Методика підготовки проекту

Методика підготовки проекту

Башун Олена, менеджер
тренінгових центрів програми
“Бібліоміст”, кандидат
педагогічних наук
Основні вимоги до підготовки
заявки (проекту) на отримання
гранту від міжнародних фондів
Універсальний формат заявки
Титульний лист повинен мати загальну
інформацію про заявку та запам'ятовуватись.
Коротка анотація (резюме) включає стислий
опис заявки.
Вступ подає дані про організацію і рівень
кваліфікації персоналу
Постановка проблеми аргументує необхідність
проекту, розкриває проблему, яку вирішує
проект
.
Мета і завдання проекту дають уявлення,
які будуть підсумки виконання проекту.
Мета - це заради чого робиться проект.
Завдання - конкретний ефект, досягнути
якого необхідно в ході виконання
проекту.
Методи конкретизують, які будуть
здійснені заходи для реалізації проекту.
Оцінка та звітність.
Фінансування після закінчення проекту.
Бюджет. включає перелік необхідних
ресурсів для реалізації проекту
Додатки включають матеріали, які, на
Ваш погляд, допомагають прийняттю
позитивного рішення щодо підтримки
проекту
Титульний лист
Титульний лист (cover page) повинен мати всю
інформацію про організацію. Якщо фонд
подає форму заявки, то треба уважно
заповнити всі необхідні дані.
В інших випадках титульний лист повинен
включати:
Назву проекту. Вона повинна бути короткою, але
влучною, щоб зразу зрозуміти, на що спрямовано
проект. Можна також передбачити
пояснювальний підзаголовок.
Дані про установу (назва, адреса, телефон,
розрахунковий рахунок). У разі виконання проекту
декількома організаціями подаються дані про всі
організації.
Керівник проекту (прізвище, ім'я, по-батькові,
звання, посада, адреса, телефон, факс, Еmаіl).
Місце реалізації проекту (держава, область,
місто і т.д.).
Строк виконання проекту. Як правило, заявки
бувають на 1-2 роки.
Вартість проекту. Вказується необхідна сума
фінансування. Якщо декілька джерел
фінансування, треба перерахувати їх всі.
Анотація або резюме (summary) - це короткий
виклад проекту. До її підготовки треба поставитись
дуже уважно, бо завдяки їй проходить попередній
відбір на підтримку проектів. Вона мусить бути
ясною, короткою, конкретною і виразною. З анотації
повинно бути зрозуміло, яка організація подає
проект, масштаби проекту та його вартість, цілі,
завдання, методи та строки виконання проекту.
Тобто це проект в мініатюрі, щоб можна було,
прочитавши анотацію, зробити висновки по
актуальності проекту і необхідності його підтримки.
Вступ
Вступ (Іntroduction) включає дані про організацію-заявника, з'ясовує, хто подає
заявку, хто буде виконувати проект, тут доводиться, чому виконавці в силу своєї
кваліфікації, досвіду, переконань, репутації найкращим образом виконають
завдання проекту. Про свою організацію можна розповісти: цілі і завдання,
надати коротку історичну довідку про організацію, її фінансові можливості,
унікальність (продумати, в чому організація перша в регіоні, показати
досягнення). Якщо організація виконувала вже проекти, розповісти про них і
висвітлити досвід їх виконання. Організація повинна показати надійність своєї
установи, свою високу репутацію. Для цього можна використати позитивні
відгуки про неї з газет, від користувачів, влади. Треба вести запис своїх
досягнень, щоб їх використати у представленні себе. Також вибрати вислови
політиків, вчених, урядовців щодо подібних проектів або важливості у
суспільстві вирішення завдань, на які направлено проект. Треба пам'ятати, що
надійність та обґрунтування соціальної значущості проекту, які подаються у
вступі, можуть бути вирішальними для прийняття рішення про підтримку
проекту.
Постановка проблеми
Постановка проблеми (ргоblem statement or assesment of
needs) описує, чому виникла необхідність у виконанні
проекту і як поставлена мета співвідноситься до цілей і
завдань організації. Важливо чітко сформулювати проблему і
ретельно ставитись до її вибору. Вона не повинна
вирішувати тільки проблеми даної організації, а мати
загальносуспільне значення і бути націленою на проблеми,
які підтримує фонд. Навіть, якщо проблема стосується суто
розвитку організації, ретельно продумайте і знайдіть
аргументи для того, щоб показати її значення для
суспільства або окремого регіону. Детальний опис проблеми
- важливий елемент в аргументації необхідності допомоги
для Вас.
При написанні цього розділу заявки необхідно:
• логічно пов'язати задачі, які виконує організація, з
проблемами, які Ви збираєтесь вирішити;
• чітко визначити всі проблеми, з якими Ви
збираєтесь працювати;
• впевнитись в тому, що Ваша задача може бути
виконана, тобто її можна вирішити в реальний строк
і Вашими силами, витративши обмежену суму;
• підтвердити наявність проблеми за
допомогою додаткових матеріалів: статистичних
даних, групових заяв, приватних листів користувачів
і професіоналів, які працюють в цій галузі та ін.;
• бути реалістичними - не намагатись
вирішити всі світові проблеми;
• не вважати, що всі добре знають
поставлену Вами проблему, роз'ясніть її,
покажіть свою компетентність у даному
питанні;
• пам'ятати, що проблема - це
узагальнення того, що треба вирішити,
і не плутайте її з методами, тобто
шляхами її вирішення.
Мета і завдання
Мета і завдання (program goals and objectives) дають
уяву, які ж будуть наслідки виконання проекту.
Мета - це заради чого робиться проект. Мета може
бути короткотривалою або довготривалою. Вона
виявляють загальний тип проблеми, про яку йдеться
у проекті, і не пов'язана з кількісними показниками,
тобто це узагальнена характеристика, чого можно
досягти, виконавши проект.
Завдання - це конкретний ефект, який буде
досягнуто шляхом виконання проекту. В них
повинні бути кількісні показники та дані про
корисність проекту. Завдання повинні бути
максимально конкретизовані і реальні. Можна
порівняти теперішній стан справ з тим, що буде
після виконання проекту. Досягнення змін і
стане завданням проекту.
Методи
Методи (methods) - висвітлення шляхів, якими
буде досягнуто поставлену мету. Тут
приводиться перелік всіх заходів для
реалізації проекту з конкретними термінами
виконання, які для цього будуть залучені
ресурси, яке необхідне обладнання, причому
з аргументацією саме такого обладнання.
Існують 2 головних питання, які повинні бути з'ясовані в
цьому розділі:
1) яка стратегія організації у досягненні бажаних результатів;
2) чому організація вибрала саме її з усіх інших можливих.
Для цієї відповіді треба знати, хто працював над вирішенням
цієї проблеми, яких досяг результатів, якими методами, тобто
Ви мусите обґрунтувати Ваш вибір методів. Це придасть Вам
надійність в очах спонсора і збільшує довіру до Вас. Таким
чином, у розділі методів Ви повинні указати хто, що і для кого
робить і чому робить саме так. Ваш підхід до вирішення
проблеми повинен виглядати для рецензента привабливим.
Реалістичний і обґрунтований
проект
створить
позитивне
враження, нереалістичний - не врятують
найкращі наміри.
Оцінка та звітність
Оцінка та звітність (evaluation). Необхідно висвітлити, яким
чином можна оцінити проект, чи досягнуто поставлену
мету, як контролювати хід виконання проекту. Треба
оцінити ступінь ефективності роботи в цілому, наскільки
досягнуто мету. Оцінка проекту в ході його виконання
називається моніторингом, тобто контроль за ходом
виконання проекту. Всі завдання, які мають показники,
повинні бути визначені для їх аналізу.
Оцінка необхідна з двох причин:
1) для оцінки ефективності роботи в
цілому, щоб зрозуміти, наскільки
вдалося досягти поставленої мети;
2) для оцінки ходу виконання проекту, щоб
внести корективи в проект у процесі
його виконання.
Подальше фінансування
Подальше фінансування (future funding). Треба довести
фондові спроможність продовжувати розпочату
роботу і переконати його, що необхідна тільки перша
підтримка або описати, хто буде далі фінансувати
проект. Ви повинні дати розгорнуту програму, що Ви
будете робити, коли кошти закінчаться: залучати
спонсорів, вводити плату за послуги тощо.
Бюджет
Бюджет (budget) - найскладніша частина проекту, бо
необхідно врахувати все, щоб не виявилось, що не
вистачає ресурсів для проекту. В залежності від
проекту він може включати такі розділи: оплата праці
(зарплата і гонорари), основні прямі витрати (оренда
приміщень, придбання обладнання, витратні
матеріали, відрядження, витрати по конференціям
тощо), непрямі витрати (амортизація основних фондів,
загальні комунальні витрати та ін.).
У бюджеті бажано передбачити різні джерела
фінансування, це дає можливість фонду зробити
висновки, що проект важливий і підтримується
багатьма. Додаткові джерела фінансування
повинні підтверджуватись листом-згодою про
участь у письмовій формі, а в проекті подано, як
будуть витрачатися ці кошти. Деякі фонди
вимагають обов'язковий відсоток підтримки з
інших джерел.
Додатки
Це можуть бути додані будь-які матеріали, які
характеризують установу, актуальність проекту. Деякі
фонди вказують, які додатки необхідні. Це можуть бути:
ревізійний фінансовий звіт, лист податкової інспекції
(особливо якщо установа має податкові пільги),
підтвердження статусу організації (копія статуту), штат,
схема організації праці, бюджет, листи-підтримки,
біографічні дані про виконавців проекту (резюме), опис
обов'язків по виконанню проекту. До додатків можна
докладати статті з газет, журналів, видавничу продукцію
та ін.,
Резюме (сurriculum vitae) (переважно подається на керівника
проекту) має більш розгорнуту форму.
Прізвище, ім'я та по-батькові.
Адреса, телефон, Е-mаіl.
Дата народження.
Освіта.
Досвід роботи (за останні 5-10 років). Подається у вигляді
переліку займаних посад або ще розкриваються професійні
навички та обов'язки.
Нагороди, досягнення.
Публікації.
Участь в наукових конференціях.
Знання мов та інші навички.
Дані про людей (прізвища, адреси), які можуть на запит
донора дати Вам характеристику-рекомендацію.
Листи-підтримки
Листи-підтримки від організацій, установ,
які схвалюють Ваш проект. Вони повинні
адресуватись керівнику організації або
керівнику фонду, до якого Ви звертаєтесь.
Автор листа-підтримки повинен бути
обізнаний з проектом. Деякі заявники
пропонують свій варіант листа-підтримки,
який після узгодження підписується
підтримуючою стороною.
1 sur 25

Recommandé

методики підготовки проекту par
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проектуLibrary Franko
443 vues22 diapositives
Як писати проект par
Як писати проектЯк писати проект
Як писати проектDudnikVladimir
4.5K vues22 diapositives
Як написати якісний проект par
Як написати якісний проектЯк написати якісний проект
Як написати якісний проектОлена Морозова
5.3K vues46 diapositives
Як правильно підготувати проектну пропозицію par
Як правильно підготувати проектну пропозиціюЯк правильно підготувати проектну пропозицію
Як правильно підготувати проектну пропозиціюОльга Кубарич
847 vues7 diapositives
ВIд мрiй до_дiй par
ВIд мрiй до_дiйВIд мрiй до_дiй
ВIд мрiй до_дiйОльга Кубарич
933 vues46 diapositives
як готувати проектну заявку par
як готувати проектну заявкуяк готувати проектну заявку
як готувати проектну заявкуCentre Eidos
247 vues29 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Фандрейзингова діяльність бібліотек par
Фандрейзингова діяльність бібліотек Фандрейзингова діяльність бібліотек
Фандрейзингова діяльність бібліотек Библиотека Им. И. Гаспринского
1.5K vues24 diapositives
Развитие фандрейзинговой деятельности в Черноморской ЦБС за 10 лет (2004 ... par
Развитие фандрейзинговой деятельности в Черноморской ЦБС за 10 лет(2004 ...Развитие фандрейзинговой деятельности в Черноморской ЦБС за 10 лет(2004 ...
Развитие фандрейзинговой деятельности в Черноморской ЦБС за 10 лет (2004 ...Библиотека Им. И. Гаспринского
596 vues60 diapositives
Сільський креатив par
Сільський креативСільський креатив
Сільський креативЛюбовь Кан
280 vues18 diapositives
інформаційні продукти, послуги бібліотек par
інформаційні продукти, послуги бібліотекінформаційні продукти, послуги бібліотек
інформаційні продукти, послуги бібліотекLibrary Franko
9K vues35 diapositives
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017 par
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017Olga Shuman
3.3K vues14 diapositives

En vedette(15)

інформаційні продукти, послуги бібліотек par Library Franko
інформаційні продукти, послуги бібліотекінформаційні продукти, послуги бібліотек
інформаційні продукти, послуги бібліотек
Library Franko9K vues
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017 par Olga Shuman
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017
План роботи МБВ Добропільської міської ЦБС на 2017
Olga Shuman3.3K vues
фандрейзингова діяльність бібліотек par Library Franko
фандрейзингова діяльність бібліотекфандрейзингова діяльність бібліотек
фандрейзингова діяльність бібліотек
Library Franko1.9K vues
Бібліотека. Влада. Громада par uba2010
Бібліотека. Влада. ГромадаБібліотека. Влада. Громада
Бібліотека. Влада. Громада
uba20101.6K vues
Бібліотека+соціальне партнерство=УСПІХ! par Марина Хромей
Бібліотека+соціальне партнерство=УСПІХ!Бібліотека+соціальне партнерство=УСПІХ!
Бібліотека+соціальне партнерство=УСПІХ!
Сучасна бібліотека: Змінюється користувач - змінюємося і ми par Павло Крупіца
Сучасна бібліотека: Змінюється користувач - змінюємося і миСучасна бібліотека: Змінюється користувач - змінюємося і ми
Сучасна бібліотека: Змінюється користувач - змінюємося і ми
Організація роботи публічної бібліотеки par РОМЦ БКР
Організація роботи публічної бібліотекиОрганізація роботи публічної бібліотеки
Організація роботи публічної бібліотеки
РОМЦ БКР 13.3K vues

Similaire à Методика підготовки проекту

для мед волонтера par
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтераMaksim Chikal
160 vues24 diapositives
Керівництво до написання соціального проекту par
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
1.6K vues20 diapositives
Ініціація проекту par
Ініціація проектуІніціація проекту
Ініціація проектуOleg Nazarevych
818 vues17 diapositives
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді par
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громадіФандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громадіISAR Ednannia
576 vues77 diapositives
написання проектів par
написання проектівнаписання проектів
написання проектівLibrary Franko
477 vues10 diapositives
Соціалізація par
 Соціалізація Соціалізація
СоціалізаціяOksana Tutunik
272 vues18 diapositives

Similaire à Методика підготовки проекту(20)

для мед волонтера par Maksim Chikal
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтера
Maksim Chikal160 vues
Керівництво до написання соціального проекту par s_icps
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проекту
s_icps1.6K vues
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді par ISAR Ednannia
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громадіФандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
ISAR Ednannia576 vues
написання проектів par Library Franko
написання проектівнаписання проектів
написання проектів
Library Franko477 vues
Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічн... par Centre Eidos
Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічн...Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічн...
Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічн...
Centre Eidos3.3K vues
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів par Руслан Костюкевич
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектівПоложення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
вступ до проектного менеджменту par Stanislav Ignatiev
вступ до проектного менеджментувступ до проектного менеджменту
вступ до проектного менеджменту
Адвокаційна діяльність: Зміст та планування par Ivan Syrovatko
Адвокаційна діяльність: Зміст та плануванняАдвокаційна діяльність: Зміст та планування
Адвокаційна діяльність: Зміст та планування
Ivan Syrovatko1.7K vues
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new par Olena Bashun
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
Olena Bashun314 vues
Tc koordinators 11_2012_kyiv par Olena Bashun
Tc koordinators 11_2012_kyivTc koordinators 11_2012_kyiv
Tc koordinators 11_2012_kyiv
Olena Bashun160 vues
співпраця з громадами par Olena Bashun
співпраця з громадамиспівпраця з громадами
співпраця з громадами
Olena Bashun198 vues

Plus de Библиотека Им. И. Гаспринского

Мамут Чурлу. «Къырымтатар рессамлары» сериясы par
Мамут Чурлу. «Къырымтатар рессамлары» сериясыМамут Чурлу. «Къырымтатар рессамлары» сериясы
Мамут Чурлу. «Къырымтатар рессамлары» сериясыБиблиотека Им. И. Гаспринского
1.2K vues12 diapositives
Вильдан ШЕМЬИ-ЗАДЕ. 70 лет со дня рождения par
Вильдан ШЕМЬИ-ЗАДЕ. 70 лет со дня рожденияВильдан ШЕМЬИ-ЗАДЕ. 70 лет со дня рождения
Вильдан ШЕМЬИ-ЗАДЕ. 70 лет со дня рожденияБиблиотека Им. И. Гаспринского
1.3K vues20 diapositives
Ценные редкие издания на электронных носителях par
Ценные редкие издания на электронных носителяхЦенные редкие издания на электронных носителях
Ценные редкие издания на электронных носителяхБиблиотека Им. И. Гаспринского
954 vues39 diapositives
«А.С.Пушкин в переводах на крымскотатарский язык» par
«А.С.Пушкин в переводах на крымскотатарский язык»«А.С.Пушкин в переводах на крымскотатарский язык»
«А.С.Пушкин в переводах на крымскотатарский язык»Библиотека Им. И. Гаспринского
1.3K vues20 diapositives
Памяти негаснущий огонь par
Памяти негаснущий огоньПамяти негаснущий огонь
Памяти негаснущий огоньБиблиотека Им. И. Гаспринского
549 vues12 diapositives

Plus de Библиотека Им. И. Гаспринского(20)

Dernier

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» par
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 vues10 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 vues21 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
72 vues15 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives

Dernier(19)

«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues

Методика підготовки проекту

 • 1. Методика підготовки проекту Башун Олена, менеджер тренінгових центрів програми “Бібліоміст”, кандидат педагогічних наук
 • 2. Основні вимоги до підготовки заявки (проекту) на отримання гранту від міжнародних фондів
 • 3. Універсальний формат заявки Титульний лист повинен мати загальну інформацію про заявку та запам'ятовуватись. Коротка анотація (резюме) включає стислий опис заявки. Вступ подає дані про організацію і рівень кваліфікації персоналу Постановка проблеми аргументує необхідність проекту, розкриває проблему, яку вирішує проект .
 • 4. Мета і завдання проекту дають уявлення, які будуть підсумки виконання проекту. Мета - це заради чого робиться проект. Завдання - конкретний ефект, досягнути якого необхідно в ході виконання проекту. Методи конкретизують, які будуть здійснені заходи для реалізації проекту.
 • 5. Оцінка та звітність. Фінансування після закінчення проекту. Бюджет. включає перелік необхідних ресурсів для реалізації проекту Додатки включають матеріали, які, на Ваш погляд, допомагають прийняттю позитивного рішення щодо підтримки проекту
 • 6. Титульний лист Титульний лист (cover page) повинен мати всю інформацію про організацію. Якщо фонд подає форму заявки, то треба уважно заповнити всі необхідні дані.
 • 7. В інших випадках титульний лист повинен включати: Назву проекту. Вона повинна бути короткою, але влучною, щоб зразу зрозуміти, на що спрямовано проект. Можна також передбачити пояснювальний підзаголовок. Дані про установу (назва, адреса, телефон, розрахунковий рахунок). У разі виконання проекту декількома організаціями подаються дані про всі організації.
 • 8. Керівник проекту (прізвище, ім'я, по-батькові, звання, посада, адреса, телефон, факс, Еmаіl). Місце реалізації проекту (держава, область, місто і т.д.). Строк виконання проекту. Як правило, заявки бувають на 1-2 роки. Вартість проекту. Вказується необхідна сума фінансування. Якщо декілька джерел фінансування, треба перерахувати їх всі.
 • 9. Анотація або резюме (summary) - це короткий виклад проекту. До її підготовки треба поставитись дуже уважно, бо завдяки їй проходить попередній відбір на підтримку проектів. Вона мусить бути ясною, короткою, конкретною і виразною. З анотації повинно бути зрозуміло, яка організація подає проект, масштаби проекту та його вартість, цілі, завдання, методи та строки виконання проекту. Тобто це проект в мініатюрі, щоб можна було, прочитавши анотацію, зробити висновки по актуальності проекту і необхідності його підтримки.
 • 10. Вступ Вступ (Іntroduction) включає дані про організацію-заявника, з'ясовує, хто подає заявку, хто буде виконувати проект, тут доводиться, чому виконавці в силу своєї кваліфікації, досвіду, переконань, репутації найкращим образом виконають завдання проекту. Про свою організацію можна розповісти: цілі і завдання, надати коротку історичну довідку про організацію, її фінансові можливості, унікальність (продумати, в чому організація перша в регіоні, показати досягнення). Якщо організація виконувала вже проекти, розповісти про них і висвітлити досвід їх виконання. Організація повинна показати надійність своєї установи, свою високу репутацію. Для цього можна використати позитивні відгуки про неї з газет, від користувачів, влади. Треба вести запис своїх досягнень, щоб їх використати у представленні себе. Також вибрати вислови політиків, вчених, урядовців щодо подібних проектів або важливості у суспільстві вирішення завдань, на які направлено проект. Треба пам'ятати, що надійність та обґрунтування соціальної значущості проекту, які подаються у вступі, можуть бути вирішальними для прийняття рішення про підтримку проекту.
 • 11. Постановка проблеми Постановка проблеми (ргоblem statement or assesment of needs) описує, чому виникла необхідність у виконанні проекту і як поставлена мета співвідноситься до цілей і завдань організації. Важливо чітко сформулювати проблему і ретельно ставитись до її вибору. Вона не повинна вирішувати тільки проблеми даної організації, а мати загальносуспільне значення і бути націленою на проблеми, які підтримує фонд. Навіть, якщо проблема стосується суто розвитку організації, ретельно продумайте і знайдіть аргументи для того, щоб показати її значення для суспільства або окремого регіону. Детальний опис проблеми - важливий елемент в аргументації необхідності допомоги для Вас.
 • 12. При написанні цього розділу заявки необхідно: • логічно пов'язати задачі, які виконує організація, з проблемами, які Ви збираєтесь вирішити; • чітко визначити всі проблеми, з якими Ви збираєтесь працювати; • впевнитись в тому, що Ваша задача може бути виконана, тобто її можна вирішити в реальний строк і Вашими силами, витративши обмежену суму; • підтвердити наявність проблеми за допомогою додаткових матеріалів: статистичних даних, групових заяв, приватних листів користувачів і професіоналів, які працюють в цій галузі та ін.;
 • 13. • бути реалістичними - не намагатись вирішити всі світові проблеми; • не вважати, що всі добре знають поставлену Вами проблему, роз'ясніть її, покажіть свою компетентність у даному питанні; • пам'ятати, що проблема - це узагальнення того, що треба вирішити, і не плутайте її з методами, тобто шляхами її вирішення.
 • 14. Мета і завдання Мета і завдання (program goals and objectives) дають уяву, які ж будуть наслідки виконання проекту. Мета - це заради чого робиться проект. Мета може бути короткотривалою або довготривалою. Вона виявляють загальний тип проблеми, про яку йдеться у проекті, і не пов'язана з кількісними показниками, тобто це узагальнена характеристика, чого можно досягти, виконавши проект.
 • 15. Завдання - це конкретний ефект, який буде досягнуто шляхом виконання проекту. В них повинні бути кількісні показники та дані про корисність проекту. Завдання повинні бути максимально конкретизовані і реальні. Можна порівняти теперішній стан справ з тим, що буде після виконання проекту. Досягнення змін і стане завданням проекту.
 • 16. Методи Методи (methods) - висвітлення шляхів, якими буде досягнуто поставлену мету. Тут приводиться перелік всіх заходів для реалізації проекту з конкретними термінами виконання, які для цього будуть залучені ресурси, яке необхідне обладнання, причому з аргументацією саме такого обладнання.
 • 17. Існують 2 головних питання, які повинні бути з'ясовані в цьому розділі: 1) яка стратегія організації у досягненні бажаних результатів; 2) чому організація вибрала саме її з усіх інших можливих. Для цієї відповіді треба знати, хто працював над вирішенням цієї проблеми, яких досяг результатів, якими методами, тобто Ви мусите обґрунтувати Ваш вибір методів. Це придасть Вам надійність в очах спонсора і збільшує довіру до Вас. Таким чином, у розділі методів Ви повинні указати хто, що і для кого робить і чому робить саме так. Ваш підхід до вирішення проблеми повинен виглядати для рецензента привабливим. Реалістичний і обґрунтований проект створить позитивне враження, нереалістичний - не врятують найкращі наміри.
 • 18. Оцінка та звітність Оцінка та звітність (evaluation). Необхідно висвітлити, яким чином можна оцінити проект, чи досягнуто поставлену мету, як контролювати хід виконання проекту. Треба оцінити ступінь ефективності роботи в цілому, наскільки досягнуто мету. Оцінка проекту в ході його виконання називається моніторингом, тобто контроль за ходом виконання проекту. Всі завдання, які мають показники, повинні бути визначені для їх аналізу.
 • 19. Оцінка необхідна з двох причин: 1) для оцінки ефективності роботи в цілому, щоб зрозуміти, наскільки вдалося досягти поставленої мети; 2) для оцінки ходу виконання проекту, щоб внести корективи в проект у процесі його виконання.
 • 20. Подальше фінансування Подальше фінансування (future funding). Треба довести фондові спроможність продовжувати розпочату роботу і переконати його, що необхідна тільки перша підтримка або описати, хто буде далі фінансувати проект. Ви повинні дати розгорнуту програму, що Ви будете робити, коли кошти закінчаться: залучати спонсорів, вводити плату за послуги тощо.
 • 21. Бюджет Бюджет (budget) - найскладніша частина проекту, бо необхідно врахувати все, щоб не виявилось, що не вистачає ресурсів для проекту. В залежності від проекту він може включати такі розділи: оплата праці (зарплата і гонорари), основні прямі витрати (оренда приміщень, придбання обладнання, витратні матеріали, відрядження, витрати по конференціям тощо), непрямі витрати (амортизація основних фондів, загальні комунальні витрати та ін.).
 • 22. У бюджеті бажано передбачити різні джерела фінансування, це дає можливість фонду зробити висновки, що проект важливий і підтримується багатьма. Додаткові джерела фінансування повинні підтверджуватись листом-згодою про участь у письмовій формі, а в проекті подано, як будуть витрачатися ці кошти. Деякі фонди вимагають обов'язковий відсоток підтримки з інших джерел.
 • 23. Додатки Це можуть бути додані будь-які матеріали, які характеризують установу, актуальність проекту. Деякі фонди вказують, які додатки необхідні. Це можуть бути: ревізійний фінансовий звіт, лист податкової інспекції (особливо якщо установа має податкові пільги), підтвердження статусу організації (копія статуту), штат, схема організації праці, бюджет, листи-підтримки, біографічні дані про виконавців проекту (резюме), опис обов'язків по виконанню проекту. До додатків можна докладати статті з газет, журналів, видавничу продукцію та ін.,
 • 24. Резюме (сurriculum vitae) (переважно подається на керівника проекту) має більш розгорнуту форму. Прізвище, ім'я та по-батькові. Адреса, телефон, Е-mаіl. Дата народження. Освіта. Досвід роботи (за останні 5-10 років). Подається у вигляді переліку займаних посад або ще розкриваються професійні навички та обов'язки. Нагороди, досягнення. Публікації. Участь в наукових конференціях. Знання мов та інші навички. Дані про людей (прізвища, адреси), які можуть на запит донора дати Вам характеристику-рекомендацію.
 • 25. Листи-підтримки Листи-підтримки від організацій, установ, які схвалюють Ваш проект. Вони повинні адресуватись керівнику організації або керівнику фонду, до якого Ви звертаєтесь. Автор листа-підтримки повинен бути обізнаний з проектом. Деякі заявники пропонують свій варіант листа-підтримки, який після узгодження підписується підтримуючою стороною.