SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  38
Télécharger pour lire hors ligne
Lefki Papacharalampous
Learning & Development Consultant
23/5/2019 2
Ο ορισμός της επιχειρηματικότητας με
βάση :
 Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις
ικανότητες των επιχειρηματιών.
 Την διαδικασία λειτουργίας της
επιχείρησης και το τελικό αποτέλεσμα.
 Τις δραστηριότητες του επιχειρηματία
που στοχεύουν στην ανάπτυξη της
επιχείρησης.
Επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα
σταθερά
 εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις
 εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και
υπηρεσιών.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου
και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης.’ (The European Observatory for SMEs (2000))
Η σκέψη και η διαδικασία να δημιουργήσεις και αναπτύξεις οικονομική
δραστηριότητα που θα βασίζεται στο συνδυασμό της
 ανάληψης κινδύνου,
 δημιουργικότητας και/ή
 καινοτομίας με τη
 διαχείριση μέσα σε ένα νέο ή υπάρχοντα οικονομικό οργανισμό. (Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
Καθηγητής Σπύρος
ΒλιάμοςΘεωρία Επιχειρηματικότητας 4
 Οι γυναίκες είναι κάτοχοι υψηλού
μορφωτικού κεφαλαίου.
 Η εμπιστοσύνη που έχουν οι γυναίκες στις
ικανότητες τους.
 Αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες και επιχειρούν να τις
αξιοποιήσουν και να τις εκμεταλλευτούν.
 Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες είτε
από παράγοντες ώθησης είτε από
παράγοντες πίεσης.
 Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος
παρατηρείται ότι η επιχειρηματική
δραστηριότητα ανδρών και γυναικών
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.
Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, παρατηρείται
να επικρατεί η επιχειρηματικότητα «ανάγκης».
Οι γυναίκες «επιλέγουν» την επιχειρηματικότητα
αφού αυτή αποτελεί πολλές φορές τη μόνη
δίοδο για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας
αλλά και το μέσο για να εξασφαλίσουν κάποιο
εισόδημα για την οικογένεια τους.
 Το συναίσθημα του φόβου της αποτυχίας είναι
εντονότερο στις γυναίκες.
 Η έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών
συμβάλλει στην δυσκολία ανάληψης ρίσκων
σχετικά με την σύσταση μίας επιχείρησης.
- Παρατηρείται ότι
γυναίκες που έχουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και διαθέτουν αυτοπεποίθηση
αποστρέφονται σε μικρότερο βαθμό τον
κίνδυνο και το ρίσκο.
 Η δημιουργία οικογένειας έχει ως συνέπεια για
τις γυναίκες την διακοπή της εργασίας τους.
 Η μειωμένη εργασιακή εμπειρία συντελεί και σε
χαμηλότερη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα.
Παράνοια: Να επαναλαμβάνεις τα ίδια
πράγματα και να περιμένεις
διαφορετικά αποτελέσματα
Albert Einstein
23/5/2019 9
“H καινοτομία διακρίνει τον ηγέτη
από τον οπαδό”
Steve Jobs
Δύο είδη επιχειρηματικότητας:
 Υψηλή δημιουργικότητα, νέες ιδέες (καινοτόμος)
Ή
 Προσαρμογή παλαιών λύσεων
 Η συστηματική εφαρμογή της δημιουργικότητας
και της καινοτομίας στην αγορά καταλήγει σε
επιχειρηματικότητα.
 Δημιουργικότητα: Η ικανότητα να σκέφτεσαι νέα
πράγματα.
 Καινοτομία: Η ικανότητα να κάνεις νέα
πράγματα
11
 Καινοτομία είναι το ‘ειδικό εργαλείο’ του
επιχειρηματία, είναι το μέσον με το οποίο
εκμεταλλεύεται την αλλαγή ως ευκαιρία για μια
διαφορετική επιχείρηση ή διαφορετική υπηρεσία
(P.Drucker 1985, p. 17)
 Καινοτομία ως διαδικασία αλλαγής, δηλ.
εφαρμογή της δημιουργικότητας για τη λύση
προβλημάτων και εκμετάλλευση των ευκαιριών.
 Μπορεί να σχετίζεται με τελικά προϊόντα ή
διαδικασίες με τις οποίες τα προϊόντα
δημιουργούνται.
12
Οι επιχειρηματίες πρέπει να ...
 αναθεωρούν ή και να
 προκαλούν επανάσταση στην παραγωγή με την
εκμετάλλευση μιας επινόησης ή γενικότερα, μιας τεχνικής
δυνατότητας για την παραγωγή ενός νέου αγαθού ή ενός
παλαιότερου αλλά με νέες μεθόδους παραγωγής....
Τούτο απαιτεί ικανότητες οι οποίες συναντώνται σε ένα
εξαιρετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού.
(Schumpeter 1947, σελ. 132)
13
Εμπόδια που οι άνθρωποι θέτουν στον εαυτό τους:
 Ψάχνοντας για την μοναδική σωστή απάντηση
 Επιμονή στο να είμαστε λογικοί
 Τυφλή υπακοή στους κανόνες
 Επιμονή στην πρακτικότητα
 Επιθυμία για υπερ-εξειδίκευση
 Αποφυγή ασαφειών
 Φόβος να μην θεωρηθούμε ανόητοι
 Φόβος δημιουργίας λαθών με συνέπεια την αποτυχία
 Πεποίθηση ότι δεν είμαστε δημιουργικοί
14
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
PLAN
Ποιός ο στόχος
(σχεδιασμός);
DO
Ποια/ες η/οι
δράση/εις
εκπαίδευσης που
συμμετέχει ο καθένας
;
REVIEW
Ποιό το τελικό
αποτέλεσμα;
1. ΗΓΕΣΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2. ΟΡΑΜΑΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΝΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
23/5/2019 15
23/5/2019 16
23/5/2019 17
Τα προϊόντα αντιγράφονται ....
....οι άνθρωποι δύσκολα.
23/5/2019 18
Μέσα από μεθοδολογίες συμβουλευτικής,mentoring και της βιωματικής
μάθησης οι άνθρωποί σας εκπαιδεύονται πώς ν’ αναπτύσσουν τις
ικανότητες και τις γνώσεις τους για να φέρνουν τα καλύτερα δυνατά
αποτεέσματα στον ρόλο εργασίας τους
23/5/2019 19
23/5/2019 20
23/5/2019 21
Επικοινωνία
Επικοινωνία: Η “μύτη του παγόβουνου”:
The Message
“Εσύ είσαι το
ΜΗΝΥΜΑ!
—Roger Ailes
23/5/2019 22
Δημιουργία ΑΞΙΑΣ: Μια απλή εξίσωση
Όφελος
Κόστος
Αξία =
Στόχοι της
επιχείρησης
Στρατηγική
πορώθησης
Μοντέλο
ηγεσίας
Εξυπηρέτηση
τελικού πελάτη
Προϊοντική προσέγγιση
ΠεΛατοκεντρική προσέγγιση
Αποτελέσματα Απόδοσης
Η Εικόνα της συνολικού αποτελέσματος όταν
γίνεται σωστή διαχείριση της επιχείρησης
Κοιτάμε από το μέλλον προς το
παρελθόν
Δεν είναι “περιγραφή θέσεων εργασίας ” –
είναι προσανατολισμένη στα
αποτελέσματα, όχι στις δραστηριότητες
Βρίσκεται σε συνεχή ευθγράμμιση με το όραμα,
την αποστολή και τις αξίς της εταιρίας.
Μπορούμε να αξιλογούμε με αντικειμενική κρίση , αντί με
υποκειμενικά κριτήρια.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι χαίρουν δίκαιης αντιμετώπισης
“Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις δεν
μπορείς να το διοικήσεις”
—Peter Drucker
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
“Βάλτε τους ανθρώπους σας στην
καρδιά του οράματός σας κι εκείνοι
θα χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα τους
για να κάνουν το όραμά σας
πραγματικότητα "
Paul Devoy, Head of Investors in People
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
• Κορυφαίο Πρότυπο για τη διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού
• Το μοναδικό διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης που
επικεντρώνεται στους ανθρώπους και τη συνεισφορά τους
στην απόδοση του οργανισμού/επιχείρησης
• Δημιουργήθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της Βρετανικής
Κυβέρνησης & Θεσμικών Φορέων, σήμερα δραστηριοποιείται
σε 75 χώρες παγκοσμίως
• Διεθνής Πιστοποίηση που έχουν αποκτήσει περισσότερες
από 15.000 οργανισμοί
• Συμβαδίζει με τις σύγχρονες πρακτικές των καλύτερων
επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως
• Δυναμικό Πρότυπο, που επιτρέπει τη σύγκριση με
οργανισμούς συναφούς δραστηριότητας σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο και εξασφαλίζει συγκριτικά αποτελέσματα στην
επιχείρηση.
• Υιοθετεί τις νέες τάσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
και αναδεικνύει κορυφαίες πρακτικές και συνθήκες στο χώρο
εργασίας.
Investors In People | 27
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
Investors In People | 28
• Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Κερδοφορία μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας
• Αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών
• Δομημένη και συστηματική προσέγγιση εντοπισμού των
εκπαιδευτικών αναγκών για την ανάπτυξη των
ανθρώπων
• Ενίσχυση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας
• Βελτίωση των λειτουργιών για την αποδοτικότερη
εξυπηρέτηση πελατών
• Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει
εργασιακή σταθερότητα, σέβεται τους εργαζόμενους, την
διαφορετικότητα, τις ανθρώπινες αξίες
• Προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς
Χαρακτηριστικά &
Οφέλη
Tα οφέλη του Προτύπου Investors
In People
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
• Οι πρακτικές που
ακολουθούνται είναι οι
κατάλληλες για να
ενισχύσουν την
απόδοση;
• Είναι οι άνθρωποί σας
ευθυγραμμισμένοι με τη
φιλοδοξία και το όραμα
του οργανισμού;
• Πώς γνωρίζετε ότι
συνεχώς βελτιώνεστε;
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible
infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
We must empower our
people to innovate, to
think about the “what
if…”, to give them clear
visibility and direction,
whilst understanding the
role they play for today
as well as how they can
drive success in years to
come.” Warren
Richmond
• 4 επίπεδα κλιμακώνονται κάτω
από κάθε δείκτη
• Ξεκινώντας απο το ‘Developed’
έως το ‘High Performing’
• Είναι τα επίπεδα ωριμότητας
μέσα από τα οποία περνούν οι
ομάδες και οι οργανισμοί μέχρι
να επιτύχουν το υψηλότερο
επίπεδο απόδοσης
Developed level
Πρακτικές
•υπάρχουν
•έχουν επικοινωνηθεί
•κατανοητές
Ηγεσία και εργαζόμενοι
•γνωρίζουν τι αναμένεται από
•αυτούς
Established level
Πρακτικές
•Εφαρμόζονται συστηματικά
Ηγεσία και εργαζόμενοι
•συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή τους
Advanced level
Εργαζόμενοι και Ηγεσία
•εφαρμόζουν υπεύθυνα
και συστηματικά τις
πρακτικές
•συμμετέχουν ενεργά στο
να παράγουν θετικά
αποτελέσματα
Λευκή Παπαχαραλάμπους
Σύμβουλος Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης
 Training & Development Consultant με βάση το Λονδίνο, Μ. Βρετανία από όπου δραστηριοποιείται διεθνώς, από Σοηδία ως
Ελλάδα και από Ντουμπάι ως Βραζιλία. Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχείρησεων,
εξειδικεύεται επίσης στην διοίκηση αλλαγών και ανάπτυξη απόδησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την αναβάθμιση
συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικοού.
 Η Λευκή είναι πιστοποιημένη Αξιολογήτρια (Registered Practitioner) στo διεθνές Πρότυπο Ποιότητας στην Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Investors In People, UK και στο διεθνές Πρότυπο Ποιότητας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων European Foundation For
Quality Management. Είναι πιστοποιημένη Trainer του διεθνούς εμβέλειας Οργανισμού Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων
Dale Carnegie και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 15,000 νέους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων σε τομείς όπως
Επικοινωνία, Ηγεσία, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διοίκηση Αλλαγών, Ανάπτυξη Ομάδων Πρότζεκτ, Διαπολιτισμική Προσαρμογή,
Συστήματα Προσλήψεων, Διοίκησης Απόδοσης Και Διαχείρισης Ταλέντων.
 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε
εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: BT Syncordia UK, Mark & Spencer’s-Greece, ALCON SA, Johnson & Johnson
Pharmaceuticals, Cyprus Bank, Easyjet UK, the Australian Embassy of Greece, the Greek Consular Corps, Ocean Rig SA, Singular Logic
SA, Lidl Hellas & Cyprus, Hellenic Petroleum Organisation (HELPE), Coca-Cola HBC, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνας και
Χαλκίδας κλπ
 Από το 1993 ως 2014 ήταν Επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα Διαπολισμικής Επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσ. Αγωγής στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Ελλάδα. Επίσης, έχει συνεργαστεί ως λέκτορας στα
Πανεπιστήμια Brunel και Roehampton (2000-2005) και ως ερευνητική συνεργάτιδα στο Ashridge College, M. Βρετανία.
 Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Surrey University, UK και ερευνητική συνεργάτιδα/υποψήφια διδάκτωρ με θέμα έρευνας: «Mindful
Leadership and Quality Framewoks in digitilised service organisations – The Case of SMEs»
 Είναι τακτικό μέλος στο ακαδημαϊκό συμβούλιο του διεθνούς οργανισμού International Telework Academy (ITA) από το 2000 και
πιστοποιημένη Facilitator του Οργανισμού Self Leaders στην Στοκχόλμη, Σουηδία. Είναι ακόμη εθελόντρια Μέντορας στον
οργανισμό Early Warning Europe, Δανία σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ και στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Orange Grove
της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Ελλάδα.
 Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια, ερευνητικά πρότζεκτς και συγγραφικές ομάδες και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
στον παρόντα χρόνο επικεντρώνονται στους τομείς Διοίκηση Αλλαγών, Θεωρία του «Μανθάνοντος Οργανισμού» (Learning
Organisation Theory) Mindful Leadership, Perfomance Management & Quality Frameworks.

Contenu connexe

Tendances

Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIVDimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
George Tziralis
 
2 epixeirin final
2 epixeirin final2 epixeirin final
2 epixeirin final
moke_uth
 
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
FutureleadersGR
 
Repu Lab Presentation Opencoffee V3
Repu Lab Presentation Opencoffee V3Repu Lab Presentation Opencoffee V3
Repu Lab Presentation Opencoffee V3
Georgios Kasselakis
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
Dimitris Tsingos
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
moke_uth
 
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa
 
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ioannis Nikolaou
 

Tendances (18)

Metavallon εταιρική παρουσίαση
Metavallon εταιρική παρουσίασηMetavallon εταιρική παρουσίαση
Metavallon εταιρική παρουσίαση
 
Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIVDimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
Dimitris Tsigos presents VTrip Group at Open Coffee Athens XIV
 
ES20151219_54
ES20151219_54ES20151219_54
ES20151219_54
 
2 epixeirin final
2 epixeirin final2 epixeirin final
2 epixeirin final
 
SKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTSSKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTS
 
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
 
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
 
Repu Lab Presentation Opencoffee V3
Repu Lab Presentation Opencoffee V3Repu Lab Presentation Opencoffee V3
Repu Lab Presentation Opencoffee V3
 
Biz miz o1 m2_u2.1_r2_cy
Biz miz o1 m2_u2.1_r2_cyBiz miz o1 m2_u2.1_r2_cy
Biz miz o1 m2_u2.1_r2_cy
 
Συγχώνευση Microsoft- Nokianew
Συγχώνευση Microsoft- NokianewΣυγχώνευση Microsoft- Nokianew
Συγχώνευση Microsoft- Nokianew
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
 
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
 
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
 
MKE AUEB
MKE AUEBMKE AUEB
MKE AUEB
 
HSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
HSA AUEB MKE Dimitris TsigosHSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
HSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
 
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Start up cyco_15october
Start up cyco_15octoberStart up cyco_15october
Start up cyco_15october
 

Similaire à ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019

CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
EvaSofokleous1
 
Apospori Eleni_ioc3
Apospori Eleni_ioc3Apospori Eleni_ioc3
Apospori Eleni_ioc3
IoC gr
 

Similaire à ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019 (20)

Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
 
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
 
Introduction to business plan
Introduction to business planIntroduction to business plan
Introduction to business plan
 
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
 
Μαθαίνοντας Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές Καριέρας και Απασχόλησης
Μαθαίνοντας Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές Καριέρας και ΑπασχόλησηςΜαθαίνοντας Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές Καριέρας και Απασχόλησης
Μαθαίνοντας Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές Καριέρας και Απασχόλησης
 
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
 
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cy
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cyBiz miz o1 m2_u2.1_r1_cy
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cy
 
H.f. innovation services
H.f. innovation servicesH.f. innovation services
H.f. innovation services
 
Corporate Reputation and The Power of Purpose
Corporate Reputation and The Power of PurposeCorporate Reputation and The Power of Purpose
Corporate Reputation and The Power of Purpose
 
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
 
Skincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core IdeaSkincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core Idea
 
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
 
FITnews&views Feb 2015
FITnews&views Feb 2015FITnews&views Feb 2015
FITnews&views Feb 2015
 
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕΣημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
 
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
 
Mobility
MobilityMobility
Mobility
 
Seminar leadership & teambuilding sample
Seminar leadership & teambuilding sampleSeminar leadership & teambuilding sample
Seminar leadership & teambuilding sample
 
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερηΓιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
 
Apospori Eleni_ioc3
Apospori Eleni_ioc3Apospori Eleni_ioc3
Apospori Eleni_ioc3
 

Plus de excelisoweb

COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗCOSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
excelisoweb
 
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
excelisoweb
 
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά ΜαρίαΕπαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
excelisoweb
 

Plus de excelisoweb (20)

Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίαςΒοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
 
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
 
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPECTowards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
 
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...
 
Ηθική και Δεοντολογία
Ηθική και ΔεοντολογίαΗθική και Δεοντολογία
Ηθική και Δεοντολογία
 
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗCOSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
 
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum TerraeFELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae
 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...
 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...
 
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...
 
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...
 
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
 
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...
 
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
 
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη ΠοδίατροςΝύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος
 
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστέςΑντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές
 
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...
 
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...
 
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά ΜαρίαΕπαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019

 • 1. Lefki Papacharalampous Learning & Development Consultant
 • 3. Ο ορισμός της επιχειρηματικότητας με βάση :  Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των επιχειρηματιών.  Την διαδικασία λειτουργίας της επιχείρησης και το τελικό αποτέλεσμα.  Τις δραστηριότητες του επιχειρηματία που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • 4. Επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα σταθερά  εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις  εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης.’ (The European Observatory for SMEs (2000)) Η σκέψη και η διαδικασία να δημιουργήσεις και αναπτύξεις οικονομική δραστηριότητα που θα βασίζεται στο συνδυασμό της  ανάληψης κινδύνου,  δημιουργικότητας και/ή  καινοτομίας με τη  διαχείριση μέσα σε ένα νέο ή υπάρχοντα οικονομικό οργανισμό. (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Καθηγητής Σπύρος ΒλιάμοςΘεωρία Επιχειρηματικότητας 4
 • 5.  Οι γυναίκες είναι κάτοχοι υψηλού μορφωτικού κεφαλαίου.  Η εμπιστοσύνη που έχουν οι γυναίκες στις ικανότητες τους.  Αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και επιχειρούν να τις αξιοποιήσουν και να τις εκμεταλλευτούν.
 • 6.  Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες είτε από παράγοντες ώθησης είτε από παράγοντες πίεσης.  Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος παρατηρείται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα ανδρών και γυναικών βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.
 • 7. Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, παρατηρείται να επικρατεί η επιχειρηματικότητα «ανάγκης». Οι γυναίκες «επιλέγουν» την επιχειρηματικότητα αφού αυτή αποτελεί πολλές φορές τη μόνη δίοδο για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας αλλά και το μέσο για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα για την οικογένεια τους.
 • 8.  Το συναίσθημα του φόβου της αποτυχίας είναι εντονότερο στις γυναίκες.  Η έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών συμβάλλει στην δυσκολία ανάληψης ρίσκων σχετικά με την σύσταση μίας επιχείρησης. - Παρατηρείται ότι γυναίκες που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και διαθέτουν αυτοπεποίθηση αποστρέφονται σε μικρότερο βαθμό τον κίνδυνο και το ρίσκο.  Η δημιουργία οικογένειας έχει ως συνέπεια για τις γυναίκες την διακοπή της εργασίας τους.  Η μειωμένη εργασιακή εμπειρία συντελεί και σε χαμηλότερη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα.
 • 9. Παράνοια: Να επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα Albert Einstein 23/5/2019 9
 • 10. “H καινοτομία διακρίνει τον ηγέτη από τον οπαδό” Steve Jobs
 • 11. Δύο είδη επιχειρηματικότητας:  Υψηλή δημιουργικότητα, νέες ιδέες (καινοτόμος) Ή  Προσαρμογή παλαιών λύσεων  Η συστηματική εφαρμογή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην αγορά καταλήγει σε επιχειρηματικότητα.  Δημιουργικότητα: Η ικανότητα να σκέφτεσαι νέα πράγματα.  Καινοτομία: Η ικανότητα να κάνεις νέα πράγματα 11
 • 12.  Καινοτομία είναι το ‘ειδικό εργαλείο’ του επιχειρηματία, είναι το μέσον με το οποίο εκμεταλλεύεται την αλλαγή ως ευκαιρία για μια διαφορετική επιχείρηση ή διαφορετική υπηρεσία (P.Drucker 1985, p. 17)  Καινοτομία ως διαδικασία αλλαγής, δηλ. εφαρμογή της δημιουργικότητας για τη λύση προβλημάτων και εκμετάλλευση των ευκαιριών.  Μπορεί να σχετίζεται με τελικά προϊόντα ή διαδικασίες με τις οποίες τα προϊόντα δημιουργούνται. 12
 • 13. Οι επιχειρηματίες πρέπει να ...  αναθεωρούν ή και να  προκαλούν επανάσταση στην παραγωγή με την εκμετάλλευση μιας επινόησης ή γενικότερα, μιας τεχνικής δυνατότητας για την παραγωγή ενός νέου αγαθού ή ενός παλαιότερου αλλά με νέες μεθόδους παραγωγής.... Τούτο απαιτεί ικανότητες οι οποίες συναντώνται σε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού. (Schumpeter 1947, σελ. 132) 13
 • 14. Εμπόδια που οι άνθρωποι θέτουν στον εαυτό τους:  Ψάχνοντας για την μοναδική σωστή απάντηση  Επιμονή στο να είμαστε λογικοί  Τυφλή υπακοή στους κανόνες  Επιμονή στην πρακτικότητα  Επιθυμία για υπερ-εξειδίκευση  Αποφυγή ασαφειών  Φόβος να μην θεωρηθούμε ανόητοι  Φόβος δημιουργίας λαθών με συνέπεια την αποτυχία  Πεποίθηση ότι δεν είμαστε δημιουργικοί 14
 • 15. ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PLAN Ποιός ο στόχος (σχεδιασμός); DO Ποια/ες η/οι δράση/εις εκπαίδευσης που συμμετέχει ο καθένας ; REVIEW Ποιό το τελικό αποτέλεσμα; 1. ΗΓΕΣΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2. ΟΡΑΜΑΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 23/5/2019 15
 • 18. Τα προϊόντα αντιγράφονται .... ....οι άνθρωποι δύσκολα. 23/5/2019 18 Μέσα από μεθοδολογίες συμβουλευτικής,mentoring και της βιωματικής μάθησης οι άνθρωποί σας εκπαιδεύονται πώς ν’ αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους για να φέρνουν τα καλύτερα δυνατά αποτεέσματα στον ρόλο εργασίας τους
 • 21. 23/5/2019 21 Επικοινωνία Επικοινωνία: Η “μύτη του παγόβουνου”:
 • 22. The Message “Εσύ είσαι το ΜΗΝΥΜΑ! —Roger Ailes 23/5/2019 22
 • 23. Δημιουργία ΑΞΙΑΣ: Μια απλή εξίσωση Όφελος Κόστος Αξία =
 • 25. Αποτελέσματα Απόδοσης Η Εικόνα της συνολικού αποτελέσματος όταν γίνεται σωστή διαχείριση της επιχείρησης Κοιτάμε από το μέλλον προς το παρελθόν Δεν είναι “περιγραφή θέσεων εργασίας ” – είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, όχι στις δραστηριότητες Βρίσκεται σε συνεχή ευθγράμμιση με το όραμα, την αποστολή και τις αξίς της εταιρίας. Μπορούμε να αξιλογούμε με αντικειμενική κρίση , αντί με υποκειμενικά κριτήρια. Ολοι οι εμπλεκόμενοι χαίρουν δίκαιης αντιμετώπισης “Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις δεν μπορείς να το διοικήσεις” —Peter Drucker
 • 26. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of “Βάλτε τους ανθρώπους σας στην καρδιά του οράματός σας κι εκείνοι θα χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα τους για να κάνουν το όραμά σας πραγματικότητα " Paul Devoy, Head of Investors in People
 • 27. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of • Κορυφαίο Πρότυπο για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού • Το μοναδικό διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης που επικεντρώνεται στους ανθρώπους και τη συνεισφορά τους στην απόδοση του οργανισμού/επιχείρησης • Δημιουργήθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης & Θεσμικών Φορέων, σήμερα δραστηριοποιείται σε 75 χώρες παγκοσμίως • Διεθνής Πιστοποίηση που έχουν αποκτήσει περισσότερες από 15.000 οργανισμοί • Συμβαδίζει με τις σύγχρονες πρακτικές των καλύτερων επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως • Δυναμικό Πρότυπο, που επιτρέπει τη σύγκριση με οργανισμούς συναφούς δραστηριότητας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και εξασφαλίζει συγκριτικά αποτελέσματα στην επιχείρηση. • Υιοθετεί τις νέες τάσεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και αναδεικνύει κορυφαίες πρακτικές και συνθήκες στο χώρο εργασίας. Investors In People | 27
 • 28. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of Investors In People | 28 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Κερδοφορία μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας • Αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών • Δομημένη και συστηματική προσέγγιση εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών για την ανάπτυξη των ανθρώπων • Ενίσχυση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας • Βελτίωση των λειτουργιών για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση πελατών • Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει εργασιακή σταθερότητα, σέβεται τους εργαζόμενους, την διαφορετικότητα, τις ανθρώπινες αξίες • Προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς Χαρακτηριστικά & Οφέλη Tα οφέλη του Προτύπου Investors In People
 • 29. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of • Οι πρακτικές που ακολουθούνται είναι οι κατάλληλες για να ενισχύσουν την απόδοση; • Είναι οι άνθρωποί σας ευθυγραμμισμένοι με τη φιλοδοξία και το όραμα του οργανισμού; • Πώς γνωρίζετε ότι συνεχώς βελτιώνεστε;
 • 30. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
 • 31. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
 • 32. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of
 • 33. ©2015 The Investors in People name, mark and logo are protected by copyright and international trademark law. For more information or to report a possible infringement please contact info@investorsinpeople.co.uk. No part of this publication should be reproduced, amended, sold or copied without the permission of We must empower our people to innovate, to think about the “what if…”, to give them clear visibility and direction, whilst understanding the role they play for today as well as how they can drive success in years to come.” Warren Richmond
 • 34. • 4 επίπεδα κλιμακώνονται κάτω από κάθε δείκτη • Ξεκινώντας απο το ‘Developed’ έως το ‘High Performing’ • Είναι τα επίπεδα ωριμότητας μέσα από τα οποία περνούν οι ομάδες και οι οργανισμοί μέχρι να επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης
 • 35. Developed level Πρακτικές •υπάρχουν •έχουν επικοινωνηθεί •κατανοητές Ηγεσία και εργαζόμενοι •γνωρίζουν τι αναμένεται από •αυτούς
 • 36. Established level Πρακτικές •Εφαρμόζονται συστηματικά Ηγεσία και εργαζόμενοι •συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή τους
 • 37. Advanced level Εργαζόμενοι και Ηγεσία •εφαρμόζουν υπεύθυνα και συστηματικά τις πρακτικές •συμμετέχουν ενεργά στο να παράγουν θετικά αποτελέσματα
 • 38. Λευκή Παπαχαραλάμπους Σύμβουλος Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης  Training & Development Consultant με βάση το Λονδίνο, Μ. Βρετανία από όπου δραστηριοποιείται διεθνώς, από Σοηδία ως Ελλάδα και από Ντουμπάι ως Βραζιλία. Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχείρησεων, εξειδικεύεται επίσης στην διοίκηση αλλαγών και ανάπτυξη απόδησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικοού.  Η Λευκή είναι πιστοποιημένη Αξιολογήτρια (Registered Practitioner) στo διεθνές Πρότυπο Ποιότητας στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People, UK και στο διεθνές Πρότυπο Ποιότητας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων European Foundation For Quality Management. Είναι πιστοποιημένη Trainer του διεθνούς εμβέλειας Οργανισμού Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων Dale Carnegie και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 15,000 νέους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων σε τομείς όπως Επικοινωνία, Ηγεσία, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διοίκηση Αλλαγών, Ανάπτυξη Ομάδων Πρότζεκτ, Διαπολιτισμική Προσαρμογή, Συστήματα Προσλήψεων, Διοίκησης Απόδοσης Και Διαχείρισης Ταλέντων.  έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: BT Syncordia UK, Mark & Spencer’s-Greece, ALCON SA, Johnson & Johnson Pharmaceuticals, Cyprus Bank, Easyjet UK, the Australian Embassy of Greece, the Greek Consular Corps, Ocean Rig SA, Singular Logic SA, Lidl Hellas & Cyprus, Hellenic Petroleum Organisation (HELPE), Coca-Cola HBC, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνας και Χαλκίδας κλπ  Από το 1993 ως 2014 ήταν Επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα Διαπολισμικής Επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσ. Αγωγής στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Ελλάδα. Επίσης, έχει συνεργαστεί ως λέκτορας στα Πανεπιστήμια Brunel και Roehampton (2000-2005) και ως ερευνητική συνεργάτιδα στο Ashridge College, M. Βρετανία.  Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Surrey University, UK και ερευνητική συνεργάτιδα/υποψήφια διδάκτωρ με θέμα έρευνας: «Mindful Leadership and Quality Framewoks in digitilised service organisations – The Case of SMEs»  Είναι τακτικό μέλος στο ακαδημαϊκό συμβούλιο του διεθνούς οργανισμού International Telework Academy (ITA) από το 2000 και πιστοποιημένη Facilitator του Οργανισμού Self Leaders στην Στοκχόλμη, Σουηδία. Είναι ακόμη εθελόντρια Μέντορας στον οργανισμό Early Warning Europe, Δανία σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ και στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Orange Grove της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Ελλάδα.  Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια, ερευνητικά πρότζεκτς και συγγραφικές ομάδες και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στον παρόντα χρόνο επικεντρώνονται στους τομείς Διοίκηση Αλλαγών, Θεωρία του «Μανθάνοντος Οργανισμού» (Learning Organisation Theory) Mindful Leadership, Perfomance Management & Quality Frameworks.