Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫נסיגה מחוק אוויר נקי?‬‫דו" ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי‬
‫כתיבה: מעין חיים, מהנדסת סביבתית ‪.M.Sc‬‬              ‫הקואליציה לבריאות הציבור‬              ...
‫התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל: מזה למעלה משנה קיימת הפרה בוטה‬       ‫•‬‫של חוק אוויר נקי, מאחר והתכנית...
‫לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל כלי לחץ נוסף‬              ‫על הרשויות...
‫1. ערכי איכות אוויר‬‫.......................................................................................‬‫.6‬    ...
‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬‫................................................................................. 71‬     ...
‫מקורות .................................................................................‬‫........................ 82‬  ...
‫1. ערכי איכות אוויר‬                                ‫1.1 תמצית דרישות החוק‬‫א. השר )בחוק ...
‫4. הממונה )בחוק אוויר נקי "הממונה" פירושו ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה או‬‫עובד באגף( רשאי לקבוע ערכי ייחוס - ע...
‫להיות בעדיפות ראשונה לשנת 2102 , על מנת שעד סופה יהיו מספיק נתונים שיאפשרו לקבוע‬                    ...
‫א. קביעת התקנות: במאי 11023 נקבעו תקנות ערכי איכות אוויר עבור 82 מזהמי האוויר הכלולים‬‫בחוק. במהלך קיץ 2102 התכנסה מספר פ...
‫ניתן לראות בטבלה כי עבור רוב המזהמים, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקיימים. בנוסף,‬‫התווספה אפשרות למספר מוגבל של חריג...
‫ב. ערכי התרעה: בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" כתבה הקואליציה לבריאות הציבור כי יש לבחון מחדש‬‫את התרחישים שיגרמו לזיהום אוויר...
‫התכנית יכולה לכלול הוראות לכל משרדי הממשלה ולא רק למשרד להגנת הסביבה, ומחייבת אישור‬‫על ידי הממשלה - לכן היא מחייבת התגיי...
‫הנדרשים ממשרדי הממשלה שאינם המשרד להגנת הסביבה אכן יינקטו ולא יישאר ו בגדר‬                       ...
‫לאחר פרסום התכנית המקוצצת, ביקשה המדינה דחייה בהבאת התכנית לאישור הממשלה עקב הכללת‬‫מימון התכנית במסגרת דיוני תקציב המדינ...
‫המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה" ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים‬                ‫כאשר ...
‫להוסיף לאתר את כלל תחנות הניטור המעבירות נתונים למשרד, על מנת לקבל תמונה‬                 ‫מדויקת ומלאה י...
‫הם נמדדים – באזור בו יש פעילות תעשייתית ינוטרו מזהמים האופייניים לתעשיה,‬               ‫במוקדי תחבורה ינו...
‫מופיעות באתר. גם חברת "נתיבי ישראל" )מע"צ והחברה הלאומית לדרכים לשעבר( מפעילה‬             ‫תחנות ניטור באזו...
‫בישראל - לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-חמצנית ופחמן חד חמצני ולשים דגש על ניטור‬‫5.2 ‪ ,PM‬ומרכיביו כגון פיח ומתכו...
‫הקואליציה לבריאות הציבור רואה בחומרה מצב זה, בו שורה של מזהמים בעלי פוטנציאל‬‫לפגיעה בריאותית ושהוגדרו בחוק אוויר נקי נמד...
‫הרשויות. התכנית תובא לאישור השר תוך שישה חודשים. אם התכנית לא הוגשה או לא‬                ‫אושרה, השר רשאי...
‫תושבים היו: 596 בנפת חיפה, 606 בנפת כנרת, 043 בנפת באר שבע, 071 בנפת תל-אביב ו-511‬                   ...
‫תפגע בתדמית העיר." אלו נימוקים שאינם ממין העניין. משרד הבריאות, כגוף‬‫מקצועי, אמור לייצג בעמדתו את נתוני הבריאות באזור ול...
‫בישראל באופן שיטתי, ותוצאותיהם לא משמשות את מקבלי ההחלטות. נראה כי מחקרים אפידמיולוגים‬‫שבדקו את הקשר בין מדדי זיהום אווי...
‫א. על רוב מפעלי התעשייה הגדולים בישראל להגיש בקשה להיתר פליטה בין השנים -1102‬                   ‫5102...
‫02/3/1 קלייה וסינטור )ייצור גושים( של עופרות מתכת, ייצור ברזל גולמי או פלדה, טיפול שטח‬      ‫של מתכות וחומרים פלסט...
‫01. הוראות היתר הפליטה מהוות תנאים ברישיון עסק. אם רוצים לבנות מקור פליטה חדש, על‬‫בעליו להגיש בקשה להיתר פליטה לפני שיינ...
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי

1 477 vues

Publié le

דו"ח מעקב חדש, של העמותה לסיכום שנתיים לחוק אוויר נקי. המסקנה המרכזית העולה מהמעקב היא שממשלת ישראל נסוגה מיישום החוק ומקידום בריאות הציבור.

Publié dans : Développement personnel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי

 1. 1. ‫נסיגה מחוק אוויר נקי?‬‫דו" ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי‬
 2. 2. ‫כתיבה: מעין חיים, מהנדסת סביבתית ‪.M.Sc‬‬ ‫הקואליציה לבריאות הציבור‬ ‫ינואר 3102‬ ‫נכתב הודות לתמיכה הנדיבה של קרן גולדמן‬ ‫שנתיים לחוק אוויר נקי‬ ‫תודות‬‫להגר מזרחי ורועי לאור מהקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בר אילן, על פרק‬ ‫האכיפה ותוספות חשובות לפרקים על היתרי פליטה ונגישות הציבור.‬ ‫תקציר‬‫חוק אוויר נקי נכנס לתוקף בינואר 1102. בינואר 2102 פרסמה הקואליציה לבריאות הציבור את דו"ח‬‫"שנה לחוק אוויר נקי". הדו"ח הנוכחי מהווה המשך לדו"ח הקודם, ובוחן את יישום החוק במלאת שנתיים‬ ‫לכניסתו לתוקף.‬ ‫הממצאים העיקריים:‬‫ערכי איכות אוויר: בשנת 2102 נעשתה הערכה מחדש של מספר ערכי סביבה. עבור‬ ‫•‬‫חמישה מזהמים הומלץ להקשיח את ערכי הסביבה יחסית לערכים הקודמים. יחד עם זאת,‬‫עבור מתילן כלוריד הומלץ להעלות את ערך הסביבה פי 81, בעקבות פנייתה של חברת‬‫"תרכובות ברום". הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאה. בנוסף, ל-3,1 בוטדיאן‬‫ולכספית עדיין אין ערכי סביבה וגם לא המלצה לערכי סביבה. בנוסף, לרוב המזהמים הכלולים‬‫בחוק אוויר נקי לא נעשתה הערכה מחדש של ערכי הסביבה. עדיין אין ערכי סביבה קצרי טווח‬‫עבור תשעה מזהמים, דבר המונע לפעול להפחתת ריכוזיהם בסביבה. יש לקבוע ערכי סביבה‬‫לכל המזהמים להם לא נקבעו ערכי סביבה, לבחון מחדש את הערכים שכבר קיימים, ולקבוע‬‫ערכי סביבה קצרי טווח או לתקצב תכנית דיגום אינטנסיבית, על מנת לבדוק את העמידה‬ ‫בערכים אלה.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל: מזה למעלה משנה קיימת הפרה בוטה‬ ‫•‬‫של חוק אוויר נקי, מאחר והתכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר לא אושרה בממשלה, בניגוד‬‫לחוק. בשל ויכוח תקציבי על 096 מיליון ש"ח, נמנעה מכל אזרחי ישראל תכנית לשיפור האוויר‬‫אותו הם נושמים. ישנו חשש ממשי שלאור הבחירות התכנית תמוסמס ואף לא תצא לפועל, או‬‫שתאושר לבסוף בגרסה מקוצצת שלא תשיג את מטרות התכנית כפי שהוגדרו לאחר ועדת‬‫מומחים, ניתוח עלות תועלת ושורת ישיבות עם כל בעלי העניין. נראה כי למשרד להגנת‬‫הסביבה יש קושי ממשי "להתערב" ולהטמיע אספקטים סביבתיים בתחום עיסוקם של משרדים‬‫אחרים. יעידו על כך צעדי המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה"‬‫ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים כאשר מדובר בתחומים כמו משק החשמל ותחבורה המונעת‬ ‫בגז טבעי.‬‫ניטור ודיגום: המזהמים המנוטרים בישראל עדיין אינם משקפים נאמנה את המזהמים‬ ‫•‬‫הרלוונטיים לשמירה על בריאות הציבור. יש להפחית את ניטורם של מזהמים בעלי ריכוזים‬‫זניחים ולהוסיף ניטור מזהמים שלא ידוע מספיק על ריכוזיהם. בנוסף, דיגום מזהמים שאינם‬‫מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור חוטא למטרות החוק ולוקה בחסר משמעותי: בשנת 2102‬‫בוצעו שלוש יממות דיגומים לכל היותר בכל הארץ, זאת בשעה שתכנית הדיגום של המשרד‬‫להגנת הסביבה כוללת 62 יממות דיגום בשנה. שיעור ביצוע כל כך נמוך של דיגומים מקשה על‬‫יישום החוק גם בהיבט של קביעת ערכי איכות אוויר, וגם בהיבט של נקיטת צעדי אכיפה כנגד‬ ‫האחראים לזיהום.‬‫אזורים נפגעי זיהום אוויר: המשרד להגנת הסביבה הצהיר בסוף 1102 על כוונתו להכריז‬ ‫•‬‫על גוש דן, ירושלים ומפרץ חיפה כאזורים נפגעי זיהום אוויר, אך במהלך 2102 חזר בו‬‫מכוונתו לגבי חיפה בשל שיקולים לא מקצועיים. עד כה, שום אזור לא הוכרז כנפגע זיהום‬‫אוויר. יש להכריז על אזור גוש דן, ירושלים ומפרץ חיפה כנפגעי זיהום אוויר, וזאת על מנת‬‫לחייב את הרשויות המקומיות באזורים אלה לקחת אחריות על בריאותם של תושביהן. אנו‬‫מאיצים במקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ובמשרד להגנת הסביבה לנהוג כיאה לאנשי מקצוע,‬‫ולקבל החלטות על סמך נתונים רלוונטיים ונימוקים מקצועיים. לא ייתכן כי בשל שיקולי‬ ‫3‬
 4. 4. ‫לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל כלי לחץ נוסף‬ ‫על הרשויות באזור לפעול לצמצום זיהום האוויר והתחלואה העודפת.‬‫היתרי פליטה: דרישות החוק מולאו, אך נגישות הציבור לכל תהליך מתן ההיתרים חלקית‬ ‫•‬‫ומועטה. אמנם, המסמכים מתפרסמים באינטרנט בכל השלבים, אך יכולת הציבור להבין את‬‫הכתוב במסמכים המקצועיים היא אפסית. ניתן לחשוב על מספר פתרונות לצמצום הבעיה,‬‫ביניהם הוספת תקציר לכל היתר פליטה שיסביר בשפה פשוטה ומונגשת את דרישות ההיתר‬‫המרכזיות, ושיתוף פעיל יותר של הציבור – לא רק פרסום בעיתון על מתן ההיתר, אלא שליחת‬‫הודעה לתושבי הישובים הסמוכים למקור הפליטה, לבעלי עניין מרכזיים כגון רשויות מקומיות,‬ ‫התאחדות התעשיינים, ארגונים סביבתיים ועוד.‬‫נגישות הציבור למידע מתוקף חוק אוויר נקי: דרישות החוק בנוגע לפרסום מידע לציבור‬ ‫•‬‫מולאו. אך על מנת להשיג נגישות אמיתית של הציבור למידע, יש לנקוט בכלים שיפרשו ויפשטו‬‫את המידע הסביבתי המורכב עבור הציבור. כרגע, המעורבות של הציבור באפיקים שהחוק נתן‬ ‫לו נמוכה מאוד.‬‫אכיפה: בשלב ראשוני זה, פעולות האכיפה המרכזיות שננקטו מתוקף החוק הן צעדי אכיפה‬ ‫•‬‫כנגד מפעלים שלא הגישו בקשה להיתר פליטה במועד. ניצנים ראשונים של שימוש בחוק נראים‬ ‫גם בתחומים אחרים, כמו תביעות של אזרחים נגד מזהמים, ותביעות נגד כלי רכב מזהמים.‬ ‫תוכן העניינים‬‫הקדמה ....... ............................................................................‬‫....................... 5‬ ‫4‬
 5. 5. ‫1. ערכי איכות אוויר‬‫.......................................................................................‬‫.6‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.1‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.1‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.1‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.1‬ ‫מסקנות‬ ‫5.1‬‫2. התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל‬‫.............................................. 01‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.2‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.2‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.2‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.2‬ ‫מסקנות‬ ‫5.2‬‫3. מדידה והערכה של איכות האוויר )ניטור(‬‫........................................................ 31‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.3‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.3‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.3‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.3‬ ‫מסקנות‬ ‫5.3‬ ‫5‬
 6. 6. ‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬‫................................................................................. 71‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.4‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.4‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.4‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.4‬ ‫מסקנות‬ ‫5.4‬‫5. היתרי פליטה‬‫.......................................................................................‬‫..... 02‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.5‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.5‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.5‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.5‬ ‫מסקנות‬ ‫5.5‬‫6. נגישות הציבור למידע מתוקף חוק אוויר‬‫נקי ........ ............................................ 42‬‫7. אכיפה ...............................................................................‬‫...................... 52‬‫8. סיכום‬‫והמלצות............................................................................‬‫.............. 82‬ ‫6‬
 7. 7. ‫מקורות .................................................................................‬‫........................ 82‬ ‫* הערה חשובה לפני שמתחילים‬‫דרישות החוק לא הועתקו מתוכו מילה במילה, אלא מהוות תמצית של הדרישות החשובות והרלוונטיות‬ ‫לבחינה לאחר שנתיים מכניסת החוק לתוקף.‬ ‫הקדמה‬‫חקיקתו של חוק אוויר נקי בשנת 8002 היוותה מהפכה של ממש בהסדרת תחום איכות האוויר‬‫בישראל1. החוק מרכז את כלל ההיבטים הקשורים לאיכות האוויר בחוק אחד ותחת גוף אחראי אחד‬‫- המשרד להגנת הסביבה. בין הנושאים המרכזיים אליהם מתייחס החוק: ערכים מרביים של מזהמי‬‫אוויר הנמדדים בסביבה; ניטור מזהמי אוויר; הכנת תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר; אפשרות‬‫להכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר; חיוב בעלי מקור הפולט מזהמים לאוויר להצטייד בהיתר‬‫פליטה; רמה משמעותית של שיתוף הציבור בהחלטות, כולל פרסום נתונים רבים באתר האינטרנט‬‫של המשרד )בחוק אוויר נקי "המשרד" פירושו המשרד להגנת הסביבה(, מתן אפשרות לציבור‬ ‫לעיין בהיתר פליטה ולהעיר עליו ונושאים רבים נוספים.‬‫בינואר 2102 ראה אור דו"ח "שנה לחוק אוויר נקי: יישום החוק וכיוונים להמשך" שהוציאה‬‫הקואליציה לבריאות הציבור2. הדו"ח בחן את יישום החוק במלאת שנה לכניסתו לתוקף, והצביע‬‫על פערים ביישום ודגשים לשנים הבאות. הדו"ח הנוכחי מהווה המשך לדו"ח הקודם, וסוקר את‬‫ההתפתחויות שחלו ביישום החוק במשך שנת 2102 והמלצות לגבי יישום בשנת 3102. אנו‬‫מקוות כי ה דו" ח ישמש ככלי עזר לכל בעלי העניין, בדרך ליישום כולל ומלא של החוק ככתבו‬ ‫וכרוחו, על כל סמכויותיו ודרישותיו, למען אוויר נקי יותר לנשימה לכלל אזרחי ישראל.‬ ‫1‬ ‫קישור לחוק: ‪http://tinyurl.com/AvirNaki‬‬ ‫2 קישור לדו"ח שנה לחוק אוויר נקי: 5344/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫1. ערכי איכות אוויר‬ ‫1.1 תמצית דרישות החוק‬‫א. השר )בחוק אוויר נקי "השר" פירושו השר להגנת הסביבה( יקבע ערכים מרביים לרמתם‬ ‫בסביבה של 82 מזהמי אוויר הכלולים בתוספת הראשונה לחוק:‬‫ערכי יעד - ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או פגיעה בחיי אדם, בבריאותם של‬ ‫•‬ ‫בני אדם או בסביבה ויש לשאוף להשיגם כיעד.‬‫ערכי סביבה - ערכים שחריגה מהם גורמת לזיהום אוויר גבוה או בלתי סביר.‬ ‫•‬‫יקבעו על בסיס ערכי היעד בהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד. אלה‬‫למעשה התקנים הסביבתיים בהם חייבים לעמוד, והם אמורים להיות קרובים כמה שאפשר‬‫לערכי היעד )המבוססים על שיקולים בריאותיים וסביבתיים בלבד(. במידה ואין אפשרות‬‫מעשית לעמוד בערכי היעד, ערכי הסביבה אמורים לשקף את הרמה המעשית המינימאלית אליה‬ ‫ניתן להגיע.‬‫ערכי התרעה - ערכים שחריגה מהם עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאותם של‬ ‫•‬ ‫בני אדם ויש לנקוט אמצעים מיידיים למניעת החריגה מהם או הנזק.‬‫2. השר רשאי לקבוע את הערכים לפרקי זמן שונים ולאזורים שונים, לקבוע סוגים נוספים של‬ ‫ערכים, להוסיף מזהמים ל-82 המזהמים הרשומים בתוספת הראשונה.‬‫3. הערכים ייקבעו בין השאר בהתאם לאמנות בינלאומיות עליהן ישראל חתומה, בהתאם לערכים‬ ‫הנהוגים במדינות מפותחות ועל פי המלצות ארגונים בינלאומיים כולל ארגון הבריאות העולמי.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫4. הממונה )בחוק אוויר נקי "הממונה" פירושו ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה או‬‫עובד באגף( רשאי לקבוע ערכי ייחוס - ערכי יעד למזהמים שלא נמצאים ברשימת 82‬ ‫המזהמים המפורטת בתוספת הראשונה לחוק - ולפרסמם באתר האינטרנט ובדרך נוספת.‬‫5. הממונה, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הבריאות, יקבע נהלים לגבי התרעה לציבור על זיהום‬‫אוויר חריג הכוללת המלצות לציבור על דרכי התנהגות. במקרה ומתקיים זיהום אוויר חריג‬‫תפורסם התרעה בתקשורת. בנוסף, ניתן לפרסם המלצות על דרכי התנהגות ולהורות לבעל מקור‬‫פליטה לנקוט באמצעים סבירים )כלומר אמצעים שביכולתו לעמוד בהם( להפחתת הזיהום, לפי‬ ‫היתר הפליטה או תנאי הרישוי שנקבעו לו.‬ ‫2 .1 חשיבות הדרישות‬‫החוק מאפשר מרחב פעולה גדול לשר להגנת הסביבה ולמשרדו בקביעת ערכים מרביים של מזהמי‬‫אוויר, והם רשאים להגדיל את הרשימה מעבר לרשימה המפורטת בחוק עצמו. כמו כן, החוק מגדיר‬‫במפורש את המדינות המפותחות וארגון הבריאות העולמי כגופים שיש לקבוע את הערכים המרביים לאור‬‫המלצותיהם. יש לציין כי ישנן מדינות נוספות בעולם בהן קיימות שתי מערכות ערכי איכות אוויר –‬‫ערכי יעד בריאותיים וערכי סביבה חוקיים, אך לקביעה של שתי מערכות ערכים ישנם גם חסרונות‬ ‫שיפורטו בהמשך.‬ ‫3.1 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫נקבעו ערכי יעד, סביבה והתרעה עבור רוב המזהמים מתוך 82 המזהמים בחוק. עבור שלושה‬ ‫•‬‫מזהמים לא נקבעו ערכי סביבה: חלקיקים נשימים עדינים 5.2 ‪ ,PM‬כספית ו-3,1 בוטדיאן. לגבי‬‫מספר מזהמים נקבע כי תוקף ערכי איכות האוויר הוא עד ל- 2102.21.13. זאת במטרה לערוך‬ ‫בחינה מחודשת של ערכיהם לפני מועד זה.‬‫אחת הסיבות לאי קביעת ערך סביבה לחלקיקים נשימים עדינים היא העובדה כי בשל סופות‬ ‫•‬‫האבק המגיעות לישראל, ישנה אי ודאות לגבי ערך מעשי בו יהיה אפשר לעמוד. אי לכך, קראנו‬‫לכינונם הדחוף של כללים שיקבעו מהו "יום שרב" ושיהיו מוסכמים על כל הגורמים. זאת על‬ ‫מנת שניתן יהיה לקבוע ערך סביבה התקף כ-%59 מהזמן, בימים שאינם ימי שרב.‬‫יש לקבוע ערכי סביבה לשלושת המזהמים עבורם לא קיימים כרגע ערכי סביבה – ,5.2 ‪PM‬‬ ‫•‬‫3,1 בוטדיאן וכספית. ניטור ומחקר לגבי ריכוזי מזהמים אלה בישראל ומקורותיהם צריכים‬ ‫9‬
 10. 10. ‫להיות בעדיפות ראשונה לשנת 2102 , על מנת שעד סופה יהיו מספיק נתונים שיאפשרו לקבוע‬ ‫ערכי סביבה.‬‫עבור מתילן כלוריד נקבע ערך יעד הגבוה פי עשרה מערך הייחוס שקבעה ועדת אלמוג. הועדה‬ ‫•‬‫היא ועדה מקצועית שקבעה בשנת 6002 )לפני חקיקת חוק אוויר נקי( ערכי ייחוס ל-211‬‫מזהמים כימיים, והתבססה בעצמה על ערכי ייחוס הקיימים במדינות מפותחות, כמו גם על‬‫המלצות ארגון הבריאות העולמי. מתילן כלוריד הוא מסרטן אפשרי בבני אדם, וחשיפה‬ ‫תעסוקתית אליו מלווה בעליה בשכיחות של סרטן הלבלב, כבד ודרכי מרה.‬‫עבור טריכלורואתילן ופורמאלדהיד, נקבעו ערכי סביבה הגבוהים פי 04 ו-001 בהתאמה,‬ ‫•‬‫מערכי היעד – פער עצום. עבור טריכלורואתילן, הפער נובע מכך שלפי טענת המשרד להגנת‬‫הסביבה, מפעלים באזור אשדוד לא מסוגלים לעמוד בערך סביבה נמוך יותר. יש לפעול לעדכון‬‫ערכי הסביבה לטריכלורואתילן ופורמאלדהיד בהקדם האפשרי, כך שעד סוף 2102 יהיה ניתן‬‫לקבוע ערך סביבה אמיתי, המשקף את הערך המינימאלי אליו ניתן להגיע, ולא ערך המשקף‬ ‫את המצב הקיים כפי שנעשה כיום.‬‫עבור תשעה מזהמים לא נקבעו כלל ערכי סביבה קצרי טווח, אלא רק ערכי סביבה שנתיים.‬ ‫•‬‫דבר זה מקשה על אכיפתם, משום שאין הלימה בין הערך השנתי לאופן בו הוא נמדד: מזהמים‬‫אלה אינם נדגמים בניטור רציף )מסיבות תקציביות או כי הדבר אינו מתאפשר טכנולוגית(‬‫אלא רק בדיגום ספוראדי, שאינו מאפשר בדיקת עמידה בערך שנתי אלא רק בערך קצר טווח.‬‫מאחר ולא קיים ערך סביבה קצר טווח, בדיגום ניתן למדוד אך ורק עליה מערך היעד אך לא‬‫מערך הסביבה אי לכך, יש לבחור בין השתיים: או לקבוע ערכי סביבה קצרי טווח למזהמים‬ ‫אלה, או לדאוג למנגנון תקציבי שיאפשר דיגום אינטנסיבי על מנת לבדוק עמידה בערך שנתי.‬‫יש לבחון מחדש את מגוון התרחישים שיכולים להביא להתרעה לציבור על זיהום אוויר חריג,‬ ‫•‬‫ומכאן להסיק לגבי המזהמים עבורם יש לקבוע ערכי התרעה, גובה ערכי ההתרעה, פרק הזמן‬‫אליו יינתנו והסמכויות שצריכות להיות מוקנות למשרד על מנת להפסיק זיהום אוויר חריג. בכל‬ ‫מקרה, פרק הזמן עבורו נקבעים ערכי התרעה חייב להיות שעתי או חצי שעתי.‬ ‫4.1 אופן היישום בשנת 2102‬ ‫01‬
 11. 11. ‫א. קביעת התקנות: במאי 11023 נקבעו תקנות ערכי איכות אוויר עבור 82 מזהמי האוויר הכלולים‬‫בחוק. במהלך קיץ 2102 התכנסה מספר פעמים הוועדה המלווה לעדכון תקנות אוויר נקי )ערכי‬‫איכות אוויר(, במטרה לקבוע את המלצת המשרד להגנת הסביבה לעדכון ערכי הסביבה למזהמים. בוועדה‬‫היו שותפים נציגי התעשייה, נציגי משרדים ממשלתיים ונציגי ארגונים סביבתיים. הטיוטה האחרונה‬‫שפורסמה של המלצות הוועדה לערכים חדשים, בהשוואה לערכים הקיימים, מופיעה בטבלה מס 1.‬ ‫טיוטה זו טרם עברה את אישור השר להגנת הסביבה.‬‫טבלה מס 1: טיוטת המלצות הו ועדה המלווה לעדכון תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(,‬ ‫ספטמבר 2102, בהשוואה לערכים הקיימים‬ ‫פרק הזמן‬ ‫מספר‬ ‫אחוזון‬ ‫ערך סביבה‬ ‫ערך סביבה קיים‬ ‫שם המזהם‬ ‫חריגות‬ ‫מוצע‬ ‫מוצע‬ ‫)מיקרוגרם/מ"ק(‬ ‫מוצעות‬ ‫)מ יקרוגרם/ מ"‬ ‫ק(‬ ‫001‬ ‫52‬ ‫אין‬ ‫שנה‬ ‫חלקיקי ‪PM‬‬ ‫81 חריגות‬ ‫59‬ ‫5.73‬ ‫אין‬ ‫יממה‬ ‫5.2‬ ‫59‬ ‫05‬ ‫06‬ ‫שנה‬ ‫חלקיקי ‪PM‬‬ ‫81 חריגות‬ ‫59‬ ‫031‬ ‫051‬ ‫יממה‬ ‫01‬ ‫01 חריגות‬ ‫99‬ ‫041‬ ‫061‬ ‫שמונה‬ ‫אוזון‬ ‫שעות‬ ‫001‬ ‫04‬ ‫אין‬ ‫שנה‬ ‫חנקן דו-‬ ‫חמצני‬ ‫8 חריגות‬ ‫9.99‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫שעה‬ ‫001‬ ‫065‬ ‫065‬ ‫יממתי‬ ‫תחמוצות‬ ‫חנקן‬ ‫001‬ ‫049‬ ‫049‬ ‫חצי שעה‬ ‫001‬ ‫02‬ ‫06‬ ‫שנה‬ ‫גפרית דו-‬ ‫חמצנית‬ ‫3 חריגות‬ ‫99‬ ‫05‬ ‫521‬ ‫יממה‬ ‫8 חריגות‬ ‫9.99‬ ‫053‬ ‫053‬ ‫שעה‬ ‫001‬ ‫054‬ ‫42‬ ‫שנה‬ ‫מתילן כלוריד‬ ‫001‬ ‫054‬ ‫אין‬ ‫יממה‬ ‫3 קישור לתקנות: ‪http://tinyurl.com/TakanotAvirNaki‬‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ניתן לראות בטבלה כי עבור רוב המזהמים, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקיימים. בנוסף,‬‫התווספה אפשרות למספר מוגבל של חריגות מערך הסביבה עבור כמה מזהמים, וביניהם חלקיקים )‪PM‬‬‫01 ו- 5.2 ‪ .(PM‬בכך ניתנת האפשרות להוציא מחישוב ערך הסביבה את ימי סופות האבק – המלצה‬‫שהופיעה בדו"ח "שנה ליישום חוק אוויר נקי". ימי סופות האבק מוסיפים לחישוב ערכים גבוהים מאוד‬‫שממילא אין אפשרות לשלוט בהם, ובכך מחלישים את תקפותו של ערך הסביבה. ערכים אלה אמורים‬ ‫להיות נידונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ולהיכנס לתוקף רק ב-5102.1.1.‬‫עבור מתילן כלוריד המליצה הוועדה להעלות את ערך הסביבה פי יותר מ- 81. המלצה זו גובתה בחוות‬‫דעת שכתב ד"ר שלמה אלמוג, שעמד בראש ועדת אלמוג בשנת 6002 )ועדה שעל פי המלצותיה נקבעו‬‫ערכי היעד והסביבה הקיימים למתילן כלוריד(. חוות הדעת החדשה הוזמנה על ידי חברת "תרכובות‬‫ברום", הפולטת את החומר במתקניה ברמת חובב, לאחר שה-‪) EPA‬הסוכנות האמריקאית להגנת‬‫הסביבה( פרסם הערכה חדשה, לפיה ההשפעה הבריאותית של מתילן כלוריד פחות חמורה משחשבו עד‬‫כה. חשוב לציין כי אף אחד מן החומרים האורגנים האחרים בחוק אוויר נקי לא עבר בחינה מחדש, אלא‬ ‫רק מתילן כלוריד בעקבות פנייתה של חברה מסחרית.‬‫הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאת ערך הסביבה4. במדינה צפופה כמו ישראל אין מקום‬‫להעלאת ערך סביבה לחומר החשוד כמסרטן. להקלה סלקטיבית של ערך איכות אוויר, שנעשית בעקבות‬‫פניית חברה תעשייתית, המגובה בחוות דעת של עובד משרד הבריאות לשעבר, ישנה תדמית ציבורית‬‫בעייתית,. אי לכך, יש לעדכן את כלל ערכי איכות האוויר ל- 82 המזהמים המנויים בחוק אוויר נקי, ולא‬‫רק את הערך עבור המזהם הבודד עבורו הוקל תקן בינלאומי.ישנם מזהמים כגון 3,1 בוטדיאן וכספית‬ ‫להם עדיין אין המלצה לערך סביבה.‬‫בנוסף, ערכי הסביבה הקיימים למזהמים אורגניים לא נבחנו, פרט לערך הסביבה של מתילן כלוריד.‬‫הדרך המרכזית ליצירת בסיס מידע על ריכוזיהם של מזהמים אלה היא באמצעות ניטור ודיגום, ועל כך‬ ‫בפרק 3.‬‫בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" התריעה הקואליציה לבריאות הציבור כי עבור תשעה מזהמים, לא קיימים‬‫ערכי סביבה קצרי טווח )יממתיים או שעתיים( אלא רק ערכי סביבה שנתיים. עקב התקציב הרב שנדרש‬‫לדיגום אינטנסיבי שיבדוק עמידה בערכים שנתיים, לא ניתן יהיה לבדוק את עמידתם בערך הסביבה.‬‫מצב זה נשאר על כנו, וההתרעה אכן התממשה בדיגומים שהתבצעו בשנים 2102-1102, ועל כך בפרק‬ ‫3.‬ ‫4 את ההתנגדות להעלאת ערך הסביבה של מתילן כלוריד ניתן לקרוא באתר: 9117/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ב. ערכי התרעה: בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" כתבה הקואליציה לבריאות הציבור כי יש לבחון מחדש‬‫את התרחישים שיגרמו לזיהום אוויר חריג, ומכאן להסיק לגבי ערכי ההתרעה ותפקידם. ככל הנראה,‬ ‫בשנת 2102 לא בוצעה הערכה כנדרש.‬ ‫5.1 מסקנות‬‫בשנת 2102 נעשתה הערכה מחדש של מספר ערכי סביבה. עבור רוב המזהמים שהוערכו‬ ‫1.‬ ‫מחדש, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקודמים.‬‫עבור מתילן כלוריד הומלץ להעלות את ערך הסביבה פי 81, בעקבות פנייתה של חברת‬ ‫2.‬ ‫"תרכובות ברום". הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאה.‬ ‫ל-3,1 בוטדיאן ולכספית עדיין אין ערכי סביבה וגם לא המלצה לערכי סביבה.‬ ‫3.‬ ‫לרוב המזהמים הכלולים בחוק אוויר נקי לא נעשתה הערכה מחדש של ערכי הסביבה.‬ ‫4.‬‫עדיין אין ערכי סביבה קצרי טווח עבור תשעה מזהמים, דבר המונע לפעול להפחתת‬ ‫5.‬ ‫ריכוזיהם בסביבה.‬ ‫ערכי ההתרעה לא נבחנו מחדש.‬ ‫6.‬ ‫2. התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל‬ ‫1.2 תמצית דרישות החוק‬ ‫א. עד 2102.1.1 תאשר הממשלה תכנית רב שנתית לקידום מטרות החוק.‬‫2. בתכנית ייכללו יעדים ארציים ואזוריים לצמצום זיהום האוויר לאור ערכי היעד, וכן אמצעים‬ ‫ודרכים לעמידה ביעדים והוראות לפעילות שרי ומשרדי הממשלה.‬ ‫3. הממשלה תעדכן את התכנית לפחות אחת לחמש שנים.‬ ‫2.2 חשיבות הדרישות‬ ‫31‬
 14. 14. ‫התכנית יכולה לכלול הוראות לכל משרדי הממשלה ולא רק למשרד להגנת הסביבה, ומחייבת אישור‬‫על ידי הממשלה - לכן היא מחייבת התגייסות של כלל שרי ומשרדי הממשלה . זהו צעד עקרוני וחשוב,‬‫מאחר ונושאים רבים הקשורים למדיניות איכות האוויר נמצאים תחת אחריותם של משרדי הממשלה‬‫השונים, שיחויבו בעקבות התכנית להטמיע מדיניות סביבתית. כמו כן, התכנית יכולה לכלול יעדים‬ ‫לאזורים ספציפיים לפי תנאי איכות האוויר הייחודיים להם.‬ ‫3.2 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫התכנית גובשה לשנים 0202-2102 על ידי המשרד להגנת הסביבה בעזרת יועצים חיצוניים,‬ ‫•‬‫ואמורה הייתה על פי החוק לעבור אישור עד סוף שנת 1102. למרות זאת, בתאריך‬‫1102.21.52 נדחתה ההצבעה בממשלה, על פי הפרסומים עקב התנגדות של משרד האוצר‬ ‫בשל קושי במציאת מקור מימון.‬‫התכנית גובשה בתהליך מעמיק, תוך שיתוף מספר רב של גורמים, כפי שראוי בתכנית בין-‬ ‫•‬‫משרדית, ותוך התבססות על ועדת מומחים5, תוצאות מודלים וניתוחי עלות-תועלת של צעדי‬‫למרות זאת,‬ ‫המדיניות המוצעים, בתחומי התעשיה, התחבורה, האנרגיה ומשקי הבית.‬ ‫התכנית הסופית לקתה בחסר במספר תחומים:‬‫התכנית אינה כוללת יעדים אזוריים אלא רק ארציים. בהתחשב בשונות הגדולה באיכות‬ ‫•‬‫האוויר בין האזורים השונים בארץ, מן הראוי שהתכנית לשיפור איכות האוויר תביא שונות זו‬ ‫בחשבון.‬‫תחבורה היא גורם זיהום האוויר העיקרי בערי ישראל. למרות זאת, הטיפול בתחום זה מועט‬ ‫•‬‫ביחס לצעדי המדיניות בתחומים האחרים, ומסתמך בעיקר על התכניות הקיימות של משרד‬ ‫התחבורה, שלא נבחנו לעומקן במסגרת הכנת התכנית הלאומית, דבר שפגם בהיקף התכנית.‬‫רבים מהצעדים הנכללים בתכנית אינם מפורטים לרמה המעשית, אלא כתובים כהצהרה כללית‬ ‫•‬‫על "בחינה" ו"המלצה". לכן, גם לאחר אישור התכנית בממשלה, אין ערובה לכך שהצעדים‬‫5 בספטמבר 0102 מינה השר להגנת הסביבה ועדת מומחים ציבורית לנושא איכות האוויר בישראל. הועדה מונתה במסגרת‬ ‫הכנת התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר, ומטרתה ליצור בסיס מידע להכנת התכנית. יו"ר הועדה הוא פרופ מנחם‬ ‫לוריא והיא מונה 8 חברים, רובם חוקרים מהאקדמיה בתחומי זיהום אוויר ובריאות הציבור. הדו"ח המסכם את החלק‬ ‫הראשון של עבודת הועדה, שעסק במיפוי מצב איכות האוויר וזיהוי מקורות זיהום האוויר, הוגש במרץ 1102. לקריאת‬ ‫הדו"ח: 8354/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫41‬
 15. 15. ‫הנדרשים ממשרדי הממשלה שאינם המשרד להגנת הסביבה אכן יינקטו ולא יישאר ו בגדר‬ ‫המלצות.‬ ‫ראוי ליישם את השימוש בטכנולוגיה הטובה ביותר גם במפעלים בינוניים ולא רק גדולים.‬ ‫•‬‫לקראת עדכון התכנית בעוד חמש שנים לכל היותר, ראוי להביא בחשבון קביעת מכסות פליטה‬ ‫•‬ ‫מרביות ולא רק ערכי סביבה המבטאים ריכוזי מזהמים.‬ ‫3.2 אופן היישום בשנת 2102‬‫בניגוד לחוק, התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר טרם אושרה בממשלה, שנה לאחר התאריך‬ ‫האחרון לאישורה על פי החוק.‬‫בפברואר 2102 הגישה הקואליציה לבריאות הציבור יחד עם "אדם, טבע ודין" עתירה לבג"צ, בעקבות‬‫אי אישור התכנית הלאומית בממשלה6. ביולי 2102 הורה בג"צ למדינה להגיש לוח זמנים להכרעת‬‫הממשלה תוך חודש, באוגוסט 2102. בעקבות זאת, פורסמה באוגוסט תכנית לאומית חדשה לצמצום‬ ‫פליטות, שלמעשה מבוססת על התכנית המקורית אך תקציבה מקוצץ בשני שליש‬‫ביחס לתכנית המקורית, משך הזמן שלה קצר יותר בחצי, ויעדי הפחתת הפליטות בה קטנים יותר יחסית‬‫לתכנית המקורית7 )ראו טבלה 2(. תכנית זו, בתקציב זה, תכשל ביישום יעדיה, וקידום אוויר נקי‬ ‫באמצעות החוק ייפגע.‬‫טבלה מס 2: השוואת יעדי ההפחתה בין התכנית הלאומית המקורית מדצמבר 1102 והחדשה‬ ‫מאוגוסט 2102‬ ‫6 לקריאת העתירה המלאה לבג"צ: 9674/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫7 להשוואה מלאה של התכנית המקורית והתכנית החדשה: 9256/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫51‬
 16. 16. ‫לאחר פרסום התכנית המקוצצת, ביקשה המדינה דחייה בהבאת התכנית לאישור הממשלה עקב הכללת‬‫מימון התכנית במסגרת דיוני תקציב המדינה. לאחר מכן ביקשה דחייה נוספת, עד אפריל 3102, בשל‬‫ההכרזה על קיום הבחירות. בשורה התחתונה, למעלה משנה קיימת הפרה בוטה של חוק אוויר נקי.‬‫התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר לא אושרה בממשלה וככל הנראה גם לא תאושר, לפחות עד‬ ‫לאחר הבחירות.‬ ‫5.2 מסקנות‬‫התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר גובשה בהליך מעמיק, תוך שיתוף מספר רב של גורמים, כפי‬‫שראוי בתכנית בין-משרדית, ותוך התבססות על ועדת מומחים, תוצאות מודלים וניתוחי עלות-תועלת של‬ ‫צעדי המדיניות המוצעים.‬‫לצערנו, בשל ויכוח תקציבי על 096 מיליון ש"ח, נמנעה מכל אזרחי ישראל תכנית לשיפור האוויר אותו‬‫הם נושמים, ובמקביל הופרו הוראות חוק אוויר נקי והתכנית טרם אושרה בממשלה. ישנו חשש ממשי‬‫שלאור הבחירות התכנית תמוסמס ואף לא תצא לפועל, או שתאושר לבסוף בגרסה מקוצצת שלא תשיג‬‫את מטרות התכנית כפי שהוגדרו לאחר ועדת מומחים, ניתוח עלות תועלת ושורת ישיבות עם כל בעלי‬ ‫העניין.‬ ‫יעד ההפחתה בשנת 0202‬ ‫יעד ההפחתה בשנת 0202‬ ‫המזהם‬ ‫יחסית לשנת 0102 – תכנית‬ ‫יחסית לשנת 0102 – תכנית‬ ‫מקוצצת‬ ‫מקורית‬ ‫2‪SO‬‬ ‫%86‬ ‫%58‬ ‫‪NOX‬‬ ‫%16‬ ‫%86‬ ‫01‪PM‬‬ ‫%1- )כלומר עליה בפליטות(‬ ‫%71‬ ‫‪NMVOC‬‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫5.2‪PM‬‬ ‫%11‬ ‫%12‬ ‫%58‬ ‫%58‬ ‫בנזן‬ ‫%68‬ ‫%68‬ ‫3,1 בוטדיאן‬‫חשיבות אישור התכנית היא בהטמעת מדיניות סביבתית גם במשרדי ממשלה שזו אינה ליבת עיסוקם,‬‫כגון משרד התחבורה, התמ"ת והאנרגיה והמים. למרות זאת, נראה כי למשרד להגנת הסביבה יש קושי‬‫ממשי "להתערב" ולהטמיע אספקטים סביבתיים בתחום עיסוקם של משרדים אחרים. יעידו על כך צעדי‬ ‫61‬
 17. 17. ‫המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה" ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים‬ ‫כאשר מדובר בתחומים כמו משק החשמל ותחבורה מונעת בגז טבעי.‬ ‫3. מדידה והערכה של איכות האוויר )ניטור(‬ ‫1.3 תמצית דרישות החוק‬ ‫יוקם ויופעל מערך ניטור ארצי.‬ ‫1.‬‫השר, בהסכמת שר הפנים, יכול להורות לרשויות מקומיות להקים ולהפעיל תחנות ניטור אוויר‬ ‫2.‬ ‫שיהיו חלק מהמערך הארצי.‬‫ניתן להורות לבעל מקור פליטה נייח להקים ולהפעיל תחנות ניטור אוויר שיהיו חלק מהמערך‬ ‫3.‬ ‫הארצי.‬ ‫נתוני איכות האוויר ותחזית איכות האוויר יפורסמו ללא תשלום באתר המשרד.‬ ‫4.‬‫ייקבעו נהלים לעניין התרעת הציבור על זיהום אוויר חריג והמלצות על דרכי התנהגות במצב‬ ‫5.‬ ‫כזה.‬‫במידה ועלול להיגרם זיהום אוויר חריג, יש לפרסם התרעה לציבור, הכוללת המלצות על דרכי‬ ‫6.‬‫התנהגות. במקביל, ניתן להורות לבעל מקור הפליטה לנקוט באמצעים סבירים לפי תנאי היתר‬ ‫פליטה או רישיון עסק.‬ ‫2.3 חשיבות הדרישות‬‫ניטור הוא הבסיס לקביעת ערכי איכות אוויר ולעמידה בהם – באמצעותו ניתן לוודא את העמידה בערכי‬‫סביבה וערכי יעד במקומות שונים ופרקי זמן שונים, ולצבור מידע על ריכוזיהם של מזהמים להם לא‬‫נקבע ערך סביבה. אי לכך, הקמת מערך ניטור ארצי היא חשובה ביותר. בנוסף, פרסום ללא תשלום‬‫של הנתונים מחזק את השקיפות של המערך, ופרסום התרעה על זיהום אוויר חריג חשוב לשמירה על‬ ‫בריאות הציבור.‬ ‫3.3 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫הוקם מערך ניטור ארצי )מנ"א(. באתר האינטרנט שלו )‪ (www.svivaaqm.net‬ניתן לראות‬ ‫•‬‫ללא תשלום את נתוני איכות האוויר שאוספות 28 מתוך תחנות הניטור השייכות למערך. יש‬ ‫71‬
 18. 18. ‫להוסיף לאתר את כלל תחנות הניטור המעבירות נתונים למשרד, על מנת לקבל תמונה‬ ‫מדויקת ומלאה יותר של מצב איכות האוויר ברחבי הארץ.‬‫בחינה של הפריסה הגיאוגרפית של תחנות הניטור מעלה כי באזורים נרחבים משטח‬ ‫•‬‫המדינה לא מתבצע כלל ניטור רציף: תחנות הניטור בכרמיאל וכפר מסריק הן התחנות‬‫הצפוניות ביותר המופיעות באתר מנ"א, ותחנת הניטור בירוחם היא הדרומית ביותר המופיעה‬‫באתר מנ"א. בנוסף, השוואה בין שלושת אזורי התעשייה המרכזיים בישראל מעלה כי באזור‬‫מפרץ חיפה ישנה צפיפות תחנות ניטור גבוהה, באשדוד ישנן פחות תחנות וברמת חובב עוד‬‫פחות מכך. גם בדו"ח ועדת המומחים הציבורית לנושא איכות האוויר בישראל )1102, ראו פרק‬‫קודם( מצוין כי הוועדה ממליצה לעבות את מערך הניטור בצפון הארץ, בדרומה, ממזרח לגב‬‫ההר ובמקומות בהם פועלת תעשיה כימית ופטרוכימית. אנו מצטרפים לעמדת הוועדה‬‫ו קוראים ל עיבוי מערך הניטור הן באזורים פריפריאליים, והן באזורי תעשיה כבדה‬ ‫כאשדוד ורמת חובב.‬‫ניתן לראות באתר "אוויר נקי" של המשרד להגנת הסביבה תחזית איכות אוויר יומיים מראש‬ ‫•‬ ‫לפי אזורים בארץ. התחזית מוצגת כזיהום אוויר נמוך, בינוני, גבוה או גבוה מאוד.‬‫רוב תחנות הניטור מנטרות את ריכוזיהם של "מזהמי קריטריון" )מזהמי אוויר נפוצים הנמצאים‬ ‫•‬‫במקומות רבים והם בעלי השפעות בריאותיות שליליות: גפרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן,‬‫אוזון, פחמן חד חמצני וחלקיקים( המהווים את הסמנים העיקריים לזיהום אוויר באטמוספרה.‬‫בעקבות פעילות נמרצת של רשויות וארגוני חברה אזרחית ריכוזיהם של חלק מהם כבר נמוכים‬‫מאוד, ומנגד מזהמים מדאיגים אחרים אינם מנוטרים כלל. על רקע זה המליצה ועדת המומחים‬‫הציבורית בנושא איכות האוויר בישראל )1102( לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-‬‫חמצנית ופחמן חד חמצני )הכלולים במזהמי קריטריון(, ולשים דגש על ניטור 5.2 ‪PM‬‬‫)חלקיקים נשימים עדינים( ומרכיביהם כגון פיח ומתכות כבדות, אוזון וחומרים אורגנים‬‫נדיפים )‪ .(VOCs‬אנו מצטרפים ל המלצת הו ועדה וקוראים לעדכן את המכשור בתחנות‬‫הניטור כך שינטר וי שקף את המזהמים שריכוזיהם משמעותיים יותר ל שמירה על‬‫בריאות הציבור בישראל. בנוסף, יש להתאים את המזהמים המנוטרים לאופי האזור בו‬ ‫81‬
 19. 19. ‫הם נמדדים – באזור בו יש פעילות תעשייתית ינוטרו מזהמים האופייניים לתעשיה,‬ ‫במוקדי תחבורה ינוטרו מזהמים תחבורתיים וכיוצא בזה.‬‫כפי שהוזכר בפרק "ערכי איכות אוויר" ובפרק זה, קיימים מאות מזהמי אוויר בעלי השפעה‬ ‫•‬‫שלילית על בריאות האדם, כאשר רק ל-82 מתוכם נקבעו ערכי איכות אוויר בחוק אוויר נקי.‬‫מתוך מזהמים אלה, רק בודדים נמדדים בתחנות הניטור. על מנת לקבל מידע על ריכוזיהם של‬‫שאר המזהמים, שלא נמדדים באופן רציף בתחנות הניטור, יש להכין תכנית דיגום ולדגום את‬ ‫ריכוזיהם באוויר לעיתים קרובות.‬‫באתר המשרד להגנת הסביבה מצוין כי המשרד הכין תכנית דיגום כוללת רב שנתית אשר‬‫תבוצע בהתאם לזמינות תקציב, וכי הבדיקות אמורות להתבצע בתדירות גבוהה כדי שניתן‬‫יהיה לאפיין הן ריכוזים קצרי טווח והן ריכוזים שנתיים. למרות האמור לעיל, לא פורסמו‬‫שום תוצאות דיגומים ב משך כל שנת 1102. אנו קוראים לבצע את תכנית הדיגום באופן‬‫מיידי, על מנת לקבל תמונת מצב בריאותית, לקבוע ערכי סביבה ויעד על סמך מידע אמיתי‬‫ולנקוט בצעדי אכיפה כלפי הגורמים לחריגות )מצב זה נמשך בשנת 2102 ועל כך בתת‬ ‫הפרק הבא(.‬‫באתר המשרד להגנת הסביבה מופיעות הנחיות למצבי זיהום אוויר חריג. קיים נוהל התרעה‬ ‫•‬‫למצבי זיהום אוויר חריג, ואילו נוהל מעודכן למקרי שריפות נרחבות נמצא כרגע‬‫בהתייעצויות. את ההחלטה על זיהום אוויר חריג מקבלים במערך ניטור האוויר הארצי של‬‫המשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן, מופצת ההחלטה לכלי התקשורת ולמוקדים העירוניים,‬ ‫ונפתח מוקד סביבה למענה לפניות הציבור.‬ ‫4.3 אופן היישום בשנת 2102‬ ‫מערך ניטור אוויר ארצי: לאתר מערך ניטור אוויר ארצי )‪(www.svivaaqm.net‬‬ ‫1.‬‫התווספו גם תחנות בבעלות חברת החשמל ורשות שדות התעופה, והוא כולל למעלה מ- 001‬‫תחנות ניטור. ישנם עדיין גופים שתחנות הניטור שלהם לא נמצאות באתר מערך הניטור הארצי:‬‫למשל, חברת "יפה נוף" מפעילה חמש תחנות ניטור של "מנהרות הכרמל" בחיפה, ואלו אינן‬ ‫91‬
 20. 20. ‫מופיעות באתר. גם חברת "נתיבי ישראל" )מע"צ והחברה הלאומית לדרכים לשעבר( מפעילה‬ ‫תחנות ניטור באזור ההרחבה של כביש 77, ואלו אינן נכללות באתר.‬‫הפריסה הגיאוגרפית של מערך הניטור: תחנת הניטור הצפונית ביותר בישראל היא עדיין‬ ‫2.‬‫בכרמיאל, והדרומית ביותר בירוחם. אמנם, למערך הניטור הצטרפו שלוש תחנות באילת, אך הן‬‫מודדות אך ורק נתונים מטאורולוגיים ולא מזהמי אוויר. כמו כן, צפיפות תחנות הניטור במפרץ‬‫חיפה )51 תחנות( עדיין עולה על צפיפותן באזורי התעשייה הכבדה האחרים בישראל – אשדוד‬ ‫)כ-01 תחנות( ורמת חובב )כ-5 תחנות(.‬‫תחזית איכות אוויר: ניתן לראות תחזית איכות אוויר ליומיים הבאים באתר המשרד להגנת‬ ‫3.‬ ‫הסביבה: ‪.http://tinyurl.com/TahazitAvir‬‬‫המזהמים המנוטרים: על אף שחלה התקדמות מסוימת בהבנת איגודי הערים כי מזהמי‬ ‫4.‬‫האוויר המנוטרים כיום אינם משקפים את המזהמים הרלוונטיים לבריאות הציבור, עדיין הרוב‬‫המוחלט של תחנות הניטור מנטר את אותם מזהמי אוויר נפוצים, ללא קשר לאזור בו נמצאת‬ ‫תחנת הניטור, או למזהמים שריכוזיהם בעייתיים יותר או משפיעים יותר על בריאות הציבור.‬‫דיגום מזהמים שאינם מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור: על מנת לקבל מידע על ריכוזיהם‬ ‫5.‬‫של מזהמים הנמצאים ברשימת 82 המזהמים בחוק אוויר נקי, אך אינם מנוטרים בתחנות מערך‬‫הניטור הארצי עקב היעדר יכולת טכנולוגית לניטורם הרציף או עקב מחסור בתקציב, הכין‬‫המשרד להגנת הסביבה תכנית דיגום שאמורה להתבצע פעם בשבועיים. כאמור, בשנת 1102‬‫לא התבצעה התכנית כלל. לאחר חודשים ארוכים של לחצים שהפעילה העמותה על המשרד‬‫לפרסם את התוצאות, בנובמבר 2102 פורסמו תוצאות דיגומים סביבתיים שהתבצעו בשנים‬‫האחרונות בכל הארץ, כולל בשנת 21028. תוצאות הדיגומים מראות, כי תכנית הדיגום‬‫המקורית, בתדירות של פעם בשבועיים, אינה מתבצעת: ב-2102 נדגם האוויר בכל הארץ‬‫פעמים בודדות בלבד )עד שלוש יממות לכל היותר(. גם במספר יממות זעום זה, עדיין נמצאו‬‫חריגות מערכי סביבה ועליות מערכי יעד של מספר חומרים, ובהם חומרים מסרטנים וחשודים‬ ‫כמסרטנים, כגון פורמאלדהיד, 2,1 דיכלורואתאן, קדמיום ואחרים.‬ ‫5.3 מסקנות‬‫א. המזהמים המנוטרים בישראל עדיין אינם משקפים נאמנה את המזהמים הרלוונטיי ם‬‫ל שמירה על בריאות הציבור: נראה כי המלצת ועדת המומחים הציבורית לנושא איכות האוויר‬ ‫8 לצפייה בתוצאות הדיגומים: 2102‪ .http://tinyurl.com/Digumim‬חוות דעת של הקואליציה לבריאות הציבור על‬ ‫תוצאות דיגומי מפרץ חיפה ניתן למצוא ב: 7007/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫02‬
 21. 21. ‫בישראל - לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-חמצנית ופחמן חד חמצני ולשים דגש על ניטור‬‫5.2 ‪ ,PM‬ומרכיביו כגון פיח ומתכות כבדות, אוזון וחומרים אורגנים נדיפים )‪ - (VOCs‬לא נפלה על‬‫אוזניים קשובות. בין השאר, נובע הדבר מחלוקת מערך הניטור בין המשרד להגנת הסביבה לבין איגודי‬‫הערים. איגודי הערים מנוהלים על ידי הרשויות המקומיות, ולפיכך השיקולים במיקום תחנות הניטור‬‫שלהם הם גם שיקולים מקצועיים, אך גם שיקולים מוניציפאליים – וכך, כל ראש רשות מקומית רוצה‬‫תחנת ניטור בשטחה, אך הכמות באה על חשבון איכות המזהמים המנוטרים והרלוונטיות שלהם למקורות‬‫פליטת זיהום האוויר בשטח האיגוד. בנוסף, קיימת מדיניות שמרנית מידי של ניטור אוויר בקרב המשרד‬‫להגנת הסביבה ואיגודי הערים, המתעלמת מטכנולוגיות חדישות לניטור וממידע מקצועי המעיד כי יש‬‫צורך בשינוי תכניות הניטור. גם בשנת 2102 אנו מצטרפים להמלצת ועדת המומחים הציבורית,‬‫וקוראים לעדכן את המכשור בתחנות הניטור כך שישקף את המזהמים שריכוזיהם משמעותיים יותר‬‫ל שמירה על בריאות הציבור בישראל. בנוסף, יש להתאים את המזהמים המנוטרים לאופי‬‫האזור בו נמצאת תחנת הניטור: באזור עירוני יש לנטר יותר מזהמים האופייניים לתחבורה,‬ ‫באזורי תעש ייה י ש לנטר מזהמים תעשייתיים וכיוצא בזה.‬‫ב. דיגום מזהמים שאינם מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור חוטא למטרות החוק ולוקה בחסר‬‫משמעותי: בנובמבר 2102 פורסמו תוצאות דיגומים סביבתיים בכל הארץ, כולל בשנים 2102-1102.‬‫הנתונים פורסמו באיחור ניכר – דיגומי 1102 בוצעו כשנה לפני פרסומם – ופורסמו בפורמט שאינו‬‫נגיש בעליל למי שאינו איש מקצוע, קובץ אקסל הכולל מאות נתונים מכל הארץ, ללא כל פרשנות או‬‫הסבר של הממצאים. תוצאות הדיגומים מראות, כי גם במספר זעום של יממות דיגום, עדיין נמצאו‬‫חריגות מערכי סביבה ועליות מערכי יעד של מספר חומרים הרשומים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי.‬‫ממספר כה מועט של ימי דיגום לא ניתן להסיק דבר על ריכוזי המזהמים שאינם נמדדים בשגרה בתחנות‬‫הניטור, מאחר ותדירות כה נמוכה אינה מאפשרת לקבל אינדיקציה טובה על הממוצעים השנתיים של‬‫ריכוזים אלה. לכן, קשה לומר האם החריגות שנתגלו הינן דבר שבשגרה, או שמא מעידות על מקרה חד‬‫פעמי. בוודאי שקשה לומר מה המקור חריגות אלה ולפעול בהתאם להפחתת הזיהום ממקור הפליטה. כמו‬‫כן, לא נצבר שום בסיס ידע שיאפשר קביעת ערכי איכות אוויר לכספית ול-3,1 בוטדיאן, מזהמים להם‬‫עדיין אין ערך סביבה ולכן אין ריכוז שלהם באוויר המהווה עבירה על חוק אוויר נקי. העובדה כי לתשעה‬‫מזהמים קיימים רק ערכי יעד יממתיים אך לא ערכי סביבה יממתיים, גורמת לכך כי מרבית החריגות‬‫שנמדדו אינן מהוות עבירה על חוק אוויר נקי ולא ניתן לפעול כנגד הגורמים להן מכוח החוק – דבר עליו‬ ‫התריעה הקואליציה לבריאות הציבור בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי".‬ ‫12‬
 22. 22. ‫הקואליציה לבריאות הציבור רואה בחומרה מצב זה, בו שורה של מזהמים בעלי פוטנציאל‬‫לפגיעה בריאותית ושהוגדרו בחוק אוויר נקי נמדדים בתדירות כה נמוכה ואין כמעט מידע על‬‫ריכוזיהם באוויר. לא ייתכן כי פעולה כה מהותית ליישום החו ק ולהבטחת בריאות הציבור לא‬‫תתבצע, ותהיה תלויה בתקציב חיצוני לשם ביצועה. מעבר לכך, העיתוי המאוחר של פרסום‬‫התוצאות והעובדה כי שום אדם מן השורה לא מסוגל להבין מהתוצאות דבר, בהיותן חסרות‬‫פרשנות והסבר, מהווים פער חמור בהנגשת נתוני איכות אוויר לציבור. לא לכך התכוון החוק כאשר‬‫קבע כי נתוני איכות אוויר צריכים להיות מפורסמים לציבור. לבסוף, העובדה כי מחד לא מבוצע‬‫דיגום תדיר שיאפשר לבדוק עמידה בערכי סביבה שנתיים, ומאידך לא קיימים ערכי סביבה‬‫יממתיים שיהיה אפשר להשוות את תוצאות הדיגום אליהם, מקשה על השימוש בחוק כמנוף‬ ‫לפעולה כנגד מקורות הפליטה של המזהמים המנויים בתוספת לחוק.‬‫החוק אינו מורה במפורש על דיגום מזהמים, אולם עצם ההכללה של 82 המזהמים בתוספת לחוק‬‫והחובה לקבוע להם ערכי איכות אוויר, ממחישה את החשיבות שהמחוקק ראה במדידת ריכוזיהם באוויר‬‫ובקבלת תמונת מצב על מקורותיהם ופוטנציאל ההשפעה שלהם על בריאות תושבי ישראל. שיעור‬‫הביצוע הנמוך של תכנית הדיגומים מעכב את יישום החוק במספר היבטים: הוא מקשה על קביעה ועדכון‬‫של ערכי איכות אוויר, על נקיטת אמצעים כנגד מקורות פליטה המסכנים את בריאות הציבור, על בניית‬‫תכנית פעולה להורדת הריכוזים של המזהמים המשמעותיים יותר ועל נגישות הציבור למידע לגבי‬ ‫מזהמים העלולים לסכן את בריאותו.‬ ‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬ ‫1.4 תמצית דרישות החוק‬ ‫א. השר יכול להכריז בצו על אזור כנפגע זיהום אוויר.‬ ‫2. תוקף ההכרזה עד שנתיים, לאחר מכן אפשר להאריכה.‬ ‫3. הרשות )מעל 000,03 תושבים( באזור המוכרז תכין תכנית פעולה לצמצום זיהום האוויר.‬ ‫4. אם הזיהום מגיע ממקורות שבתחומה של רשות מקומית אחרת, גם עליה להכין תכנית‬ ‫לצמצומו.‬ ‫5. השר רשאי להורות למספר רשויות במטרופולין להכין תכנית משותפת.‬‫6. התכנית תכלול יעדים לשיפור איכות האוויר ולמניעת הישנות החריגה. במידה וקבע השר‬‫שמקור הזיהום הוא תחבורה, התכנית תכלול צעדים לניהול והסדרת התחבורה בתחום‬ ‫22‬
 23. 23. ‫הרשויות. התכנית תובא לאישור השר תוך שישה חודשים. אם התכנית לא הוגשה או לא‬ ‫אושרה, השר רשאי להורות לרשות באילו אמצעים לנקוט.‬ ‫2.4 חשיבות הדרישות‬‫חוק אוויר נקי הוא חוק ברמה הארצית. יחד עם זאת, ידוע כי איכות האוויר לא זהה בכל רחבי הארץ,‬‫והיא מושפעת ממאפייניו הייחודיים של כל איזור: כמות התחבורה העוברת בו, כמות וסוג מפעלי‬‫התעשייה בשטחו, קרבתו למוקדי פליטה, טופוגרפיה ומשטר הרוחות ועוד. לכן, סעיף זה חשוב כי הוא‬‫מתייחס להבדלים בין האזורים בארץ, וכן דורש מהרשות המקומית לקחת אחריות על איכות האוויר‬ ‫בשטחה.‬‫נזכיר, כי במקורות רבים נמצאו אזכורים לשונות הגבוהה באיכות האוויר בין אזורים שונים‬‫בישראל. ביניהם ניתן למנות את דו"ח ה- ‪ OECD‬מנובמבר 1102, על הביצועים הסביבתיים של ישראל,‬‫שציין כי קיימים מוקדי זיהום אוויר )‪ (air pollution hotspots‬באזורים התעשייתיים בחיפה, אשדוד‬‫ורמת חובב, וכן כי קיים זיהום אוויר שמקורו תחבורתי באזור מרכז הארץ. דו"ח ועדת המומחים‬‫הציבורית בנושא מצב איכות האוויר בישראל, ממרץ 1102, קבע בנוסף כי בירושלים קיים עומס‬‫תחבורתי כבד המביא לפליטת מזהמים מוגברת, אזור פנים הארץ סובל מריכוזים גבוהים של אוזון, וכי‬‫באזורים הנמצאים במורד הרוח מתחנות כוח פחמיות נרשמים מדי פעם ריכוזים גבוהים יותר של גפרית‬‫דו חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים נשימים. מכאן ברור כי האמצעים הננקטים לצמצום זיהום האוויר‬ ‫באזורים השונים בארץ צריכים להתחשב במאפייני איכות האוויר הייחודיים לאותו אזור.‬‫מאחר ומטרת צמצום זיהום האוויר היא בראש ובראשונה שמירה על בריאות הציבור, גם בנתונים לגבי‬‫תחלואה שמיוחסת לגורמים סביבתיים ניתן לראות שונות גבוהה בין אזורים. בדו"ח משרד הבריאות‬‫"מצב הבריאות בישראל 0102" צוין כי בשנת 8002, ילדי נפת חיפה עדיין מובילים באשפוזים בגין‬‫אסתמה בשתי קבוצות גיל שונות )41-5,4-0(. ילדי נפת חיפה בגילאי 4-0 התאשפזו מסיבה זו פי‬‫ארבעה יותר מילדי נפת תל אביב. שיעורי האשפוזים בשל אסתמה בגילאי 4-0 על כל 000,001‬ ‫32‬
 24. 24. ‫תושבים היו: 596 בנפת חיפה, 606 בנפת כנרת, 043 בנפת באר שבע, 071 בנפת תל-אביב ו-511‬ ‫בנפת ירושלים9.‬ ‫3.4 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫בדצמבר 1102 פורסם כי בכוונת המשרד להגנת הסביבה להכריז על ירושלים, גוש דן ומפרץ חיפה‬‫כאזורים נפגעי זיהום אוויר, וזאת משתי סיבות נפרדות: ירושלים וגוש דן – מאחר ונמדדות בהן חריגות‬‫מערכי סביבה של מזהמי אוויר, ומפרץ חיפה – בשל עודף התחלואה בו יחסית לממוצע התחלואה הארצי.‬‫הצהרת הכוונות גובתה במכתבים ששלחו בכירי משרד הבריאות: המנכ"ל פרופ רוני גמזו, וראש‬‫שירותי בריאות הציבור פרופ איתמר גרוטו. בנוסף, גובתה הצהרת הכוונות במסמך של המשרד להגנת‬ ‫הסביבה, שריכז נתוני ניטור ודיגום אוויר משלושת האזורים בשנים האחרונות.‬‫עם זאת, הרשויות המקומיות באזורים אלה מתנגדות להכרזה מטעמים שונים, בין היתר חשש לתיוגן‬‫כ"מוכות זיהום", פגיעה בתדמיתן ומשום שמשתמע מההכרזה כי הן לא נוקטות מספיק אמצעים לצמצום‬ ‫זיהום האוויר.‬ ‫4.4 אופן היישום בשנת 2102‬‫נכון לדצמבר 2102, שום אזור בישראל לא הוכרז כנפגע זיהום אוויר. באוגוסט 2102 פורסם‬‫בכתבתה של רויטל חובל ב"הארץ"01 כי המשרד להגנת הסביבה חוזר בו מכוונתו להכריז על מפרץ‬‫חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר, ויכריז כאזורים נפגעי זיהום אוויר רק על גוש דן וירושלים. זאת על אף‬‫שבחצי השנה האחרונה לא פורסמו שום נתונים או מחקרים חדשים הסותרים את העובדות שגיבו את‬ ‫ההכרזה בדצמבר האחרון.‬ ‫הסיבות לשינוי בעמדת המשרד המפורטות בכתבה הן:‬‫פרופ שמואל רשפון, הרופא המחוזי בחיפה, טוען כי "באיזון בין יתרונות ההכרזה על‬ ‫•‬‫רשויות בנפת חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר לבין חסרונותיה גוברים חסרונותיה.... צפוי‬‫צמצום זיהום אוויר משמעותי מתחבורה עקב פרויקטים תחבורתיים חדשים... ההכרזה‬ ‫9 סקירה של שאר הנתונים בדו"ח משרד הבריאות ניתן למצוא באתר הקואליציה לבריאות הציבור:‬ ‫0104/‪ .http://www.phc.org.il‬סקירה של מחקרי זיהום אוויר ותחלואה באזורים שונים בארץ ניתן למצוא גם באתר:‬ ‫1484/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫01 לכתבה: ‪http://tinyurl.com/Hahraza‬‬ ‫42‬
 25. 25. ‫תפגע בתדמית העיר." אלו נימוקים שאינם ממין העניין. משרד הבריאות, כגוף‬‫מקצועי, אמור לייצג בעמדתו את נתוני הבריאות באזור ולא את שיקולי תדמית העיר.‬‫עוד טוען פרופ רשפון כי הכרזת המשרד נשענה על "נתונים לא מעודכנים", היות וסקר‬ ‫•‬‫התחלואה בסרטן האחרון פורסם ב-7002, ומבוסס על נתונים שנאספו בין 5002-1002.‬‫אלא שניתוח נתונים, מטבע הדברים, דורש זמן, ומ-7002 לא נערך סקר דומה. כיום,‬‫לא קיים בידי משרד הבריאות שום סקר תחלואה בסרטן חדש, ואף לא קיים סיכום‬‫נתוני תחלואה מ-1102, עקב הזמן הנדרש לאיסוף וניתוח הנתונים. לפיכך,‬‫מתחזקת התחושה כי טיעון זה משמש כתירוץ קלוש לדחיית ההכרזה, מה גם שאם‬‫וכאשר יתפרסם הסקר הבא, שוב תוצאותיו יהיו נכונות למספר שנים לפני פרסומו,‬‫ושוב ניתן יהיה לטעון כי בשנתיים האחרונות נעשות פעולות לצמצום הפליטות וח וזר‬‫חלילה. אין מנוס מלקבוע כי קבלת ההחלטה צריכה להתבסס על הנתונים הקיימים‬ ‫בעת הזו, ולא על נתונים שכלל לא קיימים ואולי ייאספו בהמשך.‬‫עיריית חיפה התנגדה להכרזה מלכתחילה, בטענה כי ההכרזה תפגע בתדמית העיר.‬ ‫•‬‫אולם גם ראשי העיר של תל אביב וירושלים התנגדו להכרזה, והתנגדות זו לא גרמה‬ ‫לשינוי עמדת המשרד ביחס אליהן.‬‫איגוד ערים חיפה מכין כעת תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, מה שכביכול ייתר את‬ ‫•‬‫הצורך בהכרזה. אך למרות ש עיריית ירושלים כבר סיימה להכין תכנית לצמצום‬ ‫זיהום אוויר מתחבורה, המשרד לא שינה את עמדתו ביחס אליה.‬‫על אף שאף אזור לא הוכרז כנפגע זיהום אוויר עדיין, מכל הסיבות לעיל ברור כי אם אכן יוכרזו גוש‬‫דן וירושלים בלבד כנפגעי זיהום אוויר, שינוי העמדה לגבי מפרץ חיפה נעשה מטעמים לא ענייניים ולא‬‫מקצועיים, אלא פוליטיים ותדמיתיים. מצער לראות כי המשרד להגנת הסביבה החליט להשתמש בכלי‬‫שהחוק נתן, ולאחר מכן נסוג מהחלטתו ללא הסבר המניח את הדעת. כמו כן, גם מבחינה תדמיתית,‬‫הפניית זרקור ה"אשמה" בזיהום אוויר לתחבורה, כפי שנעשה בגוש דן וירושלים, קלה יותר מהפניית‬‫אותו זרקור לתחבורה ותעשיה, כפי שנעשה בחיפה, מאחר ולזיהום אוויר מתחבורה אחראים כל תושבי‬‫העיר המחזיקים ברכב. בהקשר זה נזכיר כי בדו"ח ה- ‪ OECD‬על הביצועים הסביבתיים של ישראל )‬‫1102, עמ 061( מצוין במפורש כי מחקרים על ההשפעות הבריאותיות של זיהום האוויר לא מבוצעים‬ ‫52‬
 26. 26. ‫בישראל באופן שיטתי, ותוצאותיהם לא משמשות את מקבלי ההחלטות. נראה כי מחקרים אפידמיולוגים‬‫שבדקו את הקשר בין מדדי זיהום אוויר למדדי תחלואה בישראל לא משמשים כבסיס להכרזה על אזורים‬ ‫נפגעי זיהום אוויר.‬ ‫5.4 מסקנות‬‫האפשרות להכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר היא כלי חשוב ללקיחת אחריות של השלטון המקומי,‬‫ולא רק הארצי, לצמצום זיהום האוויר בשטחו. אי לכך, יש להכריז על אזור גוש דן, ירושלים ומפרץ‬‫חיפה כנפגעי זיהום אוויר, וזאת על מנת לחייב את הרשויות המקומיות באזורים אלה לקחת‬‫אחריות על בריאותם של תושביהן. אנו מאיצים במקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ובמשרד להגנת‬‫הסביבה להתנהג כיאה לאנשי מקצוע, ולקבל החלטות על סמך נתונים רלוונטים ונימוקים מקצועיים. לא‬‫ייתכן כי בשל שיקולי לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל‬‫כלי לחץ נוסף על הרשויות באזור לפעול לצמצום זיהום האוויר והתחלואה העודפת. אל מול נתוני זיהום‬‫אוויר חסרים ומדאיגים ותמונת מצב של עודף תחלואה, דרך הפעולה הנכונה הינה סימון מטרות‬ ‫והתמודדות אמיצה עם יישומן, ולא דחיית הנתונים ללא ביסוס והתעלמות ממימדי הבעיה.‬‫ראוי לציין כי בנוסף לאפשרות ההכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר, קיימים בחוק מספר סעיפים נוספים‬‫המתייחסים לזיהום אוויר ברמה המקומית. סעיפים אלה כוללים: חיוב הרשות המקומית לפעול לצמצום‬‫זיהום האוויר בשטחה, אפשרות לרשות מקומית לקבוע בחוק עזר הוראות מיוחדות לעניין זיהום אוויר,‬‫אפשרות השר לקבוע ערכי איכות אוויר אזוריים והכללת יעדים אזוריים בתכנית הלאומית. למרות‬‫זאת, אף אחד מסעיפים אלה לא יושם: לא נמצאה רשות שקבעה בחוק עזר הוראות מיוחדות לעניין‬‫זיהום אוויר מאז כניסת החוק לתוקף, לא נקבעו ערכי איכות אוויר אזוריים והתכנית הלאומית לצמצום‬‫זיהום אוויר אינה כוללת יעדים אזוריים. בנוסף, כפי שהוזכר בפרק 3, קיימת תכנית דיגום של המשרד‬‫להגנת הסביבה המתחשבת במזהמים הייחודיים הנפלטים בכל אזור, אך היא אינה מבוצעת. מכאן‬‫נובע כי בפועל, כמעט ולא קיים יישום של סעיפים הנוגעים לזיהום אוויר מקומי ואזורי מתוקף‬ ‫חוק אוויר נקי.‬ ‫5. היתרי פליטה‬ ‫1.5 תמצית דרישות החוק‬ ‫62‬
 27. 27. ‫א. על רוב מפעלי התעשייה הגדולים בישראל להגיש בקשה להיתר פליטה בין השנים -1102‬ ‫5102, לפי סוג המפעל. בקשה להיתר פליטה תכלול:‬ ‫פרטים על בעל מקור הפליטה‬ ‫•‬ ‫תיאור מקור הפליטה, רכיביו ופעילותו‬ ‫•‬‫החומרים בהם ייעשה שימוש, סוגם וכמותם, והתוצרים, כולל תוצרי לוואי ומזהמים, לרבות‬ ‫•‬ ‫במצבי הפעלה שונים כולל התנעה וכיבוי, דליפה וכו והשפעתם הצפויה על הסביבה‬ ‫הטכניקה המיטבית הזמינה ליישום במקור הפליטה‬ ‫•‬ ‫אמצעים נוספים למניעה וצמצום זיהום אוויר‬ ‫•‬ ‫אמצעים לפיקוח ובקרה על פליטת מזהמים‬ ‫•‬ ‫תיאור כללי של הסביבה והשפעות שליליות עליה‬ ‫•‬ ‫כל פרט אחר לפי הצורך‬ ‫•‬ ‫כל בקשה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד לעיון הציבור ממועד הגשתה.‬ ‫2.‬‫סודות מסחריים לא יפורסמו באינטרנט, אבל פרטים על בעל מקור הפליטה, סוגי מזהמים‬ ‫3.‬ ‫נפלטים וקצב פליטתם לא יחשבו כסוד מסחרי.‬‫מגיש הבקשה יגיש אותה למשרד להגנת הסביבה, עם העתק לאיגוד ערים. האיגוד רשאי‬ ‫4.‬ ‫למסור את חוות דעתו על הבקשה למשרד להגנת הסביבה בתוך 09 יום.‬‫המשרד יודיע על החלטתו למגיש הבקשה – להעניק היתר פליטה, להעניק היתר בתנאים‬ ‫5.‬‫או לא להעניק היתר פליטה - תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה )עם אפשרות‬ ‫להארכה של שלושה חודשים(.‬ ‫תאריכי הגשת הבקשות, לפי סקטור תעשיה:‬ ‫6.‬ ‫תעשיות‬ ‫תאריך‬ ‫02/3/1 יציקה ועיבוד מתכות ברזליות ולא ברזליות‬ ‫11‬ ‫72‬
 28. 28. ‫02/3/1 קלייה וסינטור )ייצור גושים( של עופרות מתכת, ייצור ברזל גולמי או פלדה, טיפול שטח‬ ‫של מתכות וחומרים פלסטיים בתהליך כימי או אלקטרוליטי, תעשייה מינראלית.‬ ‫21‬ ‫02/3/1 ניהול פסולת: השבה וסילוק פסולת וטיפול תרמי בפסולת, טיפול ועיבוד מזון מהצומח, מחזור‬ ‫פגרים, טיפול בעזרת ממסים אורגניים, ייצור פחם.‬ ‫31‬ ‫02/3/1 ייצור חומרים אורגניים ואנאורגאניים בסיסיים, דשנים מבוססי זרחן, חנקן או אשלגן,‬ ‫מוצרים בסיסיים להגנת הצומח, חומרי נפץ.‬ ‫41‬ ‫02/3/1 תעשיות אנרגיה: מתקני שריפה, זיקוק גז ודלק, תנורי קוק )‪ , (coke‬ניזול או גזי פיקציה‬ ‫של פחם, ייצור מוצרים פרמצבטיים בסיסיים בתהליכים כימיים או ביולוגיים.‬ ‫51‬‫המשרד יפרסם הודעה בעיתונות כאשר הוא שוקל להעניק היתר פליטה, 001 ימים‬ ‫7.‬‫לפחות לפני מועד נתינת ההיתר, ובמקביל טיוטת ההיתר תפורסם באינטרנט. כל אדם יהיה‬‫רשאי להגיש הערות תוך 54 יום מרגע ההודעה בעיתונות, והן יפורסמו באתר המשרד. היתר‬‫ינתן רק לאחר שדנו בכל ההערות )למעט הערות קנטרניות או הערות החוזרות על‬‫קודמותיהן(. היתר הפליטה הסופי שיינתן יפורסם גם הוא באתר. סעיף זה השתנה במהלך‬ ‫2102, פירוט בהמשך הפרק.‬‫היתר פליטה יכלול: ערכי פליטה למזהמים הנפלטים, מניעת חריגות מערכי פליטה, חובות‬ ‫8.‬‫ניטור פליטה, דיגום ודיווח, חובות מסירת מידע למשרד, מניעה וצמצום של פליטת מזהמים‬‫שלא דרך ארובה, מניעה וצמצום של פליטות לא שגרתיות ותקלות, מגבלות בדבר שימוש‬‫בחומרים כולל דלקים, מגבלות לגבי התנעה וכיבוי מתקנים, חובת דיגום וניטור אוויר, תחזוקה‬‫נאותה ועוד. לגבי "מניעה וצמצום של פליטת מזהמים שלא דרך ארובה", יש לציין כי מזהמים‬‫יכולים להיפלט גם ממקורות שאינם ארובות, כמו למשל מסדקים בצנרת, ממחברים של‬‫צנרת, ממיכלים ועוד. ארובה הינה מיקום בודד וידוע ולכן קל יותר לנטר פליטות ממנה‬‫ולהפחיתן, אך קשה יותר לנטר או להפחית פליטות מעשרות קילומטרים של צינורות במפעל.‬‫היתר פליטה ניתן לתקופה של 7 שנים, אך המשרד להגנת הסביבה יכול בכל עת להוסיף,‬ ‫9.‬ ‫לשנות או לגרוע מתנאי היתר פליטה, וגם לבטלו.‬ ‫82‬
 29. 29. ‫01. הוראות היתר הפליטה מהוות תנאים ברישיון עסק. אם רוצים לבנות מקור פליטה חדש, על‬‫בעליו להגיש בקשה להיתר פליטה לפני שיינתן לו היתר בניה. לא יינתן רישיון עסק או היתר‬ ‫זמני ללא היתר פליטה.‬‫11. בעל היתר פליטה לא רשאי לבצע שינוי במקור הפליטה, באופן הפעלתו או בחומרי הגלם באופן‬‫שיהווה שינוי משמעותי בפליטות ללא אישור בכתב מהמשרד. אם מוסיפים מקור פליטה יש‬ ‫לקבל היתר למקור שהתווסף.‬ ‫2.5 חשיבות הדרישות‬‫הפרק הנוגע להיתרי פליטה בחוק אוויר נקי חולל למעשה מהפכה בכללי הרישוי הסביבתי של מפעלים,‬‫והוא מבוסס על תהליך דומה הנהוג באיחוד האירופי. עד לכניסת החוק לתוקף, ההיבטים הסביבתיים‬‫בפעילות מפעל הוסדרו בתנאים לרישיון עסק או בצווים אישיים, ללא דרישות אחידות מהמפעל להציג‬‫מידע על תהליכי הייצור והפליטה שלו, וללא מסמך מקצועי שיהווה את הבסיס לכל הדרישות. כעת,‬‫נדרש מהמפעל להציג מידע מקיף על תהליכי הייצור בו, על החומרים הנפלטים מתהליכים אלה, להציג‬‫תוצאות מודל שחישב את השפעת המפעל על סביבתו, ובעיקר להתייחס לרמת הפליטות המזערית לה‬‫המפעל מסוגל להגיע, תוך השוואה למסמכי האיחוד האירופי המפרטים מהי הטכניקה המיטבית הזמינה‬‫ליישום )‪ (BAT‬עבור כל סוג של פעילות תעשייתית. כל זאת, על מנת שלמשרד להגנת הסביבה יהיה את‬‫הבסיס המקצועי לתת היתר פליטה למפעל. הדרישות הן אחידות לכל המפעלים. נוסף על כך, כל שלבי‬‫התהליך מפורסמים באתר "אוויר נקי" של המשרד, שקופים לציבור, ומהווים זרוע פיקוח חשובה על‬ ‫עבודת המשרד להגנת הסביבה, על ידי תושבים, ארגונים והתקשורת.‬ ‫3.5 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫קביעת תקנות: תקנות איכות אוויר )היתרי פליטה( נקבעו ביוני 0102. התקנות קובעות כי כל‬ ‫•‬‫בקשה להיתר פליטה תהיה מורכבת מהחלקים הבאים: מידע על מקור הפליטה, סקר תהליכים‬‫)מידע על חומרים ותהליכי יצירת מזהמים(, סקר פליטות לאוויר, סקר סביבתי )הרצת מודל‬‫לחיזוי ריכוזי מזהמי אוויר בסביבת המתקן(, סקר פערים )סקירה של הטכניקות המשמשות‬‫במתקן והשוואתן לטכניקה המיטבית הזמינה(, בחירת הטכניקה המיטבית הזמינה, תכנית ליישום‬ ‫הטכניקה המיטבית הזמינה, אמצעים להפחתת זיהום אוויר בעת התרעה לציבור.‬ ‫92‬

×