Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Elektrotehnički fakultet
  Univerzitet u Beogradu

Predmet: Pronalaženje skrivenog znanja
      Master rad...
Šta je to?
  Interaktivni sistem

  Obrada teksta na prirodnom jeziku

                   ...
Šta je to?
  Pronalaţenje konteksta i koncepata

  Vizuelno predstavljanje

                ...
Primena
  U QA sistemima

    Modul aLive! sistema (Demo)
  

 Filter sadrţaja dokumenata

 Social networking...
Tehnologije
  .NET 3.5 okruţenje

   WCF, WPF, XAML
  
   IronPython – Python i C#

 NLP alati ConceptNet i A...
Osnove
 Računarska lingvistika

 Izvlačenje informacija
 Kontekst i koncept
 NLP alati
             ...
Računarska lingvistika
  Model prirodnog jezika

  Počeci 50-ih

                        psih...
Izvlačenje informacija
 Pronalaţenje informacija (IR)

 Statistika i lingvistika


 Named Entity Recognition

 Koref...
Kontekst i koncept
  Kontekst

   Verbalni i sociološki
  
   Razumevanje izraza
   Ţargon  Koncept
...
Kontekst i koncept
  Concept Mining

   Uz pomoć tezaurusa (WordNet)
  
   Baza opštih znanja (Open Mind)
  ...
NLP alati
  ANTELOPE

   .NET okruţenje
  
   eXtended WordNet
   NER, WSD, koreference
   Kontekst, vre...
NLP alati
  ConceptNet

         Znanje, Koncepti, Kontekst

   Semantička mreţa osnovnog znanja
  
 ...
Sistem
  Korisnički interfejs

    Oblak koncepata
  

  Modul za obradu teksta na prirodnom jeziku

   Co...
ConceptNet server
  ConceptNet

   Veliko vreme učitavanja
  
   Aplikacija na serveru
          ...
Arhitektura


     WPF komponenta                   NLP Engine

                  ...
Testiranje
  Kako smanjiti greške?

   Granična vrednost za grešku
  
   Koncepti sa više od 2 reči
   Spis...
Zaključak
 Vizuelan, jednostavan i interaktivan sistem

 Kratki tekstovi, pitanja (aLive!)
 Sinergija: ConceptNet + An...
Budući radovi
  Funkcionalni dodaci

   Označeni nepoznati koncepti
  
   Veze meĎu konceptima, dodatna prover...
HVALA!!
Emil Varga <emil.varga@gmail.com>
WPF i XAML
  WPF: novi grafički podsistem od .NET 3.0

   Model-View-Controler (MVC)
  
   Korisničke aplikaci...
WCF servisi
 Okruţenje za komunikaciju od .NET 3.0

 Klijent-server, pandan Java RMI
 Transparentno da li je u lokalu ...
IronPython
 Python, open source

 C#, .NET, Microsoft
 IronPython = Python u .NET

 Integracija Python + C#

  ...
TagCloud
 Liste tagova, ključne reči

 Folkonomije – socijalno tagovanje
 Vizuelna predstava
   1. Flickr TagCloud
...
Fuzzy logika
  Klasična logika:

    0 ili 1, tačno ili netačno
    Fuzzy logika:

    0, 0.2, 0.33 ....
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Interaktivni sistem za obradu teksta na prirodnom jeziku, pronalaženje i vizuelno predstavljanje konteksta i koncepata

1 626 vues

Publié le

Interaktivni sistem za obradu teksta na prirodnom jeziku, pronalaženje i vizuelno predstavljanje konteksta i koncepata je Natural Language Processing (NLP) sistem za pronalaženje konteksta, odnosno tematike teksta i bitnih pojmova u tekstu, koji spaja ConceptNet i Antelope NLP alate da bi izvukao najbolje rezultate iz oba. Kreiran je kao modul za obradu pitanja aLive! sistema za inteligentno prosleđivanje pitanja i odgovora, razvijanog na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Interaktivni sistem za obradu teksta na prirodnom jeziku, pronalaženje i vizuelno predstavljanje konteksta i koncepata ima ulogu da obradi i izvuče bitne informacije iz korisnikovog pitanja, i to u obliku oblaka, odnosno fuzzy skupa koncepata i konteksta. Korisnicima je na jednostavan i intuitivan način omogućena interakcija sa vizuelnom predstavom oblaka koncepata da bi dodatnim korigovanjem i dopunjavanjem NLP alata postigli veću preciznost. Na osnovu dobijenog fuzzy skupa aLive! sistem odlučuje o prosleđivanju pitanja.
-----------------------------------------------------------
The interactive system for Natural Language Processing, concept and context extraction and visualization is a Natural Language Processing (NLP) system that integrates ConceptNet and Antelope NLP tools to get the best results from their synergy through extracting the topic and important conceptions from texts. It is designed as a question processing modul of the aLive! - an intelligent and efficient question and answer forwarding system, in development at the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade. The interactive system for Natural Language Processing, concept and context extraction and visualization process and extracts important information from users’ questions, and repsresents them in a form of a cloud (a fuzzy set) of concepts and context. Users can interact with the visual representation of the concept and context cloud in an easy and intuitive way. They can adjust and modify the results form the NLP tools for getting better results. The aLive! system uses the fuzzy set of concepts and context to decide on question forwarding.

Publié dans : Technologie, Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Interaktivni sistem za obradu teksta na prirodnom jeziku, pronalaženje i vizuelno predstavljanje konteksta i koncepata

 1. 1. Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu Predmet: Pronalaženje skrivenog znanja Master rad Autor: Emil Varga 07/3041 Profesor: Veljko Milutinović Interaktivni sistem za obradu teksta na prirodnom jeziku, pronalaţenje i vizuelno predstavljanje konteksta i koncepata Beograd, maj 2009.
 2. 2. Šta je to? Interaktivni sistem  Obrada teksta na prirodnom jeziku  ELIZA ‘66 2/19
 3. 3. Šta je to? Pronalaţenje konteksta i koncepata  Vizuelno predstavljanje  3/19
 4. 4. Primena U QA sistemima  Modul aLive! sistema (Demo)  Filter sadrţaja dokumenata   Social networking 4/19
 5. 5. Tehnologije .NET 3.5 okruţenje  WCF, WPF, XAML   IronPython – Python i C# NLP alati ConceptNet i Antelope   TagCloud vizuelizacija  Fuzzy logika 5/19
 6. 6. Osnove Računarska lingvistika   Izvlačenje informacija  Kontekst i koncept  NLP alati 6/19
 7. 7. Računarska lingvistika Model prirodnog jezika  Počeci 50-ih  psihologija NLP  lingvistika Automatsko generisanje računarstvo  i razumevanje AI Problemi - dvosmislene  konstrukcije 7/19
 8. 8. Izvlačenje informacija Pronalaţenje informacija (IR)   Statistika i lingvistika Named Entity Recognition   Koreference NLP  Termini IE IR  Kontekst 8/19
 9. 9. Kontekst i koncept Kontekst  Verbalni i sociološki   Razumevanje izraza  Ţargon Koncept   Apstraktni simbol  Jedinica znanja  Značenje 9/19
 10. 10. Kontekst i koncept Concept Mining  Uz pomoć tezaurusa (WordNet)   Baza opštih znanja (Open Mind)  Potreban kontekst Znanje Ciljevi:  A.I. Čovek ... Automatsko prevoĎenje Q&A sistemi IR Semantički pretraživači 10/19
 11. 11. NLP alati ANTELOPE  .NET okruţenje   eXtended WordNet  NER, WSD, koreference  Kontekst, vreme i lokacija  www.proxem.com 11/19
 12. 12. NLP alati ConceptNet  Znanje, Koncepti, Kontekst Semantička mreţa osnovnog znanja   OdreĎivanje koncepata, analogija, teme dokumenata, emocija u tekstu 12/19
 13. 13. Sistem Korisnički interfejs  Oblak koncepata  Modul za obradu teksta na prirodnom jeziku  ConceptNet server   Antelope alat  Filter reči Antelope 13/19
 14. 14. ConceptNet server ConceptNet  Veliko vreme učitavanja   Aplikacija na serveru NLP modul WCF klijent Python aplikacija   Integracija uz IronPython 14/19
 15. 15. Arhitektura WPF komponenta NLP Engine Radna nit Antelope Filter za Sortirana lista (za Antelope) resurs prikaz ContextWord objekata Filter za reči Konvertori Nit za za prikaz ConceptNet ConceptNet resurs Event 15/19
 16. 16. Testiranje Kako smanjiti greške?  Granična vrednost za grešku   Koncepti sa više od 2 reči  Spisak zabranjenih reči 25 Granična vrednost: maksimalna  20 vrednost pogrešnog koncepta Kontekst 3% 15  10 formula linearne  Koncept, linearna f-ja zavisnosti granične 5 vrednost za grešku od broja 0 reči u tekstu 0 20 40 60 16/19
 17. 17. Zaključak Vizuelan, jednostavan i interaktivan sistem   Kratki tekstovi, pitanja (aLive!)  Sinergija: ConceptNet + Antelope  Saradnja: Čovek + A.I.  Fuzzy skup = fingerprint konteksta 17/19
 18. 18. Budući radovi Funkcionalni dodaci  Označeni nepoznati koncepti   Veze meĎu konceptima, dodatna provera  Oblak koncepata, kvadrat krug  Padajuća lista oblasti 18/19
 19. 19. HVALA!! Emil Varga <emil.varga@gmail.com>
 20. 20. WPF i XAML WPF: novi grafički podsistem od .NET 3.0  Model-View-Controler (MVC)   Korisničke aplikacije i web aplikacije  Veća kontrola, fleksibilnost  Vektorska grafika, GUI na GPU  2D, 3D, animacije XAML: deklarativni jezik na bazi XML-a  Odvaja dizajn od koda  20
 21. 21. WCF servisi Okruţenje za komunikaciju od .NET 3.0   Klijent-server, pandan Java RMI  Transparentno da li je u lokalu ili u mreţi  Service-oriented, usluge i ugovori  Brzo i lako se pravi web servis 21
 22. 22. IronPython Python, open source   C#, .NET, Microsoft IronPython = Python u .NET   Integracija Python + C# 22
 23. 23. TagCloud Liste tagova, ključne reči   Folkonomije – socijalno tagovanje  Vizuelna predstava 1. Flickr TagCloud   Blogovi, del.ic.io.us Oblak pojmova, Concept Cloud  23
 24. 24. Fuzzy logika Klasična logika:  0 ili 1, tačno ili netačno  Fuzzy logika:  0, 0.2, 0.33 .., tačno, nije u potpunosti tačno..  Fuzzy skupovi  pripada, više pripada, moţda pripada..  Logičko I – T norme   Logičko ILI – T konorme 24

×