Clundahlhandout2012vt 120318113217-phpapp01

Elisabeth Lindau
Elisabeth LindauSpecialpedagog à Västra Göteborg
Clundahlhandout2012vt 120318113217-phpapp01
Föreläsningens argument
0 Ingenting kan vara så negativt för lärandet som dåliga
 bedömningar
0 Bedömning använt på rätt sätt är däremot det bästa
 didaktiska redskapet för att främja lärandet
0 Skolans personal behöver återerövra en förlorad
 bedömarkompetens
0 Bedömning för lärandet kan förbättra resultaten med
 100 procent
0 Det är nödvändigt att ha en bedömningspolicy

          Copyright Christian Lundahl
Utvärdering och bedömning
Central         Lokal


              Summativa
              syften
     Utvärdering
                   Formativa   Bedömning
                   syften


                     Kunskaper       Beteende
                Copyright Christian Lundahl
Visible learning
0 Hattie 2009 har analyserat resultaten av 50000
 effektstudier:

”[T]he biggest effects on students learning occur when
 teachers become learners of their own teaching, and when
 students become their own teachers” (2009:23)

Bedömning för lärande hjälper lärare att se hur de kan
 förändra sin undervisning och det hjälper eleverna att se
 vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de ska lära sig
 det. Läroprocesser är oförutsägbara – därför måste de
 konstant synliggöras


          Copyright Christian Lundahl
Att synliggöra, men vad och
      hur
     Copyright Christian Lundahl
Konventionella bedömningar
0 Är skriftliga
0 Har skrivits av enskilda elever och inte i grupp
0 Har skrivits utan hjälpmedel
0 Har besvarats under tidsbegränsning
0 Börjar med enkla frågor men blir successivt svårare
0 Har begränsat svarsutrymme
0 Bedöms med poäng (eller motsvarande) som vägs
 samman till en totalpoäng eller ett provbetyg
0 Konventionella prov är uppbyggda precis som
 intelligenstester
                    (Jönsson 2009:10)
          Copyright Christian Lundahl
Problem med konventionella
    bedömningar
     Copyright Christian Lundahl
Red pen mentality - bristfokus
 Utdrag 7: Ett enda litet fel
 Lärare : Vi har haft ett par stycken rättstavningsprov
  där, och på första hade
  du ju 39 av 40 poäng på och det andra 42 av 42. Så det
  var alltså …
 Mamma : Mm.
 Lärare : … ett enda litet fel på dom.
 (Hofvendahl 2010)          Copyright Christian Lundahl
Symboliskt och ytligt lärande
0 ”Jag kan lära in 60 siffror i rad om jag får dom på papper i
 en timme.”
0 ”Tänk dig att på mitt svagaste ämne, engelska, fick jag 101,5
 av 120. 7:e i klassen, och vi är ca 25 i klassen. På de andra
 proven har jag varit 2:a och 3:a i klassen.”
0 ”Något annat som är kul är när jag slår en i min klass som
 heter Mats Hansson, för han och jag är ganska lika i många
 ämnen.”
0 ”Jag tänker nog mycket på att bli färdig fort. Har någon av
 mina kompisar blivit färdiga före mig känner jag mig
 jättestressad. Och då kan jag inte koncentrera mig.”


           Copyright Christian Lundahl
Bedömning och motivation för
  den högra hjärnhalvan
     Copyright Christian Lundahl
Platsbanken 2011
      (www.arbetsformedlingen .se)
Art director
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT, grafik eller motsvarande. Du
  har erfarenhet av att arbeta i liknande roller tidigare och trivs med att arbeta i
  projektform. Vidare har du goda kunskaper i Adobes produkter.
Som person är du kreativ, effektiv och bra på att samarbeta. Du har en helhetssyn och
  trivs i en ledande roll.

Ekonomihandläggare
Är gymnasieekonom och som har kompletterat med högskolepoäng inom
 ekonomiområdet ex. med poäng inom företagsekonomi. Då du kommer att arbeta i
 en internationell och forskningsnära verksamhet är mycket goda kunskaper i
 engelska i såväl tal som skrift ett krav för tjänsten.
Som person är du energisk, serviceinriktad, noggrann. Du har lätt för att motivera och
 engagera och trivs med att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt.
 Arbetet sker i nära samarbete med avdelningschefer och projektledare där en
 pedagogisk förmåga att förmedla kunskap och att kunna motivera beslut inom
 ekonomi är viktigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hemsidor.
                 Copyright Christian Lundahl
De yttre incitamentens effekt på
    inre motivation
0 Hämmar självständigt tänkande
0 Skapar stress
0 Leder till beroende av bekräftelse
0 Kortsiktigt och snävt tänkande
0 Kan hämma kreativitet
0 Kan hämma problemlösning
0 Uppmuntrar till fusk eller genvägar          Copyright Christian Lundahl
Yttre krav har också effekter på
   lärares undervisning
0 Lärare blir mer kontrollerande än stödjande
0 Vågar inte stanna upp och säkerställa förståelse
0 Blir mer föreläsande, kritiserande, berömmande,
 styrande (lotsning)
0 Ger inte eleverna tid att hitta sina inre motiv
Elliot & Dweck 2005 s. 362
          Copyright Christian Lundahl
Från yttre till inre motivation
0 Traditionella uppfattningar om motivation bygger på
 föreställning att det går att betinga fram lärande och
 gott beteende med belöningar och bestraffningar. Det
 kallas behaviorism.
0 Ny motivationsteori bygger på föreställningar om
 individens behov av att styra och reglera sig själv mot
 ökad kompetens. Det kallas Self-Determination
 Theory (SDT) – Självbestämmande teori. Eleverna
 måste utveckla egna motiv till lärandet


          Copyright Christian Lundahl
Att främja självständiga motiv till
       lärandet
0 Lyssna in
0 Ställa frågor om elevens intressen
0 Erkänna elevernas perspektiv på saker och ting
0 Reflektera kring elevernas frågor
0 Läraren visar, paradoxalt nog, hög grad av delaktighet i
 läroprocesserna och står för både motstånd och
 erkännanden (Elliot & Dweck 2005, 304)
0 Optimerar elevernas utmaningar
0 Ge möjlighet att utforska och experimentera (s. 580)
0 Möjlighet att göra egna val (s. 586)
0 Skapa lärandemål
           Copyright Christian Lundahl
Bedömning och kunskapssyn
    Copyright Christian Lundahl
1990 - Från kunskap till
   ”kunskapande”
Lpo/Lpf 94 signalerar en övergång från en syn
 på kunskap som substantiv till en syn på
 kunskap som verb, som något performativt.
 Det påverkar bedömandet
        Copyright Christian Lundahl
Kursplanerna 2011, Svenska 1
           gymnasiet
Kunskapskrav Betyget A:

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt
 förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt
 genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven
 med säkerhet. Den muntliga framställningen är
 sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och
 anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven
 har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda
 något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och
 är väl integrerat i den muntliga framställningen. /…/
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
 samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och
 ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar
 eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande
 regler för citat- och referatteknik.(Svenska kunskapskrav 2011)

             Copyright Christian Lundahl
Hur ser vi på progression
0 Det relativa betygssystemet mätte progression som
 skillnader mellan individer

0 Det tidigare betygssystemet såg progression som
 skillnader mellan olika typer av kunskaper

0 Det nya betygssystemet slätar ut skillnaderna mellan
 olika kunskaper men betraktar dem kvantitativt


          Copyright Christian Lundahl
C och A Svenska skrivning
De texter eleven skriver är tydliga och i hög grad nyanserade och
 detaljerade. De innehåller utveckladevälutvecklade gestaltande
 beskrivningar, god språklig och stilistisk variation samt
 berättargrepp och textbindning av utveckladvälutvecklad och
 nyanserad karaktär. I sina texter använder eleven med mycket
 god säkerhet språkets normer och anpassar på ett
 utvecklatvälutvecklat och nyanserat sätt innehåll, struktur, ord
 och begrepp till olika texttyper och genrer. Eleven använder
 också med god säkerhet olika hjälpmedel för skrivande och gör
 utveckladevälutvecklade bearbetningar av sina texter mot ökad
 uttrycksfullhet, tydlighet och kvalitet. Utifrån egna och givna och
 egna kriterier avger eleven utveckladevälutvecklade konstruktiva
 konstruktiva omdömen om egna och andras texter.


            Copyright Christian Lundahl
Ny kunskapssyn – nya per/formativa
     bedömningstekniker
1. Eleverna måste vara medvetna om kunskapens
  kvaliteter (mål/syfte och kunskapskrav)
2. De måste ges möjlighet att i handling (verb) visa var
  de är och hur de tänker
3. De måste se och uppleva att deras kunnande ökar
4. De måste ges möjlighet att arbeta mot målen innan
  slutbedömningen
          Copyright Christian Lundahl
Klassrumsbedömningens aspekter i lärandet

 1.  Tydliggöra målen och få eleverna att dela
   skolans intentioner och skolans kriterier för
   framgång
 2.  Skapa effektiva
   klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och
   uppgifter som skapar bevis/tecken på elevernas
   lärande
 3.  Ge feedback som för lärandet framåt
 4.  Aktivera eleverna som resurser för varandra
 5.  Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
          Copyright Christian Lundahl
1. Tydliggöra målen och få eleverna att dela
    skolans kriterier för framgång

Att inte veta hur ”man ligger till” är inte ett argument
 för betyg utan ett symptom på att ämnets syfte och
 undervisningen är otydlig!
          Copyright Christian Lundahl
Från prestationsmål till
     inlärningsmål
0 Jag vill ha A i franska
0 Jag vill lära mig tillräckligt mycket franska för att klara
 av de flesta vardagliga situationerna som kan uppstå
 när jag reser till Frankrike

Elever som arbetar mot prestationsmål har svårare att
 använda sina kunskaper i andra sammanhang än de
 som prövas och eleverna får svårare att ta motgångar
 (Dweck 1999)

           Copyright Christian Lundahl
Koppla syfte till undervisning till
      bedömning = Alignment
Syfte            Läraktivitet/undervisning Bedömning
Undervisningen i ämnet   Texter, samtalsövningar,   Rollspel där eleverna
vård och omsorg ska syfta omvårdnadsövningar,      försätts i
till att eleverna utvecklar praktik           vårdsituationer,
kunskaper för arbete nära                teoretiskt prov över
patienter och brukare                  begrepp eller får
inom hälso- och sjukvård                 beskriva dilemman.
samt socialtjänst.                    Samtal med
                             vårdhandledare
Undervisningen ska    Texter/instruktionsböcker,   Skriftligt prov med
utveckla elevernas    laborationer med apparatur   fakta och
kunskaper om                       reflektionsuppgifter
arbetsmiljö, säkerhet och                och/eller
ergonomi för att minska                 demonstration av
skaderisken för patienter                teknisk färdighet.
och
brukare samt personal.
Användning av       Copyright Christian Lundahl
medicinteknisk och annan
Använd elevexempel
0 Använd bedömningsexempel från de Nationella
 provens bedömningsanvisningar, eller anonymiserade
 uppgifter från tidigare elever.
0 Se till att eleverna förstår vad som värderas och inte
 minst VARFÖR
          Copyright Christian Lundahl
Teachers are truely heroes!
You may not believe it, but teachers are truely heroes.
You often complain on teachers and say that they angry and throws
 homework at you. But have you ever think what would have
 happend if they wouldn’t? The first days will probably be like
 heaven, but later then? When you have no aducation and when you
 are going into collage? Then yoy will have so bad grades that youre
 not gonna make it
But maybe some of you who's reading article are good at sports and
 don’t need any schoolwork.
Okay, lets think that you’re playing basketball i NBA which is the
 greatest league.
Imagine one day you will get hurt real bad, and you have to quit
 basket basketball. Now, you have no good grades no collage
 aducation and have never had a work before. You will never get a
 job! And when you don’t have a job, you won’t get any money, and
 if you don't have any money you can’t leave. /…/
(Skolverket, Ämnesprov English grade 9. Bedömning och exempel
 2006, s. 27f)

            Copyright Christian Lundahl
Bedömningsanvisning
Med direkt tilltal (You may not believe it, but), entusiasm och många
 frågor anslår skribenten en personlig och intresseväckande ton
 som skulle passa t.ex. på en webbsida eller i en insändare. Eleven
 kommunicerar och resonerar med läsaren, exemplifierar och ger
 ett genomtänkt intryck. Inledningen är emellertid starkare än
 avslutningen, som hade kunnat fokusera mer på att förklara den
 egna rubriken Teachers are truely heroes! Texten stannar vid ett
 slags anrop som skulle ha vunnit på fler beskrivningar och större
 tydlighet. Den ger ett något obearbetat och talspråkligt intryck
 med vissa överhoppade ord (say that they angry; you who is
 reading article). Stavning och meningsbyggnad fungerar, men
 verbbehandlingen är genomgående osäker och ibland störande
 (have you ever think; may had been; shall had listen). Eleven visar
 flera exempel på ett relativt varierat förråd av ord och fraser
 (throws homework at you; will probably be like heaven; Imagine
 one day; So finaly), vilket stärker framställningen och ger flyt i
 läsningen. Förväxlingarna leave/live; curses/courses och not now
 kan möjligen missförstås. /…/Sammantaget bedöms texten
 motsvarar målen för skriftlig färdighet.
Bedömning: Godkänd
            Copyright Christian Lundahl
2. Skapa klassrumsaktiviteter som ger
  bevis/tecken på elevernas lärande
Får eleverna visa vad de kan?
- Välj redovisningsmetod som passa ämnet och
 eleverna
- Ställ ”rika frågor”

Är du säker på att du vet vad eleverna kan?
- Diagnostiska frågor
          Copyright Christian Lundahl
Twittra om skolböcker ger
 signifikant högre betyg
0 "The Effect of Twitter on College Student Engagement
 and Grades," Journal of Computer Assisted Learning,
 November 12, 2010, R. Junco, G. Heiberger, E. Loken
         Copyright Christian Lundahl
No hands up!
Fördela frågor till ALLA elever utan att använda handuppräckning – ”fy vad
 elakt!”

Ge dem frågor och uppgifter som utmanar mer än kontrollerar. Från
 förhörsledare till ”talkshow host”. Frågorna ska vara ett ”Fönster in i
 elevernas tänkande”

Ge eleverna mer tid

Bedöm inte svaren som rätt eller fel utan fråga vidare: hur tänker du nu…, vad
 betyder det…, varför blir det så… Om du inte kan, lyssna vad dina kompisar
 säger så återkommer jag till dig så får du sammanfatta…

Få eleverna att gå från ”jag kan inte” till ”jag förstår inte”               Copyright Christian Lundahl
Konvergensfrågor och
    divergensfrågor
0 Konvergensfrågor får eleven att söka sig fram genom
 många svar till det rätta svaret

0 Divergensfrågor uppmuntrar eleven att komma på så
 många alternativa svar som möjligt

0 Kombinera: Vad kan du göra med en filt och en sten?
 (divergens) Sätt om möjligt dina användningar i
 relation till fysikaliska principer (konvergens)

          Copyright Christian Lundahl
Har eleverna förstått frågorna?
0 Använd trafikljus-metoden för att se om eleverna har
 bedömnings-literacy
0 Använd utfallet som ett lärotillfälle. Att göra det
 skrivna och individuella provet till något kollektivt
 och muntligt är att vidga respektive elevs möjlighet
 att visa vad den kan.
          Copyright Christian Lundahl
3. Ge feedback som för lärandet framåt
      Copyright Christian Lundahl
Återkopplingens fyra moment
1) Tydliggöra målet och/eller de specifika
 kunskapskvaliteterna som skulle mötas
2) Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts
3) Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller
 andras problem (felanalys)
4) Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd

“The issue with providing assessment for learning feedback
 is related to working out how to move forward
 (Black&Wiliam, 1998) along a progression (Harlen, 1998)
 after noticing a ‘gap’ (Sadler, 1989)” (Parr & Timperley
 2010, s. 80)

           Copyright Christian Lundahl
Identifiera missförstånd och utmana dem
       Copyright Christian Lundahl
Ju mer lärare gör den här typen av
 återkoppling desto bättre blir elevernas
      resultat (r=0.675)
“Keri have a look at my recount – see how it is talking
  about what has already happened. A recount is about
  something – an event or experience – that has
  happened. Yours is not all about something that has
  happened. Can you change yours so you are writing
  about what has happened instead of what you are
  going to do?”
“. . . I would suggest that you read this account out loud to
  a partner. This would help you to see where you need to
  put in punctuation to break it up so the reader can
  understand it better.” (Parr & Timperley 2010, s. 80)

          Copyright Christian Lundahl
4. Aktivera eleverna som resurser för
         varandra

Gör det individuella till något kollektiv

Arbeta med kamratbedömning
          Copyright Christian Lundahl
Diskutera resultaten offentligt. Lärande
    är kollektiva processer!
Rättandet av skripta - ’De Emendatione Scriptorum’

Det är:

”välbetänkt att genomgå rättelserna icke tyst eller
 mumlande utan med hög röst, så att alla få del av vars
 och ens såväl fel som förtjänster, varigenom de lära sig
 att under ädel tävlan [’honesta aemulatione’] för
 framtiden undvika de förra och efterlikna de senare”
 (1649, s. 80)

          Copyright Christian Lundahl
Kamratbedömning med yngre barn
En elev, vi kallar honom Kalle, läser upp en bit ur ”Kattis och den magiska kristallen” som
 är en del av en bokserie han skriver (han skriver mycket och det blir till små böcker).
 Innan Kalle läser upp har en kamrat läst och gett gensvar. Kamraten har tillsammans
 med Kalle tittat på stavfel och strukit under dem. De är ännu inte rättade.
När Kalle läst upp får eleverna som sitter nära och runt om för att höra bra kommentera
 det som de hört utifrån frågeställningen: hur man kan skriva en berättelse som är
 intressant och beskrivande. Kamraterna ger följande återkoppling:
0 Du skriver berättande text och vi ser bilder.
0 Du beskriver detaljer.
0 Du beskriver miljö och ljud.
0 Du har med känslor.
0 Det är spännande att lyssna på dina berättelser och det är spännande att läsa dem.
0 När man läser vill man höra fortsättningen.
0 Du läser med inlevelse.
                Copyright Christian Lundahl
Klasskamraterna ska också säga vad de tycker att Kalle behöver utveckla och
  lyfter då fram att han behöver se över sin stavning bättre: ”Det är svårt att
  läsa din text med många stavfel”, säger en elev.
Efter elevernas återkoppling kompletterar Ulrika (läraren) med sina
  kommentarer. Hon säger att texten innehåller mycket dialoger och att Kalle
  därför bör tänka på:
0 Att använda talstreck i början av dialogen.
0 Att du börjar på ny rad när någon talar och när du byter talare.
0 Att du kan försöka varva dialoger med att berätta om det som händer.
Ulrika frågar sedan hur Kalle tänker arbeta vidare med sin text. Kalle säger att
  han ska renskriva Magiska kristallen på dator. (Andra elever tipsar om att det
  finns stavningsprogram och då få man tips på hur ordet ska stavas. Att om ett
  ord är felstavat syns det med en röd linje under ordet). Kalle säger också att
  han ska renskriva sina böcker som han skrev i 1:an, 2:an och 3:an. ”De kan bli
  böcker att läsa för yngre barn”, säger han. Ulrika kommenterar och säger ”Du
  har många bilder i dina första böcker. Hur gör vi med dem? Jag kan scanna in
  dina bilder så att de kommer med i första böckerna”. Magiska kristallen som
  Kalle skrivit i fyran innehåller dock inga bilder, bara en karta. Kalle
  kommenterar: ”den boken är för äldre elever, den behöver inte bilder. Jag
  skriver så att det skapas bilder.”
              Copyright Christian Lundahl
5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget
         lärande
Skolan blir lätt en plats dit eleverna går för att se lärare
 arbeta. Bara den som är aktiv i sitt lärande lär sig. En
 viktig förutsättning är att lära eleverna att smart är
 inget du är utan något du kan bli.
Det gäller att skapa ett utgångsläge där elever känner
 att den kan bli i princip vad som helst om man
 anstränger sig och lär sig att arbeta på rätt sätt.
          Copyright Christian Lundahl
Betyg och bedömning
      Lgr2011
Mål
Skolans mål är att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och
 ställa egen och andras bedömning i relation till de
 egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
          Copyright Christian Lundahl
Halva rättningar
0 Ingen poäng ”comment only” kan användas här. Tre
 uppgifter har du inte löst på rätt sätt. Fundera över
 vilka det kan vara, vilka du kände dig osäker över, och
 förklara vad du tror gick fel.
0 I en uppsats kan man sätta G (grammatik), S
 (stavning), P (punkt/komma) vid det stycke där något
 har blivit fel (raden för yngre barn). Eleven ska sedan
 själv upptäcka felet och åtgärda det.          Copyright Christian Lundahl
Pre-flight checklist
0  Har du gjort klart för dig vem du skriver texten för och varför?
0  Skriver du det viktigast först?
0  Innehåller din text bara den information läsaren behöver?
0  Har du formulerat rubrikerna som påståenden, uppmaningar
  eller frågor?
0  Använder du nyckelord och verb i rubriker?
0  Använder du samma ord varje gång du nämnde en företeelse?
0  Har du skrivit ut alla förkortningar?
0  Använder du många engelska ord?
0  Har du slagit upp alla ord du är osäker på?
0  Har du gjort en stavningskontroll?
0  Har du korrekturläst med papper och penna?
0  Har du låtit någon annan läsa din text?

             Copyright Christian Lundahl
                   Forsberg (2008): Tydliga texter
Det är inte en till sak som ska göras
 – det ligger redan i uppdraget
      Copyright Christian Lundahl
Skolans syfte
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
  elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
  Den ska främja alla barns och elevers utveckling och
  lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
  också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
  rättigheterna och de grundläggande demokratiska
  värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika
  behov. /…/
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
  främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till
  aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
  individer och medborgare. (SFS 2010:800)

           Copyright Christian Lundahl
Vad är då skolans resultat?
0 Kunskaper
0 Utveckla aktivitet, kreativitet och individuellt ansvar
0 Livslång lust att lära
0 Respekt för människors lika värden
0 Demokratiska värderingar
0 Se de egna behoven
0 God kommunikation med hemmen           Copyright Christian Lundahl
Bedömning för lärande – ”the missing link”
       Copyright Christian Lundahl
Bedömning för lärande -
   konklusion


SYNLIGHET – DELAKTIGHET – ANSVAR
      Copyright Christian Lundahl
Mot en policy för bedömning
Syftet med en policy är att markera:
0 Vilken värdegrund (syn på elever, lärande, kunskap) skolans
 bedömningar vilar på
0 Att all bedömning ytterst syftar till att främja lärande
0 Att bedömning och undervisning hör ihop
0 Att eleverna har möjlighet till inflytande över hur de ska visa sitt
 kunnande
0 Att formativ och summativ bedömning sker i balans och att det
 tas fram ett schema för årets viktigaste prov
0 Att det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring bedömning
0 Att pedagogerna får det stöd som behövs från ledningen för att
 utveckla bedömningen tillsammans, att samsyn råder
0 Att bedömningsarbetet utvärderas och följs upp
0 Att det finns en plan för hur skolans mål och resultat
 kommuniceras, där lärandemålen står i centrum

             Copyright Christian Lundahl
Exempel på värdegrund för
   bedömning
0 Skolan som en lärande kultur/lärandegemenskap
0 Att eleverna frågar sig vad har jag lärt mig idag
0 Att lärarna funderar på i vad mån de kan vara en ”felkälla”
0 Fokus på vad eleverna lärt sig inte vad de gjort
0 Väcka elevernas egna intresse för att dokumentera sina
 framsteg och sin utveckling
0 Tydliggöra rektors ansvar för att balansera kontroll och
 lärande
0 Utgå ifrån att elevernas olika förståelse av X är en källa att
 bygga lektioner av
0 Att eleverna känner att de får visa vad de kan på ett
 rättvisande sätt

           Copyright Christian Lundahl
Det finns ett vägval att göra och det böra vara
       lärarna som gör det

 Två vägar för bedömning:

 Regeringens: Mäta, jämföra, förbättra

 Forskningens: Bedöma, förstå, utveckla
          Copyright Christian Lundahl
Diskussionsfrågor
0 Hur kan vi som lärare återta initiativet över skolans
  bedömningar?
0  Hur ser vi på relationen mellan bedömning och motivation?
0  Hur ser vi på relationen bedömning och
  undervisning(splanering)?
0  Vilken eller vilka formativa bedömningsstrategier lämpar sig i
  mina klasser/ämnen och vilka kan vara svårare att tillämpa?
0  Hur kan vi kommunicera elevernas resultat till dem själva och till
  deras föräldrar och till kommunledningen så att lärandet hamnar
  i fokus och inte statistik?
0  Hinder och möjligheter med de nya kursplanerna och betygen…             Copyright Christian Lundahl
Tid för självbedömning – lärare och
    rektorer (skala 1 till 5)
1.  Jag förstår och kan artikulera målen för undervisningen
   innan undervisningen påbörjas
2.  Mina studenter blir regelbundet informerade om mål
   och betygskriterier på ett sätt så att alla förstår dem
3.  Mina elever kan beskriva vilka mål de ska nå, var de är
   nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras
   lärande
4.  Jag kan omvandla mål och kriterier till
   bedömningsformer som ger korrekt information om hur
   det går för eleverna
5.  Jag använder löpande klassrumsbedömningar när jag
   hjälper eleverna och/eller planerar (om) min
   undervisning

           Copyright Christian Lundahl
Forts.
6. Den feedback jag ger till eleverna är
 beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och
 hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta
 lärande
7. Mina elever är involverade och aktiva i bedömningen
 av sig själva och sina klasskamrater och använder
 feedback för sitt fortsatta lärande
8. Mina elever är aktiva i klassrumsdialogen om sitt och
 de andras lärande och tar därmed ansvar förr det
 egna och klasskamraternas lärande
9. Jag förstår relationen mellan
 bedömning, motivation, framsteg och självkänsla
 (Fritt från Rick Stiggins 2009:135)
          Copyright Christian Lundahl
Självskattning skolledare
Bedömningspolicy
0 Skolan har antagit en vägledande bedömningsfilosofi eller
 värdegrund för bedömningar.
0 Vår bedömningspolicy är till för att skapa lust och möjligheter och
 bygger inte på krav och regleringar.
0 Bedömningspolicyn är också synlig i personalpolicy och
 personalutvärderingar.
0 Bedömningspolicyn genomsyrar utvecklingspolicyn
0 Budgetfördelningen bygger på att tillgodose behoven både av
 bedömning för lärande och av lärande.
0 Vi har identifierat vilken bedömningspolicy som på ledningsnivå
 skapar bäst förutsättningar för praktiken.
0 Vårt arbete med att utveckla bedömningspolicy är systematiskt.
0 Vi utvärderar vår bedömningspolicy rutinmässigt.
0 Vår vision definierar hur bedömning hör ihop med undervisning och
 lärande.
0 Vi definierar framgång som framgång för alla elever.
            Copyright Christian Lundahl
Resultatproduktion och
       resultatkommunikation
0 Det finns en tydlig plan över årets alla summativa, eller
 större, bedömningar, där såväl mål framgår som hur resultaten ska
 användas.
0 Det finns ett schema som koordinerar nationella prov/utvärderingar
 och olika typer av lokala bedömningar/utvärderingar.
0 Kommunikationen med föräldrarna fokuserar på elevens prestationer
 i förhållande till mål och kriterier.
0 Mål och kriterier har anpassats till att bli elev- och föräldravänliga.
0 Skolan använder ett webbaserat system för att kommunicera resultat.
0 Skolan försäkrar sig om att informationen når fram.
0 Skolan rapporterar resultaten till föräldrarna på fler sätt än via
 statistik.
0 Eleverna har möjlighet att vara med och påverka formen för att
 redovisa/presentera sina arbeten.


             Copyright Christian Lundahl
Lästips
0 Länk till skolverkets
 bedömningsstöd:http://www.skolverket.se/kursplan
 er-och-betyg/2.2454/2.2911/2.3109/bedomning-av-
 muntliga-prestationer-1.21279

0 Länk till lärare som arbetat med kamratbedömning
 och gensvar:
http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/S
pecial/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=24b339
8cdbc24467a98d986c51f54c72
Länkar
0 Frågor:
 http://www.youtube.com/watch?v=5uKqs3D0Z0M

0 Feedback: http://www.slideshare.net/ash77/gudie-
 to-whole-class-feedback

0 Sök med hjälp av google video på ”assessment for
 learning” för fler filmer om BFL. Sök också på
 www.slideshare.net för powerpoint-presentationer.


         Copyright Christian Lundahl
Lästips
Följ även min blogg: www.skoloverstyrelsen.se,
 hemsida: www.bedomningforlarande.se, Twitter:
 @DrLundahl
         Copyright Christian Lundahl
1 sur 61

Recommandé

FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2 par
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2Framtidens Lärande
3.8K vues40 diapositives
Kursintroduktion entreprenörskap par
Kursintroduktion entreprenörskapKursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskapDaniel Nordström
2.1K vues33 diapositives
Introduktion om entreprenörskap par
Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapDaniel Nordström
1.6K vues22 diapositives
Stockholm stad 101117 par
Stockholm stad 101117Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117Pedagog Stockholm
841 vues36 diapositives
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan par
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanCochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanMalin Frykman
512 vues28 diapositives
Bedömning - en aktuell och central uppgift par
Bedömning - en aktuell och central uppgiftBedömning - en aktuell och central uppgift
Bedömning - en aktuell och central uppgiftLärarrummet
628 vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Matematik vingaker par
Matematik vingakerMatematik vingaker
Matematik vingakerPacBer
1K vues85 diapositives
Bfl digitalt par
Bfl digitaltBfl digitalt
Bfl digitaltAnders Holmgren
805 vues46 diapositives
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07 par
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
620 vues31 diapositives
Träff 1 bedömningspolicyn par
Träff 1 bedömningspolicynTräff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicynSundsvalls kommun
337 vues34 diapositives
Bfl lilla edet 13 aug 2013 par
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
728 vues37 diapositives
Kungälv par
KungälvKungälv
KungälvAnnica Leaf
747 vues29 diapositives

Similaire à Clundahlhandout2012vt 120318113217-phpapp01

Entreprenöriellt lärande par
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeSandra Svensson GR
469 vues16 diapositives
Diseröd tillfälle 2 par
Diseröd tillfälle 2 Diseröd tillfälle 2
Diseröd tillfälle 2 Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
341 vues20 diapositives
Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boke... par
Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boke...Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boke...
Datorer och elevernas motivation. Några skisser till aktiviteter utifrån boke...Fleischer Kompetensutveckling
2.6K vues10 diapositives
BFL genom RUC Högskolan i Halmstad par
BFL genom RUC Högskolan i HalmstadBFL genom RUC Högskolan i Halmstad
BFL genom RUC Högskolan i HalmstadSandra Svensson GR
544 vues24 diapositives
Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktober par
Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktoberDexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktober
Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktoberAnna Martinsson
953 vues23 diapositives
Hur vet jag att jag är på rätt par
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättKUB-projektet
406 vues13 diapositives

Similaire à Clundahlhandout2012vt 120318113217-phpapp01(20)

Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktober par Anna Martinsson
Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktoberDexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktober
Dexter vs. formativ bedömning - Studiedag 13 oktober
Anna Martinsson953 vues
Hur vet jag att jag är på rätt par KUB-projektet
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Att odla en gemensam bedömningskultur par Malin Frykman
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
Malin Frykman851 vues
Varberg bedömning för lärande kopia par Karl Alfredsson
Varberg bedömning för lärande kopiaVarberg bedömning för lärande kopia
Varberg bedömning för lärande kopia
Karl Alfredsson756 vues
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola par frokenmalla
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
frokenmalla8K vues
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd par mittlarande
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
mittlarande616 vues
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet par Sandra Svensson GR
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2 par mittlarande
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
mittlarande347 vues
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete par Sandra Svensson GR
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

Clundahlhandout2012vt 120318113217-phpapp01

 • 2. Föreläsningens argument 0 Ingenting kan vara så negativt för lärandet som dåliga bedömningar 0 Bedömning använt på rätt sätt är däremot det bästa didaktiska redskapet för att främja lärandet 0 Skolans personal behöver återerövra en förlorad bedömarkompetens 0 Bedömning för lärandet kan förbättra resultaten med 100 procent 0 Det är nödvändigt att ha en bedömningspolicy Copyright Christian Lundahl
 • 3. Utvärdering och bedömning Central Lokal Summativa syften Utvärdering Formativa Bedömning syften Kunskaper Beteende Copyright Christian Lundahl
 • 4. Visible learning 0 Hattie 2009 har analyserat resultaten av 50000 effektstudier: ”[T]he biggest effects on students learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers” (2009:23) Bedömning för lärande hjälper lärare att se hur de kan förändra sin undervisning och det hjälper eleverna att se vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de ska lära sig det. Läroprocesser är oförutsägbara – därför måste de konstant synliggöras Copyright Christian Lundahl
 • 5. Att synliggöra, men vad och hur Copyright Christian Lundahl
 • 6. Konventionella bedömningar 0 Är skriftliga 0 Har skrivits av enskilda elever och inte i grupp 0 Har skrivits utan hjälpmedel 0 Har besvarats under tidsbegränsning 0 Börjar med enkla frågor men blir successivt svårare 0 Har begränsat svarsutrymme 0 Bedöms med poäng (eller motsvarande) som vägs samman till en totalpoäng eller ett provbetyg 0 Konventionella prov är uppbyggda precis som intelligenstester (Jönsson 2009:10) Copyright Christian Lundahl
 • 7. Problem med konventionella bedömningar Copyright Christian Lundahl
 • 8. Red pen mentality - bristfokus Utdrag 7: Ett enda litet fel Lärare : Vi har haft ett par stycken rättstavningsprov där, och på första hade du ju 39 av 40 poäng på och det andra 42 av 42. Så det var alltså … Mamma : Mm. Lärare : … ett enda litet fel på dom. (Hofvendahl 2010) Copyright Christian Lundahl
 • 9. Symboliskt och ytligt lärande 0 ”Jag kan lära in 60 siffror i rad om jag får dom på papper i en timme.” 0 ”Tänk dig att på mitt svagaste ämne, engelska, fick jag 101,5 av 120. 7:e i klassen, och vi är ca 25 i klassen. På de andra proven har jag varit 2:a och 3:a i klassen.” 0 ”Något annat som är kul är när jag slår en i min klass som heter Mats Hansson, för han och jag är ganska lika i många ämnen.” 0 ”Jag tänker nog mycket på att bli färdig fort. Har någon av mina kompisar blivit färdiga före mig känner jag mig jättestressad. Och då kan jag inte koncentrera mig.” Copyright Christian Lundahl
 • 10. Bedömning och motivation för den högra hjärnhalvan Copyright Christian Lundahl
 • 11. Platsbanken 2011 (www.arbetsformedlingen .se) Art director Vi söker dig som Har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT, grafik eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta i liknande roller tidigare och trivs med att arbeta i projektform. Vidare har du goda kunskaper i Adobes produkter. Som person är du kreativ, effektiv och bra på att samarbeta. Du har en helhetssyn och trivs i en ledande roll. Ekonomihandläggare Är gymnasieekonom och som har kompletterat med högskolepoäng inom ekonomiområdet ex. med poäng inom företagsekonomi. Då du kommer att arbeta i en internationell och forskningsnära verksamhet är mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift ett krav för tjänsten. Som person är du energisk, serviceinriktad, noggrann. Du har lätt för att motivera och engagera och trivs med att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningschefer och projektledare där en pedagogisk förmåga att förmedla kunskap och att kunna motivera beslut inom ekonomi är viktigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hemsidor. Copyright Christian Lundahl
 • 12. De yttre incitamentens effekt på inre motivation 0 Hämmar självständigt tänkande 0 Skapar stress 0 Leder till beroende av bekräftelse 0 Kortsiktigt och snävt tänkande 0 Kan hämma kreativitet 0 Kan hämma problemlösning 0 Uppmuntrar till fusk eller genvägar Copyright Christian Lundahl
 • 13. Yttre krav har också effekter på lärares undervisning 0 Lärare blir mer kontrollerande än stödjande 0 Vågar inte stanna upp och säkerställa förståelse 0 Blir mer föreläsande, kritiserande, berömmande, styrande (lotsning) 0 Ger inte eleverna tid att hitta sina inre motiv Elliot & Dweck 2005 s. 362 Copyright Christian Lundahl
 • 14. Från yttre till inre motivation 0 Traditionella uppfattningar om motivation bygger på föreställning att det går att betinga fram lärande och gott beteende med belöningar och bestraffningar. Det kallas behaviorism. 0 Ny motivationsteori bygger på föreställningar om individens behov av att styra och reglera sig själv mot ökad kompetens. Det kallas Self-Determination Theory (SDT) – Självbestämmande teori. Eleverna måste utveckla egna motiv till lärandet Copyright Christian Lundahl
 • 15. Att främja självständiga motiv till lärandet 0 Lyssna in 0 Ställa frågor om elevens intressen 0 Erkänna elevernas perspektiv på saker och ting 0 Reflektera kring elevernas frågor 0 Läraren visar, paradoxalt nog, hög grad av delaktighet i läroprocesserna och står för både motstånd och erkännanden (Elliot & Dweck 2005, 304) 0 Optimerar elevernas utmaningar 0 Ge möjlighet att utforska och experimentera (s. 580) 0 Möjlighet att göra egna val (s. 586) 0 Skapa lärandemål Copyright Christian Lundahl
 • 16. Bedömning och kunskapssyn Copyright Christian Lundahl
 • 17. 1990 - Från kunskap till ”kunskapande” Lpo/Lpf 94 signalerar en övergång från en syn på kunskap som substantiv till en syn på kunskap som verb, som något performativt. Det påverkar bedömandet Copyright Christian Lundahl
 • 18. Kursplanerna 2011, Svenska 1 gymnasiet Kunskapskrav Betyget A: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. /…/ Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.(Svenska kunskapskrav 2011) Copyright Christian Lundahl
 • 19. Hur ser vi på progression 0 Det relativa betygssystemet mätte progression som skillnader mellan individer 0 Det tidigare betygssystemet såg progression som skillnader mellan olika typer av kunskaper 0 Det nya betygssystemet slätar ut skillnaderna mellan olika kunskaper men betraktar dem kvantitativt Copyright Christian Lundahl
 • 20. C och A Svenska skrivning De texter eleven skriver är tydliga och i hög grad nyanserade och detaljerade. De innehåller utveckladevälutvecklade gestaltande beskrivningar, god språklig och stilistisk variation samt berättargrepp och textbindning av utveckladvälutvecklad och nyanserad karaktär. I sina texter använder eleven med mycket god säkerhet språkets normer och anpassar på ett utvecklatvälutvecklat och nyanserat sätt innehåll, struktur, ord och begrepp till olika texttyper och genrer. Eleven använder också med god säkerhet olika hjälpmedel för skrivande och gör utveckladevälutvecklade bearbetningar av sina texter mot ökad uttrycksfullhet, tydlighet och kvalitet. Utifrån egna och givna och egna kriterier avger eleven utveckladevälutvecklade konstruktiva konstruktiva omdömen om egna och andras texter. Copyright Christian Lundahl
 • 21. Ny kunskapssyn – nya per/formativa bedömningstekniker 1. Eleverna måste vara medvetna om kunskapens kvaliteter (mål/syfte och kunskapskrav) 2. De måste ges möjlighet att i handling (verb) visa var de är och hur de tänker 3. De måste se och uppleva att deras kunnande ökar 4. De måste ges möjlighet att arbeta mot målen innan slutbedömningen Copyright Christian Lundahl
 • 22. Klassrumsbedömningens aspekter i lärandet 1. Tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång 2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar bevis/tecken på elevernas lärande 3. Ge feedback som för lärandet framåt 4. Aktivera eleverna som resurser för varandra 5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande Copyright Christian Lundahl
 • 23. 1. Tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans kriterier för framgång Att inte veta hur ”man ligger till” är inte ett argument för betyg utan ett symptom på att ämnets syfte och undervisningen är otydlig! Copyright Christian Lundahl
 • 24. Från prestationsmål till inlärningsmål 0 Jag vill ha A i franska 0 Jag vill lära mig tillräckligt mycket franska för att klara av de flesta vardagliga situationerna som kan uppstå när jag reser till Frankrike Elever som arbetar mot prestationsmål har svårare att använda sina kunskaper i andra sammanhang än de som prövas och eleverna får svårare att ta motgångar (Dweck 1999) Copyright Christian Lundahl
 • 25. Koppla syfte till undervisning till bedömning = Alignment Syfte Läraktivitet/undervisning Bedömning Undervisningen i ämnet Texter, samtalsövningar, Rollspel där eleverna vård och omsorg ska syfta omvårdnadsövningar, försätts i till att eleverna utvecklar praktik vårdsituationer, kunskaper för arbete nära teoretiskt prov över patienter och brukare begrepp eller får inom hälso- och sjukvård beskriva dilemman. samt socialtjänst. Samtal med vårdhandledare Undervisningen ska Texter/instruktionsböcker, Skriftligt prov med utveckla elevernas laborationer med apparatur fakta och kunskaper om reflektionsuppgifter arbetsmiljö, säkerhet och och/eller ergonomi för att minska demonstration av skaderisken för patienter teknisk färdighet. och brukare samt personal. Användning av Copyright Christian Lundahl medicinteknisk och annan
 • 26. Använd elevexempel 0 Använd bedömningsexempel från de Nationella provens bedömningsanvisningar, eller anonymiserade uppgifter från tidigare elever. 0 Se till att eleverna förstår vad som värderas och inte minst VARFÖR Copyright Christian Lundahl
 • 27. Teachers are truely heroes! You may not believe it, but teachers are truely heroes. You often complain on teachers and say that they angry and throws homework at you. But have you ever think what would have happend if they wouldn’t? The first days will probably be like heaven, but later then? When you have no aducation and when you are going into collage? Then yoy will have so bad grades that youre not gonna make it But maybe some of you who's reading article are good at sports and don’t need any schoolwork. Okay, lets think that you’re playing basketball i NBA which is the greatest league. Imagine one day you will get hurt real bad, and you have to quit basket basketball. Now, you have no good grades no collage aducation and have never had a work before. You will never get a job! And when you don’t have a job, you won’t get any money, and if you don't have any money you can’t leave. /…/ (Skolverket, Ämnesprov English grade 9. Bedömning och exempel 2006, s. 27f) Copyright Christian Lundahl
 • 28. Bedömningsanvisning Med direkt tilltal (You may not believe it, but), entusiasm och många frågor anslår skribenten en personlig och intresseväckande ton som skulle passa t.ex. på en webbsida eller i en insändare. Eleven kommunicerar och resonerar med läsaren, exemplifierar och ger ett genomtänkt intryck. Inledningen är emellertid starkare än avslutningen, som hade kunnat fokusera mer på att förklara den egna rubriken Teachers are truely heroes! Texten stannar vid ett slags anrop som skulle ha vunnit på fler beskrivningar och större tydlighet. Den ger ett något obearbetat och talspråkligt intryck med vissa överhoppade ord (say that they angry; you who is reading article). Stavning och meningsbyggnad fungerar, men verbbehandlingen är genomgående osäker och ibland störande (have you ever think; may had been; shall had listen). Eleven visar flera exempel på ett relativt varierat förråd av ord och fraser (throws homework at you; will probably be like heaven; Imagine one day; So finaly), vilket stärker framställningen och ger flyt i läsningen. Förväxlingarna leave/live; curses/courses och not now kan möjligen missförstås. /…/Sammantaget bedöms texten motsvarar målen för skriftlig färdighet. Bedömning: Godkänd Copyright Christian Lundahl
 • 29. 2. Skapa klassrumsaktiviteter som ger bevis/tecken på elevernas lärande Får eleverna visa vad de kan? - Välj redovisningsmetod som passa ämnet och eleverna - Ställ ”rika frågor” Är du säker på att du vet vad eleverna kan? - Diagnostiska frågor Copyright Christian Lundahl
 • 30. Twittra om skolböcker ger signifikant högre betyg 0 "The Effect of Twitter on College Student Engagement and Grades," Journal of Computer Assisted Learning, November 12, 2010, R. Junco, G. Heiberger, E. Loken Copyright Christian Lundahl
 • 31. No hands up! Fördela frågor till ALLA elever utan att använda handuppräckning – ”fy vad elakt!” Ge dem frågor och uppgifter som utmanar mer än kontrollerar. Från förhörsledare till ”talkshow host”. Frågorna ska vara ett ”Fönster in i elevernas tänkande” Ge eleverna mer tid Bedöm inte svaren som rätt eller fel utan fråga vidare: hur tänker du nu…, vad betyder det…, varför blir det så… Om du inte kan, lyssna vad dina kompisar säger så återkommer jag till dig så får du sammanfatta… Få eleverna att gå från ”jag kan inte” till ”jag förstår inte” Copyright Christian Lundahl
 • 32. Konvergensfrågor och divergensfrågor 0 Konvergensfrågor får eleven att söka sig fram genom många svar till det rätta svaret 0 Divergensfrågor uppmuntrar eleven att komma på så många alternativa svar som möjligt 0 Kombinera: Vad kan du göra med en filt och en sten? (divergens) Sätt om möjligt dina användningar i relation till fysikaliska principer (konvergens) Copyright Christian Lundahl
 • 33. Har eleverna förstått frågorna? 0 Använd trafikljus-metoden för att se om eleverna har bedömnings-literacy 0 Använd utfallet som ett lärotillfälle. Att göra det skrivna och individuella provet till något kollektivt och muntligt är att vidga respektive elevs möjlighet att visa vad den kan. Copyright Christian Lundahl
 • 34. 3. Ge feedback som för lärandet framåt Copyright Christian Lundahl
 • 35. Återkopplingens fyra moment 1) Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle mötas 2) Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts 3) Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem (felanalys) 4) Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd “The issue with providing assessment for learning feedback is related to working out how to move forward (Black&Wiliam, 1998) along a progression (Harlen, 1998) after noticing a ‘gap’ (Sadler, 1989)” (Parr & Timperley 2010, s. 80) Copyright Christian Lundahl
 • 36. Identifiera missförstånd och utmana dem Copyright Christian Lundahl
 • 37. Ju mer lärare gör den här typen av återkoppling desto bättre blir elevernas resultat (r=0.675) “Keri have a look at my recount – see how it is talking about what has already happened. A recount is about something – an event or experience – that has happened. Yours is not all about something that has happened. Can you change yours so you are writing about what has happened instead of what you are going to do?” “. . . I would suggest that you read this account out loud to a partner. This would help you to see where you need to put in punctuation to break it up so the reader can understand it better.” (Parr & Timperley 2010, s. 80) Copyright Christian Lundahl
 • 38. 4. Aktivera eleverna som resurser för varandra Gör det individuella till något kollektiv Arbeta med kamratbedömning Copyright Christian Lundahl
 • 39. Diskutera resultaten offentligt. Lärande är kollektiva processer! Rättandet av skripta - ’De Emendatione Scriptorum’ Det är: ”välbetänkt att genomgå rättelserna icke tyst eller mumlande utan med hög röst, så att alla få del av vars och ens såväl fel som förtjänster, varigenom de lära sig att under ädel tävlan [’honesta aemulatione’] för framtiden undvika de förra och efterlikna de senare” (1649, s. 80) Copyright Christian Lundahl
 • 40. Kamratbedömning med yngre barn En elev, vi kallar honom Kalle, läser upp en bit ur ”Kattis och den magiska kristallen” som är en del av en bokserie han skriver (han skriver mycket och det blir till små böcker). Innan Kalle läser upp har en kamrat läst och gett gensvar. Kamraten har tillsammans med Kalle tittat på stavfel och strukit under dem. De är ännu inte rättade. När Kalle läst upp får eleverna som sitter nära och runt om för att höra bra kommentera det som de hört utifrån frågeställningen: hur man kan skriva en berättelse som är intressant och beskrivande. Kamraterna ger följande återkoppling: 0 Du skriver berättande text och vi ser bilder. 0 Du beskriver detaljer. 0 Du beskriver miljö och ljud. 0 Du har med känslor. 0 Det är spännande att lyssna på dina berättelser och det är spännande att läsa dem. 0 När man läser vill man höra fortsättningen. 0 Du läser med inlevelse. Copyright Christian Lundahl
 • 41. Klasskamraterna ska också säga vad de tycker att Kalle behöver utveckla och lyfter då fram att han behöver se över sin stavning bättre: ”Det är svårt att läsa din text med många stavfel”, säger en elev. Efter elevernas återkoppling kompletterar Ulrika (läraren) med sina kommentarer. Hon säger att texten innehåller mycket dialoger och att Kalle därför bör tänka på: 0 Att använda talstreck i början av dialogen. 0 Att du börjar på ny rad när någon talar och när du byter talare. 0 Att du kan försöka varva dialoger med att berätta om det som händer. Ulrika frågar sedan hur Kalle tänker arbeta vidare med sin text. Kalle säger att han ska renskriva Magiska kristallen på dator. (Andra elever tipsar om att det finns stavningsprogram och då få man tips på hur ordet ska stavas. Att om ett ord är felstavat syns det med en röd linje under ordet). Kalle säger också att han ska renskriva sina böcker som han skrev i 1:an, 2:an och 3:an. ”De kan bli böcker att läsa för yngre barn”, säger han. Ulrika kommenterar och säger ”Du har många bilder i dina första böcker. Hur gör vi med dem? Jag kan scanna in dina bilder så att de kommer med i första böckerna”. Magiska kristallen som Kalle skrivit i fyran innehåller dock inga bilder, bara en karta. Kalle kommenterar: ”den boken är för äldre elever, den behöver inte bilder. Jag skriver så att det skapas bilder.” Copyright Christian Lundahl
 • 42. 5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande Skolan blir lätt en plats dit eleverna går för att se lärare arbeta. Bara den som är aktiv i sitt lärande lär sig. En viktig förutsättning är att lära eleverna att smart är inget du är utan något du kan bli. Det gäller att skapa ett utgångsläge där elever känner att den kan bli i princip vad som helst om man anstränger sig och lär sig att arbeta på rätt sätt. Copyright Christian Lundahl
 • 43. Betyg och bedömning Lgr2011 Mål Skolans mål är att varje elev • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Copyright Christian Lundahl
 • 44. Halva rättningar 0 Ingen poäng ”comment only” kan användas här. Tre uppgifter har du inte löst på rätt sätt. Fundera över vilka det kan vara, vilka du kände dig osäker över, och förklara vad du tror gick fel. 0 I en uppsats kan man sätta G (grammatik), S (stavning), P (punkt/komma) vid det stycke där något har blivit fel (raden för yngre barn). Eleven ska sedan själv upptäcka felet och åtgärda det. Copyright Christian Lundahl
 • 45. Pre-flight checklist 0 Har du gjort klart för dig vem du skriver texten för och varför? 0 Skriver du det viktigast först? 0 Innehåller din text bara den information läsaren behöver? 0 Har du formulerat rubrikerna som påståenden, uppmaningar eller frågor? 0 Använder du nyckelord och verb i rubriker? 0 Använder du samma ord varje gång du nämnde en företeelse? 0 Har du skrivit ut alla förkortningar? 0 Använder du många engelska ord? 0 Har du slagit upp alla ord du är osäker på? 0 Har du gjort en stavningskontroll? 0 Har du korrekturläst med papper och penna? 0 Har du låtit någon annan läsa din text? Copyright Christian Lundahl Forsberg (2008): Tydliga texter
 • 46. Det är inte en till sak som ska göras – det ligger redan i uppdraget Copyright Christian Lundahl
 • 47. Skolans syfte 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. /…/ Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 2010:800) Copyright Christian Lundahl
 • 48. Vad är då skolans resultat? 0 Kunskaper 0 Utveckla aktivitet, kreativitet och individuellt ansvar 0 Livslång lust att lära 0 Respekt för människors lika värden 0 Demokratiska värderingar 0 Se de egna behoven 0 God kommunikation med hemmen Copyright Christian Lundahl
 • 49. Bedömning för lärande – ”the missing link” Copyright Christian Lundahl
 • 50. Bedömning för lärande - konklusion SYNLIGHET – DELAKTIGHET – ANSVAR Copyright Christian Lundahl
 • 51. Mot en policy för bedömning Syftet med en policy är att markera: 0 Vilken värdegrund (syn på elever, lärande, kunskap) skolans bedömningar vilar på 0 Att all bedömning ytterst syftar till att främja lärande 0 Att bedömning och undervisning hör ihop 0 Att eleverna har möjlighet till inflytande över hur de ska visa sitt kunnande 0 Att formativ och summativ bedömning sker i balans och att det tas fram ett schema för årets viktigaste prov 0 Att det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring bedömning 0 Att pedagogerna får det stöd som behövs från ledningen för att utveckla bedömningen tillsammans, att samsyn råder 0 Att bedömningsarbetet utvärderas och följs upp 0 Att det finns en plan för hur skolans mål och resultat kommuniceras, där lärandemålen står i centrum Copyright Christian Lundahl
 • 52. Exempel på värdegrund för bedömning 0 Skolan som en lärande kultur/lärandegemenskap 0 Att eleverna frågar sig vad har jag lärt mig idag 0 Att lärarna funderar på i vad mån de kan vara en ”felkälla” 0 Fokus på vad eleverna lärt sig inte vad de gjort 0 Väcka elevernas egna intresse för att dokumentera sina framsteg och sin utveckling 0 Tydliggöra rektors ansvar för att balansera kontroll och lärande 0 Utgå ifrån att elevernas olika förståelse av X är en källa att bygga lektioner av 0 Att eleverna känner att de får visa vad de kan på ett rättvisande sätt Copyright Christian Lundahl
 • 53. Det finns ett vägval att göra och det böra vara lärarna som gör det Två vägar för bedömning: Regeringens: Mäta, jämföra, förbättra Forskningens: Bedöma, förstå, utveckla Copyright Christian Lundahl
 • 54. Diskussionsfrågor 0 Hur kan vi som lärare återta initiativet över skolans bedömningar? 0 Hur ser vi på relationen mellan bedömning och motivation? 0 Hur ser vi på relationen bedömning och undervisning(splanering)? 0 Vilken eller vilka formativa bedömningsstrategier lämpar sig i mina klasser/ämnen och vilka kan vara svårare att tillämpa? 0 Hur kan vi kommunicera elevernas resultat till dem själva och till deras föräldrar och till kommunledningen så att lärandet hamnar i fokus och inte statistik? 0 Hinder och möjligheter med de nya kursplanerna och betygen… Copyright Christian Lundahl
 • 55. Tid för självbedömning – lärare och rektorer (skala 1 till 5) 1. Jag förstår och kan artikulera målen för undervisningen innan undervisningen påbörjas 2. Mina studenter blir regelbundet informerade om mål och betygskriterier på ett sätt så att alla förstår dem 3. Mina elever kan beskriva vilka mål de ska nå, var de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande 4. Jag kan omvandla mål och kriterier till bedömningsformer som ger korrekt information om hur det går för eleverna 5. Jag använder löpande klassrumsbedömningar när jag hjälper eleverna och/eller planerar (om) min undervisning Copyright Christian Lundahl
 • 56. Forts. 6. Den feedback jag ger till eleverna är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande 7. Mina elever är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande 8. Mina elever är aktiva i klassrumsdialogen om sitt och de andras lärande och tar därmed ansvar förr det egna och klasskamraternas lärande 9. Jag förstår relationen mellan bedömning, motivation, framsteg och självkänsla (Fritt från Rick Stiggins 2009:135) Copyright Christian Lundahl
 • 57. Självskattning skolledare Bedömningspolicy 0 Skolan har antagit en vägledande bedömningsfilosofi eller värdegrund för bedömningar. 0 Vår bedömningspolicy är till för att skapa lust och möjligheter och bygger inte på krav och regleringar. 0 Bedömningspolicyn är också synlig i personalpolicy och personalutvärderingar. 0 Bedömningspolicyn genomsyrar utvecklingspolicyn 0 Budgetfördelningen bygger på att tillgodose behoven både av bedömning för lärande och av lärande. 0 Vi har identifierat vilken bedömningspolicy som på ledningsnivå skapar bäst förutsättningar för praktiken. 0 Vårt arbete med att utveckla bedömningspolicy är systematiskt. 0 Vi utvärderar vår bedömningspolicy rutinmässigt. 0 Vår vision definierar hur bedömning hör ihop med undervisning och lärande. 0 Vi definierar framgång som framgång för alla elever. Copyright Christian Lundahl
 • 58. Resultatproduktion och resultatkommunikation 0 Det finns en tydlig plan över årets alla summativa, eller större, bedömningar, där såväl mål framgår som hur resultaten ska användas. 0 Det finns ett schema som koordinerar nationella prov/utvärderingar och olika typer av lokala bedömningar/utvärderingar. 0 Kommunikationen med föräldrarna fokuserar på elevens prestationer i förhållande till mål och kriterier. 0 Mål och kriterier har anpassats till att bli elev- och föräldravänliga. 0 Skolan använder ett webbaserat system för att kommunicera resultat. 0 Skolan försäkrar sig om att informationen når fram. 0 Skolan rapporterar resultaten till föräldrarna på fler sätt än via statistik. 0 Eleverna har möjlighet att vara med och påverka formen för att redovisa/presentera sina arbeten. Copyright Christian Lundahl
 • 59. Lästips 0 Länk till skolverkets bedömningsstöd:http://www.skolverket.se/kursplan er-och-betyg/2.2454/2.2911/2.3109/bedomning-av- muntliga-prestationer-1.21279 0 Länk till lärare som arbetat med kamratbedömning och gensvar: http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/S pecial/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=24b339 8cdbc24467a98d986c51f54c72
 • 60. Länkar 0 Frågor: http://www.youtube.com/watch?v=5uKqs3D0Z0M 0 Feedback: http://www.slideshare.net/ash77/gudie- to-whole-class-feedback 0 Sök med hjälp av google video på ”assessment for learning” för fler filmer om BFL. Sök också på www.slideshare.net för powerpoint-presentationer. Copyright Christian Lundahl
 • 61. Lästips Följ även min blogg: www.skoloverstyrelsen.se, hemsida: www.bedomningforlarande.se, Twitter: @DrLundahl Copyright Christian Lundahl