Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Reciklaža plastike

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Reciklaža papira
Reciklaža papira
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité
Publicité

Reciklaža plastike

 1. 1. RECIKLA A PLASTIKEŽ
 2. 2. DA PONOVIMO:  Šta je reciklaža?  To je ponovna uptreba,  Ona obuhvata: sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.  Reciklaža se primenjuje sa tri osnovna principa tri slova R (RRR) R - reduce - smanjiti R - reuse - ponovo koristiti R - recycle – reciklirati
 3. 3. O PLASTICI:  Aleksandar Parks je pronašao plastiku još 1862., ali njena masovna proizvodnja počela je tek za nekoliko poslednjih decenija.  Plastika je nastala kombinacijom nafte ili prirodnog gasa sa kiseonikom ili hlorom. Ovaj proces zahteva paljenje velikih količina nafte. Ako bi se reciklirala sva naša plastika, smanjili bismo smo potrošnju nafte i uštedeli 25% prostora naših deponije.
 4. 4.  Razgradnja različitih proizvoda od plastike traje od 100-1.000 godina. Pri spaljivanju 4 plastične kese potroši se onoliko koseonika koliko je potrebno čoveku za 1 dan, što govori o opasnosti uništavanja i spaljivanja plastike. Zato su najbolje rešenje preventivne mere, izbegavanje kupovine i korišćenje plastične ambalaže i kesa.
 5. 5. Postoje sedam tipova plastike koje se mogu reciklirati :  PET (Polietilen-tereftalat ili polietilen)  HDPE (Polietilen velike gustine) i LDPE (Polietilen male gustine)-U čistom stanju su pogodni za reciklažu, potrebno ih je mleti, regranulirati. U slučaju kada nisu u čistom stanju, postupak je nešto složeniji. U slučaju odlaganja na deponije, imaju veoma dug period raspadanja.  PVC (Polivinil-hlorid)-Čist PVC ima visoku reciklažnu vrednost, može se više puta reciklirati. Kada je čist, da bi se doveo u stanje sekundarne sirovine, dovoljno ga je podvrgnuti mlevenju, granulisanju. U ostalim slučajevima postupak je nešto složeniji.  PP (Polipropilen)-Reciklažni proces je sličan procesu obrade polietilena.
 6. 6. (PVC)
 7. 7.  PS (Polistiren)-Otpad polistirena prerađuje se mlevenjem i regranulacijom.  OSTALO Akrilonitrilbutadienstiren(ABS)-Dobra upotrebna svojstva doprinela su korišćenju ABS u raznim aparatima, telefonima, delovima za automobile, itd. Reciklira se mlevenjem i regranulacijom. Poliuretani su vrsta veštačkih smola koje se nazivaju još i poliizocijanati. Služe i kao osnova za proizvodnju tvrdih premaza, elastične i čvrste pene. Otpadni poliuretani prerađuju se mlevanjem i regranulacijom.
 8. 8. (Ekspandiran polistiren)
 9. 9. RAZDVAJANJE:  Kod razdvajanja plastičnih masa, usitnjeni plastični materijal se sortira prema njegovim fizičkim svojstvima, sao što su gustina, umreženost i elektro provodljivosti  Princip hidrociklonske tehnike zasniva se na razdvajanju frakcija različita specifične mase(gustine) u polju dejstva centrifugalne sile.  Pored ovih načina razdvajanja, poznati su i postupci razdvajanja flotacijom, razdvajanje na bazi različite elektroprovodljivosti (elektrostatički uređaj za sortiranje), itd.
 10. 10. POSTUPCI PRERADE PLASTIČNOG OTPADA:  Iskorišćene plastične proizvode moguće je ponovo upotrebiti ili preraditi pomoću različitih postupaka, zavisno od postavljenog cilja. Plastični otpad se može preraditi na više načina:  Topljenjem, pri čemu se ne menja ili vrlo malo menja makromolekulska struktura;  Hemijski, hidrolizom ili alkoholizom moguće je dobiti monomere, ili se pirolizom iz početnog materijala mogu dobiti organske sirovine;  Kontrolisanim spaljivanjem, pri čemu se dobija energija i, kao produkti sagorevanja, CO2 i H2O.
 11. 11. MOGUĆNOSTI PRERADE PLASTIČNOG OTPADA PLASTIČNI OTPAD TOPLJENJE HEMIJSKA PRERADA SPALJIVANJE REGRANULAT MONOMERI ZA POLIMERIZACIJU SIROVINE ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU ENERGIJA
 12. 12. PRERADA TOPLJENJEM:  Regranuliranje plastike je jedan od najstarijih i najčešćih postupaka recikliranja. Osnova ovakvog recikliranja je sposobnost ponovnog topljenja. Postupkom topljenja se od istovrsnog i čistog plastičnog otpada mogu dobiti visokokvalitetni reciklati, koji mogu biti upotrebljeni kao zamena za originalne sirovine, istog ili ličnog kvaliteta.  Recikliranje plastike topljenjem:  Dopremanje otpadne plastike  Razvrstavanje  Usitnjavanje  Granulisanje  Omekšavanje  Proizvodnja
 13. 13. MLIN ZA MLEVENJE PLASTIKE
 14. 14. HEMIJSKA PRERADA:  Postupci hemijske prerade mogu se podeliti u dve grupe: 1. Postupci prerade kod kojih se makromolekuli(polimeri) prevode u niskomolekulske supstance. Tako se polimeri dobijeni reakcijama polikondezacije ili poliadicije, mogu razgraditi do prolaznih monomera u prisustvu određenih reagenasa. Na ovaj način se mogu preraditi mnoge vrste plastičnih materijala, jer poseduju hemijski aktivne i lako deljive veze. 2. Postupci prerade kod kojih se od makromolekula koje sadrži plastični otpad mogu dobiti ugljovodonici u obliku gasa ili ulja, koji se dalje mogu prerađivati petrohemijskim postipcima u rafinerijama, ili monomeri kao što su metil-metakrilat i stiren.
 15. 15. SPALJIVANJE PLASTIČNOG OTPADA:  Cilj ovog načina iskorišćavanja plastičnog otpada je dobijanje eergije. Direktna upotreba nafte za proizvodnju energije, gledano sa aspekta održivog razvoja u dužem vremenskom periodu, ne bi imala smisla. S obzirom na to da je u plastičnim proizvodima sačuvana, praktično, ukupna energija nafte, od velike koristi je da se energija nafte, akumulirana u plastičnim proizvodima, koristi u energetske svrhe, ali tek na kraju nihovog upotrebnog ciklusa. Ovakav način iskorišćenja plastičnog otpada bi trebalo primenjivati samo u slučaju kad otpad više nije moguće reciklirati na druge načine.
 16. 16.  Postoji noviji, ali i skuplji način reciklaže: termalna depolimerizacija. Ovim procesom se "imitira" prirodni proces stvaranja foslinih goriva, te se u principu plastika pretvara nazad u naftu. Ta nafta se može koristiti kao gorivo, ili, opet, za proizvodnju plastike. Dakle ovaj proces ima prednost da (teoretski) može da pretvori bilo koju plastiku (polimer) u bilo koju drugu. Prednost termalne depolimerizacije je što prima i druge materijale kao sirovinu (u principu bilo kakav organski materijal), npr. automobilske gume ili poljoprivredne otpatke. Jedino postrojenje za termalnu depolimeraziciju koje trenutno postoji korisiti otpatke iz fabrike mesa kao sirovinu. To znači da u principu možemo praviti plastiku i od biomase. Ako može od ostataka životinja, verovatno bi moglo i od biljnih sirovina (kao što se prave biodizel i bioetanol kao goriva).
 17. 17.  Reciklaža plastike je proces prerade otpadne plastike u korisne proizvode, ponekad u potpuno različite forme od svog prvobitnog stanja. Na primer, istopljena PET ambalaža može se koristiti za dobijanje nekih drugih plastičnih masa kao što su plastične stolice i stolovi.  Reciklaža PET ambalaže je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala. PROCES RECIKLAŽE PET AMBALAŽE
 18. 18.  Prerada PET ambalaže podrazumeva sledeće faze:  Sakupljanje PET boca, otkup i transport do pogona za reciklažu.  Sortiranje po boji i sastavu.  Pranje i izdvajanje PET-a od ostalih materijala.  Mehaničko mlevenje prikupljenog PET-a do nivoa PET flekica.  Hlađenje, sušenje i pakovanje u džambo vreće.  Dobijanje finalnih proizvoda.
 19. 19.  Otkup i transport: Upotrebljene PET boce se kupuju i preuzimaju od sakupljača i lokalnih komunalnih deponija koji ih pakuju u bale. Presovanje (baliranje) ambalažnog otpada se vrši radi jeftinijeg i lakšeg transporta, jer se u 1m3 nalazi oko 10kg nepresovanih PET boca. Nakon dovoženja baliranog otpada preradjivač isti mora debalirati radi dalje prerade.
 20. 20.  Sortiranje i razvrstavanje: U fabrici, sakupljene boce se prvo odvajaju od ostalih vrsta plastike. Zatim se u prvom delu pogona za reciklažu, prikupljene boce odvajaju po boji i polimeru (sastavu) i uklanjaju etikete (gde je to moguće). Uklanjaju se poklopci i prstenovi oko flaša, obzirom da se uglavnom proizvode od polipropilena, a zatim se uvode u poseban proces reciklaže.
 21. 21.  Pranje i izdvajanje: Boce se peru kako bi se uklonila preostala površinska kontaminacija i svi nekompatibilni polimeri, odnosno materijali koji plutaju po vodi pri procesu koji se uobičajeno naziva "proces plivanja i tonjenja". PET je teži od vode tako da će on potonuti, a svi preostali materijali će ostati na površini tako da se lako mogu prikupiti i izdvojiti.
 22. 22.  Usitnjavanje: Boce putuju iz uređaja za pranje prema granulatoru gde se usitnjavaju i oblikuju u flekice. Flekice (flakes) se suše i čuvaju u silosu, a zatim se usmeravaju u kompaktor i ekstruder, pri čemu se kreira reciklirani materijal u obliku špageta.
 23. 23.  Hlađenje, sušenje i pakovanje: Po hlađenju, vrši se sušenje plastike, a regranulat se pakuje u džambo vreće i otpremaju se u vidu sirovine koja je spremna za upotrebu u proizvodnji novih PET proizvoda.
 24. 24.  Gotov proizvod, je očišćeni PET koji se često naziva reciklirani PET ili skraćeno rPET. Koristi se za izradu plastičnih proizvoda kao što su: dušeci, jastuci, vreće za spavanje, tepisi ili punjenje za jakne i prekrivače. Tanka plastika ima dobre izolacione osobine tako da se koristi i pri izolaciji krovova.
 25. 25. RAZMISLI O OVOME:  Građani Srbije dnevno odbace desetine tona plastičnog otpada. Ukoliko se hitno nešto ne preduzme, procene su da će u naredne tri do pet godina priroda i reke biti dodatno zagađeni količinom od 130.000, do čak 200.000 tona ovog otpada.  Iako je u svetu reciklaža davno prihvaćena, u našoj zemlji se preradi tek mali deo nastalog plastičnog otpada. Najveća količina iskorišćenih boca i čaša završi u rekama, na poljima i poljanama i neuređenim deponijama.
 26. 26. Hemijsko-prehrambena tehnološka škola Beograd Emilija GnjatovićIII-3 Školska 2013/2014

×