Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 3. grievance mechanism dec 2018(20)

Publicité

3. grievance mechanism dec 2018

 1. ေအ ာငေက ငစိုး တ ဝနငခံ-တြာငိုးထြကင္သံံ တစစီံကနငိုး ျီနငီ ာစစိုးးြ ိုးေ ိုးကးက႑ တ ၀နငသူီႈ ေ ိုး အေထ ကငအကူျးဳ န (MCRB) လႊာငေက ေငီမိဳ႕ ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ နစငန ီႈီ ိုး ေျ ာငိုး္္ငသစနစငနစ္၏ အခနငိုးကးက႑
 2. နစငန ီႈီ ိုးေျ ာငိုး္္ငာစနစင ္္ငီ - 2 နစငန ီႈေျ ာငိုး္္ငာစနစင ္္ငီ တ ိုးစစ ာငေ ိုး ာင (္သီဟတင) တ ိုးစစ ာငေ ိုးးာငာီ ာငေ္ တာငၾက ိုးးာင္္ငာ လးငာနငိုးစဥငျ စငေးစိုး စစိုးးြ ိုးေ ိုးလးငာနငိုးီ ိုးနစ္၏ စစီံကနငိုးီ ိုးေၾက ာငာ ္ကငေ ကငးာငေျခ (္သီဟတင) ္ကငေ ကငီႈီ ိုးအ ိုး လူးဂလငီ ိုး၊ အလးင္ီ ိုးီ ိုး၊ းင ြ ေ ္ခံီ ိုး းာငာ/္သီဟတင အ းင ကငအ ြြဲသအစ္ငိုးီ ိုးီ အ္ံိုးျးတာငၾက ိုးးာငေ္ လးငာနငစဥငျ စင္္င္။
 3. နစ္နာမႈမာ်ား ေ ျဖရ္်ား ္္သည့္ စနစ္္ကို ဘာသည့္ေ္ာရ္သည့္ ေဆာရ္ျရ္္ျန္ လကို လဲ နစ္နာမႈမာ်ား ေ ျဖရ္်ား ္္သည့္ စနစ္ ္္ စီမံ္ကန္်ားမာ်ားးအရ္္ ႀ္ံဳေေအရတလာ ကိုရ္ေ ာ း ၱျာာ္မာ်ား္ကို ေလာသည့့္ ကိုရ္ ္္သည့္ န္္်ားလမ္်ား အစ့္ိုး စ္ေထာ္္္ံသည့္ေ္်ား ္္သည့္ စနစ္ စ္္္ီ်ား ျ္္ျရား ကိုရ္်ားးအကိုရ္်ားမဖ စကို်ားျကမ္မႈမာ်ား္ကို ထကေျာ္္ ္္သည့္ လမ္်ားေ္ာရ္်ား ရ္သည့္ ေ ာ္္ ကိုရ္ျန္ ဖရ္သည့္ ္ိုစာ်ားမႈမာ်ား္ကို ေဆာရ္ျရ္္ ကိုရ္ျန္ ္မ္်ားလဖမ္်ား့ရ္်ား ဖရ္သည့္ ဖစ္ ီ်ား ဖစ္ ္္ေ္ကရ္်ား ရ္်ားဆ္္ဆံေျ်ားမာ်ား အကို်ားအ္္ေစျန္ စ္ ္္္။ 3
 4. နစငန ီႈီ ိုး ေျ ာငိုး္္ငသစနစငတစငခ တ္ငေ ကငျခာငိုး 4 အ ာငာ(၁) းင ြ အ္ာငိုးအ၀ာငိုးးာငာ ကီၸဏစထြဲီ အဓက းါတင္ကင ကငးြသင္ူ ္ူီ ိုးးာငာ ္းႈာငိုးတာငးာငိုးျခာငိုးးာငာ ္တငီတငျခာငိုး အ ာငာ(၂) လကင းတင၀နငိုးကာငအေနအထ ိုး ိုးက န ိုးလ္ငျခာငိုး အ ာငာ(၃) Grievances အတြကင နသငးသငအတာငိုးအတ က ္တငီတငျခာငိုး အ ာငာ(၄) နစငန ီႈီ ိုး ေျ ာငိုး္္ငသစနစငနစ္၏ ္င ြသငခကင၊ ္ငီနငိုးခကငီ ိုး ခီတငျခာငိုး
 5. နစငန ီႈီ ိုးေျ ာငိုး္္ငာစနစင- ကီၸဏစနစ္၏ ေ ာင ြကငခကင (္သ) ျးီူလးငေ ာငးံီ ိုးးာငာ ကငစးငေးစိုး းါတင္ကင ကငးြသင္ူီ ိုးနစ္၏ တာငၾက ိုးီႈီ ိုးက တ ိုး၀ာင-  လကငခံျခာငိုး  နငိုးစစငအကြဲျ တငျခာငိုး  ေျ ာငိုးျခာငိုး 5
 6. နစငန ီႈီ ိုးက ေျ ာငိုး နင ဘ ေၾက ာငာ အေ ိုးႀကစိုး ္လြဲ္။  နစငန ီႈီ ိုးက ကစ ိုးခံးာငခြာငာ္္ငးာငလာင လူသအခြာငာအေ ိုးျ စင္္င္။  တ ၀နငခံီႈ= Accountability  တ ိုးီတီႈ= Justice  ီတီႈ=Fairness  လူထနစ္၏ စိုး ီငီႈီ ိုးက အခနငီစ ျး္န ီႀကစိုးထြ ိုးခာင ္ ေျ ာငိုးးာငျခာငိုး၊ ျး န အ ိုးေလ သချခာငိုး္။  းီေက ာငိုးီြနငေ္ လ ငီ ိုးးာငာ အျးနငအလနငခတင ကငေနျခာငိုး္။  းင ြ လူထးာငသ ခတင ကငေ ာင ြကငီႈနစ္၏ အေ ိုးႀကစိုးေ္ အစတငအးာငိုးတစငချ စငျခာငိုး္။
 7.  Oral (းႈတငျ ာငသ)  Written (စ ျ ာငသ)  Who is involved? (းါ၀ာင္ူီ ိုး)  Where did situation occurs? (ေန )  When did it happen? (အခနင)  Why did it happen? (ဘ ေၾက ာငသ)  To what extent it would impact? (ဘသငေလ ကငအတာငိုးအတ ထ ္ကငေ ကငီႈ ခြဲသလြဲ )ြဲ  What remedy they are seeking? (ဘသငလေျ ာငိုးေးိုးီႈီ ိုး လခာင္လြဲ) Types
 8. What is remedy? ကစ ိုးီႈ တ ဘ လြဲ္။ နစငန ေၾကိုးေးိုးျခာငိုး ျးစင ဏငခီတင အေ ိုးသူျခာငိုး ျးနငလ္ငအးငးာငိုးျခာငိုး၊ ျးနငလ္ငထူေထ ာငျခာငိုး ၀နငခေတ ာငိုးးနငျခာငိုး ္ကင ာင္ူီ ိုး္ေဘ တူ္္ငာ ကစ ိုးီႈနစ္၏ အျခ ိုးးံစံအခ မိဳ႕ တစငစံတစင ေ္ လးငာနငိုး ္သီဟတင ကင ံေ ိုးက းငတနငသေခာငိုး ္သီဟတင ထးငီံီျ စငေစေ ိုး အ ီခံခကငီ ိုးျ ာငာ ေန ကငထးင ထခကငီႈီ ိုးက ႀကတာငက ကြသငျခာငိုး္။
 9. းင ြ အ ာငသ နစငန ီႈကစ ိုးေ ိုးလးငာနငိုးစဥင အ ာငာ ၇ ာငာ IPIECA-Communitygrievancemechanismsintheoilandgasindustry.Amanualfor implementingoperational-levelgrievancemechanismsanddesigningcorporate frameworks(2015)
 10. 10 Legitimate? တ ိုး၀ာငီႈ၊ အီ ိုးသံၾက က္ငလကငခံီႈ ?  းတင္ကင ကငးြသင္ူီ ိုးနစ္၏ သံၾက္ငလကငခံျခာငိုး၊ေျ ာငိုး တြာင ီတီႈ ျခာငိုး၊ တ ၀နငခံးာငျခာငိုး၊ ဓီၼဓဳ နငကက ီတစြ ေ ာင ြကငျခာငိုး္။  းတင္ကင ကငးြသင္ူ အးငစီ ိုးအ ိုးလံိုး ္ နငးာင ာ လကငလီငိုးီစင၊ အ္ံိုးျးးာင နငင၊ အတ ိုးအ စိုးအခ သ ေတြသ းာင္ူီ ိုးအတြကင လံေလ ကငေ္ အကူအ္စေးိုးျခာငိုး္။ Accessible? လကငလီငိုးီစ အ္ံိုးျးးာငီႈ? Predictable? ႀကတာငခနငသီနင ိုးးာငီႈ? Equitable? တ ိုးီတီႈ?  ာငိုးလာငိုးန ိုးလ္ငည္၍ အ ာငာတစငခခာငိုးအလကင ၾက ျီာငာီ္ငာအခနင၊ ျ တင္နငိုး ီ္ငာ လးငာနငိုးစဥင၊ထြကငေးပလ ီ္ငာ လ င၊ လးငာနငိုးီ ိုးက ေစ ာငာၾက္ငားာင္္ငာ န္ငိုးလီငိုးီ ိုး းါ ျခာငိုး္။  ေျ ာငိုးေ ိုးလးငာနငိုးစဥငတြာင တ ိုးီတေ္ ၊ ္တာငိုးအခကင အလကင ေ္ ၊ ေလိုးစ ိုးီႈျး္ေ္ အေျခအေနီ ိုး ေအ ကငတြာင လအးင္္ငာ ္တာငိုး အခကငအလကင၊ အၾကံာ ဏငးာငာက့ြီငိုးီႈီ ိုး က္ာငာတာငာေလ ကငးတငစြ ေစေ ိုး အ ီ အ ီခံ နင ႀကိုးးီငိုးအ ိုးထတငျခာငိုး္။ စစိုးးြ ိုးေ ိုးလးငာနငိုးးာငာ လူသအခြာငာအေ ိုး ာင ကလ္ီဂလီငိုး္ႊနင အေျခခံီူီ ိုး လးငာနငိုးလ္ငးတငီႈအ ာငာ နစငန ီႈကစ ိုးေ ိုးအတြကင “ထေ ကငေ္ စံးႈနငိုးီ ိုး” “နစငန ီႈကစ ိုးေ ိုးသးႏၱသ ိုး္္င သာငိုးးာငားတင္ကငေးစိုး ္င ြသင္္ငသ္ူီ ိုး ္ ည္၍ သံၾက္ငျးစိုး အ္ံိုးျးးာငီ္ ထေ ကငးာငီ္င္။’ 1 2 3 4 ၂၀၁၁ ကလ္ီ စစိုးးြ ိုးေ ိုးးာငသ လူသအခြာငသအေ ိုး ာင လီငိုး္ႊနငီူေဘ ာင
 11. 11 Transparent? းြာငာလာငိုးျီ ိုးျီာင္ ီႈ?  စနစငနစ္၏ ထေ ကငီႈအေးပ သံၾက္ငီႈတ္ငေ ကင နငးာငာ အီ ိုးျး္င္ူအက ိုးအတြကင၊ နစငန ီႈးာငာ းတင္ကင ကငးြသငေ္ ္ူီ ိုးအ ိုး အစစအစဥငနစ္၏ တိုးတကငီႈအေျခအေနက လံေလ ကငစြ ္တာငိုးေးိုးေန နငလအးငျခာငိုး္။  နစငန ခကငေျ ာငိုး္္ငာ လ ငီ ိုးးာငာ အေျ ီ ိုး္္င းာငာံတက ီ အ္အီတငျးထ ိုး္္ငာ လူသအခြာငာအေ ိုးီ ိုးးာငာ ္စ္ႊတငီႈ းါီ္င္။ Rights- compatible? အခြာငာအေ ိုး ိုးီ ိုးးာငာက ကကင္စီႈ ျခာင ငိုး? Continuous learning? စဥင ကငီျးတင ေလာလ ္ ္ာငသူီႈ? Based on engagement/ dialogue?  နစငန ခကငေျ ာငိုး္္ငာ လ ငီ ိုးးာငာ အေျ ီ ိုး္္င းာငာံတက ီ အ္အီတငျးထ ိုး္္ငာ လူသအခြာငာအေ ိုးီ ိုးးာငာ ္စ္ႊတငီႈ းါီ္င္။  းါ္ကင ကငးြသင္ူအးငစီ ိုးးာငာ သးၲ ိုးီ ိုးနစ္၏ စံာငိုးးံစံ၊ စြီငိုးေ ာငီႈ တသးာငားတင္ကငည္၍္၍းႈာငိုးေ ြိုးေးြိုးျခာငိုးးာငာ န ေးြိုးျခာငိုးးာငာ နစငန ီႈီ ိုးက ေျ ာငိုး ေ ာင ြကငေးိုး နင န္ငိုးလီငိုးီ ိုး ီငိုးီ ိုးအျ စင အျးနငအလနင ေတြသ ံေ ြိုး ြိုး ေးြိုးီႈက အေလိုးထ ိုးေ ာင ြကငျခာငိုး စစိုးးြ ိုးေ ိုးလးငာနငိုးးာငာ လူသအခြာငာအေ ိုး ာင ကလ္ီဂလီငိုး္ႊနင အေျခခံီူီ ိုး လးငာနငိုးလ္ငးတငီႈအ ာငာ နစငန ီႈကစ ိုးေ ိုးအတြကင “ထေ ကငေ္ စံးႈနငိုးီ ိုး” “နစငန ီႈကစ ိုးေ ိုးသးႏၱသ ိုး္္င သာငိုးးာငားတင္ကငေးစိုး ္င ြသင္္ငသ္ူီ ိုး ္ ည္၍ သံၾက္ငျးစိုး အ္ံိုးျးးာငီ္ ထေ ကငးာငီ္င္။’ 5 6 7 8 ၂၀၁၁ ကလ္ီ စစိုးးြ ိုးေ ိုးးာငသ လူသအခြာငသအေ ိုး ာင လီငိုး္ႊနငီူေဘ ာင
 12. ၂၀၁၆ ျီနငီ းာငာံ ာငိုးးစိုးျီးငးံီႈ ဥးေ ္ိုဒ္မ၂၅ (ဎ) း့န္်ား (၆) ဤ ္ေဒးာ်ား ထကေျာ္္စရာ းေ္ာရ္းထ္္ေ ာ္ေဆာရ္ျရ္္ျာအရရ္ း္ရရ္်ား္ရာ်ားမႈေ္ ျဖရ္်ား ္္တ းဆရ္တ ကိုတမေျာ္္ျဖကမီ း္ရရ္်ား္ရာ်ားမႈမာ်ားးာ်ား စနစ္အ္စကစစ့္္ရ္်ား၊ းေ္ာရ္်ားးျရ္်ားး္မစ္ေ ာ္ထိုအ့္္ရ္်ား၊ အိုန္တ္္န့္္ရ္်ား၊ စံိုစမ္်ားေမ်ား္မန္်ား့္ရ္်ား၊ နစ္နာဆံို်ားျႈံ်ားမႈမာ်ား္ကို ေ္ ျဖရ္်ား့္ရ္်ားစ ္္တ လို္္ရန္်ားမာ်ား္ကို ေဆာရ္ျရ္္ ိုကရ္ေ ာ စနစ္အစ့္ို အ္္ေထာရ့္္ရ္်ား ဖရ္တ စီမံ့န္တ့ဲရ့္ရ္်ား္။ Article 25 (n) Chapter VI (Disputes and Power of the Commission) in effectively implementing of this Law, establishing and managing a system that is able to carry out activities such as systematically scrutinizing disputes, identifying the causes for disputes, responding, inquiring and settling the losses before the stage of dispute resolution. ္ိုဒ္မ ၈၂. း့န္်ား (၁၉) ဤ ္ေဒ္ကိုထကေျာ္္စရာ းေ္ာရ္းထ္္ေ ာ္ေဆာရ္ျာအရရ္ ေ္ာ္မျဖရ္ ္္ ျရ္်ား ဖီ်ား္မဖ္္ ဖံမႈဆကို္ရ္ျာ ္္ နာျ္္မာ်ားးာ်ား အျာ်ားအရ္ း္ရရ္်ား္ရာ်ားမႈ းဆရ္တ ကိုတမေျာ္္ျဖကမီ ေ္ ျဖရ္်ား ိုကရ္ျန္၊ း္ရရ္်ား္ရာ်ားမႈ ္ စ္္ရာ်ား့္ရ္်ားမဖ ္ာ္ရာ္ျန္ ဖရ္တ ္္ဆကိုရ္ ္္တ စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားမႈမာ်ား ေဆာရ္ျရ္္ျန္းအရ္္ နစ္နာမႈေ္ ျဖရ္်ား ္္တ န္္်ားလမ္်ားအစ္ျ္္ ္ကိုစီမံ့မဖအ္ျမ္္္။ Article (82) Chapter XIX (Settlement of Disputes): “In effective implantation of this Law, the Commission shall establish and manage a grievance mechanism to resolve, prevent the occurrence of disputes, and carry out the relevant inquiries for the investment issues before reaching at the stage of legal disputes. 12
 13. 13 MPRL ၏ “ေဒ ့ံလလထို ဖရ္သည့္ းႀ္ံ္ဳေေဆရ်ားေ ရ်ား့ရ္်ားလို္္ရန္်ားစ ္” ( ္မာမာ်ား)
 14. 14 MPRL ၏ “ေဒ ့ံလလထို ဖရ္သည့္ းႀ္ံ္ဳေေဆရ်ားေ ရ်ား့ရ္်ားလို္္ရန္်ားစ ္” ( ္မာမာ်ား)
 15. 15 MPRL ၏ “ေဒ ့ံလလထို ဖရ္သည့္ းႀ္ံ္ဳေေဆရ်ားေ ရ်ား့ရ္်ားလို္္ရန္်ားစ ္” ( ္မာမာ်ား)
 16. www.mcrb.org.mm myanmar.responsible.business
Publicité