηεξόηεξεο πνηλέο 5%.
 50. ΢ηην επεςνηηική επγαζία: ΢πλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο: Βελεηίθα ζενθαλεία Σζαλάθα Γεσξγία Σζέια Φαηηκέ Σζνύθν Θξηζηηάλα Εάβαιε Θιενπάηξα Ινπιάη Ρνκάξην Ληίλν Αληξέα Σζέια Δξηηγθέλα Βιάξαο Ληθόιανο Θπξηαθίδεο Αλαζηάζηνο Θσιέηζεο Ησάλλεο ΢θαλδάιεο Διεπζέξηνο ππό ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηώλ: Αλαγλώζηνπ Παξαζθεπήο θαη Παππά Ζιία