Publicité

AP 9 & 10 Com. 9-14.docx

31 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

AP 9 & 10 Com. 9-14.docx

  1. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: 10 Asignatura: EKONOMIKS Petsa: Markahan: IKATLO UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag aaral ang pag – unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayang Pagganap Ang mag – aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulatang code ng bawat kasanayan Nasusuri ang konsepto at palatandaan ng implasyon AP9MAK-IIId-8 Natataya ang mga dahilan sa pagkakaroon ng implasyon AP9MAK IIId-9 Nasusuri ang ibat ibang epekto ng Implasyon AP9MAK IIId- 10 II. NILALAMAN IMPLASYON Day 1: Konsepto ng Implasyon Day 2: Mga Dahilan ng Implasyon Day 3: Mga epekto ng Implasyon Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Gabay ng guro p. 189 - 191 Ekonomiks: Gabay ng guro p. 192 – 193 Ekonomiks: Gabay ng guro p. 193 – 194 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks Learner’s Module p. 272 - 277 Ekonomiks Learner’s Module p. 278 - 280 Ekonomiks Learner’s Module p. 280 – 281 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Konsepto at Aplikasyon p. 238 - 241 Ekonomiks: KOnsepto at Aplikasyon P 242 – 247 Ekonomiks: KOnsepto at Aplikasyon P. 248 – 249 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.slideshare.com www.google.com www.slideshare.com www.google.com www.slideshare.com www.google.com B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO projector, laptop, mga larawan, Mga chart projector, laptop, mga larawan, Mga chart , speaker projector, laptop, mga larawan, Mga chart
  2. ahatang ta III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa na may kinalaman sa ekonomiks. Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa na may kinalaman sa ekonomiks. Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa Magbibigay ng sariling opinion hinggil sa mga sariwang balita. a. Balik Aral Pagpapaliwanag sa mga mag aaral ng ugnayan ng bawat isa. Pagkonsum o Pag - iimpok Pangkal ki Pagsagot ng mga mag – aaral sa katanungan Paglalaro ng Pinoy Henyo Tatawag ng dalawang boluntaryong mag aaral upang hulaan ang mga salitang Demand – pull at Cost – push. Ang bawat mag – aaral ay bibigyan lamang ng tig dalawang minuo para manghula. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin p. 273 LM anunuod ng video news clip hinggil sa dahilan ng Implasyon www. Youtube.com Pagsusuri sa larawan c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pamprosesong Tanong 1. Ano ang ipinahihiwatag ng larawan? 2. Ano ang basehan ng inyong naging obserbasyon? 3. Sa inyong palagay, ano ang maaaring maging dahilan ng ganitong sitwasyon? Pamprosesong Tanong 1. Tungkol saan ang inyong napanuod? 2. Bakit kaya nagaganap ang mga ganitong sitwasyon sa ating bansa? 3. Ano ang maaaring maging bunga ng iyong mga napanuod sa video? Pamprosesong Tanong 1. Ano ang ibig sabihin ng nasa larawan? 2. Bakit kaya nagaganap ang ganitong pangyayari? 3. Ano ang maaaring maging epekto ng ganitong senaryo sa iyo?
  3. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto At paglalahad ng bagong kasanayan #1 Basahin at Unawain ang teksto mula pahina 274 – 277 ng Modyul Pagtalakay sa mga pormula Hayaang ipaliwanag ng mga mag – aaral ang kanilang natutunan o nasuri sa diagram IMPLASYON MATAAS NA PRESYO Dagdag na sahod, inputs, o hilaw na materyales Basahin at unawain ang Epekto ng Implasyon sa Mamamayan sa pahina 280 – 290 sa inyong Modyul. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan, paglalahad ng kasanayan #2 Pagsusuri sa Talahanayan Weighted price ng Pangkat ng mga Produktong Kinokonsumo ng isang Pamilyang Pilipino (sa Piso) Pangkatang Gawain: Ipapaliwanag ng bawat pangkat at mga dahilan at bunga ng Implasyon DAHILAN AT BUNGA NG IMPLASYON Pagtaas ng Suplay • Tataas ang demand o ang paggasta kaya ng Salapi mahahatak ang presyo paitaas • kapag tumataas ang palitan ng piso sa Pagdepende sa dolyar, o kaya tumataas ang presyo ng Importasyon para materyales na inaangkat, ang mga sa hilaw na sangkap produktong umasa sa importasyon para sa mga hila na sangkap ay nagiging sanhi din ng pagtaas ng presyo • Dahil sa kakulangan ng pumapasok na ng Piso sa Dolyar Kalagayan ng • kapag kulang ang suplay sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, magiging dahilan ito upang tumaas ang presyo ng produkto. kapag Pagluluwas mas mataas ang demand kaysa sa produkto, ito ay magdudulot ng pagtaas ng presyo. Monopolyo • Nakapagkokontrol ng presyo ang sistemang ito. kapag nakontrol ang presyo at dami ng produkto, o kartel malaki ang posibilidad na maging mataas ang presyo. Pambayad • Sa halip na magamit sa produksyonang bahagi ng pambansang badyet, ito ay napupunta lamang sa Utang pagbabayad ng utang. Malayang Talakayan hinggil sa epekto ng Implasyon sa Mamamayan. Aytem 2011 2012 Bigas 700 750 Asukal 120 130 Mantika 200 220 Isda 175 190 Karne ng baboy 250 300 Total WPrice 1, 445 1,590 p. 276 LM Pagtaas ng Palitan dolyar, bumababa ang halaga ng piso. nugbubunga ito ng pagtaas ng presyo.
  4. f. Paglinang sa kabihasaan ( Tungo sa Formative Assessmeent) p. 192 TG p. 193 TG g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Paano naaapektuhan ang inyong pamilya at ang ibang tao sa pagbabago sa presyo? Ibigay ang iyong karanasan bilang mag – aaral, at kasapi ng pamilya hinggil sa bunga ng implasyon? Bilang isang mag – aaral, ano ang maaari mong imungkahi bilang iyong ambag sa pagharap at pagtugon sa epekto ng implasyon sa ekonomiya. h. Paglalahat ng aralin Pagbibigay ng pormula ng mga sumusunod Tatawag ng dalawang mag aaral at mag uunahang makasulat ng pormula sa pisara. CPI - Antas ng Implasyon - Purchasing Power – Ipapaliwanag ng mga mag – aaral ang kahalagan ng mga pormula sa pagsukat ng Implasyon. Ibigay ang Dahilan at Bunga ng Implasyon. dahilan • bunga dahilan • bunga dahilan • bunga Ibighay at ipaliwanag ang EPEKTO NG IMPLASYON SA MAMAMAYAN IMPLASYON Mga nakikibang sa Implasyon Mga Nalulugi i. Pagtataya ng aralin Maiksing Pagsusulit 1 to 5 na aytem Maiksing Pagsusulit 1 to 5 na aytem Sagutin ang katanungan.
  5. See attachment See attachment Paano ka makatutulong sa paglutas ng suliraning kaugnay ng Implasyon? j. Takdang aralin Sang. Ekonomiks: Learner’s Module p. 274 Mangalap ng impormasyon hinggil sa mga maaaring maging epekto ng Implasyon sa Ekonomiya ng bansa. Sang. Ekonomiks: Learner’s Module p. 80 – 281 Ekonomiks: Mga konsepto at Aplikasyon p. 245 – 247 www.Googlesearch.com Gawin ng bawat pangkat ang Gawain 9. MAG SURVEY TAYO. Sang. Ekonomiks Learner’s Module p. 284 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
  6. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: 10 Guro: Asignatura: EKONOMIKS Petsa: Markahan: IKATLO IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag aaral ang pag – unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayang Pagganap Ang mag – aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Kasanayan sa Pagkatuto Napahahalagahan ang mga paraan ng paglutas ng implasyon AP9MAK IIIe-11 Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng Implasyon AP9MAK IIIf-12 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal AP9MAK IIIf-13 II. NILALAMAN IMPLASYON Paraan ng Paglutas ng Implasyon Paglutas ng mga suliraning kaugnay ng Implasyon Layunin ng Patakarang piskal KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Gabay ng guro p. 195 - 196 Ekonomiks: Gabay ng guro p. 196 Ekonomiks: Gabay ng guro p. 198 – 200 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Ekonomiks Learner’s Module p.282 - 284 Ekonomiks Learner’s Module p.285 Ekonomiks Learner’s Module p. 286 - 290 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: KOnsepto at Aplikasyon P 250 - 252 Ekonomiks: KOnsepto at Aplikasyon P 253 Ekonomiks: KOnsepto at Aplikasyon P 254 - 256 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.slideshare.com www.google.com www.slideshare.com www.google.com www.facebook.com www.slideshare.com www.google.com B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO projector, laptop, mga larawan, Mga chart projector, laptop, mga larawan, Mga chart projector, laptop, mga larawan, Mga chart
  7. III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa Ibabahagi ng mga mag – aaral ang mga sariwa at maiinit na isyu sa loob at labas ng bansa a. Balik Aral Tatawag ng ilang mag aaral upang magbigay ng kanilang nalalaman hinggil sa epekto ng Implasyon. Bibigyan lamang ng tig isang minute bawat mag – aaral. 1. Magbigay ng kahit dalawang halimbawa ng mga nakikinabang sa Implasyon. 2. Haimbawa ng mga taong nalulugi sa Implasyon. Ang mga mag aaral ay magbibigay ng mga halimbawa ng di mabuting epekto ng Implasyon. Ayusin ang mga Jumbled Words at ibigay ang kahulugan ng bawat isa. SYNLIPOMA SUPH TOSC NDEMDA LUPL b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Ipaliwanag ang Kasabihang “ Sa bawat problema ay may solusyon” Tatawag ng ilang mag aaral upang ibahagi ang kanilang mga naipost sa fb at iba pang social media hinggil sa komitment bilang isang mag – aaral na makatulong na mapamahalaan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ibabahagi ito sa klase Halimbawa: c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pamprosesong tanong: 1. Ano ang mensaheng dala ng kasabihang ito? 2. Naniniwala ka bang lahat ng suliranin ay may kalutasa? Pangatwiranan Pamprosesong Tanong: Ano ang nilalaman ng iyong komitment? 2. Paano mo matitiyak na ang isinagawang komitment ay makapag – aambag sa kabutihan ng bayan? 3. Ano ang iyong isinaalang – alang sa paggwa ng iyong komitment? Pamprosesong Tanong: 1. Ilarawan ang nakikita mo sa mga larawan. 2. Anong mensahe ang mabubuo mo mula sa mga larawan? Ipaliwanag.
  8. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Basahing mabuti at suriin ang balita sa Gawain 8 “Presyo ng iba pang Pangunahing Bilihin, Tumaas na rin. Pahina 283 ng Modyul Pagbabasa ng Tahimik at pagsusuri hinggil sa Konsepto ng Patakarang Piskal sa pahina 289 ng LM. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Pamprosesong Tanong 1. Ano ang pangunahing impormasyon na ipinahahatid ng balita? 2. Ano ang iyong reaksiyon matapos mong basahin ang balita? Malayang Talakayan ukol sa Konsepto ng Patakarang Piskal Pangkatang Gawain Malayang Talakayan hinggil sa dalawang paraan na ginagamit sa ilalim ng Patakarang Piskal upang mapangasiwaan ang paggamit ng pondo nito bilang pangangalaga sa ekonomiya ng bansa. Unang pangkat ( Expansionary Fiscal Policy ) Ikalawang Pangkat ( Contractionary Fiscal Policy ) p. 289 – 290 LM f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Sapat na ba ang mga solusyong ginagawa ng pamahalaan upang malutas ang suliranin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Ano pa ang inyong maaaring idagdag o isuhestyon ng solusyon para sa implasyon?
  9. P. 284 LM g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Bilang isang mag – aaral, paano ka at makakatulong sa paglutas patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kasalukyan? Pangatwiranan Sa iyong palagay, kailangan bang maunawaan ang kahulugan ng mga konseptong nakapaloob sa Patakarang Piskal? Bakit? h. Paglalahat ng aralin Buuin ang hindi tapos na pahayag Alam ko na ang Patakarang Piskal ay _ _ i. Pagtataya ng aralin Sagutin ang tanong. ( 5 puntos ) Essay Bilang isang mag – aaral magbigay ng mga mungkahing suhestyon upang malutas ang suliranin sa Implasyon? 1 – 5 short quiz See attachment Essay ( limang puntos bawat isa ) Ipaliwanag ang layunin ng Expansionary Fiscal Policy at Contractionry Fiscal Policy. j. Takdang aralin Sagutan ang mga sumusunod na katanungan: 1. Gumawa ng isang pie graph na nagpapakita ng badyet ng inyong pamilya para sa isang buwan. Magpatulong sa iyong magulang upang malaman ang wastong badyet na inilalaan sa inyong mga pangangailangan s loob ng isang buwan. Ibigay ang kahulugan ng at gampanin ng mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan. Isulat ito sa kwaderno. DBM -- BIR – Sang: Ekonomiks Learner’s Module p 291 - 292
  10. VI. MGA TALA VII. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. h. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya i. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation j. Nakatulong ba ang remedial? k. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation l. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? m. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? n. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
Publicité