Pk- ja startup-yritysten yhteistyö

Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän keskusliittoElinkeinoelämän keskusliitto
EKtutki:
Pk-jastartup-yritystenyhteistyö
Yhteistyön yleisyys, muodot sekä hyödyt ja esteet
Johtava asiantuntija Jari Huovinen
6.7.2016
Yhteistyönyleisyys
6.7.2016 Jari Huovinen2
• Tarkastelussa kaikki yritykset (N=512)
Jokaviidestehnytyhteistyötästartup-yritystenkanssa
6.7.2016 Jari Huovinen3
18 %
82 %
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-
yritysten kanssa?
Kyllä
Ei
• Startup-yrityksiksi luettiin tutkimuksessa
kaikki enintään viisi vuotta toimineet,
voimakasta ja usein kansainvälistä kasvua
tavoittelevat yritykset
• Yhteistyöllä tarkoitettiin laajasti strategista
kumppanuutta, alihankinta- tai muuta
yhteistyötä, neuvonantajasuhdetta sekä
startup-yritykseen sijoittamista
• Yhteistyötä startup-yritysten kanssa
tehneistä
- 22 prosenttia oli yrittäjänä, omistajana tai
sijoittajana startup-yrityksessä
- 78 prosenttia teki muuta yhteistyötä ilman
rahallista panosta tai omistusosuutta startup-
yritykseen
Yhteistyötavallisintateollisuusyrityksissä,kokemukset
yleistyvätyrityskoonkasvaessa
6.7.2016 Jari Huovinen4
36
13 12
19
64
87 88
81
TEOLLISUUS RAKENTAMINEN KAUPPA PALVELUT
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % eri toimialoilla
Kyllä Ei
16
26 33
84
74 67
ALLE 10
TYÖNTEKIJÄÄ
10-49 TYÖNTEKIJÄÄ VÄH. 50
TYÖNTEKIJÄÄ
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % eri kokoluokissa
Kyllä Ei
Kasvuhakuisuuslisääyhteistyöntodennäköisyyttä(ja
tarvetta)
6.7.2016 Jari Huovinen5
51
20 12
49
81 89
VOIMAKAS KASVU KASVU ASEMAN
SÄILYTTÄMINEN
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä*
Kyllä Ei
28
14
72
86
SARJA- JA
PORTFOLIOYRITTÄJÄT
ENSIYRITTÄJÄT
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % eri yrittäjätyypeistä*
Kyllä Ei
*”Voimakkaalla kasvulla” tarkoitetaan vähintään 30 % ja ”kasvulla” vähintään 10 %
vuotuista liikevaihdon kasvutavoitetta
*Sarja- ja portfolioyrittäjillä tarkoitetaan yrittäjiä, joilla on yrittäjäkokemusta vähintään
kahdesta eri yrityksestä joko ajallisesti peräkkäin tai samanaikaisesti. Ensiyrittäjät voivat
olla yrittäjinä kokeneita, mutta kokemus on peräisin yhdestä yrityksestä.
Yhteistyökeskittyykaupunkeihinjakaupunkienläheiselle
maaseudulle
6.7.2016 Jari Huovinen6
21 20
9
79 80
91
KAUPUNGIT KAUPUNKIEN
LÄHEINEN
MAASEUTU
YDIN JA HARVAAN
ASUTTU MAASEUTU
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % eri aluetyypeillä
Kyllä Ei
• Kaupungeissa uusia yrityksiä syntyy
enemmän ja startup-yrittäjyys on
tavallisempaa, jonka vuoksi
mahdollisuuksia yhteistyölle
esiintyy enemmän
• Kaupunkien läheinen maaseutu
houkuttelee teollisuutta, jonka
piirissä kokemukset yhteistyöstä
yleisimpiä
Yhteistyötätehdääntoiminnanmuutostilanteissa
6.7.2016 Jari Huovinen7
41
12
24
59
88
76
ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAAN TOIMINNAN VAIHE OMISTAJANVAIHDOSTILANNE
Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten
kanssa? % toiminnan eri vaiheissa*
Kyllä Ei
• Alku- ja kasvuvaiheessa yhteistyö on
selvästi yleisintä: startup-yrityksiä
hyödynnetään uusien
liiketoimintojen käynnistämisessä ja
mahdollisuuksien tunnistamisessa
• Omistajanvaihdostilanteissa monet
senioriyrittäjät suuntaavat
resurssejaan startup-yritysten
tukemiseen
*Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa
selvästi (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät
sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen
johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt.
Jakamistalouskoskettaayhäuseampaapk-yritystä
6.7.2016 Jari Huovinen8
24
64
13
Suhtautuminen jakamistalouteen 2016
% yrityksistä
Mahdollisuus liiketoiminnalle
Ei vaikutusta liiketoiminnalle
Uhka liiketoiminnalle
18
79
3
Suhtautuminen jakamistalouteen 2015
% yrityksistä
Mahdollisuus liiketoiminnalle
Ei vaikutusta liiketoiminnalle
Uhka liiketoiminnalle
*Vuoden 2015 tieto on poimittu EK:n kiertotaloutta koskevan kyselyn tuloksista. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että näiden kahden aineiston tulokset eivät ole täysin
vertailukelpoisia johtuen niiden hieman toisistaan poikkeavista kysymyksenasetteluista. Suuntaa-antavat havainnot osoittavat kuitenkin, että aikaisempaa useammalla on
jonkinlainen mielipide jakamistalouden vaikutuksista omaan yritystoimintaan.
Kasvuhakuisetnäkevätjakamistaloudessamahdollisuuksia
6.7.2016 Jari Huovinen9
• Mitä voimakkaammat
kasvutavoitteet sen
todennäköisemmin
jakamistalouteen suhtaudutaan
myönteisesti
• Päätoimialojen (teollisuus,
rakentaminen, kauppa ja palvelut)
tai eri kokoluokan yritysten (alle 10,
10-49 ja vähintään 50 työntekijää)
vastauksissa ei tilastollisesti
merkitseviä eroja
18
27
44
66
64
50
17
9
6
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Aseman säilyttäminen
Kasvu
Voimakas kasvu
Suhtautuminen jakamistalouteen
% tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä
Mahdollisuus liiketoiminnalle
Ei vaikutusta liiketoiminnalle
Uhka liiketoiminnalle
Yhteistyönmuodot
6.7.2016 Jari Huovinen10
• Tarkastelussa pelkästään yritykset, jotka olivat tehneet
yhteistyötä startup-yritysten kanssa (N=132)
Kaksiviidestäsolminutstrategisiakumppanuuksia
6.7.2016 Jari Huovinen11
7
12
17
42
42
0 10 20 30 40 50
Investoinnit ja sijoitukset
Hallitusjäsenyydet
Kertaluontoiset tapahtumat
(kilpailut ja hackathonit)
Strateginen kumppanuus
(tuotekehitys tai
toimintaprosessit)
Resurssien jakaminen (työtilat ja -
välineet, ml. alihankinta)
Suosituimmat yhteistyömuodot
% yrityksistä• Strategisella kumppanuudella
tarkoitettiin tässä tutkimuksessa
kertaluontoista tai pidempikestoista
yhteistyötä, joka on merkittävästi
edistänyt pk-yrityksen strategisten
tavoitteiden saavuttamista
• Monilla yrityksillä oli useita erilaisia
yhteistyön muotoja startup-
yritysten kanssa
Strateginenkumppanuushiemantodennäköisempää
palvelualoillakuinteollisuudessa
6.7.2016 Jari Huovinen12
33
47
67
53
TEOLLISUUS JA
RAKENTAMINEN
KAUPPA JA PALVELUT
Strategisen kumppanuuden yleisyys
% eri toimialoilla
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
42 41
58 59
ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ VÄH. 10 TYÖNTEKIJÄÄ
Strategisen kumppanuuden yleisyys
% eri kokoluokissa
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
Asemansäilyttäjättekevätkasvuhakuisiaharvemminyhteistyötä,mutta
yhteistyöonuseamminluonteeltaanstrategista
6.7.2016 Jari Huovinen13
29
41
52
71
59
48
VOIMAKAS KASVU KASVU ASEMAN
SÄILYTTÄMINEN
Strategisen kumppanuuden yleisyys
% tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
53
25
47
75
SARJA- JA
PORTFOLIOYRITTÄJÄT
ENSIYRITTÄJÄT
Strategisen kumppanuuden yleisyys
% eri yrittäjätyypeissä
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
Strategistakumppanuuttaesiintyykaikissatoiminnan
vaiheissa
6.7.2016 Jari Huovinen14
46 46
30
54 54
70
ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAAN TOIMINNAN VAIHE OMISTAJANVAIHDOSTILANNE
Strategisen kumppanuuden yleisyys
% toiminnan eri vaiheissa*
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
• Strateginen kumppanuus jonkin
verran tavallisempaa yrityksen
elinkaaren alku- ja keskivaiheilla
kuin loppupäässä
- Eläköityvä yrittäjä ei välttämättä enää
tee merkittäviä investointeja omaan
yritykseensä
- Toisaalta omistajanvaihdostilanteissa ja
sen jälkeen monet senioriyrittäjät
sijoittavat kertynyttä varallisuuttaan
startup-yrityksiin
- Myös jatkajayrittäjä voi uudistaa
perinteisiä toimintamalleja yhteistyön
avulla
Digitalisaationhyödyntäminenselvästiyleisinyhteistyönkohde
6.7.2016 Jari Huovinen15
• Yhteistyön kohteet hyvin
moninaisia
- Yksittäisinä mainintoina esille
nousivat myös mm.
materiaalitehokkuus ja
resurssien jakaminen,
biotalous, liikunta ja kasvatus,
koulutus, automaatio ja
informaatioteknologia sekä
markkinointi 8
10
21
21
22
42
0 10 20 30 40 50
Mobiiliteknologia
Cleantech
Terveysteknologia ja
palvelut
Kiertotalous
Energiatehokkuus
Digitalisaatio
Yhteistyön kohde
% yrityksistä
Yhteistyönhyödytjaesteet
6.7.2016 Jari Huovinen16
• Tarkastelussa pelkästään yritykset, jotka olivat tehneet
yhteistyötä startup-yritysten kanssa (N=132)
Yhteistyöllätavoitellaanuusiainnovaatioita,
kasvumahdollisuuksiajaliiketoimintaasekäuuttaosaamista
6.7.2016 Jari Huovinen17
29
12
16
12
8
6
2
2
3
55
43
34
31
37
25
23
31
20
25
16
45
50
58
55
70
75
67
77
75
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Varallisuuden sijoittaminen (2,84)
Mainehyödyt (3,39)
Henkilöstön innovoinnin lisääminen (3,53)
Uudelle toimialalle laajentuminen (3,59)
Tuotanto- ja palveluprosessien uudistaminen (3,59)
Yrittäjä- ja johtamisosaamisen hyödyntäminen (3,76)
Uusi liiketoiminta (3,88)
Uusi osaaminen (3,91)
Uudet kasvumahdollisuudet (3,96)
Uudet innovaatiot (ka. 3,98)
Yhteistyön hyödyt
% vastaajista (suluissa vastausten keskiarvot asteikolla 1-5)
Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä
Strategisestakumppanuudestaenemmänhyötyjäkuin
väljemmästäyhteistyöstä
6.7.2016 Jari Huovinen18
1
2
3
4
5
SUMMA, kokonaishyöty Uudet innovaatiot Uudet
kasvumahdollisuudet
Uusi liiketoiminta Tuotanto- ja
palveluprosessien
uudistaminen
Uusi osaaminen
Yhteistyön hyödyt*
Strategista kumppanuutta vs. muuta yhteistyötä
Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
*Kuviossa on esitetty ne yhteistyön hyödyt, joiden osalta vastaajaryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Kokonaishyötyjä kuvaava summamuuttuja
(SUMMA, kokonaishyöty) sisältää kaikki vastaajilta kysytyt potentiaaliset hyötytekijät (10 kappaletta). Asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä.
Resurssienpuutejayritystenerilaisetliiketoimintamallit
suurimpiayhteistyönesteitä
6.7.2016 Jari Huovinen19
63
58
52
47
38
44
31
24
34
26
30
36
36
31
30
36
3
16
18
17
26
26
40
40
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Yrityksen sisäinen vastustus (2,11)
IPR:n ja sopimusjuridiikan vaikeus (2,36)
Sääntely ja hallinnolliset rajoitteet (2,50)
Sopivien välittäjäorganisaatioiden puuttuminen (2,61)
Sopivan startupin löytäminen (2,71)
Yritysten erilaiset yrityskulttuurit ja -käytännöt (2,71)
Yritysten erilaiset liiketoimintamallit (3,07)
Ajan ja resurssien puute (ka. 3,26)
Yhteistyön esteet
% vastaajista (suluissa vastausten keskiarvot asteikolla 1-5)
Ei este tai pieni este Kohtalainen este Melko tai erittäin suuri este
Esteitäkoetaanenemmänomistajasijoittajanakuin
yhteistyökumppaninailmanomistustastartupista
6.7.2016 Jari Huovinen20
1
2
3
4
5
SUMMA, kokonaishaitta Sääntely ja hallinnolliset rajoitteet IPR:n ja sopimusjuridiikan vaikeus
Yhteistyön esteet
Startup-yritysten omistajasijoittajat vs. muut pk-yrittäjät
Yrittäjänä, omistajana tai sijoittajana startup-yrityksessä Muuta yhteistyötä startup-yrityksen kanssa
*Kuviossa on esitetty ne yhteistyön esteet, joiden osalta vastaajaryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Kokonaisestettä kuvaava summamuuttuja
(SUMMA, kokonaishaitta) sisältää kaikki vastaajilta kysytyt potentiaaliset esteet (8 kappaletta). Asteikko 1-5: 1=ei este, 5=erittäin suuri este.
Yhteistyölläpositiivinenvaikutusliikevaihdonkasvuun
6.7.2016 Jari Huovinen21
• Kaikilla yhteistyön muodoilla
positiivinen vaikutus
• Odotetusti omistajuus ja
sijoitukset startupissa
vaikuttavat enemmän
liikevaihtoon ja voivat lyhyellä
tähtäimellä myös supistaa
myyntiä
6
8
5
14
7
62
65
67
52
63
32
28
28
33
30
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Muu yhteistyö
Strateginen kumppanuus
YHTEISTYÖN MUOTO
Muu yhteistyösuhde
Omistajana tai sijoittajana
SUHDE STARTUP-YRITYKSIIN
KAIKKI
Yhteistyön vaikutukset yrityksen
liikevaihtoon
% yrityksistä
Vähentynyt Säilynyt ennallaan Kasvanut
Yhteenveto
6.7.2016 Jari Huovinen22
Keskeisethavainnot
6.7.2016 Jari Huovinen23
• Yhteistyö startup-yritysten lukumäärään suhteutettuna odotettua
yleisempää
• Strategisen kumppanuuden muodostuminen edellyttää luottamusta ja vie
aikaa, jonka vuoksi syvällisiä yhteistyön muotoja esiintyy muita aktiviteetteja
harvemmin
• Yhteistyön hyödyt ovat selkeitä ja myönteiset vaikutukset esimerkiksi
liikevaihdon kehittymiseen voidaan nähdä jo lyhyellä tähtäimellä
• Pienyrittäjien rajalliset resurssit ja yritysten erilaisuus nostavat kynnystä
yhteistyön käynnistämiselle
Tutkimuksesta
6.7.2016 Jari Huovinen24
• Tutkimuksen aineisto kerättiin osana EK:n pk-toimintaympäristökyselyä
huhti-toukokuussa 2016
• Kyselyyn vastasi yhteensä 512 pk-yritystä, joista 132 oli tehnyt
yhteistyötä startup-yritysten kanssa
• Analyyseissä käytettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan painotettua
aineistoa, jolla varmistettiin tulosten edustavuus ja yleistettävyys koko
pk-työnantajayrityspopulaatioon
• Tulokset ovat suuntaa-antavia
1 sur 24

Recommandé

Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016 par
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
250 vues16 diapositives
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi par
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiYrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiLeila Kilpi
93 vues18 diapositives
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/... par
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...Uudistuva hevostalous
1.2K vues36 diapositives
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua par
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaYritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaAnne Ala-Nissilä
223 vues35 diapositives
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk... par
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Anne Ala-Nissilä
124 vues15 diapositives
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksia par
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksiaOmistajayrittäjyyden tutkimustuloksia
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksiaElinkeinoelämän keskusliitto
482 vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Perheyritysbarometri 2015 par
Perheyritysbarometri 2015Perheyritysbarometri 2015
Perheyritysbarometri 2015Elinkeinoelämän keskusliitto
9.1K vues20 diapositives
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017 par
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017Jussi Järvinen
284 vues10 diapositives
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatio par
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatioElo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatio
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatioTyöeläkeyhtiö Elo
1.9K vues27 diapositives
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmä par
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmäElo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmä
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmäTyöeläkeyhtiö Elo
2.3K vues32 diapositives
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen par
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenCorporate Spirit Ltd
2.4K vues22 diapositives
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi... par
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Evli Pankki
413 vues21 diapositives

Tendances(16)

Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017 par Jussi Järvinen
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017
Jussi Järvinen284 vues
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen par Corporate Spirit Ltd
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi... par Evli Pankki
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Evli Pankki413 vues
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup par Anne Ala-Nissilä
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startupHallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes par Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesNäkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Tekes574 vues
B2BCX Tutkimusraportti tiivistelmä Ruusuvuori 10102017 par Minna Ruusuvuori
B2BCX Tutkimusraportti tiivistelmä Ruusuvuori 10102017B2BCX Tutkimusraportti tiivistelmä Ruusuvuori 10102017
B2BCX Tutkimusraportti tiivistelmä Ruusuvuori 10102017
Minna Ruusuvuori1.6K vues
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen par K2HEL
Kehittäminen nyt, Marko ParkkinenKehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen
K2HEL191 vues
Kaupan esimiestutkimus 2012 par Maarit Virta
Kaupan esimiestutkimus 2012Kaupan esimiestutkimus 2012
Kaupan esimiestutkimus 2012
Maarit Virta216 vues

Similaire à Pk- ja startup-yritysten yhteistyö

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla par
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallafvca1234
604 vues23 diapositives
Yrittäjäsapluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi par
Yrittäjäsapluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiYrittäjäsapluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi
Yrittäjäsapluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiElinkeinoelämän keskusliitto
2.7K vues18 diapositives
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat par
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Ayla_Shakir
943 vues23 diapositives
Gre@gain presentation 0 1 (4) par
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Juha Wiskari
619 vues36 diapositives
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014 par
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014MS SOSTE
495 vues36 diapositives
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen par
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Frankly Partners
1.1K vues19 diapositives

Similaire à Pk- ja startup-yritysten yhteistyö(20)

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla par fvca1234
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
fvca1234604 vues
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat par Ayla_Shakir
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Ayla_Shakir943 vues
Gre@gain presentation 0 1 (4) par Juha Wiskari
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Juha Wiskari619 vues
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014 par MS SOSTE
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE495 vues
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen par Frankly Partners
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Frankly Partners1.1K vues
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012 par Anna Suomi
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Anna Suomi61 vues
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016 par Ville Kauppi
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016
Ville Kauppi158 vues
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa par THL
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
THL511 vues
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe par Pia Adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibeKilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Pia Adibe259 vues
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen par Mirva Jäntti
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseenHedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Mirva Jäntti165 vues
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief... par Vapaa_Jakelu
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Vapaa_Jakelu200 vues
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot par Proof Advisory
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Proof Advisory130 vues
Antti närhinen tiedeverkosto 040315 par Tyoelama2020
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Tyoelama2020439 vues
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615 par Uusia Network Oy
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Uusia Network Oy607 vues
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi par Työterveyslaitos
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi

Plus de Elinkeinoelämän keskusliitto

Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017 par
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
6.6K vues4 diapositives
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017 par
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
127 vues4 diapositives
Suhdannebarometri, lokakuu 2017 par
Suhdannebarometri, lokakuu 2017Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Suhdannebarometri, lokakuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
476 vues22 diapositives
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017 par
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
611 vues4 diapositives
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017 par
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
104 vues4 diapositives
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017 par
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
1.2K vues4 diapositives

Plus de Elinkeinoelämän keskusliitto(20)

Pk- ja startup-yritysten yhteistyö

 • 1. EKtutki: Pk-jastartup-yritystenyhteistyö Yhteistyön yleisyys, muodot sekä hyödyt ja esteet Johtava asiantuntija Jari Huovinen 6.7.2016
 • 2. Yhteistyönyleisyys 6.7.2016 Jari Huovinen2 • Tarkastelussa kaikki yritykset (N=512)
 • 3. Jokaviidestehnytyhteistyötästartup-yritystenkanssa 6.7.2016 Jari Huovinen3 18 % 82 % Oletteko tehneet yhteistyötä startup- yritysten kanssa? Kyllä Ei • Startup-yrityksiksi luettiin tutkimuksessa kaikki enintään viisi vuotta toimineet, voimakasta ja usein kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset • Yhteistyöllä tarkoitettiin laajasti strategista kumppanuutta, alihankinta- tai muuta yhteistyötä, neuvonantajasuhdetta sekä startup-yritykseen sijoittamista • Yhteistyötä startup-yritysten kanssa tehneistä - 22 prosenttia oli yrittäjänä, omistajana tai sijoittajana startup-yrityksessä - 78 prosenttia teki muuta yhteistyötä ilman rahallista panosta tai omistusosuutta startup- yritykseen
 • 4. Yhteistyötavallisintateollisuusyrityksissä,kokemukset yleistyvätyrityskoonkasvaessa 6.7.2016 Jari Huovinen4 36 13 12 19 64 87 88 81 TEOLLISUUS RAKENTAMINEN KAUPPA PALVELUT Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % eri toimialoilla Kyllä Ei 16 26 33 84 74 67 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ 10-49 TYÖNTEKIJÄÄ VÄH. 50 TYÖNTEKIJÄÄ Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % eri kokoluokissa Kyllä Ei
 • 5. Kasvuhakuisuuslisääyhteistyöntodennäköisyyttä(ja tarvetta) 6.7.2016 Jari Huovinen5 51 20 12 49 81 89 VOIMAKAS KASVU KASVU ASEMAN SÄILYTTÄMINEN Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä* Kyllä Ei 28 14 72 86 SARJA- JA PORTFOLIOYRITTÄJÄT ENSIYRITTÄJÄT Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % eri yrittäjätyypeistä* Kyllä Ei *”Voimakkaalla kasvulla” tarkoitetaan vähintään 30 % ja ”kasvulla” vähintään 10 % vuotuista liikevaihdon kasvutavoitetta *Sarja- ja portfolioyrittäjillä tarkoitetaan yrittäjiä, joilla on yrittäjäkokemusta vähintään kahdesta eri yrityksestä joko ajallisesti peräkkäin tai samanaikaisesti. Ensiyrittäjät voivat olla yrittäjinä kokeneita, mutta kokemus on peräisin yhdestä yrityksestä.
 • 6. Yhteistyökeskittyykaupunkeihinjakaupunkienläheiselle maaseudulle 6.7.2016 Jari Huovinen6 21 20 9 79 80 91 KAUPUNGIT KAUPUNKIEN LÄHEINEN MAASEUTU YDIN JA HARVAAN ASUTTU MAASEUTU Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % eri aluetyypeillä Kyllä Ei • Kaupungeissa uusia yrityksiä syntyy enemmän ja startup-yrittäjyys on tavallisempaa, jonka vuoksi mahdollisuuksia yhteistyölle esiintyy enemmän • Kaupunkien läheinen maaseutu houkuttelee teollisuutta, jonka piirissä kokemukset yhteistyöstä yleisimpiä
 • 7. Yhteistyötätehdääntoiminnanmuutostilanteissa 6.7.2016 Jari Huovinen7 41 12 24 59 88 76 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAAN TOIMINNAN VAIHE OMISTAJANVAIHDOSTILANNE Oletteko tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa? % toiminnan eri vaiheissa* Kyllä Ei • Alku- ja kasvuvaiheessa yhteistyö on selvästi yleisintä: startup-yrityksiä hyödynnetään uusien liiketoimintojen käynnistämisessä ja mahdollisuuksien tunnistamisessa • Omistajanvaihdostilanteissa monet senioriyrittäjät suuntaavat resurssejaan startup-yritysten tukemiseen *Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa selvästi (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt.
 • 8. Jakamistalouskoskettaayhäuseampaapk-yritystä 6.7.2016 Jari Huovinen8 24 64 13 Suhtautuminen jakamistalouteen 2016 % yrityksistä Mahdollisuus liiketoiminnalle Ei vaikutusta liiketoiminnalle Uhka liiketoiminnalle 18 79 3 Suhtautuminen jakamistalouteen 2015 % yrityksistä Mahdollisuus liiketoiminnalle Ei vaikutusta liiketoiminnalle Uhka liiketoiminnalle *Vuoden 2015 tieto on poimittu EK:n kiertotaloutta koskevan kyselyn tuloksista. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että näiden kahden aineiston tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen niiden hieman toisistaan poikkeavista kysymyksenasetteluista. Suuntaa-antavat havainnot osoittavat kuitenkin, että aikaisempaa useammalla on jonkinlainen mielipide jakamistalouden vaikutuksista omaan yritystoimintaan.
 • 9. Kasvuhakuisetnäkevätjakamistaloudessamahdollisuuksia 6.7.2016 Jari Huovinen9 • Mitä voimakkaammat kasvutavoitteet sen todennäköisemmin jakamistalouteen suhtaudutaan myönteisesti • Päätoimialojen (teollisuus, rakentaminen, kauppa ja palvelut) tai eri kokoluokan yritysten (alle 10, 10-49 ja vähintään 50 työntekijää) vastauksissa ei tilastollisesti merkitseviä eroja 18 27 44 66 64 50 17 9 6 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Aseman säilyttäminen Kasvu Voimakas kasvu Suhtautuminen jakamistalouteen % tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä Mahdollisuus liiketoiminnalle Ei vaikutusta liiketoiminnalle Uhka liiketoiminnalle
 • 10. Yhteistyönmuodot 6.7.2016 Jari Huovinen10 • Tarkastelussa pelkästään yritykset, jotka olivat tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa (N=132)
 • 11. Kaksiviidestäsolminutstrategisiakumppanuuksia 6.7.2016 Jari Huovinen11 7 12 17 42 42 0 10 20 30 40 50 Investoinnit ja sijoitukset Hallitusjäsenyydet Kertaluontoiset tapahtumat (kilpailut ja hackathonit) Strateginen kumppanuus (tuotekehitys tai toimintaprosessit) Resurssien jakaminen (työtilat ja - välineet, ml. alihankinta) Suosituimmat yhteistyömuodot % yrityksistä• Strategisella kumppanuudella tarkoitettiin tässä tutkimuksessa kertaluontoista tai pidempikestoista yhteistyötä, joka on merkittävästi edistänyt pk-yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista • Monilla yrityksillä oli useita erilaisia yhteistyön muotoja startup- yritysten kanssa
 • 12. Strateginenkumppanuushiemantodennäköisempää palvelualoillakuinteollisuudessa 6.7.2016 Jari Huovinen12 33 47 67 53 TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN KAUPPA JA PALVELUT Strategisen kumppanuuden yleisyys % eri toimialoilla Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä 42 41 58 59 ALLE 10 TYÖNTEKIJÄÄ VÄH. 10 TYÖNTEKIJÄÄ Strategisen kumppanuuden yleisyys % eri kokoluokissa Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
 • 13. Asemansäilyttäjättekevätkasvuhakuisiaharvemminyhteistyötä,mutta yhteistyöonuseamminluonteeltaanstrategista 6.7.2016 Jari Huovinen13 29 41 52 71 59 48 VOIMAKAS KASVU KASVU ASEMAN SÄILYTTÄMINEN Strategisen kumppanuuden yleisyys % tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä 53 25 47 75 SARJA- JA PORTFOLIOYRITTÄJÄT ENSIYRITTÄJÄT Strategisen kumppanuuden yleisyys % eri yrittäjätyypeissä Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä
 • 14. Strategistakumppanuuttaesiintyykaikissatoiminnan vaiheissa 6.7.2016 Jari Huovinen14 46 46 30 54 54 70 ALKU- TAI KASVUVAIHE VAKAAN TOIMINNAN VAIHE OMISTAJANVAIHDOSTILANNE Strategisen kumppanuuden yleisyys % toiminnan eri vaiheissa* Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä • Strateginen kumppanuus jonkin verran tavallisempaa yrityksen elinkaaren alku- ja keskivaiheilla kuin loppupäässä - Eläköityvä yrittäjä ei välttämättä enää tee merkittäviä investointeja omaan yritykseensä - Toisaalta omistajanvaihdostilanteissa ja sen jälkeen monet senioriyrittäjät sijoittavat kertynyttä varallisuuttaan startup-yrityksiin - Myös jatkajayrittäjä voi uudistaa perinteisiä toimintamalleja yhteistyön avulla
 • 15. Digitalisaationhyödyntäminenselvästiyleisinyhteistyönkohde 6.7.2016 Jari Huovinen15 • Yhteistyön kohteet hyvin moninaisia - Yksittäisinä mainintoina esille nousivat myös mm. materiaalitehokkuus ja resurssien jakaminen, biotalous, liikunta ja kasvatus, koulutus, automaatio ja informaatioteknologia sekä markkinointi 8 10 21 21 22 42 0 10 20 30 40 50 Mobiiliteknologia Cleantech Terveysteknologia ja palvelut Kiertotalous Energiatehokkuus Digitalisaatio Yhteistyön kohde % yrityksistä
 • 16. Yhteistyönhyödytjaesteet 6.7.2016 Jari Huovinen16 • Tarkastelussa pelkästään yritykset, jotka olivat tehneet yhteistyötä startup-yritysten kanssa (N=132)
 • 17. Yhteistyöllätavoitellaanuusiainnovaatioita, kasvumahdollisuuksiajaliiketoimintaasekäuuttaosaamista 6.7.2016 Jari Huovinen17 29 12 16 12 8 6 2 2 3 55 43 34 31 37 25 23 31 20 25 16 45 50 58 55 70 75 67 77 75 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Varallisuuden sijoittaminen (2,84) Mainehyödyt (3,39) Henkilöstön innovoinnin lisääminen (3,53) Uudelle toimialalle laajentuminen (3,59) Tuotanto- ja palveluprosessien uudistaminen (3,59) Yrittäjä- ja johtamisosaamisen hyödyntäminen (3,76) Uusi liiketoiminta (3,88) Uusi osaaminen (3,91) Uudet kasvumahdollisuudet (3,96) Uudet innovaatiot (ka. 3,98) Yhteistyön hyödyt % vastaajista (suluissa vastausten keskiarvot asteikolla 1-5) Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä
 • 18. Strategisestakumppanuudestaenemmänhyötyjäkuin väljemmästäyhteistyöstä 6.7.2016 Jari Huovinen18 1 2 3 4 5 SUMMA, kokonaishyöty Uudet innovaatiot Uudet kasvumahdollisuudet Uusi liiketoiminta Tuotanto- ja palveluprosessien uudistaminen Uusi osaaminen Yhteistyön hyödyt* Strategista kumppanuutta vs. muuta yhteistyötä Strategista kumppanuutta Muuta yhteistyötä *Kuviossa on esitetty ne yhteistyön hyödyt, joiden osalta vastaajaryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Kokonaishyötyjä kuvaava summamuuttuja (SUMMA, kokonaishyöty) sisältää kaikki vastaajilta kysytyt potentiaaliset hyötytekijät (10 kappaletta). Asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä.
 • 19. Resurssienpuutejayritystenerilaisetliiketoimintamallit suurimpiayhteistyönesteitä 6.7.2016 Jari Huovinen19 63 58 52 47 38 44 31 24 34 26 30 36 36 31 30 36 3 16 18 17 26 26 40 40 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yrityksen sisäinen vastustus (2,11) IPR:n ja sopimusjuridiikan vaikeus (2,36) Sääntely ja hallinnolliset rajoitteet (2,50) Sopivien välittäjäorganisaatioiden puuttuminen (2,61) Sopivan startupin löytäminen (2,71) Yritysten erilaiset yrityskulttuurit ja -käytännöt (2,71) Yritysten erilaiset liiketoimintamallit (3,07) Ajan ja resurssien puute (ka. 3,26) Yhteistyön esteet % vastaajista (suluissa vastausten keskiarvot asteikolla 1-5) Ei este tai pieni este Kohtalainen este Melko tai erittäin suuri este
 • 20. Esteitäkoetaanenemmänomistajasijoittajanakuin yhteistyökumppaninailmanomistustastartupista 6.7.2016 Jari Huovinen20 1 2 3 4 5 SUMMA, kokonaishaitta Sääntely ja hallinnolliset rajoitteet IPR:n ja sopimusjuridiikan vaikeus Yhteistyön esteet Startup-yritysten omistajasijoittajat vs. muut pk-yrittäjät Yrittäjänä, omistajana tai sijoittajana startup-yrityksessä Muuta yhteistyötä startup-yrityksen kanssa *Kuviossa on esitetty ne yhteistyön esteet, joiden osalta vastaajaryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Kokonaisestettä kuvaava summamuuttuja (SUMMA, kokonaishaitta) sisältää kaikki vastaajilta kysytyt potentiaaliset esteet (8 kappaletta). Asteikko 1-5: 1=ei este, 5=erittäin suuri este.
 • 21. Yhteistyölläpositiivinenvaikutusliikevaihdonkasvuun 6.7.2016 Jari Huovinen21 • Kaikilla yhteistyön muodoilla positiivinen vaikutus • Odotetusti omistajuus ja sijoitukset startupissa vaikuttavat enemmän liikevaihtoon ja voivat lyhyellä tähtäimellä myös supistaa myyntiä 6 8 5 14 7 62 65 67 52 63 32 28 28 33 30 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muu yhteistyö Strateginen kumppanuus YHTEISTYÖN MUOTO Muu yhteistyösuhde Omistajana tai sijoittajana SUHDE STARTUP-YRITYKSIIN KAIKKI Yhteistyön vaikutukset yrityksen liikevaihtoon % yrityksistä Vähentynyt Säilynyt ennallaan Kasvanut
 • 23. Keskeisethavainnot 6.7.2016 Jari Huovinen23 • Yhteistyö startup-yritysten lukumäärään suhteutettuna odotettua yleisempää • Strategisen kumppanuuden muodostuminen edellyttää luottamusta ja vie aikaa, jonka vuoksi syvällisiä yhteistyön muotoja esiintyy muita aktiviteetteja harvemmin • Yhteistyön hyödyt ovat selkeitä ja myönteiset vaikutukset esimerkiksi liikevaihdon kehittymiseen voidaan nähdä jo lyhyellä tähtäimellä • Pienyrittäjien rajalliset resurssit ja yritysten erilaisuus nostavat kynnystä yhteistyön käynnistämiselle
 • 24. Tutkimuksesta 6.7.2016 Jari Huovinen24 • Tutkimuksen aineisto kerättiin osana EK:n pk-toimintaympäristökyselyä huhti-toukokuussa 2016 • Kyselyyn vastasi yhteensä 512 pk-yritystä, joista 132 oli tehnyt yhteistyötä startup-yritysten kanssa • Analyyseissä käytettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan painotettua aineistoa, jolla varmistettiin tulosten edustavuus ja yleistettävyys koko pk-työnantajayrityspopulaatioon • Tulokset ovat suuntaa-antavia