Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanje

 1. понављање Екологија
 2. 1. Једноструки избор Међусобни утицаји између живих бића једним именом називају се: а. абиотички б. биотички в. антропогени г. физички д. хемијски
 3. 1. Једноструки избор Међусобни утицаји између живих бића једним именом називају се: а. абиотички б. биотички в. антропогени г. физички д. хемијски
 4. 1. Једноструки избор На великим морским дубинама живе бактерије које процесом хемосинтезе производе храну. У овој биоценози, бактерије имају улогу: а) произвођача б) потрошача I реда в) разлагача г) потрошача II реда
 5. 1. Једноструки избор На великим морским дубинама живе бактерије које процесом хемосинтезе производе храну. У овој биоценози, бактерије имају улогу: а) произвођача б) потрошача I реда в) разлагача г) потрошача II реда
 6. Једноструки избор Који ниво организације живог света укључује и абиотичке факторе? а. јединка б. популација в. биоценоза г. екосистем
 7. Једноструки избор Који ниво организације живог света укључује и абиотичке факторе? а. јединка б. популација в. биоценоза г. екосистем
 8. Једноструки избор Конвенција која регулише право на информисаност и доношење одлука у вези са заштитом животне средине назива се: а. Архумска б. Архуска в. Архунска г. Архујска
 9. Једноструки избор Конвенција која регулише право на информисаност и доношење одлука у вези са заштитом животне средине назива се: а. Архумска б. Архуска в. Архунска г. Архујска
 10. Једноструки избор На великим морским дубинама живе црви који се хране остацима угинулих организама. У овој биоценози, црви имају улогу: а) произвођача б) потрошача I реда в) разлагача г) потрошача II реда
 11. Једноструки избор На великим морским дубинама живе црви који се хране остацима угинулих организама. У овој биоценози, црви имају улогу: а) произвођача б) потрошача I реда в) разлагача г) потрошача II реда
 12. Једноструки избор  Повратак вука у Национални парк „Јелоустон“ 1995. године, из кога је вук због утицаја човека истребљен, може се означити као: а) реконструкцијаб) интродукција в) реинтродукција г) реституција
 13. Једноструки избор  Повратак вука у Национални парк „Јелоустон“ 1995. године, из кога је вук због утицаја човека истребљен, може се означити као: а) реконструкцијаб) интродукција в) реинтродукција г) реституција
 14. 2. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Примењене биолошке дисциплине су: а. Математика б. Пољопривреда в. Фармација г. Физика д. Заштита животне средине ђ. Хемија
 15. 2. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Примењене еколошке дисциплине су: а. Математика б. Пољопривреда в. Фармација г. Физика д. Заштита животне средине ђ. Хемија
 16. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Фактори који доводе до повећања бројности популације су: а. наталитет б. морталитет в. емиграције г. имиграције
 17. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Фактори који доводе до повећања броности популације су: а. наталитет б. морталитет в. емиграције г. имиграције
 18. 3. Направи правилан низ Поређај биоме тако да се правилно смењују са променом географске ширине, идући у правцу север-југ. ( ) степе ( ) тундра ( ) листопадна шума ( ) тајга ( ) зона снега и леда
 19. 3. Направи правилан низ Поређај биоме тако да се правилно смењују са променом географске ширине, идући у правцу север-југ. ( 5 ) степе ( 2 ) тундра ( 4 ) листопадна шума ( 3 ) тајга ( 1 ) зона снега и леда
 20. Направи правила низ Од понуђених врста направи ланац исхране: ( ) гусеница ( )храст ( )ласица ( )детлић ( ) гљиве разлагачи
 21. Направи правила низ Од понуђених врста направи ланац исхране: ( 2 ) гусеница ( 1 )храст ( 4 )ласица ( 3 )детлић ( 5 ) гљиве разлагачи
 22. Направи правилан низ Поређај нивое организације живог света почевши од најмањег. ( ) екосистем ( ) биосфера ( ) популација ( ) јединка ( ) биоценоза ( ) биом
 23. Направи правилан низ Поређај нивое организације живог света почевши од најмањег. ( 4 ) екосистем ( 6 ) биосфера ( 2 ) популација ( 1 ) јединка ( 3 ) биоценоза ( 5 ) биом
 24. Поређај след догађаја 1. Сагоревање фосилних горива 2. Подизање нивоа мора 3. Потапање приобалних градова 4. Повећање концентрације CO2 5. Отапање поларних ледника 6. Глобално повећање температуре на Земљи 1 4 6 5 2 3
 25. Направи правилан низ 1. Коришћење спрејева са фреонима 2. Појава озонских рупа 3. Ослобађање фреона у атмосферу 4. Реактивни хлор напада озон и одузима му атом кисеоника 5. Сунчеви зраци цепају фреон и ослобађа се реактивни хлор 1 3 5 4 2
 26. Повежиузрокса последицомприказаномна слици Појачан ефекат стаклене баште ЕрозијаКиселе кише A Б В
 27. 4. Допуни реченицу Два основна процеса у екосистему су: и .
 28. 4. Допуни реченицу Два основна процеса у екосистему су: кружење материје и пренос енергије .
 29. Допуни реченицу. Животно окружење свих живих бића кога чине жива и нежива природа назива се .
 30. Допуни реченицу. Животно окружење свих живих бића кога чине жива и нежива природа назива се животна средина .
 31. 5. Разврстај На линији иза назива различитих биома упишите слова која означавају називе организама који су за њих карактеристични: А. какстус Б. морски коњиц В. поларна сова Г. ража Д.пустињска лисица Ђ. веверица Е. буква Ж. Четинари З. ниске полегле биљке И. врсте трава прилагођене летњој суши  биом степа:  биом пустиња:  биом тајге:  биом тундре:  биом листопадних шума:  морски екосистем: З, И А, Д, И В, Ж В, 3 Е, Ђ Б, Г
 32. 6. Упиши назив појма Сви биоми на Земљи, сви делови планете у којима има живота.БИОСФЕРА
 33. Упиши назив појма Улога и место сваке врсте у биоценози, животне могућности сваког организма. ЕКОЛОШКА НИША
 34. Упиши назив појма Кише које имају ph вреднст мању од 7. КИСЕЛЕ КИШЕ
 35. 7. Повежи Повежи биом из леве колоне са његовим описом у десној колони: А. пустиња ( ) лета су кратка и хладна, зиме дуге, мала количина падавина Б. листопадна шума ( ) субтропска зона, далеко од мора, мала количина падавина В. тундра ( ) четинарске шуме, блажа зима и топлија лета Г. тајга ( ) смена годишњих доба, обилније падавине А Б В Г
 36. Повежи На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које одговара стручном називу за еколошки појам. Еколошки појам Пример А – биотоп ( ) леминзи у финској тундри Б – популација ( ) Власинско језеро В – биоценоза ( ) светско море Г – екосистем ( ) песак Сахаре Д – биом ( ) живи свет Ресавске пећине А Б В Г Д
 37. Повежи На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које одговара стручном називу за еколошки појам. EX (extinct) ( ) 1. Врсте које су у потпуности ишчезле са планете и не постоји ниједан живи примерак ове врсте. EW (extinct in wild) ( ) 2. Врсте које су угрожене и налазе се у опасности од ишчезавања. CR (criticaly endangered) ( ) 3. Рањиве/осетљиве врсте које су у дређеној мери угрожене и у одређенј мери им прети ишчезавање. EN (endangered) ( ) 4. Врсте којих више нема у природи, али постоје у култути тј. у зоо вртовима, ботаничким баштама и сл. VU (vulnerable) ( ) 5. Врсте које нису угрожене и рањиве и постоји мала вероватноћа опасности да ишчезну. LR (low risk) ( ) 6. Врсте које су крајње укрожене и налазе се у непосредној опасности од ишчезавања. 1 4 6 2 3 5
 38. Повежи узрок и последицу 1. Фреони 2. Угљен-диоксид, метан, водена пара 3. Оксиди азота и сумпора ( ) Киселе кише ( ) Озонске рупе ( ) Повећање ефекта стаклене баште 3 1 2
 39. 8. Један од два понуђена одговора Прецртај неодговарајућу реч, тако да добијеш тачну реченицу. Наталитет означава рађање/умирање јединки у популацији и доводи до смањења/повећања бројности популације.
 40. 8. Један од два понуђена одговора Прецртај неодговарајућу реч, тако да добијеш тачну реченицу. Група јединки исте/различитих врста које живе на истом простору и повезани су односом исхране назива се биоценоза/популација.
 41. Један од два понуђена одговора Прецртај неодговарајућу реч, тако да добијеш тачну реченицу. Група јединки исте/различитих врста које живе на истом простору и повезани су односом размножавања назива се биоценоза/популација.
 42. 9. Питања отвореног типа Објасни шта утиче на смањење бројности популације?
 43. 9. Питања отвореног типа Објасни шта утиче на смањење бројности популације? На смањење бројности популације утичу морталитет, емиграције, неодговарајући климатски услови.
 44. Питања отвореног типа Опиши животну форму пењача.
 45. Питања отвореног типа Опиши животну форму пењача. Животиње које живе на дрвету имају добро развијене екстремитете, покретљиве, добро равијене канџе и реп.
 46. 10. Избаци уљеза а. популација б. атом в. екосистем г. јединка
 47. 10. Избаци уљеза У нивое ораганизације живог света које проучава екологија не убрајамо: а. популација б. атом в. екосистем г. јединка
 48. Избаци уљеза. а. Влажност ваздуха б. Ваздушни притисак г. Предаторство д. Салинитет воде
 49. Избаци уљеза. Један од набројаних еколошких фактора није абиотички а. Влажност ваздуха б. Ваздушни притисак г. Предаторство д. Салинитет воде
 50. Избаци уљеза А. Стакло Б. Метал В. Пластика Г. Компост
 51. Избаци уљеза Један од набројаних типова отпада није нерганског прекла: А. Стакло Б. Метал В. Пластика Г. Компост
 52. Избаци уљеза. а. Тара б. Ђердап в. Горње Подунавље г. Фрушка гора
 53. Избаци уљеза. Једно од набројаних заштићених подручја није национални парк: а. Тара б. Ђердап в. Горње Подунавље г. Фрушка гора
 54. Избаци уљеза. а. Топљење леда б. Повећање нивоа мора в. Глобално повећање темепатуре г. Повећање концентрације CO2, NO, SO, водене паре...
 55. Избаци уљеза. Један од понуђених одговора није последица појачаног ефекта стаклене баште а. Топљење леда б. Повећање нивоа мора в. Глобално повећање темепатуре г. Повећање концентрације CO2, NO, SO, водене паре...
 56. Избаци уљеза. а. Плански направљена б. Ограђена в. Непрестано се шири г. Настала на одговарајућем месту
 57. Избаци уљеза. Једна од набројаних особина није особина санитарне депоније: а. Плански направљена б. Ограђена в. Непрестано се шири г. Настала на одговарајућем месту
 58. Обележи слике. На слици је приказан . А- Б- В- А Б В
 59. Обележи слике. На слици је приказан Просторни распоред јединки у популацији . А- равномеран Б- неравномеран В- групни А Б В
 60. Повежи слику са типом биотичког односа ПАРАЗИТИЗАМ ПАРАЗИТИЗАМ КОМПЕТИЦИЈА КОМПЕТИЦИЈА СИМБИОЗА СИМБИОЗА ПРЕДАТОРСТВО ПРЕДАТОРСТВО
 61. Који ниво организације је приказан на слици у средини Биоценоза Биотоп Екосистем
 62. На основу мреже ланаца исхране попуни табелу паук дрво сова миш мрав гусеница ровчица Произвођач Потрошачи I реда Потрошачи II реда Потрошачи III реда дрво мрав миш гусеница паук миш сова ровчица сова миш
 63. Који биом је обележен на слици?
 64. Тундре
 65. Једињења која доводе до последице приказане на слици називају се ... Фреони (хлорфлуоругљоводоници)
 66. Шта представља приказана ознака?  Производ на коме се налази ова ознака је могуће рециклирати.
 67. Негативне последице киселих киша на биљке Последице које појаве су приказане на сликама?
 68. Који биом је обележен на слици?
 69. Тропске кишне шуме
 70. Који од приказаних нивоа организације не укључује живи свет? БИОТОП
 71. На основу слика одреди који обнвљиви извор може да се искористи. 1 2 3Сунце Ветар Вода
 72. Којим словом је обележен ниво који је енергетски ефикасан? Економично (енергетски ефикасно)
 73. 2 основна процеса у екосистему су?  Кружење материје  Проток (пренос) енергије 1 2 3 1 2 3
 74. Пренос енергије у екосистему 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 Потрошач Сунце Разлагач Произвођач Хемијска енергија Светлосна енергија Топлота
 75. hrast gusenica detlic lasica gljive
 76. fitoplan kton zooplan kton skuša tuna Morski crvi
 77. detritus Kišna glista krtica sova gljive
 78. trava skakavac žaba zmija roda bakterije
 79. fitoplan kton kril sipa pingvin orka
 80. fitoplan kton zooplan kton lignja foka ajkula
 81. 12. Тачно-нетачно 1.Однос предатора и плена је биотички фактор. Т Н 2.Четинарске шуме имају већи број спратова од листопадних. Т Н 3. Еколошка ниша је начин да се поспешује компетиција. Т Н 4. Лињање вука током пролећа представља адаптацију. Т Н 5. Једна врста може имати само једну животну форму. Т Н 6. Екологија је исто што и заштита животне средине. Т Н 7. Листа изумрлих врста живих бића назива се Црвена листа. Т Н 8. Интродукција је процес уношења врсте на станиште које није њено природно. Т Н 9. Ефекат стаклене баште је искључиво последица људских активности. Т Н 10. У подручју озонске рупе нема озонског омотача. Т Н
 82. 13. Укрштеница Земљиште ваздух река Вулкан озон вода Угаљ гасови светско море Литосфера Атмосфера Хидросфера БИОСФЕРА А1 А2 А3 А Б1 Б2 Б3 Б В1 В2 В3 В КОНАЧНО РЕШЕЊЕ
 83. 14. Венов дијаграм А. Изражен дневно-ноћни ритам биоценозе Б. Мања бројност врста у биоценози В. Одређене врсте дрвећа се опрашују инсектима Г. Листови дрвећа са дебелом кутикулом Д. Присутни лишајеви на кори дрвета Ђ. Дубоко, хумусно земљиште Листопадна шума Четинарска шума А Б В Г Д ђ
 84. 15. Рачунски задатак  Израчунај бројност и густину популације бубамара по м2 у ружичњаку површине 4 м2. Бројност популације бубамара је: Густина популације бубамара је: 12 јед. 3 јед/ м2
 85. Рачунски задатак  Густина популације волухарица на пољу је 5 јединки по м2. Колика је бројност ове популације на површини од 10 м2 ?  5 јед./м2  Површина: 10 м2  Бројност: 50 јединки
 86. Рачунски задатак  На крају претходне сезоне популација лисица је бројала 25 јединки. Ако је ове сезоне наталитет био 32, морталитет 10, досељавање 3 а исељавање 2, каква је садашња бројност лисица?  25+32-10+3-2= 48 јединки
 87. Рачунски задатак  На једној ливади површине 5 м2 су избројане јединке маслачка. У првом м2 избројано је 13, у другом 17, у трећем 18, у четвртом 11 и у петом 16. Колика је укупна бројност популације маслачка на овој ливади?  13+17+18+11+16=75 јединки
 88. 16. Укрштеница С Т А Н И Ш Т Е А Н Т Р О П О Г Е Н И О Т П О Р С Р Е Д И Н Е А З О Т О Ф И К С А Т О Р И С Т Е П А М Р Е Ж А Л А Н А Ц А В А Л Е Н Ц А Д И В Е Р Г Е Н Ц И Ј А К О М П Е Т И Ц И Ј А С А В А Н А 1. Простор на коме се одвија живот, биотоп. 2. Скуп фактора из спољашње средине који не дозвољавају пренамножавање популације. 3. Бактерије које имају улогу у процесу кружења азота у природи.4. Утицај човека на природу. 5. Травни екосистем у умереној области, без дрвећа. 6. Скуп више ланаца исхране у једној биоценози. 7. Амплитуда варирања еколошког фактора, еколошка… 8. Појава морфолошких разлика код сродних група, услед прилагођавања на различите услове средине. 9. Биотички однос надметања врста за исте услове средине. 10. Тропски травњаци са високом травом и појединачним дрвећем.
 89. 17. Исправи грешеке у тексту Група јединки различите врсте које живе на истом простору у исто време чине популацију. Јединке једне популације ступају у односе исхране. Више популација различитих врста чини екосистем. Два основна процеса у екосистему су проток материје у кружење енергије.
 90. 17. Исправи грешеке у тексту Група јединки различите врсте које живе на истом простору у исто време чине популацију. Јединке једне популације ступају у односе исхране. Више популација различитих врста чини екосистем. Два основна процеса у екосистему су проток материје у кружење енергије.
 91. 18. Одреди вредност појма (<, > или =)  Уколико се бројност популације повећава, у том сличају је Наталитет је од морталитета.>
 92. 18. Одреди вредност појма (<, > или =) Уколико је потрошња ресурса обнављања ресурса поступа се у складу са концептом одрживог развоја. >
 93. 18. Одреди вредност појма (<, > или =) Еколошки отисак светске популације је од капацитета планете да обнови ресурсе. >
 94. Са повећањем броја становникана планети мењају се и вредности набројане у тбели. Одреди да ли се вредност повећава или смањује. Количина отпада Количина нафте Производња хране Количина питке воде Проценат загађења животне средине
Publicité