Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar

Ekrem Tufan
Ekrem TufanAcademic à Canakkale Onsekiz Mart University
Sivil Toplum Kuruluşlarında
Finansal Yaklaşımlar
Ekrem TUFAN, 2009
etufan@yahoo.com
http://etufan.wordpress.com
Neler öğreneceğiz?
 Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?
 STK-Sermaye-Devlet arasındaki farklar
 STK’lar için finansman kaynakları
* Avrupa Birliği fonları
* Dünya Bankası fonları
* Birleşmiş Milletler ve UNDP fonları
* Japonya Büyükelçiliği fonları
* Hollanda vd. (Kaynakçadan yararlanabilirsiniz...)
Neler öğreneceğiz?
 AB gençlik programı
* Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
* Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
* Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeler
* Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti
* Eylem 3.1 - Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş
Birliği
* Eylem 4.3 - Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları
İçin Eğitim ve Ağ Kurma
Neler öğreneceğiz?
* Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik
Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar
* TCP (Training and Coordination Plan - Eğitim
ve İşbirliği Planı)
 Proje nedir, ne değildir? Neden proje
yazılır?
 Proje döngüsü yönetimi
Neler öğreneceğiz?
 Mantıksal Çerçeve
 Paydaş analizi
 Sorun analizi
 Hedef analizi
 Strateji analizi
 Faaliyet Planı
 Bütçe
 İzleme, değerlendirme, denetleme
Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?
 STK’lar, hükümetlerden bağımsızdırlar
ve toplumun gelişmesi veya yardım
konularında çalışan, ticaret yapmayan
kurumlardır.
Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?
 STK’lar, yardıma muhtaç insanlara
yardım eden, yoksulluk, çevrenin
korunması, temel sosyal hizmetlerin
sağlanması veya toplumun gelişimi
gibi konularda hizmet veriler.
Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?
 Bir araya gelmiş ve beraber hareket
eden gönüllülerden oluşan, sürekliliği
olan ve devletin yapması gerekenler
dışında (ya da yetersiz kaldığı)
toplumun geneline yönelik işler yapan,
bağımsız ve ticari amaç güdmeyen,
yasadışı hareket etmeyen bir
örgütlenmedir.
STK’ların temel özellikleri
 Hükümetlerin doğrudan kontrollü
dışındadırlar
 Kar amacı güdmezler
 Siyasi partilere eşit uzaklıktadırlar
 Suç ya da şiddet içeren etkinlikler
yapmazlar, bunları desteklemezler
 Pek çoğu gönüllüğe dayanır ve
bağışlarla yaşarlar
Toplumal yaşamda STK’ların yeri
SermayeDevlet
STK’lar
Devletin temel işlevleri
 Kamusal hizmet sunmak
* Toplumun ayakta kalabilmesi için gereklidir
* Herkese eşit şekilde sunulur
Örneğin: Ülke güvenliği, adalet sistemi, sağlıklı
bir ekonomi, iç güvenlik, sağlık sistemi vs vs
vs .
Sermayenin amacı
 Piyasanın gereksinim duyduğu ürün ve
hizmetleri sunmak
 Kar elde etmek
STK’ların amaçları
 Topluma, devletin ya da sermayenin
sunmadığı (sunamadığı) mal ve hizmetleri
sunmak
Örneğin: Evsiz insanlara yardım, AİDS
konusunda topluma destek, akıl
hastalarının tedavisi vs vs vs ...
STK’lar için finansman kaynakları
Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları
Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları
Ne tür projelere kaynak aktarır?
AB’nin politikalarına uygun fonlar. Örneğin,
araştırma, eğitim, sağlık, tüketiciyi koruma,
çevreyi koruma ve insani yardım vs olabilir.
Kimler yararlanabilir?
 Temelde özel ya da kamusal kurumlar
 Kişiler (nadiren)
Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları
AB fonlarının temel özellikleri nelerdir?
 Projelerin finansmanını tamamlayıcı niteliktedir.
%100 finansman sağlamaz.
 Projeler finansal olarak başabaşı hedefler. Yani,
yararlanıcılarına ekonomik olarak kar sağlamaz.
 Tamamlanmış projelere geriye dönük finansman
sağlamaz.
 Aynı alanda sadece bir proje desteklenebilir.
Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları
Nasıl başvurulur?
 AB’nin her yıl yayınladığı yıllık faaliyet programı,
 Web sitesinden proje çağrısı, Ör. Türkiye için
www.ua.gov.tr ve www.abgs.gov.tr gibi. Bu
durumda; bütçesi, son başvuru tarihi, kimlerin
başvurabileceği vs. bildirilir.
 Bazı durumlarda, proje çağrısı olmadan
yararlanıcılara doğrudan verilebilir. Ör. İnsani
yardım.
AB 2009 Bütçesinin Dağılımı
AB 2009 Bütçesinin Dağılımı
Bütçe dağılımı için mutlaka aşağıdaki adrese
başvurunuz.
http://ec.europa.eu/budget/library/publications
/budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf
STK’lar için finansman kaynakları
Dünya Bankası Fonları
Dünya Bankası Fonları
Ne tür projelere kaynak aktarır?
Dünya Bankası’nın temel amacı yoksulluğu ortadan
kaldırmaktır. Bu bağlamda örneğin; eğitim, sağlık
(AİDS), yolsuzluğun önlenmesi, çok borçlu yoksul
ülkelerin borçlarının ödemelerine yardım, çevreyi
koruma (biyolojik çeşitlilik) ve insani yardım
(yoksullara, elektrik, su ve ulaşım olanağı
sağlama). Bunlar az miktarda hibe olarak,
çoğunlukla kredi şeklinde kullandırılmaktadır.
Kimler yararlanabilir?
 Ülkeler üzerinden STK’lar, kişiler ve şirketler.
DünyaBankası’nın Millenyum Kalkınma Hedefleri
DB’nın STK’lar için Fonları
Küçük hibeler programı:
 Kadınlar, gençler, farklı etnik yapıdan gelenler, düşük gelirli ve
kırsal kesimdeki insanlar gibi tarihi olarak toplumun karar
verme mekanizması dışında bırakılan insanları güçlendirme
üzerine odaklanmıştır.
 Dünya Bankasının ülke ofisi tarafından yönetilir ve yılda bir
kez Mart ayı gibi karar verir.
 Hibeler genelde 3000-7000 ABD doları arasındadır,
ancak 15.000 ABD dolarına kadar da çıkmaktadır. KHP
nadiren bir aktivite için önerilen bütçenin yarısından daha fazla
fon verir ve bu yüzden Dünya Bankası'nın hibeleri diğer
kaynaklardan gelen katılımlar için destekleyici rol oynar.
DB’nın STK’lar için Fonları
Yaratıcı Kalkınma Fikirleri:
Kalkınma ile ilgili fikirlerin belirlenmesinde ve hayata
geçirilmesinde yeni yöntemleri teşvik eden açık, şeffaf
ve rekabetçi bir süreçtir. Program yenilikçi fikirlere
henüz tohum aşamasındayken fon sağlayarak
maliyetleri ve bürokrasiyi minimuma indirmekte ve
yaratıcı fikri olan herkese fikirlerini realize etme
olanağı tanımaktadır.
DB’nın STK’lar için Fonları
DB’nın, Türkiye’deki aktif projeleri için aşağıdaki
adresteki bilgileri mutlaka okuyunuz.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUN
TRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,con
tentMDK:21024681~pagePK:141137~piPK:141127
~theSitePK:455688,00.html
STK’lar için finansman kaynakları
Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları
Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları
Birleşmiş Milletler, yan kuruluşları aracılığıyla
Binyıl (millenyum) Hedefleri doğrultusunda
fon kullandırmaktadır.
UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları:
 Demokratik yönetişim,
 Yoksulluğun azaltılması
 Çevre ve sürdürülebilir kalkınma
UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları
Demokratik yönetişim konusunda UNDP’nin
proje destekleri;
 Mali Yerelleşme
 Güvenlik Sektörü Gözetimi
 Kadınların Siyasi Yaşama Katılımı
UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları
Yoksulluğun azaltılması konusunda UNDP’nin proje
destekleri;
Politika Önerileri ve Kapasite Geliştirme
 İsviçre-BM Fonu Gençlik Projesi (Nisan 2008-Nisan 2010)
 GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler (Mart 2008-Mart 2011)
 Binyıl Kalkınma Hedefleri
 Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı aracılığıyla Türkiye’deki BM Binyıl Kalkınma
Hedefleri’nin yerelleştirilmesi (Aralık 2006-Aralık 2009)
 Bölgesel Kalkınma ve KOBİ'ler
 Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi (Kasım 2008-Aralık 2010)
 Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (Ağustos 2008- Kasım 2010)
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi
 Doğu Anadolu Turizm geliştirme Projesi (2007-2009)
 Güney-Güney İşbirliği (Mart 2008-Mart 2011)
UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları
Çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda UNDP’nin proje destekleri;
 BTC Küçük Yatırım Fonu (Bio-çeşitlilik Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji)
 SIF-2. Etap Etkinlikleri (Mayıs 2007-Nisan 2009)
 Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (GEF-SGP) (1993-2010)
 İklim değişikliği programı
 MDG-F 1680: Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin
Geliştirilmesi (Ocak 2008 - Aralık 2010)
 PIMS: 1988 Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi
(Mayıs 2008-Mart 2011)
 Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi: “Her Damla Değer Katar” (Kasım 2006-
Kasım 2011)
UNDP’nin Türkiye’de diğer odak
noktaları
Proje uygulama desteği
UNDP, ulusal mülkiyet ve sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri çerçevesinde –özellikle
finansman yönetimi, istihdam ve projelerin
etkin biçimde gerçekleştirilmesi alanlarında–
Bakanlıklara destek sağlıyor; bu alanlarda
gerekli politika ve prosedürler benimsenmesi
için eğitim veriyor.
UNDP’nin Türkiye’de diğer odak
noktaları
Özel sektörle işbirliği
i) Binyıl Kalkınma Hedeflerini ileriye taşımak ve ekonomik büyümenin
adil bir şekilde gerçekleştirilmesini teşvik etmek için yoksullar
yararına politikaların, özellikle yatırım, ticaret ve KOBİ’ler (Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletme’ler) alanlarında,geliştirilmesi ve
uygulanması;
ii) Küresel İlkeler’in uygulanması yoluyla, iş ahlakının ve ticari
işletmelerde sürdürülebilir gelişmenin güçlendirilmesi;
iii) Özellikle hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında
çoğul-paydaşlı kalkınma ortaklıklarına aracılık edilmesi;
iv) Yoksullar yararına işleyen ticaret politikalarının geliştirilmesi, ve
özellikle Türkiye’nin hudut bölgelerinde adil ekonomik kalkınma
sağlanması için komşu ülkelerle ortaklıkların planlanması ve
uygulanması
UNDP’nin Türkiye’de diğer odak
noktaları
Kalkınma&cinsiyet
 BM Ortak Program: Kadın ve Kızların İnsan
Haklarını Güçlendirmek ve Korumak (Mart
2006-Aralık 2009)
 Kadının Siyaset ve Karar Almaya
Katılımının Güçlendirilmesi (Nisan 2008-
Mart 2009)
UNDP’nin Türkiye’de diğer odak
noktaları
Bilişim teknolojileri
 Dijital Dünyana Beni Dahil Et (Yeni Ufuklar – Aralık
2009)
 Türk Bilişim Sektörü Gençlerle Hareketleniyor (Yeni
Ufuklar – Aralık 2006)
 Daha çok Gence Erişmek için Bilgisayar Eğitimine
devam (Yeni Ufuklar – Nisan 2006)
 Genç Eğitmenler Yaşıtlarına Bilgisayar Kullanmayı
Öğretiyor (Yeni Ufuklar – Ocak 2006)
STK’lar için finansman kaynakları
Japonya Büyükelçiliği Fonları
Japonya Büyükelçiliği Fonları
Ne tür projelere kaynak aktarır?
Temel sağlık: Sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi vs.
Engelli insanlar: Engellilere yönelik üretim merkezleri vb.
Kalkınmada kadın: Mesleki eğitim kursları vb.
Kamu yararı/diğer dezavantajlı kesimler: Yaşlılar için özel
bakım merkezleri
Kapasite geliştirme ve eğitim: Özel tıoplulujklar için kapasite
geliştirme eğitimleri vb.
Küçük ölçekli afet projeleri
Japonya Büyükelçiliği Fonları
Ne tür projelere kaynak aktarır?
Daha az öncelikli proje konuları:
Çevre koruma, içme suyu temini,
kanalizasyon, ağaçlandırma, gelir getirici
projeler, sulama vb.
Japonya Büyükelçiliği Fonları
Kimler yararlanabilir?
 STK’lar
 Belediyeler
 Devlet kurumları (STK yoksa)
 Bireyler ve şirketler başvuramaz!
Japonya Büyükelçiliği Fonları
Fon tutarı
Proje başına hibe miktarı 10 Milyon Japon
Yeni’ni geçemez. (18.400.000 TL)
Başvuru zamanı
Herhangi bir zaman.
AB Gençlik Programı
Gençlik Programı Genel Sunumu için
aşağıdaki linke ulaşınız!
http://www.ua.gov.tr//index.cfm?
action=detay&yayinid=916350226101FC842953
86E18FB27B4BD4167
PROJE
HAZIRLAMA
EĞİTİMİ
Ekrem Tufan
etufan@yahoo.com
Alışverişte neler var?
 Proje
 Proje döngüsü
 Mantıksal Çerçeve
 Paydaş analizi
 Sorun analizi
 Hedef analizi
 Strateji analizi
Alışverişte neler var?
 Faaliyet Planı
 Bütçe
 İzleme, değerlendirme, denetleme
Bütün bunları neden öğreniyoruz?
Proje nedir?
Proje, net bir şekilde belirlenmiş
amaçlara ulaşmak için belirli bir
zaman diliminde, belirli bir bütçe ile
gerçekleştirilen faaliyetler
bütünüdür.
Projede neler olması gerekir?
 Net olarak belirlenmiş paydaşlar
(hedef grup ve nihai yararlanıcılar da dahil)
 Net olarak tanımlanmış koordinasyon,
yönetim ve finansal düzenlemeler
 İzleme ve değerlendirme sistemi
 Projenin yararlarının maliyetini aşacağını
gösteren, uygun finansal ve ekonomik analiz
Proje ne değildir?
 Önceden beri devam eden bir çalışma
 Durağan bir organizasyon
 Hiyerarşik bir yapı
 Birçok ve birbirinden bağımsız
amaçlara sahip bir çalışma
 Tekrarlanabilir bir çalışma
Proje Döngüsü Yönetimi
 Projenin yaşam döngüsü içinde
yararlanılan yönetim ve karar verme
süreçlerini ve projede yer alan temel
görevleri, rolleri, sorumlulukları, temel
belgeleri ve karar seçeneklerini
gösteren bir sistemdir.
Proje Döngüsü Yönetimi
Analiz
Planlama
(mantıksal çerçeve)
FinansmanUygulama
Proje fikrini
belirleme
İzleme&
Değerlendirme
Proje Döngüsü Yönetimi
Proje fikrini belirleme
Dünyanın derdi bizi mi gerdi?
Öyleyse, en çok hangisi gerdi?
Ennnn! Sorun olan sorunu belirle….
Proje Döngüsü Yönetimi
Sorunun analiz edilmesi
Mevcut durum nedir?
Sorunla ilgili taraflar ne düşünüyor? Kim karşı
çıkar, kim destekler?
Sorunla ve yakın çevresiyle ilgili veriler neler?
Veri yoksa, ne yapalım?
Proje Döngüsü Yönetimi
Projenin planlanması
Ne gibi faaliyetler?
Hangi kaynakla yapacağız?
Ne kadar sürede yapacağız?
Kim ya da kimler yapacak?
Planlama Mantıksal çerçeve
Proje Döngüsü Yönetimi
Finansman
Projeyi finanse edecek kuruma, onun
yayınladığı başvuru formuyla ve uygun
formatta başvurulması
Projenin kabul edilmesi durumunda
finansmanın sağlanması
Proje Döngüsü Yönetimi
Projenin uygulanması
Projede öngörülen faaliyetlerin hayata
geçirilmesi aşaması
Proje Döngüsü Yönetimi
İzleme ve değerlendirme
Proje sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi,
değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi aşaması
Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten
sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin
değerlendirmesi yapılır (sürdürülebilirlik)
Bunun yanında proje faaliyetleriyle yapılan tüm
harcamalar finansal denetimden geçer
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Ne işe yarar?
 Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz
edilmesine
 Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini
kurmaya
 Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve
sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına
 Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine;
 Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına
 Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden
geçirilmesine
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
(Aşağıdaki konularda detaylı bilgi için www.stgm.org.tr adresindeki Proje Döngüsü
Yöenetimi Kitabı’ndan yararlanınız)
Analiz aşaması Planlama aşaması
5. Mantıksal çerçeve
matrisi
6. Faaliyet planı
7. Bütçe
1. Paydaş analizi
2. Sorun analizi
3. Hedef analizi
4. Strateji analizi
Mantıksal çerçeve matrisinin
hazırlanması – proje yapısının
tanımlanması, onun içsel
mantığının test edilmesi,
hedeflerin ölçülebilir terimlerle
tanımlanması, araçların ve
maliyetin (genel) tanımlanması
Faaliyet planlaması –
faaliyetlerin sırasının ve
birbirlerine bağlarının tespit
edilmesi; faaliyetlerin
sürelerinin belirlenmesi,
kilometre taşlarının tespit
edilmesi ve sorumlulukların
tahsis edilmesi
Bütçe – Faaliyet planından
hareketle girdilerin belirlenmesi
ve bütçenin hazırlanması
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
PLANLAMA AŞAMASIANALİZ AŞAMASI
Sorun analizi- paydaşların, ana
sorunlarının ve yaratacakları
kısıtların ve fırsatların belirlenmesi;
sorunların farklı seviyeleri arasındaki
neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi
Hedeflerin analizi - belirlenen
sorunlardan hareket ederek
hedeflerin ve araç-amaç ilişkilerinin
belirlenmesi
Strateji analizi – hedeflerin
gerçekleştirilmesi için farklı
stratejilerin belirlenmesi; ana
hedeflerin belirlenmesi (ana amaç
ve proje hedefleri)
Alternatifleri
Seçme
Alternatifleri
Seçme
Sonuç
Çıkarma
Sonuç
Çıkarma
ProjeMantığını
Belirleme
ProjeMantığını
Belirleme
Belirlemeve
İşlevselleştirme
Belirlemeve
İşlevselleştirme
Belirleme
Analiz
Belirleme
Analiz
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Adımları
1. Paydaş Analizi
2. Sorun Analizi
3. Hedef Analizi
4. Strateji Analizi
5. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
6. Faaliyet Planının Hazırlanması
7. Bütçenin Hazırlanması
Kaynakça
 http://www.adb.org/NGOs/support-resources.asp
 http://www.adb.org/NGOs/funding-private.asp
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOP
ICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSMALLGRA
NTS/0,,contentMDK:20509242~menuPK:1234402~
pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:952
535~isCURL:Y,00.html
 http://sites.google.com/site/oralkaya/
 http://www.ua.gov.tr/index.cfm?
action=detay&yayinid=916350226101FC84295386
E18FB27B4BD4167&CFID=53218&CFTOKEN=399
96316
Kaynakça
 http://topics.developmentgateway.org/ngo/faq/show
FaqItems.do~faqId=141418
 World Bank, Nongovernmental organizations and
civil society/overview,
http://wbln0018.worldbank.org/essd/essd.nsf/NGOs/
home
 UNESCO, Encyclopedia. Article 1.44.3.7
 Millo, Yiftach, NGO Oorganizational Development
(Course notes), Weitz-Center, Rehovot, Israel, 2004
Kaynakça
 2009 AB Bütçesi,
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERN
AL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURK
ISHEXTN/0,,contentMDK:21024681~pageP
K:141137~piPK:141127~theSitePK:455688,
00.html
Kaynakça
 http://ec.europa.eu/budget/library/publication
s/budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf
 www.undp.org.tr
 www.tr.emb-japan.go.jp
 http://www.stgm.org.tr/fondetail.php?
fundid=21
1 sur 62

Recommandé

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar par
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarEkrem Tufan
1.5K vues62 diapositives
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları par
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıEkrem Tufan
3K vues42 diapositives
Kalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri par
Kalkınma Ajansları ve Yatırım OfisleriKalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri
Kalkınma Ajansları ve Yatırım OfisleriEkrem Tufan
2K vues23 diapositives
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar par
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarEkrem Tufan
1.2K vues62 diapositives
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D... par
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...Emre Dirlik
356 vues42 diapositives
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri) par
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)Ümran Öztürk (1800+)
7.2K vues31 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar

Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2 par
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Education PowerPoints
71 vues34 diapositives
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2 par
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Karel Van Isacker
31 vues34 diapositives
TÜRKİYE-AB Mali İlişkileri par
TÜRKİYE-AB Mali İlişkileriTÜRKİYE-AB Mali İlişkileri
TÜRKİYE-AB Mali İlişkileriKASIAD KOCAELİ
360 vues44 diapositives
AB Mali Yardimlari Sunumu par
AB Mali Yardimlari SunumuAB Mali Yardimlari Sunumu
AB Mali Yardimlari SunumuKASIAD KOCAELİ
594 vues44 diapositives
AB HİBE PROGRAMLARI par
AB HİBE PROGRAMLARI AB HİBE PROGRAMLARI
AB HİBE PROGRAMLARI Ali Osman Öncel
1.3K vues32 diapositives
AB MALİ YARDIMLARI par
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARIturkates
1.4K vues153 diapositives

Similaire à Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar(20)

AB MALİ YARDIMLARI par turkates
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARI
turkates1.4K vues
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI par KASIAD KOCAELİ
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARITÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
KASIAD KOCAELİ8.6K vues
Sunu1 par tuba_
Sunu1Sunu1
Sunu1
tuba_35 vues
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca par osman kadri koca
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Kocaİstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca
osman kadri koca602 vues
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017 par Umit Oncel
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017
Umit Oncel3.2K vues
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report par Webrazzi
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce ReportTürkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report
Webrazzi53.6K vues
Eylem 5.1 par fth NR
Eylem 5.1Eylem 5.1
Eylem 5.1
fth NR471 vues

Plus de Ekrem Tufan

Ekrem Tufan CV par
Ekrem Tufan CV Ekrem Tufan CV
Ekrem Tufan CV Ekrem Tufan
946 vues9 diapositives
Ekrem Tufan CV par
Ekrem Tufan CV Ekrem Tufan CV
Ekrem Tufan CV Ekrem Tufan
330 vues9 diapositives
CV Ekrem Tufan en 26.07.2018 par
CV Ekrem Tufan en 26.07.2018CV Ekrem Tufan en 26.07.2018
CV Ekrem Tufan en 26.07.2018Ekrem Tufan
320 vues10 diapositives
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017 par
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017Ekrem Tufan
1.8K vues3 diapositives
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar par
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarGenel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarEkrem Tufan
1.8K vues2 diapositives
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar par
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarGenel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarEkrem Tufan
302 vues2 diapositives

Plus de Ekrem Tufan(20)

CV Ekrem Tufan en 26.07.2018 par Ekrem Tufan
CV Ekrem Tufan en 26.07.2018CV Ekrem Tufan en 26.07.2018
CV Ekrem Tufan en 26.07.2018
Ekrem Tufan320 vues
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017 par Ekrem Tufan
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017
Genel muhasebe i fi̇nal sınav çözümü güz 2017
Ekrem Tufan1.8K vues
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar par Ekrem Tufan
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarGenel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Ekrem Tufan1.8K vues
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar par Ekrem Tufan
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlarGenel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Genel muhasebe i arasınav soruları güz 2017 yanitlar
Ekrem Tufan302 vues
Cv europass-ekrem tufan-en 28.10.2017 par Ekrem Tufan
Cv europass-ekrem tufan-en 28.10.2017Cv europass-ekrem tufan-en 28.10.2017
Cv europass-ekrem tufan-en 28.10.2017
Ekrem Tufan3.8K vues
Bilimsel arastirma ve_makale_nasil_yapilir eğitimi par Ekrem Tufan
Bilimsel arastirma ve_makale_nasil_yapilir eğitimiBilimsel arastirma ve_makale_nasil_yapilir eğitimi
Bilimsel arastirma ve_makale_nasil_yapilir eğitimi
Ekrem Tufan789 vues
Bilimsel araştırma ve uluslararası hakemli dergi makalesi nasıl olmalıdır par Ekrem Tufan
Bilimsel araştırma ve uluslararası hakemli dergi makalesi nasıl olmalıdırBilimsel araştırma ve uluslararası hakemli dergi makalesi nasıl olmalıdır
Bilimsel araştırma ve uluslararası hakemli dergi makalesi nasıl olmalıdır
Ekrem Tufan5.6K vues
Tourism financial management par Ekrem Tufan
Tourism financial managementTourism financial management
Tourism financial management
Ekrem Tufan5.7K vues
çOmü ti̇oy ödev duyurusu par Ekrem Tufan
çOmü ti̇oy ödev duyurusuçOmü ti̇oy ödev duyurusu
çOmü ti̇oy ödev duyurusu
Ekrem Tufan1.3K vues
Press bulletin for canakkale environment platform par Ekrem Tufan
Press bulletin for canakkale environment platformPress bulletin for canakkale environment platform
Press bulletin for canakkale environment platform
Ekrem Tufan277 vues
Yatirim Proje Degerleme Dersi par Ekrem Tufan
Yatirim Proje Degerleme DersiYatirim Proje Degerleme Dersi
Yatirim Proje Degerleme Dersi
Ekrem Tufan13.7K vues
Yeşil otel nasıl olunur par Ekrem Tufan
Yeşil otel nasıl olunurYeşil otel nasıl olunur
Yeşil otel nasıl olunur
Ekrem Tufan5K vues
Ekonomik krizler ve ben par Ekrem Tufan
Ekonomik krizler ve benEkonomik krizler ve ben
Ekonomik krizler ve ben
Ekrem Tufan1.5K vues
Europass cv-28.09.2012 tufan par Ekrem Tufan
Europass cv-28.09.2012 tufanEuropass cv-28.09.2012 tufan
Europass cv-28.09.2012 tufan
Ekrem Tufan28.5K vues
Sermaye piyasasi ve finansal kurumlar dersi içeriği par Ekrem Tufan
Sermaye piyasasi ve finansal kurumlar dersi içeriğiSermaye piyasasi ve finansal kurumlar dersi içeriği
Sermaye piyasasi ve finansal kurumlar dersi içeriği
Ekrem Tufan3.8K vues
Turizm işletmelerinde finansal yönetim dersi par Ekrem Tufan
Turizm işletmelerinde finansal yönetim dersiTurizm işletmelerinde finansal yönetim dersi
Turizm işletmelerinde finansal yönetim dersi
Ekrem Tufan13.9K vues

Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar

 • 1. Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar Ekrem TUFAN, 2009 etufan@yahoo.com http://etufan.wordpress.com
 • 2. Neler öğreneceğiz?  Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?  STK-Sermaye-Devlet arasındaki farklar  STK’lar için finansman kaynakları * Avrupa Birliği fonları * Dünya Bankası fonları * Birleşmiş Milletler ve UNDP fonları * Japonya Büyükelçiliği fonları * Hollanda vd. (Kaynakçadan yararlanabilirsiniz...)
 • 3. Neler öğreneceğiz?  AB gençlik programı * Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri * Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri * Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeler * Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti * Eylem 3.1 - Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği * Eylem 4.3 - Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma
 • 4. Neler öğreneceğiz? * Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar * TCP (Training and Coordination Plan - Eğitim ve İşbirliği Planı)  Proje nedir, ne değildir? Neden proje yazılır?  Proje döngüsü yönetimi
 • 5. Neler öğreneceğiz?  Mantıksal Çerçeve  Paydaş analizi  Sorun analizi  Hedef analizi  Strateji analizi  Faaliyet Planı  Bütçe  İzleme, değerlendirme, denetleme
 • 6. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?  STK’lar, hükümetlerden bağımsızdırlar ve toplumun gelişmesi veya yardım konularında çalışan, ticaret yapmayan kurumlardır.
 • 7. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?  STK’lar, yardıma muhtaç insanlara yardım eden, yoksulluk, çevrenin korunması, temel sosyal hizmetlerin sağlanması veya toplumun gelişimi gibi konularda hizmet veriler.
 • 8. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?  Bir araya gelmiş ve beraber hareket eden gönüllülerden oluşan, sürekliliği olan ve devletin yapması gerekenler dışında (ya da yetersiz kaldığı) toplumun geneline yönelik işler yapan, bağımsız ve ticari amaç güdmeyen, yasadışı hareket etmeyen bir örgütlenmedir.
 • 9. STK’ların temel özellikleri  Hükümetlerin doğrudan kontrollü dışındadırlar  Kar amacı güdmezler  Siyasi partilere eşit uzaklıktadırlar  Suç ya da şiddet içeren etkinlikler yapmazlar, bunları desteklemezler  Pek çoğu gönüllüğe dayanır ve bağışlarla yaşarlar
 • 10. Toplumal yaşamda STK’ların yeri SermayeDevlet STK’lar
 • 11. Devletin temel işlevleri  Kamusal hizmet sunmak * Toplumun ayakta kalabilmesi için gereklidir * Herkese eşit şekilde sunulur Örneğin: Ülke güvenliği, adalet sistemi, sağlıklı bir ekonomi, iç güvenlik, sağlık sistemi vs vs vs .
 • 12. Sermayenin amacı  Piyasanın gereksinim duyduğu ürün ve hizmetleri sunmak  Kar elde etmek
 • 13. STK’ların amaçları  Topluma, devletin ya da sermayenin sunmadığı (sunamadığı) mal ve hizmetleri sunmak Örneğin: Evsiz insanlara yardım, AİDS konusunda topluma destek, akıl hastalarının tedavisi vs vs vs ...
 • 14. STK’lar için finansman kaynakları Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları
 • 15. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları Ne tür projelere kaynak aktarır? AB’nin politikalarına uygun fonlar. Örneğin, araştırma, eğitim, sağlık, tüketiciyi koruma, çevreyi koruma ve insani yardım vs olabilir. Kimler yararlanabilir?  Temelde özel ya da kamusal kurumlar  Kişiler (nadiren)
 • 16. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları AB fonlarının temel özellikleri nelerdir?  Projelerin finansmanını tamamlayıcı niteliktedir. %100 finansman sağlamaz.  Projeler finansal olarak başabaşı hedefler. Yani, yararlanıcılarına ekonomik olarak kar sağlamaz.  Tamamlanmış projelere geriye dönük finansman sağlamaz.  Aynı alanda sadece bir proje desteklenebilir.
 • 17. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları Nasıl başvurulur?  AB’nin her yıl yayınladığı yıllık faaliyet programı,  Web sitesinden proje çağrısı, Ör. Türkiye için www.ua.gov.tr ve www.abgs.gov.tr gibi. Bu durumda; bütçesi, son başvuru tarihi, kimlerin başvurabileceği vs. bildirilir.  Bazı durumlarda, proje çağrısı olmadan yararlanıcılara doğrudan verilebilir. Ör. İnsani yardım.
 • 18. AB 2009 Bütçesinin Dağılımı
 • 19. AB 2009 Bütçesinin Dağılımı Bütçe dağılımı için mutlaka aşağıdaki adrese başvurunuz. http://ec.europa.eu/budget/library/publications /budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf
 • 20. STK’lar için finansman kaynakları Dünya Bankası Fonları
 • 21. Dünya Bankası Fonları Ne tür projelere kaynak aktarır? Dünya Bankası’nın temel amacı yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda örneğin; eğitim, sağlık (AİDS), yolsuzluğun önlenmesi, çok borçlu yoksul ülkelerin borçlarının ödemelerine yardım, çevreyi koruma (biyolojik çeşitlilik) ve insani yardım (yoksullara, elektrik, su ve ulaşım olanağı sağlama). Bunlar az miktarda hibe olarak, çoğunlukla kredi şeklinde kullandırılmaktadır. Kimler yararlanabilir?  Ülkeler üzerinden STK’lar, kişiler ve şirketler.
 • 23. DB’nın STK’lar için Fonları Küçük hibeler programı:  Kadınlar, gençler, farklı etnik yapıdan gelenler, düşük gelirli ve kırsal kesimdeki insanlar gibi tarihi olarak toplumun karar verme mekanizması dışında bırakılan insanları güçlendirme üzerine odaklanmıştır.  Dünya Bankasının ülke ofisi tarafından yönetilir ve yılda bir kez Mart ayı gibi karar verir.  Hibeler genelde 3000-7000 ABD doları arasındadır, ancak 15.000 ABD dolarına kadar da çıkmaktadır. KHP nadiren bir aktivite için önerilen bütçenin yarısından daha fazla fon verir ve bu yüzden Dünya Bankası'nın hibeleri diğer kaynaklardan gelen katılımlar için destekleyici rol oynar.
 • 24. DB’nın STK’lar için Fonları Yaratıcı Kalkınma Fikirleri: Kalkınma ile ilgili fikirlerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde yeni yöntemleri teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir süreçtir. Program yenilikçi fikirlere henüz tohum aşamasındayken fon sağlayarak maliyetleri ve bürokrasiyi minimuma indirmekte ve yaratıcı fikri olan herkese fikirlerini realize etme olanağı tanımaktadır.
 • 25. DB’nın STK’lar için Fonları DB’nın, Türkiye’deki aktif projeleri için aşağıdaki adresteki bilgileri mutlaka okuyunuz. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUN TRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,con tentMDK:21024681~pagePK:141137~piPK:141127 ~theSitePK:455688,00.html
 • 26. STK’lar için finansman kaynakları Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları
 • 27. Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları Birleşmiş Milletler, yan kuruluşları aracılığıyla Binyıl (millenyum) Hedefleri doğrultusunda fon kullandırmaktadır. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları:  Demokratik yönetişim,  Yoksulluğun azaltılması  Çevre ve sürdürülebilir kalkınma
 • 28. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları Demokratik yönetişim konusunda UNDP’nin proje destekleri;  Mali Yerelleşme  Güvenlik Sektörü Gözetimi  Kadınların Siyasi Yaşama Katılımı
 • 29. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları Yoksulluğun azaltılması konusunda UNDP’nin proje destekleri; Politika Önerileri ve Kapasite Geliştirme  İsviçre-BM Fonu Gençlik Projesi (Nisan 2008-Nisan 2010)  GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler (Mart 2008-Mart 2011)  Binyıl Kalkınma Hedefleri  Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı aracılığıyla Türkiye’deki BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi (Aralık 2006-Aralık 2009)  Bölgesel Kalkınma ve KOBİ'ler  Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi (Kasım 2008-Aralık 2010)  Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (Ağustos 2008- Kasım 2010)  Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi  Doğu Anadolu Turizm geliştirme Projesi (2007-2009)  Güney-Güney İşbirliği (Mart 2008-Mart 2011)
 • 30. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları Çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda UNDP’nin proje destekleri;  BTC Küçük Yatırım Fonu (Bio-çeşitlilik Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji)  SIF-2. Etap Etkinlikleri (Mayıs 2007-Nisan 2009)  Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (GEF-SGP) (1993-2010)  İklim değişikliği programı  MDG-F 1680: Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi (Ocak 2008 - Aralık 2010)  PIMS: 1988 Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi (Mayıs 2008-Mart 2011)  Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi: “Her Damla Değer Katar” (Kasım 2006- Kasım 2011)
 • 31. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları Proje uygulama desteği UNDP, ulusal mülkiyet ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde –özellikle finansman yönetimi, istihdam ve projelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi alanlarında– Bakanlıklara destek sağlıyor; bu alanlarda gerekli politika ve prosedürler benimsenmesi için eğitim veriyor.
 • 32. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları Özel sektörle işbirliği i) Binyıl Kalkınma Hedeflerini ileriye taşımak ve ekonomik büyümenin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini teşvik etmek için yoksullar yararına politikaların, özellikle yatırım, ticaret ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme’ler) alanlarında,geliştirilmesi ve uygulanması; ii) Küresel İlkeler’in uygulanması yoluyla, iş ahlakının ve ticari işletmelerde sürdürülebilir gelişmenin güçlendirilmesi; iii) Özellikle hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında çoğul-paydaşlı kalkınma ortaklıklarına aracılık edilmesi; iv) Yoksullar yararına işleyen ticaret politikalarının geliştirilmesi, ve özellikle Türkiye’nin hudut bölgelerinde adil ekonomik kalkınma sağlanması için komşu ülkelerle ortaklıkların planlanması ve uygulanması
 • 33. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları Kalkınma&cinsiyet  BM Ortak Program: Kadın ve Kızların İnsan Haklarını Güçlendirmek ve Korumak (Mart 2006-Aralık 2009)  Kadının Siyaset ve Karar Almaya Katılımının Güçlendirilmesi (Nisan 2008- Mart 2009)
 • 34. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları Bilişim teknolojileri  Dijital Dünyana Beni Dahil Et (Yeni Ufuklar – Aralık 2009)  Türk Bilişim Sektörü Gençlerle Hareketleniyor (Yeni Ufuklar – Aralık 2006)  Daha çok Gence Erişmek için Bilgisayar Eğitimine devam (Yeni Ufuklar – Nisan 2006)  Genç Eğitmenler Yaşıtlarına Bilgisayar Kullanmayı Öğretiyor (Yeni Ufuklar – Ocak 2006)
 • 35. STK’lar için finansman kaynakları Japonya Büyükelçiliği Fonları
 • 36. Japonya Büyükelçiliği Fonları Ne tür projelere kaynak aktarır? Temel sağlık: Sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi vs. Engelli insanlar: Engellilere yönelik üretim merkezleri vb. Kalkınmada kadın: Mesleki eğitim kursları vb. Kamu yararı/diğer dezavantajlı kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri Kapasite geliştirme ve eğitim: Özel tıoplulujklar için kapasite geliştirme eğitimleri vb. Küçük ölçekli afet projeleri
 • 37. Japonya Büyükelçiliği Fonları Ne tür projelere kaynak aktarır? Daha az öncelikli proje konuları: Çevre koruma, içme suyu temini, kanalizasyon, ağaçlandırma, gelir getirici projeler, sulama vb.
 • 38. Japonya Büyükelçiliği Fonları Kimler yararlanabilir?  STK’lar  Belediyeler  Devlet kurumları (STK yoksa)  Bireyler ve şirketler başvuramaz!
 • 39. Japonya Büyükelçiliği Fonları Fon tutarı Proje başına hibe miktarı 10 Milyon Japon Yeni’ni geçemez. (18.400.000 TL) Başvuru zamanı Herhangi bir zaman.
 • 40. AB Gençlik Programı Gençlik Programı Genel Sunumu için aşağıdaki linke ulaşınız! http://www.ua.gov.tr//index.cfm? action=detay&yayinid=916350226101FC842953 86E18FB27B4BD4167
 • 42. Alışverişte neler var?  Proje  Proje döngüsü  Mantıksal Çerçeve  Paydaş analizi  Sorun analizi  Hedef analizi  Strateji analizi
 • 43. Alışverişte neler var?  Faaliyet Planı  Bütçe  İzleme, değerlendirme, denetleme Bütün bunları neden öğreniyoruz?
 • 44. Proje nedir? Proje, net bir şekilde belirlenmiş amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
 • 45. Projede neler olması gerekir?  Net olarak belirlenmiş paydaşlar (hedef grup ve nihai yararlanıcılar da dahil)  Net olarak tanımlanmış koordinasyon, yönetim ve finansal düzenlemeler  İzleme ve değerlendirme sistemi  Projenin yararlarının maliyetini aşacağını gösteren, uygun finansal ve ekonomik analiz
 • 46. Proje ne değildir?  Önceden beri devam eden bir çalışma  Durağan bir organizasyon  Hiyerarşik bir yapı  Birçok ve birbirinden bağımsız amaçlara sahip bir çalışma  Tekrarlanabilir bir çalışma
 • 47. Proje Döngüsü Yönetimi  Projenin yaşam döngüsü içinde yararlanılan yönetim ve karar verme süreçlerini ve projede yer alan temel görevleri, rolleri, sorumlulukları, temel belgeleri ve karar seçeneklerini gösteren bir sistemdir.
 • 48. Proje Döngüsü Yönetimi Analiz Planlama (mantıksal çerçeve) FinansmanUygulama Proje fikrini belirleme İzleme& Değerlendirme
 • 49. Proje Döngüsü Yönetimi Proje fikrini belirleme Dünyanın derdi bizi mi gerdi? Öyleyse, en çok hangisi gerdi? Ennnn! Sorun olan sorunu belirle….
 • 50. Proje Döngüsü Yönetimi Sorunun analiz edilmesi Mevcut durum nedir? Sorunla ilgili taraflar ne düşünüyor? Kim karşı çıkar, kim destekler? Sorunla ve yakın çevresiyle ilgili veriler neler? Veri yoksa, ne yapalım?
 • 51. Proje Döngüsü Yönetimi Projenin planlanması Ne gibi faaliyetler? Hangi kaynakla yapacağız? Ne kadar sürede yapacağız? Kim ya da kimler yapacak? Planlama Mantıksal çerçeve
 • 52. Proje Döngüsü Yönetimi Finansman Projeyi finanse edecek kuruma, onun yayınladığı başvuru formuyla ve uygun formatta başvurulması Projenin kabul edilmesi durumunda finansmanın sağlanması
 • 53. Proje Döngüsü Yönetimi Projenin uygulanması Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi aşaması
 • 54. Proje Döngüsü Yönetimi İzleme ve değerlendirme Proje sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi aşaması Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır (sürdürülebilirlik) Bunun yanında proje faaliyetleriyle yapılan tüm harcamalar finansal denetimden geçer
 • 55. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Ne işe yarar?  Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine  Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya  Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına  Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine;  Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına  Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine
 • 56. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Aşağıdaki konularda detaylı bilgi için www.stgm.org.tr adresindeki Proje Döngüsü Yöenetimi Kitabı’ndan yararlanınız) Analiz aşaması Planlama aşaması 5. Mantıksal çerçeve matrisi 6. Faaliyet planı 7. Bütçe 1. Paydaş analizi 2. Sorun analizi 3. Hedef analizi 4. Strateji analizi
 • 57. Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması Faaliyet planlaması – faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi Bütçe – Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı PLANLAMA AŞAMASIANALİZ AŞAMASI Sorun analizi- paydaşların, ana sorunlarının ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; sorunların farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Hedeflerin analizi - belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin ve araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi – hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri) Alternatifleri Seçme Alternatifleri Seçme Sonuç Çıkarma Sonuç Çıkarma ProjeMantığını Belirleme ProjeMantığını Belirleme Belirlemeve İşlevselleştirme Belirlemeve İşlevselleştirme Belirleme Analiz Belirleme Analiz
 • 58. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Adımları 1. Paydaş Analizi 2. Sorun Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi 5. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 6. Faaliyet Planının Hazırlanması 7. Bütçenin Hazırlanması
 • 59. Kaynakça  http://www.adb.org/NGOs/support-resources.asp  http://www.adb.org/NGOs/funding-private.asp  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOP ICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSMALLGRA NTS/0,,contentMDK:20509242~menuPK:1234402~ pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:952 535~isCURL:Y,00.html  http://sites.google.com/site/oralkaya/  http://www.ua.gov.tr/index.cfm? action=detay&yayinid=916350226101FC84295386 E18FB27B4BD4167&CFID=53218&CFTOKEN=399 96316
 • 60. Kaynakça  http://topics.developmentgateway.org/ngo/faq/show FaqItems.do~faqId=141418  World Bank, Nongovernmental organizations and civil society/overview, http://wbln0018.worldbank.org/essd/essd.nsf/NGOs/ home  UNESCO, Encyclopedia. Article 1.44.3.7  Millo, Yiftach, NGO Oorganizational Development (Course notes), Weitz-Center, Rehovot, Israel, 2004
 • 61. Kaynakça  2009 AB Bütçesi, http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERN AL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURK ISHEXTN/0,,contentMDK:21024681~pageP K:141137~piPK:141127~theSitePK:455688, 00.html