Sociolinguistica

Sociolingïstica de 2n Batx

SOCIOLINGÜÍSTICA
1. Concepte
2. Llengües majoritàries, minoritàries i minoritzades
3. Llengües en contacte
4. Bilingüisme: definició i tipus (individual, territorial i social)
LA mitificació del bilingüisme: Tòpics i prejudicis lingüístics, concepte de bilingüe i bilingüista.
5. Diglòssia
6. Conflicte lingüístic (minorització, substitució lingüística normalització)
7. Normalització lingüística i normativització
LA PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I ELS PROCESSOS DE NORMALITZACIO
8. Domini linguistic
9. Dialectes del català Els dialectes geogràfics del català
10. Actituds lingüístiques
11. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana
1. LA SOCIOLINGÜÍSTICA
Modernament s'ha acceptat la divisió entre els elements interns i externs del llenguatge. Dels primers s'ocupa la
gramàtica i la lingüística; dels segons: la sociolingüística.
La sociolingüística és una disciplina que s'encarrega d'estudiar les condicions d'existència d'una llengua. Analitza
l'ús linguistic tot relacionant-lo amb la realitat objectiva on es realitza, en el seu context social. Les relacions entre
l'estructura d'una llengua i el medi sociocultural on es practica i existeix són l'objecte de les seves investigacions.
Es tracta, en definitiva, de tenir clar els àmbits d'ús d'una llengua, el territori on es practica, les varietats
lingüístiques més usades, la categoria (social, ideològica, edat, professió, sexe...) dels seus parlants, els temes
que es tracten, el context en què es realitzen les comunicacions, les intencions i la manera (quin mitjà: oral,
escrit...) dels qui practiquen la comunicació; en suma, totes les variables sociolingüísticas que intervenen en el
procés comunicatiu.
2. Llengües majoritàries, minoritàries i minoritzades
Parlar de llengües minoritàries suposa un criteri quantitatiu: El nombre de parlants. En aquest sentit, caldria
posar-se d'acord amb quin nombre considerem una llengua minoritaria o majoritària.
Al mon hi ha unes 6 mil llegües i només unes 15 o 20 son utilitzades per més de 50 milions de parlants.
El concepte de la llengua minoritària és totalment arbitrària, sovint arriba un perjudici linguistic. També, encara que
es un concepte quantitatiu i sense connotacions negatives, s’utilitza de vegades per a restringir els drets d’una
comunitat lingüística.
A europa, poques llengües pasen dels milions de parlants (Suec vulgar, català…) i més de 5 milions (lituà, eslovè i
norueg).
Llengua minoritzada, en canvi, es aquella que pateix la interposicion d’una a altra llengua i està immersa en un
procés de retrocés en els seus usos dins de la pròpia comunitat lingüística. Tots els seus parlants, es veuen
obligats a practicar el bilingüisme, ja que la llengua propia es insuficient per a satisfacer totes les seves necessitats
comunicatives.
Llengües minoritzades són: Català, pretó, occità, basc, gallec, sardenya, cors, caló, etc.
LLENGÜES EN CONTACTE
Un dels aspectes que més ha interessat, i interessa, a la sociolingüística és el de les llengües en contacte. Tots
sabem que les diferents comunitats lingüístiques no viuen mai completament aïllades, sinó que per unes raons o
per altres (a causa dels estudis, de les relacions amb altres comunitats lingüístiques, o per imposicions polítiques o
culturals..., els sistemes lingüístics de cada comunitat entren en contacte amb els de les altres. Evidentment,
aquest contacte provocarà casos d'interferències a tots els nivells, sobretot quan es tracta de dues comunitats
pròximes en què una, amb més mitjans i poder, intenta imposar la seva Llengua a l'altra.
4. Bilingüisme
: definició i tipus (individual, territorial i social) LA mitificació del bilingüisme: Tòpics i prejudicis lingüístics, concepte de bilingüe i bilingüista.
MONOLINGÜISME, BILINGÜISME, PLURILINGÜISME
Les comunitats lingüístiques viuen en contacte directe, el coneixement d’altres llengües posibilita la
intercomunicació dels pobles. conèixer una altra llengua és un fet relativament normal.
El monolingüisme es una situació cada vegada més estranya. El monolingüisme estatal, més encara sovint
s’explica que a europa només albania, Irlanda; portugal tenen una sola comunitat lingüística, pero en el cas de
portugal es dubtós, ja que té zones de parla lleonesa.
A espanya, més del 40 % de la població viu en comunitats lingüístiques. No hem de confondre el monolingüisme
estatal amb l’exhortacio d’una sola llengua.
bilingüisme
En una comunitat, on viuen dues o més llengües, sovint es produeix una situació de bilingüisme.
No podem definir el bilingüisme d’una manera taxativa(tancada) : però podem dir que és la pràctica d’usar dues
llengües alternadament. Podem parlar de diferents tipus de bilingüisme: social, territorial i individual.
1. Bilingüisme individual: una persona que parla dues llengües. hi ha de 4 tipus.
a. Bilingüisme passiu vs bilingüisme actiu: el parlant coneix 2 llengües pero no utilitza gairebé
mai(passiu); empra les dues llengües alternativament(actiu)
b. Bilinguisme simetric vs bilinguisme asimetric
simetric:és quan el parlant domina per igual les llengües en tots l’ambits d’us/ asimetric: el contrari
de simetric.
c. Bilingüisme instrumental: l’individu aprèn una llengua per raons laborals o econòmiques.
d. Bilingüisme integratiu: es quan un parlant aprèn una llengua fins fer-se bilingue per integrarse a un
grup.
2. Bilingüisme social: es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius censers d’una
societat, en aquest cas, els parlants d’una llengua es veuen obligats a conèixer tots una mateixa llengua.
Aquest cas es coneix com bilingüisme unidireccional.
Diferents sociolinguistics com Aracil i Ninyales han denunciat el mite del bilingüisme, en aquest cas, es defensa el
bilingüisme com una situació perfecta, una situació sense conflicte ni problemes.
Els defensors dels bilingüisme s’anomenen bilingüistes i moltes vegades son tranmissors d’una geologia politica
que defensa el bilingüisme, quan en realitat ells mateixos son monolingües.
3. Bilingüisme territorial: es dóna quan en un país trobem geogràficament ben delimitades les comunitats
lingüístiques. cada una de elles disposa d’una sola llengua pròpia, per exemple: Belgica on al nord es
parla Orlandes i al sur Francés; i la capital Brusseles, es bilingüe. A suïssa en cada canto parlen Aleman,
retoromànic, francès i italia.
5. DIGLÒSSIA
El terme diglòssia s'ha generalitzat i s'utilitza per explicar la duplicitat de funcions de dues llengües diferents (en
contacte i en conflicte), basada en la desigualtat social de condicions. Així, existeix una llengua A què és la que
s'utilitza com a vehicle en els àmbits d'ús formals i escrits i en l'àmbit educatiu (de cultura, dels mitjans de
comunicació, de l'administració...). I una llengua B considerada per la majoria de parlants com a inferior o baixa i
que només s'usa en els nivells familiars o col·loquials. El concepte de diglòssia també ha estat sotmès a algunes
revisions, però encara continua sent aprofitable, sobretot, perquè és capaç d'explicar les diferents funcions que
realitzen les llengües en contacte. L'aplicació del compte a la situació valenciana, almenys fins fa unes dècades,
és ben evident.
6. CONFLICTE LINGÜÍSTIC
Al llarg de tota la història de la nostra llengua, hem vist que el contacte amb altres llengües ha estat una constant
de sempre. Aquest contacte, moltes vegades, ha estat simplement administratiu (amb l'aragonés), d'altres
estrictament literari (amb l'occità, quan els trobadors utilitzaven aquesta llengua com a vehicle d'expressió de les
seves composicions), però a partir dels segles XVI i XVII el contacte de la nostra llengua amb les seves veïnes
(francès i castellà) ha provocat situacions de pèrdua d'àmbits d'ús de la nostra llengua.
Segons Badia, un conflicte lingüístic és la situació en què, dins un mateix territori, la llengua natural i espontània
conviu amb la que té el poder. Hi ha tres factors que determinen el conflicte lingüístic: en primer Lloc,
l'ensenyament i els mitjans de comunicació, en segon lloc, la immigració i, finalment, la creació, la recerca i l'alta
cultura. Aquesta situació de conflicte lingüístic només es pot resoldre de dues formes:
● La substitució lingüística: l'extinció de la llengua més dèbil en conflicte.
● La normalització lingüística: que la llengua de la comunitat recupere tots els àmbits d'ús.
L'èxit de la normalització depèn en gran part de factors extralingüístics.
Cal no confondre substitució amb assimilació. Aquest és un procés típic de les migracions. Un grup d'immigrants
en un país es veu obligat, pel pes demogràfic, cultural, social i polític del país receptor, a assimilar-se més tard o
més d'hora a l'idioma i a la cultura pròpies d'aquell pais.
7. Normalització lingüística i normativització
LA PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I ELS PROCESSOS DE NORMALITZACIO
La Normalització Lingüística : Política lingüística i planificació lingüística.
la Normalització Lingüística és un procés de cohesió de la comunitat lingüística que té com a objectiu la
recuperació dels àmbits d'ús i el nombre de parlants d'una llengua i lluitar contra la seva desaparició: La
normalització lingüística incideix en els aspectes següents:
1. La llengua que es vol normalitzar necessita unes normes d’us i una varietat estàndard.
2. Creació de lleis en favor del seu ús
3. Augmentar el seu prestigi.
Cada procés de normalització lingüística genera el seu model particular d’acord amb determinats factors socials:
Cohesió del grup, conciencia linguistica, un marc legal i moviments sociopolítics. segons la intensitat en la
implantació del procés del conflicte lingüístic. La normalització lingüística necessita tindrà major o menor
possibilitats d'èxit.
La normalització lingüística necessita d’una correcta política lingüística que es l’activitat que desenvolupa un
govern sobre l'ús de llengües. Les intervencions dels poders públics sobre la llengua al llarg de l’historia han estat
freqüents.
La política lingüística necessita una correcta planificacio: Per tant d’una anàlisi de la situació inicial, que es
consideren satisfactorias, es plantegen els objectius que es volen aconseguir.
D’altra banda, existeix la contraplanificacio que es el conjunt de mesures polítiques destinades a dificultar la
normalització lingüística.
Una política lingüística no será efectiva si no hi ha un suport de la societat.
Exemple de política lingüística espanyola es la constitución aprovada l’any 1978 en la qual, l’article 3 especifica
que la llengua oficial de l’estat espanyol, la qual, esté el dret i el deure de conèixer és el castellà(espanyol) i el
mateix article 3 assenyala que les comunitats autóctonas de Galicia, Catalunya, Illes Balears, Comunitat
Valenciana, País Basc i Navarra tenen el dret de tenir la cooficialitat de tenir la seva propia llengua.
Un altre exemple significatiu es la resurrecció de la llengua hebrea, la qual, després d'haver estat regalada davant
17 segles va ser normalitzada, normativitzada i constituïda com a llengua d’estat a Israel.
Avui en dia, l’hebreu es la llengua tradicional de l’estat d’israel, tot i que tambe son presents l’angles, l’arab i altres
llengues
En conclusió, podem dir que la majoria d’estats una política lingüística que només reconeix una sola llengua oficial.
Exemple: França, Irlanda, Estats Units, Marroc, Portugal, Turquia i els ciutadans que parlen un altre llengua no
tenen cap dret lingüístic, també hi ha alguns estats com suïssa on tots el seus parlants tenen garantits el 100% del
drets lingüístics.
Un altre cas de democracia en la planificació lingüística és el cas de Finlàndia on tant els parlants suecs (10% de
la població) també tenen els seus drets garantits al seu país. A l’estat espanyol moltes veus demanen per una
reforma de la constitució, per tal que, l’estat espanyol, no reconeix les quatre llengües com a oficials.
La normativització constitueix l'aspecte exclusivament lingüístic del problema. Implica la fixació elaborada per
filòlegs i tècnics- d'un codi lingüístic concret, raó per la qual també és coneguda sota el nom de codificació
lingüística. L'existència d'una norma codificada comunament acceptada, procés de fragmentación dialectal que,
com sabem, pot actuar -i de fet actua- com a fre en constitueix una de les possibles estratègies encaminades a
aconseguir la substitució lingüística.
8. DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ. PRINCIPALS DIALECTES
1. El català oriental i el occidental
2. Dialectes constitutius i consecutius
3. Els dialectes orientals
a. Català central
b. d
c. Rossellonès o català septentrional
4. Els dialectes
a. Català nord-occidental
b. Valencia
5. Conclusions
Introducció
Anomenem domini lingüístic català al territori d’uns 10 milions de persones repartides entre espanya, frança, italia i
andorra.
El català és la llengua oficial d’andorra i cooficial de tres comunitats autònomes: balears, comunitat valenciana i
catalunya. també es parla a la franja de ponent (província d'aragó), a la petita regió del caixell a murcia al
departament dels pirineus orientals de frança i a l’alguer (Sardenya)
1.
La llengua catalana presenta una varietat geogràfica agrupada en dos llocs: el català oriental i català occidental.
2.
Els dialectes constitutius formats per l'evolució del llatí català
Els dialectes consecutius son aquells originat entre el segle X són: Valencia…
Els dialectes orientals el territori compren la zona est principal de catalunya nord, IB i l’ Alguer. es divideix en
subdial: el cent el Bal, el rosse i l'alguerès.
El dialectes occidentals compren la part occidental del principat de catalunya, comarques, franja Aragó.
Per completar aquests 5 punts hem de llegir el dossier els trats distintius dels dialectes remarcant la diferència
entre català oriental i català occidental
9. Dialectes del català Els dialectes geogràfics del català
Anomenem dialecte a cadascuna de les variants geogràfiques d'una llengua. Amb aquest terme es fa referència a
la manera de parlar de les persones que viuen o provenen d'una zona geogràfica determinada.
Els parlants dels dialectes d'una mateixa llengua es poden entendre, malgrat que els diferents dialectes d'una
llengua poden arribar a presentar força diferències (vegeu el cas d'Itàlia, per exemple).
El conjunt de territoris en els quals es parla una llengua s'anomena domini lingüístic. En el cas del català, es tracta
de 4 estats diferents: Espanya, Andorra, França i Itàlia.
Podem distingir dos grans àmbits dins del domini lingüístic català. L’origen d’aquesta classificació es troba en la
tasca que va realitzar Manuel Milà i Fontanals, el qual al segle XIX va establir uns trets distintius entre aquests dos
grans blocs:
1.Bloc oriental
2. Bloc occidental
Aquests dos blocs estan separats per una línia vertical imaginària que rep el nom d'isoglossa que separa les dues
àrees geogràfiques que es distingeixen per algun tret característic com ara el sistema vocàlic, amb la morfologia i
el lèxic.
La variant oriental cobreix els territoris de la Catalunya Nord, les comarques gironines i barcelonines, la part
oriental de les comarques tarragonines, les illes Balears i la ciutat sarda de l’Alguer.En canvi, la variant occidental
afecta a les valls d’Andorra, la zona oriental d’Aragó, les comarques lleidatanes, la part occidental de les
comarques tarragonines, el País Valencià i una zona de 300 km² a Múrcia anomenada El Carxe.
És fonamental tenir present que les fronteres entre dialectes no són estrictes, sinó que entre l'un i l'altre hi ha una
zona en què conviuen alguns trets dels dos dialectes. Aquests territoris reben el nom de zones de transició.
Tal com podeu observar al mapa de sobre, el català oriental com l'occidental inclouen diversos dialectes. A més a
més dels dialectes que veureu a la taula següent, cada varietat també inclou subdialectes
Actituds lingüístiques
Predisposició a valorar favorablement o desfavorablement un idioma o varietat lingüística i actuar en
conseqüència. Les actituds lingüístiques són d’índole psicològica i/o ideològica i es refereixen als objectius
(prejudicis, concepcions,...) que se li suposen a una llengua i que en determinen l’ús i el prestigi.
11. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana
En els últims anys desde la fi del franquisme i de les seves seqüeles s’ha millorat molt la presencia de la llengua
catalana en àmbits públics i formals. També a augmentat el nombre de ciutadans que enten, sap parlar, llegir i
escriure el català. Pero tanmateix cada vegada es percep que el catala s’empra meny en les relacions
interpersonals, la gent tendeix més a parlar més en castellà, sobretot si entre un grup de gent hi ha almenys una
persona que parla castella.
Aquest fenomen es coneix com a deferència lingüística. Alhora, apareix també el fenomen anomenat llatinització
del la llengua: es coneix mes per què s’estudia més i guanya prestigi pero s’empra poc o més poc com va passar
amb el llatí a l'època de l'evolució del llatí vulgar.
La situació del català és molt desigual entre els diferents territoris, recordem que la máxima legislación en materia
lingüística es la constitució espanyola de l'article 3. A mes a mes de l'article tercer de la constitució espanyola cada
comunitat autònoma legisla autonomament la seva propia llengua.
En el cas de les Illes Balears l’estatut d’autonomia de la comunitat de les Illes Balears i la llei de normalització
lingüística de 1983. Garanteixen el coneixement l'ús de la llengua catalana a les illes Balears i pitiüses.
D’altra banda, fem un repàs d’altres territoris:
1. Andorra: El català és l'única llengua oficial pero les condicions polítiques del principat la converteixen en
un mini estat totalment dependent de França i Espanya. És per això, que els ciutadans Andorrans empren
castella i Frances en molts àmbits d'ús, tant interpersonals com formal en molts àmbits d'ús.
2. Comunitat Valenciana: tot i que, el conflicte lingüístic entre castella i català es patent, el govern de la
generalitat valenciana, depèn del color que sigui, afavoreix mes o menys la llengua sovint per raons
electoralistes. La llengua, es polititza i es cavall de batalla per guanyar eleccions.
Hi ha una diferència molt gran entre el nord i el sud ; i entre ciutats i pobles. La comunitat Valenciana té un
problema d’identitat lingüística (el nom català o Valencià) i desavantatge pel que fa al seu bilingüisme
territorial. Finalment, la transmissió generacional del català es va a poc a poc minimitzant.
Ales ciutats: Alacamt, Valncia, Castello, Elche. El Valencia, esta en clara recessió, en canvi als pobles i
ciutats petites, la llengua es manté petita. L’escola es el garant del coneixement de la llengua per tothom
pero l'ús social es preferentment castellanitzat
La xarxa de mitjans de comunicació en la llengua pròpia és molt minoritaria i no es garanteix el
coneixement de la llengua del funcionariat public.
3. Illes Balears: la situació a cada illa és molt diferent, a Eivissa els índex de catalanoparlants son mes
baixos, sobretot entre la població jove. A majorca, he ha hagut també, molta pressió demogràfica. El mon
del turisme ha propiciat altres llengües que la catalana, motor d'expansió economica. El castellà, l'anglès i
l’alemany, sobretot, han ocupat àmbits linguistics que fins ara ven del català. A majorca hi ha
lingüísticament diferències entre ciutats i part forana. Menorca té els índex de catalanoparlants més alts,
no hi ha hagut tanta pressió demogràfica ni turistica.
4. Catalunya Nord (Rosselló): La situacio del catala esta en total recessió. Com que no és llengua oficial, no
te recolzament polític ni gairebé social. El catala esta molt interferit pel frances.
A les escoles, tants sols es una optativa i la presència de mitjans de comunicació es minoritaria.
a. L’alguer (ciutat): La situació és encara pitjor que a catalunya nord, front al català trobem el sard i
italia. a l’alguer la llengua catalana està fortament italianizada i gairebé s’ha aturat la transmissió
generacional.
5. Franja de Ponent: Les localitats aragoneses limítrofs, a catalunya tenen un altissim percentatge de
catalanoparlants, pero el fet de no ser reconeguda com a llengua oficial fan que el català gaudeixi de molt
poc prestigi. Hi ha una clara situació de DIGLÒSSIA i abandonament institucional.
6. Catalunya: és des del s. XIX el motor de la llengua i cultura que compartim a tot el domini lingüístic: De
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
Des de l’any 1995 quan es va provocar la llei de normalització lingüística amb les remarques sobre les
intervencions en política lingüística i més tard, amb l'aprovació del nou estatut d’autonomia l’any 2006 la
llei de política lingüística íntegrament vigent amb una defensa planificada dels drets de la comunitat
lingüística catalana que varen ser alarmats després de la mort de Franco l’any 1975.
El model de Política lingüística a catalunya, és per tant, un model que respecta les tres llengües oficials
(Català, Castellà i Aranès), un model que vol prestigiar la llengua dins europa i finalment, un model que es
basa en els següents factors:
● La legislació en favor del prestigi social de la llengua catalana
● Un sistema d'escolarització que abarca totes les etapes en el qual es promou la immersió
lingüística.
● Un reconeixement de la llengua catalana en els àmbits públics i formals: Justicia, sanitat, mitjans
de comunicació, seguretat social, funcionariat, alt funcionariat, etc
REMARQUES ESPECIALS
1. El futur de la llengua catalana. El català no es parla en un territori homogeni, no és llengua d’un gran estat
i tampoc no té cap exèrcit que li doni suport pero el manteniment de la transmissió intergeneracional, el
seu ús a les institucions públiques i la seva projecció a l’economia i a internet fan del català una llengua
viva, almenys a mitjà termini. Tanmateix, la diversificació territorial de la llengua catalana fa difícil fer una
previsió unitaria.
Conclusió
Comptat i debatut, i parafrasejant el gran sociolingüista Jesús Tuson em d’emprar la llengua i les llengües, per què
fomenten la convivència més enllà de la tolerancia indiferent perque son realitats verbals que conjuguen plurals
irrepetibles. No poden imaginar un mon sense paraules, un univers emmutit.

Recommandé

Solucions selectivitat socioling par
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingjoanpol
8.6K vues7 diapositives
Bateria de qüestions sociolingüístiques par
Bateria de qüestions sociolingüístiquesBateria de qüestions sociolingüístiques
Bateria de qüestions sociolingüístiquesmarclia
7.6K vues49 diapositives
Sociolingüística par
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüísticajoanpol
2.7K vues30 diapositives
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia par
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiaConflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiammaso
10K vues11 diapositives
Sociolinguistica 4 eso par
Sociolinguistica 4 esoSociolinguistica 4 eso
Sociolinguistica 4 esojoanpol
5.2K vues75 diapositives
Conflicte lingüístic par
Conflicte lingüísticConflicte lingüístic
Conflicte lingüísticSílvia Montals
11.7K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Llengues contacte par
Llengues contacteLlengues contacte
Llengues contacteesther_montesinos
2.2K vues35 diapositives
BilingüIsme par
BilingüIsmeBilingüIsme
BilingüIsmealbert
1.4K vues9 diapositives
Llengües en contacte par
Llengües en contacteLlengües en contacte
Llengües en contacteDolors Taulats
2.5K vues11 diapositives
Bilingüisme i diglòssia par
Bilingüisme i diglòssiaBilingüisme i diglòssia
Bilingüisme i diglòssiajudithrodriguezrubio
5.2K vues4 diapositives
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat par
Dossier de Sociolingüística per a BatxilleratDossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a Batxilleratmasocias
24.9K vues10 diapositives
Dos Redaccions Sociolinguistica09 par
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Antonia Mulet
3.3K vues3 diapositives

Tendances(20)

BilingüIsme par albert
BilingüIsmeBilingüIsme
BilingüIsme
albert1.4K vues
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat par masocias
Dossier de Sociolingüística per a BatxilleratDossier de Sociolingüística per a Batxillerat
Dossier de Sociolingüística per a Batxillerat
masocias24.9K vues
Dos Redaccions Sociolinguistica09 par Antonia Mulet
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Antonia Mulet3.3K vues
Sociolinguística t iv 2n bat. par pmlluesma
Sociolinguística t iv 2n bat.Sociolinguística t iv 2n bat.
Sociolinguística t iv 2n bat.
pmlluesma640 vues
SocIOLINGÜÍSTICA - varietats i registres teoria par joanpol
SocIOLINGÜÍSTICA -  varietats i registres teoriaSocIOLINGÜÍSTICA -  varietats i registres teoria
SocIOLINGÜÍSTICA - varietats i registres teoria
joanpol403 vues
Situació actual del Català par Jordi Pipó
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
Jordi Pipó22.5K vues
Ppt sociolingüística, marina calero par emparvidal
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
emparvidal645 vues
Sociolingüística par PauTB2
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüística
PauTB21.9K vues
Formació històrica lèxic i variació lingüística par annaasiscar
Formació històrica lèxic i variació lingüísticaFormació històrica lèxic i variació lingüística
Formació històrica lèxic i variació lingüística
annaasiscar7.4K vues
Teoria sociolingüística ii blog par joanpol
Teoria sociolingüística ii  blogTeoria sociolingüística ii  blog
Teoria sociolingüística ii blog
joanpol1.3K vues
DiglòSsia par albert
DiglòSsiaDiglòSsia
DiglòSsia
albert966 vues
L’ús de les llengües al centre escolar: el PNL par marclia
L’ús de les llengües al centre escolar: el PNLL’ús de les llengües al centre escolar: el PNL
L’ús de les llengües al centre escolar: el PNL
marclia714 vues
Sociolingüística i multiculturalitat par xanvi
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitat
xanvi434 vues
Diversitat i variació lingüística par manules
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
manules731 vues
Biliui par albert
BiliuiBiliui
Biliui
albert313 vues

Similaire à Sociolinguistica

Ppt sociolingüística, marina calero par
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroemparvidal
650 vues20 diapositives
Diversitat i variació lingüística par
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticamanules
471 vues10 diapositives
Dret a parlar par
Dret a parlarDret a parlar
Dret a parlarMartaIbiza
629 vues13 diapositives
Diversitat lingüística par
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüísticaAntoni Martínez
3.2K vues16 diapositives
Diversitat lingüística par
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüísticaSílvia Montals
11.3K vues17 diapositives
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal par
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
4.4K vues86 diapositives

Similaire à Sociolinguistica(18)

Ppt sociolingüística, marina calero par emparvidal
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
emparvidal650 vues
Diversitat i variació lingüística par manules
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
manules471 vues
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal par Nombre Apellidos
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Nombre Apellidos4.4K vues
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal par Nombre Apellidos
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Nombre Apellidos1.2K vues
Les llengües a Europa 2 par torrascat
Les llengües a Europa 2Les llengües a Europa 2
Les llengües a Europa 2
torrascat942 vues
Aprendre llengües, comprendre cultures par Any
Aprendre llengües, comprendre culturesAprendre llengües, comprendre cultures
Aprendre llengües, comprendre cultures
Any540 vues
Catala Pwp 2003 par feradu46
Catala Pwp 2003Catala Pwp 2003
Catala Pwp 2003
feradu46160 vues
La variació lingüística. Llengua catalana par Maies Llorca
La variació lingüística. Llengua catalanaLa variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalana
Maies Llorca2.8K vues
SociolingüíStica par albert
SociolingüíSticaSociolingüíStica
SociolingüíStica
albert538 vues
La llengua, fet social II par torrascat
La llengua, fet social IILa llengua, fet social II
La llengua, fet social II
torrascat1.4K vues
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tuson par joanpol
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús TusonQüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tuson
Qüestionari Una imatge no val més que mil paraules de Jesús Tuson
joanpol3.6K vues
Llengua en contacte par INTEF
Llengua en contacteLlengua en contacte
Llengua en contacte
INTEF1.4K vues

Sociolinguistica

  • 1. SOCIOLINGÜÍSTICA 1. Concepte 2. Llengües majoritàries, minoritàries i minoritzades 3. Llengües en contacte 4. Bilingüisme: definició i tipus (individual, territorial i social) LA mitificació del bilingüisme: Tòpics i prejudicis lingüístics, concepte de bilingüe i bilingüista. 5. Diglòssia 6. Conflicte lingüístic (minorització, substitució lingüística normalització) 7. Normalització lingüística i normativització LA PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I ELS PROCESSOS DE NORMALITZACIO 8. Domini linguistic 9. Dialectes del català Els dialectes geogràfics del català 10. Actituds lingüístiques 11. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana 1. LA SOCIOLINGÜÍSTICA Modernament s'ha acceptat la divisió entre els elements interns i externs del llenguatge. Dels primers s'ocupa la gramàtica i la lingüística; dels segons: la sociolingüística. La sociolingüística és una disciplina que s'encarrega d'estudiar les condicions d'existència d'una llengua. Analitza l'ús linguistic tot relacionant-lo amb la realitat objectiva on es realitza, en el seu context social. Les relacions entre l'estructura d'una llengua i el medi sociocultural on es practica i existeix són l'objecte de les seves investigacions. Es tracta, en definitiva, de tenir clar els àmbits d'ús d'una llengua, el territori on es practica, les varietats lingüístiques més usades, la categoria (social, ideològica, edat, professió, sexe...) dels seus parlants, els temes que es tracten, el context en què es realitzen les comunicacions, les intencions i la manera (quin mitjà: oral, escrit...) dels qui practiquen la comunicació; en suma, totes les variables sociolingüísticas que intervenen en el procés comunicatiu. 2. Llengües majoritàries, minoritàries i minoritzades Parlar de llengües minoritàries suposa un criteri quantitatiu: El nombre de parlants. En aquest sentit, caldria posar-se d'acord amb quin nombre considerem una llengua minoritaria o majoritària. Al mon hi ha unes 6 mil llegües i només unes 15 o 20 son utilitzades per més de 50 milions de parlants. El concepte de la llengua minoritària és totalment arbitrària, sovint arriba un perjudici linguistic. També, encara que es un concepte quantitatiu i sense connotacions negatives, s’utilitza de vegades per a restringir els drets d’una comunitat lingüística. A europa, poques llengües pasen dels milions de parlants (Suec vulgar, català…) i més de 5 milions (lituà, eslovè i norueg). Llengua minoritzada, en canvi, es aquella que pateix la interposicion d’una a altra llengua i està immersa en un procés de retrocés en els seus usos dins de la pròpia comunitat lingüística. Tots els seus parlants, es veuen obligats a practicar el bilingüisme, ja que la llengua propia es insuficient per a satisfacer totes les seves necessitats comunicatives. Llengües minoritzades són: Català, pretó, occità, basc, gallec, sardenya, cors, caló, etc. LLENGÜES EN CONTACTE Un dels aspectes que més ha interessat, i interessa, a la sociolingüística és el de les llengües en contacte. Tots sabem que les diferents comunitats lingüístiques no viuen mai completament aïllades, sinó que per unes raons o per altres (a causa dels estudis, de les relacions amb altres comunitats lingüístiques, o per imposicions polítiques o culturals..., els sistemes lingüístics de cada comunitat entren en contacte amb els de les altres. Evidentment, aquest contacte provocarà casos d'interferències a tots els nivells, sobretot quan es tracta de dues comunitats pròximes en què una, amb més mitjans i poder, intenta imposar la seva Llengua a l'altra.
  • 2. 4. Bilingüisme : definició i tipus (individual, territorial i social) LA mitificació del bilingüisme: Tòpics i prejudicis lingüístics, concepte de bilingüe i bilingüista. MONOLINGÜISME, BILINGÜISME, PLURILINGÜISME Les comunitats lingüístiques viuen en contacte directe, el coneixement d’altres llengües posibilita la intercomunicació dels pobles. conèixer una altra llengua és un fet relativament normal. El monolingüisme es una situació cada vegada més estranya. El monolingüisme estatal, més encara sovint s’explica que a europa només albania, Irlanda; portugal tenen una sola comunitat lingüística, pero en el cas de portugal es dubtós, ja que té zones de parla lleonesa. A espanya, més del 40 % de la població viu en comunitats lingüístiques. No hem de confondre el monolingüisme estatal amb l’exhortacio d’una sola llengua. bilingüisme En una comunitat, on viuen dues o més llengües, sovint es produeix una situació de bilingüisme. No podem definir el bilingüisme d’una manera taxativa(tancada) : però podem dir que és la pràctica d’usar dues llengües alternadament. Podem parlar de diferents tipus de bilingüisme: social, territorial i individual. 1. Bilingüisme individual: una persona que parla dues llengües. hi ha de 4 tipus. a. Bilingüisme passiu vs bilingüisme actiu: el parlant coneix 2 llengües pero no utilitza gairebé mai(passiu); empra les dues llengües alternativament(actiu) b. Bilinguisme simetric vs bilinguisme asimetric simetric:és quan el parlant domina per igual les llengües en tots l’ambits d’us/ asimetric: el contrari de simetric. c. Bilingüisme instrumental: l’individu aprèn una llengua per raons laborals o econòmiques. d. Bilingüisme integratiu: es quan un parlant aprèn una llengua fins fer-se bilingue per integrarse a un grup. 2. Bilingüisme social: es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius censers d’una societat, en aquest cas, els parlants d’una llengua es veuen obligats a conèixer tots una mateixa llengua. Aquest cas es coneix com bilingüisme unidireccional. Diferents sociolinguistics com Aracil i Ninyales han denunciat el mite del bilingüisme, en aquest cas, es defensa el bilingüisme com una situació perfecta, una situació sense conflicte ni problemes. Els defensors dels bilingüisme s’anomenen bilingüistes i moltes vegades son tranmissors d’una geologia politica que defensa el bilingüisme, quan en realitat ells mateixos son monolingües. 3. Bilingüisme territorial: es dóna quan en un país trobem geogràficament ben delimitades les comunitats lingüístiques. cada una de elles disposa d’una sola llengua pròpia, per exemple: Belgica on al nord es parla Orlandes i al sur Francés; i la capital Brusseles, es bilingüe. A suïssa en cada canto parlen Aleman, retoromànic, francès i italia. 5. DIGLÒSSIA El terme diglòssia s'ha generalitzat i s'utilitza per explicar la duplicitat de funcions de dues llengües diferents (en contacte i en conflicte), basada en la desigualtat social de condicions. Així, existeix una llengua A què és la que s'utilitza com a vehicle en els àmbits d'ús formals i escrits i en l'àmbit educatiu (de cultura, dels mitjans de comunicació, de l'administració...). I una llengua B considerada per la majoria de parlants com a inferior o baixa i que només s'usa en els nivells familiars o col·loquials. El concepte de diglòssia també ha estat sotmès a algunes revisions, però encara continua sent aprofitable, sobretot, perquè és capaç d'explicar les diferents funcions que realitzen les llengües en contacte. L'aplicació del compte a la situació valenciana, almenys fins fa unes dècades, és ben evident. 6. CONFLICTE LINGÜÍSTIC Al llarg de tota la història de la nostra llengua, hem vist que el contacte amb altres llengües ha estat una constant de sempre. Aquest contacte, moltes vegades, ha estat simplement administratiu (amb l'aragonés), d'altres estrictament literari (amb l'occità, quan els trobadors utilitzaven aquesta llengua com a vehicle d'expressió de les seves composicions), però a partir dels segles XVI i XVII el contacte de la nostra llengua amb les seves veïnes (francès i castellà) ha provocat situacions de pèrdua d'àmbits d'ús de la nostra llengua. Segons Badia, un conflicte lingüístic és la situació en què, dins un mateix territori, la llengua natural i espontània conviu amb la que té el poder. Hi ha tres factors que determinen el conflicte lingüístic: en primer Lloc,
  • 3. l'ensenyament i els mitjans de comunicació, en segon lloc, la immigració i, finalment, la creació, la recerca i l'alta cultura. Aquesta situació de conflicte lingüístic només es pot resoldre de dues formes: ● La substitució lingüística: l'extinció de la llengua més dèbil en conflicte. ● La normalització lingüística: que la llengua de la comunitat recupere tots els àmbits d'ús. L'èxit de la normalització depèn en gran part de factors extralingüístics. Cal no confondre substitució amb assimilació. Aquest és un procés típic de les migracions. Un grup d'immigrants en un país es veu obligat, pel pes demogràfic, cultural, social i polític del país receptor, a assimilar-se més tard o més d'hora a l'idioma i a la cultura pròpies d'aquell pais. 7. Normalització lingüística i normativització LA PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I ELS PROCESSOS DE NORMALITZACIO La Normalització Lingüística : Política lingüística i planificació lingüística. la Normalització Lingüística és un procés de cohesió de la comunitat lingüística que té com a objectiu la recuperació dels àmbits d'ús i el nombre de parlants d'una llengua i lluitar contra la seva desaparició: La normalització lingüística incideix en els aspectes següents: 1. La llengua que es vol normalitzar necessita unes normes d’us i una varietat estàndard. 2. Creació de lleis en favor del seu ús 3. Augmentar el seu prestigi. Cada procés de normalització lingüística genera el seu model particular d’acord amb determinats factors socials: Cohesió del grup, conciencia linguistica, un marc legal i moviments sociopolítics. segons la intensitat en la implantació del procés del conflicte lingüístic. La normalització lingüística necessita tindrà major o menor possibilitats d'èxit. La normalització lingüística necessita d’una correcta política lingüística que es l’activitat que desenvolupa un govern sobre l'ús de llengües. Les intervencions dels poders públics sobre la llengua al llarg de l’historia han estat freqüents. La política lingüística necessita una correcta planificacio: Per tant d’una anàlisi de la situació inicial, que es consideren satisfactorias, es plantegen els objectius que es volen aconseguir. D’altra banda, existeix la contraplanificacio que es el conjunt de mesures polítiques destinades a dificultar la normalització lingüística. Una política lingüística no será efectiva si no hi ha un suport de la societat. Exemple de política lingüística espanyola es la constitución aprovada l’any 1978 en la qual, l’article 3 especifica que la llengua oficial de l’estat espanyol, la qual, esté el dret i el deure de conèixer és el castellà(espanyol) i el mateix article 3 assenyala que les comunitats autóctonas de Galicia, Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, País Basc i Navarra tenen el dret de tenir la cooficialitat de tenir la seva propia llengua. Un altre exemple significatiu es la resurrecció de la llengua hebrea, la qual, després d'haver estat regalada davant 17 segles va ser normalitzada, normativitzada i constituïda com a llengua d’estat a Israel. Avui en dia, l’hebreu es la llengua tradicional de l’estat d’israel, tot i que tambe son presents l’angles, l’arab i altres llengues En conclusió, podem dir que la majoria d’estats una política lingüística que només reconeix una sola llengua oficial. Exemple: França, Irlanda, Estats Units, Marroc, Portugal, Turquia i els ciutadans que parlen un altre llengua no tenen cap dret lingüístic, també hi ha alguns estats com suïssa on tots el seus parlants tenen garantits el 100% del drets lingüístics. Un altre cas de democracia en la planificació lingüística és el cas de Finlàndia on tant els parlants suecs (10% de la població) també tenen els seus drets garantits al seu país. A l’estat espanyol moltes veus demanen per una reforma de la constitució, per tal que, l’estat espanyol, no reconeix les quatre llengües com a oficials. La normativització constitueix l'aspecte exclusivament lingüístic del problema. Implica la fixació elaborada per filòlegs i tècnics- d'un codi lingüístic concret, raó per la qual també és coneguda sota el nom de codificació lingüística. L'existència d'una norma codificada comunament acceptada, procés de fragmentación dialectal que, com sabem, pot actuar -i de fet actua- com a fre en constitueix una de les possibles estratègies encaminades a aconseguir la substitució lingüística.
  • 4. 8. DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ. PRINCIPALS DIALECTES 1. El català oriental i el occidental 2. Dialectes constitutius i consecutius 3. Els dialectes orientals a. Català central b. d c. Rossellonès o català septentrional 4. Els dialectes a. Català nord-occidental b. Valencia 5. Conclusions Introducció Anomenem domini lingüístic català al territori d’uns 10 milions de persones repartides entre espanya, frança, italia i andorra. El català és la llengua oficial d’andorra i cooficial de tres comunitats autònomes: balears, comunitat valenciana i catalunya. també es parla a la franja de ponent (província d'aragó), a la petita regió del caixell a murcia al departament dels pirineus orientals de frança i a l’alguer (Sardenya) 1. La llengua catalana presenta una varietat geogràfica agrupada en dos llocs: el català oriental i català occidental. 2. Els dialectes constitutius formats per l'evolució del llatí català Els dialectes consecutius son aquells originat entre el segle X són: Valencia… Els dialectes orientals el territori compren la zona est principal de catalunya nord, IB i l’ Alguer. es divideix en subdial: el cent el Bal, el rosse i l'alguerès. El dialectes occidentals compren la part occidental del principat de catalunya, comarques, franja Aragó. Per completar aquests 5 punts hem de llegir el dossier els trats distintius dels dialectes remarcant la diferència entre català oriental i català occidental 9. Dialectes del català Els dialectes geogràfics del català Anomenem dialecte a cadascuna de les variants geogràfiques d'una llengua. Amb aquest terme es fa referència a la manera de parlar de les persones que viuen o provenen d'una zona geogràfica determinada. Els parlants dels dialectes d'una mateixa llengua es poden entendre, malgrat que els diferents dialectes d'una llengua poden arribar a presentar força diferències (vegeu el cas d'Itàlia, per exemple). El conjunt de territoris en els quals es parla una llengua s'anomena domini lingüístic. En el cas del català, es tracta de 4 estats diferents: Espanya, Andorra, França i Itàlia. Podem distingir dos grans àmbits dins del domini lingüístic català. L’origen d’aquesta classificació es troba en la tasca que va realitzar Manuel Milà i Fontanals, el qual al segle XIX va establir uns trets distintius entre aquests dos grans blocs: 1.Bloc oriental 2. Bloc occidental Aquests dos blocs estan separats per una línia vertical imaginària que rep el nom d'isoglossa que separa les dues àrees geogràfiques que es distingeixen per algun tret característic com ara el sistema vocàlic, amb la morfologia i el lèxic. La variant oriental cobreix els territoris de la Catalunya Nord, les comarques gironines i barcelonines, la part oriental de les comarques tarragonines, les illes Balears i la ciutat sarda de l’Alguer.En canvi, la variant occidental afecta a les valls d’Andorra, la zona oriental d’Aragó, les comarques lleidatanes, la part occidental de les comarques tarragonines, el País Valencià i una zona de 300 km² a Múrcia anomenada El Carxe. És fonamental tenir present que les fronteres entre dialectes no són estrictes, sinó que entre l'un i l'altre hi ha una zona en què conviuen alguns trets dels dos dialectes. Aquests territoris reben el nom de zones de transició. Tal com podeu observar al mapa de sobre, el català oriental com l'occidental inclouen diversos dialectes. A més a més dels dialectes que veureu a la taula següent, cada varietat també inclou subdialectes Actituds lingüístiques Predisposició a valorar favorablement o desfavorablement un idioma o varietat lingüística i actuar en conseqüència. Les actituds lingüístiques són d’índole psicològica i/o ideològica i es refereixen als objectius (prejudicis, concepcions,...) que se li suposen a una llengua i que en determinen l’ús i el prestigi.
  • 5. 11. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana En els últims anys desde la fi del franquisme i de les seves seqüeles s’ha millorat molt la presencia de la llengua catalana en àmbits públics i formals. També a augmentat el nombre de ciutadans que enten, sap parlar, llegir i escriure el català. Pero tanmateix cada vegada es percep que el catala s’empra meny en les relacions interpersonals, la gent tendeix més a parlar més en castellà, sobretot si entre un grup de gent hi ha almenys una persona que parla castella. Aquest fenomen es coneix com a deferència lingüística. Alhora, apareix també el fenomen anomenat llatinització del la llengua: es coneix mes per què s’estudia més i guanya prestigi pero s’empra poc o més poc com va passar amb el llatí a l'època de l'evolució del llatí vulgar. La situació del català és molt desigual entre els diferents territoris, recordem que la máxima legislación en materia lingüística es la constitució espanyola de l'article 3. A mes a mes de l'article tercer de la constitució espanyola cada comunitat autònoma legisla autonomament la seva propia llengua. En el cas de les Illes Balears l’estatut d’autonomia de la comunitat de les Illes Balears i la llei de normalització lingüística de 1983. Garanteixen el coneixement l'ús de la llengua catalana a les illes Balears i pitiüses. D’altra banda, fem un repàs d’altres territoris: 1. Andorra: El català és l'única llengua oficial pero les condicions polítiques del principat la converteixen en un mini estat totalment dependent de França i Espanya. És per això, que els ciutadans Andorrans empren castella i Frances en molts àmbits d'ús, tant interpersonals com formal en molts àmbits d'ús. 2. Comunitat Valenciana: tot i que, el conflicte lingüístic entre castella i català es patent, el govern de la generalitat valenciana, depèn del color que sigui, afavoreix mes o menys la llengua sovint per raons electoralistes. La llengua, es polititza i es cavall de batalla per guanyar eleccions. Hi ha una diferència molt gran entre el nord i el sud ; i entre ciutats i pobles. La comunitat Valenciana té un problema d’identitat lingüística (el nom català o Valencià) i desavantatge pel que fa al seu bilingüisme territorial. Finalment, la transmissió generacional del català es va a poc a poc minimitzant. Ales ciutats: Alacamt, Valncia, Castello, Elche. El Valencia, esta en clara recessió, en canvi als pobles i ciutats petites, la llengua es manté petita. L’escola es el garant del coneixement de la llengua per tothom pero l'ús social es preferentment castellanitzat La xarxa de mitjans de comunicació en la llengua pròpia és molt minoritaria i no es garanteix el coneixement de la llengua del funcionariat public. 3. Illes Balears: la situació a cada illa és molt diferent, a Eivissa els índex de catalanoparlants son mes baixos, sobretot entre la població jove. A majorca, he ha hagut també, molta pressió demogràfica. El mon del turisme ha propiciat altres llengües que la catalana, motor d'expansió economica. El castellà, l'anglès i l’alemany, sobretot, han ocupat àmbits linguistics que fins ara ven del català. A majorca hi ha lingüísticament diferències entre ciutats i part forana. Menorca té els índex de catalanoparlants més alts, no hi ha hagut tanta pressió demogràfica ni turistica. 4. Catalunya Nord (Rosselló): La situacio del catala esta en total recessió. Com que no és llengua oficial, no te recolzament polític ni gairebé social. El catala esta molt interferit pel frances. A les escoles, tants sols es una optativa i la presència de mitjans de comunicació es minoritaria. a. L’alguer (ciutat): La situació és encara pitjor que a catalunya nord, front al català trobem el sard i italia. a l’alguer la llengua catalana està fortament italianizada i gairebé s’ha aturat la transmissió generacional. 5. Franja de Ponent: Les localitats aragoneses limítrofs, a catalunya tenen un altissim percentatge de catalanoparlants, pero el fet de no ser reconeguda com a llengua oficial fan que el català gaudeixi de molt poc prestigi. Hi ha una clara situació de DIGLÒSSIA i abandonament institucional. 6. Catalunya: és des del s. XIX el motor de la llengua i cultura que compartim a tot el domini lingüístic: De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Des de l’any 1995 quan es va provocar la llei de normalització lingüística amb les remarques sobre les intervencions en política lingüística i més tard, amb l'aprovació del nou estatut d’autonomia l’any 2006 la llei de política lingüística íntegrament vigent amb una defensa planificada dels drets de la comunitat lingüística catalana que varen ser alarmats després de la mort de Franco l’any 1975. El model de Política lingüística a catalunya, és per tant, un model que respecta les tres llengües oficials (Català, Castellà i Aranès), un model que vol prestigiar la llengua dins europa i finalment, un model que es basa en els següents factors: ● La legislació en favor del prestigi social de la llengua catalana
  • 6. ● Un sistema d'escolarització que abarca totes les etapes en el qual es promou la immersió lingüística. ● Un reconeixement de la llengua catalana en els àmbits públics i formals: Justicia, sanitat, mitjans de comunicació, seguretat social, funcionariat, alt funcionariat, etc REMARQUES ESPECIALS 1. El futur de la llengua catalana. El català no es parla en un territori homogeni, no és llengua d’un gran estat i tampoc no té cap exèrcit que li doni suport pero el manteniment de la transmissió intergeneracional, el seu ús a les institucions públiques i la seva projecció a l’economia i a internet fan del català una llengua viva, almenys a mitjà termini. Tanmateix, la diversificació territorial de la llengua catalana fa difícil fer una previsió unitaria. Conclusió Comptat i debatut, i parafrasejant el gran sociolingüista Jesús Tuson em d’emprar la llengua i les llengües, per què fomenten la convivència més enllà de la tolerancia indiferent perque son realitats verbals que conjuguen plurals irrepetibles. No poden imaginar un mon sense paraules, un univers emmutit.