شرکت پردیس ارم جویشگر

‫ارم‬ ‫پردیس‬ ‫جویشگر‬ ‫شرکت‬
‫کیست؟‬ ‫جویشگر‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫جویشگر‬ ‫شرکت‬
۱۳۸۷
‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬
.
‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جویشگر‬ ‫اصلی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
www.jooyeshgar.com
‫به‬
‫ارائه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کارهای‬‫و‬‫کسب‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستری‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫منظور‬
‫خدمات‬
‫شرکت‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫تجارت‬
(
business-to-business)
‫است‬ ‫گرامی‬ ‫وران‬‫پیشه‬ ‫به‬
.
‫معرف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشاغل‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫جویشگر‬
‫ی‬
‫محصوالت‬ ،‫کارها‬‫و‬‫کسب‬
/
‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نیازهای‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫عرضه‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬
‫محصوالت‬
/
‫تعامل‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫وران‬‫پیشه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خدمات‬
‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫هرچه‬
.
‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫لغت‬ ‫در‬ ‫جویشگر‬
‫انک‬
‫محصوالت‬ ،‫مشاغل‬ ‫گسترده‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫جویشگر‬ ‫مشاغل‬ ‫اطالعات‬
/
‫وجود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬
‫دارد‬
.
‫بلک‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫رایانامه‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫جویشگر‬
‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫ه‬
‫پ‬‫می‬ ‫انبوه‬ ‫پیامک‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫پنل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همراه‬
‫قرار‬ ‫ردازند‬
‫دهد‬‫نمی‬
.
‫چو‬‫بی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اخالقی‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬
‫و‬ ‫ن‬
‫دانیم‬‫می‬ ‫آن‬ ‫چرای‬
.
‫ما‬ ‫اهداف‬
‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫اطالعات‬ ‫جامع‬ ‫بانک‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫جویشگر‬ ‫شرکت‬
‫آن‬ ‫ز‬
‫و‬ ‫خریداران‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫یگر‬ ‫یکد‬ ‫به‬ ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫بتوانند‬ ‫فروشندگان‬
.
‫شرکت‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬
(business-to-business )
‫ت‬ ‫داریم‬ ‫سعی‬ ‫دیگر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برخالف‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬
‫ا‬
‫هر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫شرکت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫تمام‬ ‫بنابراین‬ ‫آنها‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬
‫ا‬ ‫یک‬
‫ز‬
‫آنها‬ ‫های‬ ‫اگهی‬
.
‫ب‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫جویشگر‬ ،‫دهید‬ ‫نمایش‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبلیغ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫محصوالتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬
‫گزینه‬ ‫هترین‬
‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬
.
‫جویشگر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫مزایای‬
•
‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬
•
‫رایگان‬ ‫خرید‬ ‫اگهی‬ ‫ثبت‬
•
‫داد‬ ‫قرار‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫آسان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
•
‫ثبت‬ ‫امکان‬
5
‫بیشتر‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬
•
‫بیشتر‬ ‫زایی‬ ‫درآمد‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬
•
‫اگهی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬
•
‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫ثبت‬
•
‫مشاغل‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
•
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫بخش‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬
•
‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫عربی‬ ‫زبان‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اگهی‬ ‫خودکار‬ ‫ترجمه‬
•
‫جویشگر‬ ‫مشتریان‬ ‫باشگاه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫فروش‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬
‫شویم؟‬ ‫عضو‬ ‫جویشگر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫جلوی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آگهی‬ ‫دقیقا‬ ‫جویشگر‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫بازدید‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آگهی‬ ‫از‬
.
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫تمامی‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ،‫دارید‬ ‫شک‬ ‫موضوع‬ ‫این‬
‫نظر‬ ‫مد‬ ‫که‬ ‫بازخوردی‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫ببینید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬
‫خیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫دارید‬
.
‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سپس‬
‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫خواهید‬‫می‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اگر‬
‫زیر‬ ‫وبسایت‬ ‫وارد‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫کافیست‬ ،
‫شوید‬
:
‫تشکر‬ ‫با‬
‫از‬
‫شما‬ ‫توجه‬
‫جویشگر‬ ‫ارم‬ ‫پردیس‬ ‫شرکت‬
1 sur 6

Recommandé

علت نیاز به وب سایت par
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتطراحی وب سایت فکر برتر
85 vues3 diapositives
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان par
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانali kavadi
58 vues5 diapositives
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives
Why seo is important for my business par
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
74 vues15 diapositives
Why SEO? par
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 vues14 diapositives
why Seo is important? par
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Seo in my business par
Seo  in my businessSeo  in my business
Seo in my businesssarakhansari
93 vues15 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
تبلیغات در گوگل چیست؟ par
تبلیغات در گوگل چیست؟تبلیغات در گوگل چیست؟
تبلیغات در گوگل چیست؟G-ads Agency
35 vues8 diapositives
اهمیت شناخت نیاز مشتری par
اهمیت شناخت نیاز مشتریاهمیت شناخت نیاز مشتری
اهمیت شناخت نیاز مشتریکسب و کار شما
35 vues4 diapositives
Bgheimat ads par
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat adsadvertisingsiteinIRA
15 vues5 diapositives
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. par
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.Hossein Zeinivand
127 vues5 diapositives

Similaire à شرکت پردیس ارم جویشگر

Why seo matters par
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
103 vues9 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
201 vues42 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
افزایش بازدید رپورتاژ par
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 vues5 diapositives

Similaire à شرکت پردیس ارم جویشگر(20)

مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول par کسب و کار شما
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
Inbound marketing (rasoul namvar) par itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx par chalakhesab chalak
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docxچگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
مشتریان شما در گوگل هستند! par G-ads Agency
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!
G-ads Agency30 vues
خرید بازدید سایت par clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 vues
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار par davood dehghan
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کارآموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار
davood dehghan57 vues
بازاریابی دیجیتال - Facebook par Alireza Mojahedi
بازاریابی دیجیتال - Facebookبازاریابی دیجیتال - Facebook
بازاریابی دیجیتال - Facebook
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی par Jafar Naghi
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
Jafar Naghi192 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues

شرکت پردیس ارم جویشگر

  • 2. ‫کیست؟‬ ‫جویشگر‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫جویشگر‬ ‫شرکت‬ ۱۳۸۷ ‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ . ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جویشگر‬ ‫اصلی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ www.jooyeshgar.com ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کارهای‬‫و‬‫کسب‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستری‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫منظور‬ ‫خدمات‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫تجارت‬ ( business-to-business) ‫است‬ ‫گرامی‬ ‫وران‬‫پیشه‬ ‫به‬ . ‫معرف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشاغل‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫جویشگر‬ ‫ی‬ ‫محصوالت‬ ،‫کارها‬‫و‬‫کسب‬ / ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نیازهای‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫عرضه‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫محصوالت‬ / ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫وران‬‫پیشه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫هرچه‬ . ‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫لغت‬ ‫در‬ ‫جویشگر‬ ‫انک‬ ‫محصوالت‬ ،‫مشاغل‬ ‫گسترده‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫جویشگر‬ ‫مشاغل‬ ‫اطالعات‬ / ‫وجود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫دارد‬ . ‫بلک‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫رایانامه‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫جویشگر‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫ه‬ ‫پ‬‫می‬ ‫انبوه‬ ‫پیامک‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫پنل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫قرار‬ ‫ردازند‬ ‫دهد‬‫نمی‬ . ‫چو‬‫بی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اخالقی‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫دانیم‬‫می‬ ‫آن‬ ‫چرای‬ .
  • 3. ‫ما‬ ‫اهداف‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫اطالعات‬ ‫جامع‬ ‫بانک‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫جویشگر‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫یگر‬ ‫یکد‬ ‫به‬ ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫بتوانند‬ ‫فروشندگان‬ . ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ (business-to-business ) ‫ت‬ ‫داریم‬ ‫سعی‬ ‫دیگر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برخالف‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫هر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫شرکت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫تمام‬ ‫بنابراین‬ ‫آنها‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫ز‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫اگهی‬ . ‫ب‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫جویشگر‬ ،‫دهید‬ ‫نمایش‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبلیغ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫محصوالتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫گزینه‬ ‫هترین‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ .
  • 4. ‫جویشگر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫مزایای‬ • ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ • ‫رایگان‬ ‫خرید‬ ‫اگهی‬ ‫ثبت‬ • ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫آسان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ • ‫ثبت‬ ‫امکان‬ 5 ‫بیشتر‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ • ‫بیشتر‬ ‫زایی‬ ‫درآمد‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ • ‫اگهی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ • ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫ثبت‬ • ‫مشاغل‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ • ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫بخش‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ • ‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫عربی‬ ‫زبان‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اگهی‬ ‫خودکار‬ ‫ترجمه‬ • ‫جویشگر‬ ‫مشتریان‬ ‫باشگاه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫فروش‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬
  • 5. ‫شویم؟‬ ‫عضو‬ ‫جویشگر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫جلوی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آگهی‬ ‫دقیقا‬ ‫جویشگر‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫بازدید‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آگهی‬ ‫از‬ . ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ،‫دارید‬ ‫شک‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫که‬ ‫بازخوردی‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫ببینید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫دارید‬ . ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سپس‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اگر‬ ‫زیر‬ ‫وبسایت‬ ‫وارد‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫کافیست‬ ، ‫شوید‬ :