Linux Vs Windows

Linux Vs Windows
2
3/43
4/43
5/43
‫کاربر‬ ‫واسط‬ ‫با‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ،‫ویندوز‬‫ی‬
‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرافیکی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬.
‫تمامی‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫چیره‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬pc‫ها‬
‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬Mac‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬
1984‫ی‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
‫نهاد‬ ‫رقابت‬.
‫معرفی‬WINDOWS
6/43
‫معرفی‬LINUX
•‫سال‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬1991
‫شد‬ ‫طراحی‬ ،‫توروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬.
•‫هایی‬‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬‫با‬
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫افزار‬‫سخت‬
‫شود‬.
•‫و‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬‫فون‬‫ویندوز‬ ‫از‬
‫تا‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫کنسول‬mainframe‫و‬ ‫ها‬
‫ها‬‫ابررایانه‬.
•
Linux Vs Windows
:‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬.
:‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬.
9/43
10/43
‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫پیدا‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫بهتر‬ ‫طراحی‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫امکان‬
‫اف‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫گاه‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫زار‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫های‬.
‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫ویندوز‬ ‫های‬ ‫نسخه‬
11/43
‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬.‫م‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫انواع‬ ‫تمامی‬،‫کند‬ ‫ی‬
‫مانند‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫متنوع‬ ‫توزیع‬ ‫اما‬Linspire،،
SuSE،،Mandriva،Knoppix،Slackware‫و‬Lycoris‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬.
Linux Vs Windows
13/43
‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬9xwindows‫تا‬
8windows‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬
‫سیستم‬ ‫فروش‬‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫عامل‬
‫گرفت‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫بازار‬ ،‫شخصی‬
‫هزینه‬‫ویندوز‬ ‫ی‬‫درنظرگیری‬ ‫بدون‬
‫نزدیک‬ ،‫آن‬ ‫جز‬ ‫و‬ ‫آفیس‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬70‫تا‬
170‫است‬ ‫دالر‬.‫گنو‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬/‫لینوکس‬‫و‬
‫است‬ ‫رایگان‬ ‫افزارهایش‬‫نرم‬ ‫تمامی‬.
14/43
Linux Vs Windows
16/43
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬
‫دو‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫ناشناخته‬ ‫خطاهای‬
‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬
17/43
‫با‬ ‫لینوکس‬‫سیستم‬‫فایل‬XFS‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تا‬‫ترابایت‬‫را‬‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫سیستم‬‫فایل‬NTFS‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬16‫ترابایت‬‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬.
‫لینوکس‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫خواندن‬ ‫قابلیت‬100‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬
‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫ویندوز‬،‫خواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬.
18/43
‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫که‬.
‫اول‬ ‫مرحله‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫فایل‬ ‫پسوند‬.
‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫سیستم‬ ‫تمام‬،‫افزار‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫اعم‬‫و‬‫افزار‬‫نرم‬‫اختیار‬ ‫در‬‫فایل‬ ‫آن‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬.
‫بنابراین‬‫اگر‬‫فایل‬ ‫در‬‫وجود‬ ‫ویروسی‬‫ن‬‫باشد‬ ‫داشته‬،‫نیز‬‫برای‬ ‫نامفهوم‬ ‫کدهای‬ ‫اجرای‬
‫سیستم‬،‫همان‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫توقف‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ترین‬‫ساده‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فراوانی‬ ‫ضررهای‬ ‫موجب‬
‫است‬ ‫معروف‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬.
19/43
‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.
‫کند‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫لینوکس‬.
‫اول‬ ‫مرحله‬:‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬.
‫فایل‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
(‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬)‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ها‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫گردند‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫اجرا‬ ‫مجوزهای‬.
‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫افزار‬‫سخت‬ ‫مانند‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬،
‫افزار‬‫نرم‬،‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬…‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مجوز‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫را‬،‫اختیار‬ ‫در‬
‫گذارد‬‫می‬ ‫فایل‬
‫عام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫تکثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫امکان‬ ‫اجرایی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫ل‬
‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬.
20/43
‫بیش‬ ‫ثبات‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬‫تری‬
‫است‬ ‫برخوردار‬،‫زیرا‬
‫ها‬ ‫شناسی‬ ‫اسلوب‬
‫ای‬ ‫توسعه‬OS‫آن‬
‫م‬‫تفاوت‬‫است‬.
‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬
‫پیکربندی‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬
،‫باخبرند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬‫طراحی‬
‫شود‬ ‫می‬.
‫نویسانی‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬
‫آنها‬ ‫اشتباهات‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طراحی‬
‫دلیل‬ ‫به‬‫پیکربند‬ ‫با‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬‫کلی‬ ‫ی‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬‫ماند‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ،.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خطاهای‬:
22/43
‫بله‬.،‫گفت‬ ‫باید‬‫چون‬‫کاربران‬‫لینوکس‬‫هستند‬ ‫کم‬،‫ب‬‫ویروس‬ ‫آن‬ ‫رای‬‫های‬
‫کمی‬‫است‬ ‫شده‬‫نوشته‬.‫غلطی‬ ‫باور‬ ‫ندارد؛‬ ‫ویروس‬ ،‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬
‫است‬.
‫دارد؟‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫لینوکس‬ ‫آیا‬
‫بله‬.‫پ‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ویندوز‬ ‫مانند‬ ،‫آن‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫ایمنی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اگرچه‬‫از‬ ‫س‬
‫شود‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫ضروری‬ ‫نصب‬.‫و‬ ‫محیط‬‫یندوز‬
‫است‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫برای‬ ‫مستعدتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬.‫لینوک‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫اما‬‫س‬
‫دارد‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬.clamAV‫یا‬comodo‫هایی‬‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫از‬
‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هستند‬.
23/43
‫باید‬‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫لینوکس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫طیف‬ ،‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫ضعف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬.
‫لینوکس‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫متخصصان‬ ‫توسط‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫است‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬.‫می‬ ‫برطرف‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ،‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫ویروسی‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
‫شود‬.
‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬:‫لینوکس‬‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫از‬.
‫پایداری‬،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬،‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫شده‬ ‫باعث‬‫بی‬ ‫که‬ ‫است‬‫از‬ ‫ش‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬‫کنند‬.
Linux Vs Windows
25/43
‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫فراگیر‬ ‫استفاده‬
‫ویندوز‬ ‫درایورهای‬ ‫از‬ ‫وسیع‬ ‫پشتیبانی‬(‫افزاری‬‫سخت‬ ‫های‬‫کارت‬)
‫زی‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫درایوهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬‫از‬ ‫اد‬
‫شوند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫بازی‬ ‫همچون‬ ‫دارند؛‬ ‫گرافیکی‬ ‫کارت‬ ‫قدرت‬.‫در‬ ‫اما‬
‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫لینوکس‬.
‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫معماری‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬.
‫لین‬‫و‬‫تا‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کس‬1024‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬.
26/43
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫سازگاری‬ ،‫موج‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬‫ود‬
‫دارد‬ ‫بازار‬ ‫در‬.
‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫اگرچه‬‫است‬.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬۷۵‫از‬ ‫درصد‬
‫کنن‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫سوپرکامپیوترهای‬ ‫برترین‬‫د‬.
Linux Vs Windows
‫و‬ ‫شود‬ ‫جدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ،‫لینوکس‬ ‫در‬
‫توان‬‫می‬،‫تمایل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫هر‬‫دارید‬‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫عاملتان‬‫سیستم‬ ‫برای‬.
‫به‬ ‫آن‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫پذیری‬‫تعویض‬
‫رود‬‫می‬‫شمار‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.
‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬(Crashing)‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫باعث‬
‫شود‬‫نمی‬.‫هن‬ ،‫یکپارچگی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫برخوردار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫یک‬ ‫گ‬
‫مانند‬ ‫عامل‬Internet Explorer‫به‬ ‫وادار‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬Restart‫کند‬.
‫کرده؛‬ ‫هنگ‬ ‫که‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫همان‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬Restart‫شود‬.
28/43
‫محیط‬DOS Prompt‫ترمینال‬ ‫محیط‬
28
29
30
31
32
33
34
37/43
‫همچون‬ ،‫ویندوز‬ ‫رایج‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫آیا‬
office،AdobeReader،WinRaR‫و‬...‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
38/43
‫ب‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ر‬
‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫روی‬
‫های‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Wine،PlayOnlinux‫توان‬‫می‬
‫است‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫لینوکس‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬‫فاده‬
‫کرد‬.
39/43
‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
KGet
Gwget
SMPlayer
VLC
OpenOffice
KOffice
File Roller
KDE Utilities-ARK
Firefox
Konqueror
‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
Internet Download Manager
Download Accelerator Plus
WindowsMediaPlayer
MicrosoftOffice
WinZip
WinRAR
InternetExplorer
Firefox
GoogleChrome
40/43
‫کن‬‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫لینوکس‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نسخه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بسته‬،‫ید‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬.
‫چون‬ ‫هم‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬‫گرافیكی‬ ‫محیط‬GNOME،‫نسخه‬۲‫یا‬ ‫و‬KDE
‫نسخه‬۳‫باالتر‬ ‫و‬‫شود‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ،.
41/43
40
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
43/43
‫توجهتان‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
‫پناه‬ ‫در‬
‫است‬ ‫پسندیده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫خردمندی‬ ‫بر‬ ‫دلیل‬ ‫بزرگترین‬.
‫ع‬ ‫علی‬ ‫امام‬
1 sur 41

Recommandé

Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
ips/ids par
ips/idsips/ids
ips/idsYashar Esmaildokht
151 vues54 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
160 vues93 diapositives
Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 vues47 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Presentation1 par
Presentation1Presentation1
Presentation1Chuột Thíc Mèo
78 vues25 diapositives
Speeches before the security council par
Speeches before the security councilSpeeches before the security council
Speeches before the security councilYawar Khan
1.3K vues199 diapositives
Tumblr par
TumblrTumblr
TumblrATEC
1.2K vues14 diapositives
Social media in india – 2013 par
Social media in india – 2013Social media in india – 2013
Social media in india – 2013Dafuq
383 vues20 diapositives
Dafuq Solutions par
Dafuq SolutionsDafuq Solutions
Dafuq SolutionsDafuq
778 vues22 diapositives
Zulfi my friend urdu par
Zulfi my friend urduZulfi my friend urdu
Zulfi my friend urduYawar Khan
705 vues102 diapositives

En vedette(20)

Speeches before the security council par Yawar Khan
Speeches before the security councilSpeeches before the security council
Speeches before the security council
Yawar Khan1.3K vues
Tumblr par ATEC
TumblrTumblr
Tumblr
ATEC1.2K vues
Social media in india – 2013 par Dafuq
Social media in india – 2013Social media in india – 2013
Social media in india – 2013
Dafuq 383 vues
Dafuq Solutions par Dafuq
Dafuq SolutionsDafuq Solutions
Dafuq Solutions
Dafuq 778 vues
Zulfi my friend urdu par Yawar Khan
Zulfi my friend urduZulfi my friend urdu
Zulfi my friend urdu
Yawar Khan705 vues
Foriegn policy of pakistan par Yawar Khan
Foriegn policy of pakistanForiegn policy of pakistan
Foriegn policy of pakistan
Yawar Khan765 vues
Za bhutto architectofnewpakistan par Yawar Khan
Za bhutto architectofnewpakistanZa bhutto architectofnewpakistan
Za bhutto architectofnewpakistan
Yawar Khan459 vues
Buy'ology marketing success in this digital age -ihrsa congress presentatio... par enjoy! marketing
Buy'ology  marketing success in this digital age -ihrsa congress presentatio...Buy'ology  marketing success in this digital age -ihrsa congress presentatio...
Buy'ology marketing success in this digital age -ihrsa congress presentatio...
enjoy! marketing309 vues
What motherswant par Qian Jun
What motherswantWhat motherswant
What motherswant
Qian Jun532 vues
Prevent child sexual_abuse_2 par Yawar Khan
Prevent child sexual_abuse_2Prevent child sexual_abuse_2
Prevent child sexual_abuse_2
Yawar Khan603 vues
Виды интернет магазинов par RBS-Webmarket
Виды интернет магазиновВиды интернет магазинов
Виды интернет магазинов
RBS-Webmarket1.2K vues
Was bhutto killed_before_hanging par Yawar Khan
Was bhutto killed_before_hangingWas bhutto killed_before_hanging
Was bhutto killed_before_hanging
Yawar Khan1.1K vues
Pakistan and bhutto par Yawar Khan
Pakistan and bhuttoPakistan and bhutto
Pakistan and bhutto
Yawar Khan836 vues
john lennon - imagine par ATEC
john lennon - imaginejohn lennon - imagine
john lennon - imagine
ATEC502 vues
איילת יום הולדת 40 par Ayeletsela
איילת יום הולדת 40איילת יום הולדת 40
איילת יום הולדת 40
Ayeletsela309 vues
Z a bhutto notes from death cell par Yawar Khan
Z a bhutto notes from death cellZ a bhutto notes from death cell
Z a bhutto notes from death cell
Yawar Khan474 vues

Similaire à Linux Vs Windows

Zabbix monitoring website par
Zabbix monitoring websiteZabbix monitoring website
Zabbix monitoring websiteYashar Esmaildokht
676 vues30 diapositives
Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives

Similaire à Linux Vs Windows(20)

معماری سیستم عامل آندروید par Hamid Saberi
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
Hamid Saberi1.8K vues

Linux Vs Windows

 • 2. 2
 • 5. 5/43 ‫کاربر‬ ‫واسط‬ ‫با‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ،‫ویندوز‬‫ی‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرافیکی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬. ‫تمامی‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫چیره‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬pc‫ها‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬Mac‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ 1984‫ی‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫نهاد‬ ‫رقابت‬. ‫معرفی‬WINDOWS
 • 6. 6/43 ‫معرفی‬LINUX •‫سال‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬1991 ‫شد‬ ‫طراحی‬ ،‫توروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬. •‫هایی‬‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬‫با‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫افزار‬‫سخت‬ ‫شود‬. •‫و‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬‫فون‬‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫کنسول‬mainframe‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬‫ابررایانه‬. •
 • 8. :‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬. :‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬. 9/43
 • 9. 10/43 ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫پیدا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫بهتر‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫امکان‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫گاه‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫زار‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫های‬.
 • 10. ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫ویندوز‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ 11/43 ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬.‫م‬ ‫تولید‬ ‫مایکروسافت‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫انواع‬ ‫تمامی‬،‫کند‬ ‫ی‬ ‫مانند‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫متنوع‬ ‫توزیع‬ ‫اما‬Linspire،، SuSE،،Mandriva،Knoppix،Slackware‫و‬Lycoris‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬.
 • 12. 13/43 ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬9xwindows‫تا‬ 8windows‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫سیستم‬ ‫فروش‬‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫عامل‬ ‫گرفت‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫بازار‬ ،‫شخصی‬ ‫هزینه‬‫ویندوز‬ ‫ی‬‫درنظرگیری‬ ‫بدون‬ ‫نزدیک‬ ،‫آن‬ ‫جز‬ ‫و‬ ‫آفیس‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬70‫تا‬ 170‫است‬ ‫دالر‬.‫گنو‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬/‫لینوکس‬‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫افزارهایش‬‫نرم‬ ‫تمامی‬.
 • 13. 14/43
 • 15. 16/43 ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ناشناخته‬ ‫خطاهای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬
 • 16. 17/43 ‫با‬ ‫لینوکس‬‫سیستم‬‫فایل‬XFS‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تا‬‫ترابایت‬‫را‬‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬‫فایل‬NTFS‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬16‫ترابایت‬‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬. ‫لینوکس‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫خواندن‬ ‫قابلیت‬100‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫ویندوز‬،‫خواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬.
 • 17. 18/43 ‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫که‬. ‫اول‬ ‫مرحله‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫فایل‬ ‫پسوند‬. ‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫سیستم‬ ‫تمام‬،‫افزار‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫اعم‬‫و‬‫افزار‬‫نرم‬‫اختیار‬ ‫در‬‫فایل‬ ‫آن‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬. ‫بنابراین‬‫اگر‬‫فایل‬ ‫در‬‫وجود‬ ‫ویروسی‬‫ن‬‫باشد‬ ‫داشته‬،‫نیز‬‫برای‬ ‫نامفهوم‬ ‫کدهای‬ ‫اجرای‬ ‫سیستم‬،‫همان‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫توقف‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ترین‬‫ساده‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فراوانی‬ ‫ضررهای‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬.
 • 18. 19/43 ‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬. ‫کند‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫داخل‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫لینوکس‬. ‫اول‬ ‫مرحله‬:‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬. ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ (‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬)‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ها‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫گردند‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫اجرا‬ ‫مجوزهای‬. ‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫افزار‬‫سخت‬ ‫مانند‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬، ‫افزار‬‫نرم‬،‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬…‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مجوز‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫را‬،‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫فایل‬ ‫عام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫تکثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫امکان‬ ‫اجرایی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫ل‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬.
 • 19. 20/43 ‫بیش‬ ‫ثبات‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬‫تری‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬،‫زیرا‬ ‫ها‬ ‫شناسی‬ ‫اسلوب‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬OS‫آن‬ ‫م‬‫تفاوت‬‫است‬. ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫پیکربندی‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ،‫باخبرند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬‫طراحی‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫نویسانی‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫آنها‬ ‫اشتباهات‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫پیکربند‬ ‫با‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬‫کلی‬ ‫ی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫ماند‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ،. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خطاهای‬:
 • 20. 22/43 ‫بله‬.،‫گفت‬ ‫باید‬‫چون‬‫کاربران‬‫لینوکس‬‫هستند‬ ‫کم‬،‫ب‬‫ویروس‬ ‫آن‬ ‫رای‬‫های‬ ‫کمی‬‫است‬ ‫شده‬‫نوشته‬.‫غلطی‬ ‫باور‬ ‫ندارد؛‬ ‫ویروس‬ ،‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬. ‫دارد؟‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫لینوکس‬ ‫آیا‬ ‫بله‬.‫پ‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ویندوز‬ ‫مانند‬ ،‫آن‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫ایمنی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اگرچه‬‫از‬ ‫س‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫ضروری‬ ‫نصب‬.‫و‬ ‫محیط‬‫یندوز‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫برای‬ ‫مستعدتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬.‫لینوک‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫اما‬‫س‬ ‫دارد‬ ‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬.clamAV‫یا‬comodo‫هایی‬‫ویروس‬‫آنتی‬ ‫از‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هستند‬.
 • 21. 23/43 ‫باید‬‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫لینوکس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫طیف‬ ،‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫ضعف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬. ‫لینوکس‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫متخصصان‬ ‫توسط‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬.‫می‬ ‫برطرف‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ،‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫ویروسی‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫شود‬. ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫فایل‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬:‫لینوکس‬‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫از‬. ‫پایداری‬،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬،‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫شده‬ ‫باعث‬‫بی‬ ‫که‬ ‫است‬‫از‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬‫کنند‬.
 • 23. 25/43 ‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫فراگیر‬ ‫استفاده‬ ‫ویندوز‬ ‫درایورهای‬ ‫از‬ ‫وسیع‬ ‫پشتیبانی‬(‫افزاری‬‫سخت‬ ‫های‬‫کارت‬) ‫زی‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫درایوهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬‫از‬ ‫اد‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫بازی‬ ‫همچون‬ ‫دارند؛‬ ‫گرافیکی‬ ‫کارت‬ ‫قدرت‬.‫در‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫لینوکس‬. ‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫معماری‬ ‫انواع‬ ‫لینوکس‬. ‫لین‬‫و‬‫تا‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کس‬1024‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬.
 • 24. 26/43 ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫سازگاری‬ ،‫موج‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬‫ود‬ ‫دارد‬ ‫بازار‬ ‫در‬. ‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫اگرچه‬‫است‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫لینوکس‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬۷۵‫از‬ ‫درصد‬ ‫کنن‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫سوپرکامپیوترهای‬ ‫برترین‬‫د‬.
 • 26. ‫و‬ ‫شود‬ ‫جدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ،‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬،‫تمایل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫هر‬‫دارید‬‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫عاملتان‬‫سیستم‬ ‫برای‬. ‫به‬ ‫آن‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫پذیری‬‫تعویض‬ ‫رود‬‫می‬‫شمار‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬. ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬(Crashing)‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫هنگ‬ ‫باعث‬ ‫شود‬‫نمی‬.‫هن‬ ،‫یکپارچگی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫برخوردار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫یک‬ ‫گ‬ ‫مانند‬ ‫عامل‬Internet Explorer‫به‬ ‫وادار‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬Restart‫کند‬. ‫کرده؛‬ ‫هنگ‬ ‫که‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫همان‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬Restart‫شود‬. 28/43
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. 34
 • 35. 37/43 ‫همچون‬ ،‫ویندوز‬ ‫رایج‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫آیا‬ office،AdobeReader،WinRaR‫و‬...‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
 • 36. 38/43 ‫ب‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ر‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫روی‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Wine،PlayOnlinux‫توان‬‫می‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫لینوکس‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬‫فاده‬ ‫کرد‬.
 • 37. 39/43 ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ KGet Gwget SMPlayer VLC OpenOffice KOffice File Roller KDE Utilities-ARK Firefox Konqueror ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ Internet Download Manager Download Accelerator Plus WindowsMediaPlayer MicrosoftOffice WinZip WinRAR InternetExplorer Firefox GoogleChrome
 • 38. 40/43 ‫کن‬‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫لینوکس‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نسخه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بسته‬،‫ید‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬. ‫چون‬ ‫هم‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬‫گرافیكی‬ ‫محیط‬GNOME،‫نسخه‬۲‫یا‬ ‫و‬KDE ‫نسخه‬۳‫باالتر‬ ‫و‬‫شود‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫یونیکد‬ ‫از‬ ،.
 • 39. 41/43
 • 41. 43/43 ‫توجهتان‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫پناه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫پسندیده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫خردمندی‬ ‫بر‬ ‫دلیل‬ ‫بزرگترین‬. ‫ع‬ ‫علی‬ ‫امام‬

Notes de l'éditeur

 1. همان طور که از نامش پیداست، ویروس کامپیوتری یک برنامه مخرب است.(شاید هم غیر مخرب!) ویروس ها دو خاصیت اساسی دارند: به صورت خودکار و بدون اجازه کاربر، اجرا و تکثیر می شوند.