Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Full preinscripcio 15 16 model nou

138 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Full preinscripcio 15 16 model nou

  1. 1. Núm. de sol·licitud/sorteig ____________ Col·legi SANTA CATERINA DE SIENA – L’ESQUITX llar dinfants Centre concertat pel Departament d’Ensenyament FUNDACIÓ DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT - Plaça de la Catedral, 3 - 08500 VIC Telf. 93.883.25.52 A/e: a8030881@xtec.cat www.escolasantacaterinavic.blogspot.com Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol/llars d’infants de Vic curs 2015-2016: EBMV Caputxins, El meu jardí, EBMV Horta Vermella, L’ESQUITX, Sentfores, EBMV Serra de Sanferm i Vedruna Dades de l’alumne/a Nom Cognoms Nen Nena Data naixement _________________________ _______________________________ □ □ ____ / ____ / _______ Nacionalitat Llengua habitual¹: Nivell 0-1 1-2 2-3 _________________ Català □ Castellà □ Cap de les dues □ □ □ □ Adreça Núm. Pis CP Municipi ______________________________ _________ _________ __________ ________________________ Telèfon domicili T. Mòbil pare T. Mòbil mare Germans en el mateix nivell² ___________________ ___________________ ____________________ □ Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora NIF Nom i cognoms NIF Nom i cognoms __________________ ___________________________ __________________ ___________________________ Dades escolars de l’alumne/a Ha estat escolaritzat/da el curs 2014-2015 Sí □ No □ Necessitats educatives especials Sí □ No □ En cas afirmatiu, en quin centre? __________________________ Plaça sol·licitada 1. Nom del centre 5. Nom del centre L’ESQUITX _____________________________ _________________________________________ 2. Nom del centre 6. Nom del centre ___________________________________________ _________________________________________ 3. Nom del centre 7. Nom del centre __________________________________________ _________________________________________ 4. Nom del centre __________________________________________ Dades a efectes de barem Criteris generals - Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballin Sí □ No □ - El domicili al·legat a afectes de proximitat és: el familiar dins el municipi de Vic □ el familiar dins d’un municipi subscrit amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vic □ o el del lloc de treball □ Raó social _________________________________________ - Conciliació de la vida laboral i familiar: contracte vigent per part dels dos cònjuges o tutors/es o, en el cas de les famílies monoparentals, del pare, mare o tutor/a Sí □ No □ dependència: un dels cònjuges o tutors/es treballa i l’altre té a càrrec una persona amb dependència o n’és el cuidador principal Sí □ No □ - Discapacitat: de l’alumne/a, el pare, la mare o el/la germà/na Sí □ No □ de 2 o més persones a l’unitat familiar Sí □ No □
  2. 2. - Beneficiari/ària per renda mínima d’inserció Sí □ No □
  3. 3. Criteris complementaris - Família nombrosa o monoparental Sí □ No □ - Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs Sí □ No □ - Alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre sol·licitat en primer lloc Sí □ No □ Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora _________________________________________________, com a __________________________, Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre dels sis centres esmentats. Signatura __________________ , ______ d __________________ de 2015 Instruccions per formalitzar la sol·licitud • Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per les set escoles bressol que han subscrit aquest acord, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals i privats escrits per ordre de preferència. • S’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. La presentació de sol·licituds a més d’un dels centres esmentats o el frau o la falsedat en les dades comportarà per al sol·licitant la invalidació dels drets de prioritat. • S’han d’emplenar totes les dades. • Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf. • Documentació que cal aportar: • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen. • Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem, segons el que s’estableix a la documentació annex. Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades. (1) En concordança amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d'acord amb els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors/es dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que llurs fills/es hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. (2) En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud en el mateix centre, ensenyament i nivell, cal marcar la casella a totes les sol·licituds. Protecció de dades Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades dels alumnes i dels seus representants legals, seran incorporades en fitxers titularitat del Col·legi Santa Caterina de Siena – L’Esquitx llar d’infants per al correcte desenvolupament del procés d’inscripció en aquest centre.
  4. 4. Així mateix l’informem que el titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a la Plaça Catedral, 3 CP 08500 de Vic.

×