Gitnang panahon (Medieval Period)

Gitnang panahon (Medieval Period)
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong
Ng Europe sa Panahong Medieval
Ang Paglakas ng Simbahang
Katoliko Bilang Isang
Institusyon sa Gitnang
Panahon
Ang Holy
Roman Empire
Ang Paglunsad
ng mga Krusada
Ang Buhay sa Europe
Noong Gitnang Panahon
(Piyudalismo ,
Manorialismo, Pagusbong
ng mga Bayan at Lungsod
 Apat ang pangunahing salik na
nagbibigay- daan sa paglakas ng
kapangyarihan ng Papa sa Rome.
Pangunahin na rito ang pagbagsak ng
Imperyong Roman na siyang nagbunsod
sa kapangyarihan ng kapapahan
Noong mga unang taon ng Kristiyanismo,
karaniwang tao lamang ang mga pinuno
ng Simbahan na nakilala bilang mga
presbyter na pinili ng mga mamamayan.
Mula sa mga ordinaryong taong ito
lumitaw ang mga pari at ang mga
hirarkiya.
CONSTANTINE THE
GREAT
PAPA LEO THE GREAT
( 440- 461)
•Pinagbuklod-buklod niya ang lahat ng mga
Kristiyano sa buong imperyo ng Rome at ang
Konseho ng Nicea na kaniyang tinawag
•Pinalakas ni Constantine ang kapapahan sa
pamamagitan ng Konseho ng Constantinople. Sa
kapulungan ito, pinag uri ng mga obispo ang ibat-
iang malalaking lungsod sa buong imperyo.
Gayundin, pinili ang Rome bilang pangunaghing
diyosesis at dahil dito. Kinilala ang obispo ng Rome
bilang pinakamataas na pinuno ng Simbahang
Katoliko Roman.
•Binigyang-diin niya ang Petrine Doctrine,
ang doktrinang nagsasabing ang obispo ng
Rome, bilang tagapagmana ni San Pedro,
ang tunay na pinuno ng Kristiyanismo. Sa
kanilang mungkahi, ang emperador sa
kanlurang Europe and nag utos na kilalanin
ang kapangyarihan ng obispo ng Rome
bilang pinakamataas na pinino ng
simbahan.
PAPA GREGORY I PAPA GREGORY VII
•Iniukol niya ang kaniyang buong
kakayahan at pagsisiskap sa
paglilingkod bilang pinuno ng
lungsod at patnubay ng simbahan sa
buong Kanlurang Europe.
•Sa kanyang pamumuno naganap
ang labanan ng kapangyarihan
sekular at eklesyastikal ukol sa
power of investiture
o karapatan magkaloob ng
tungkulin sa mga tauhan ng
simbahan noong kapanahunan ni
Haring Henry IV ng Germany.
Binubuo ang mga monghe ng isang pangkat ng
mga pari na tumalikod sa makamundong
pamumuhay at nanirahan sa mga monesteryo
upang mamuhay sa panalangin at sariling
disiplina. Sila ang mga regular na kasapi ng mga
pari at itinuturing na higit na matapat kaysa
mga paring sekular. Tuwirang nasa ilalim
lamang ng kontrol at pangangasiwa ng Abbot at
Papa ang mga monghe.
Isa sa mga mayor ng palasyo si Charles
Martel, ang nagsikap na pag-isahin ang
France. Tinalo niya ang mga mananalakay
na Muslim. Mula noon, hindi na
nagtangkang sakupin ang Kanlurang
Europe.
Si Pepin the Short ang unang hinirang na
hari ng France. Noong 768, humalili kay
Pepin ang anak na si Charlemagne o
Charles the Great, isa sa pinakamahusay
na hari sa Medieval Period.
 Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na
inilunsad ng Kristiyanong Europeo dahil sa
panawagan ni Pope Urban II noong 1095. Ito ay
isang banal na labanan ng mga relihiyong
Europeo laban sa mga Turkong Muslim na
sumakop sa banal na pook sa Jerusalem. Mula
sa Jerusalem balak salakayin ng mga Turkong
Muslim ang Imperyong Byzantine kaya
humingi ng tulong ang Emperador ng
Byzantine sa Papa sa Rome lalo pa at sa
pagsalakay na ito ay mapalaganap ang
reliyihong Islam.
Mula sa ika siyam hanggang ika 14- na siglo, ang
pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa
Europe ay lupa. Kinakailangan pangalagaan ang
pagmamay-ari ng lupa. Pangunahing
nagmamay-ari ng lupa ang hari.
Dahil sa hindi niya kayang ipagtanggol ang lahat
ng kaniyang lupain, ibinahagi ng hari ang lupa
sa mga nobility o dugong bughaw. Ang mga
dugong bughaw ay nagiging vasal ng hari. Ang
hari ay isang lord o panginoon may lupa.
Ang iba pang tawag sa lord ay liege o suzarian.
Samantala ang lupang ipinagkaloob sa vassal ay
tinatawag na fief.
 Ang Piyudalismo sa Gitnang Panahon ay nag
ugat sa paghahati-hait ng Banal na Imperyo ni
Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdum.
Mahihinang tagapamahala ang mga
tagapagmana ni Charlemagne kaya ang mga
opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng
lupain ay humihiwalay sa pamumuno ng hari.
Naibangon muli ang mga lokal na pamahalaan
na ngayon ay pinapatakbo ng mga maharlika
katulad ng mga konde at duke.
 Mga Pari
 > Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging
sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang
kanilang posisyon dahil hindi sila maaring mag-
asawa. Maaring manggaling ang mga pari sa
hanay ng maharlika, manggagawa at mga alipin.
 Mga Kabalyero
 > Noong unang panahon ng kaguluhan kasunod
ng pagkamatay ni Charlemagne, may matatapang
at malalakas na kalalakihan na nag kusang loob
maglingkodsa mga pari at sa mga may-ari ng lupa
upang iligtas ang mga ito sa mga mananakop.
Mga Serf
> Ito ang bumubuo ng masa ng tao noong Medieval
Period. Nanatili silang nakatali sa lupang kanilang
sinasaka. Kaawa-awa ang buhay ng mga serf.
Nakatira sila sa maliit at maruming silid na maaring
tirahan lamang ng mga hayop sa ngayon. Napilitan
silang magtrabaho sa bukid ng kanilang panginoon
ng walang bayad. Wala silang pagkakataon na
umangat sa susunod na antas ng lipunan tulad ng
maharlika at malayang tao. Makapag- asawa
lamang ang isang serf sa pahintulot ng kanilang
panginoon.
 Ang Sistemang Manor ang sentro ng lipunan at
ekonomiya ng mga tao na nakatira dito. Ang isang
fief ay binubuo ng maaring manor na nakahiwalay
sa isa’t isa. Ito ay maaring maihalintulad sa isang
pamayanan ( village) kung saan ang mga
naninirahan dito ay umaasa ng kanilang ikabubuhay
sa pagsasaka sa manor. Sa kabilang dako ang
kanilang panginoon ay dito rin umaasa sa kita ng
pagsasaka sa manor na kanilang magiging
kayamanan.
 Ang paglakas ng kalakalan ay naging malaking
tulong sa paglago ng mga bayan. Nagkaroon
ng pagbabago sa agrikultura bunsod ng
pagtuklas ng mga bagong teknolohiya at mga
bagong pamamaraan sa pagtatanim.
 PAGGAMIT NG SALAPI
 Sa unang mga taon ng Gitnang Panahon, ang
sistema ng kalakalan ay palitan ng produkto o
barter. Dinadala ng mga magbubukid o kaya serf
ang mga produktong bukid o produktong gawang
bahay sa mga lokal na pamilihan
Sa pag-unlad ng kalakalan at industriya at
paglawak ng mga bayan, isang
makapangyarihan ng tao ang lumitaw. Sila ay
tinatawag na burgis
(men of burg o burger o bourgeoisie)
Ang interes ng pangkat na ito ay nasa kalakalan.
Ang mataas na uri ng bourgeosie ay ang
mauunlad na negosyante at mga bangkero
Ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa
magagaling na unibersidad.
ANG MECHANT GUILD ANG CRAFT GUILD
 Ang unang guild ay
binalangkas ng mga
mangangalakal.
Nagpatayo sila ng mga
bulwagang
pinagdarausan ng
pulong tungkol sa mga
detalye ng kanilang
negosyo.
 Nang lumaki ang mga
bayan, ang mga artisan
ay nagtatag ng sariling
guild. Ang bawat craft o
kasanayan ay may
sariling guild.
Halimbawa, ang mga
karpintero, barbero,
panadero, sastre at iba
pang hanapbuhay ay
may sariling guild.
Gitnang panahon (Medieval Period)
1 sur 18

Recommandé

Renaissance par
Renaissance Renaissance
Renaissance Queenza Villareal
177.2K vues33 diapositives
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon par
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonRepormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon
Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra RepormasyonAni
57K vues41 diapositives
Holy roman empire par
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empireChecka Checkah
60.1K vues25 diapositives
panahon ng renaissance par
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissanceNoel Cyrus Outreach Ministries, Inc.
151.3K vues31 diapositives
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo) par
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Yves Audrey Cenas
87.5K vues43 diapositives
Kabihasnang Minoan at Mycenaean par
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanMa Lovely
66.6K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas... par
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...SMAP_G8Orderliness
143.3K vues27 diapositives
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME par
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROMEKLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROMEEric Valladolid
51.9K vues45 diapositives
Ambag ng Rome par
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng RomeNeri Diaz
399.8K vues40 diapositives
Pag-usbong ng Bourgeoisie par
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng BourgeoisieDiana Rose Soquila
152.8K vues42 diapositives
Piyudalismo par
PiyudalismoPiyudalismo
PiyudalismoRufino Pomeda
64.3K vues21 diapositives
Repormasyon par
RepormasyonRepormasyon
RepormasyonSohan Motwani
180.1K vues23 diapositives

Tendances(20)

Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas... par SMAP_G8Orderliness
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness143.3K vues
Ambag ng Rome par Neri Diaz
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
Neri Diaz399.8K vues
Pyudalismo at Manoryalismo par Joanna19
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Joanna19119.7K vues
AP III - Ang mga Kabihasnan sa Amerika par Danz Magdaraog
AP III - Ang mga Kabihasnan sa AmerikaAP III - Ang mga Kabihasnan sa Amerika
AP III - Ang mga Kabihasnan sa Amerika
Danz Magdaraog347.9K vues
Sinaunang Rome par dranel
Sinaunang RomeSinaunang Rome
Sinaunang Rome
dranel177.5K vues
Mga pangyayaring nagbigay daan sa europe sa pag-usbong sa gitnang panahon par Genesis Ian Fernandez
Mga pangyayaring nagbigay daan sa europe sa pag-usbong sa gitnang panahonMga pangyayaring nagbigay daan sa europe sa pag-usbong sa gitnang panahon
Mga pangyayaring nagbigay daan sa europe sa pag-usbong sa gitnang panahon
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean par Danz Magdaraog
AP III - Kabihasnang Minoan at MycenaeanAP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Danz Magdaraog400.9K vues
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin par Mary Grace Ambrocio
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio133.1K vues
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa par Daron Magsino
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaSinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Daron Magsino265.8K vues
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe par Jeanson Avenilla
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Jeanson Avenilla198.6K vues
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon par Genesis Ian Fernandez
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon

En vedette

Middle ages par
Middle agesMiddle ages
Middle agescampollo2des
17.4K vues58 diapositives
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe par
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europeJared Ram Juezan
133.9K vues247 diapositives
Pagsasara ng gitnang panahon par
Pagsasara ng gitnang panahonPagsasara ng gitnang panahon
Pagsasara ng gitnang panahonLance Gerard G. Abalos LPT, MA
6K vues46 diapositives
Pagbagsak ng Imperyong Roma par
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong RomaIngrid
76.7K vues10 diapositives
Pamumuno ng mga monghe par
Pamumuno ng mga monghePamumuno ng mga monghe
Pamumuno ng mga mongheNoemi Marcera
43.2K vues24 diapositives
Kabanata 11: Pagkamulat par
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulatjimzmatinao
64.1K vues80 diapositives

En vedette(20)

Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe par Jared Ram Juezan
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Jared Ram Juezan133.9K vues
Pagbagsak ng Imperyong Roma par Ingrid
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Ingrid 76.7K vues
Kabanata 11: Pagkamulat par jimzmatinao
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulat
jimzmatinao64.1K vues
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in par dionesioable
Modyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang inModyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
dionesioable64K vues
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2 par ApHUB2013
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
ApHUB20136.6K vues
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon par Jared Ram Juezan
Modyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahonModyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Jared Ram Juezan60.4K vues
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito par ria de los santos
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nitoAng Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
Ang Sinaunang Egypt at ang mga Ambag nito
ria de los santos46.4K vues
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2 par Jonathan Husain
Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2 Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Jonathan Husain251.6K vues
Ang Roma par group_4ap
Ang RomaAng Roma
Ang Roma
group_4ap170.7K vues
Grade 7 3rd quarter kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano sa kasaluk... par kelvin kent giron
Grade 7  3rd quarter kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano sa kasaluk...Grade 7  3rd quarter kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano sa kasaluk...
Grade 7 3rd quarter kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano sa kasaluk...
kelvin kent giron31.5K vues

Similaire à Gitnang panahon (Medieval Period)

Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx par
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxJePaiAldous
98 vues46 diapositives
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx par
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxetheljane0305
23 vues33 diapositives
G8 lirio team hadrian par
G8 lirio team hadrianG8 lirio team hadrian
G8 lirio team hadrianGenesis Ian Fernandez
42 vues8 diapositives
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx par
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxCARLOSRyanCholo
797 vues29 diapositives
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon par
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonSMAP_G8Orderliness
2.4K vues21 diapositives
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval par
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalAnalie May Padao
91.8K vues40 diapositives

Similaire à Gitnang panahon (Medieval Period)(20)

Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx par JePaiAldous
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
JePaiAldous98 vues
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx par etheljane0305
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
etheljane030523 vues
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx par CARLOSRyanCholo
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
CARLOSRyanCholo797 vues
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval par Analie May Padao
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Analie May Padao91.8K vues
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON par SMAP Honesty
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
SMAP Honesty26K vues
Proyekto sa araling panlipunan 9 par evannacua
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
evannacua3.8K vues
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02 par Jeremie Corto
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Jeremie Corto1.8K vues
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA par Ma Lovely
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
Ma Lovely4.6K vues

Plus de enrico baldoviso

Vital signs Lecture par
Vital signs LectureVital signs Lecture
Vital signs Lectureenrico baldoviso
8.3K vues13 diapositives
Hand washing par
Hand washingHand washing
Hand washingenrico baldoviso
275 vues7 diapositives
Bed making par
Bed makingBed making
Bed makingenrico baldoviso
6.6K vues4 diapositives
Bed and bath shampoo par
Bed and bath shampooBed and bath shampoo
Bed and bath shampooenrico baldoviso
19.5K vues13 diapositives
Special needs par
Special needsSpecial needs
Special needsenrico baldoviso
263 vues82 diapositives
Post mortem care par
Post mortem carePost mortem care
Post mortem careenrico baldoviso
11.1K vues28 diapositives

Gitnang panahon (Medieval Period)

 • 2. Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong Ng Europe sa Panahong Medieval Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko Bilang Isang Institusyon sa Gitnang Panahon Ang Holy Roman Empire Ang Paglunsad ng mga Krusada Ang Buhay sa Europe Noong Gitnang Panahon (Piyudalismo , Manorialismo, Pagusbong ng mga Bayan at Lungsod
 • 3.  Apat ang pangunahing salik na nagbibigay- daan sa paglakas ng kapangyarihan ng Papa sa Rome. Pangunahin na rito ang pagbagsak ng Imperyong Roman na siyang nagbunsod sa kapangyarihan ng kapapahan
 • 4. Noong mga unang taon ng Kristiyanismo, karaniwang tao lamang ang mga pinuno ng Simbahan na nakilala bilang mga presbyter na pinili ng mga mamamayan. Mula sa mga ordinaryong taong ito lumitaw ang mga pari at ang mga hirarkiya.
 • 5. CONSTANTINE THE GREAT PAPA LEO THE GREAT ( 440- 461) •Pinagbuklod-buklod niya ang lahat ng mga Kristiyano sa buong imperyo ng Rome at ang Konseho ng Nicea na kaniyang tinawag •Pinalakas ni Constantine ang kapapahan sa pamamagitan ng Konseho ng Constantinople. Sa kapulungan ito, pinag uri ng mga obispo ang ibat- iang malalaking lungsod sa buong imperyo. Gayundin, pinili ang Rome bilang pangunaghing diyosesis at dahil dito. Kinilala ang obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinuno ng Simbahang Katoliko Roman. •Binigyang-diin niya ang Petrine Doctrine, ang doktrinang nagsasabing ang obispo ng Rome, bilang tagapagmana ni San Pedro, ang tunay na pinuno ng Kristiyanismo. Sa kanilang mungkahi, ang emperador sa kanlurang Europe and nag utos na kilalanin ang kapangyarihan ng obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinino ng simbahan.
 • 6. PAPA GREGORY I PAPA GREGORY VII •Iniukol niya ang kaniyang buong kakayahan at pagsisiskap sa paglilingkod bilang pinuno ng lungsod at patnubay ng simbahan sa buong Kanlurang Europe. •Sa kanyang pamumuno naganap ang labanan ng kapangyarihan sekular at eklesyastikal ukol sa power of investiture o karapatan magkaloob ng tungkulin sa mga tauhan ng simbahan noong kapanahunan ni Haring Henry IV ng Germany.
 • 7. Binubuo ang mga monghe ng isang pangkat ng mga pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay at nanirahan sa mga monesteryo upang mamuhay sa panalangin at sariling disiplina. Sila ang mga regular na kasapi ng mga pari at itinuturing na higit na matapat kaysa mga paring sekular. Tuwirang nasa ilalim lamang ng kontrol at pangangasiwa ng Abbot at Papa ang mga monghe.
 • 8. Isa sa mga mayor ng palasyo si Charles Martel, ang nagsikap na pag-isahin ang France. Tinalo niya ang mga mananalakay na Muslim. Mula noon, hindi na nagtangkang sakupin ang Kanlurang Europe. Si Pepin the Short ang unang hinirang na hari ng France. Noong 768, humalili kay Pepin ang anak na si Charlemagne o Charles the Great, isa sa pinakamahusay na hari sa Medieval Period.
 • 9.  Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong Europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong 1095. Ito ay isang banal na labanan ng mga relihiyong Europeo laban sa mga Turkong Muslim na sumakop sa banal na pook sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem balak salakayin ng mga Turkong Muslim ang Imperyong Byzantine kaya humingi ng tulong ang Emperador ng Byzantine sa Papa sa Rome lalo pa at sa pagsalakay na ito ay mapalaganap ang reliyihong Islam.
 • 10. Mula sa ika siyam hanggang ika 14- na siglo, ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa Europe ay lupa. Kinakailangan pangalagaan ang pagmamay-ari ng lupa. Pangunahing nagmamay-ari ng lupa ang hari. Dahil sa hindi niya kayang ipagtanggol ang lahat ng kaniyang lupain, ibinahagi ng hari ang lupa sa mga nobility o dugong bughaw. Ang mga dugong bughaw ay nagiging vasal ng hari. Ang hari ay isang lord o panginoon may lupa. Ang iba pang tawag sa lord ay liege o suzarian. Samantala ang lupang ipinagkaloob sa vassal ay tinatawag na fief.
 • 11.  Ang Piyudalismo sa Gitnang Panahon ay nag ugat sa paghahati-hait ng Banal na Imperyo ni Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdum. Mahihinang tagapamahala ang mga tagapagmana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humihiwalay sa pamumuno ng hari. Naibangon muli ang mga lokal na pamahalaan na ngayon ay pinapatakbo ng mga maharlika katulad ng mga konde at duke.
 • 12.  Mga Pari  > Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaring mag- asawa. Maaring manggaling ang mga pari sa hanay ng maharlika, manggagawa at mga alipin.  Mga Kabalyero  > Noong unang panahon ng kaguluhan kasunod ng pagkamatay ni Charlemagne, may matatapang at malalakas na kalalakihan na nag kusang loob maglingkodsa mga pari at sa mga may-ari ng lupa upang iligtas ang mga ito sa mga mananakop.
 • 13. Mga Serf > Ito ang bumubuo ng masa ng tao noong Medieval Period. Nanatili silang nakatali sa lupang kanilang sinasaka. Kaawa-awa ang buhay ng mga serf. Nakatira sila sa maliit at maruming silid na maaring tirahan lamang ng mga hayop sa ngayon. Napilitan silang magtrabaho sa bukid ng kanilang panginoon ng walang bayad. Wala silang pagkakataon na umangat sa susunod na antas ng lipunan tulad ng maharlika at malayang tao. Makapag- asawa lamang ang isang serf sa pahintulot ng kanilang panginoon.
 • 14.  Ang Sistemang Manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito. Ang isang fief ay binubuo ng maaring manor na nakahiwalay sa isa’t isa. Ito ay maaring maihalintulad sa isang pamayanan ( village) kung saan ang mga naninirahan dito ay umaasa ng kanilang ikabubuhay sa pagsasaka sa manor. Sa kabilang dako ang kanilang panginoon ay dito rin umaasa sa kita ng pagsasaka sa manor na kanilang magiging kayamanan.
 • 15.  Ang paglakas ng kalakalan ay naging malaking tulong sa paglago ng mga bayan. Nagkaroon ng pagbabago sa agrikultura bunsod ng pagtuklas ng mga bagong teknolohiya at mga bagong pamamaraan sa pagtatanim.  PAGGAMIT NG SALAPI  Sa unang mga taon ng Gitnang Panahon, ang sistema ng kalakalan ay palitan ng produkto o barter. Dinadala ng mga magbubukid o kaya serf ang mga produktong bukid o produktong gawang bahay sa mga lokal na pamilihan
 • 16. Sa pag-unlad ng kalakalan at industriya at paglawak ng mga bayan, isang makapangyarihan ng tao ang lumitaw. Sila ay tinatawag na burgis (men of burg o burger o bourgeoisie) Ang interes ng pangkat na ito ay nasa kalakalan. Ang mataas na uri ng bourgeosie ay ang mauunlad na negosyante at mga bangkero Ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa magagaling na unibersidad.
 • 17. ANG MECHANT GUILD ANG CRAFT GUILD  Ang unang guild ay binalangkas ng mga mangangalakal. Nagpatayo sila ng mga bulwagang pinagdarausan ng pulong tungkol sa mga detalye ng kanilang negosyo.  Nang lumaki ang mga bayan, ang mga artisan ay nagtatag ng sariling guild. Ang bawat craft o kasanayan ay may sariling guild. Halimbawa, ang mga karpintero, barbero, panadero, sastre at iba pang hanapbuhay ay may sariling guild.