کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop

Esmail MohammadiPanah
‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬
‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬
‫اول‬ ‫جلسه‬/۹‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراح‬/‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراح‬/‫خدمات‬ ‫طراح‬
esmailmp@gmail.com
‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬‫آن‬
‫جلسه‬‫سوم‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫گرا‬‫واکنش‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬
‫ها‬‫پروژه‬ ‫ارائه‬
‫جلسه‬‫دوم‬
‫ت‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬‫وایرفریم‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬‫ا‬
‫دوم‬ ‫جلسه‬
‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫سازی‬‫وپیاده‬ ‫فردی‬ ‫فعالیت‬ ‫آغاز‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ها‬‫وایرفریم‬
‫جلسه‬‫اول‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫طراحی‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫فعال‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫سه‬ ‫های‬‫تیم‬ ‫تشکیل‬‫یت‬
‫گروهی‬
.‫مناسب‬ ‫های‬‫پاسخ‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫سواالت‬ ‫یافتن‬ ‫توانایی‬.‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬.‫ت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬‫مایز‬
.‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬.‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫ساخت‬.‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫ساخت‬‫رفتار‬‫کاربران‬.‫کس‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عامل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫ب‬
‫دیزاین‬ ‫کلی‬ ‫فرآیند‬
‫بررسی‬ ‫شناخت‬ ‫توسعه‬ ‫ارائه‬
‫چیست؟‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬
‫کارب‬ ٔ‫تجربه‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫ر‬
‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬(‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬)‫تبدیل‬ ‫بهتری‬ ‫چیز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫خلق‬‫کنید‬.
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫چرا‬
•‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬/‫کاربران‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫خدمت‬
•‫محصول‬ ‫توانایی‬/‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نگهداشت‬ ‫در‬ ‫خدمت‬
•‫محصول‬ ‫موفقیت‬/‫کاربرانش‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫سایرین‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫معرفی‬ ‫در‬ ‫خدمت‬
•‫کاربران‬ ‫در‬ ‫خشنودی‬ ‫یا‬ ‫رضایت‬ ‫ایجاد‬
•‫ارزش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫موفقیت‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراح‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫فرصت‬
•‫طراحی‬ ‫استودیوهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬
•‫های‬‫شرکت‬‫افزاری‬‫نرم‬
•‫های‬‫آژانس‬‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬
•‫ای‬‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫های‬‫شرکت‬
•‫لنسینگ‬‫فری‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫کردن‬ ‫همدلی‬ ‫آنالیز‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫سازی‬‫نمونه‬ ‫ارزیابی‬ ‫کردن‬ ‫تکرار‬
‫کاربر‬ ‫طراحی‬‫محور‬(‫محور‬‫انسان‬)
User-centered design
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬
‫پژوهش‬:،‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬،‫رقبا‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬‫کاربران‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناخت‬
‫اکتشاف‬:‫کند‬ ‫خشنود‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫حل‬‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬.
‫دیزاین‬:‫عملی‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫حل‬‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫خلق‬:‫سریع‬ ‫سازی‬‫نمونه‬ ،‫وایرفریم‬ ‫رسم‬
‫تکرار‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬:‫نیازها‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫بررسی‬ ،‫کاربران‬ ‫با‬ ‫شده‬‫دیزاین‬ ‫نمونه‬ ‫آزمودن‬
‫کاربردپذیری‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫ساده‬
‫محتوا‬ ‫راهبرد‬
‫متن‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫در‬ ‫ها‬‫رسانه‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫است؟‬ ‫آن‬
‫اطالعات‬ ‫معماری‬
‫ساختار‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫فهم‬‫قابل‬
‫بصری‬ ‫دیزاین‬
‫نظر‬ ‫به‬ ‫چطور‬
‫آید؟‬‫می‬
‫تعاملی‬ ‫دیزاین‬
‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫چطور‬
‫شوند؟‬‫می‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫ابزارهای‬
•‫کاربرپژوهی‬
•‫پرسونا‬ ‫ساخت‬
•‫کاربری‬ ‫سناریوی‬
•‫برد‬ ‫استوری‬
•‫مشتری‬ ‫سفر‬ ‫نقشه‬
•‫وایرفریم‬ ‫و‬ ‫اسکچ‬ ‫کشیدن‬
•‫سریع‬ ‫سازی‬‫نمونه‬
‫کاربرپژوهی‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫کاربر‬ ‫درک‬
•‫تمرکز‬ ‫گروه‬Focus groups
•‫مصاحبه‬Interviews
•‫ایملی‬ ‫نظرسنجی‬Email surveys
•‫برداری‬‫عکس‬ ‫و‬ ‫فیلم‬Camera studies
•‫مستقیم‬ ‫مشاهده‬Direct observation
•‫ها‬‫کارت‬ ‫سازی‬‫مرتب‬Card sorting
•‫چشم‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬Eye tracking
•‫ها‬‫کلیک‬ ‫جریان‬ ‫تحلیل‬Clickstream analysis
•‫آ‬ ‫آزمون‬/‫ب‬A/B testing
•‫کاربردپذیری‬ ‫مطالعه‬Usability studies
‫پرسونا‬ ‫ساخت‬
‫اول‬ ‫مرحله‬
‫فکرها‬
‫احساسات‬
‫ها‬‫گفته‬
‫کارها‬
‫ها‬‫فرصت‬
‫اجرایی‬ ‫های‬‫ایده‬
‫مشتری‬ ‫سفر‬ ‫نقشه‬
‫اطالعات‬ ‫معماری‬
‫وایرفریم‬ ‫طراحی‬
‫عملی‬ ‫تمرین‬
‫اول‬ ‫موضوع‬:‫بپزیم؟‬ ‫غذایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬
‫دوم‬ ‫موضوع‬:‫خانگ‬ ‫یا‬ ‫کارگاهی‬ ‫ساز‬‫دست‬ ‫تولیدات‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬‫ی‬
‫سوم‬ ‫موضوع‬:‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬
‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫کاربرگ‬
‫پروژه‬ ‫کوتاه‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫عنوان‬:‫بنوی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫توضیح‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬‫انتخابی‬ ‫موضوع‬‫سید‬
‫پروژه‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫مشکل‬ ‫شرح‬:‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫یا‬ ‫سوال‬
‫پروژه‬ ‫اهداف‬:‫پروژه‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫خواسته‬ ‫کردن‬‫مشخص‬
‫شناخت‬:‫ب‬ ‫پرسونا‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ،‫کاربران‬ ،‫پروژه‬ ‫موضوع‬‫سازید‬
‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬:‫برگزینی‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شناخت‬ ‫با‬‫د‬
‫وایرفریم‬ ‫ترسیم‬:‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫وایرفریم‬
‫اول‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬
‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬
‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬
‫دوم‬ ‫جلسه‬/۱۵‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
‫چیست؟‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬
‫ماشین‬‫انسان‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬
‫چیست؟‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫اهمیت‬
•‫است‬ ‫مهم‬ ‫تماس‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫وبسایت‬
•‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫وبسایت‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫معرفی‬
•‫شماست‬ ‫برند‬ ‫معرف‬ ‫وبسایت‬
•‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ویترین‬ ‫وبسایت‬
•‫بین‬ ‫شما‬۲‫تا‬۲۰‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫زمان‬ ‫ثانیه‬
۱۰‫ثانیه‬
‫دارید‬ ‫فرصت‬
‫تعامالت‬ ‫طراحی‬
•‫دیدن‬
•‫شنیدن‬
•‫کردن‬ ‫لمس‬
•‫چشیدن‬
•‫دادن‬ ‫حرکت‬
•‫کردن‬ ‫صحبت‬
‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تعامل‬
‫دیزاین‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫ترین‬‫مهم‬
•‫کنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫برید‬‫نمی‬ ‫لذت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫اگر‬
•‫است‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫حاصل‬ ‫کردن‬ ‫مصور‬ ‫نوبت‬ ‫االن‬
•‫بگیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫تمام‬ ‫باید‬
•‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫صبر‬ ‫باید‬
•‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫چیزهای‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬
•‫اعتمادی‬‫بی‬ ‫عامل‬ ‫نه‬ ‫باشید‬ ‫اعتمادساز‬ ‫دیزاینرها‬ ‫جامعه‬ ‫برای‬
‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫شناخت‬
‫؟‬
•‫کنم؟‬ ‫شروع‬ ‫صفحه‬ ‫کجای‬ ‫از‬
•‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫بروشور‬ ‫یا‬ ‫پوستر‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬.‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫ها‬‫تفاوت‬ ‫به‬.
•‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫طراحی‬!‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫پس‬.
•‫است‬ ‫محدود‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فضایی‬.‫بدانید‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پیکسل‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫قدر‬ ‫پس‬
•‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫قسمت‬.‫هستند؟‬ ‫مناسب‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬
‫های‬‫سبک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گرایش‬
‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫مختلف‬
•‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬:‫طراحی‬ ‫یافتن‬ ‫اهمیت‬
•‫تغییر‬‫ها‬‫سبک‬:‫از‬‫همه‬ ‫شدن‬ ‫سایه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫یا‬ ‫واقعیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫ع‬‫ناصر‬
•،‫کالسیک‬ ،‫مال‬‫مینی‬ ،‫مدرن‬ ‫های‬‫سبک‬‫فانتزی‬ ،‫لوکس‬‫و‬...
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫ها‬‫مشی‬‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چارچوب‬
• Metro
• Material
• iOS
• …
• Fundation
• Bootstrap
• Semantic UI
• Wirez
• Juiced
• …
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬
•‫صفحه‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫کنترل‬:‫صفحه‬ ‫حجم‬ ‫کنترل‬
•‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬
•‫ها‬‫آیکون‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فونت‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬
•‫ها‬‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫راهنمای‬ ‫خطوط‬ ‫رعایت‬
•‫ها‬‫رنگ‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬
•‫ها‬‫موشن‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬
،‫عناصر‬ ‫چینش‬
‫الگوها‬‫و‬‫بند‬‫ترکیب‬‫ی‬
•‫دارید‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عناصر‬ ‫بندی‬‫اولویت‬
•‫و‬ ‫ها‬‫دکمه‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ،‫ها‬‫متن‬ ،‫منو‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬...
•‫آماده‬ ‫های‬‫اوت‬‫لی‬ ‫از‬ ‫الگوگیری‬
‫بندی‬‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
‫اندازه‬/‫رنگ‬/‫قرارگیری‬ ‫محل‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫سازی‬‫ساده‬
•‫محتوا‬ ‫سازی‬‫ساده‬:‫باشند‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫عبارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫بصری‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬‫ساده‬:‫استفاده‬‫بی‬ ‫خطوط‬ ‫حذف‬ ،‫اضافات‬ ‫حذف‬
•‫ها‬‫کادربندی‬ ‫حذف‬:‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ستون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫خطوط‬ ‫حذف‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫رنگ‬
•‫رنگ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫صفحه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬:‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫یا‬ ‫عنصر‬ ،‫فرعی‬ ‫عناصر‬ ،‫زمینه‬
•‫ها‬‫رنگ‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫معانی‬ ‫شناخت‬
•‫ها‬‫رنگ‬ ‫همنشینی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شناخت‬
•‫رنگ‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫استفاده‬
•‫رنگی‬ ‫های‬‫طیف‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬
•‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫پالت‬ ‫ساختن‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫تایپوگرافی‬
•‫در‬ ‫مهم‬ ‫عنصری‬ ‫نوشته‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫است‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬
•‫ها‬‫فونت‬ ‫اندازه‬:‫است‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬‫اندازه‬ ‫تغییر‬
•‫هستند‬ ‫مشخص‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫فونت‬.
•‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬‫حساسیت‬ ‫مرسوم‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫فونت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫تصویر‬ ‫نه‬ ‫باشند‬ ‫فونت‬ ‫باید‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫نوشته‬
•‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫عامل‬ ‫ها‬‫نوشته‬ ‫بندی‬‫ترکیب‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫است‬ ‫کلی‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫ها‬‫آیکون‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫دقت‬
•‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫وب‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫تصاویر‬ ‫حجم‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬
•‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫تغییر‬ ‫تاثیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫سایت‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫ها‬‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ترجیحا‬Font‫یا‬SVG
•‫بسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫همسان‬ ‫ها‬‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫تصویر‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬
•‫وکتور‬ ‫یا‬ ‫فونت‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫کم‬ ‫نه‬ ‫زیاد‬ ‫نه‬ ،‫جا‬ ‫به‬ ‫استفاده‬
•‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فهم‬ ‫قابلیت‬
•‫آیکون‬ ‫بدون‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫آیکون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫کردن‬ ‫شلوغ‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬
•‫متن‬ ‫و‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫همه‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫فهمیده‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬‫کاربران‬
•‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫المان‬ ‫سایر‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬
‫کنند‬‫می‬.
•‫ک‬ ‫پر‬ ‫آجر‬ ‫یا‬ ‫بلوک‬ ‫با‬ ‫منظم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫دیوار‬ ‫شبیه‬ ‫وبسایت‬‫نیم‬.
•‫نکنیم‬ ‫حمله‬ ‫مخاطب‬ ‫چشم‬ ‫به‬.‫بدهیم‬ ‫استراحت‬ ‫او‬ ‫به‬.
•‫می‬ ‫اسکن‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫خوانند‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫دیدن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کاربران‬‫کنند‬.
‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫پیام‬ ‫بهتر‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬.
‫خالی‬ ‫فضای‬
‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫فراخوانی‬
Call to action
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫میکروانیمیشن‬ ‫و‬ ‫انیمیشن‬
•‫کاربر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬
•‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫فراخواندن‬ ‫برای‬
•‫جذابیت‬ ‫افزایش‬
•‫طبیعی‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫نمایش‬
•‫کاربر‬ ‫در‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬
•‫کاربر‬ ‫حرکات‬ ‫به‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یا‬ ‫وبسایت‬ ‫صفحه‬ ‫عناصر‬ ‫بودن‬ ‫حساس‬
•‫کاربردپذیری‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫افزایش‬
•‫میکروانیمیشن‬ ‫یا‬ ‫انیمیشن‬
•‫شود‬ ‫دیده‬ ‫باید‬ ‫المان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫حالت‬.
•‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫موس‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ،‫عادی‬ ‫حالت‬،
‫ک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫حالتی‬‫لیک‬
‫است‬.‫فایل‬ ‫یک‬ ‫دانلود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مثال‬.
‫کاربر‬ ‫به‬ ‫واکنش‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
•‫ها‬‫دستگاه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫وبسایت‬ ‫درست‬ ‫نمایش‬
•‫چینش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬
•‫عناصر‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫حذف‬
•‫کاربردپذیری‬ ‫افزایش‬
‫گرا‬‫واکنش‬ ‫طراحی‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
•‫ها‬‫فرم‬
•‫ها‬‫فرآیند‬ ‫نمایش‬
•‫ها‬‫پیغام‬
•‫منو‬‫و‬‫تب‬
•‫فیلدهای‬‫ورود‬‫اطالعات‬
•‫ها‬‫دکمه‬
•‫انواع‬،‫عکس‬ ،‫متنی‬ ‫محتوای‬‫فیلم‬
•‫ها‬‫حرکت‬
•‫جداول‬
•‫فیلترها‬
•‫جستجو‬
•‫مدیریت‬‫و‬ ‫محتوا‬‫داشبورد‬
•‫خرید‬‫و‬‫فروش‬
•‫محیط‬‫و‬ ‫نوشتن‬‫تعامالت‬
•‫راهنماها‬
‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫عناصر‬
Adobe Photoshop sketchAdobe Experience Design
‫افزارها‬‫نرم‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫دوم‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬
‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬
‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬
‫سوم‬ ‫جلسه‬/۱۶‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
‫کاربردپذیری‬ ‫آزمون‬
Usability Testing
‫اول‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬.
‫دوم‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫اشرکت‬.
‫سوم‬ ‫گام‬:‫نویسیم‬‫می‬ ‫آزمون‬ ‫انجام‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫طرحی‬.
‫چهارم‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫زمون‬.
‫گام‬‫پنجم‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یافته‬.
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫وب‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫قلم‬ ‫چند‬
•‫یکان‬B Yekan
•‫یکان‬ ‫ایران‬IranYekan
•‫سنس‬‫ایران‬IranSans
•‫ایران‬Iran
•‫بلک‬ ‫ایران‬Iran Black
•‫رویا‬B Roya
•‫نازنین‬B nazanin
•‫میترا‬B Mitra
•‫تیتر‬B Titr
‫فونت‬ ‫خرید‬:fontiran.com
‫مناسب‬ ‫آیکون‬ ‫مجموعه‬ ‫چند‬
fontawesome.com
iconscout.com/unicons
flaticon.com
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫دیدن‬
‫دیدن‬ ‫درست‬ ‫و‬
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
cssdesignawards.comcssdesignawards.com
‫برگزیده‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫پیگیری‬
cssdesignawards.com
ux-design-awards.com
webbyawards.com
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
‫گروهی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫ارائه‬
•‫تیم‬ ‫هر‬۵‫دارد‬ ‫زمان‬ ‫دقیقه‬:
•‫پردازی‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬
•‫پروژه‬ ‫شرح‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬
•‫ها‬‫طراحی‬ ‫نتیجه‬ ‫ارائه‬
‫جلسه‬ ‫پایان‬‫سوم‬
1 sur 110

Recommandé

کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop par
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro WorkshopEsmail MohammadiPanah
436 vues162 diapositives
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX) par
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)Yousef Alipour
173 vues81 diapositives
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده par
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهطراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهشرکت طراحی سایت پردو
13 vues1 diapositive
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود. par
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.شرکت طراحی سایت کاسپید
40 vues6 diapositives
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود. par
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.
طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.شرکت طراحی سایت کاسپید
10 vues6 diapositives
What is Ux - User Experience . par
What is Ux - User Experience .What is Ux - User Experience .
What is Ux - User Experience .Farhad jafari
366 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop

معماری نرم افزار در پروژه های چابک par
معماری نرم افزار در پروژه های چابکمعماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابکMahmoud Asadi
436 vues8 diapositives
Nama design par
Nama designNama design
Nama designnamadesign
10 vues5 diapositives
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 vues93 diapositives
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
315 vues7 diapositives
What is User Experience? | Presentied in TrigUp | BMDX par
What is User Experience?  |  Presentied in TrigUp |  BMDXWhat is User Experience?  |  Presentied in TrigUp |  BMDX
What is User Experience? | Presentied in TrigUp | BMDXMobin M. Bahrami
218 vues31 diapositives
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
271 vues35 diapositives

Similaire à کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop(20)

معماری نرم افزار در پروژه های چابک par Mahmoud Asadi
معماری نرم افزار در پروژه های چابکمعماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
Mahmoud Asadi436 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
What is User Experience? | Presentied in TrigUp | BMDX par Mobin M. Bahrami
What is User Experience?  |  Presentied in TrigUp |  BMDXWhat is User Experience?  |  Presentied in TrigUp |  BMDX
What is User Experience? | Presentied in TrigUp | BMDX
Mobin M. Bahrami218 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani271 vues
معرفی گروه نمادیزاین par namadesign
معرفی گروه نمادیزاین معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین
namadesign89 vues
تجربه کاربری یا User Experience دقیقا چیه؟ par Ali Jafari
تجربه کاربری یا User Experience دقیقا چیه؟تجربه کاربری یا User Experience دقیقا چیه؟
تجربه کاربری یا User Experience دقیقا چیه؟
Ali Jafari513 vues
طراحی نمای ساختمان par namadesign
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
namadesign10 vues
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید par Milad Mehraram
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیایدرازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
Milad Mehraram872 vues
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت par efazati
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپتScalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
efazati254 vues
Software Requirements Analysis - course overview par softwareacademy
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 vues
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم par Web Standards School
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستمتفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم

کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop

 • 1. ‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬ ‫اول‬ ‫جلسه‬/۹‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
 • 2. ‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراح‬/‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراح‬/‫خدمات‬ ‫طراح‬ esmailmp@gmail.com
 • 3. ‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫جلسه‬‫سوم‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫گرا‬‫واکنش‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ارائه‬ ‫جلسه‬‫دوم‬ ‫ت‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬‫وایرفریم‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬‫ا‬ ‫دوم‬ ‫جلسه‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫سازی‬‫وپیاده‬ ‫فردی‬ ‫فعالیت‬ ‫آغاز‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ها‬‫وایرفریم‬ ‫جلسه‬‫اول‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫طراحی‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫فعال‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫سه‬ ‫های‬‫تیم‬ ‫تشکیل‬‫یت‬ ‫گروهی‬
 • 4. .‫مناسب‬ ‫های‬‫پاسخ‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫سواالت‬ ‫یافتن‬ ‫توانایی‬.‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬.‫ت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬‫مایز‬ .‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬.‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫ساخت‬.‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫ساخت‬‫رفتار‬‫کاربران‬.‫کس‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عامل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫ب‬
 • 5. ‫دیزاین‬ ‫کلی‬ ‫فرآیند‬ ‫بررسی‬ ‫شناخت‬ ‫توسعه‬ ‫ارائه‬
 • 7. ‫کارب‬ ٔ‫تجربه‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫ر‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬(‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬)‫تبدیل‬ ‫بهتری‬ ‫چیز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫خلق‬‫کنید‬.
 • 8. ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫چرا‬ •‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬/‫کاربران‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ •‫محصول‬ ‫توانایی‬/‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نگهداشت‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ •‫محصول‬ ‫موفقیت‬/‫کاربرانش‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫سایرین‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫معرفی‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ •‫کاربران‬ ‫در‬ ‫خشنودی‬ ‫یا‬ ‫رضایت‬ ‫ایجاد‬ •‫ارزش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫موفقیت‬
 • 9. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراح‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫فرصت‬ •‫طراحی‬ ‫استودیوهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ •‫های‬‫شرکت‬‫افزاری‬‫نرم‬ •‫های‬‫آژانس‬‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ •‫ای‬‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫های‬‫شرکت‬ •‫لنسینگ‬‫فری‬
 • 11. ‫کردن‬ ‫همدلی‬ ‫آنالیز‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫سازی‬‫نمونه‬ ‫ارزیابی‬ ‫کردن‬ ‫تکرار‬ ‫کاربر‬ ‫طراحی‬‫محور‬(‫محور‬‫انسان‬) User-centered design
 • 12. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬ ‫پژوهش‬:،‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬،‫رقبا‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬‫کاربران‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناخت‬ ‫اکتشاف‬:‫کند‬ ‫خشنود‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫حل‬‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬. ‫دیزاین‬:‫عملی‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫حل‬‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫خلق‬:‫سریع‬ ‫سازی‬‫نمونه‬ ،‫وایرفریم‬ ‫رسم‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬:‫نیازها‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫بررسی‬ ،‫کاربران‬ ‫با‬ ‫شده‬‫دیزاین‬ ‫نمونه‬ ‫آزمودن‬
 • 13. ‫کاربردپذیری‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫ساده‬ ‫محتوا‬ ‫راهبرد‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫رسانه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫فهم‬‫قابل‬ ‫بصری‬ ‫دیزاین‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ‫آید؟‬‫می‬ ‫تعاملی‬ ‫دیزاین‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫چطور‬ ‫شوند؟‬‫می‬
 • 14. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫ابزارهای‬ •‫کاربرپژوهی‬ •‫پرسونا‬ ‫ساخت‬ •‫کاربری‬ ‫سناریوی‬ •‫برد‬ ‫استوری‬ •‫مشتری‬ ‫سفر‬ ‫نقشه‬ •‫وایرفریم‬ ‫و‬ ‫اسکچ‬ ‫کشیدن‬ •‫سریع‬ ‫سازی‬‫نمونه‬
 • 15. ‫کاربرپژوهی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫کاربر‬ ‫درک‬ •‫تمرکز‬ ‫گروه‬Focus groups •‫مصاحبه‬Interviews •‫ایملی‬ ‫نظرسنجی‬Email surveys •‫برداری‬‫عکس‬ ‫و‬ ‫فیلم‬Camera studies •‫مستقیم‬ ‫مشاهده‬Direct observation •‫ها‬‫کارت‬ ‫سازی‬‫مرتب‬Card sorting •‫چشم‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬Eye tracking •‫ها‬‫کلیک‬ ‫جریان‬ ‫تحلیل‬Clickstream analysis •‫آ‬ ‫آزمون‬/‫ب‬A/B testing •‫کاربردپذیری‬ ‫مطالعه‬Usability studies
 • 20. ‫عملی‬ ‫تمرین‬ ‫اول‬ ‫موضوع‬:‫بپزیم؟‬ ‫غذایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫دوم‬ ‫موضوع‬:‫خانگ‬ ‫یا‬ ‫کارگاهی‬ ‫ساز‬‫دست‬ ‫تولیدات‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬‫ی‬ ‫سوم‬ ‫موضوع‬:‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬
 • 21. ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫کاربرگ‬ ‫پروژه‬ ‫کوتاه‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫عنوان‬:‫بنوی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫توضیح‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬‫انتخابی‬ ‫موضوع‬‫سید‬ ‫پروژه‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫مشکل‬ ‫شرح‬:‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫یا‬ ‫سوال‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬:‫پروژه‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫خواسته‬ ‫کردن‬‫مشخص‬ ‫شناخت‬:‫ب‬ ‫پرسونا‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ،‫کاربران‬ ،‫پروژه‬ ‫موضوع‬‫سازید‬ ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬:‫برگزینی‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شناخت‬ ‫با‬‫د‬ ‫وایرفریم‬ ‫ترسیم‬:‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫وایرفریم‬
 • 23. ‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬ ‫دوم‬ ‫جلسه‬/۱۵‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
 • 26. ‫چیست؟‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫اهمیت‬ •‫است‬ ‫مهم‬ ‫تماس‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫وبسایت‬ •‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫وبسایت‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫معرفی‬ •‫شماست‬ ‫برند‬ ‫معرف‬ ‫وبسایت‬ •‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ویترین‬ ‫وبسایت‬ •‫بین‬ ‫شما‬۲‫تا‬۲۰‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫زمان‬ ‫ثانیه‬ ۱۰‫ثانیه‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬
 • 27. ‫تعامالت‬ ‫طراحی‬ •‫دیدن‬ •‫شنیدن‬ •‫کردن‬ ‫لمس‬ •‫چشیدن‬ •‫دادن‬ ‫حرکت‬ •‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تعامل‬
 • 28. ‫دیزاین‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫ترین‬‫مهم‬
 • 29. •‫کنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫برید‬‫نمی‬ ‫لذت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫اگر‬ •‫است‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫حاصل‬ ‫کردن‬ ‫مصور‬ ‫نوبت‬ ‫االن‬ •‫بگیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ •‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫صبر‬ ‫باید‬ •‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫چیزهای‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ •‫اعتمادی‬‫بی‬ ‫عامل‬ ‫نه‬ ‫باشید‬ ‫اعتمادساز‬ ‫دیزاینرها‬ ‫جامعه‬ ‫برای‬
 • 30. ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫شناخت‬
 • 32. •‫کنم؟‬ ‫شروع‬ ‫صفحه‬ ‫کجای‬ ‫از‬ •‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫بروشور‬ ‫یا‬ ‫پوستر‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬.‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫ها‬‫تفاوت‬ ‫به‬. •‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫طراحی‬!‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫پس‬. •‫است‬ ‫محدود‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فضایی‬.‫بدانید‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پیکسل‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫قدر‬ ‫پس‬ •‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫قسمت‬.‫هستند؟‬ ‫مناسب‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬
 • 33. ‫های‬‫سبک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گرایش‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫مختلف‬ •‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬:‫طراحی‬ ‫یافتن‬ ‫اهمیت‬ •‫تغییر‬‫ها‬‫سبک‬:‫از‬‫همه‬ ‫شدن‬ ‫سایه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫یا‬ ‫واقعیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫ع‬‫ناصر‬ •،‫کالسیک‬ ،‫مال‬‫مینی‬ ،‫مدرن‬ ‫های‬‫سبک‬‫فانتزی‬ ،‫لوکس‬‫و‬...
 • 36. ‫ها‬‫مشی‬‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چارچوب‬ • Metro • Material • iOS • … • Fundation • Bootstrap • Semantic UI • Wirez • Juiced • …
 • 39. ‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ •‫صفحه‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫کنترل‬:‫صفحه‬ ‫حجم‬ ‫کنترل‬ •‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬ •‫ها‬‫آیکون‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فونت‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ •‫ها‬‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫راهنمای‬ ‫خطوط‬ ‫رعایت‬ •‫ها‬‫رنگ‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬ •‫ها‬‫موشن‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬
 • 40. ،‫عناصر‬ ‫چینش‬ ‫الگوها‬‫و‬‫بند‬‫ترکیب‬‫ی‬ •‫دارید‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عناصر‬ ‫بندی‬‫اولویت‬ •‫و‬ ‫ها‬‫دکمه‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ،‫ها‬‫متن‬ ،‫منو‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬... •‫آماده‬ ‫های‬‫اوت‬‫لی‬ ‫از‬ ‫الگوگیری‬
 • 41. ‫بندی‬‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫اندازه‬/‫رنگ‬/‫قرارگیری‬ ‫محل‬
 • 46. ‫سازی‬‫ساده‬ •‫محتوا‬ ‫سازی‬‫ساده‬:‫باشند‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫عبارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫بصری‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬‫ساده‬:‫استفاده‬‫بی‬ ‫خطوط‬ ‫حذف‬ ،‫اضافات‬ ‫حذف‬ •‫ها‬‫کادربندی‬ ‫حذف‬:‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ستون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫خطوط‬ ‫حذف‬
 • 49. ‫رنگ‬ •‫رنگ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫صفحه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬:‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫یا‬ ‫عنصر‬ ،‫فرعی‬ ‫عناصر‬ ،‫زمینه‬ •‫ها‬‫رنگ‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫معانی‬ ‫شناخت‬ •‫ها‬‫رنگ‬ ‫همنشینی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شناخت‬ •‫رنگ‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ •‫رنگی‬ ‫های‬‫طیف‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ •‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫پالت‬ ‫ساختن‬
 • 55. ‫تایپوگرافی‬ •‫در‬ ‫مهم‬ ‫عنصری‬ ‫نوشته‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫است‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ •‫ها‬‫فونت‬ ‫اندازه‬:‫است‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬‫اندازه‬ ‫تغییر‬ •‫هستند‬ ‫مشخص‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫فونت‬. •‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬‫حساسیت‬ ‫مرسوم‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫فونت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫تصویر‬ ‫نه‬ ‫باشند‬ ‫فونت‬ ‫باید‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫نوشته‬ •‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫عامل‬ ‫ها‬‫نوشته‬ ‫بندی‬‫ترکیب‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫است‬ ‫کلی‬
 • 59. ‫ها‬‫آیکون‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫دقت‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫وب‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫تصاویر‬ ‫حجم‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ •‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫تغییر‬ ‫تاثیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بندی‬‫ترکیب‬‫سایت‬
 • 61. ‫ها‬‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ترجیحا‬Font‫یا‬SVG •‫بسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫همسان‬ ‫ها‬‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫تصویر‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ •‫وکتور‬ ‫یا‬ ‫فونت‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫کم‬ ‫نه‬ ‫زیاد‬ ‫نه‬ ،‫جا‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ •‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فهم‬ ‫قابلیت‬ •‫آیکون‬ ‫بدون‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫آیکون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫کردن‬ ‫شلوغ‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ •‫متن‬ ‫و‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫همه‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫فهمیده‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬‫کاربران‬
 • 62. •‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫المان‬ ‫سایر‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫کنند‬‫می‬. •‫ک‬ ‫پر‬ ‫آجر‬ ‫یا‬ ‫بلوک‬ ‫با‬ ‫منظم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫دیوار‬ ‫شبیه‬ ‫وبسایت‬‫نیم‬. •‫نکنیم‬ ‫حمله‬ ‫مخاطب‬ ‫چشم‬ ‫به‬.‫بدهیم‬ ‫استراحت‬ ‫او‬ ‫به‬. •‫می‬ ‫اسکن‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫خوانند‬‫نمی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫دیدن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کاربران‬‫کنند‬. ‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫پیام‬ ‫بهتر‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬. ‫خالی‬ ‫فضای‬
 • 63. ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫فراخوانی‬ Call to action
 • 66. ‫میکروانیمیشن‬ ‫و‬ ‫انیمیشن‬ •‫کاربر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ •‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫فراخواندن‬ ‫برای‬ •‫جذابیت‬ ‫افزایش‬ •‫طبیعی‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫نمایش‬ •‫کاربر‬ ‫در‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬
 • 67. •‫کاربر‬ ‫حرکات‬ ‫به‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یا‬ ‫وبسایت‬ ‫صفحه‬ ‫عناصر‬ ‫بودن‬ ‫حساس‬ •‫کاربردپذیری‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫افزایش‬ •‫میکروانیمیشن‬ ‫یا‬ ‫انیمیشن‬ •‫شود‬ ‫دیده‬ ‫باید‬ ‫المان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫حالت‬. •‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫موس‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ،‫عادی‬ ‫حالت‬، ‫ک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫حالتی‬‫لیک‬ ‫است‬.‫فایل‬ ‫یک‬ ‫دانلود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مثال‬. ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫واکنش‬
 • 71. •‫ها‬‫دستگاه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫وبسایت‬ ‫درست‬ ‫نمایش‬ •‫چینش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ •‫عناصر‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫حذف‬ •‫کاربردپذیری‬ ‫افزایش‬ ‫گرا‬‫واکنش‬ ‫طراحی‬
 • 75. •‫ها‬‫فرم‬ •‫ها‬‫فرآیند‬ ‫نمایش‬ •‫ها‬‫پیغام‬ •‫منو‬‫و‬‫تب‬ •‫فیلدهای‬‫ورود‬‫اطالعات‬ •‫ها‬‫دکمه‬ •‫انواع‬،‫عکس‬ ،‫متنی‬ ‫محتوای‬‫فیلم‬ •‫ها‬‫حرکت‬ •‫جداول‬ •‫فیلترها‬ •‫جستجو‬ •‫مدیریت‬‫و‬ ‫محتوا‬‫داشبورد‬ •‫خرید‬‫و‬‫فروش‬ •‫محیط‬‫و‬ ‫نوشتن‬‫تعامالت‬ •‫راهنماها‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫عناصر‬
 • 76. Adobe Photoshop sketchAdobe Experience Design ‫افزارها‬‫نرم‬
 • 81. ‫مقدماتی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫کارب‬ ‫واسط‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ٔ‫تجربه‬ ‫طراحی‬‫ری‬ ‫سوم‬ ‫جلسه‬/۱۶‫اسفند‬۹۷/‫پناه‬‫محمدی‬ ‫اسماعیل‬
 • 82. ‫کاربردپذیری‬ ‫آزمون‬ Usability Testing ‫اول‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬. ‫دوم‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫اشرکت‬. ‫سوم‬ ‫گام‬:‫نویسیم‬‫می‬ ‫آزمون‬ ‫انجام‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫طرحی‬. ‫چهارم‬ ‫گام‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫زمون‬. ‫گام‬‫پنجم‬:‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یافته‬.
 • 87. ‫وب‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫قلم‬ ‫چند‬ •‫یکان‬B Yekan •‫یکان‬ ‫ایران‬IranYekan •‫سنس‬‫ایران‬IranSans •‫ایران‬Iran •‫بلک‬ ‫ایران‬Iran Black •‫رویا‬B Roya •‫نازنین‬B nazanin •‫میترا‬B Mitra •‫تیتر‬B Titr ‫فونت‬ ‫خرید‬:fontiran.com
 • 88. ‫مناسب‬ ‫آیکون‬ ‫مجموعه‬ ‫چند‬ fontawesome.com iconscout.com/unicons flaticon.com
 • 109. ‫گروهی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫ارائه‬ •‫تیم‬ ‫هر‬۵‫دارد‬ ‫زمان‬ ‫دقیقه‬: •‫پردازی‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫انتخاب‬ ‫فرآیند‬ •‫پروژه‬ ‫شرح‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ •‫ها‬‫طراحی‬ ‫نتیجه‬ ‫ارائه‬