Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bilgi Üretimi ve Planlaması

 • Soyez le premier à commenter

Bilgi Üretimi ve Planlaması

 1. 1. Üretim Planlaması Dersi, 2009 Sunum Grubu 2 Bilgi Üretimi ve Planlaması
 2. 2. Burcu Koç Bilgi Nedir ?
 3. 3. En basit anlamıyla suje ile obje arasındaki ilişkiye BİLGİ denir. Burada suje; bilen yani insan, obje ise bilinen yani varlığın kendisidir. Genel anlamda ise bilgi; düşünme, yargılama, akıl yürütme, okuma, gözlem ve deney yoluyla elde edilen “düşünsel ürün” ya da “öğrenilen şey” olarak tanımlanmaktadır.
 4. 4. Ayrıca, bilgi belirli bir süreçten geçerek işlenmiş, sahibi için anlamlı olan, yönetsel karar almada stratejik öneme sahip olduğu varsayılan veya gerçek değeri olan veri demektir. Bu bağlamda bilgiyi üç şekilde tanımlayabiliriz: 1- İşlenmiş data olarak bilgi:   2- Belirsizliğin (Bilinmeyenin) karşıtı olarak bilgi: 3-Anlamlı bir sinyal olarak bilgi:
 5. 5. <ul><li>Bilginin çevrimi: </li></ul><ul><li>Bilgi doğar, bulunur, ya da keşfedilir. </li></ul><ul><li>Bilgi kaydedilir. </li></ul><ul><li>Bilgi kullanılır, değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Bilgi geliştirilir. </li></ul><ul><li>Bilgi aktarılır. </li></ul><ul><li>Bilgi arşive kaldırılır. </li></ul><ul><li>Bilgiler bu çevrime göre ömürlerini tamamlarlar. Bilginin türü ve özellikleri değişse de bu çevrim değişmez. </li></ul><ul><li>Bir bilginin değerli olabilmesi </li></ul><ul><li>için bilginin; </li></ul><ul><li>odaklanmış, </li></ul><ul><li>test edilmiş, </li></ul><ul><li>gerçekleşmiş, </li></ul><ul><li>paylaşılmış </li></ul><ul><li>olması gereklidir. </li></ul>
 6. 6. Bilginin Kullanılması: Organizasyonlar bilgiyi kaynak,avantaj veya mal olarak kullanabilirler. 1-Kaynak olarak bilgi 2-Aktif (avantaj) olarak bilgi 3- Ürün olarak bilgi Bilgi Çeşitleri: 1-Gündelik Bilgi 2-Teknik Bilgi 3-Sanat Bilgisi 4-Dini Bilgi 5- Bilimsel Bilgi 6-Felsefi Bilgi
 7. 7. Aristotales ve Platon’a göre Bilgi: Bilgi konusunda Aristotales ve Platon taban tabana zıt düşünmektedirler. Aristotales bilgi konusuna “nasıl biliyoruz?” sorusuyla başlar ve doğru bilgiye duyusal dünyada ki formların ilk nedenlerini bularak ulaşabilineceğini savunur ve bu da ancak o şeyi, türler ve cinsler hiyerarşisi içinde bir yere, bir tür ve cins içerisine koyabilmekten geçer. Platon ise nesnesine bakıp bilgi ayrımı yapar ve varolanları, görülenler ile düşünülenler olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre duyularımızla algılayabildiğimiz her şey sürekli değiştiğinden bunlardan alınacak bilgi yanlış bilgi olacaktır. Ayrıca, Platon’a göre bilgi, ruh için sadece bir “hatırlama”dır. Bu “doğuştan bilgi” konusu Platon’a göre yaşam öncesi bir hayatın varlığı, dolayısıyla ruhun ölmezliği konusunda önemli bir kanıttır.
 8. 8. Descartes’e göre bilgi: Descartes yeniçağ felsefesinin ilk büyük temsilcisidir. Descartes “kesin bilgiyi ancak kendimizi bilme” de bulabileceğimiz görüşündedir. Bunu söylerken “doğuştan düşünceler” öğretisini de ileri sürer. Bu öğretiye göre; ruhumuzda deneyimlerden önce yerleşik düşünceler vardır. Buna göre Descartes doğuştancıdır.
 9. 9. Sokrates’e göre bilgi: Sokrates, bilginin göreceli olmadığına, koşullara ya da kişilere göre değişmeyen evrensel gerçeklerin olduğuna dolayısıyla gerçek bir bilginin bulunduğuna inanır. Sokrates’e göre önemli olan, kişinin önce kendini bilmesidir. Sokrates, bilginin bu evresine ulaştığı, dolayısıyla diğer insanlardan daha bilge olduğu inancındadır. Bu nedenle Sokrates bilgi dogmacılarına “Bir şey biliyorsam, o da hiçbir şey bilmediğimdir” cevabını verir.
 10. 10. F.Bacon’a göre bilgi: Bacon, modern Avrupa’nın kurucularındandır. Bacon felsefesi, bilgiyi insanlığı doğaya egemen kılacak bir güç diye anlar. Ona göre çok büyük bir güç olan doğanın karşısına çıkmak için insanın elinde bir kuvvet vardır: İnsanın Bilgisi. İnsan doğaya egemen olacak ise, bunu ancak bilgisiyle sağlayabilir.
 11. 11. Küreselleşme ile bilginin artan önemi ve Bilgi Çağı: Küreselleşme, dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme, fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması, sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus-devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve etkileşim biçimlerinin ortaya çıkması, mekanların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi, sınırsız rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına çıkması, kısaca dünyanın tek pazar haline gelmesidir.
 12. 12. Bilgi akışı ve enformasyonun gelişimiyle ortaya çıkan, bir süreç niteliğinde ki Küreselleşme kavramını 3 şekilde ele alalım; 1- Siyasi Küreselleşme 2- Ekonomik Küreselleşme 3-Kültürel küreselleşme Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırmış, zaman, mekân ve mesafe algılamalarını değiştirmiş, küreselleşme sürecine ivme kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
 13. 13. Enformatik yüzyıl ya da bilgi çağı, bilginin üretim için temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, bilgi üretimi ve dağıtımında çalışanların çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenme yoluyla değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale geldiği yeni toplumsal ve ekonomik örgütlenme dönemini işaret etmektedir.
 14. 14. Enformasyon çağında iletişim-bilişim devrimi ile yaşanan bu gelişmeler bilgi toplumu kavramını oluşturmuştur. Bilgi toplumu, özellikle Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzeninde bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin yaşanan toplumsal ve ekonomik gelişmelerle, sunulan olanaklarla yetişen toplumu ifade eder.
 15. 15. Röportaj
 16. 16. Ayşe Küçükkaragöz Merve Engin Yasin Arslan ORGANİZASYONLARDA BİLGİ ÜRETİMİ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
 17. 17. Sanayi devriminden sonra kurulan ekonomik ve sosyal yapıyı değiştiren söz konusu değişim sürecinin merkezinde gelişmiş enformasyon ve iletişim teknolojileri yer almaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde üretimden, aile yapısına ve günlük hayatta bir çok alanda refah yaratmanın en önemli unsurunun bilgi olduğu kabul edilmiştir.
 18. 18. <ul><li>Bilginin tek anlamlı üretim faktörü olduğu kabul edilmekte ve bilgi toplumunda en önemli hususun bilgi işi ve bilgi işçisinin verimliliğini arttırmak olduğu öne sürülmektedir </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Kesin olan şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir. </li></ul><ul><li>Bu sebeple bilgi çağının dinamik ve küresel ekonomilerinde; bilginin etkili ve verimli üretilmesi organizasyonlar açısından geliştirilmesi gerekli olan bir kabiliyettir. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Dinamik tüm organizasyonlar bilgiyi üretir, planlar ve kullanırlar. </li></ul><ul><li>Bilgi üretilmesi süreci şirketlerin kurumsal bilgi birikimlerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Organizasyonlar açısından bilginin üretilmesi üç farklı biçimde gerçekleştirilebilir; </li></ul><ul><li>Bilginin elde edilmesi </li></ul><ul><li>Bilginin firma içinde üretilmesi </li></ul><ul><li>Bilginin müşterek olarak üretilmesi </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Organizasyonlar, iç ve dış çevrelerinden elde ettikleri enformasyonu, bilgi birikimlerini kurum gelenekleriyle harmanlayıp; örgütsel öğrenme sürecinden geçirerek bilgiye dönüştürürler </li></ul>
 23. 23. Organizasyonlar çeşitli yollarla bilgi elde ederler; <ul><li>Taklit etme </li></ul><ul><li>Satın alma </li></ul><ul><li>Kıyaslama </li></ul><ul><li>Dış kaynak kullanma </li></ul><ul><li>Alternatif üretme ve keşfetme </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Bilginin organizasyon açısından değer ifade edebilmesi ancak onun sınıflandırılması ve saklanması gerekmektedir. Bu şekilde bilgi doğru zamanda, doğru kişi tarafından, doğru biçimde kullanılabilir. Bu da bilginin planlanması ile mümkün olmaktadır. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Bilgiyi uygularsanız büyürsünüz, paylaşırsanız efsane olursunuz. </li></ul><ul><li>Yusuf Has Hacip </li></ul><ul><li>(KutadguBilig,106) </li></ul>
 26. 26. ÖRGÜTLERDE BİLGİ ÜRETİMİ AKIŞI VE YÖNETİMİ
 27. 28. Bilgi Yönetimi Kavramından Ne Anlamalıyız? <ul><li>Bilgi,ortaya çıkartılabilecek bir olgu değil,icraat edilebilecek,inşa edilebilecek bir fikirdir;ihtiyaç duyulduğu zaman geliştirilebilen bir şey değil,ne zaman,nerede ve kimin tarafından ileri sürülebileceği bilinmeyen bir görüştür.Bundan dolayıdır ki bilginin üretimi klasik bir yönetim anlayışı ve yaklaşımı ile sağlanamaz. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Bilgi yönetimi,bilginin yönetilmesi olarak algılanmamalıdır.Kişinin kendi kontrolünde bile olmayan bilgi üretimini sağlayabilmek için ancak söz konusu üretimi motive edecek,kolaylaştıracak ve hızlandıracak sistemler,süreçler ve yapılar geliştirilebilir. </li></ul>
 29. 30. Bilgi Yönetiminin Tanımı <ul><li>‘’ Temel organizasyonel amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak çalışan birey ve gruplar aracılığı ile bilgi toplamaya,yaratmaya,geliştirmeye ve dağıtmaya yarayan aktiviteleri organizasyon çapında koordine etmeye yönelik sistematik ve bütünleştirici bir süreçtir. ‘’ </li></ul><ul><li>‘’ Pazarda bilgiye dayalı bir farklılaşmanın ve bilgiyi bir strateji olarak kullanma yeteneğini sağlayan yönetim sistemini kurmanın aracıdır.‘’ </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Bilgi Yönetimi şirketlerin bilgi sermayesinin yönetilebilir bir varlık olarak gören yönetim disiplinidir </li></ul><ul><li>Temel hedefi, bir şirketin sürekli artan bilgi kapasitesini güncelleyerek şirketin başarısında büyük rol oynayan bilgiyi çalışanlarına aktarmaktır. </li></ul><ul><li>Bilgi yönetiminde kullanılan temel araçlar, örgütün kurumsal dinamikleri, süreç analizleri ve bilişim teknolojileridir. </li></ul>
 31. 32. Bilgi Yönetimi Kavramlarını Gündeme Getiren Etkenler <ul><li>Global Rekabetçi Yapı ve Ekonomi Politikaları </li></ul><ul><li>Teknolojik Alanlardaki Gelişim </li></ul><ul><li>Bireysel ve Organizasyonel Düzeydeki Değişimler </li></ul><ul><li>Stratejik Tercihlerin Etkisi </li></ul>
 32. 33. Bilgi Yönetimi Süreçleri <ul><li>Bilgi yönetimi süreçleri,bilgi yönetiminin bir uygulama alanı olarak örgütlerde nasıl gerçekleşeceği hakkında bir yol haritası görevi üstlenir. </li></ul><ul><li>Örgütlerde bilginin etkin yönetimi,beş temel sürece bağlanabilir.Bunlar sırasıyla bilginin üretilmesi,paylaşılması,yapılandırılması ve denetlenmesidir. </li></ul>
 33. 34. Bilgi Yönetimi Süreçleri İçin Yeni Bir Yaşam Döngüsü Modeli BİLGİ ÜRETİMİ Örtük Bilgi Açık Bilgi BİLGİ PAYLAŞIMI Sosyal İletişim Alt yapısı Teknik İletişim Alt yapısı BİLGİNİN YAPILANDIRILMASI BİLGİNİN DENETLENMESİ Bilgi Varlıklarının denetlenmesi Entelektüel Sermayenin ölçülmesi BİLGİ KULLANIMI Ürün Hizmet İş Süreçleri
 34. 35. 1.Bilgi Üretimi <ul><li>Örgütlerde bilgi üreten birey,grup,takım ya da bölümlerdir.Sözü edilen birey ya da gruplar;kendi sezilerine ,yeteneklerine,becerilerine, davranışlarına bağlı olarak bilgi üretmektedirler. </li></ul><ul><li>Bilgi mutfağında işlenebilecek iki tür bilgiden söz etmek mümkündür:Açık ve Örtük Bilgi </li></ul>
 35. 36. <ul><li>AçıkBilgi; kelimeler,semboller,resimler vb. aracılığıyla ifade edilen bilgilerdir. </li></ul><ul><li>ÖrtükBilgi; tamamen bireyin kendisine ait olan bilgidir.Kişinin geçmiş tecrübe,inanış ve davranışlarına dayalı zihninde geliştirdiği ve açığa çıkarmadığı bilgidir. </li></ul>
 36. 37. <ul><li>Bireylerin açık ve örtülü bilgilerinin örgüt içinde etkileşim içine girmeleri neticesinde yeni örgütsel bilgi üretilmektedir </li></ul><ul><li>Bu etkileşim süreci; içinde örgüt kültürü, teknoloji, yapısal nitelikler ve strateji gibi unsurların da etkili olduğu örgütsel öğrenme sürecini ifade etmektedir. </li></ul>
 37. 38. <ul><li>Örgütsel öğrenme süreci sonucunda meydana gelen yeni bilgi ,tek bir bireyin sahip olduğu bilgiden daha üstündür.Sonuç olarak,bir örgütün sahip olduğu bilgi bir bireyin sahip olduğu veya olabileceği bilginin çok ötesindedir. </li></ul>
 38. 39. 2.Bilgi Paylaşımı <ul><li>Bilgi paylaşımı,örgüt içerisinde bireyler ya da gruplar tarafından üretilen bilginin birbirlerine iletilmesi sürecini kapsar.Bilgi paylaşımını,iki tür olarak yapılandırmak mümkündür.Bunlardan ilki sosyal (sözlü,yazılı,sözlü olamayan iletişim ağları),ikincisi ise teknolojik (bilgisayarlar aracılığı ile geliştirilen veri tabanı sistemlerinin bütünü) iletişim alt yapılarının inşasıdır. </li></ul>
 39. 40. 3.Bilginin Yapılandırılması <ul><li>İletişime yönelik kurulan sosyal ve teknolojik ağlar sayesinde veri,enformasyon ya da bilgilerin,hem elektronik hem de geleneksel ortamlarda aktarılması için ayıklanması, sıralanması,düzenlenmesi, raporlanması ve sınıflanması gerekir.Bu süreçleri kapsayan aşama bilginin yapılandırılması olarak tanımlanır. </li></ul>
 40. 41. 4.Bilginin Kullanılması <ul><li>Bilgi,örgüt içerisinde üç temel amaca yönelik olarak kullanılır. </li></ul><ul><li>a) Örgütün iş süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde bilgi kullanılır. </li></ul><ul><li>b) Örgütteki ürünlerin tasarımında,oluşturulmasında ve pazarlanmasında bilgi temel rol oynar. </li></ul><ul><li>c) Örgütün verdiği hizmetlerin çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılmasında en etkili yolları belirler. </li></ul>
 41. 42. 5.Bilginin Denetlenmesi <ul><li>Bilginin denetlenmesi,örgütün geçmiş ve geleceğe yönelik bilgi işlem kapasitesi konusunda fikir sahibi olmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Bilginin denetlenmesi sayesinde ‘’herhangi bir örgüt içerisindeki bilginin ne kadarının AR-GE faaliyetlerinde kullanılacağı,bilgiye ilişkin stratejilerin belirlenmesinde hangi miktardaki bilginin örgüte rekabet avantajı yaratacağını göstermektedir. </li></ul>
 42. 43. <ul><li>Bilgiye değer veren,bilgiyi çoğu örgütsel çıkarların üstünde tutan ve bilgiyi çok amaçlı olarak çalışanlarına kullanmaları için tavsiye eden bu yönetsel anlayış,dünyadaki belli başlı büyük firmalar tarafından benimsenerek rakiplere karşı bir avantaj sağlamaktadırlar.Chrysler,coca-cola,ford, GM,HP,Microsoft,Mobil Oil,ABD Ordusu gibi firmaların da bilgi yönetimini uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri bilinmektedir. </li></ul>
 43. 44. <ul><li>Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz </li></ul><ul><li>Uğur Mumcu </li></ul>
 44. 45. Bilgi Yönetimi Uygulamasında Aksaklıklar ve Engeller
 45. 46. <ul><li>Günümüzün rekabetçi ortamında başarı ile başarısızlık arasındaki fark, işletmenin yönetsel bilgiyi ne kadar başarılı kullandığıyla doğru orantılıdır. </li></ul>
 46. 47. YÖNETSEL BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ <ul><li>Yararlı bir amaca hizmet etmelidir. </li></ul><ul><li>Yöneticinin sorumluluğu ile ilgili olmalıdır. </li></ul><ul><li>Yönetim kademesinin ihtiyaçlarına uygun ayrıntı içermelidir. </li></ul><ul><li>Güncel olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kabul edilebilir bir doğruluk seviyesi olmalıdır. </li></ul><ul><li>Zamanlaması doğru olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kabul edilebilir bir maliyet düzeyi olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kolaylıkla anlaşılabilmelidir. </li></ul><ul><li>Gereksiz tekrarlar içermemelidir. </li></ul>
 47. 49. Yönetsel Bilginin hatalı olmasının nedenleri <ul><li>Yanlış bilgi toplanması </li></ul><ul><li>Bilgi işlemenin yanlış yapılması </li></ul><ul><li>Bilginin işlenmemesi ya da kaybedilmesi </li></ul><ul><li>Yanlış kaynaktan bilgi temin edilmesi </li></ul><ul><li>Bilgi işlem hataları </li></ul><ul><li>Bilginin kasten bozulması </li></ul>
 48. 50. Bilgi yönetiminin amaçları şu şekilde belirtilebilir <ul><li>Bilgi deposu oluşturmak, </li></ul><ul><li>Bilgiye ulaşmayı geliştirmek, </li></ul><ul><li>Bilgi ortamını çoğaltmak, </li></ul><ul><li>Bir servet olarak bilgiyi yönetmektir. </li></ul>
 49. 51. BİLGİ YÖNETİMİ ÖRGÜTLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
 50. 52. <ul><li>Artan rekabet, </li></ul><ul><li>Değişen müşteri istekleri, </li></ul><ul><li>İş çevresinin hızlı bir biçimde ve hala büyük bir hızda değişiyor olması. </li></ul>
 51. 53. BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDAKİ ENGELLER
 52. 54. Organizasyon Açısından Engeller
 53. 55. <ul><li>Bilgi tabanını oluşturmak zaman alıcı, emeğin yoğun kullanıldğı ve maliyetli bir iştir </li></ul><ul><li>Bireyler yoğundur ve bilgi yönetimi ek işler getirir </li></ul><ul><li>Bilgi tabanlı sistem teknolojisi sınırları </li></ul><ul><li>Geçici proje takımlarını izlemenin zorluluğu </li></ul><ul><li>Gereksiz enformasyon </li></ul>
 54. 56. Takım ve Grup Açısından Engeller
 55. 57. <ul><li>Aşırı enformasyon </li></ul><ul><li>Çalışanların sistemin hiçbir yararını görmemesi </li></ul><ul><li>Kapalı bilgilerin kodlanmasının zorluğu </li></ul><ul><li>Anlaşmazlığın artması </li></ul><ul><li>Bilgi yönetiminin bireyleri kontrol etmesi </li></ul><ul><li>Bilgi oluşumunda güçlü pozitif kültüre ihtiyacın olması </li></ul><ul><li>Bilgi müdürünün varlığının yanlış mesajı vermesi </li></ul>
 56. 58. Bireysel Açıdan Engeller
 57. 59. <ul><li>Bireysel çabaların ödüllendirilmesi bilgi biriktirmeyi cesaretlendirecektir </li></ul><ul><li>Yönetim ve meslektaşlar tarafından eleştirilme korkusu </li></ul><ul><li>Diğer disiplinlere olan saygının olmaması </li></ul><ul><li>Güven, saygı ve ortak amaçların olmamasının çabaları yok etmesi </li></ul><ul><li>Takım süreçlerinin belgelenmesinin ek işler gerektirmesi </li></ul>
 58. 60. <ul><li>Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek. </li></ul>
 59. 61. BİLGİ OYUNU
 60. 62. Timur Mustafayev Bilginin Para ve Zaman Kazandırması
 61. 63. V=(W((100-t)/100))/C <ul><li>V: bir saatin değeri </li></ul><ul><li>W: kişinin saatlik ücreti </li></ul><ul><li>t: vergi oranı </li></ul><ul><li>C: yerel yaşam maliyeti </li></ul><ul><li>Prof. Ian Walker, Warwick Üniversitesi, 2002 </li></ul>
 62. 68. Erkut Acar Korteks Planlama Sorumlusu SAP R/3
 63. 69. Soru&Cevap
 64. 70. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz …

×