Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

Evi Tsip
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
5
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Το νερό
Τ
ο νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Χωρίς αυτό η
γη θα ήταν ένας νεκρός πλανήτης. Δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν, αλλά
αποτελεί κληρονομιά, είναι στοιχείο πολιτισμού γι’ αυτό και πρέπει να
προστατεύεται. Ενώ το νερό αναγνωρίζεται ως ένα κοινό αγαθό και η πρόσβαση σε
αυτό αποτελεί δικαίωμα κάθε έμβιου όντος, το 40% των κατοίκων του πλανήτη το
στερούνται τη στιγμή που σε πολλές αναπτυγμένες χώρες γίνεται αλόγιστη χρήση.
Η γη διαθέτει περιορισμένα αποθέματα νερού. Αυτό το νερό συμμετέχει σε
μια ατέρμονη, κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπου εναλλάσσεται από την
υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο και αντίστροφα, μέσω μιας αέναης κίνησης, που
δε σταματά ακόμη και κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό ονομάζεται «κύκλος
του νερού», λειτουργεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια και είναι ο βασικός παρά-
γοντας, που καθιστά τη γη ένα φιλόξενο μέρος για την παρουσία και συνέχιση της
ζωής. Λέγεται κύκλος, γιατί δεν έχει αρχή. Ο ήλιος είναι ο εξωτερικός ρυθμιστής
που υποκινεί και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του κύκλου του νερού.
Ο κύκλος του νερού
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
6
Ο υδρολογικός κύκλος ακολουθεί επαναληπτικά τα ακόλουθα στάδια:
•	 Εξάτμιση – διαπνοή
Ο ήλιος θερμαίνει το νερό των θαλασσών, των λιμνών,
των ποταμών αλλά και του εδάφους. Ένα μέρος αυ-
τού του νερού εξατμίζεται και ανυψώνεται με τη μορ-
φή υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Μια ακόμη λειτουρ-
γία που αποδίδει υδρατμούς είναι η διαπνοή των φυ-
τών. Η εξάτμιση και η διαπνοή από την ξηρά, συχνά,
περιγράφονται συνολικά ως εξατμισοδιαπνοή. Μια μι-
κρή ποσότητα υδρατμών προέρχεται από την απευθεί-
ας μετατροπή πάγου και χιονιού σε αέριο, χωρίς τη
μεσολάβηση της υγρής φάσης – εξάχνωση.
•	 Συμπύκνωση
Οι υδρατμοί ανεβαίνοντας στα ανώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας, όπου επικρατούν χαμηλότερες πιέσεις και
θερμοκρασίες, ψύχονται και υγροποιούνται σχηματίζοντας
τα σύννεφα.
•	 Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση (βροχή, χαλάζι,
χιόνι)
Τα αέρια ρεύματα κινούν τα σταγονίδια νερού που
σχηματίζουν τα σύννεφα, με αποτέλεσμα τα πρώτα
να συγκρούονται μεταξύ τους και να μεγαλώνουν.
Όταν πλέον ο αέρας δε μπορεί να συγκρατήσει το
βάρος τους, πέφτουν στη γη ως κατακρημνίσματα
(βροχή, χαλάζι, χιόνι).
•	 Συλλογή
Το νερό πέφτοντας ως κατακρήμνισμα στη γη επιστρέφει
στη θάλασσα, στα ποτάμια, στις λίμνες ή παραμένει στην
επιφάνειά της. Η μεγαλύτερη ποσότητα κατακρημνισμά-
των πέφτει απευθείας στους ωκεανούς.
Το νερό που πέφτει στη στεριά εμποτίζει το χώμα και αξι-
οποιείται από φυτά και ζώα Από την ποσότητα που πέ-
φτει στη στεριά, ένα σημαντικό μέρος καταλήγει και πάλι
στη θάλασσα, ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή απορροή.
Η μεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στη θάλασσα από
τα ποτάμια. Το νερό αυτό μπορεί ακόμη να καταλήξει στις λίμνες, που αποτελούν
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
7
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
μαζί με τους ποταμούς τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού.
Κάποιες ποσότητες νερού διαπερνούν το έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και
σχηματίζουν το υπόγειο νερό. Μέρος του νερού αυτού βρίσκει δίοδο προς την επι-
φάνεια και επανεμφανίζεται με τη μορφή πηγών. Ένα άλλο μέρος του υπόγειου νε-
ρού εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς. Ακόμα και εκεί όμως το νερό δε μένει
στάσιμο και με τη πάροδο του χρόνου κάποιο ποσοστό του ξαναβρίσκει τη θάλασ-
σα, όπου ο κύκλος του «τερματίζει» ... και «αρχίζει ξανά».
Έτσι, την επόμενη φορά που θα πιείτε νερό με το ποτήρι σας σκεφτείτε αν
μπορείτε να μαντέψετε την ... ηλικία του νερού αυτού. Ίσως έχει πέσει ως βροχή
μόλις πριν λίγες μέρες, αλλά ως νερό κάποιας μορφής προϋπήρχε πολύ περισσότε-
ρο... όσο και η ίδια η γη.
Η κατανομή του νερού στον πλανήτη
Σχεδόν τα 3/4 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό και αυτό κάνει
τον πλανήτη μας να φαίνεται γαλάζιος από το διάστημα. Το νερό είναι η προϋπόθε-
ση για την ύπαρξη ζωής πάνω στη γη. Περίπου το 97% του νερού βρίσκεται στους
ωκεανούς και στις θάλασσες και είναι αλμυρό. Μόνο το 3% του νερού είναι γλυκό
και βρίσκεται στους πάγους, σε λίμνες, σε ποτάμια και σε υπόγειες δεξαμενές. Ένα
μικρό ποσοστό από αυτό είναι πόσιμο.
Από το επιφανειακό νερό μόλις το 1% διοχετεύεται στα ποτάμια! Παρόλα αυτά
ακόμη και αυτή η ελάχιστη ποσότητα γλυκού νερού, που περιέχεται στα ποτάμια,
έχει τεράστια σημασία για τη φύση και τον άνθρωπο.
Η κατανομή του νερού στη γή Η κατανομή του γλυκού νερού
Η κατανομή των επιφανειακών υδάτων
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
8
Ποτάμι
Τ
ο νερό των ποταμών προέρχεται κυρίως απευθείας από τα ατμοσφαιρι-
κά κατακρημνίσματα και από την επιφανειακή απορροή. Όλο το νερό
της βροχής δε γίνεται ποτάμι. Ένα ποσό κατακρατείται από το έδαφος.
Αυτό το νερό χρησιμοποιείται από τα φυτά και τους μικροοργανισμούς. Το ποσοστό
του νερού που θα διεισδύσει στο έδαφος εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους,
την κλίση του, τον κορεσμό του σε υγρασία, την ένταση και την ποσότητα της βρο-
χής. Εδάφη αργιλώδη απορροφούν δυσκολότερα το νερό, ενώ αμμώδη έχουν με-
γάλη απορροφητική ικανότητα. Το νερό λοιπόν προχωράει αργά προς το εσωτερι-
κό της γης, μέσα από μικροσκοπικά κενά στο χώμα ή από ρωγμές των πετρωμά-
των (υδατοπερατά πετρώματα). Τα πετρώματα αυτά με το νερό που κατακρατούν
ονομάζονται υδροφόρα στρώματα. Η ανώτερη επιφάνεια του όγκου του νερού που
συγκρατείται μεταξύ των στρωμάτων των διαφορετικών πετρωμάτων, ονομάζεται
υδροφόρος ορίζοντας.
Η αξία των ποταμών για τη ζωή αναγνωρίστηκε από τους προϊστορικούς χρό-
νους και η γόνιμη δύναμη των νερών τους οδήγησε στη λατρεία και θεοποίησή
τους. Ο ποταμός παρείχε στον άνθρωπο εύκολη πρόσβαση στο νερό για διάφορες
χρήσεις, αλλά και ευκαιρίες για την εξεύρεση τροφής. Για τον πρωτόγονο άνθρω-
πο, το τρεχούμενο νερό αποτελούσε προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Οι πρώτες
κοινωνίες και σπουδαίοι αρχαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν κοντά στις όχθες μεγά-
λων ποταμών: της Μεσοποταμίας (Τίγρης – Ευφράτης), της Αιγύπτου (Νείλος), της
Κίνας (Κίτρινος ποταμός), της Ινδίας (Γάγης – Ινδός).
Προϊστορικοί οικισμοί έχουν βρεθεί και στην περιοχή μας, κατά μήκος του Πη-
νειού ποταμού, στον θεσσαλικό κάμπο. Γενικότερα, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός
αναπτύχθηκε, διαδόθηκε, δέχτηκε επιρροές και εξελίχθηκε φτάνοντας σε θαυμαστά
επίπεδα τελειότητας, λόγω της καθοριστικής παρουσίας του υγρού στοιχείου στη δι-
αμόρφωση του ανάγλυφου της μικρής μας χώρας. Στις πανάρχαιες δοξασίες η ζωο-
γόνος δράση του νερού άλλοτε αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και κάθαρσης, άλλο-
τε προσλαμβάνει θεραπευτικές ιδιότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους ποτα-
μούς ως θεότητες, επειδή δημιουργούσαν εκτάσεις εύφορης γης (Αχελώος, Αώος,
Αλφειός, Αχέροντας, Νέστος κ.λ.π.).
Κατά τον ομηρικό μύθο, οι ποταμοί μαζί με τις νύμφες (που συναντώνται σε
πηγές, ρυάκια και κρήνες) γεννήθηκαν από την ένωση του Ωκεανού με την Τηθύ.
Σε πολλούς μύθους οι νύμφες υπήρξαν μητέρες ιατρών και στα νερά των πηγών,
γύρω από τα οποία τριγυρνούσαν, αποδίδονταν ιαματικές ιδιότητες. Και ο μεγάλος
ιατρός της αρχαιότητας Ασκληπιός παρουσιάζεται ως καρπός της ένωσης του θεού
Απόλλωνα με τη νύμφη Κορωνίδα.
Οι ποταμοί είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας.
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
9
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Τροφοδοτούν με πόσιμο νερό τις πόλεις και τα χωριά, αρδεύουν χωράφια και πε-
ριβόλια, δημιουργούν οικοσυστήματα και υδροβιότοπους, διαμορφώνουν δραστι-
κά το μορφολογικό ανάγλυφο της επιφάνειας του πλανήτη μας, μέσω της διαδικα-
σίας της αποσάθρωσης και της απόθεσης των φερτών υλών. Διευκολύνουν τις συ-
γκοινωνίες, όταν είναι πλωτοί, συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο με τη δημι-
ουργία φραγμάτων.
Τεράστια και αναγνωρισμένη από τα πανάρχαια χρόνια είναι η οικονομική αξία
τους: υδρευτική, αρδευτική, μεταφορική. Εντονότατες είναι και οι ανθρώπινες πα-
ρεμβάσεις που δέχθηκαν: μετατόπιση κοίτης, εκβαθύνσεις, εγκιβωτισμός κοίτης,
φράγματα, λιμάνια, εισροή λυμάτων.
Το νερό ακολουθώντας τους νόμους της βαρύτητας ρέει προς τα χαμηλότερα
υψόμετρα, αποκτώντας έτσι κινητική ενέργεια. Το τμήμα της επιφανείας της γης,
το οποίο δέχεται τα νερά της βροχής, που τροφοδοτούν ένα συγκεκριμένο ποταμό,
λέγεται λεκάνη απορροής αυτού του ποταμού και καθορίζεται από το ανάγλυφο της
περιοχής. Κάθε ρυάκι, χείμαρρος ή παραπόταμος έχει τη δική του λεκάνη απορρο-
ής. Το σύνολο των ρυακιών - χειμάρρων - παραποτάμων - ποταμών μιας λεκάνης
απορροής λέγεται υδρογραφικό δίκτυο. Η λεκάνη απορροής οριοθετείται και δια-
κρίνεται από τις γειτονικές λεκάνες απορροής, από μία γραμμή κατανομής των υδά-
των, τον υδροκρίτη.
Σε κάθε ποταμό υπάρχουν 3 διακριτά τμήματα:
Άνω ρους:
Είναι το τμήμα κοντά στις πηγές του ποταμού. Εδώ οι κλίσεις είναι μεγάλες, έτσι τα
νερά κυλάνε ορμητικά σχημα-
τίζοντας στενά φαράγγια και
καταρράκτες συνήθως μέσα
σε εδάφη πετρώδη. Οι οργα-
νισμοί που απαντώνται στον
άνω ρου είναι προσαρμοσμέ-
νοι στις ιδιαίτερες οικολογικές
συνθήκες, που επικρατούν
σε αυτό το τμήμα του ποτα-
μού, γι’ αυτό και είναι ευαί-
σθητοι στις εξωτερικές επεμ-
βάσεις από τον άνθρωπο και
στη ρύπανση. Χαρακτηριστι-
κά του ανώτερου τμήματος
των ποταμών είναι η γρήγο-
Οι πηγές του Ληθαίου στη Νέα Ζωή
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
10
ρη και ταραχώδης ροή, η εκτεταμένη διάβρωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η τα-
χύτητα του ποταμού στο ανώτερο τμήμα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δια-
μόρφωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς με τις φερτές οργανικές ύλες
καθορίζεται το είδος, η σύνθεση και η φυσιολογία των βιολογικών κοινωνιών του
ποταμού. Τα πηγαία νερά είναι γενικά υψηλής ποιότητας, οπότε χρησιμοποιούνται
κατά προτεραιότητα ως πόσιμα.
Μέσος ρους:
Οι κλίσεις είναι μικρές και τα εδάφη πεδινά, οπότε η ταχύτητα των νερών είναι μει-
ωμένη. Το ποτάμι τώρα περιέχει περισσότερο νερό, γιατί άλλα ποτάμια, χείμαρροι
ή παραπόταμοί του έχουν ενωθεί μαζί του. Γι΄ αυτό το φορτίο του είναι μεγαλύτε-
ρο. Το νερό όμως, επειδή κινείται αργά, δεν έχει την ικανότητα να μεταφέρει όλο το
φορτίο. Έτσι, ένα μέρος του, το πιο βαρύ, αποτίθεται στην κοίτη του ποταμού και
μένει εκεί. Η ταχύτητα του νερού είναι διαφορετική στις δύο όχθες. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να διαβρώνεται η όχθη, που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα ροής, οπότε
το ίζημα μεταφέρεται στην απέναντι. Έχουμε, τότε, το σχηματισμό μαιάνδρων και
ποταμονησίδων. Στο μεσαίο τμήμα του ποταμού παρατηρείται διαφοροποίηση των
ειδών χλωρίδας και πανίδας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των νερών σε θρε-
πτικά στοιχεία.
Εκβολές:
Είναι το χαμηλότερο και πιο διαπλατυσμένο τμήμα της κοίτης ενός ποταμού, το ση-
μείο που ο ποταμός συναντά τη θάλασσα. Εδώ το ποτάμι κυλάει ακόμη πιο αργά,
αποθέτοντας το λεπτόκοκκο φορτίο του. Έτσι, σχηματίζονται νέα τμήματα επίπε-
δης γης σε βάρος της θάλασσας, το «δέλτα» (με σχήμα όπως το Ελληνικό κεφα-
λαίο γράμμα Δ). Εκεί το ποτάμι σχηματίζει διακλαδώσεις και κυλά προς τη θάλασ-
σα. Το δέλτα συνιστά ένα πλούσιο και εύφορο σύστημα, επειδή εκεί καταλήγουν
φερτά υλικά. Είναι το πιο ενδιαφέρον από οικολογική πλευρά τμήμα του ποταμού,
καθώς εδώ σχηματίζεται ένα πλήθος υδροβιοτόπων (υγρολίβαδα, έλη, βάλτοι, μι-
κρές λίμνες, λιμνοθάλασσες) που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία ζωής. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση του Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, Λουδία έξω από
τη Θεσσαλονίκη.
Ο γεωγραφικός κατακερματισμός, που επιφέρει το έντονο ορεινό ανάγλυφο
της χώρας μας, έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ποταμών, μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους, που εμφανίζουν χειμαρρώδη και διαβρωτική συμπερι-
φορά και μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στις εκβολές.
Τα μεγαλύτερα σε μήκος ροής ποτάμια της χώρας μας (αναφέρουμε το κομμά-
τι της κοίτης που ανήκει στην Ελλάδα) κατά σειρά είναι:
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
11
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
•	 Αλιάκμονας 297 χλμ.
•	 Αχελώος 220 χλμ.
•	 Πηνειός (Θεσσαλίας) 205 χλμ.
•	 Έβρος 204 χλμ.
•	 Νέστος 130 χλμ.
•	
•	
Στις εκβολές του Πηνειού
•	 Στρυμόνας 118 χλμ.
•	 Θύαμις (Καλαμάς) 115 χλμ.
•	 Αλφειός 110 χλμ.
•	 Άραχθος 110 χλμ
Ο Ληθαίος
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
12
Υδροβιότοποι – Ποτάμιο οικοσύστημα
Ο
ι υδροβιότοποι είναι περιοχές που συνδυάζουν το υδάτινο με το χερ-
σαίο περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης σε πολλούς δι-
αφορετικούς οργανισμούς. Σαν τέτοιοι αναφέρονται περιοχές με έλη
ή βάλτους, συγκεντρώσεις νερού φυσικές ή τεχνητές, πρόσκαιρες ή σταθερές, με
νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς και οι θαλάσσιες
περιοχές με βάθος μικρότερο των 6 μέτρων.
Η οικολογική σημασία των υδροβιοτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με τη
συνθήκη, που υπογράφτηκε στις 2/7/1971 στο Ramsar του Ιράν, μεταξύ άλλων
και από την Ελλάδα. Με αυτή καθορίστηκαν οι υδροβιότοποι διεθνούς σημασίας και
το πλαίσιο προστασίας τους. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να προάγει τη διατήρηση των
υδροβιοτόπων με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης, να εν-
θαρρύνει την έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τους υδροβιοτό-
πους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και να προσπαθεί να αυξήσει τους πληθυ-
σμούς των υδρόβιων πτηνών.
Ένα από τα στοιχεία που κάνουν εξαιρετική τη ση-
μασία των υδροβιοτόπων της χώρας μας είναι το ότι απο-
τελούν σταθμούς στο ταξίδι των αποδημητικών που-
λιών ή τόπους όπου ξεχειμάζουν. Οι υδροβιότοποι, κα-
θώς εμπλουτίζονται με τα υλικά που μεταφέρουν τα ποτά-
μια και οι παλίρροιες της θάλασσας, ευνοούν την ανάπτυ-
ξη πλούσιας βλάστησης, που δίνει τη δυνατότητα επιβίω-
σης σε πλήθος οργανισμών: Ψάρια, αμφίβια, ερπετά και
πουλιά γεννούν τα αυγά τους στη βλάστηση των περιο-
χών αυτών. Επιπρόσθετα, οι υδροβιότοποι ρυθμίζουν την
υδρομηχανική ισορροπία και το κλίμα της περιοχής (με-
τριάζοντας τον καύσωνα και το υπερβολικό ψύχος).
Το ποτάμιο οικοσύστημα αποτελείται από τους
οργανισμούς που ζουν σ’ αυτό ή αλλιώς από τη βι-
οτική συνιστώσα και από το αβιοτικό περιβάλλον ή
την αβιοτική συνιστώσα.
Η αβιοτική συνιστώσα διαμορφώνεται από τις φυσικοχημικές συνθήκες του νε-
ρού, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού, τη δομή και την σύσταση του
εδάφους.
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
13
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Η βιοτική συνιστώσα είναι το σύνολο της χλωρίδας
και της πανίδας που ζει στο οικοσύστημα του ποταμού
(πόες, θάμνοι, δέντρα, φύκη, φυτοπλαγκτό, φυτά βυθι-
σμένα στο νερό, φυτά που έχουν ένα μέρος τους έξω από
το νερό όπως τα νούφαρα, φυτά που μόνο η ρίζα τους εί-
ναι στο νερό όπως τα καλάμια, ψάρια, αμφίβια, μύκητες,
βακτήρια, κ.α.).
Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο
ζει ένα είδος ή μια βιοκοινότητα ονομά-
ζεται ενδιαίτημα. Το ποτάμιο ενδιαίτημα
συνίσταται από τα διάκενα των βράχων
όπου επιβιώνει ποικιλία ασπονδύλων, τα
βότσαλα της κοίτης όπου οι πέστροφες
αποθέτουν τα αυγά τους, τα κλαδιά δέντρων, την επιπλέουσα βλάστηση που χρη-
σιμοποιείται από τις φαλαρίδες και τα βουτηχτάρια για την κατασκευή των φωλιών
τους, κ.α. Η παρόχθια βλάστηση δίνει καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη ζώων,
ενώ το ριζικό τους σύστημα σταθεροποιεί το υπόστρωμα στις όχθες και το προστα-
τεύει από τη διάβρωση.
Σημειωτέον ότι ο Ληθαίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υδροβιότοπου, ιδι-
αίτερα στα κομμάτια εκτός πόλης ή ακόμα και στις παρυφές της.
Ο Ληθαίος στην περιοχή των Κουτσομυλίων
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
14
Ο Ληθαίος
Ιστορικά στοιχεία
Τ
ο ποτάμι μας, ο υδάτινος αυτός πλούτος της πόλης μας και το διαχρο-
νικό της σύμβολο, συνιστά ένα μοναδικό και αξεπέραστο κληροδότημα
που γενναιόδωρα προσέφερε η φύση στο τρικαλινό τοπίο.
Ο Ληθαίος είναι ένα από τα τέσσερα ποτάμια των Τρικάλων (Ληθαίος, Αγιαμο-
νιώτης, Πηνειός, Κουμέρκης). Διασχίζει την πόλη, η οποία οφείλει ένα μεγάλο μέ-
ρος του φυσικού κάλλους της στο γραφικό αυτό ποταμό. Σύμφωνα με τη μυθολο-
γία, η πόλη έλαβε το όνομά της από τη νύμφη Τρίκκα ή Τρίκκη, κόρη του Πηνει-
ού, ή κατ’ άλλους του Ασωπού. Στενά δεμένα λοιπόν με το υγρό στοιχείο από την
αρχαιότητα τα Τρίκαλα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη του ποταμού αυτού, που
αποτελεί το κυριότερο αξιοθέατό τους. Δεδομένου ότι χωρίζει την πόλη στα δύο, οι
όχθες του συνδέονται με δεκατρείς γέφυρες, μισές από τις οποίες είναι για πεζούς.
Σύμφωνα με τον Στράβωνα, κοντά στο Ληθαίο γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός
της Ιατρικής. Σε μια από τις γέφυρες, υπάρχει άγαλμα του Ασκληπιού, φιλοτεχνη-
μένο από τον γλύπτη Θεόδωρο Βασιλόπουλο.
Ο Γάλλος περιηγητής Leon Heuzey που επισκέφτηκε τη Θεσσαλία το 1858
έγραφε: «Μπαίνοντας στα Τρίκαλα ο ποταμός με τα πολλά γεφύρια και περάσματα,
κάτω από τεράστια πλατάνια, με το φλογερό ήλιο να πλανιέται πάνω από τούτη τη
δροσιά, γίνεται όλο και πιο γραφικός.»
Τα γεφύρια μνημονεύει και ο Νικόλαος Σχινάς 30 χρόνια αργότερα λέγοντας:
«Υπάρχουν έξι λίθινες γέφυρες που συντελούν στην επικοινωνία των κατοίκων των
δυο οχθών μαζί με άλλα ξύλινα που τοποθετούν προσωρινά και παρασύρονται το
χειμώνα».
Οι όχθες του παλιά ήταν γεμάτες πλατάνια και λεύκες. Υπήρχαν εξοχικά κα-
φενεία, που για καρέκλες είχαν ντιβάνια. Εκεί καθόταν οι Τούρκοι και κάπνιζαν τον
ναργιλέ τους, απολαμβάνοντας τη δροσιά.
Τα Τρίκαλα ανέκαθεν ήταν ένας τόπος προνομιακός με πολλές πηγές, βρύσες
και αργότερα αρτεσιανά. Ονομαστές ήταν οι βρύσες κατά μήκος της κοίτης, από
όπου οι κάτοικοι προμηθεύονταν καθαρό και δροσερό νερό. Εδώ έπλεναν και τα
ρούχα τους.
Στο βιβλίο της Έφης Γουγουλάκη «Περίπατοι στα Τρίκαλα του χθες και του σή-
μερα», μέσα από τις παιδικές αναμνήσεις της συγγραφέως, εντυπωσιάζουν κάποιες
χαρακτηριστικές εικόνες από την προπολεμική ζωή στο κέντρο της πόλης: «...οι γυ-
ναίκες στις όχθες του ποταμού συνέχιζαν να πλένουν τα χρωματιστά μάλλινα στρω-
σίδια με την βοήθεια του ξύλινου κόπανου. Γκαπ – γκουπ, οι χτύποι τους ρυθμικοί
αντηχούσαν ως μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Έπειτα έπεφτε ο ήλιος και όλα γα-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
15
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
λήνευαν. Διπλωμένες οι γυναίκες στα δυο, κάτω από το βάρος του ασήκωτου φορ-
τίου από τα βρεγμένα μάλλινα στη ράχη τους γύριζαν αργοπερπατώντας στα σπί-
τια τους…».
Παλιότερα, το νερό του ποταμού χρησιμοποιούνταν και για ύδρευση, ενώ σε
κάποια σημεία του πραγματοποιούνταν αμμοληψίες. Ο Ληθαίος είχε πλούσια πο-
τάμια πανίδα με τις περισσότερες ίσως μπριάνες από τα άλλα ποτάμια, καθώς επί-
σης λαυράκια, κεφαλόπουλα, γλήνους, βίδρες, ακόμη και χέλια, καβούρια και κα-
ραβίδες. Σήμερα, αμμοληψίες γίνονται μόνο στον Πηνειό, ενώ το νερό του Ληθαί-
ου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για άρδευση.
Μεταπολεμικά, ο Ληθαίος εμφανίζεται με απογυμνωμένες όχθες και χωρίς να
έχει απομείνει κανένα από τα πέτρινα γεφύρια του. Ωστόσο, σε κάποια σημεία του
έχει πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση και εκβάθυνση της κοίτης του. Η δενδροφύτευ-
ση με λεύκες γίνεται γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Μετά από μια δεκαε-
τία αρχίζουν ουσιαστικότερα έργα αισθητικής διαμόρφωσης, με το χτίσιμο πέτρινων
τοιχίων στα πρανή της κεντρικής γέφυρας και με την κατασκευή ενός μικρού φράγ-
ματος με κρυφό φωτισμό και πίδακες. Το 1979 αποφασίζεται η κοπή των λευκών,
μετά από έντονα παράπονα κατοίκων για την ενοχλητική παρουσία που προκαλού-
σε το χνούδι τους σε όλη την πόλη, κυρίως κατά την περίοδο της ανθοφορίας τους,
την άνοιξη. Στη θέση τους φυτεύτηκαν τα καναδέζικα πλατάνια, που και σήμερα
αποτελούν τον βασικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης.
Ο Ληθαίος στο ύψος της κεντρικής γέφυρας
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
16
Γεωλογία – Γεωγραφία του Ληθαίου
Η
λεκάνη απορροής αποτελείται από νεογενή ιζήματα και τεταρτογενή
υλικά. Οι γύρω ορεινοί όγκοι έχουν σύσταση ανθρακική (ασβεστόλι-
θοι, μάρμαρα) ενώ συναντώνται ακόμη ψαμμιτικά και σχιστολιθικά πε-
τρώματα.
Ο Ληθαίος πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη και έχει δύο παραποτάμους. Ο ένας
πηγάζει από το χωριό Νέα Ζωή σε υψόμετρο 500 μέτρων και ο άλλος από το χω-
ριό Πλάτανος. Στη Νέα Ζωή, όπου βρίσκεται η βασική πηγή που υδροδοτεί το πο-
τάμι, το νερό αναβλύζει μέσα από τη σχισμή ενός βράχου, δημιουργώντας τριγύρω
μια μικρή λίμνη. Στη διαδρομή του Ληθαίου τα νερά του εμπλουτίζονται από πλη-
θώρα ρεμάτων, τα οποία κάποτε κοσμούσαν γραφικοί νερόμυλοι. Στις μέρες μας,
την ύπαρξή τους μαρτυρούν οι λιγοστές εναπομείνουσες πέτρες, καθώς οι περισσό-
τεροι από αυτούς έπαψαν να λειτουργούν κάπου στα μισά του προηγούμενου αιώ-
να. Στην ως άνω περιοχή πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής φράγματος (λι-
μνοδεξαμενής) με επιφάνεια ταμιευτήρα 253.000 m2
, το αποθηκευμένο νερό του
οποίου (όγκου 2.500.000 m3
) θα αξιοποιείται για την άρδευση 6.000 καλλιεργήσι-
μων στρεμμάτων στις περιοχές Αύρα, Σπαθάδες και Άγιος Νικόλαος. Το φράγμα πα-
ράλληλα θα προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία στις κατάντι πεδινές περιοχές.
Επίσης, φράγμα εκτροπής έχει κατασκευαστεί και στην περιοχή των Αγίων
Θεοδώρων το οποίο, σε περίπτωση πλημμύρας, διοχετεύει τα πλεονάζοντα νερά
στον Πηνειό, βορειοδυτικά της Περιστέρας. Ενώ το ποτάμι συνεχίζει τη ροή του
μέσα στο θεσσαλικό κάμπο, η εικόνα του αρχίζει να υφίσταται σημαντικές αλλοιώ-
σεις, καθώς οι επιδράσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων χαράζουν έντονα τα ση-
μάδια τους, με κυριότερα τις άσχημες οσμές και τη ρύπανση από τα γύρω χοιρο-
στάσια. Μετρήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί στα νερά του δείχνουν
επίσης την παρουσία νιτρικών, φωσφορικών και αμμωνιακών – κατάλοιπα της αλό-
γιστης χρήσης φυτοφαρμάκων από τις αγροτικές καλλιέργειες. Έξω από τις κατοι-
κημένες περιοχές των χωριών, η κοίτη του ποταμού συχνά χρησιμοποιείται από
τους γύρω κατοίκους ως τόπος απόθεσης σκουπιδιών.
Ο Ληθαίος συναντά τον Παραληθαίο στην τοποθεσία «Βρύσες», οπότε και δι-
πλασιάζεται η διατομή του μέχρι το πέτρινο γεφύρι του «Βαμβέτσου», ανατολικά
της Σωτήρας. Στη συνέχεια, ακολουθεί κατεύθυνση νότια, διασχίζοντας ένα πεδι-
νό τοπίο που διασπάται από την παρουσία χαμηλών λόφων, όπου κάποτε έβρισκαν
καταφύγιο οι πέρδικες (κάτι που μαρτυρά και το όνομα του χωριού Περδικοράχη).
Οι κύριες πηγές του Ληθαίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βρίσκονται στη Νέα
Ζωή, αλλά τα νερά, κατά τους θερινούς μήνες, δε φτάνουν πάντοτε μέχρι τα Τρί-
καλα (εξαντλούνται για αρδευτικές ανάγκες). Οι δευτερεύουσες πηγές συναντώνται
στο ύψος της γέφυρας της Σωτήρας και τα νερά τους εμπλουτιζόμενα και από άλ-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
17
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
λες πηγές και χειμάρρους εξασφαλίζουν την διαρκή ροή του ποταμού.
Ο Ληθαίος από τη γέφυρα της Σωτήρας συνεχίζει νότια μέχρι την περιοχή των
Κουτσομυλίων, συναντώντας τον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων - Καλαμπάκας.
Σ’ αυτό το τμήμα του ποταμού η ρύπανση κάνει ακόμη πιο έντονη την παρου-
σία της, λόγω της εγκατάστασης μικροβιοτεχνιών και χοιροστασίων. Καθώς ο Λη-
θαίος εισέρχεται στο οικιστικό περιβάλλον, γίνονται αντιληπτά τα πρώτα έργα αι-
σθητικής παρέμβασης, που μεταμορφώνουν την εικόνα του ποταμού.
Στη διαδρομή από τη γέφυρα του περιφερειακού δρόμου μέχρι του Τρικκαίο-
γλου, η εγκυβωτισμένη πλέον κοίτη του φέρει πυκνή βλάστηση από καλάμια, όπου
μέσα τους κυκλοφορούν νερόκοτες, ενώ οι καταπράσινες όχθες με τις πανέμορφες
δενδροστοιχίες δημιουργούν ένα φυσικό περιβάλλον, που μπορεί να αποτελέσει μια
καλή επιλογή για έναν ευχάριστο περίπατο.
Ο Ληθαίος διασχίζει την πόλη διαγωνίως, από βορειοδυτικά (ΒΔ) προς νοτιοα-
νατολικά (ΝΑ) και τελικά εκβάλλει στον Πηνειό, λίγο έξω από την πόλη σε υψόμε-
τρο 108 μέτρων.
Το μήκος του Ληθαίου
ανέρχεται σε 36 χιλιόμετρα και
η λεκάνη απορροής του καλύ-
πτει επιφάνεια 35 τετρ. χιλιομέ-
τρων. Με τα νερά του ποταμού
αρδεύονται περίπου 14.000
στρέμματα. Η μέση παροχή του
στη γέφυρα Τρικκαίογλου σε
κυβικά μέτρα ανά δευτερόλε-
πτο είναι: τον Απρίλιο 1.687,
τον Μάιο 1.352, τον Ιούνιο
0.878, τον Ιούλιο 0.728, τον
Αύγουστο 0.598 και τον Σε-
πτέμβριο 0.608.
Σκαρίφημα της διαδρομής του Ληθαίου
Π
Η
Ν
ΕΙΟ
ΣΛΗ
Θ
ΑΙΟ
Σ
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
18
Ο Ληθαίος στη ζωή της πόλης
άλλοτε... και τώρα
Η
εικόνα του ποταμού είναι φυσικό να μην είναι ίδια σε βάθος χρόνου.
Άλλοτε τις όχθες του κοσμούσαν μεγάλα πλατάνια τα οποία έκοψαν οι
ιταλικές δυνάμεις κατοχής. Επίσης, οι χώροι αναψυχής - τα καφενεία
της εποχής ήταν χωροθετημένα παραποταμίως - σε απόλυτη αντιδιαστολή με τη ση-
μερινή λειτουργία της πόλης, όπου τα κέντρα διασκέδασης διαδέχονται το ένα το
άλλο στην κάθετη προς το ποτάμι οδό Ασκληπιού.
Παλιά δημοσιεύματα αναφέρονται με γλαφυρό τρόπο στη φυσική ομορφιά του
Ληθαίου και στην ιδιαίτερη αίγλη που προσδίδει στην πόλη. [Προέρχονται από το
βιβλίο του Νεκτάριου Κατσόγιαννου: «Οι Ανατολικοί Παραπόταμοι του Πηνειού στο
Νομό Τρικάλων», Εκδόσεις Τύποις, 2008].
Ωστόσο δεν λείπουν και οι αρνητικές αναφορές (τέλη 19ου και αρχές 20ου αι-
ώνα) με άσχημες εικόνες που επισημαίνουν τους κινδύνους μόλυνσης από την λει-
τουργία των υπαίθριων σφαγείων και λαχανοπωλείων εκατέρωθεν της γέφυρας
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
19
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Μαρούγκενας (Κιτριλάκη). Στη σημερινή πλατεία Κιτριλάκη λάμβανε χώρα και το
εβδομαδιαίο ζωοπάζαρο, το οποίο αποτελούσε μια επιπλέον μολυσματική εστία και
παράγοντα αισθητικής επιβάρυνσης της περιοχής. Άσχημες εικόνες έχουν καταγρα-
φεί και για το κεντρικότερο σημείο της πόλης (περιοχή της κεντρικής γέφυρας).
Μετά τη γέφυρα της Μαρούγκενας και προς τον Άγιο Κωνσταντίνο υπήρχαν
μεγάλες εκτάσεις με λαχανόκηπους μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Επίσης υπήρχαν
αμυγδαλεώνες, απ’ όπου προήλθε και η ονομασία «Αμυγδαλιές» για τη συνοικία με-
ταξύ του ποταμού και του σταδίου. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη που ακολούθη-
σε, καθώς και η εγκατάσταση του ΚΤΕΛ (1959) δημιουργούν την ανάγκη για κατα-
σκευή νέων γεφυρών στην περιοχή αυτή.
Μετά τα έργα διευθέτησης και εξωραϊσμού της κοίτης αναπτύσσεται μια εικόνα
εντυπωσιακής ομορφιάς και γραφικότητας. Βεβαίως, τα έργα είχαν ως αποτέλεσμα
να διαταραχθεί η ισορροπία του ποτάμιου οικοσυστήματος και να χαθεί ένα μεγά-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
20
λο μέρος από τον υδρόβιο πλούτο του: καβούρια, καραβίδες, χέλια, μπριάνες, κ.α.
(Στην μείωση της ποτάμιας πανίδας συνετέλεσε και η εντατική αλιεία κατά τις δε-
καετίες ’50 και ’60).
Στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου και στη θέση της σημερινής πεζογέφυρας
άλλοτε υπήρχε πέτρινο γεφύρι και δίπλα από το Κουρσούμ τζαμί το μεγάλο χαμάμ
του Οσμάν Σαχ με τη δίκρουνη βρύση μπροστά του. Μια άλλη μεγάλη εστία μόλυν-
σης αποτελούσαν τα βυρσοδεψεία που λειτουργούσαν πλησίον της περιοχής αυτής
(ταμπακάδες).
Στην ίδια περιοχή υπήρχε πέτρινο φράγμα που εξυπηρετούσε τη λειτουργία
ενός νερόμυλου. Το φράγμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως η βασική αιτία για το ξεχείλι-
σμα του ποταμού, κατά την καταστροφική για την πόλη πλημμύρα του Ιουνίου του
1907, όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1000 σπίτια
καταστράφηκαν. Αρκετές μικρότερες πλημμύρες είχαν προηγηθεί αυτής, κατά τα
έτη 1883, 1885, 1886.
Η διευθέτηση της κοίτης, που έγινε το 1947, απέτρεψε οριστικά τον κίνδυνο
των πλημμυρών και απάλλαξε τους κατοίκους από τις καταστροφικές, για εκείνους
και τις περιουσίες τους, συνέπειες.
Στο ύψος της νέας γέφυρας του Αγ. Κωνσταντίνου, που κατασκευάστηκε το
2002, συναντάμε και τη διακλάδωση της παλιάς με τη νέα κοίτη. Η νέα κοίτη δι-
ανοίχτηκε λίγο μετά την κατοχή, έχει μικρή παροχή και μήκος περίπου 2 χιλιομέ-
τρων μέχρι το σημείο που συναντά τον Αγιαμονιώτη. Το καλοκαίρι η ροή της περι-
ορίζεται τόσο πολύ που αποτελεί απειλή για την υδρόβια ζωή εκείνου του τμήματος
του ποταμού, ενώ το λιγοστό νερό που βαλτώνει συχνά επιβαρύνει με δυσοσμία τις
παρακείμενες περιοχές. Πολλές φορές έχουν καταγραφεί εικόνες με δεκάδες νεκρά
ψάρια, νερόφιδα και βατράχια. Προβλήματα ρύπανσης ωστόσο εμφανίζονται όλο
το χρόνο, με χαρακτηριστικό τη δυ-
σοσμία στα σημεία εκβολής των υπο-
νόμων και των φρεατίων ομβρίων –
ακαθάρτων, κοντά στο σημείο διαχω-
ρισμού του ποταμού στις δύο κοίτες.
Κατά τη διαδρομή της, η νέα
κοίτη διατρέχει δομημένο αστικό πε-
ριβάλλον, με παράλληλους δρόμους
εκατέρωθεν των πλευρών της, ενώ
πρόσφατα έχουν διενεργηθεί εργασί-
ες διαμόρφωσής της.	
Αντιθέτως, η παλιά κοίτη εμφανίζει
εικόνα εγκατάλειψης, είναι βρόμικη,
οι όχθες της δεν είναι φροντισμένες
και το νερό της αξιοποιείται για την
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
21
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
άρδευση καλλιεργημένων εκτάσεων. Δε διαθέτει παραποτάμιους δρόμους και η συ-
γκοινωνία με το χωριό Ριζαριό εξυπηρετείται μέσω της γέφυρας Πάσχου.
Αφήνοντας την πόλη, ο Ληθαίος συνεχίζει να κυλά ανατολικά, σε ένα τοπίο περιορι-
σμένης βλάστησης, διασχίζοντας κυρίως λιβάδια με βαμβάκι. Οι όχθες του είναι χα-
μηλές και μεγάλα τμήματα της κοίτης του καλύπτονται από καλάμια. Στη διαδρομή
του τα νερά του επιβαρύνονται από την παράνομη ρίψη των αποβλήτων χοιροστα-
σίων και βουστασίων, που δραστηριοποιούνται στις γύρω περιοχές. Η παλιά κοίτη
οδεύει παράλληλα προς τον Πηνειό και χύνεται σε αυτόν κοντά στο χωριό Κλοκοτό.
Η ανάπτυξη της πόλης γύρω από το ποτάμι διαμόρφωσε και την εικόνα της.
Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός των γεφυριών που χρησιμοποιούνται για
τη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Η Κεντρική Γέφυρα
Η κεντρική σιδερένια πεζογέφυρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και
τόπο συνάντησης των Τρικαλινών, αλλά και των τουριστών. Είναι η μοναδική σι-
δερένια που απέμεινε στον Ληθαίο. Κατασκευάστηκε το 1886 από γαλλική εταιρεία
και αποτέλεσε ένα έργο ξεχωριστό για την εποχή του. Η αρχιτεκτονική της αρμο-
νία και η απαράμιλλη αισθητική της εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα ανάγοντάς τη
σε ένα μνημείο διαχρονικής αξίας. Οι Άγγλοι, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν
την προέλαση των Γερμανών, αποπειράθηκαν να την ανατινάξουν το 1941, όπως
και τις υπόλοιπες, αλλά δεν το κατάφεραν. Παλιότερα στη θέση της υπήρχε ένα μι-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
22
κρό ξύλινο γεφυράκι. Αν η γέφυρα της Μαρούγκενας ήταν το σημείο, που έσμιγε
η κοσμική ζωή με την εμπορική δραστηριότητα, η κεντρική γέφυρα ήταν το σημείο
που χώριζε την αστική από τη λαϊκή τάξη. Σήμερα εξυπηρετεί μόνο τους πεζούς.
Άλλα σημαντικά γεφύρια είναι:
Αγίου Κωνσταντίνου
Είναι ένα πέτρινο γεφύρι και υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε τον 18ο
αιώ-
να. Πήρε το όνομά του από τη γειτονική εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Κο-
ντά σε αυτό υπήρχαν τα μεγάλα τούρκικα λουτρά που επικοινωνούσαν με το πε-
ρίφημο Κουρσούμ τζαμί. Ήταν δίτοξο με συνολικό μήκος 30 μέτρων και ύψος 5,5
μέτρα. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) το γεφύρι διαπλατύνθηκε με
προσθήκη πεζοδρομίων και μεταλλικών στηθαίων. Ανατινάχθηκε από τους Άγγλους
το 1941, μαζί με τις άλλες γέφυρες. Με τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού εξα-
φανίστηκαν και τα τελευταία ίχνη του. Το 1949 φτιάχτηκε ξύλινο γεφύρι στη θέση
του και το 1960 έγινε η σημερινή τσιμεντένια πεζογέφυρα.
Μαρούγκενας
Ήταν δίτοξο πέτρινο γεφύρι μήκους 31 μέτρων και ύψους 7,20 μέτρων. Κα-
τασκευάστηκε το 18ο
αιώνα. Βρισκόταν στη θέση της σημερινής πεζογέφυρας, που
ενώνει την οδό Όθωνος με την πλατεία Κιτριλάκη. Την ομορφιά του γεφυριού συ-
μπλήρωνε η δίκρουνη βρύση της Μαρούγκενας και το ομώνυμο εξοχικό κέντρο, το
οποίο υπήρξε ένα από τα πιο φημισμένα προπολεμικά στέκια της πόλης.
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
23
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στο χώρο της σημερινής πλατείας Κιτριλάκη,
που ήταν μια μεγάλη αλάνα, είχε κατασκευαστεί στάδιο για την τέλεση των Πανελ-
ληνίων Αγώνων. Η τέλεση των αγώνων στην πόλη μας και η συνεπακόλουθη προ-
οπτική φιλοξενίας ξένων παραγόντων αποτέλεσε κίνητρο για τις τοπικές αρχές, οι
οποίες για πρώτη φορά μεριμνούν για την καθαριότητα της κοίτης και την αισθητι-
κή αποκατάσταση της εικόνας του ποταμού.
Πήρε το όνομά του από την παρακείμενη δίκρουνη βρύση. Τα στηθαία του αρ-
χικά ήταν πέτρινα που το 1886 αντικαταστάθηκαν με σιδερένια, μετά από διαπλά-
τυνση του καταστρώματός του. Και αυτό καταστράφηκε από τους Άγγλους το 1941
με την υποχώρησή τους. Το 1946 κατασκευάστηκε ξύλινο γεφύρι, που στηριζόταν
στα βάθρα του παλιού. Το 1949 έγινε η σημερινή τσιμεντένια γέφυρα.
Πίχτου
Βρισκόταν 80 μέτρα πάνω από την κεντρική γέφυρα. Συνέδεε τις οδούς Βύ-
ρωνος και Αμαλίας. Κατασκευάστηκε πολύ παλιά, ίσως κατά τους βυζαντινούς χρό-
νους, σύμφωνα με την παράδοση. Πήρε το όνομά του από τον ιδιοκτήτη παρακεί-
μενης οικίας. Ήταν πέτρινο με έξι τοξωτά ανοίγματα, κατά τα Ρωμαϊκά πρότυπα.
Είχε μήκος 35 μέτρα και ύψος 4 μέτρα. Η μεγάλη πλημμύρα του 1907 του προκά-
λεσε πολλές καταστροφές. Έτσι στη θέση του πάνω στα πέτρινα βάθρα στήθηκε ξύ-
λινο γεφύρι. Το 1947 ξηλώθηκε το γεφύρι μαζί με τα βάθρα ενώ σήμερα υπάρχουν
οι δύο πεζογέφυρες (1961) και (1998) και το άγαλμα του Ασκληπιού.
Γούρνας
Ήταν πέτρινο τοξωτό γεφύρι που ένωνε την οδό Κανούτα (σήμερα Παππά) με
την Κοραή. Εικάζεται ότι και αυτό κατασκευάστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
24
Καταστράφηκε με τη μεγάλη πλημμύρα του 1907 και στη θέση του στήθηκε ξύλινη
γέφυρα. Στο βάθος της αριστερής όχθης (σημερινή οδός Σαράφη) ξεχώριζε το με-
γάλο χαμάμ του Ομέρ Βέη, ενώ στη δεξιά όχθη (σημερινό δημοτικό πάρκινγκ) ήταν
εγκατεστημένο το πρώτο ηλεκτρικό εργοστάσιο της πόλης (1906).
Την έλεγαν «γέφυρα της Γούρνας» επειδή εκεί υπήρχε γούρνα με πολύ νερό.
Λεγόταν επίσης και «γέφυρα του Παππά», γιατί στην αριστερή του όχθη υψωνόταν
το τρίπατο αρχοντικό της οικογένειας Παππά, που γκρεμίστηκε το 1947. Το 1950
έγινε σιδερένια γέφυρα τύπου Μπέλεϊ. Αυτή ενισχύθηκε αφού δεν άντεχε μεγάλα
φορτία. Το 1972 στη θέση της φτιάχτηκε η σημερινή τσιμεντένια γέφυρα.
Πελέκη
Ήταν ένα εξάτοξο πέτρινο γεφύρι όμοιο με το προηγούμενο και με αντίστοιχη
χρονολογία κατασκευής. Πήρε το όνομα του ιδιοκτήτη παρακείμενης οικίας. Ονομά-
ζεται και γέφυρα του Αγίου Στεφάνου, από τον ενοριακό ναό. Καταστράφηκε κατά
την πλημμύρα του 1907 για να στηθεί αργότερα ξύλινο γεφύρι, που και αυτό ξηλώ-
θηκε το 1947. Το 1960 έγινε η σημερινή πεζογέφυρα.
Τρικκαίογλου
Ήταν πέτρινο με έξι τόξα, ίδιο με τα τρία προηγούμενα. Συνέδεε τη συνοικία
Τρικκαίογλου με την παλιά πόλη (Βαρούσι) και με τη συνοικία Κουτσομύλια. Και
αυτό εικάζεται πως κατασκευάστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Καταστράφη-
κε από τις συχνές πλημμύρες, και ιδίως αυτή του 1907. Στη θέση του φτιάχτηκε σι-
δερένιο (1910), που έπαθε ζημιές κατά την υποχώρηση των Άγγλων το 1941. Επι-
σκευάστηκε από τους Ιταλούς. Το 1973 έσπασε στη μέση από το βάρος διερχόμε-
νου φορτηγού. Το 1975 έγινε το σημερινό τσιμεντένιο μονότοξο γεφύρι.
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
25
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
Ρύπανση του ποταμού
Τ
ο χρώμα μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστική ένδειξη της ποιότητας
του νερού ενός ποταμού, καθώς επηρεάζεται από τις διαλυμένες ουσίες
και τους οργανισμούς που αναπτύσσονται σ’ αυτό. Η ποιότητα του νε-
ρού εξαρτάται από τη φύση της κοίτης του, την μορφολογία της λεκάνης απορροής
του (κλίσεις εδαφών, μορφές κάλυψης γης) και το καθεστώς των ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων. Ως εκ τούτου, η ποιότητα διαφέρει πολύ από εποχή σε εποχή
και κατά μήκος του ποταμού. Έτσι, η διαύγεια του νερού είναι δυνατόν να μειωθεί
δραστικά λίγες ώρες μετά από μια καταρρακτώδη βροχή.
Η υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης
θρεπτικών συστατικών, μέσω της απορροής
(νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα
και άλλα ρυπαντικά φορτία), προκαλεί το φαι-
νόμενο του ευτροφισμού. Τα βακτήρια και οι
άλγες αυξάνονται σε αριθμό τόσο που σχημα-
τίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες,
εμποδίζοντας τη διείσδυση της ηλιακής ακτινο-
βολίας και επιφέροντας σκίαση στο νερό. Χωρίς το φως οι φωτοσυνθετικοί οργανι-
σμοί θανατώνονται, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε άλλα
βακτήρια, που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων αυ-
ξάνεται, το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο περιορίζεται δραστικά, με αποτέλεσμα να
μην επαρκεί για τους άλλους οργανισμούς, όπως τα ψάρια. Τα ψάρια είναι οι πρώτοι
οργανισμοί που πεθαίνουν, ενώ ακολουθούν και τα βακτήρια δημιουργώντας ένα
νεκρό οικοσύστημα. Αποτέλεσμα του ευτροφισμού είναι η υποβάθμιση της ποιότη-
τας του νερού, η μείωση της διαύγειάς του, η διατάραξη της παρόχθιας χλωρίδας
και πανίδας, η αισθητική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η δυσοσμία.
Η υδρόβια ζωή, εκτός από την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που είναι δι-
αλυμένες στο νερό, επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους, σημαντικότερες από
τις οποίες είναι η θερμοκρασία, το διαλυμένο οξυγόνο και το pH. Αυτοί οι παράγο-
ντες, που προσδιορίζουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού, βρίσκονται
σε μία δυναμική σχέση ισορροπίας μεταξύ τους. Η μεταβολή ενός από αυτούς μπο-
ρεί να διαταράξει τη ζωή όλων των υδρόβιων ειδών.
Η θερμοκρασία επηρεάζει το μεταβολισμό των οργανισμών, την ανάπτυξή
τους και το βιολογικό τους κύκλο. Η θερμοκρασία διαμορφώνεται από το κλίμα, την
εποχή, το υψόμετρο, τις υπόγειες εισροές νερού και την ποσότητα του νερού. Στα
ποτάμια οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις είναι μικρού φάσματος, λόγω της καλής
ανάμειξης που πραγματοποιείται με την κίνηση των νερών τους. Κάθε βιολογικό εί-
δος είναι προσαρμοσμένο να επιβιώνει σε ένα συγκεκριμένο θερμοκρασιακό εύρος.
Η συγκέντρωση του οξυγόνου εμφανίζεται μειωμένη σε συνθήκες ευτροφι-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
26
σμού. Επηρεάζεται ωστόσο και από τη θερμοκρασία. Το οξυγόνο στο νερό ελαττώ-
νεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τη
διαβίωση κάποιων ειδών πανίδας.
Η αντοχή των ζωντανών οργανισμών είναι περιορισμένη και στις έντονες δια-
κυμάνσεις του pH. Το pH μετράει τη συγκέντρωση των θετικά φορτισμένων ιόντων
υδρογόνου, δηλαδή αποτελεί μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του νερού.
Η κλίμακά του είναι λογαριθμική με εύρος από το 0 έως το 14 και η τιμή 7 χαρακτη-
ρίζει το ουδέτερο νερό. Τιμές του pH χαμηλότερες του 7 περιγράφουν όξινο διάλυ-
μα, ενώ υψηλότερες του 7 αλκαλικό.
Αλλοιώσεις στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και έντονες με-
ταβολές στη σύνθεση της πανίδας επιφέρει και η εναλλαγή των εποχών του χρό-
νου. Ωστόσο, τα είδη συνήθως καταφέρνουν να διατηρούν την προσαρμοστικότη-
τά τους, αναπτύσσοντας φυσικούς μηχανισμούς άμυνας.
Οι οργανισμοί που ζουν στο ίδιο περιβάλλον δεν αλληλεπιδρούν μόνο με τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και μεταξύ τους, σε ένα πλαίσιο τροφικών σχέ-
σεων που καθορίζουν ένα τροφικό πλέγμα. Η εξαφάνιση ενός είδους επηρεάζει όλο
το ποτάμιο οικοσύστημα, διότι διαταράσσεται η λειτουργία της μεταφοράς ενέργει-
ας από οργανισμό σε οργανισμό, μέσω της τροφής (τροφική αλυσίδα).
Οι τροφικές σχέσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα περιγράφονται σχηματικά ως
εξής:
Αυτότροφοι οργανισμοί είναι τα φυτά, που δεσμεύουν τις ανόργανες ενώσεις
και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης,
παράγουν οργανικές. Οι οργανισμοί αυτοί (πράσινα φυτά) ονομάζονται «παραγω-
γοί», επειδή συμβάλλουν στην δημιουργία βιομάζας.
Οι οργανικές ενώσεις, που παράγονται με την παραπάνω διαδικασία, κατα-
ναλώνονται από άλλους οργανισμούς (π.χ. φυτοφάγα ζώα), οι οποίοι ονομάζο-
νται «πρωτογενείς καταναλωτές». Τα τελευταία χρησιμεύουν ως πηγή ενέργειας
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
27
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
για άλλα ζώα, σαρκοφάγα, που αποτελούν τους «δευτερογενείς καταναλωτές».
Εκείνα τα είδη που δεν τρώγονται από άλλα (βρίσκονται δηλαδή στην κορυ-
φή της τροφικής αλυσίδας) λέγονται «κορυφαίοι καταναλωτές». Ορισμένα είδη εί-
ναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες (σε κάποια περίοδο
τρέφονται μόνο ή κυρίως με φυτά, ενώ σε άλλη και με φυτά και με ζώα), όπως για
παράδειγμα ο άνθρωπος, που τρέφεται με τα πάντα, οπότε μπορεί να καταταγεί σε
οποιοδήποτε επίπεδο.
Τα υπολείμματα των διαφόρων τροφικών επιπέδων αποτελούν πηγή τροφής
και ενέργειας για τους «αποικοδομητές», οι οποίοι διασπούν τις οργανικές ενώσεις
σε απλούστερες ανόργανες και έτσι κλείνει ο κύκλος της ύλης. Ο ρόλος των αποι-
κοδομητών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο ποτάμιο, αλλά και σε κάθε οικοσύστημα,
επειδή από αυτούς εξαρτάται η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και η επα-
ναδιάθεσή τους προς χρησιμοποίηση από τα φυτά. Τα φυτά, όπως σχεδόν όλοι οι
οργανισμοί, για να αναπνεύσουν καίνε οργανικές ενώσεις, συνήθως σάκχαρα. Αυτό
συνεπάγεται μια απώλεια βιομάζας (που μετριέται σε μονάδες βάρους), που αναφέ-
ρεται ως αναπνευστική απώλεια.
Στο ποτάμιο οικοσύστημα:
Παραγωγοί είναι τα μικροσκοπικά φύκη, τα υδρόβια φυτά (καλάμια, καλλωπι-
στικά φυτά, κ.α.). Πρωτογενείς καταναλωτές είναι οι πεταλούδες, οι μέλισσες, τα
κουνούπια, τα μικροσκοπικά ζώα (ζωοπλαγκτόν). Δεύτερης τάξης καταναλωτές εί-
ναι τα ψάρια, τα νερόφιδα, οι χελώνες, κ.α. Κορυφαίοι καταναλωτές είναι τα που-
λιά. Τα σκουλήκια του εδάφους είναι οι αποικοδομητές.
Τα ποτάμια έχουν μεγάλη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού. Το οργανικό υλικό
στα νερά προέρχεται από υγρά αστικά λύματα, γεωργοκτηνοτροφικά και βιομηχα-
νικά απόβλητα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ενώ επίσης μπορεί να είναι και φυσικής
προέλευσης (υπολείμματα σοδειάς, κ.α.). Τα βακτήρια του νερού με αερόβιες δι-
εργασίες (καταναλώνοντας οξυγόνο), έχουν την ικανότητα να προσροφούν μέρος
του ρυπαντικού φορτίου και βαθμιαία να το αποικοδομούν. Ωστόσο, όταν το φορτίο
αυτό είναι μεγάλο, διαταράσσονται οι φυσικές αντοχές του ποτάμιου οικοσυστήμα-
τος και η ικανότητα αυτοκαθαρισμού του νερού εξασθενεί. Το οξυγόνο που απαιτεί-
ται από τους αερόβιους μικροοργανισμούς προκειμένου να αποικοδομήσουν βιολο-
γικά τα απόβλητα ονομάζεται βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD - Biochemical
Oxygen Demand). Το BOD (mg/l) είναι η σημαντικότερη παράμετρος μέτρησης της
ισχύος της οργανικής ρύπανσης. Έτσι, τιμή του Β.Ο.D ίση με 20mg/l σημαίνει ότι
20mg οξυγόνου καταναλώνονται σε ένα λίτρο ακάθαρτων νερών μέσα σε 5 ημέρες
και στους 20 ο
C.
Όταν το διαθέσιμο οξυγόνο είναι ανεπαρκές, λαμβάνει χώρα αναερόβια απο-
σύνθεση από εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτοί παράγουν προϊόντα που
είναι επιβλαβή και ανεπιθύμητα, όπως το υδρόθειο (H2
S), η αμμωνία (NH3
) και το
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
28
μεθάνιο (CH4
), που γίνονται αιτία δυσάρεστων οσμών, χρωματισμού ή θολότητας
του υδάτινου σώματος.
Η ανθρώπινη παρέμβαση, ακόμη και όταν δεν έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη
μόλυνση των υδάτων, επιφέρει αλλοίωση των συνιστωσών του ποτάμιου οικοσυ-
στήματος με δραστηριότητες όπως:
•	 Κατασκευή φραγμάτων
•	 Επεμβάσεις στο Δέλτα
•	 Εκτροπές - ευθυγραμμίσεις – εκβαθύνσεις της κοίτης
•	 Δημιουργία καναλιών για άρδευση
•	 Καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης
•	 Αποξηράνσεις παράπλευρων εκτάσεων
•	 Αμμοληψίες
•	 Επιχωματώσεις
•	 Ιχθυοκαλλιέργεια
Για το ποτάμι της πόλης μας, τον Ληθαίο, έχουν καταγραφεί πολυάριθμες ανα-
φορές για το θέμα της μόλυνσης των νερών του από τις αρχές ακόμη του προηγού-
μενου αιώνα και από δραστηριότητες της τότε εποχής. Ωστόσο, το νερό συνέχιζε να
διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και σ’ αυτό συντε-
λούσαν οι πολλές πηγές που το ανανέωναν.
Το πρόβλημα ουσιαστικά εμφανίζεται με την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της
δεκαετίας του ’60, τις πολλές ανεγειρόμενες πολυκατοικίες και το προβληματικό
αποχετευτικό δίκτυο που μόλυνε τα βαθύτερα υπόγεια στρώματα του νερού, ενώ
ενίοτε συνδεόταν παράνομα με το δίκτυο ομβρίων υδάτων.
Στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού υπάρχει ένας σημαντικός
αριθμός βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων (εργοστάσια γάλακτος, τυροκομεία,
κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία). Ακόμη υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες,
το Νοσοκομείο, συνεργεία, πλυντήρια και βαφεία αυτοκινήτων, τα απόβλητα των
οποίων στην πλειονότητά τους δεν υφίστανται καμιά επεξεργασία. Η κατάσταση
αυτή οδηγεί πιθανότατα σε παράνομη διάθεση τόσο των υγρών αποβλήτων όσο και
των “λασπών” που δημιουργούνται μέσα στις δεξαμενές συλλογής, γεγονός που
δηλώνει η πληθώρα των νεκρών ψαριών που εκβράζονται στις όχθες, αλλά και το
χρώμα των νερών και η άσχημη μυρωδιά του ποταμού κατά περιόδους.
Στον Ληθαίο αποχετεύονται και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα του βιολο-
γικού καθαρισμού της πόλης, που καλύπτει το 20% περίπου του συνόλου των λυ-
μάτων.
Μετρήσεις θρεπτικών αλάτων και βαρέων μετάλλων που έχουν γίνει στον πο-
ταμό Ληθαίο, τον χαρακτηρίζουν σαν ένα μεσαία ρυπασμένο ποτάμι, με την εμφά-
νιση κάποιων υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων σε
συγκεκριμένα σημεία του ποταμού. Ωστόσο, οι μετρήσεις αυτές είναι αποσπασματι-
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
29
Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας
κές και περιορισμένες και δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας
των νερών του ποταμού.
Ορνιθοπανίδα
Κατά τόπους και κυρίως έξω από τις κατοικημένες περιοχές
υπάρχουν καλάμια, βούρλα και ψαθιά όπου συναντάμε αρκετά
αμφίβια, ερπετά και υδρόβια είδη πουλιών. Στις όχθες του πο-
ταμού φυτρώνουν κυρίως λεύκες και πλατάνια, ενώ στις παρό-
χθιες περιοχές υπάρχει θαμνώδης βλάστηση
και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εδώ συναντάμε και κάποια αρπα-
κτικά, με συνηθέστερο είδος τη Γερακίνα και το Βραχοκιρκινέζι.
Στα ρηχά νερά ψαρεύουν κατά περιόδους ερωδιοί, όπως ο Μι-
κροτσικνιάς και ο Λευκοτσικνιάς, αλλά και Αλκυόνες, ενώ στα
βαθύτερα βουτούν οι Νερόκοτες, οι Φαλαρίδες, τα Νανοβουτη-
χτάρια, οι Νεροκοτσέλες και κατά περίπτωση κάποιες Πρασινο-
κέφαλες πάπιες. Η θαμνώδης βλάστηση στα κομμάτια της κοί-
της που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης είναι καταφύγιο για
μικροπούλια (Κοκκινολαίμης, Σουσουράδες, Σπίνοι, Κοτσύφια,
Τσίχλες) κυρίως την περίοδο του χειμώνα.
Στα δέντρα, γύρω από τις όχθες, στο νότιο κομμάτι του Ληθαί-
ου φωλιάζουν ερωδιοί, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ωστόσο, οι φωλιές τους απαντώνται συχνότερα στα δέντρα του
παρακείμενου Πηνειού.
Σε συστάδες από ιτιές, στη συμβολή της τε-
χνητής κοίτης του Ληθαίου με τον Αγιαμο-
νιώτη, υπάρχει αποικία κορμοράνων που ψαρεύουν στα νερά
του.
Στα μεγάλης ηλικίας πλατάνια, που φυτρώνουν σε λιβάδια και
χωράφια γύρω από την κοίτη του ποταμού, φτιάχνουν τις φω-
λιές τους τα κορακοειδή (υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από
κουρούνες).
Υδρόβια πανίδα
Περιλαμβάνει κυρίως είδη που ανήκουν στην οικογέ-
νεια Κυπρινίδαι, όπως ή Αβραμίς η κοινή (ή Λεστιά) και
ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας
30
ο Κυπρίνος. Συνηθισμένο αμφίβιο του ποταμού είναι ο
Λιμνοβάτραχος. Παλιότερα σε αφθονία υπήρχαν οι Κα-
ραβίδες του γλυκού νερού, τα Καβούρια του γλυκού νε-
ρού αλλά και οι Βδέλλες, υδρόβια ζώα με θαυμαστές ια-
τρικές ιδιότητες. Μπορούμε να δούμε στα νερά του πο-
ταμού Νεροχελώνες, ενώ περιστασιακά παρατηρήθηκαν
μεμονωμένες Βίδρες που έφτασαν μέχρι κάτω από την κεντρική γέφυρα.
Έντομα
Γύρω από την κοίτη του ποταμού πετούν τα παρακά-
τω υδρόβια έντομα: Κουνούπι το ανωφελές, Νέπα η
υδροκόρις, Νερομέρμηγκας, Βελία Καλοπτέρυξ (Λιβε-
λούλα). Το μεγαλύ-
τερο μέρος του χρό-
νου μπορούμε να
παρατηρήσουμε ένα πλήθος από πεταλούδες να
τριγυρίζουν στα λουλούδια που αφθονούν στις
όχθες του ποταμού.
Χλωρίδα
Στις όχθες του Ληθαίου μπορούμε να συναντήσουμε τα χα-
ρακτηριστικά είδη της παρόχθιας βλάστησης όπως Λεύκες,
Ιτιές, Φτελιές, Βρωμοξυλιές, (Καραγάτσια), Κισσοί, Καλά-
μια και Ψαθιά, εκεί όπου το ποτάμι κυλάει τα νερά του έξω
από την πόλη ή στις παρυφές του (συνοικία Κουτσομύλια).
Καθαρισμός των οχθών εδώ θα συνεπαγόταν καταστροφή
της παρυδάτιας βλάστησης και των
φωλιών πλήθους υδρόβιων και πα-
ρυδάτιων πτηνών.
Παλαιότερα υπήρχαν πολλές Μπορ-
μποτσιλιές (το ιερό δέντρο των Τούρκων). Οι περισσότερες
ξεριζώθηκαν κατά τη διαμόρφωση της νέας κοίτης του πο-
ταμού. Υπάρχει ακόμη και μια συστάδα πεύκων που κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους είναι ξεραμένα.
Κατά τη διαμόρφωση των οχθών που ποταμού κόπηκαν οι
λεύκες και αντικαταστήθηκαν από τον Καναδέζικο Πλάτανο
και τις Ιπποκαστανιές. Ακόμη σαν καλλωπιστικά δέντρα φυ-
τεύτηκαν Προύνοι, Δάφνες, Ιβίσκοι, Κερλετέριες, Ακακίες,
Δάφνες, Ευκάλυπτοι, Σφενδάμια, Λιριόδεντρα, Λιγούστρο, Τήλιο.

Recommandé

ο κύκλος του νερού πληροφορίες par
ο κύκλος του νερού  πληροφορίεςο κύκλος του νερού  πληροφορίες
ο κύκλος του νερού πληροφορίεςdaskalogiannis
17.7K vues1 diapositive
κωνσταντοπουλου μαρια 1061621_μπεζιργιαννη_μαρια_1061689-2 (1) par
κωνσταντοπουλου μαρια 1061621_μπεζιργιαννη_μαρια_1061689-2 (1)κωνσταντοπουλου μαρια 1061621_μπεζιργιαννη_μαρια_1061689-2 (1)
κωνσταντοπουλου μαρια 1061621_μπεζιργιαννη_μαρια_1061689-2 (1)Maria Konstantopoulou
66 vues13 diapositives
O kykλοσ του νερου par
O kykλοσ του νερουO kykλοσ του νερου
O kykλοσ του νερουjk2013
225 vues11 diapositives
10ekp par
10ekp10ekp
10ekpΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
246 vues9 diapositives
3.1 6 par
3.1 63.1 6
3.1 6Krhnh Bronde
192 vues4 diapositives
Νερό πηγή ζωής / 5η_Γεωγραφία par
Νερό πηγή ζωής / 5η_ΓεωγραφίαΝερό πηγή ζωής / 5η_Γεωγραφία
Νερό πηγή ζωής / 5η_ΓεωγραφίαΑθανάσιος Χαλάτσης
391 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ο κύκλος του νερού par
Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερού2 Αναργυρων
884 vues9 diapositives
Ο κύκλος του νερού par
Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερούEleni Kabaraki
294 vues6 diapositives
πρότζεκτ νερο par
πρότζεκτ νεροπρότζεκτ νερο
πρότζεκτ νεροIlias Pappas
1.3K vues48 diapositives
Το Νερό στη Φύση par
Το Νερό στη ΦύσηΤο Νερό στη Φύση
Το Νερό στη Φύση1gympyl
728 vues31 diapositives
Ο κύκλος του νερού par
Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερούEleni Kabaraki
906 vues6 diapositives
Νερό και Χημεία par
Νερό και ΧημείαΝερό και Χημεία
Νερό και Χημεία1gympyl
4K vues20 diapositives

Tendances(19)

Ο κύκλος του νερού par Eleni Kabaraki
Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερού
Eleni Kabaraki294 vues
πρότζεκτ νερο par Ilias Pappas
πρότζεκτ νεροπρότζεκτ νερο
πρότζεκτ νερο
Ilias Pappas1.3K vues
Το Νερό στη Φύση par 1gympyl
Το Νερό στη ΦύσηΤο Νερό στη Φύση
Το Νερό στη Φύση
1gympyl728 vues
Ο κύκλος του νερού par Eleni Kabaraki
Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερού
Eleni Kabaraki906 vues
Νερό και Χημεία par 1gympyl
Νερό και ΧημείαΝερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
1gympyl4K vues
Ο Κύκλος του Νερού 3 par Fotini Pog
Ο Κύκλος του Νερού 3Ο Κύκλος του Νερού 3
Ο Κύκλος του Νερού 3
Fotini Pog81 vues
"Τα ρέματα του χωριού μας" par katpapaioa
"Τα ρέματα του χωριού μας""Τα ρέματα του χωριού μας"
"Τα ρέματα του χωριού μας"
katpapaioa841 vues
νερο πηγη ζωης par giaevang
νερο πηγη ζωηςνερο πηγη ζωης
νερο πηγη ζωης
giaevang2.5K vues
ΤΟ ΝΕΡΟ par xristoi
ΤΟ ΝΕΡΟΤΟ ΝΕΡΟ
ΤΟ ΝΕΡΟ
xristoi2.4K vues
ν βάγγος νίκος par 2moud
ν βάγγος νίκοςν βάγγος νίκος
ν βάγγος νίκος
2moud2.5K vues
Εργασία του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων:«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το ... par Σπύρος Κυριαζίδης
 Εργασία του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων:«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το ... Εργασία του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων:«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το ...
Εργασία του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων:«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το ...

En vedette

Αυλή γερμανικού σχολείου par
Αυλή γερμανικού σχολείουΑυλή γερμανικού σχολείου
Αυλή γερμανικού σχολείουtamoutseli
2.3K vues34 diapositives
ληθαίος ποταμός par
ληθαίος ποταμόςληθαίος ποταμός
ληθαίος ποταμόςEvi Tsip
327 vues3 diapositives
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίες par
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίεςΛηθαίος ποταμός φωτογραφίες
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίεςEvi Tsip
368 vues69 diapositives
Ο μύλος του Τσαγκάδα par
Ο μύλος του ΤσαγκάδαΟ μύλος του Τσαγκάδα
Ο μύλος του ΤσαγκάδαZoe
989 vues20 diapositives
Πτυχιακή εργασία par
Πτυχιακή εργασίαΠτυχιακή εργασία
Πτυχιακή εργασίαEvi Tsip
828 vues62 diapositives
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητές par
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητέςφύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητές
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητέςEvi Tsip
225 vues2 diapositives

En vedette(11)

Αυλή γερμανικού σχολείου par tamoutseli
Αυλή γερμανικού σχολείουΑυλή γερμανικού σχολείου
Αυλή γερμανικού σχολείου
tamoutseli2.3K vues
ληθαίος ποταμός par Evi Tsip
ληθαίος ποταμόςληθαίος ποταμός
ληθαίος ποταμός
Evi Tsip327 vues
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίες par Evi Tsip
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίεςΛηθαίος ποταμός φωτογραφίες
Ληθαίος ποταμός φωτογραφίες
Evi Tsip368 vues
Ο μύλος του Τσαγκάδα par Zoe
Ο μύλος του ΤσαγκάδαΟ μύλος του Τσαγκάδα
Ο μύλος του Τσαγκάδα
Zoe 989 vues
Πτυχιακή εργασία par Evi Tsip
Πτυχιακή εργασίαΠτυχιακή εργασία
Πτυχιακή εργασία
Evi Tsip828 vues
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητές par Evi Tsip
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητέςφύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητές
φύλλο εργασίας για μελέτη στο πεδίο ερευνητές
Evi Tsip225 vues
Εκδρομή στα Τρίκαλα, Απρίλιος 2015 par panat5lthes
Εκδρομή στα Τρίκαλα, Απρίλιος 2015Εκδρομή στα Τρίκαλα, Απρίλιος 2015
Εκδρομή στα Τρίκαλα, Απρίλιος 2015
panat5lthes1.4K vues
web 2.0, 3.0, X.0, and internet of things par nikospro526
web 2.0, 3.0, X.0, and internet of thingsweb 2.0, 3.0, X.0, and internet of things
web 2.0, 3.0, X.0, and internet of things
nikospro5262.1K vues
παρουσίαση δάσος par vagts
παρουσίαση  δάσοςπαρουσίαση  δάσος
παρουσίαση δάσος
vagts620 vues
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks par SlideShare
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
SlideShare3M vues
Getting Started With SlideShare par SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare4M vues

Similaire à Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

υδωρ par
υδωρυδωρ
υδωρmavraroda
927 vues21 diapositives
ο κύκλος του νερού (1) par
ο κύκλος του νερού (1)ο κύκλος του νερού (1)
ο κύκλος του νερού (1)efthimis
1.6K vues10 diapositives
ν.νερο μιχαελα par
ν.νερο μιχαελαν.νερο μιχαελα
ν.νερο μιχαελα2moud
2.5K vues21 diapositives
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.gr par
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.grΠίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.gr
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.grAqualife Gr
105 vues2 diapositives
Σχηματισμος λιμνων par
Σχηματισμος λιμνωνΣχηματισμος λιμνων
Σχηματισμος λιμνων2oGymnasio Pefkis
888 vues22 diapositives
Νερό.ppt par
Νερό.pptΝερό.ppt
Νερό.pptEfi Sp
4.5K vues71 diapositives

Similaire à Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας(20)

ο κύκλος του νερού (1) par efthimis
ο κύκλος του νερού (1)ο κύκλος του νερού (1)
ο κύκλος του νερού (1)
efthimis1.6K vues
ν.νερο μιχαελα par 2moud
ν.νερο μιχαελαν.νερο μιχαελα
ν.νερο μιχαελα
2moud2.5K vues
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.gr par Aqualife Gr
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.grΠίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.gr
Πίνοντας Θαλασσινό Νερό! | aqualifegreece.gr
Aqualife Gr105 vues
Νερό.ppt par Efi Sp
Νερό.pptΝερό.ppt
Νερό.ppt
Efi Sp4.5K vues
ν.ο κυκλος του νερου par 2moud
ν.ο  κυκλος  του  νερουν.ο  κυκλος  του  νερου
ν.ο κυκλος του νερου
2moud3.9K vues
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ par dodoka80
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
dodoka80137 vues
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν par 2moud
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρνν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
2moud2.6K vues
Νερό, ο γαλάζιος χρυσός par Maria Georgiadou
Νερό, ο γαλάζιος χρυσόςΝερό, ο γαλάζιος χρυσός
Νερό, ο γαλάζιος χρυσός
Maria Georgiadou684 vues
O kykλοσ του νερου par gper2014
O kykλοσ του νερουO kykλοσ του νερου
O kykλοσ του νερου
gper2014666 vues
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548 par AnastasiaKlo
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548
AnastasiaKlo94 vues
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη par 2moud
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνην νερο νερακι κυριακή ειρήνη
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη
2moud2.4K vues
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ par aptzan
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
aptzan7.8K vues
ποτάμια λίμνες par ptsiagia
ποτάμια λίμνεςποτάμια λίμνες
ποτάμια λίμνες
ptsiagia2K vues

Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

 • 1. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Το νερό Τ ο νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Χωρίς αυτό η γη θα ήταν ένας νεκρός πλανήτης. Δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά, είναι στοιχείο πολιτισμού γι’ αυτό και πρέπει να προστατεύεται. Ενώ το νερό αναγνωρίζεται ως ένα κοινό αγαθό και η πρόσβαση σε αυτό αποτελεί δικαίωμα κάθε έμβιου όντος, το 40% των κατοίκων του πλανήτη το στερούνται τη στιγμή που σε πολλές αναπτυγμένες χώρες γίνεται αλόγιστη χρήση. Η γη διαθέτει περιορισμένα αποθέματα νερού. Αυτό το νερό συμμετέχει σε μια ατέρμονη, κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπου εναλλάσσεται από την υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο και αντίστροφα, μέσω μιας αέναης κίνησης, που δε σταματά ακόμη και κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό ονομάζεται «κύκλος του νερού», λειτουργεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια και είναι ο βασικός παρά- γοντας, που καθιστά τη γη ένα φιλόξενο μέρος για την παρουσία και συνέχιση της ζωής. Λέγεται κύκλος, γιατί δεν έχει αρχή. Ο ήλιος είναι ο εξωτερικός ρυθμιστής που υποκινεί και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του κύκλου του νερού. Ο κύκλος του νερού
 • 2. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 6 Ο υδρολογικός κύκλος ακολουθεί επαναληπτικά τα ακόλουθα στάδια: • Εξάτμιση – διαπνοή Ο ήλιος θερμαίνει το νερό των θαλασσών, των λιμνών, των ποταμών αλλά και του εδάφους. Ένα μέρος αυ- τού του νερού εξατμίζεται και ανυψώνεται με τη μορ- φή υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Μια ακόμη λειτουρ- γία που αποδίδει υδρατμούς είναι η διαπνοή των φυ- τών. Η εξάτμιση και η διαπνοή από την ξηρά, συχνά, περιγράφονται συνολικά ως εξατμισοδιαπνοή. Μια μι- κρή ποσότητα υδρατμών προέρχεται από την απευθεί- ας μετατροπή πάγου και χιονιού σε αέριο, χωρίς τη μεσολάβηση της υγρής φάσης – εξάχνωση. • Συμπύκνωση Οι υδρατμοί ανεβαίνοντας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου επικρατούν χαμηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες, ψύχονται και υγροποιούνται σχηματίζοντας τα σύννεφα. • Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση (βροχή, χαλάζι, χιόνι) Τα αέρια ρεύματα κινούν τα σταγονίδια νερού που σχηματίζουν τα σύννεφα, με αποτέλεσμα τα πρώτα να συγκρούονται μεταξύ τους και να μεγαλώνουν. Όταν πλέον ο αέρας δε μπορεί να συγκρατήσει το βάρος τους, πέφτουν στη γη ως κατακρημνίσματα (βροχή, χαλάζι, χιόνι). • Συλλογή Το νερό πέφτοντας ως κατακρήμνισμα στη γη επιστρέφει στη θάλασσα, στα ποτάμια, στις λίμνες ή παραμένει στην επιφάνειά της. Η μεγαλύτερη ποσότητα κατακρημνισμά- των πέφτει απευθείας στους ωκεανούς. Το νερό που πέφτει στη στεριά εμποτίζει το χώμα και αξι- οποιείται από φυτά και ζώα Από την ποσότητα που πέ- φτει στη στεριά, ένα σημαντικό μέρος καταλήγει και πάλι στη θάλασσα, ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή απορροή. Η μεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στη θάλασσα από τα ποτάμια. Το νερό αυτό μπορεί ακόμη να καταλήξει στις λίμνες, που αποτελούν
 • 3. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 7 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας μαζί με τους ποταμούς τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού. Κάποιες ποσότητες νερού διαπερνούν το έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν το υπόγειο νερό. Μέρος του νερού αυτού βρίσκει δίοδο προς την επι- φάνεια και επανεμφανίζεται με τη μορφή πηγών. Ένα άλλο μέρος του υπόγειου νε- ρού εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς. Ακόμα και εκεί όμως το νερό δε μένει στάσιμο και με τη πάροδο του χρόνου κάποιο ποσοστό του ξαναβρίσκει τη θάλασ- σα, όπου ο κύκλος του «τερματίζει» ... και «αρχίζει ξανά». Έτσι, την επόμενη φορά που θα πιείτε νερό με το ποτήρι σας σκεφτείτε αν μπορείτε να μαντέψετε την ... ηλικία του νερού αυτού. Ίσως έχει πέσει ως βροχή μόλις πριν λίγες μέρες, αλλά ως νερό κάποιας μορφής προϋπήρχε πολύ περισσότε- ρο... όσο και η ίδια η γη. Η κατανομή του νερού στον πλανήτη Σχεδόν τα 3/4 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό και αυτό κάνει τον πλανήτη μας να φαίνεται γαλάζιος από το διάστημα. Το νερό είναι η προϋπόθε- ση για την ύπαρξη ζωής πάνω στη γη. Περίπου το 97% του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες και είναι αλμυρό. Μόνο το 3% του νερού είναι γλυκό και βρίσκεται στους πάγους, σε λίμνες, σε ποτάμια και σε υπόγειες δεξαμενές. Ένα μικρό ποσοστό από αυτό είναι πόσιμο. Από το επιφανειακό νερό μόλις το 1% διοχετεύεται στα ποτάμια! Παρόλα αυτά ακόμη και αυτή η ελάχιστη ποσότητα γλυκού νερού, που περιέχεται στα ποτάμια, έχει τεράστια σημασία για τη φύση και τον άνθρωπο. Η κατανομή του νερού στη γή Η κατανομή του γλυκού νερού Η κατανομή των επιφανειακών υδάτων
 • 4. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 8 Ποτάμι Τ ο νερό των ποταμών προέρχεται κυρίως απευθείας από τα ατμοσφαιρι- κά κατακρημνίσματα και από την επιφανειακή απορροή. Όλο το νερό της βροχής δε γίνεται ποτάμι. Ένα ποσό κατακρατείται από το έδαφος. Αυτό το νερό χρησιμοποιείται από τα φυτά και τους μικροοργανισμούς. Το ποσοστό του νερού που θα διεισδύσει στο έδαφος εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους, την κλίση του, τον κορεσμό του σε υγρασία, την ένταση και την ποσότητα της βρο- χής. Εδάφη αργιλώδη απορροφούν δυσκολότερα το νερό, ενώ αμμώδη έχουν με- γάλη απορροφητική ικανότητα. Το νερό λοιπόν προχωράει αργά προς το εσωτερι- κό της γης, μέσα από μικροσκοπικά κενά στο χώμα ή από ρωγμές των πετρωμά- των (υδατοπερατά πετρώματα). Τα πετρώματα αυτά με το νερό που κατακρατούν ονομάζονται υδροφόρα στρώματα. Η ανώτερη επιφάνεια του όγκου του νερού που συγκρατείται μεταξύ των στρωμάτων των διαφορετικών πετρωμάτων, ονομάζεται υδροφόρος ορίζοντας. Η αξία των ποταμών για τη ζωή αναγνωρίστηκε από τους προϊστορικούς χρό- νους και η γόνιμη δύναμη των νερών τους οδήγησε στη λατρεία και θεοποίησή τους. Ο ποταμός παρείχε στον άνθρωπο εύκολη πρόσβαση στο νερό για διάφορες χρήσεις, αλλά και ευκαιρίες για την εξεύρεση τροφής. Για τον πρωτόγονο άνθρω- πο, το τρεχούμενο νερό αποτελούσε προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Οι πρώτες κοινωνίες και σπουδαίοι αρχαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν κοντά στις όχθες μεγά- λων ποταμών: της Μεσοποταμίας (Τίγρης – Ευφράτης), της Αιγύπτου (Νείλος), της Κίνας (Κίτρινος ποταμός), της Ινδίας (Γάγης – Ινδός). Προϊστορικοί οικισμοί έχουν βρεθεί και στην περιοχή μας, κατά μήκος του Πη- νειού ποταμού, στον θεσσαλικό κάμπο. Γενικότερα, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αναπτύχθηκε, διαδόθηκε, δέχτηκε επιρροές και εξελίχθηκε φτάνοντας σε θαυμαστά επίπεδα τελειότητας, λόγω της καθοριστικής παρουσίας του υγρού στοιχείου στη δι- αμόρφωση του ανάγλυφου της μικρής μας χώρας. Στις πανάρχαιες δοξασίες η ζωο- γόνος δράση του νερού άλλοτε αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και κάθαρσης, άλλο- τε προσλαμβάνει θεραπευτικές ιδιότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους ποτα- μούς ως θεότητες, επειδή δημιουργούσαν εκτάσεις εύφορης γης (Αχελώος, Αώος, Αλφειός, Αχέροντας, Νέστος κ.λ.π.). Κατά τον ομηρικό μύθο, οι ποταμοί μαζί με τις νύμφες (που συναντώνται σε πηγές, ρυάκια και κρήνες) γεννήθηκαν από την ένωση του Ωκεανού με την Τηθύ. Σε πολλούς μύθους οι νύμφες υπήρξαν μητέρες ιατρών και στα νερά των πηγών, γύρω από τα οποία τριγυρνούσαν, αποδίδονταν ιαματικές ιδιότητες. Και ο μεγάλος ιατρός της αρχαιότητας Ασκληπιός παρουσιάζεται ως καρπός της ένωσης του θεού Απόλλωνα με τη νύμφη Κορωνίδα. Οι ποταμοί είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας.
 • 5. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 9 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Τροφοδοτούν με πόσιμο νερό τις πόλεις και τα χωριά, αρδεύουν χωράφια και πε- ριβόλια, δημιουργούν οικοσυστήματα και υδροβιότοπους, διαμορφώνουν δραστι- κά το μορφολογικό ανάγλυφο της επιφάνειας του πλανήτη μας, μέσω της διαδικα- σίας της αποσάθρωσης και της απόθεσης των φερτών υλών. Διευκολύνουν τις συ- γκοινωνίες, όταν είναι πλωτοί, συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο με τη δημι- ουργία φραγμάτων. Τεράστια και αναγνωρισμένη από τα πανάρχαια χρόνια είναι η οικονομική αξία τους: υδρευτική, αρδευτική, μεταφορική. Εντονότατες είναι και οι ανθρώπινες πα- ρεμβάσεις που δέχθηκαν: μετατόπιση κοίτης, εκβαθύνσεις, εγκιβωτισμός κοίτης, φράγματα, λιμάνια, εισροή λυμάτων. Το νερό ακολουθώντας τους νόμους της βαρύτητας ρέει προς τα χαμηλότερα υψόμετρα, αποκτώντας έτσι κινητική ενέργεια. Το τμήμα της επιφανείας της γης, το οποίο δέχεται τα νερά της βροχής, που τροφοδοτούν ένα συγκεκριμένο ποταμό, λέγεται λεκάνη απορροής αυτού του ποταμού και καθορίζεται από το ανάγλυφο της περιοχής. Κάθε ρυάκι, χείμαρρος ή παραπόταμος έχει τη δική του λεκάνη απορρο- ής. Το σύνολο των ρυακιών - χειμάρρων - παραποτάμων - ποταμών μιας λεκάνης απορροής λέγεται υδρογραφικό δίκτυο. Η λεκάνη απορροής οριοθετείται και δια- κρίνεται από τις γειτονικές λεκάνες απορροής, από μία γραμμή κατανομής των υδά- των, τον υδροκρίτη. Σε κάθε ποταμό υπάρχουν 3 διακριτά τμήματα: Άνω ρους: Είναι το τμήμα κοντά στις πηγές του ποταμού. Εδώ οι κλίσεις είναι μεγάλες, έτσι τα νερά κυλάνε ορμητικά σχημα- τίζοντας στενά φαράγγια και καταρράκτες συνήθως μέσα σε εδάφη πετρώδη. Οι οργα- νισμοί που απαντώνται στον άνω ρου είναι προσαρμοσμέ- νοι στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες, που επικρατούν σε αυτό το τμήμα του ποτα- μού, γι’ αυτό και είναι ευαί- σθητοι στις εξωτερικές επεμ- βάσεις από τον άνθρωπο και στη ρύπανση. Χαρακτηριστι- κά του ανώτερου τμήματος των ποταμών είναι η γρήγο- Οι πηγές του Ληθαίου στη Νέα Ζωή
 • 6. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 10 ρη και ταραχώδης ροή, η εκτεταμένη διάβρωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η τα- χύτητα του ποταμού στο ανώτερο τμήμα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δια- μόρφωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς με τις φερτές οργανικές ύλες καθορίζεται το είδος, η σύνθεση και η φυσιολογία των βιολογικών κοινωνιών του ποταμού. Τα πηγαία νερά είναι γενικά υψηλής ποιότητας, οπότε χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα ως πόσιμα. Μέσος ρους: Οι κλίσεις είναι μικρές και τα εδάφη πεδινά, οπότε η ταχύτητα των νερών είναι μει- ωμένη. Το ποτάμι τώρα περιέχει περισσότερο νερό, γιατί άλλα ποτάμια, χείμαρροι ή παραπόταμοί του έχουν ενωθεί μαζί του. Γι΄ αυτό το φορτίο του είναι μεγαλύτε- ρο. Το νερό όμως, επειδή κινείται αργά, δεν έχει την ικανότητα να μεταφέρει όλο το φορτίο. Έτσι, ένα μέρος του, το πιο βαρύ, αποτίθεται στην κοίτη του ποταμού και μένει εκεί. Η ταχύτητα του νερού είναι διαφορετική στις δύο όχθες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαβρώνεται η όχθη, που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα ροής, οπότε το ίζημα μεταφέρεται στην απέναντι. Έχουμε, τότε, το σχηματισμό μαιάνδρων και ποταμονησίδων. Στο μεσαίο τμήμα του ποταμού παρατηρείται διαφοροποίηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των νερών σε θρε- πτικά στοιχεία. Εκβολές: Είναι το χαμηλότερο και πιο διαπλατυσμένο τμήμα της κοίτης ενός ποταμού, το ση- μείο που ο ποταμός συναντά τη θάλασσα. Εδώ το ποτάμι κυλάει ακόμη πιο αργά, αποθέτοντας το λεπτόκοκκο φορτίο του. Έτσι, σχηματίζονται νέα τμήματα επίπε- δης γης σε βάρος της θάλασσας, το «δέλτα» (με σχήμα όπως το Ελληνικό κεφα- λαίο γράμμα Δ). Εκεί το ποτάμι σχηματίζει διακλαδώσεις και κυλά προς τη θάλασ- σα. Το δέλτα συνιστά ένα πλούσιο και εύφορο σύστημα, επειδή εκεί καταλήγουν φερτά υλικά. Είναι το πιο ενδιαφέρον από οικολογική πλευρά τμήμα του ποταμού, καθώς εδώ σχηματίζεται ένα πλήθος υδροβιοτόπων (υγρολίβαδα, έλη, βάλτοι, μι- κρές λίμνες, λιμνοθάλασσες) που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία ζωής. Χαρακτηριστι- κή είναι η περίπτωση του Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, Λουδία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο γεωγραφικός κατακερματισμός, που επιφέρει το έντονο ορεινό ανάγλυφο της χώρας μας, έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ποταμών, μι- κρού και μεσαίου μεγέθους, που εμφανίζουν χειμαρρώδη και διαβρωτική συμπερι- φορά και μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στις εκβολές. Τα μεγαλύτερα σε μήκος ροής ποτάμια της χώρας μας (αναφέρουμε το κομμά- τι της κοίτης που ανήκει στην Ελλάδα) κατά σειρά είναι:
 • 7. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 11 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας • Αλιάκμονας 297 χλμ. • Αχελώος 220 χλμ. • Πηνειός (Θεσσαλίας) 205 χλμ. • Έβρος 204 χλμ. • Νέστος 130 χλμ. • • Στις εκβολές του Πηνειού • Στρυμόνας 118 χλμ. • Θύαμις (Καλαμάς) 115 χλμ. • Αλφειός 110 χλμ. • Άραχθος 110 χλμ Ο Ληθαίος
 • 8. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 12 Υδροβιότοποι – Ποτάμιο οικοσύστημα Ο ι υδροβιότοποι είναι περιοχές που συνδυάζουν το υδάτινο με το χερ- σαίο περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης σε πολλούς δι- αφορετικούς οργανισμούς. Σαν τέτοιοι αναφέρονται περιοχές με έλη ή βάλτους, συγκεντρώσεις νερού φυσικές ή τεχνητές, πρόσκαιρες ή σταθερές, με νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς και οι θαλάσσιες περιοχές με βάθος μικρότερο των 6 μέτρων. Η οικολογική σημασία των υδροβιοτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με τη συνθήκη, που υπογράφτηκε στις 2/7/1971 στο Ramsar του Ιράν, μεταξύ άλλων και από την Ελλάδα. Με αυτή καθορίστηκαν οι υδροβιότοποι διεθνούς σημασίας και το πλαίσιο προστασίας τους. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να προάγει τη διατήρηση των υδροβιοτόπων με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης, να εν- θαρρύνει την έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τους υδροβιοτό- πους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και να προσπαθεί να αυξήσει τους πληθυ- σμούς των υδρόβιων πτηνών. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν εξαιρετική τη ση- μασία των υδροβιοτόπων της χώρας μας είναι το ότι απο- τελούν σταθμούς στο ταξίδι των αποδημητικών που- λιών ή τόπους όπου ξεχειμάζουν. Οι υδροβιότοποι, κα- θώς εμπλουτίζονται με τα υλικά που μεταφέρουν τα ποτά- μια και οι παλίρροιες της θάλασσας, ευνοούν την ανάπτυ- ξη πλούσιας βλάστησης, που δίνει τη δυνατότητα επιβίω- σης σε πλήθος οργανισμών: Ψάρια, αμφίβια, ερπετά και πουλιά γεννούν τα αυγά τους στη βλάστηση των περιο- χών αυτών. Επιπρόσθετα, οι υδροβιότοποι ρυθμίζουν την υδρομηχανική ισορροπία και το κλίμα της περιοχής (με- τριάζοντας τον καύσωνα και το υπερβολικό ψύχος). Το ποτάμιο οικοσύστημα αποτελείται από τους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτό ή αλλιώς από τη βι- οτική συνιστώσα και από το αβιοτικό περιβάλλον ή την αβιοτική συνιστώσα. Η αβιοτική συνιστώσα διαμορφώνεται από τις φυσικοχημικές συνθήκες του νε- ρού, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού, τη δομή και την σύσταση του εδάφους.
 • 9. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 13 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Η βιοτική συνιστώσα είναι το σύνολο της χλωρίδας και της πανίδας που ζει στο οικοσύστημα του ποταμού (πόες, θάμνοι, δέντρα, φύκη, φυτοπλαγκτό, φυτά βυθι- σμένα στο νερό, φυτά που έχουν ένα μέρος τους έξω από το νερό όπως τα νούφαρα, φυτά που μόνο η ρίζα τους εί- ναι στο νερό όπως τα καλάμια, ψάρια, αμφίβια, μύκητες, βακτήρια, κ.α.). Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένα είδος ή μια βιοκοινότητα ονομά- ζεται ενδιαίτημα. Το ποτάμιο ενδιαίτημα συνίσταται από τα διάκενα των βράχων όπου επιβιώνει ποικιλία ασπονδύλων, τα βότσαλα της κοίτης όπου οι πέστροφες αποθέτουν τα αυγά τους, τα κλαδιά δέντρων, την επιπλέουσα βλάστηση που χρη- σιμοποιείται από τις φαλαρίδες και τα βουτηχτάρια για την κατασκευή των φωλιών τους, κ.α. Η παρόχθια βλάστηση δίνει καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη ζώων, ενώ το ριζικό τους σύστημα σταθεροποιεί το υπόστρωμα στις όχθες και το προστα- τεύει από τη διάβρωση. Σημειωτέον ότι ο Ληθαίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υδροβιότοπου, ιδι- αίτερα στα κομμάτια εκτός πόλης ή ακόμα και στις παρυφές της. Ο Ληθαίος στην περιοχή των Κουτσομυλίων
 • 10. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 14 Ο Ληθαίος Ιστορικά στοιχεία Τ ο ποτάμι μας, ο υδάτινος αυτός πλούτος της πόλης μας και το διαχρο- νικό της σύμβολο, συνιστά ένα μοναδικό και αξεπέραστο κληροδότημα που γενναιόδωρα προσέφερε η φύση στο τρικαλινό τοπίο. Ο Ληθαίος είναι ένα από τα τέσσερα ποτάμια των Τρικάλων (Ληθαίος, Αγιαμο- νιώτης, Πηνειός, Κουμέρκης). Διασχίζει την πόλη, η οποία οφείλει ένα μεγάλο μέ- ρος του φυσικού κάλλους της στο γραφικό αυτό ποταμό. Σύμφωνα με τη μυθολο- γία, η πόλη έλαβε το όνομά της από τη νύμφη Τρίκκα ή Τρίκκη, κόρη του Πηνει- ού, ή κατ’ άλλους του Ασωπού. Στενά δεμένα λοιπόν με το υγρό στοιχείο από την αρχαιότητα τα Τρίκαλα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη του ποταμού αυτού, που αποτελεί το κυριότερο αξιοθέατό τους. Δεδομένου ότι χωρίζει την πόλη στα δύο, οι όχθες του συνδέονται με δεκατρείς γέφυρες, μισές από τις οποίες είναι για πεζούς. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, κοντά στο Ληθαίο γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της Ιατρικής. Σε μια από τις γέφυρες, υπάρχει άγαλμα του Ασκληπιού, φιλοτεχνη- μένο από τον γλύπτη Θεόδωρο Βασιλόπουλο. Ο Γάλλος περιηγητής Leon Heuzey που επισκέφτηκε τη Θεσσαλία το 1858 έγραφε: «Μπαίνοντας στα Τρίκαλα ο ποταμός με τα πολλά γεφύρια και περάσματα, κάτω από τεράστια πλατάνια, με το φλογερό ήλιο να πλανιέται πάνω από τούτη τη δροσιά, γίνεται όλο και πιο γραφικός.» Τα γεφύρια μνημονεύει και ο Νικόλαος Σχινάς 30 χρόνια αργότερα λέγοντας: «Υπάρχουν έξι λίθινες γέφυρες που συντελούν στην επικοινωνία των κατοίκων των δυο οχθών μαζί με άλλα ξύλινα που τοποθετούν προσωρινά και παρασύρονται το χειμώνα». Οι όχθες του παλιά ήταν γεμάτες πλατάνια και λεύκες. Υπήρχαν εξοχικά κα- φενεία, που για καρέκλες είχαν ντιβάνια. Εκεί καθόταν οι Τούρκοι και κάπνιζαν τον ναργιλέ τους, απολαμβάνοντας τη δροσιά. Τα Τρίκαλα ανέκαθεν ήταν ένας τόπος προνομιακός με πολλές πηγές, βρύσες και αργότερα αρτεσιανά. Ονομαστές ήταν οι βρύσες κατά μήκος της κοίτης, από όπου οι κάτοικοι προμηθεύονταν καθαρό και δροσερό νερό. Εδώ έπλεναν και τα ρούχα τους. Στο βιβλίο της Έφης Γουγουλάκη «Περίπατοι στα Τρίκαλα του χθες και του σή- μερα», μέσα από τις παιδικές αναμνήσεις της συγγραφέως, εντυπωσιάζουν κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες από την προπολεμική ζωή στο κέντρο της πόλης: «...οι γυ- ναίκες στις όχθες του ποταμού συνέχιζαν να πλένουν τα χρωματιστά μάλλινα στρω- σίδια με την βοήθεια του ξύλινου κόπανου. Γκαπ – γκουπ, οι χτύποι τους ρυθμικοί αντηχούσαν ως μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Έπειτα έπεφτε ο ήλιος και όλα γα-
 • 11. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 15 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας λήνευαν. Διπλωμένες οι γυναίκες στα δυο, κάτω από το βάρος του ασήκωτου φορ- τίου από τα βρεγμένα μάλλινα στη ράχη τους γύριζαν αργοπερπατώντας στα σπί- τια τους…». Παλιότερα, το νερό του ποταμού χρησιμοποιούνταν και για ύδρευση, ενώ σε κάποια σημεία του πραγματοποιούνταν αμμοληψίες. Ο Ληθαίος είχε πλούσια πο- τάμια πανίδα με τις περισσότερες ίσως μπριάνες από τα άλλα ποτάμια, καθώς επί- σης λαυράκια, κεφαλόπουλα, γλήνους, βίδρες, ακόμη και χέλια, καβούρια και κα- ραβίδες. Σήμερα, αμμοληψίες γίνονται μόνο στον Πηνειό, ενώ το νερό του Ληθαί- ου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για άρδευση. Μεταπολεμικά, ο Ληθαίος εμφανίζεται με απογυμνωμένες όχθες και χωρίς να έχει απομείνει κανένα από τα πέτρινα γεφύρια του. Ωστόσο, σε κάποια σημεία του έχει πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση και εκβάθυνση της κοίτης του. Η δενδροφύτευ- ση με λεύκες γίνεται γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Μετά από μια δεκαε- τία αρχίζουν ουσιαστικότερα έργα αισθητικής διαμόρφωσης, με το χτίσιμο πέτρινων τοιχίων στα πρανή της κεντρικής γέφυρας και με την κατασκευή ενός μικρού φράγ- ματος με κρυφό φωτισμό και πίδακες. Το 1979 αποφασίζεται η κοπή των λευκών, μετά από έντονα παράπονα κατοίκων για την ενοχλητική παρουσία που προκαλού- σε το χνούδι τους σε όλη την πόλη, κυρίως κατά την περίοδο της ανθοφορίας τους, την άνοιξη. Στη θέση τους φυτεύτηκαν τα καναδέζικα πλατάνια, που και σήμερα αποτελούν τον βασικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ο Ληθαίος στο ύψος της κεντρικής γέφυρας
 • 12. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 16 Γεωλογία – Γεωγραφία του Ληθαίου Η λεκάνη απορροής αποτελείται από νεογενή ιζήματα και τεταρτογενή υλικά. Οι γύρω ορεινοί όγκοι έχουν σύσταση ανθρακική (ασβεστόλι- θοι, μάρμαρα) ενώ συναντώνται ακόμη ψαμμιτικά και σχιστολιθικά πε- τρώματα. Ο Ληθαίος πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη και έχει δύο παραποτάμους. Ο ένας πηγάζει από το χωριό Νέα Ζωή σε υψόμετρο 500 μέτρων και ο άλλος από το χω- ριό Πλάτανος. Στη Νέα Ζωή, όπου βρίσκεται η βασική πηγή που υδροδοτεί το πο- τάμι, το νερό αναβλύζει μέσα από τη σχισμή ενός βράχου, δημιουργώντας τριγύρω μια μικρή λίμνη. Στη διαδρομή του Ληθαίου τα νερά του εμπλουτίζονται από πλη- θώρα ρεμάτων, τα οποία κάποτε κοσμούσαν γραφικοί νερόμυλοι. Στις μέρες μας, την ύπαρξή τους μαρτυρούν οι λιγοστές εναπομείνουσες πέτρες, καθώς οι περισσό- τεροι από αυτούς έπαψαν να λειτουργούν κάπου στα μισά του προηγούμενου αιώ- να. Στην ως άνω περιοχή πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής φράγματος (λι- μνοδεξαμενής) με επιφάνεια ταμιευτήρα 253.000 m2 , το αποθηκευμένο νερό του οποίου (όγκου 2.500.000 m3 ) θα αξιοποιείται για την άρδευση 6.000 καλλιεργήσι- μων στρεμμάτων στις περιοχές Αύρα, Σπαθάδες και Άγιος Νικόλαος. Το φράγμα πα- ράλληλα θα προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία στις κατάντι πεδινές περιοχές. Επίσης, φράγμα εκτροπής έχει κατασκευαστεί και στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων το οποίο, σε περίπτωση πλημμύρας, διοχετεύει τα πλεονάζοντα νερά στον Πηνειό, βορειοδυτικά της Περιστέρας. Ενώ το ποτάμι συνεχίζει τη ροή του μέσα στο θεσσαλικό κάμπο, η εικόνα του αρχίζει να υφίσταται σημαντικές αλλοιώ- σεις, καθώς οι επιδράσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων χαράζουν έντονα τα ση- μάδια τους, με κυριότερα τις άσχημες οσμές και τη ρύπανση από τα γύρω χοιρο- στάσια. Μετρήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί στα νερά του δείχνουν επίσης την παρουσία νιτρικών, φωσφορικών και αμμωνιακών – κατάλοιπα της αλό- γιστης χρήσης φυτοφαρμάκων από τις αγροτικές καλλιέργειες. Έξω από τις κατοι- κημένες περιοχές των χωριών, η κοίτη του ποταμού συχνά χρησιμοποιείται από τους γύρω κατοίκους ως τόπος απόθεσης σκουπιδιών. Ο Ληθαίος συναντά τον Παραληθαίο στην τοποθεσία «Βρύσες», οπότε και δι- πλασιάζεται η διατομή του μέχρι το πέτρινο γεφύρι του «Βαμβέτσου», ανατολικά της Σωτήρας. Στη συνέχεια, ακολουθεί κατεύθυνση νότια, διασχίζοντας ένα πεδι- νό τοπίο που διασπάται από την παρουσία χαμηλών λόφων, όπου κάποτε έβρισκαν καταφύγιο οι πέρδικες (κάτι που μαρτυρά και το όνομα του χωριού Περδικοράχη). Οι κύριες πηγές του Ληθαίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βρίσκονται στη Νέα Ζωή, αλλά τα νερά, κατά τους θερινούς μήνες, δε φτάνουν πάντοτε μέχρι τα Τρί- καλα (εξαντλούνται για αρδευτικές ανάγκες). Οι δευτερεύουσες πηγές συναντώνται στο ύψος της γέφυρας της Σωτήρας και τα νερά τους εμπλουτιζόμενα και από άλ-
 • 13. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 17 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας λες πηγές και χειμάρρους εξασφαλίζουν την διαρκή ροή του ποταμού. Ο Ληθαίος από τη γέφυρα της Σωτήρας συνεχίζει νότια μέχρι την περιοχή των Κουτσομυλίων, συναντώντας τον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων - Καλαμπάκας. Σ’ αυτό το τμήμα του ποταμού η ρύπανση κάνει ακόμη πιο έντονη την παρου- σία της, λόγω της εγκατάστασης μικροβιοτεχνιών και χοιροστασίων. Καθώς ο Λη- θαίος εισέρχεται στο οικιστικό περιβάλλον, γίνονται αντιληπτά τα πρώτα έργα αι- σθητικής παρέμβασης, που μεταμορφώνουν την εικόνα του ποταμού. Στη διαδρομή από τη γέφυρα του περιφερειακού δρόμου μέχρι του Τρικκαίο- γλου, η εγκυβωτισμένη πλέον κοίτη του φέρει πυκνή βλάστηση από καλάμια, όπου μέσα τους κυκλοφορούν νερόκοτες, ενώ οι καταπράσινες όχθες με τις πανέμορφες δενδροστοιχίες δημιουργούν ένα φυσικό περιβάλλον, που μπορεί να αποτελέσει μια καλή επιλογή για έναν ευχάριστο περίπατο. Ο Ληθαίος διασχίζει την πόλη διαγωνίως, από βορειοδυτικά (ΒΔ) προς νοτιοα- νατολικά (ΝΑ) και τελικά εκβάλλει στον Πηνειό, λίγο έξω από την πόλη σε υψόμε- τρο 108 μέτρων. Το μήκος του Ληθαίου ανέρχεται σε 36 χιλιόμετρα και η λεκάνη απορροής του καλύ- πτει επιφάνεια 35 τετρ. χιλιομέ- τρων. Με τα νερά του ποταμού αρδεύονται περίπου 14.000 στρέμματα. Η μέση παροχή του στη γέφυρα Τρικκαίογλου σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλε- πτο είναι: τον Απρίλιο 1.687, τον Μάιο 1.352, τον Ιούνιο 0.878, τον Ιούλιο 0.728, τον Αύγουστο 0.598 και τον Σε- πτέμβριο 0.608. Σκαρίφημα της διαδρομής του Ληθαίου Π Η Ν ΕΙΟ ΣΛΗ Θ ΑΙΟ Σ
 • 14. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 18 Ο Ληθαίος στη ζωή της πόλης άλλοτε... και τώρα Η εικόνα του ποταμού είναι φυσικό να μην είναι ίδια σε βάθος χρόνου. Άλλοτε τις όχθες του κοσμούσαν μεγάλα πλατάνια τα οποία έκοψαν οι ιταλικές δυνάμεις κατοχής. Επίσης, οι χώροι αναψυχής - τα καφενεία της εποχής ήταν χωροθετημένα παραποταμίως - σε απόλυτη αντιδιαστολή με τη ση- μερινή λειτουργία της πόλης, όπου τα κέντρα διασκέδασης διαδέχονται το ένα το άλλο στην κάθετη προς το ποτάμι οδό Ασκληπιού. Παλιά δημοσιεύματα αναφέρονται με γλαφυρό τρόπο στη φυσική ομορφιά του Ληθαίου και στην ιδιαίτερη αίγλη που προσδίδει στην πόλη. [Προέρχονται από το βιβλίο του Νεκτάριου Κατσόγιαννου: «Οι Ανατολικοί Παραπόταμοι του Πηνειού στο Νομό Τρικάλων», Εκδόσεις Τύποις, 2008]. Ωστόσο δεν λείπουν και οι αρνητικές αναφορές (τέλη 19ου και αρχές 20ου αι- ώνα) με άσχημες εικόνες που επισημαίνουν τους κινδύνους μόλυνσης από την λει- τουργία των υπαίθριων σφαγείων και λαχανοπωλείων εκατέρωθεν της γέφυρας
 • 15. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 19 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Μαρούγκενας (Κιτριλάκη). Στη σημερινή πλατεία Κιτριλάκη λάμβανε χώρα και το εβδομαδιαίο ζωοπάζαρο, το οποίο αποτελούσε μια επιπλέον μολυσματική εστία και παράγοντα αισθητικής επιβάρυνσης της περιοχής. Άσχημες εικόνες έχουν καταγρα- φεί και για το κεντρικότερο σημείο της πόλης (περιοχή της κεντρικής γέφυρας). Μετά τη γέφυρα της Μαρούγκενας και προς τον Άγιο Κωνσταντίνο υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις με λαχανόκηπους μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Επίσης υπήρχαν αμυγδαλεώνες, απ’ όπου προήλθε και η ονομασία «Αμυγδαλιές» για τη συνοικία με- ταξύ του ποταμού και του σταδίου. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη που ακολούθη- σε, καθώς και η εγκατάσταση του ΚΤΕΛ (1959) δημιουργούν την ανάγκη για κατα- σκευή νέων γεφυρών στην περιοχή αυτή. Μετά τα έργα διευθέτησης και εξωραϊσμού της κοίτης αναπτύσσεται μια εικόνα εντυπωσιακής ομορφιάς και γραφικότητας. Βεβαίως, τα έργα είχαν ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ισορροπία του ποτάμιου οικοσυστήματος και να χαθεί ένα μεγά-
 • 16. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 20 λο μέρος από τον υδρόβιο πλούτο του: καβούρια, καραβίδες, χέλια, μπριάνες, κ.α. (Στην μείωση της ποτάμιας πανίδας συνετέλεσε και η εντατική αλιεία κατά τις δε- καετίες ’50 και ’60). Στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου και στη θέση της σημερινής πεζογέφυρας άλλοτε υπήρχε πέτρινο γεφύρι και δίπλα από το Κουρσούμ τζαμί το μεγάλο χαμάμ του Οσμάν Σαχ με τη δίκρουνη βρύση μπροστά του. Μια άλλη μεγάλη εστία μόλυν- σης αποτελούσαν τα βυρσοδεψεία που λειτουργούσαν πλησίον της περιοχής αυτής (ταμπακάδες). Στην ίδια περιοχή υπήρχε πέτρινο φράγμα που εξυπηρετούσε τη λειτουργία ενός νερόμυλου. Το φράγμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως η βασική αιτία για το ξεχείλι- σμα του ποταμού, κατά την καταστροφική για την πόλη πλημμύρα του Ιουνίου του 1907, όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1000 σπίτια καταστράφηκαν. Αρκετές μικρότερες πλημμύρες είχαν προηγηθεί αυτής, κατά τα έτη 1883, 1885, 1886. Η διευθέτηση της κοίτης, που έγινε το 1947, απέτρεψε οριστικά τον κίνδυνο των πλημμυρών και απάλλαξε τους κατοίκους από τις καταστροφικές, για εκείνους και τις περιουσίες τους, συνέπειες. Στο ύψος της νέας γέφυρας του Αγ. Κωνσταντίνου, που κατασκευάστηκε το 2002, συναντάμε και τη διακλάδωση της παλιάς με τη νέα κοίτη. Η νέα κοίτη δι- ανοίχτηκε λίγο μετά την κατοχή, έχει μικρή παροχή και μήκος περίπου 2 χιλιομέ- τρων μέχρι το σημείο που συναντά τον Αγιαμονιώτη. Το καλοκαίρι η ροή της περι- ορίζεται τόσο πολύ που αποτελεί απειλή για την υδρόβια ζωή εκείνου του τμήματος του ποταμού, ενώ το λιγοστό νερό που βαλτώνει συχνά επιβαρύνει με δυσοσμία τις παρακείμενες περιοχές. Πολλές φορές έχουν καταγραφεί εικόνες με δεκάδες νεκρά ψάρια, νερόφιδα και βατράχια. Προβλήματα ρύπανσης ωστόσο εμφανίζονται όλο το χρόνο, με χαρακτηριστικό τη δυ- σοσμία στα σημεία εκβολής των υπο- νόμων και των φρεατίων ομβρίων – ακαθάρτων, κοντά στο σημείο διαχω- ρισμού του ποταμού στις δύο κοίτες. Κατά τη διαδρομή της, η νέα κοίτη διατρέχει δομημένο αστικό πε- ριβάλλον, με παράλληλους δρόμους εκατέρωθεν των πλευρών της, ενώ πρόσφατα έχουν διενεργηθεί εργασί- ες διαμόρφωσής της. Αντιθέτως, η παλιά κοίτη εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης, είναι βρόμικη, οι όχθες της δεν είναι φροντισμένες και το νερό της αξιοποιείται για την
 • 17. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 21 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας άρδευση καλλιεργημένων εκτάσεων. Δε διαθέτει παραποτάμιους δρόμους και η συ- γκοινωνία με το χωριό Ριζαριό εξυπηρετείται μέσω της γέφυρας Πάσχου. Αφήνοντας την πόλη, ο Ληθαίος συνεχίζει να κυλά ανατολικά, σε ένα τοπίο περιορι- σμένης βλάστησης, διασχίζοντας κυρίως λιβάδια με βαμβάκι. Οι όχθες του είναι χα- μηλές και μεγάλα τμήματα της κοίτης του καλύπτονται από καλάμια. Στη διαδρομή του τα νερά του επιβαρύνονται από την παράνομη ρίψη των αποβλήτων χοιροστα- σίων και βουστασίων, που δραστηριοποιούνται στις γύρω περιοχές. Η παλιά κοίτη οδεύει παράλληλα προς τον Πηνειό και χύνεται σε αυτόν κοντά στο χωριό Κλοκοτό. Η ανάπτυξη της πόλης γύρω από το ποτάμι διαμόρφωσε και την εικόνα της. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός των γεφυριών που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Η Κεντρική Γέφυρα Η κεντρική σιδερένια πεζογέφυρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και τόπο συνάντησης των Τρικαλινών, αλλά και των τουριστών. Είναι η μοναδική σι- δερένια που απέμεινε στον Ληθαίο. Κατασκευάστηκε το 1886 από γαλλική εταιρεία και αποτέλεσε ένα έργο ξεχωριστό για την εποχή του. Η αρχιτεκτονική της αρμο- νία και η απαράμιλλη αισθητική της εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα ανάγοντάς τη σε ένα μνημείο διαχρονικής αξίας. Οι Άγγλοι, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την προέλαση των Γερμανών, αποπειράθηκαν να την ανατινάξουν το 1941, όπως και τις υπόλοιπες, αλλά δεν το κατάφεραν. Παλιότερα στη θέση της υπήρχε ένα μι-
 • 18. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 22 κρό ξύλινο γεφυράκι. Αν η γέφυρα της Μαρούγκενας ήταν το σημείο, που έσμιγε η κοσμική ζωή με την εμπορική δραστηριότητα, η κεντρική γέφυρα ήταν το σημείο που χώριζε την αστική από τη λαϊκή τάξη. Σήμερα εξυπηρετεί μόνο τους πεζούς. Άλλα σημαντικά γεφύρια είναι: Αγίου Κωνσταντίνου Είναι ένα πέτρινο γεφύρι και υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε τον 18ο αιώ- να. Πήρε το όνομά του από τη γειτονική εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Κο- ντά σε αυτό υπήρχαν τα μεγάλα τούρκικα λουτρά που επικοινωνούσαν με το πε- ρίφημο Κουρσούμ τζαμί. Ήταν δίτοξο με συνολικό μήκος 30 μέτρων και ύψος 5,5 μέτρα. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) το γεφύρι διαπλατύνθηκε με προσθήκη πεζοδρομίων και μεταλλικών στηθαίων. Ανατινάχθηκε από τους Άγγλους το 1941, μαζί με τις άλλες γέφυρες. Με τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού εξα- φανίστηκαν και τα τελευταία ίχνη του. Το 1949 φτιάχτηκε ξύλινο γεφύρι στη θέση του και το 1960 έγινε η σημερινή τσιμεντένια πεζογέφυρα. Μαρούγκενας Ήταν δίτοξο πέτρινο γεφύρι μήκους 31 μέτρων και ύψους 7,20 μέτρων. Κα- τασκευάστηκε το 18ο αιώνα. Βρισκόταν στη θέση της σημερινής πεζογέφυρας, που ενώνει την οδό Όθωνος με την πλατεία Κιτριλάκη. Την ομορφιά του γεφυριού συ- μπλήρωνε η δίκρουνη βρύση της Μαρούγκενας και το ομώνυμο εξοχικό κέντρο, το οποίο υπήρξε ένα από τα πιο φημισμένα προπολεμικά στέκια της πόλης.
 • 19. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 23 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στο χώρο της σημερινής πλατείας Κιτριλάκη, που ήταν μια μεγάλη αλάνα, είχε κατασκευαστεί στάδιο για την τέλεση των Πανελ- ληνίων Αγώνων. Η τέλεση των αγώνων στην πόλη μας και η συνεπακόλουθη προ- οπτική φιλοξενίας ξένων παραγόντων αποτέλεσε κίνητρο για τις τοπικές αρχές, οι οποίες για πρώτη φορά μεριμνούν για την καθαριότητα της κοίτης και την αισθητι- κή αποκατάσταση της εικόνας του ποταμού. Πήρε το όνομά του από την παρακείμενη δίκρουνη βρύση. Τα στηθαία του αρ- χικά ήταν πέτρινα που το 1886 αντικαταστάθηκαν με σιδερένια, μετά από διαπλά- τυνση του καταστρώματός του. Και αυτό καταστράφηκε από τους Άγγλους το 1941 με την υποχώρησή τους. Το 1946 κατασκευάστηκε ξύλινο γεφύρι, που στηριζόταν στα βάθρα του παλιού. Το 1949 έγινε η σημερινή τσιμεντένια γέφυρα. Πίχτου Βρισκόταν 80 μέτρα πάνω από την κεντρική γέφυρα. Συνέδεε τις οδούς Βύ- ρωνος και Αμαλίας. Κατασκευάστηκε πολύ παλιά, ίσως κατά τους βυζαντινούς χρό- νους, σύμφωνα με την παράδοση. Πήρε το όνομά του από τον ιδιοκτήτη παρακεί- μενης οικίας. Ήταν πέτρινο με έξι τοξωτά ανοίγματα, κατά τα Ρωμαϊκά πρότυπα. Είχε μήκος 35 μέτρα και ύψος 4 μέτρα. Η μεγάλη πλημμύρα του 1907 του προκά- λεσε πολλές καταστροφές. Έτσι στη θέση του πάνω στα πέτρινα βάθρα στήθηκε ξύ- λινο γεφύρι. Το 1947 ξηλώθηκε το γεφύρι μαζί με τα βάθρα ενώ σήμερα υπάρχουν οι δύο πεζογέφυρες (1961) και (1998) και το άγαλμα του Ασκληπιού. Γούρνας Ήταν πέτρινο τοξωτό γεφύρι που ένωνε την οδό Κανούτα (σήμερα Παππά) με την Κοραή. Εικάζεται ότι και αυτό κατασκευάστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
 • 20. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 24 Καταστράφηκε με τη μεγάλη πλημμύρα του 1907 και στη θέση του στήθηκε ξύλινη γέφυρα. Στο βάθος της αριστερής όχθης (σημερινή οδός Σαράφη) ξεχώριζε το με- γάλο χαμάμ του Ομέρ Βέη, ενώ στη δεξιά όχθη (σημερινό δημοτικό πάρκινγκ) ήταν εγκατεστημένο το πρώτο ηλεκτρικό εργοστάσιο της πόλης (1906). Την έλεγαν «γέφυρα της Γούρνας» επειδή εκεί υπήρχε γούρνα με πολύ νερό. Λεγόταν επίσης και «γέφυρα του Παππά», γιατί στην αριστερή του όχθη υψωνόταν το τρίπατο αρχοντικό της οικογένειας Παππά, που γκρεμίστηκε το 1947. Το 1950 έγινε σιδερένια γέφυρα τύπου Μπέλεϊ. Αυτή ενισχύθηκε αφού δεν άντεχε μεγάλα φορτία. Το 1972 στη θέση της φτιάχτηκε η σημερινή τσιμεντένια γέφυρα. Πελέκη Ήταν ένα εξάτοξο πέτρινο γεφύρι όμοιο με το προηγούμενο και με αντίστοιχη χρονολογία κατασκευής. Πήρε το όνομα του ιδιοκτήτη παρακείμενης οικίας. Ονομά- ζεται και γέφυρα του Αγίου Στεφάνου, από τον ενοριακό ναό. Καταστράφηκε κατά την πλημμύρα του 1907 για να στηθεί αργότερα ξύλινο γεφύρι, που και αυτό ξηλώ- θηκε το 1947. Το 1960 έγινε η σημερινή πεζογέφυρα. Τρικκαίογλου Ήταν πέτρινο με έξι τόξα, ίδιο με τα τρία προηγούμενα. Συνέδεε τη συνοικία Τρικκαίογλου με την παλιά πόλη (Βαρούσι) και με τη συνοικία Κουτσομύλια. Και αυτό εικάζεται πως κατασκευάστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Καταστράφη- κε από τις συχνές πλημμύρες, και ιδίως αυτή του 1907. Στη θέση του φτιάχτηκε σι- δερένιο (1910), που έπαθε ζημιές κατά την υποχώρηση των Άγγλων το 1941. Επι- σκευάστηκε από τους Ιταλούς. Το 1973 έσπασε στη μέση από το βάρος διερχόμε- νου φορτηγού. Το 1975 έγινε το σημερινό τσιμεντένιο μονότοξο γεφύρι.
 • 21. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 25 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας Ρύπανση του ποταμού Τ ο χρώμα μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστική ένδειξη της ποιότητας του νερού ενός ποταμού, καθώς επηρεάζεται από τις διαλυμένες ουσίες και τους οργανισμούς που αναπτύσσονται σ’ αυτό. Η ποιότητα του νε- ρού εξαρτάται από τη φύση της κοίτης του, την μορφολογία της λεκάνης απορροής του (κλίσεις εδαφών, μορφές κάλυψης γης) και το καθεστώς των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ως εκ τούτου, η ποιότητα διαφέρει πολύ από εποχή σε εποχή και κατά μήκος του ποταμού. Έτσι, η διαύγεια του νερού είναι δυνατόν να μειωθεί δραστικά λίγες ώρες μετά από μια καταρρακτώδη βροχή. Η υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών, μέσω της απορροής (νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα και άλλα ρυπαντικά φορτία), προκαλεί το φαι- νόμενο του ευτροφισμού. Τα βακτήρια και οι άλγες αυξάνονται σε αριθμό τόσο που σχημα- τίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες, εμποδίζοντας τη διείσδυση της ηλιακής ακτινο- βολίας και επιφέροντας σκίαση στο νερό. Χωρίς το φως οι φωτοσυνθετικοί οργανι- σμοί θανατώνονται, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε άλλα βακτήρια, που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων αυ- ξάνεται, το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο περιορίζεται δραστικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για τους άλλους οργανισμούς, όπως τα ψάρια. Τα ψάρια είναι οι πρώτοι οργανισμοί που πεθαίνουν, ενώ ακολουθούν και τα βακτήρια δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα. Αποτέλεσμα του ευτροφισμού είναι η υποβάθμιση της ποιότη- τας του νερού, η μείωση της διαύγειάς του, η διατάραξη της παρόχθιας χλωρίδας και πανίδας, η αισθητική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η δυσοσμία. Η υδρόβια ζωή, εκτός από την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που είναι δι- αλυμένες στο νερό, επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους, σημαντικότερες από τις οποίες είναι η θερμοκρασία, το διαλυμένο οξυγόνο και το pH. Αυτοί οι παράγο- ντες, που προσδιορίζουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού, βρίσκονται σε μία δυναμική σχέση ισορροπίας μεταξύ τους. Η μεταβολή ενός από αυτούς μπο- ρεί να διαταράξει τη ζωή όλων των υδρόβιων ειδών. Η θερμοκρασία επηρεάζει το μεταβολισμό των οργανισμών, την ανάπτυξή τους και το βιολογικό τους κύκλο. Η θερμοκρασία διαμορφώνεται από το κλίμα, την εποχή, το υψόμετρο, τις υπόγειες εισροές νερού και την ποσότητα του νερού. Στα ποτάμια οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις είναι μικρού φάσματος, λόγω της καλής ανάμειξης που πραγματοποιείται με την κίνηση των νερών τους. Κάθε βιολογικό εί- δος είναι προσαρμοσμένο να επιβιώνει σε ένα συγκεκριμένο θερμοκρασιακό εύρος. Η συγκέντρωση του οξυγόνου εμφανίζεται μειωμένη σε συνθήκες ευτροφι-
 • 22. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 26 σμού. Επηρεάζεται ωστόσο και από τη θερμοκρασία. Το οξυγόνο στο νερό ελαττώ- νεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τη διαβίωση κάποιων ειδών πανίδας. Η αντοχή των ζωντανών οργανισμών είναι περιορισμένη και στις έντονες δια- κυμάνσεις του pH. Το pH μετράει τη συγκέντρωση των θετικά φορτισμένων ιόντων υδρογόνου, δηλαδή αποτελεί μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του νερού. Η κλίμακά του είναι λογαριθμική με εύρος από το 0 έως το 14 και η τιμή 7 χαρακτη- ρίζει το ουδέτερο νερό. Τιμές του pH χαμηλότερες του 7 περιγράφουν όξινο διάλυ- μα, ενώ υψηλότερες του 7 αλκαλικό. Αλλοιώσεις στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και έντονες με- ταβολές στη σύνθεση της πανίδας επιφέρει και η εναλλαγή των εποχών του χρό- νου. Ωστόσο, τα είδη συνήθως καταφέρνουν να διατηρούν την προσαρμοστικότη- τά τους, αναπτύσσοντας φυσικούς μηχανισμούς άμυνας. Οι οργανισμοί που ζουν στο ίδιο περιβάλλον δεν αλληλεπιδρούν μόνο με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και μεταξύ τους, σε ένα πλαίσιο τροφικών σχέ- σεων που καθορίζουν ένα τροφικό πλέγμα. Η εξαφάνιση ενός είδους επηρεάζει όλο το ποτάμιο οικοσύστημα, διότι διαταράσσεται η λειτουργία της μεταφοράς ενέργει- ας από οργανισμό σε οργανισμό, μέσω της τροφής (τροφική αλυσίδα). Οι τροφικές σχέσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα περιγράφονται σχηματικά ως εξής: Αυτότροφοι οργανισμοί είναι τα φυτά, που δεσμεύουν τις ανόργανες ενώσεις και αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, παράγουν οργανικές. Οι οργανισμοί αυτοί (πράσινα φυτά) ονομάζονται «παραγω- γοί», επειδή συμβάλλουν στην δημιουργία βιομάζας. Οι οργανικές ενώσεις, που παράγονται με την παραπάνω διαδικασία, κατα- ναλώνονται από άλλους οργανισμούς (π.χ. φυτοφάγα ζώα), οι οποίοι ονομάζο- νται «πρωτογενείς καταναλωτές». Τα τελευταία χρησιμεύουν ως πηγή ενέργειας
 • 23. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 27 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας για άλλα ζώα, σαρκοφάγα, που αποτελούν τους «δευτερογενείς καταναλωτές». Εκείνα τα είδη που δεν τρώγονται από άλλα (βρίσκονται δηλαδή στην κορυ- φή της τροφικής αλυσίδας) λέγονται «κορυφαίοι καταναλωτές». Ορισμένα είδη εί- ναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες (σε κάποια περίοδο τρέφονται μόνο ή κυρίως με φυτά, ενώ σε άλλη και με φυτά και με ζώα), όπως για παράδειγμα ο άνθρωπος, που τρέφεται με τα πάντα, οπότε μπορεί να καταταγεί σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τα υπολείμματα των διαφόρων τροφικών επιπέδων αποτελούν πηγή τροφής και ενέργειας για τους «αποικοδομητές», οι οποίοι διασπούν τις οργανικές ενώσεις σε απλούστερες ανόργανες και έτσι κλείνει ο κύκλος της ύλης. Ο ρόλος των αποι- κοδομητών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο ποτάμιο, αλλά και σε κάθε οικοσύστημα, επειδή από αυτούς εξαρτάται η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και η επα- ναδιάθεσή τους προς χρησιμοποίηση από τα φυτά. Τα φυτά, όπως σχεδόν όλοι οι οργανισμοί, για να αναπνεύσουν καίνε οργανικές ενώσεις, συνήθως σάκχαρα. Αυτό συνεπάγεται μια απώλεια βιομάζας (που μετριέται σε μονάδες βάρους), που αναφέ- ρεται ως αναπνευστική απώλεια. Στο ποτάμιο οικοσύστημα: Παραγωγοί είναι τα μικροσκοπικά φύκη, τα υδρόβια φυτά (καλάμια, καλλωπι- στικά φυτά, κ.α.). Πρωτογενείς καταναλωτές είναι οι πεταλούδες, οι μέλισσες, τα κουνούπια, τα μικροσκοπικά ζώα (ζωοπλαγκτόν). Δεύτερης τάξης καταναλωτές εί- ναι τα ψάρια, τα νερόφιδα, οι χελώνες, κ.α. Κορυφαίοι καταναλωτές είναι τα που- λιά. Τα σκουλήκια του εδάφους είναι οι αποικοδομητές. Τα ποτάμια έχουν μεγάλη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού. Το οργανικό υλικό στα νερά προέρχεται από υγρά αστικά λύματα, γεωργοκτηνοτροφικά και βιομηχα- νικά απόβλητα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ενώ επίσης μπορεί να είναι και φυσικής προέλευσης (υπολείμματα σοδειάς, κ.α.). Τα βακτήρια του νερού με αερόβιες δι- εργασίες (καταναλώνοντας οξυγόνο), έχουν την ικανότητα να προσροφούν μέρος του ρυπαντικού φορτίου και βαθμιαία να το αποικοδομούν. Ωστόσο, όταν το φορτίο αυτό είναι μεγάλο, διαταράσσονται οι φυσικές αντοχές του ποτάμιου οικοσυστήμα- τος και η ικανότητα αυτοκαθαρισμού του νερού εξασθενεί. Το οξυγόνο που απαιτεί- ται από τους αερόβιους μικροοργανισμούς προκειμένου να αποικοδομήσουν βιολο- γικά τα απόβλητα ονομάζεται βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD - Biochemical Oxygen Demand). Το BOD (mg/l) είναι η σημαντικότερη παράμετρος μέτρησης της ισχύος της οργανικής ρύπανσης. Έτσι, τιμή του Β.Ο.D ίση με 20mg/l σημαίνει ότι 20mg οξυγόνου καταναλώνονται σε ένα λίτρο ακάθαρτων νερών μέσα σε 5 ημέρες και στους 20 ο C. Όταν το διαθέσιμο οξυγόνο είναι ανεπαρκές, λαμβάνει χώρα αναερόβια απο- σύνθεση από εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτοί παράγουν προϊόντα που είναι επιβλαβή και ανεπιθύμητα, όπως το υδρόθειο (H2 S), η αμμωνία (NH3 ) και το
 • 24. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 28 μεθάνιο (CH4 ), που γίνονται αιτία δυσάρεστων οσμών, χρωματισμού ή θολότητας του υδάτινου σώματος. Η ανθρώπινη παρέμβαση, ακόμη και όταν δεν έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδάτων, επιφέρει αλλοίωση των συνιστωσών του ποτάμιου οικοσυ- στήματος με δραστηριότητες όπως: • Κατασκευή φραγμάτων • Επεμβάσεις στο Δέλτα • Εκτροπές - ευθυγραμμίσεις – εκβαθύνσεις της κοίτης • Δημιουργία καναλιών για άρδευση • Καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης • Αποξηράνσεις παράπλευρων εκτάσεων • Αμμοληψίες • Επιχωματώσεις • Ιχθυοκαλλιέργεια Για το ποτάμι της πόλης μας, τον Ληθαίο, έχουν καταγραφεί πολυάριθμες ανα- φορές για το θέμα της μόλυνσης των νερών του από τις αρχές ακόμη του προηγού- μενου αιώνα και από δραστηριότητες της τότε εποχής. Ωστόσο, το νερό συνέχιζε να διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και σ’ αυτό συντε- λούσαν οι πολλές πηγές που το ανανέωναν. Το πρόβλημα ουσιαστικά εμφανίζεται με την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της δεκαετίας του ’60, τις πολλές ανεγειρόμενες πολυκατοικίες και το προβληματικό αποχετευτικό δίκτυο που μόλυνε τα βαθύτερα υπόγεια στρώματα του νερού, ενώ ενίοτε συνδεόταν παράνομα με το δίκτυο ομβρίων υδάτων. Στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων (εργοστάσια γάλακτος, τυροκομεία, κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία). Ακόμη υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, το Νοσοκομείο, συνεργεία, πλυντήρια και βαφεία αυτοκινήτων, τα απόβλητα των οποίων στην πλειονότητά τους δεν υφίστανται καμιά επεξεργασία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πιθανότατα σε παράνομη διάθεση τόσο των υγρών αποβλήτων όσο και των “λασπών” που δημιουργούνται μέσα στις δεξαμενές συλλογής, γεγονός που δηλώνει η πληθώρα των νεκρών ψαριών που εκβράζονται στις όχθες, αλλά και το χρώμα των νερών και η άσχημη μυρωδιά του ποταμού κατά περιόδους. Στον Ληθαίο αποχετεύονται και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα του βιολο- γικού καθαρισμού της πόλης, που καλύπτει το 20% περίπου του συνόλου των λυ- μάτων. Μετρήσεις θρεπτικών αλάτων και βαρέων μετάλλων που έχουν γίνει στον πο- ταμό Ληθαίο, τον χαρακτηρίζουν σαν ένα μεσαία ρυπασμένο ποτάμι, με την εμφά- νιση κάποιων υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων σε συγκεκριμένα σημεία του ποταμού. Ωστόσο, οι μετρήσεις αυτές είναι αποσπασματι-
 • 25. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 29 Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας κές και περιορισμένες και δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του ποταμού. Ορνιθοπανίδα Κατά τόπους και κυρίως έξω από τις κατοικημένες περιοχές υπάρχουν καλάμια, βούρλα και ψαθιά όπου συναντάμε αρκετά αμφίβια, ερπετά και υδρόβια είδη πουλιών. Στις όχθες του πο- ταμού φυτρώνουν κυρίως λεύκες και πλατάνια, ενώ στις παρό- χθιες περιοχές υπάρχει θαμνώδης βλάστηση και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εδώ συναντάμε και κάποια αρπα- κτικά, με συνηθέστερο είδος τη Γερακίνα και το Βραχοκιρκινέζι. Στα ρηχά νερά ψαρεύουν κατά περιόδους ερωδιοί, όπως ο Μι- κροτσικνιάς και ο Λευκοτσικνιάς, αλλά και Αλκυόνες, ενώ στα βαθύτερα βουτούν οι Νερόκοτες, οι Φαλαρίδες, τα Νανοβουτη- χτάρια, οι Νεροκοτσέλες και κατά περίπτωση κάποιες Πρασινο- κέφαλες πάπιες. Η θαμνώδης βλάστηση στα κομμάτια της κοί- της που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης είναι καταφύγιο για μικροπούλια (Κοκκινολαίμης, Σουσουράδες, Σπίνοι, Κοτσύφια, Τσίχλες) κυρίως την περίοδο του χειμώνα. Στα δέντρα, γύρω από τις όχθες, στο νότιο κομμάτι του Ληθαί- ου φωλιάζουν ερωδιοί, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, οι φωλιές τους απαντώνται συχνότερα στα δέντρα του παρακείμενου Πηνειού. Σε συστάδες από ιτιές, στη συμβολή της τε- χνητής κοίτης του Ληθαίου με τον Αγιαμο- νιώτη, υπάρχει αποικία κορμοράνων που ψαρεύουν στα νερά του. Στα μεγάλης ηλικίας πλατάνια, που φυτρώνουν σε λιβάδια και χωράφια γύρω από την κοίτη του ποταμού, φτιάχνουν τις φω- λιές τους τα κορακοειδή (υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από κουρούνες). Υδρόβια πανίδα Περιλαμβάνει κυρίως είδη που ανήκουν στην οικογέ- νεια Κυπρινίδαι, όπως ή Αβραμίς η κοινή (ή Λεστιά) και
 • 26. ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛηθαίος το ποτάμι της πόλης μας 30 ο Κυπρίνος. Συνηθισμένο αμφίβιο του ποταμού είναι ο Λιμνοβάτραχος. Παλιότερα σε αφθονία υπήρχαν οι Κα- ραβίδες του γλυκού νερού, τα Καβούρια του γλυκού νε- ρού αλλά και οι Βδέλλες, υδρόβια ζώα με θαυμαστές ια- τρικές ιδιότητες. Μπορούμε να δούμε στα νερά του πο- ταμού Νεροχελώνες, ενώ περιστασιακά παρατηρήθηκαν μεμονωμένες Βίδρες που έφτασαν μέχρι κάτω από την κεντρική γέφυρα. Έντομα Γύρω από την κοίτη του ποταμού πετούν τα παρακά- τω υδρόβια έντομα: Κουνούπι το ανωφελές, Νέπα η υδροκόρις, Νερομέρμηγκας, Βελία Καλοπτέρυξ (Λιβε- λούλα). Το μεγαλύ- τερο μέρος του χρό- νου μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα πλήθος από πεταλούδες να τριγυρίζουν στα λουλούδια που αφθονούν στις όχθες του ποταμού. Χλωρίδα Στις όχθες του Ληθαίου μπορούμε να συναντήσουμε τα χα- ρακτηριστικά είδη της παρόχθιας βλάστησης όπως Λεύκες, Ιτιές, Φτελιές, Βρωμοξυλιές, (Καραγάτσια), Κισσοί, Καλά- μια και Ψαθιά, εκεί όπου το ποτάμι κυλάει τα νερά του έξω από την πόλη ή στις παρυφές του (συνοικία Κουτσομύλια). Καθαρισμός των οχθών εδώ θα συνεπαγόταν καταστροφή της παρυδάτιας βλάστησης και των φωλιών πλήθους υδρόβιων και πα- ρυδάτιων πτηνών. Παλαιότερα υπήρχαν πολλές Μπορ- μποτσιλιές (το ιερό δέντρο των Τούρκων). Οι περισσότερες ξεριζώθηκαν κατά τη διαμόρφωση της νέας κοίτης του πο- ταμού. Υπάρχει ακόμη και μια συστάδα πεύκων που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ξεραμένα. Κατά τη διαμόρφωση των οχθών που ποταμού κόπηκαν οι λεύκες και αντικαταστήθηκαν από τον Καναδέζικο Πλάτανο και τις Ιπποκαστανιές. Ακόμη σαν καλλωπιστικά δέντρα φυ- τεύτηκαν Προύνοι, Δάφνες, Ιβίσκοι, Κερλετέριες, Ακακίες, Δάφνες, Ευκάλυπτοι, Σφενδάμια, Λιριόδεντρα, Λιγούστρο, Τήλιο.