Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Documentació esquitx 2015 2016

153 vues

Publié le

Documents necessaris

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Documentació esquitx 2015 2016

  1. 1. Col·legi SANTA CATERINA DE SIENA - ESQUITX llar d’infants FUNDACIÓ DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT Centre concertat pel Departament d’Ensenyament Plaça de la Catedral, 3 - 08500 VIC - C/ Sant Antoni M. Claret, 1 Telf. 93.883.25.52 www.escolasantacaterina.net DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ D’ALUMNES ● Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per les set escoles bressol que han subscrit aquest acord, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals i privats escrits per ordre de preferència. ● S’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Acompanyar-la dels següents Documents - Original i fotocòpia del Llibre de Família: on figuren els pares i on figura el fill/a. - Original i fotocòpia del D.N.I. dels pares o tutors. - Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions i targeta sanitària. - Quan l’adreça que figura en el DNI no coincideix amb la de la sol·licitud, cal presentar la còpia del certificat de convivència de qui tingui la pàtria potestat o la tutela de l’alumne. - Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació. Ser beneficiari de la renda mínima d’inserció. CAL PRESENTAR TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ DEL 4 AL 15 DE MAIG DATES A RECORDAR - 26 de maig. Publicació de les llistes provisionals baremades. - 5 de juny. Publicació de les llistes definitives. FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA Del 8 al 12 de juny.
  2. 2. Us comunicarem el dia i hora que heu de venir quan surti la llista definitiva.

×