Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране на европейски проекти

Emil Hristov
Emil HristovReporter à Вестник Строител
Финансиране на инвестиции в
отрасъл ВиК
22 ноември 2016 г.
Пряко дългово финансиране от ЕБВР
22 November, 2016 2
Основни характеристики на дъговото финансиране от ЕБВР в сектор
„ВиК“:
• Размер на заема – от 5 милиона до 250 милиона евро;
• Срок на заема – до 15 години срок на изплащане, до 3 години гратисен период
за изплащане на главницата;
• Валута – евро или български лева;
• Цена – плаваща или фиксиране за срока на заема; съобразена с пазарните
условия и рисковете на проекта / кредитополучателя;
• Начин на изплащане на главницата – на равни тримесечни / шестмесечни
вноски, неравномерно изплащане
• Обезпечения – залог на банкови сметки, вземания от клиенти и други активи;
в много редки случаи – общинска или държавна гаранция;
• Допълнителни условия – изискване за регулярна отчетност към Банката,
спазване на финансови коефициенти (дълг към оперативна печалба,
коефициент на покритие на разходите за обслужване на дълга, текущ
коефициент, коефициент на събираемост на приходите);
Пряко дългово финансиране от ЕБВР
(прод.)
22 November, 2016 3
Специфики на финансирането от ЕБВР:
• Избор на ЕБВР за финансираща институция – ВиК операторите и общините
могат да избират ЕБВР без обществена поръчка по ЗОП;
• Обществени поръчки – с изключение на проектите, съфинансирани с
Оперативните програми на ЕС, разходването на средствата от заеми на ЕБВР
става съгласно Политиките и правилата на ЕБВР за обществени поръчки;
• Политики и стандарти за опазване на околната и социалната среда – ЕБВР
има политики и стандарти за опазване на околната и социалната среда, които
се прилагат относно всички проекти, които Банката финансира или
съфинансира;
• Приложимо право - английско
• Техническа помощ – безвъзмездна за крайния клиент. Използва се за
разработване на предпроектни проучвания, оценки на проекти (due diligence),
подготовка на тръжни процедури, подобряване на договорно отношения,
въвеждане на добри практики, подобряване на капацитет, оперативното и
финансово представяне на кредитополучателя;
Други видове пряко финансиране от
ЕБВР
22 November, 2016 4
ЕБВР има възможност да предостави на други финансови продукти, които
към момента имат по-ограничено приложение във ВиК сектора
• Инвестиции в дялов капитал– до 30% собственост; търсена доходност – над
15% на годишна база, целеви срок на инвестицията – 5 до 7 години с ясна
стратегия за „излизане“
• Подчинен дълг – по-скъп от неподчинен дълг; обикновено с опция за
конвертиране
• Мецанин / преференциални акции
Типове „ВиК“ проекти, които ЕБВР
финансира
22 November, 2016 5
Допустими проекти за финансиране от ЕБВР:
• Инвестиции в нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура
(доставка, канализация, пречистване) за подобряване на ефективността или
за посрещане на регулаторни изисквания
• Съ-финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС
• Финансиране на договори с гарантиран резултат, договори за публично-частни
партньорства / концесии, включително чрез инвестиции в капитала на
проектните компании.
• Преструктуриране на съществуващи задължения, но само в комбинация с
инвестиционно финансиране
• ЕБВР не предоставя финансиране за оборотен капитал, освен в случаите, в
които оборотното финансиране е комбинирано и с инвестиционен заем
Типове клиенти в сектор „ВиК“,
които ЕБВР финансира
22 November, 2016 6
Допустими клиенти за финансиране от ЕБВР:
• ВиК оператори
• Дружества със специална инвестиционна цел – например проектни компании
при концесионни договори или ПЧП, ЕСКО дружества
• Общини – в по-редки случаи, например когато ВиК операторът не разполага с
капацитет за поемане на нов дълг
• Асоциации по ВиК – не могат да бъдат получатели на финансиране от ЕБВР,
тъй като не генерират собствени приходи
• Държавата – на практика в България е трудно осъществимо, поради
ограничения в мандата на Банката
Непреки форми на финансиране на
сектор „ВиК“
22 November, 2016 7
В някои случаи ЕБВР може да финансира непряко ВиК операторите, като
например:
• Финансиране на договори с гарантиран резултат – тогава получател на
финансирането обикновено е частен контрагент, въз основа на сключен
договор с публично дружество за постигане на определени резултати,
посредством извършване на определени инвестиции. ЕСКО договорите са
пример за такъв вид непряко финансиране
• Финансови инструменти – дългови и гаранционни фондове, специализирани
във финансиране на ВиК инфраструктура или инструменти за финансов
инженеринг, създадени и финансирани по Оперативните програми на ЕС
Финансови инструменти по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020
22 November, 2016 8
Предвижда се създаването на специализиран финансов инструмент, със
средства на ОПОС и частен капитал, за финансиране на инвестиционни
проекти в сектор „ВиК“
• Финансовите инструменти (ФИ) използват ресурс от Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ЕСИФ), но го трансформират в различни форми на
възмездно финансиране (заеми, гаранции, дялов капитал, лихвени субсидии),
при условия които са по-благоприятни от съществуващите на пазара
• Постигането на по-благоприятните условия е възможно, тъй като средствата
от ЕСИФ имат по-висок толеранс към риска, без това да води до изискване за
по-висока доходност (какъвто е принципът при търговското финансиране)
• ФИ се използват, там където предлагането и търсенето на финансиране не
могат да се „срещнат“ при съществуващите условия на пазара. Например,
търговските банки считат ВиК сектора в България за високорисков. Това прави
цената на банковия ресурс прекалено висока за повечето ВиК оператори и
ограничава търсенето на инвестиционни заеми, въпреки сериозната нужда от
инвестиции в сектора
• Чрез прилагането на финансови инструменти се цели постигането на по-добри
условия на финансиране на ключови инвестиционни проекти във ВиК сектора
Финансови инструменти по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020
(прод.)
22 November, 2016 9
Очаква се специализираният фонд да предоставя дългосрочни
инвестиционни заеми на регионалните ВиК оператори и/или кредитни
гаранции към търговски банки
• Фондът ще използва ресурс от ОП „Околна среда“ 2014-2020, който ще бъде
допълнен от търговско финансиране (от международни финансови институции,
търговски банки и др.) в съотношение 1:1. Така акумулираните средства, ще се
използват за финансиране на допустими инвестиционни проекти във ВиК сектора
• Смесването на публичен финансов ресурс (който няма изискване за доходност) с
търговски ресурс, ще осигури финансиране за крайните получатели (регионалните
ВиК оператори) при по-добри условия от съществуващите на пазара
• Предвижда се фондът да предоставя два типа финансови продукта:
• Директни заеми към ВиК операторите за осигуряване на съфинансирането на
проекти по ОПОС 2014-2020 или финансиране на други допустими
инвестиционни проекти
• Частични кредитни гаранции към търговски банки, които от своя страна да
финансират допустимите инвестиционни проекти на регионалните ВиК
оператори
• Обсъжда се вариант, при който работата на гонда да се подпомага от техническа
помощ за подобряване на финансовото и оперативно представяне на ВиК
операторите, с които фондът работи
Финансови инструменти по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020
(прод.)
22 November, 2016 10
Индикативна схема на организация и работа на специализирания фонд
ОП „Околна среда“ 2014-2020
„Фонд мениджър на ФИ в България“ ЕАД
„Специализиран инвестиционен фонд“
Търговски
банки
ВиК оператори
Международни финансови
институции, други инвеститори
Финансово споразумение
Оперативно споразумение с
професионален мениджър
Гаранции
Заеми
Директни заеми
Предоставят
допълнително
финансиране
Благодарим за вниманието!
22 November 2016 21
За допълнителни въпроси и
информация:
Илия Кардашлиев
Банкер
Общинска инфраструктура и
околна среда
Тел.: + 359 2 9321 410
ел. поща: kardashi@ebrd.com
ЕБВР, Постоянно
представителство в България
ул. „Московска“ 17
1000 София
България
1 sur 11

Recommandé

Райфайзенбанк - Енергийна ефективност и зелена икономика par
Райфайзенбанк - Енергийна ефективност и зелена икономикаРайфайзенбанк - Енергийна ефективност и зелена икономика
Райфайзенбанк - Енергийна ефективност и зелена икономикаilko gruev
559 vues7 diapositives
Финансиране по Европейски програми par
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиMoite Pari
474 vues23 diapositives
Jessica финансиране ЕС par
Jessica финансиране ЕСJessica финансиране ЕС
Jessica финансиране ЕСilko gruev
364 vues12 diapositives
Презентация - в."Строител" Ивелина Василева - ОП „Околна среда“ преход към но... par
Презентация - в."Строител" Ивелина Василева - ОП „Околна среда“преход към но...Презентация - в."Строител" Ивелина Василева - ОП „Околна среда“преход към но...
Презентация - в."Строител" Ивелина Василева - ОП „Околна среда“ преход към но...Emil Hristov
595 vues7 diapositives
Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финанс... par
Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финанс...Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финанс...
Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финанс...BDIF ФГВБ
546 vues21 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“ par
Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“
Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“Emil Hristov
537 vues44 diapositives
Презентация на МРРБ par
Презентация на МРРБПрезентация на МРРБ
Презентация на МРРБEmil Hristov
604 vues15 diapositives
Презентация на МОСВ par
Презентация на МОСВПрезентация на МОСВ
Презентация на МОСВEmil Hristov
525 vues17 diapositives
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с... par
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...Emil Hristov
405 vues29 diapositives
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния сектор par
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния секторРолята на чуждестранните търговски представителства във водния сектор
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния секторEmil Hristov
453 vues11 diapositives
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ... par
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...Emil Hristov
622 vues33 diapositives

En vedette(10)

Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“ par Emil Hristov
Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“
Презентация на община Враца „Интегриран проект на Водния цикъл на гр. Враца“
Emil Hristov537 vues
Презентация на МРРБ par Emil Hristov
Презентация на МРРБПрезентация на МРРБ
Презентация на МРРБ
Emil Hristov604 vues
Презентация на МОСВ par Emil Hristov
Презентация на МОСВПрезентация на МОСВ
Презентация на МОСВ
Emil Hristov525 vues
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с... par Emil Hristov
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...
Презентация на „Грундфос България” ЕООД - Енергийна ефективност и договори с...
Emil Hristov405 vues
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния сектор par Emil Hristov
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния секторРолята на чуждестранните търговски представителства във водния сектор
Ролята на чуждестранните търговски представителства във водния сектор
Emil Hristov453 vues
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ... par Emil Hristov
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...
Централизирано и децентрализирано отвеждане и пречистване на отпадъчни води. ...
Emil Hristov622 vues
Предимствата на вакуумни канализационни системи 2 par Emil Hristov
Предимствата на вакуумни канализационни системи 2Предимствата на вакуумни канализационни системи 2
Предимствата на вакуумни канализационни системи 2
Emil Hristov360 vues
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ... par Emil Hristov
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Ролята на проектантите в контекста на предходните и бъдещите периоди на ОПОС ...
Emil Hristov384 vues
Предимствата на вакуумни канализационни системи par Emil Hristov
Предимствата на вакуумни канализационни системиПредимствата на вакуумни канализационни системи
Предимствата на вакуумни канализационни системи
Emil Hristov496 vues
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K vues

Similaire à Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране на европейски проекти

светослава 1.pdf par
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdfPetyaBankova
49 vues21 diapositives
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf par
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfPetyaBankova
67 vues18 diapositives
jessica par
jessicajessica
jessicailko gruev
166 vues14 diapositives
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5 par
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5NikoYanev
180 vues21 diapositives
Prezentacia svetla ivanova par
Prezentacia svetla ivanovaPrezentacia svetla ivanova
Prezentacia svetla ivanovaEmil Hristov
236 vues10 diapositives
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет par
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджетNikoYanev
593 vues17 diapositives

Similaire à Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране на европейски проекти(20)

InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf par PetyaBankova
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
PetyaBankova67 vues
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5 par NikoYanev
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
NikoYanev180 vues
Prezentacia svetla ivanova par Emil Hristov
Prezentacia svetla ivanovaPrezentacia svetla ivanova
Prezentacia svetla ivanova
Emil Hristov236 vues
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет par NikoYanev
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
NikoYanev593 vues
Tema 15 Financing innov activities 2017 par Dimitar Blagoev
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev334 vues
Tema 5 Investment projects evaluation 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Dimitar Blagoev1.6K vues
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса par Moite Pari
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнесаНе(известните) алтернативи за развитие на бизнеса
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса
Moite Pari421 vues
Представяне_дисциплина.pptx par PetyaBankova
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
PetyaBankova136 vues
Tema 12 Enter. investment process 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev502 vues
Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар... par BDIF ФГВБ
Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...
Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...
BDIF ФГВБ376 vues
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020 par Kiril Bespalov
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Kiril Bespalov1.1K vues
04 - Бюджет на проекта par NikoYanev
04 - Бюджет на проекта04 - Бюджет на проекта
04 - Бюджет на проекта
NikoYanev2.1K vues

Plus de Emil Hristov

Fac 1 - Sofia, 8 february par
Fac 1 - Sofia, 8 februaryFac 1 - Sofia, 8 february
Fac 1 - Sofia, 8 februaryEmil Hristov
252 vues23 diapositives
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок... par
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...Emil Hristov
308 vues11 diapositives
„Геострой“ АД par
„Геострой“ АД „Геострой“ АД
„Геострой“ АД Emil Hristov
193 vues12 diapositives
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ par
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“Emil Hristov
138 vues18 diapositives
Prezentacia ivailo kashchiev par
Prezentacia  ivailo kashchievPrezentacia  ivailo kashchiev
Prezentacia ivailo kashchievEmil Hristov
247 vues16 diapositives
Prezentacia pudoos reneta koleva par
Prezentacia pudoos reneta kolevaPrezentacia pudoos reneta koleva
Prezentacia pudoos reneta kolevaEmil Hristov
242 vues15 diapositives

Plus de Emil Hristov(20)

Fac 1 - Sofia, 8 february par Emil Hristov
Fac 1 - Sofia, 8 februaryFac 1 - Sofia, 8 february
Fac 1 - Sofia, 8 february
Emil Hristov252 vues
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок... par Emil Hristov
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...
Валерия Калчевa – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Ок...
Emil Hristov308 vues
„Геострой“ АД par Emil Hristov
„Геострой“ АД „Геострой“ АД
„Геострой“ АД
Emil Hristov193 vues
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ par Emil Hristov
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“
Emil Hristov138 vues
Prezentacia ivailo kashchiev par Emil Hristov
Prezentacia  ivailo kashchievPrezentacia  ivailo kashchiev
Prezentacia ivailo kashchiev
Emil Hristov247 vues
Prezentacia pudoos reneta koleva par Emil Hristov
Prezentacia pudoos reneta kolevaPrezentacia pudoos reneta koleva
Prezentacia pudoos reneta koleva
Emil Hristov242 vues
презентация Malina krumova par Emil Hristov
презентация  Malina krumovaпрезентация  Malina krumova
презентация Malina krumova
Emil Hristov238 vues
железопътните проекти 2018 2020 г. - иво янакиев par Emil Hristov
железопътните проекти 2018  2020 г. - иво янакиевжелезопътните проекти 2018  2020 г. - иво янакиев
железопътните проекти 2018 2020 г. - иво янакиев
Emil Hristov373 vues
презент. стр.линия 3- 26.09.2017г par Emil Hristov
презент. стр.линия 3- 26.09.2017гпрезент. стр.линия 3- 26.09.2017г
презент. стр.линия 3- 26.09.2017г
Emil Hristov332 vues
Presentation 26.09.2017 д.атанасов par Emil Hristov
Presentation 26.09.2017 д.атанасовPresentation 26.09.2017 д.атанасов
Presentation 26.09.2017 д.атанасов
Emil Hristov344 vues
Presentation ksb 26.09.2017 - г.василева par Emil Hristov
Presentation ksb 26.09.2017 - г.василеваPresentation ksb 26.09.2017 - г.василева
Presentation ksb 26.09.2017 - г.василева
Emil Hristov273 vues
Презентация 25.09.2017 малина крумова par Emil Hristov
Презентация 25.09.2017  малина крумоваПрезентация 25.09.2017  малина крумова
Презентация 25.09.2017 малина крумова
Emil Hristov281 vues
Prezentacia opos 2014 2020-цонка дрянкова par Emil Hristov
Prezentacia opos 2014 2020-цонка дрянковаPrezentacia opos 2014 2020-цонка дрянкова
Prezentacia opos 2014 2020-цонка дрянкова
Emil Hristov312 vues
Advisory presentation in bg july 2017 f.lee par Emil Hristov
Advisory presentation in bg july 2017  f.leeAdvisory presentation in bg july 2017  f.lee
Advisory presentation in bg july 2017 f.lee
Emil Hristov86 vues
Fiec presentation bcc conference - sofia -tonning par Emil Hristov
Fiec presentation  bcc conference - sofia -tonningFiec presentation  bcc conference - sofia -tonning
Fiec presentation bcc conference - sofia -tonning
Emil Hristov101 vues
Aдриана Спасова par Emil Hristov
Aдриана СпасоваAдриана Спасова
Aдриана Спасова
Emil Hristov575 vues
Адвокат Валeнтина Бакалова, САК par Emil Hristov
Адвокат Валeнтина Бакалова, САК Адвокат Валeнтина Бакалова, САК
Адвокат Валeнтина Бакалова, САК
Emil Hristov634 vues
Арх. Борислав Игнатов par Emil Hristov
Арх. Борислав ИгнатовАрх. Борислав Игнатов
Арх. Борислав Игнатов
Emil Hristov608 vues

Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране на европейски проекти

 • 1. Финансиране на инвестиции в отрасъл ВиК 22 ноември 2016 г.
 • 2. Пряко дългово финансиране от ЕБВР 22 November, 2016 2 Основни характеристики на дъговото финансиране от ЕБВР в сектор „ВиК“: • Размер на заема – от 5 милиона до 250 милиона евро; • Срок на заема – до 15 години срок на изплащане, до 3 години гратисен период за изплащане на главницата; • Валута – евро или български лева; • Цена – плаваща или фиксиране за срока на заема; съобразена с пазарните условия и рисковете на проекта / кредитополучателя; • Начин на изплащане на главницата – на равни тримесечни / шестмесечни вноски, неравномерно изплащане • Обезпечения – залог на банкови сметки, вземания от клиенти и други активи; в много редки случаи – общинска или държавна гаранция; • Допълнителни условия – изискване за регулярна отчетност към Банката, спазване на финансови коефициенти (дълг към оперативна печалба, коефициент на покритие на разходите за обслужване на дълга, текущ коефициент, коефициент на събираемост на приходите);
 • 3. Пряко дългово финансиране от ЕБВР (прод.) 22 November, 2016 3 Специфики на финансирането от ЕБВР: • Избор на ЕБВР за финансираща институция – ВиК операторите и общините могат да избират ЕБВР без обществена поръчка по ЗОП; • Обществени поръчки – с изключение на проектите, съфинансирани с Оперативните програми на ЕС, разходването на средствата от заеми на ЕБВР става съгласно Политиките и правилата на ЕБВР за обществени поръчки; • Политики и стандарти за опазване на околната и социалната среда – ЕБВР има политики и стандарти за опазване на околната и социалната среда, които се прилагат относно всички проекти, които Банката финансира или съфинансира; • Приложимо право - английско • Техническа помощ – безвъзмездна за крайния клиент. Използва се за разработване на предпроектни проучвания, оценки на проекти (due diligence), подготовка на тръжни процедури, подобряване на договорно отношения, въвеждане на добри практики, подобряване на капацитет, оперативното и финансово представяне на кредитополучателя;
 • 4. Други видове пряко финансиране от ЕБВР 22 November, 2016 4 ЕБВР има възможност да предостави на други финансови продукти, които към момента имат по-ограничено приложение във ВиК сектора • Инвестиции в дялов капитал– до 30% собственост; търсена доходност – над 15% на годишна база, целеви срок на инвестицията – 5 до 7 години с ясна стратегия за „излизане“ • Подчинен дълг – по-скъп от неподчинен дълг; обикновено с опция за конвертиране • Мецанин / преференциални акции
 • 5. Типове „ВиК“ проекти, които ЕБВР финансира 22 November, 2016 5 Допустими проекти за финансиране от ЕБВР: • Инвестиции в нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура (доставка, канализация, пречистване) за подобряване на ефективността или за посрещане на регулаторни изисквания • Съ-финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС • Финансиране на договори с гарантиран резултат, договори за публично-частни партньорства / концесии, включително чрез инвестиции в капитала на проектните компании. • Преструктуриране на съществуващи задължения, но само в комбинация с инвестиционно финансиране • ЕБВР не предоставя финансиране за оборотен капитал, освен в случаите, в които оборотното финансиране е комбинирано и с инвестиционен заем
 • 6. Типове клиенти в сектор „ВиК“, които ЕБВР финансира 22 November, 2016 6 Допустими клиенти за финансиране от ЕБВР: • ВиК оператори • Дружества със специална инвестиционна цел – например проектни компании при концесионни договори или ПЧП, ЕСКО дружества • Общини – в по-редки случаи, например когато ВиК операторът не разполага с капацитет за поемане на нов дълг • Асоциации по ВиК – не могат да бъдат получатели на финансиране от ЕБВР, тъй като не генерират собствени приходи • Държавата – на практика в България е трудно осъществимо, поради ограничения в мандата на Банката
 • 7. Непреки форми на финансиране на сектор „ВиК“ 22 November, 2016 7 В някои случаи ЕБВР може да финансира непряко ВиК операторите, като например: • Финансиране на договори с гарантиран резултат – тогава получател на финансирането обикновено е частен контрагент, въз основа на сключен договор с публично дружество за постигане на определени резултати, посредством извършване на определени инвестиции. ЕСКО договорите са пример за такъв вид непряко финансиране • Финансови инструменти – дългови и гаранционни фондове, специализирани във финансиране на ВиК инфраструктура или инструменти за финансов инженеринг, създадени и финансирани по Оперативните програми на ЕС
 • 8. Финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 22 November, 2016 8 Предвижда се създаването на специализиран финансов инструмент, със средства на ОПОС и частен капитал, за финансиране на инвестиционни проекти в сектор „ВиК“ • Финансовите инструменти (ФИ) използват ресурс от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), но го трансформират в различни форми на възмездно финансиране (заеми, гаранции, дялов капитал, лихвени субсидии), при условия които са по-благоприятни от съществуващите на пазара • Постигането на по-благоприятните условия е възможно, тъй като средствата от ЕСИФ имат по-висок толеранс към риска, без това да води до изискване за по-висока доходност (какъвто е принципът при търговското финансиране) • ФИ се използват, там където предлагането и търсенето на финансиране не могат да се „срещнат“ при съществуващите условия на пазара. Например, търговските банки считат ВиК сектора в България за високорисков. Това прави цената на банковия ресурс прекалено висока за повечето ВиК оператори и ограничава търсенето на инвестиционни заеми, въпреки сериозната нужда от инвестиции в сектора • Чрез прилагането на финансови инструменти се цели постигането на по-добри условия на финансиране на ключови инвестиционни проекти във ВиК сектора
 • 9. Финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (прод.) 22 November, 2016 9 Очаква се специализираният фонд да предоставя дългосрочни инвестиционни заеми на регионалните ВиК оператори и/или кредитни гаранции към търговски банки • Фондът ще използва ресурс от ОП „Околна среда“ 2014-2020, който ще бъде допълнен от търговско финансиране (от международни финансови институции, търговски банки и др.) в съотношение 1:1. Така акумулираните средства, ще се използват за финансиране на допустими инвестиционни проекти във ВиК сектора • Смесването на публичен финансов ресурс (който няма изискване за доходност) с търговски ресурс, ще осигури финансиране за крайните получатели (регионалните ВиК оператори) при по-добри условия от съществуващите на пазара • Предвижда се фондът да предоставя два типа финансови продукта: • Директни заеми към ВиК операторите за осигуряване на съфинансирането на проекти по ОПОС 2014-2020 или финансиране на други допустими инвестиционни проекти • Частични кредитни гаранции към търговски банки, които от своя страна да финансират допустимите инвестиционни проекти на регионалните ВиК оператори • Обсъжда се вариант, при който работата на гонда да се подпомага от техническа помощ за подобряване на финансовото и оперативно представяне на ВиК операторите, с които фондът работи
 • 10. Финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (прод.) 22 November, 2016 10 Индикативна схема на организация и работа на специализирания фонд ОП „Околна среда“ 2014-2020 „Фонд мениджър на ФИ в България“ ЕАД „Специализиран инвестиционен фонд“ Търговски банки ВиК оператори Международни финансови институции, други инвеститори Финансово споразумение Оперативно споразумение с професионален мениджър Гаранции Заеми Директни заеми Предоставят допълнително финансиране
 • 11. Благодарим за вниманието! 22 November 2016 21 За допълнителни въпроси и информация: Илия Кардашлиев Банкер Общинска инфраструктура и околна среда Тел.: + 359 2 9321 410 ел. поща: kardashi@ebrd.com ЕБВР, Постоянно представителство в България ул. „Московска“ 17 1000 София България