Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Beszedes hazugsagok

18 015 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Beszedes hazugsagok

 1. 1. Paul Ekman BESZÉDES HAZUGSÁGOK A megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a házasságban
 2. 2. Erving Goffman, a barát és kolléga emlékére valamint feleségemnek, Mary Ann Masonnek, kritikusomnak és bizalmasomnak
 3. 3. Elôszó Amikor a helyzet pontosan olyan, mint amilyennek tûnik, a legva- lószínûbb, hogy az adott szituáció teljesen hamis. Amikor nyilván- Munkámból kifolyólag rendkívül fontos számomra az emberi érzel- valónak tûnik, hogy megtévesztéssel van dolgunk, könnyen elkép- mek, reakciók ismerete, felismerése. Jó néhány évvel ezelôtt egy zelhetô, hogy valójában nyoma sincs semmiféle hamisságnak. személyes élmény hatására kezdtem foglalkozni a hazugságok Erving Goffman, S TRATEGIC INTERACTION mûködésével, a háttérben lezajló folyamatok megismerésével. Akkor még nem gondoltam, milyen összetett és rendkívül finom Nem az erkölcs, hanem a túlélés az a váz, amelyhez minden kap- mechanizmusok vezérelnek bennünket mindennapjainkban, le- csolódik. A konkrét álcázástól a költôi látomásig tetten érhetô gyen szó munkahelyi ügyekrôl, emberi kapcsolatokról, vagy éppen a nyelvnek azon képessége, hogy elrejtsen, félrevezessen, kételyek családi viszonyokról. közt hagyjon, feltételezzen, vagy éppen teljesen új dolgokat találjon Ahogy behatóbban megismerkedtem Paul Ekman kutatásaival, ki. Mindez nélkülözhetetlen az emberi tudatosság egyensúlyát, valami olyasmivel találkoztam, ami ugyan elôtte is része volt az illetve az ember társadalmi fejlôdését tekintve. életemnek, sokszor mégsem figyeltem ennyire tudatosan az apró George Steiner, AFTER BABEL jelekre. Fontosnak tartom a szerzô egyik legalapvetôbb üzenetét, mely szerint a hazugság mint kifejezés meglehetôsen pejoratív Ha az igazsághoz hasonlóan a hamisságnak is csupán egyetlen arca jelentést hordoz. Ha valakit a köznyelv hazugnak nevez, általában lenne, sokkal jobb helyzetben lennénk, mivel elég volna pontosan egybôl összekapcsolja az erkölcstelenség, a megbízhatatlanság és az ellenkezôjére gondolni annak, amit egy hazug állít. Az igazság a gerinctelenség fogalmaival is. A Beszédes hazugságok ból azonban ellentétének azonban százezer különbözô formája és csaknem vég- kiderül, hogy nem csak a gonosztevôk és csalók ferdítik el az igaz- telen tere van. ságot, hanem bizony mi mindannyian, legyünk akármennyire tisz- Montaigne, ESSZÉK tességesek is. Ez nem feltétlenül rossz, néha pedig egész egysze- rûen szükséges, sôt, az etika is ezt kívánja meg. A könyvet lapozgat- va az olvasó számára is hamar kiderül majd, hogy bizony sokszor akár tudat alatt küldünk környezetünk felé valótlan, olykor esetleg szándékosan hamisított jeleket. A könyv kiadása elôtti idôben egy ismerôsöm azt mondta, Ek- man tudományát minden embernek ismernie kellene. Ha ez így lenne, valószínûleg sokkal ôszintébbek, nyíltabbak lennénk egy-
 4. 4. 8 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK mással. Szükségét érzem azonban hangsúlyozni, hogy egy igen törékeny, igen összetett rendszer vezérel bennünket, amely csak bizonyos esetekben szolgáltat csalhatatlan, megdönthetetlen bizo- nyítékot a másik ember szándékairól. Ugyanakkor a módszer meg- Tartalomjegyzék ismerésével olyan eszközt kapunk a kezünkbe, amelyet nagyon tudatosan kell kezelnünk. Leginkább talán ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor a gyerekek megtanulnak olvasni. Elôtte csupán furcsa jelek sokaságát látják egy papírlapon, késôbb azonban, a tudás bir- tokában már nem tudnak különös szimbólumként tekinteni a be- tûkre, az olvasás képessége egybefüggô szöveggé alakítja fejükben Elôszó 11 a látottakat. Hasonló a helyzet a hazugságok, szebben megfogal- EGY Bevezetés 13 mazva az emberi érzelmek és reakciók „olvasásánál” is. Amíg nem ismerjük a jeleket, nem feltétlenül tulajdonítunk nagy jelentôséget KETTÔ Hazugság, szivárgás és a megtévesztés jelei 24 egy-egy arckifejezésnek, gesztusnak vagy vállrándításnak. Ha HÁROM Miért buknak el a hazugságok? 43 azonban már tudjuk, mire figyeljünk, kifejezetten nehéz lehet elvo- natkoztatni attól, amit láttunk, vagy látni véltünk. NÉGY A megtévesztés észlelése a szavakban, Paul Ekman könyvét olvasva nem válunk mindenható látnokok- a hangban vagy a testen 83 ká, sem az emberi lélek csalhatatlan ismerôivé. Azonban számos ÖT A megtévesztés jelei az arcon 127 érdekes és fontos ismerettel gazdagodhatunk, amelyeket megfe- lelôen alkalmazva jobban megérthetjük a környezetünkben élô HAT Veszélyek és elôvigyázatosság 166 emberek gondolkodásmódját, a társas kapcsolatok dinamikáját, s HÉT A poligráf mint hazugságvadász 196 eközben saját magunkat is merôben új szempontból vizsgálhatjuk. A rendkívül érdekes témával való ismerkedéshez jó szórakozást, NYOLC Hazugságok ellenôrzése 246 a módszer alkalmazásához pedig türelmet és tudatosságot kívánok. KILENC Hazugságvadászat a kilencvenes években 285 Kékesi Dániel TÍZ Hazugságok a közéletben 305 TIZENEGY A hazugságokkal és azok leleplezésével kapcsolatos legújabb felfedezések 331 TIZENKETTÔ Veszélyes, finom és mikro-arckifejezések 354 Epilógus 366 Függelék 373
 5. 5. 11 Hálás vagyok a National Institute of Mental Health (NIMH – Nemzeti Mentális Egészségügyi Intézet) Klinikai Kutatási Osztályának a non- verbális kommunikációval kapcsolatos kísérleteim támogatásáért 1963 és 1981 között. A NIMH Kutatói Ösztöndíj Programja egyaránt hozzájárult az elmúlt húsz évben végzett kutatásaimhoz és e könyv megjelenéséhez. Szeretném megköszönni a Harry F Guggenheim . Alapítványnak, valamint a John D. és Catherine T. MacArthur Alapít- ványnak, hogy a 4. és 5. fejezetben leírt számos kutatásomhoz hoz- zájárultak. Hálával tartozom Wallace V Friesennek, akivel több mint . húsz éven át dolgoztunk együtt, és aki velem teljesen egyenértékû szerepet játszott az ott leírt kutatási eredmények létrejöttében. A könyvben jó néhány olyan gondolat található, amely két évtized- nyi párbeszédünk során vetôdött fel elôször. Köszönetet mondok Silvan S. Tomkinsnak, a barátnak, kollégá- nak és tanárnak, aki bátorított a könyv megírására, s megjegyzései- vel, javaslataival segítette a kézirat megszületését. Számos barátom kritikáiból profitáltam, akik különbözô nézôpontokból szemlélték soraimat: Robert Blau orvos, Stanley Caspar ügyvéd, Jo Carson író, Ross Mullaney nyugalmazott FBI-ügynök, Robert Pickus polito- lógus, Robert Ornstein pszichológus és Bill Williams vezetôi tanács- adó. Feleségem, Mary Ann Mason, az elsô olvasóm, aki mindvégig tü- relmes volt és konstruktív kritikájával segítette a munkámat. A könyvemben felvetett gondolatok nagy részét megvitattam Erving Goffmannal, aki jó ideje érdeklôdött a megtévesztés témakö- re iránt, igaz, teljesen más szemszögbôl. Nagyon élveztem ellenté-
 6. 6. 12 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK tekre épülô, de egymásnak nem ellentmondó nézeteink ütközteté- sét. Szerettem volna, ha a kész kéziratot is áttekinti, ám sajnos tra- EGY gikus hirtelenséggel elhunyt, mielôtt elküldhettem volna neki. Az olvasót és engem is nagy veszteség ért ezzel, mivel ilyenformán Bevezetés a konkrét párbeszéd csak a fejemben játszódhatott le. 1938. szeptember 15-ét írjuk, s rövidesen sor kerül a világtörténe- lem egyik leghírhedtebb és leghalálosabb átverésére. Ekkor talál- kozik elôször Adolf Hitler német kancellár és Neville Chamberlain brit miniszterelnök. A világ lélegzetvisszafojtva figyel, mivel ez az utolsó esély, hogy elkerüljék a totális háborút. (Mindössze hat hó- nappal korábban Hitler csapatai bemasíroztak Ausztriába, amelyet Németországhoz csatoltak. Anglia és Franciaország tiltakozott ugyan, de semmi egyebet nem tettek.) Szeptember 12-én, három nappal a Chamberlainnel való találko- zása elôtt Hitler azt követeli, hogy Csehszlovákia egy részét csatol- ják Németországhoz, ennek hatására tiltakozási hullám robban ki a keleti országban. Hitler közben már titokban mozgósította a né- met hadsereget, hogy lerohanja Csehszlovákiát, csapatai azonban csupán szeptember közepére érik el a készenléti állapotot. Idôre van hát szüksége. Ha képes még néhány hétig késleltetni a cseh hadsereg mozgósítását, a meglepetés erejével csaphat le az or- szágra. Mivel idôt akar nyerni, Hitler igyekszik leplezni háborús terveit Chamberlain elôtt, s szavát adja, hogy a béke fennmarad, ha a cse- hek meghajlanak a követelései elôtt. A brit miniszterelnök bedôl az ígéreteknek, és meggyôzi a cseheket, hogy ne mozgósítsanak, amíg még van remény a helyzet rendezésére tárgyalások útján. Ta- lálkozójuk után Chamberlain a következôket írja nôvérének: „...ke- ménysége és könyörtelensége ellenére amikor a szemébe néztem, úgy éreztem, hogy egy megbízható emberrel van dolgom, aki tartja az adott szavát.”
 7. 7. 14 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK BEVEZETÉS 15 A Hitler szavában kételkedôkkel szembeni védekezésként a brit kétség, hogy mivel van dolgom, de ez is csak abból derült ki, ami az parlamentben öt nappal késôbb elmondott beszédében Chamber- interjú után történt. lain kifejtette, hogy Hitlerrel folytatott személyes találkozója után Mary 42 éves háztartásbeli volt. Három öngyilkossági kísérlete meggyôzôdéssel állíthatja: a Führer „komolyan gondolja, amit közül az utolsó volt a legkomolyabb. Csupán a szerencsének kö- mondott”. szönhetô, hogy valaki rábukkant, mielôtt az altató-túladagolás vég- Amikor tizenöt évvel ezelôtt elkezdtem tanulmányozni a megté- zett volna vele. Esete nem sokban különbözött más nôkétôl, akikre vesztés témakörét, nem sejtettem, hogy a munkám bármiféle össze- életük derekán rátör a depresszió. Gyerekei már kirepültek, és töb- függésbe hozható majd egy ilyen történelmi hazugsággal. Akkor bé nem volt rá szükségük olyan intenzíven, mint korábban. Férjét még úgy véltem, vizsgálódásom csupán azok számára szolgál majd látszólag nem foglalkoztatta más a munkáján kívül, így Mary feles- haszonnal, akik elmebetegekkel foglalkoznak. Akkor fogtam hozzá legesnek érezte magát. Mire bekerült a kórházba, már nem tudta a hazugság beható tanulmányozásához és tudományos célú kutatá- vezetni a háztartást, alvászavarokkal küszködött, s az idô java részé- sához, amikor a terapeuták, akiknek felfedezéseimet tanítottam – ben csak nézett maga elé és sírt. Az elsô három, kórházban töltött hogy az arckifejezések univerzálisak, míg a gesztusok kultúránként hét során gyógyszeres kezelést kapott és csoportterápián vett részt, különbözôek – megkérdezték: vajon ezek a nem verbális viselke- ezekre látszólag jól reagált: javult a közérzete, és már nem beszélt dési jegyek leleplezhetik-e, ha egy páciens hazudik. Általában ez arról, hogy öngyilkos akarna lenni. Az egyik lefilmezett interjú nem életbe vágó, sôt még csak nem is túl jelentôs probléma, csak- során Mary elmesélte a kezelôorvosának, hogy mennyivel jobban hogy menten azzá válik, amikor egy öngyilkossági kísérlet miatt érzi magát, és engedélyt kért rá, hogy a hétvégére hazamehessen. kórházba utalt beteg állítja magáról, hogy már sokkal jobban érzi Mielôtt azonban kezébe kaphatta volna a papírt, bevallotta, hogy magát, kigyógyult veszélyes késztetéseibôl. Minden orvos retteg hazudott: még mindig kétségbeesetten végezni akar magával. Há- attól, hogy valamelyik páciense becsapja, majd miután kiszabadul rom hónap kezelés után már valóban jobban érezte magát, igaz, a kórház fogságából, öngyilkos lesz. egy évvel késôbb megint visszaesett. Végül kikerült a kórházból, és Gyakorlati tapasztalataikon nyugvó felvetésük számos kérdést évekig minden kétséget kizáróan jól volt. ébresztett bennem az emberi kommunikációról: képesek-e vajon A felvétel, amely errôl a bizonyos interjúról készült, könnyedén az emberek irányítani, hogy milyen jeleket adnak ki, amikor felfo- megvezette a fiatalabb, de még a tapasztaltabb pszichiátereket és kozott érzelmi állapotban vannak, vagy nem verbális viselkedésük pszichológusokat is, akiknek levetítettem. Száz meg száz órán át révén kiszivárog-e a szavaik által elfedni próbált igazság? tanulmányoztuk, újra és újra végignéztük, lassított felvételen vizs- Végignéztem a pszichiátriára beutalt betegekrôl készült filmjei- gáltunk meg minden egyes arckifejezést és gesztust, hogy a megté- met, hogy a hazugságok apró jelei után kutassak. Igaz, ezeket a fel- vesztés bármilyen apró jelére rábukkanjunk. Amikor Mary kezelô- vételeket más célból készítettem – hogy megtaláljam azokat a kife- orvosa feltett egy kérdést, a nô egy szempillantásnyi szünetet tar- jezéseket és gesztusokat, amelyek segíthetnek az adott mentális tott, mielôtt válaszolt volna. A lassításban a kétségbeesésre jellemzô problémák típusát és súlyosságát meghatározni. Most azonban arckifejezést pillantottuk meg, amely a másodperc töredékéig tar- a megtévesztésre koncentráltam, mivel a hazugság jeleit több fil- tott csupán: olyan gyorsan zajlottak a változások, hogy az elsô né- men is felfedezni véltem, csak nem tudtam, mikor lehetek biztos hány alkalommal, amikor a felvételt tanulmányoztuk, átsiklottunk a megérzéseimben. A probléma az volt: hogyan szerezzek bizo- felette. Amikor elkezdtük feltételezni, hogy a rejtett érzelmeket nyosságot? Csupán egyetlen olyan eset akadt, ahol nem fért hozzá ezek a rendkívül rövid ideig tartó mikro-arckifejezések leleplezhetik,
 8. 8. 16 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK BEVEZETÉS 17 továbbiak után kutattunk, és találtunk is jó néhányat. A legtöbbjü- zötti kommunikációban megfigyelhetô árulkodó jeleket vizsgáló ket jellemzôen egy mosollyal igyekezett leplezni. De rábukkantunk felfedezéseinkrôl egyre több tudományos lapban beszámoltunk, az mikro-gesztusokra is. Amikor Mary azt magyarázta az orvosának, efféle megkeresések is szaporodtak. Az iránt érdeklôdtek, vajon le- hogy mennyivel jobban kezeli a problémáit, egy vállrándítás töre- hetséges-e a kormányzati feladatokat ellátó tisztségviselôket kiké- dékét vettük észre – nem vonta meg teljesen a vállát, csupán egy pi- pezni arra, hogy pusztán a testtartása vagy gesztikulációja alapján cit megmozdította. Valójában csak az egyik keze vett részt észrevegyék, ha egy terrorista merényletre készül. Meg tudnánk-e a mozdulatban, amely kissé elfordult. De olyan is elôfordult, hogy mutatni az FBI-nak, hogyan képezzék ki a rendôrtiszteket, hogy a kezek nyugodtak maradtak, miközben az egyik váll emelkedett azok észrevegyék, ha egy gyanúsított hazudik? meg kissé. Már meg sem lepôdtem, amikor felkértek, hogy egy csúcstalál- Úgy véltük, a megtévesztés egyéb nem verbális jeleit is észleltük, kozó résztvevôinek segítsek kifigyelni, vajon partnereik hazud- azonban nem tudtuk biztosan megállapítani, hogy valóban lát- nak-e, illetve amikor megkérdezték, hogy Patricia Hearst (William tunk-e valamit, vagy csak beleképzeltük. A legártatlanabb viselke- Randolph Hearst amerikai sajtómágnás bankrablásért elítélt unokája dés is gyanúsnak tûnhet, ha tisztában vagyunk vele, hogy valaki ha- – A FORD.) egy fotója alapján meg tudom-e állapítani, hogy kénysz- zudik. Csak akkor mehetünk biztosra, ha valamilyen objektív mér- erítették-e a lányt a bankrablásra, vagy saját akaratából vett részt az cét találunk, amelyet nem befolyásol az a tény, hogy egy emberrôl akcióban. tudjuk: hazudik-e vagy sem. Ráadásul rengeteg embert tanulmá- Az utóbbi öt évben az érdeklôdés nemzetközivé vált: megkeres- nyoznunk kellene ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne: a meg- tek két, az USA-val baráti viszonyban álló ország képviselôi is, illet- tévesztésre utaló jelek nem az egyénre jellemzô sajátosságok. Jóval ve amikor a Szovjetunióban tartottam elôadást, egy, saját elmondá- egyszerûbb volna valakit hazugságon kapni, ha az árulkodó jelek suk szerint „elektromossággal foglalkozó intézet” hivatalnokai, egyértelmûek és általános érvényûek lennének, azonban elképzel- akik kihallgatásokat bonyolítottak le. hetô, hogy a megtévesztés jegyei személyfüggôk. Nem örültem ennek a megnövekedett figyelemnek, mivel attól Lemodelleztünk egy kísérletet Mary hazugsága alapján, amely- tartottam, hogy felfedezéseimet rossz célokra használják, fenntartá- ben a résztvevôket erôsen motiváltuk, hogy fedjék el az intenzív sok nélkül elfogadják, esetleg túl lelkesen alkalmazzák. Úgy érez- negatív érzelmeiket a hazugság pillanatában. Véres operációt ábrá- tem, hogy a megtévesztés nem verbális jelei egyáltalán nem nyil- zoló jeleneteket vetítettünk a kísérleti alanyoknak, nekik azonban vánvalóak a legtöbb bûnügyi, politikai vagy diplomáciai hazugság el kellett nyomniuk a kínnal, fájdalommal és bármiféle visszatet- esetén. Csupán megérzéseim voltak, amelyeket nem tudtam meg- széssel kapcsolatos érzelmeiket, és meg kellett gyôzniük beszélge- magyarázni. Ahhoz, hogy képes legyek erre, meg kellett értenem, tôpartnerüket, aki a filmet nem láthatta, hogy valójában gyönyörû hogy az emberek miért hibáznak, amikor hazudnak. Nem minden virágokat ábrázoló képsorokat néznek, amit nagyon élveznek. hazugságot lehet leleplezni, némelyeket tökéletesen hajtanak vég- (Eredményeink a 4. és 5. fejezetben olvashatók részletesen.) re. A megtévesztés viselkedésben megnyilvánuló jelei – egy túl so- Nem egészen egy év telt el – még csak a kísérlet kezdeti fázisá- káig tartó arckifejezés, egy hiányzó gesztus, a hang pillanatnyi meg- ban jártunk –, amikor egészen más típusú hazugságok kapcsán ke- változása – nem biztos, hogy adottak. Nem szükségszerû, hogy az restek meg. Arra voltak kíváncsiak, hogy felfedezéseim és módsze- árulkodó jelek leleplezzék a hazugot. Mégis tudtam, hogy a megté- reim alkalmasak lennének-e kémkedéssel gyanúsított amerikaiak vesztésnek vannak nyomai. A legelszántabb hazudozókat olykor lebuktatására. Az évek során, ahogy az orvosok és páciensek kö- éppen saját viselkedésük tévesztheti meg. Ahhoz, hogy megértsük,
 9. 9. 18 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK BEVEZETÉS 19 egy hazugság mikor sikeres és mikor bukik el, meg kell ismernünk, hogy egy férj nem veszi figyelembe a felesége viszonyáról árulkodó hogy miben különböznek az egyes hazugságok, az egyes hazudo- jeleket, késleltetheti a megalázottság érzését és a válópert. Még ha zók és a hazugságra vadászók. saját magának be is vallja, hogy valószínûleg hûtlen a felesége, tu- Hitler hazugsága Chamberlainnek és Mary hazugsága orvosának dat alatt együttmûködik az igazság elkendôzésében, hogy ne kell- szó szerint halálosan komoly megtévesztésnek bizonyult, ahol a tét jen szembesülnie a kegyetlen ténnyel. Ameddig nincs kimondva, valóban élet és halál kérdése volt. Mindkét ember elfedte jövôbeni addig megvan a remény, bármily csekély legyen is, hogy rosszul terveit, és olyan érzelmeket aggattak magukra, amelyekrôl nem ítélte meg az asszonyt, akinek valójában talán nincs is viszonya. gondolták, hogy hazugságuk központi elemét képezik. A két eset Persze nem minden áldozat ilyen készséges. Vannak helyzetek, között azonban óriási eltérések mutatkoznak. Hitler arra példa, amikor semmilyen haszon nem származik abból, ha figyelmen kí- amit késôbb ösztönös elôadásmódnak fogok nevezni. Ismert ké- vül hagyunk egy hazugságot, vagy akár együttmûködünk a hazu- pességei mellett Hitler jóval gyakorlottabb volt a megtévesztésben, dozóval. Némely hazugságvadászatok során csakis akkor nyerhe- mint Mary, ráadásul megvolt az az elônye is, hogy olyasvalakit kel- tünk, ha leleplezzük a hazugot, s ha így teszünk, semmit sem veszít- lett átejtenie, aki akarta, hogy félrevezessék. Chamberlain készséges hetünk. Egy kihallgatást végzô tiszt például csak akkor veszít, ha áldozat volt, aki el akarta hinni Hitler hazugságát, hogy nem lép há- hagyja magát félrevezetni, akárcsak egy banktisztviselô. Ôk akkor borúba, ha Csehszlovákia határait követelései szerint átrajzolják. végzik jól a munkájukat, ha leleplezik a hazugokat, viszont felisme- Ha ez nem így lett volna, Chamberlainnek el kellett volna ismernie, rik, ha valaki igazat mond. hogy a feszültség enyhítésére tett kísérlete kudarcot vallott, ez pe- Gyakran az áldozat nyer is meg veszít is, ha hagyja magát be- dig gyengítette volna országát. csapni, vagy éppenséggel azáltal, hogy leleplezi a hazugságot, Ez a megállapítás Roberta Wohlstetter politológus nevéhez fûzô- azonban ez a kettô sokszor nincs egyensúlyban. Mary orvosa szá- dik, aki a fegyverkezési versenyt elemezte. Az 1936-os angol–né- mára például nem volt túl nagy jelentôsége, hogy bedôl-e a hazug- met tengerészeti egyezmény német megsértése kapcsán úgy fogal- ságnak. Ha ugyanis a nô valóban jól érezte már magát, akkor a ke- mazott: „A csaló és a megcsalt fél egyaránt felelôs, amiért hagyták, zelôorvos begyûjthette az elismerést a hatásos kezelésért, ha vi- hogy a téveszme tovább éljen. Mindkettôjüknek fenn kellett tarta- szont még nem gyógyult meg teljesen, ôt akkor sem éri hatalmas nia a látszatot, hogy a megállapodást nem szegték meg. A britek veszteség. Chamberlainnel szemben az orvosnak nem forgott koc- fegyverkezési versenytôl való félelmét Hitler ügyesen manipulálta, kán a karrierje. Nem kellett kiállnia a nyilvánosság elé, s nem köte- ennek eredményeként olyan tengerészeti egyezmény született, lezte el magát a nehézségek ellenére egy olyan álláspont mellett, amelyben a britek hallgatólagosan átírták a Versailles-i Egyezményt amely megdôlhetett volna, ha leleplezi a hazugságot. A miniszterel- (anélkül, hogy egyeztettek volna a franciákkal vagy az olaszokkal); nök számára több forgott kockán, ha hagyja magát félrevezetni, és London rettegése a fegyverkezéstôl megakadályozta, hogy felis- mint az orvosnak azzal, ha Mary igazat mond. 1938-ban pedig már merje vagy elismerje az új egyezmény megszegését.” túl késô volt Chamberlainnek. Ha Hitler szavai deklaráltan is hazug- Számos megtévesztés esetében az áldozat hajlandó szemet nak bizonyulnak, nemigen maradt volna más útja annak, hogy vé- hunyni a megtévesztô hibái felett, s jellemzôen inkább a homályos get vessenek az agressziónak, mint a háború, ez pedig mindenkép- vagy félreérthetô jelekre koncentrál, hozzájárulva ezáltal a hazug- pen Chamberlain karrierjének a végét jelentette volna, arról a ku- ság fenntartásához. Teszi mindezt annak érdekében, hogy elkerülje darcról nem beszélve, hogy mégiscsak megkezdôdik a háború, a hazugság leleplezésével járó hátrányos következményeket. Azzal, amelyet igyekezett megakadályozni.
 10. 10. 20 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK BEVEZETÉS 21 A brit miniszterelnök indítékaitól (hogy bízzon Hitlerben) füg- megalapozottak. Arra irányuló elemzéseim, hogy miért és hogyan getlenül a hazugság valószínûleg egyébként is sikerrel járt volna, hazudnak az emberek, illetve, hogy mikor leplezôdnek le a hazug- mivel nem kellett erôs érzelmeket eltitkolni. A hazugságok leggyak- ságok, mind illeszkednek a hazugsággal kapcsolatos kísérletekbôl, rabban azért leplezôdnek le, mivel kiszivárog valamilyen rejtett valamint a történelmi példákból és elbeszélésekbôl származó bizo- érzelemre utaló jel. Minél erôsebbek ezek az érzelmek, s minél több nyítékokhoz. Egyelôre azonban még nem telt el elég idô, hogy lát- van belôlük, annál valószínûbb, hogy valamilyen viselkedésbeli hassuk, miként állják ki ezek az elméletek a további kísérletek és „kiszivárogtatás” elárulja a jelenlétüket. Hitler nyilvánvalóan nem a kritikus érvelés próbáját. érzett bûntudatot, olyan érzelmet, amely duplán problémás a hazu- Úgy döntöttem, nem várok a könyv megírásával addig, amíg gok számára, hiszen egyrészt kiszivároghatnak az erre utaló jelek, ezekre a kérdésekre meglesz a válasz, mivel azoknak sincs idejük másrészt a mardosó bûntudat arra késztetheti a hazugot, hogy hi- erre, akik a hazugokat próbálják leleplezni. Azokon a területeken, bázzon, s így leleplezôdjön. Hitler nem érzett bûntudatot, amiért ahol a tét igen nagy, már voltak kísérletek a megtévesztés nonver- hazudott egy olyan ország képviselôjének, amely élete során egy- bális jeleinek észlelésére. Olyan „szakemberek” kínálják szolgál- szer már megalázó katonai vereséget mért Németországra. Maryvel tatásaikat hazugságszakértôként az esküdtszékek kiválasztásánál, ellentétben Hitler nem osztotta áldozata legfontosabb társadalmi illetve állásinterjúk esetén, akik nincsenek tisztában az eddigi ér- értékrendjét: nem tisztelte és nem csodálta ellenfelét. Marynek erôs vekkel és bizonyítékokkal. Egyes rendôrtisztek és a hazugságvizs- érzelmeket kellett elkendôznie, hogy sikerrel járjon. El kellett gáló poligráfok kezelôi részesülnek erre vonatkozó képzésben, ám nyomnia belsô kétségbeesését és öngyilkossági vágya miatt érzett véleményem szerint az általuk használt anyagok mintegy fele hely- aggodalmát. Ráadásul az asszonynak minden oka megvolt rá, hogy telen. A vámtisztek szintén speciális tréningeken vesznek részt, bûntudatot érezzen orvosaival szemben, akiket kedvelt, tisztelt, és hogy képesek legyenek idejében észrevenni a csempészek nonver- tisztában volt vele, hogy csupán segíteni akarnak neki. bális jeleit. Úgy tudom, az én munkám eredményeit is felhasználják A fenti – és egy sor további – okból kifolyólag jóval könnyebb a képzés során, azonban többszöri kérésemre, hogy megtekinthes- a megtévesztés viselkedésben megnyilvánuló jeleit felismerni egy sem a képzés anyagát, rendre csak azt az ígéretet kaptam, hogy „fel sikertelen öngyilkos vagy egy hûtlen házastárs, mint egy diplomata fognak keresni”. Alapjában véve az is ismeretlen, hogy a hírszerzô vagy egy kettôs ügynök esetében. Persze ez nem azt jelenti, hogy ügynökségek mit csinálnak ezen a téren, mivel munkájuk szigorúan minden diplomata, bûnözô vagy hírszerzô tökéletesen hazudik. titkos. Tisztában vagyok vele, hogy érdeklôdnek a téma iránt, mivel Néha ôk is elkövetnek hibákat. Az általam készített elemzések hat évvel ezelôtt megkeresett az amerikai védelmi minisztérium révén megbecsülhetô annak esélye, hogy észrevesszük a megté- (DoD – Department of Defense), s felkértek, hogy fejtsem ki, mit vesztésre vagy félrevezetésre utaló jeleket. Üzenetem azok számá- gondolok a lehetôségekrôl és a veszélyekrôl. Azóta csupán pletyká- ra, akik érdekeltek politikai vagy bûnügyi hazugságok leleple- kat hallottam folyamatban lévô munkáról, és megtudtam néhány zésében, nem az, hogy hagyják figyelmen kívül a viselkedésben olyan ember nevét, akik állítólag ezzel foglalkoznak. Ennek elle- tapasztalható jeleket, hanem hogy jóval óvatosabban és körültekin- nére nem kaptam választ a hozzájuk intézett leveleimre, vagy leg- tôbben közelítsenek hozzájuk a korlátok és a korlátozott lehetôsé- feljebb csak annyit, hogy nem mondhatnak semmit. Márpedig én gek miatt. aggódom az olyan „szakértôk” miatt, akiknek a mûködése rejtve Bár rendelkezünk némi bizonyítékkal a megtévesztés viselke- marad a nyilvánosság elôtt, mint ahogy aggódom a tudományos kö- désben megnyilvánuló árulkodó jeleirôl, ezek még nem kellôen zösséget ócsároló kritikusok miatt is. Könyvem tisztázhatja számuk-
 11. 11. 22 PAUL EKMAN: BESZÉDES HAZUGSÁGOK BEVEZETÉS 23 ra és feletteseik számára, hogy mit gondolok a veszélyekrôl és a le- telen, ártalmatlan, sôt, akár humánus, kegyes hazugságokról is be- hetôségekrôl. szélhetünk. Ezek leleplezése megalázhatja az áldozatot vagy egy Ennek a könyvnek a megírásával nem csupán az a célom, hogy harmadik személyt. Mindezt azonban csak jóval több részlet ismere- azokhoz szóljak, akiket aggaszthatnak a halálos megtévesztések. tében és az összes kérdés megválaszolása után érdemes egyáltalán Úgy vélem, hogy annak tanulmányozása, mikor és hogyan hazud- fontolóra venni. nak az emberek, illetve mikor és hogyan mondanak igazat, segíthet Elsôként kezdjük a hazugság definíciójával, a hazugság két alap- számos emberi kapcsolat megértésében. Léteznek olyan helyzetek, vetô formájának leírásával, illetve a megtévesztés kétféle árulkodó amikor nincs szó megtévesztésrôl, illetve annak lehetôségérôl. jelével. A szülôk hazudnak gyermekeiknek a szexrôl, hogy távol tartsák ôket olyan információktól, amelyekre szerintük a gyerekek még nem készültek fel. Ugyanez azonban fordítva is igaz: amikor a gye- rekek serdülôkorba lépnek, eltitkolják majd szexuális tapasztalatai- kat, mivel úgy gondolják, hogy szüleik nem értenék meg ôket. Ha- zugságok elôfordulnak barátok között (még a legjobb barátaink sem mondanak el nekünk mindent), tanárok és diákok, orvosok és betegek, férjek és feleségek, szemtanúk és bírók, ügyvédek és ügy- felek, ügynökök és vásárlók között egyaránt. A hazugság olyan központi jellemzôje az életnek, hogy jobb megértése nélkülözhetetlen csaknem minden típusú emberi kap- csolat esetén. Van, aki elborzad az efféle állítás olvastán, mivel so- kak szemében a hazugság elítélendô dolog. Én nem osztom ezt a nézetet. Túl egyszerû azt gondolni, hogy egy emberi kapcsolatban soha senkinek nem szabad hazudnia, sôt azt sem írnám elô, hogy minden hazugságot leplezzünk le. Ann Landers újságírónak igaza van, amikor azt írja olvasóinak, hogy az igazságot furkósbotként is lehet használni, s kegyetlen fájdalmat lehet vele okozni. Természetesen a hazugság is lehet kegyetlen, de korántsem min- dig az. Egyes hazugságok – jóval ritkábban ugyan, mint ahogyan azt a hazugok állítják – kifejezetten emberbaráti célokat szolgálnak. Egyes társas kapcsolatok éppen azért élvezhetôk, mert mítoszokat ôriznek. Ennek ellenére a hazugoknak nem szabad könnyelmûen azt feltételezniük, hogy áldozataik maguk vágynak a megtévesztés- re. Ugyanígy a hazugságokat leleplezni vágyóknak sem szabad egy- értelmûnek tekinteniük azt a jogot, hogy mindig, minden hazug- ságot leleplezzenek. Egyes esetekben ugyanis kifejezetten jelenték-

×