Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

صد و یک دلیل برای گیاه خواری

2 983 vues

Publié le

صد و یک دلیل برای گیاه خواری

Publié dans : Alimentation
  • Soyez le premier à commenter

صد و یک دلیل برای گیاه خواری

  1. 1. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫ساالنه‬ ‫که‬ ،‫حيوان‬ ‫ميليارد‬ 10 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫کشتار‬ ‫داده‬ ‫پرورش‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫توليد‬ ‫سريع‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫نتيجه‬ ،‫شوند‬ ‫مي‬ ‫سريع‬ ‫روشهاي‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫آماري‬ ‫چنين‬ ‫توليد‬ ‫چنانچه‬ .‫آورد‬ ‫بوجود‬ ‫صنعتي‬ ‫ناپذير‬ ‫وقفه‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫رعايت‬ ‫به‬ ‫مجاب‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫کنندگان‬ ‫همچون‬ ‫را‬ ‫امکاناتي‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ ‫شوند‬ ‫حيوانات‬ ‫و‬ ‫تميـز‬ ‫هواي‬ ،‫پاکـزه‬ ‫مـحيـط‬ ،‫جـادار‬ ‫فضـاي‬ ‫تمايالت‬‫داشتن‬‫امکان‬‫و‬‫خورشيد‬‫نور‬‫از‬‫مندی‬‫بهره‬ ‫اگر‬ .‫سازند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫يکديگر‬ ‫با‬ ‫حيوانات‬ ‫اجتماعي‬ ‫بيمار‬ ‫محيطي‬ ‫بد‬ ‫شرايط‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫حيواناتي‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫هرگز‬ ‫قيمت‬ ‫ارزان‬ ‫گوشت‬ ‫بود‬ ‫مي‬ ‫ممنوع‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫تاکنون‬ .‫داشت‬ ‫نمي‬ ‫وجود‬ ‫اصالح‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫پيشنهاد‬ ‫معيارهاي‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫بارها‬ ‫اشکال‬ ‫ترين‬ ‫ساده‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫دامها‬ ‫زندگي‬ ‫وضعيت‬ ‫هزينه‬ ‫حيوان‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬ ‫پني‬ ‫چند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ،‫آن‬ ‫وجود‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ايستادگي‬ ،‫برداشته‬ ‫در‬ ‫اضافه‬ ‫باالترين‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫پائين‬ ‫هاي‬ ‫قيمت‬ ‫قدرتمند‬ ‫بيشتر‬ ‫هرچه‬ ‫صنايع‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫خود‬ ‫ميزان‬ ‫پرورش‬ ‫صنعت‬ ‫اخير‬ ‫قرن‬ ‫نيم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بطوري‬ .‫شوند‬ ‫مملو‬ ‫و‬ ‫شوم‬ ‫صنعتي‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫حيوانات‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫وگاهًا‬ ‫گرديد‬ ‫تبديل‬ ‫عاطفگي‬ ‫بي‬ ‫از‬ ‫داد‬ ‫توضيح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫باور‬ ‫نه‬ ‫و‬ clear( ‫پاکيزه‬ ‫آب‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ‫شد‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ 1972 ‫سال‬ ‫در‬ )water ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دامپروري‬ ‫و‬ ‫کشاورزي‬ ‫صنايع‬ ،‫دولت‬ ‫رودخانه‬ ‫مايل‬ 35000 ‫آنکه‬ ‫نتيجه‬ !‫کرد‬ ‫مستثني‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آلوده‬ ‫دامپروري‬ ‫امور‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ايالت‬ 22‫در‬ ‫چهارپايان‬ ‫پرورش‬ ‫شده‬ ‫حمايت‬ ‫صنايع‬ ‫امروزه‬ ‫فضوالت‬ ‫پوند‬ ‫ميليارد‬ ‫چندين‬ ‫توليدکننده‬ ‫که‬ ‫اهلي‬ ‫مي‬ ‫امتناع‬ ‫قانون‬ ‫اين‬ ‫رعايت‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫ورزند‬ ،‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫گزارش‬ ‫دو‬ ‫دولت‬ 2003 ‫سال‬ ‫در‬ ‫يک‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫براين‬ ‫مبني‬ ‫گزارش‬ ‫نخستين‬ ‫مزارع‬ ‫و‬ ‫شيري‬ ‫گاوداريهاي‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫فضوالت‬ ‫هاي‬ ‫باقيمانده‬ ‫آمريکا‬ ‫در‬ ‫خوک‬ ‫پرورش‬ ‫مسموميت‬ ‫ميزان‬ ‫يافتن‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫حيوانات‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫دفع‬ ‫مناسب‬ ‫محلهاي‬ ‫در‬ ‫آنها‬ EPA‫کامپيوتري‬‫سيستمهاي‬‫که‬‫دهد‬‫مي‬‫نشان‬‫دوم‬ ‫مواد‬‫مديريت‬‫سيستمهاي‬‫ضعف‬‫نقاط‬‫بررسي‬‫جهت‬ ‫نتيجه‬.‫کنند‬‫مي‬‫عمل‬‫ضعيف‬‫بسيار‬‫مراکز‬‫اين‬‫دفعي‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫آبراهه‬ ‫به‬ ‫زائـد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ُن‬‫ت‬ ‫ميلـيونها‬ ‫آنکه‬ .‫است‬ ‫عاجز‬ ‫آنها‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫مطالعه‬ 4500 ‫بررسي‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بروز‬ ‫ارتباط‬ ‫احتمال‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ 15 ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫تيمي‬ ،‫فرد‬ ‫تغذيه‬ ‫شيوه‬ ‫با‬ ‫سرطان‬ ‫سرطان‬ ‫بزرگ‬ ‫موسسه‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دانشمند‬ :‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ،‫شدند‬ ‫مي‬ ‫حمايت‬ ‫شناسي‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫مايل‬ ‫که‬ ‫افرادي‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫وهله‬ ‫در‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ ‫هستند‬ ‫سرطانها‬ ‫انواع‬ ،‫سبزيجات‬ ،‫جات‬ ‫ميوه‬ ‫شامل‬ ،‫گياهي‬ ‫غذائي‬ ‫جيره‬ ‫داشتند‬ ‫اذعان‬ ‫آنها‬ ‫نمايند‬ ‫استفاده‬ ‫حبوبات‬ ‫و‬ ‫غالت‬ ،‫غذائي‬ ‫جيره‬ ‫اصالح‬ ‫توسط‬ ‫سرطانها‬ ‫انواع‬ ‫که‬ ‫قابل‬ ‫منظم‬ ‫ورزشي‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫کنترل‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫مالحظات‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫پيشگيري‬ .‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بيماري‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫ريسک‬ ‫از‬ % 40 ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫کشاورزي‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫ي‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 70 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زده‬ ‫تخمين‬ ‫تـجـاري‬‫هـاي‬‫شـرکت‬ ً‫ال‬‫کـام‬‫جـهان‬‫ماهيگيري‬ ‫درحال‬ ‫يا‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫استثمار‬ ‫يا‬ ،‫باشند‬ ‫مي‬ ‫ورشکستگي‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫اينکه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پـردازند‬ ‫مـي‬ ‫صيـد‬ ‫اي‬‫وحـشيـانه‬‫تکنيکهاي‬ ‫صوتي‬ ‫هاي‬ ‫رديابي‬ ‫نظير‬ ‫تورهاي‬–)‫(سونار‬‫دريايي‬ ‫طويل‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫انحرافي‬ ‫اليـروبـي‬‫کشـتـيهاي‬‫و‬ ‫و‬‫کنـنـد‬‫مي‬‫اسـتـفـاده‬ ‫بندي‬‫بسـته‬‫کارخانجـات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫زده‬ ‫يخ‬ ‫ماهي‬ ‫تـجـارت‬ ‫در‬ ‫اينـکـه‬ ‫باعث‬‫شوند‬‫مي‬‫ورشکسته‬ ‫اکوسيـستم‬ ‫تـخـريـب‬ .‫گـردند‬‫مـي‬‫نيز‬‫اقيانوسها‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ماهيگيران‬ ،‫طويل‬ ‫خطوط‬ ‫آبها‬ ‫به‬ ‫شـب‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫قـالب‬ ‫ميليـون‬ ‫نيم‬ ‫و‬ ‫چهار‬ ‫يک‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صيد‬ ‫ماهيان‬ ‫ميان‬ ‫از‬ .‫اندازند‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مصرف‬ ‫غيرقابل‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ ‫جزء‬ ‫چهارم‬ ‫ماهيان‬ ‫يا‬ ‫چهارپايان‬ ‫تغذيه‬ ‫براي‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫يک‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫پرورشي‬ ‫دانشمندان‬ ‫از‬ ‫تن‬ 1600‫نشست‬ 1998‫سال‬ ‫اوايل‬ ‫در‬ .‫درآورد‬ ‫صدا‬ ‫به‬ ‫اقيانوسها‬ ‫درمورد‬ ‫را‬ ‫خطري‬ ‫زنگ‬ Pew(‫اقيانوسهاي‬ ‫کميسيون‬ ،‫بعد‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫ماهيگيري‬ ‫صنعت‬ )Oceans Commission ‫ترين‬ ‫عـمده‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 90 ‫انقـراض‬ ‫درمورد‬ ‫را‬ ‫سال‬ 50‫طول‬ ‫در‬ ‫اقيانوسها‬ ‫حيات‬ ‫وحشي‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ .‫دانست‬ ‫مقصر‬ ‫تاريخ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ »‫ترحم‬ ‫با‬ ‫«کشتار‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫ذبح‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ ‫پستانداران‬ ‫در‬ ‫بيهوشي‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫گيج‬ ‫ابزار‬ ‫توسط‬ ،‫شوند‬ ‫گاهًا‬ ،‫کشتار‬ ‫خطوط‬ ‫باالي‬ ‫سرعت‬ ‫دليل‬ ‫به‬ .‫آيند‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ذبح‬ ‫هستند‬ ‫هوشيار‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫حيواناتي‬ ‫هستند‬‫مجبور‬‫امر‬‫اين‬‫در‬‫مسئول‬‫کارگران‬‫همچنين‬ ‫تـالش‬ ‫خود‬ ‫بقـاي‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫موجوداتي‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫کشمکش‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ Drift nets   ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرندگان‬ ‫حقوقي‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫متاسفانه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پرندگاني‬ ‫يعني‬ ‫اين‬ .‫شناسند‬ ‫نمي‬ ‫حيوان‬ ‫هيچکدام‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫روانه‬ ‫غذا‬ ‫بشقابهاي‬ ‫سوي‬ ‫لزوم‬ ‫مانند‬ ‫حيوانات‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫انساني‬ ‫قوانين‬ ‫از‬ )72 ‫(شماره‬ !‫شوند‬ ‫نمي‬ ‫کشتار‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫بيهوشي‬ ‫زيادي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ،‫گوشتخواري‬ ‫تغذيه‬ ‫رژيم‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫قلبي‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫ريسک‬ ‫مرگ‬ ‫اخير‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درحالي‬ ‫اين‬ ‫دهد؛‬ ‫بسيار‬ ‫متفرقه‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫آسيبهاي‬ ‫دليل‬ ‫به‬ .‫اسـت‬ ‫بـوده‬ ‫کـمـتر‬ ‫درآيـنـده‬‫تکـنـولوژي‬ ‫را‬ ‫انسانها‬ ‫جان‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫درحال‬ ‫اما‬ ،‫دهد‬ ‫نجات‬ ‫پيامدهاي‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫حاضر‬ ‫گـريبـان‬‫بـه‬‫دسـت‬‫آن‬ ‫نارسائي‬ ‫بيماري‬ ‫در‬ .‫است‬ )CHF( ‫قـلـب‬ ‫احتقاني‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫بيمـاريـي‬ ‫درحال‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫جوامع‬ ‫به‬ ،‫قلب‬ ،‫اسـت‬ ‫افزايش‬ ‫به‬‫قادر‬‫زياد‬‫تخريب‬‫دليل‬ ‫خون‬ ‫کافي‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫باشـد‬ ‫نمي‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫تخـريـب‬ ‫به‬ ‫منجـر‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫اعضاي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مايعات‬ ‫تامين‬ .‫شود‬‫مـي‬‫بـدن‬‫ارگانهاي‬ ‫نزديک‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫زندگي‬ ‫اينصورت‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫ميليون‬ ‫پنج‬ ‫به‬ ‫افزوده‬ ‫مبتاليان‬ ‫اين‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫نفر‬ 550000 ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫بستري‬ ‫شايع‬ ‫داليل‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫بيماري‬ ‫اين‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بيمارستاني‬ ‫ساالنه‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫شدن‬ .‫رسد‬ ‫مي‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ 26 ‫به‬ ‫آن‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫صفتي‬ ‫هر‬ ‫خوکها‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫شايد‬ ‫چنانچه‬ !‫نيستند‬ ‫نادان‬ ‫و‬ ‫کثيف‬ ‫آنها‬ ‫اما‬ ،‫داد‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫فرصت‬ ‫اندکي‬ ‫اگر‬ ‫با‬ ‫صحبتي‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باالي‬ ‫هوش‬ ‫ايالتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کورتيس‬ ‫استنلي‬ ‫پروفسور‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫آموزش‬ ‫خوک‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫او‬ ،‫پنسيلوانيا‬ ‫فهميده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫اشياء‬ ‫بين‬ ‫پيچيده‬ ‫ارتباطات‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫ويدئويي‬ ‫بازيهاي‬ ‫بتوانند‬ ‫وسيله‬ ‫بدين‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫کورتيس‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫ابتکار‬ ،‫خالقيت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫مخلوقات‬ ‫اين‬ !‫کنند‬ ‫مي‬ ‫برابري‬ ‫ها‬ ‫شامپانزه‬ ‫با‬ ‫فکري‬ ‫ابراز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫مرغها‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫دريافته‬ ‫محققين‬ ‫ساير‬ ‫ميزان‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫يکديگر‬ ‫با‬ ‫همدلي‬ ‫اند‬ ‫دريافته‬ ‫آنها‬ .‫هستند‬ ‫ذکاوت‬ ‫و‬ ‫هوش‬ ‫داراي‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫موسيقي‬ ‫به‬ ‫شيرده‬ ‫گاوهاي‬ ‫که‬ Stanly Curtis   .‫برند‬ ‫مي‬ ‫بهره‬ ‫درياها‬ ‫از‬ ‫حيات‬ ‫آثار‬ ‫محو‬ ‫جهت‬ ‫پيشـرفته‬ ‫تکنولوژي‬ ‫از‬ ‫ماهيگيران‬ : ‫آبـها‬ ‫قاتـل‬ ،)Jean Thaler(‫تالي‬ ‫جين‬ ‫گياهخواري‬ ‫فعاالن‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫در‬ »‫خوري‬ ‫داگ‬ ‫«هات‬ ‫مسابقه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتراض‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫ابراز‬ )Nathan( ‫ناتان‬
  2. 2. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫فردي‬ ‫استقالل‬ ،‫سگها‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫ماهيان‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ .‫دارند‬ ‫برابر‬ ‫پنج‬ ،‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫چهارپايان‬ ‫حبوبات‬‫از‬‫آمريکاييها‬‫جمعيت‬‫تمام‬‫از‬‫بيشتر‬ ‫پوند‬ ،5 /86 ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ !‫کنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫پوند‬ ‫يک‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫دانه‬ ‫و‬ ‫علوفه‬ ،‫گياهي‬ ‫پروتئين‬ ‫عظيمي‬ ‫اتالف‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫حيواني‬ ‫پروتئين‬ ،‫جهان‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫را‬ 31 ‫شماره‬ ( .‫هستند‬ ‫گرسنه‬ ‫زيادي‬ ‫انسانهاي‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫قطعًا‬ ‫گوشت‬ ‫توليد‬ ‫صنعت‬ )‫ببينيد‬ ‫گوشت‬ ‫به‬ ‫گياهي‬ ‫غذاي‬ ‫تبديل‬ ‫فرآيند‬ ‫کارايي‬ ‫ها‬ ‫بهبود‬ ‫اين‬ ‫ولي‬ ،‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫زيادي‬ ‫اقدامات‬ ‫دارو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ژنتيکي‬ ‫هاي‬ ‫دستکاري‬ ‫قيمت‬ ‫به‬ ‫تمام‬ ‫حيـوانات‬ ‫درمورد‬ ‫رشد‬ ‫دهنده‬ ‫افزايش‬ ‫هاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ساالنه‬ ‫بيوتيک‬ ‫آنتي‬ ‫تن‬ ‫ميليون‬ 25 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مصرف‬ ‫چهارپايان‬ ‫براي‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫رشد‬ ‫افزايش‬ ‫اوليه‬ ‫هدف‬ ‫موارد‬ ‫بسياري‬ ‫است‬ ‫مقداري‬ ‫برابر‬ 8 ‫به‬ ‫نزديک‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫مصرف‬ ‫انسان‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهايتًا‬ ،‫باشد‬ ‫قانوني‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کار‬ ‫ميزان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بيوتيک‬ ‫آنتي‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫باکتريهاي‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫جهاني‬ ‫فاجعه‬ ‫وخامت‬ ‫گوشتهاي‬ ‫مصرف‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫افزوده‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫خطر‬ ،‫بيوتيکها‬ ‫آنتي‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫آنها‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫پزشکان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بيماريهايي‬ .‫دهد‬‫مي‬‫افزايش‬،‫نيستند‬ 300 ،‫بيماري‬ ‫مورد‬ ‫ميليون‬ 76 ‫ساله‬ ‫هر‬ 5000‫و‬ ‫بيمارستانها‬ ‫در‬ ‫بستري‬ ‫مورد‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫آمريکا‬ ‫در‬ ‫مير‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫موارد‬ ‫بسياري‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫رخ‬ ‫غذايي‬ ‫مواد‬ ‫استثناي‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫حيواني‬ ‫منشاء‬ ‫غذايي‬ ‫مواد‬ ‫و‬ O157:H7 : ‫سويه‬ »E.coli« ‫هاي‬ ‫باکتري‬ ‫باکتريهاي‬ ،)‫(ليستريا‬ L.monocytogenes ‫خام‬ ‫گوشت‬ ‫به‬ »inherent« ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫خطرناک‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫توليدکنندگان‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫شناخته‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫گوشتهاي‬ ‫قانوني‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫نحو‬ ‫خطرناک‬ ‫ميکروبهاي‬ ‫اين‬ ‫بردن‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫برسانند‬ ‫در‬ ‫شايد‬ ‫تا‬ ‫بگذارند‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند؛‬ ‫نابود‬ ‫باکتريها‬ ‫اين‬ ‫غذا‬ ‫طبخ‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫طي‬ ،FDA ‫نه‬ ‫و‬ USDA ‫نه‬ ،‫نادر‬ ‫بسيار‬ ‫مواردي‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫پرورشي‬ ‫اماکن‬ ‫بر‬ ‫اجرايي‬ ‫قدرت‬ ‫هيچکدام‬ .‫ندارند‬ ،‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫منشاء‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫ميکروبها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ »Bypass« ‫جراحي‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫قلب‬‫حرکات‬‫شوند‬‫باز‬‫سينه‬‫قفسه‬‫هاي‬‫دنده‬ ‫کننده‬ ‫پمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متوقف‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫وريدي‬ ‫آنگاه‬ .‫شود‬ ‫متصل‬ ‫خارجي‬ ‫خوني‬ ‫رگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داشته‬ ‫بر‬ ‫بدن‬ ‫قسمتهاي‬ ‫ويژه‬ ‫خاستگاه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫باکتري‬ ‫نظير‬ ،‫ارگانيسمها‬ ‫از‬ ‫گروهي‬ :‫ سويه‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فردي‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصوصيات‬ ‫يا‬ ‫بوده‬ ‫اي‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫متمايز‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫باکتريهاي‬ ،‫حافظه‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫زده‬ ‫پيوند‬ ‫قلب‬ ‫به‬ ‫جايگزين‬ 10‫در‬ ‫بعدي‬ ‫سه‬ ‫يابي‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫گفتن‬ ‫سخن‬ ‫توانايي‬ ‫جراحي‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ماه‬ 6‫تا‬ ‫بيماران‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 50 ‫تا‬ ‫بعضي‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫هنوز‬ Bypass ‫نمي‬ ‫برطرف‬ ‫هرگز‬ ‫جانبي‬ ‫عوارض‬ ‫اين‬ ‫بيماران‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫سوم‬ ‫يک‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫حالي‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫افسردگي‬ .‫شوند‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫رخ‬ ‫بيماران‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫سه‬ ‫نيازمند‬ ‫ديگري‬ ‫جراحي‬ ‫به‬ ‫بيماران‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫غذايي‬ ‫جيره‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ .‫هستند‬ ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫مدام‬ ‫ورزشي‬ ‫تمرينات‬ ،‫گياهي‬ ‫عمده‬ ،‫قلبي‬ ‫بيماريهاي‬ ‫بروز‬ ‫جلوي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫روحي‬ .‫رابگيرد‬ ‫غربي‬ ‫کشورهاي‬ ‫در‬ ‫مرگ‬ ‫عامل‬ ‫ترين‬ ‫نيمه‬ ‫کشاورزان‬ ،‫گذشته‬ ‫قرن‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تاالبها‬ ‫از‬ ‫آکر‬ ‫ميليون‬ 105 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫غربي‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫نيمي‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫کشي‬ ‫زه‬ ‫را‬ ‫وجود‬ ‫زمان‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫تاالبهايي‬ ‫مساحت‬ ‫و‬ ‫آمريکا‬ ‫مرکزي‬ ‫هاي‬ ‫ايالت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫يکسان‬ ‫خاک‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫مرغزارها‬ Iowa‫در‬ ‫باالخص‬ ‫خوراکي‬ ‫هاي‬ ‫دانه‬ ‫کشت‬ ‫آنها‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫نظير‬ ‫محيط‬ ‫کننده‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫نيتروژن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫مرغزارها‬ ‫و‬ ‫تاالبها‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫سويا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫گياهان‬ ‫بومي‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫اجازه‬ ‫شدن‬ ‫فيلتر‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫پاکيزه‬ ‫باعث‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫زنده‬ ‫براي‬ ‫گياهان‬ ‫اين‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫آبها‬ ‫هاي‬ ‫آلودگي‬ ‫فاکتورهاي‬‫برعکس‬‫بلکه‬‫ندارند؛‬‫نياز‬‫کود‬‫به‬‫ماندن‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫موجب‬ ‫کودها‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫رشد‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫مرگ‬ ،‫گياهي‬ ‫منشاء‬ ‫با‬ ‫غذاي‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بيماريها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫شدن‬ ‫مقاوم‬ ‫موجب‬ ‫حضور‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫مسيري‬ ‫در‬ ‫نخست‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ،‫گياهي‬ ‫شيميايي‬ ‫مواد‬ ،‫پيچيده‬ ‫هاي‬ ‫کربوهيدرات‬ ‫فيبرها‬ ‫و‬ ‫معدني‬ ‫مواد‬ ،‫ها‬ ‫ويتامين‬ ،‫اکسيدانها‬ ‫آنتي‬ ،‫گوشت‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫کمتري‬‫جاي‬،‫گياهي‬‫غذاهاي‬‫بيشتر‬‫هرچه‬‫خوردن‬ ‫که‬ ‫غذاهايي‬ .‫گذارد‬ ‫مي‬ ‫باقي‬ ‫حيواني‬ ‫غذاهاي‬ ‫براي‬ ‫کليه‬ ،‫کند‬ ‫مي‬ ‫مسدود‬ ‫خود‬ ‫کلسترول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شريانها‬ ‫چربيهاي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قلب‬ ‫و‬ ‫مازاد‬ ‫هاي‬ ‫پروتئين‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫اندازند‬ ‫مي‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫اشباع‬ ‫ولي‬ ‫کوچک‬ ‫بررسي‬ ‫يک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ 2003 ‫سال‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ،‫کانادا‬ ‫در‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫سطح‬ ‫سويا‬ ‫حاوي‬ ،‫پائين‬ ‫چربي‬ ‫با‬ ‫گياهي‬ ‫غذاهاي‬ ‫داروي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫کلسترول‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫کاهش‬ Statin ‫خون‬ ‫چربي‬ ‫کاهنده‬ ،‫دامها‬ ‫کشتار‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫زيان‬ ‫و‬ ‫خطرناک‬ ‫کارهايي‬ ‫واضح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سقوط‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کارگران‬ .‫هستند‬ ‫آور‬ ‫آسيب‬ ،‫الشه‬ ‫حرکت‬ ‫ريل‬ ‫از‬ ‫حيوانات‬ ‫الشه‬ ‫طيور‬ ‫کشتارگاههاي‬ ‫کارگران‬ .‫ببينند‬ ‫شديدي‬ ‫مرتبه‬ 20000 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫حرکت‬ ‫يک‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ميانگين‬ ‫برابر‬ 16 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫ناهنجاريهاي‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ،‫طرفي‬ ‫از‬ .‫برند‬ ‫مي‬ ‫رنج‬ ،‫تکراري‬ ‫و‬ ‫يکنواخت‬ ‫اين‬ ‫آالت‬ ‫ماشين‬ ‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫قطعات‬ ‫تعويض‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫درصد‬ 100 ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫کارخانجات‬ .‫برسد‬‫نيز‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫انقراض‬ ‫خطر‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ،)‫ببينيد‬ ‫را‬ 4 ‫(شماره‬ ‫ماهيان‬ ‫هاي‬ ‫و‬ ‫صيد‬ ‫ميزان‬ ،‫ماهيگيري‬ ‫ادوات‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫سعي‬ ‫اين‬ ‫معموال‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫ماهيگيري‬ ‫فصل‬ ‫سياستهايي‬‫چنين‬.‫اند‬‫نبوده‬‫همراه‬‫موفقيت‬‫با‬‫تالشها‬ ‫زده‬ ‫تخمين‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫بااليي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫آبزيان‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 50 ‫تا‬ 25 ‫بين‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫صيد‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫صيد‬ ‫هاي‬ ‫کشتي‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مربوط‬ ‫مشکل‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫هستند‬‫ضعيفي‬‫کشورهاي‬‫به‬‫وابسته‬‫که‬‫قاچاق‬‫صيد‬ ‫قوانين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫معاهدات‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫کل‬ ‫چهارم‬ ‫يک‬ ‫حدود‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫نمي‬ ‫ماهيگيري‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫ماهيگيران‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫جهان‬‫ماهي‬ ‫صيد‬ ‫عضو‬ ‫کشورهاي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درحالي‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ،‫اروپا‬ ،‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫مزبور‬ ‫معاهدات‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫آنها‬ ‫کشتيهاي‬ ‫مالک‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫ژاپن‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫درياها‬ ‫از‬ ‫قانوني‬ ‫دزدي‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ 1990‫دهه‬ .‫يافت‬ ‫افزايش‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫مي‬ ‫پرورش‬ ‫مرغداريها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مرغهايي‬ ‫«جاي‬‫مانند‬‫به‬‫فضاهايي‬‫در‬‫مجبورند‬‫يابند‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رديف‬ ‫هزاران‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ !»‫باطري‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫مساحت‬ .‫کنند‬ ‫زندگي‬ ،‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مربع‬ ‫اينچ‬ 86 ‫تا‬ 48 ‫معادل‬ ‫قفسها‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫پس‬ .)‫دارد‬ ‫مساحت‬ ‫مربع‬ ‫اينچ‬ 91 ‫صفحه‬ ‫(اين‬ ‫مملو‬ ‫گردنشان‬ ،‫آنها‬ ‫اسارت‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫چندين‬ ‫گذشت‬ ،‫ريزد‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫بال‬ ‫روي‬ ‫پرهاي‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫تاول‬ ‫از‬ ‫مي‬ ‫زخمي‬ ‫پاهايشان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آلود‬ ‫خون‬ ‫آنها‬ ‫تاج‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫تجمع‬ ‫هاي‬ ‫مدفوع‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫گاز‬ .‫گردد‬ ‫کارگران‬ ،‫اند‬ ‫مرده‬ ‫که‬ ‫حيواناتي‬ ‫گرفته‬ ‫بو‬ ‫اجساد‬ ‫هاي‬ ‫ماسک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫اماکن‬ ‫اين‬ ‫مرغها‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫گاز‬ ‫ضد‬ ‫مي‬ ‫فرسوده‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نيروي‬ ‫گاها‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫حمل‬ ‫کشتارگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫شوند‬ ‫جوجه‬ ‫غذاي‬ ‫جهت‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫خفه‬ ‫گاز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ .‫سازند‬ ‫آسياب‬ ‫ها‬ Consumer« ‫مجله‬ 2003 ‫سال‬ ‫در‬ ‫ايالت‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫شهر‬ 60 ‫به‬ »reports 400 ‫باکتريهايي‬ ‫آزمايش‬ ‫و‬ ‫اخذ‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫نتيجه‬ .‫کرد‬ ‫مراجعه‬ ‫مرغ‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫گوشت‬ ‫نمونه‬ ‫کاهش‬ ‫باوجود‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫آزمايش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مرغها‬ ‫گوشت‬ ‫بارباکتريايي‬ ‫نتيجه‬ 50% ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ 75%( 1997 ‫سال‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫بسيار‬ ‫تعداد‬ ‫ولي‬ )2002 ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫هاي‬ ‫سويه‬ ‫حاوي‬ ،‫آلوده‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫فيبر‬ ،‫شـيـمـيـايـي‬ ‫فـيـتـو‬ ‫مـواد‬ ،‫اکـسـيـدان‬ ‫آنـتـي‬ : ‫گـيــاه‬ ‫مـحتـواي‬
  3. 3. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫و‬ ‫سالمونال‬ ‫هاي‬ ‫باکتري‬ ‫بيوتيک‬ ‫آنتي‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫همچنين‬ ‫مجله‬ ‫اين‬ . ‫بودند‬ ‫کمپيلوباکتر‬ ‫باکتري‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫گاو‬ ‫گوشتهاي‬ ‫از‬ 25% ‫که‬ ‫گير‬ ‫غافل‬ ‫و‬ ‫کشنده‬ ‫ميکروبي‬ ،‫بودند‬ ‫ليسستريا‬ ‫مي‬ ‫باال‬ ‫مير‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫باميزان‬ ‫عفونتهايي‬ ‫که‬ ‫کننده‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫غذا‬ ‫شدن‬ ‫پخته‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫ميکروب‬ ‫اين‬ .‫دهند‬ ‫زيادي‬ ‫گرايش‬ ‫عامل‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫اما‬ . ‫رود‬ ‫مي‬ ‫تعجب‬ ‫جاي‬ ،‫دارد‬ ‫سرد‬ ‫گوشتهاي‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫به‬ ‫فروشگاهها‬ ‫تبليغاتي‬ ‫هاي‬ ‫برچسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معرفي‬ »‫خوردن‬ ‫براي‬ ‫«آماده‬ ‫را‬ ‫گوشتها‬ ‫اينگونه‬ !!‫کنند‬‫مي‬ ‫رژيم‬ ‫انگلستان‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫فرد‬ 5015‫با‬ ‫گياهخوار‬ ‫فرد‬ 6115 ‫غذايي‬ .‫شد‬ ‫مقايسه‬ ‫سال‬ 12 ‫طول‬ ‫در‬ ‫گوشتخوار‬ ‫فاقد‬ ‫غذايي‬ ‫جيره‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اين‬ ‫نتيجه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کمتري‬ ‫ريسک‬ 40% ،‫گوشت‬ ‫در‬ ‫کمتري‬ ‫ريسک‬ 20%‫و‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ،‫گوناگون‬ ‫داليل‬ ‫به‬ ‫مرگ‬ ‫بروز‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آلماني‬ ‫دانشمندان‬ . ‫داشت‬ ‫نسبتًا‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫گياهخوار‬ ‫نفر‬ 2000 ‫مقايسه‬ ‫و‬ ‫سال‬ 22 ‫مدت‬ ‫براي‬ ‫گياهخوار‬ ‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ،‫مردم‬ ‫عامه‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مصرف‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروهي‬ ‫که‬ ،‫دارند‬ ‫اندکي‬ ‫مصرف‬ ‫فقط‬ ‫يا‬ ‫کنند‬ ‫نمي‬ ‫براي‬ ‫کمتري‬ ‫احتمال‬ ‫درصد‬ 50 ‫تا‬ 25 .‫دارند‬ ‫ها‬ ‫بيماري‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫مرگ‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫هاي‬ ‫الشـه‬ ‫از‬ ‫نيمـي‬ ‫خوک‬ ‫هاي‬ ‫الشه‬ ‫از‬ ‫سـوم‬ ‫يـک‬ ‫توليدات‬ ‫يا‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫کشتارگاه‬ ‫در‬ ‫ساالنه‬ ،‫اينکه‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫هستند‬ ‫فرآيند‬ ‫اين‬ ‫جانبي‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ،‫حيوان‬ ‫ميليارد‬ ‫يک‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫مي‬ ‫بين‬ ‫از‬ ،‫آنها‬ ‫پرورش‬ ‫محل‬ ‫در‬ ،‫کشتارگاهها‬ ‫اتالف‬ ‫و‬ ‫مير‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫آمار‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫صنعت‬ ‫اما‬ . ‫روند‬ ‫ها‬ ‫توليدکننده‬ ‫ساير‬ ‫بالدرنگ‬ ‫کند؟‬ ‫مي‬ ‫چه‬ ‫ها‬ .‫اند‬ ‫نهاده‬ ‫يافت‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫نامش‬ ‫آنها‬ !‫خواند‬ ‫فرامي‬ ‫را‬ ‫تا‬ ‫ميشود‬ ‫صادر‬ ‫مکزيکو‬ ‫به‬ ‫حيوانات‬ ‫اين‬ ‫لبهاي‬ ‫ژالتين‬ ‫به‬ ‫شاخها‬ .‫شود‬ ‫تهيه‬ ‫ساندويچ‬ ‫نوعي‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫مختلفي‬ ‫کاالهاي‬ ‫به‬ ‫قسمتها‬ ‫ساير‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تبديل‬ ‫دهنده‬‫افزايش‬‫مواد‬‫و‬‫دارو‬‫تا‬‫گرفته‬‫آرايش‬‫لوازم‬‫از‬ ،‫ماند‬‫مي‬‫باقي‬‫که‬‫آنچه‬.‫شوند‬‫مي‬‫تبديل‬‫جنسي‬‫ميل‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫جوشانده‬ ‫و‬ ‫گشته‬ ‫آسياب‬ ،‫شده‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫خانگي‬ ‫مختلف‬ ‫کاالهاي‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫تا‬ ‫رنگ‬ ‫اي‬ ‫قهوه‬ ‫پودر‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫اين‬ ‫بيشتر‬ .‫شود‬ ‫آماده‬ ‫افزودني‬‫ماده‬‫عنوان‬‫به‬‫تا‬‫شوند‬‫مي‬‫تبديل‬‫چسبناکي‬ ،1997 ‫سال‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫افزوده‬ ‫حيوانات‬ ‫غذاي‬ ‫به‬ ‫فرع‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫پودرهاي‬ ‫با‬ ‫گاوها‬ ‫تغذيه‬ .‫شد‬ ‫اعالم‬ ‫ممنوع‬ ‫نشخوارکنندگان‬ ‫کشتارگاههاي‬ ‫بيماري‬ ‫بيشتر‬ ‫شيوع‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جهت‬ ‫اقدام‬ ‫اين‬ )‫ببينيد‬ ‫را‬ 63‫(شماره‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫گاوي‬ ‫جنون‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫فشارها‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ،‫اما‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫زيادي‬ ‫هاي‬ ‫کاستي‬ ‫با‬ ‫اجباري‬ 2001 ‫سال‬ ‫در‬ »FDA« ‫توسط‬ ‫آمده‬ ‫بعمل‬ ‫بررسي‬ ‫خوراک‬‫کننده‬‫توليد‬‫شرکت‬‫صدها‬‫که‬‫شد‬‫مشخص‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تخطي‬ ‫مذکور‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫دام‬ ‫و‬ »‫يافتن‬ ‫«عموميت‬ ،»‫مقبوليت‬ ‫«کسب‬ ‫يک‬ ‫تاسيس‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ،»‫باال‬ ‫«درآمد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫نيست‬ ‫مهم‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پرورش‬ ‫واحد‬ ‫قوانين‬ ‫زيرا‬ ،‫باشد‬ ‫اخالقي‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫غيرانساني‬ ‫حد‬ ‫چه‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ »‫خشونت‬ ‫«ضد‬ ‫بدست‬ ‫شرايط‬ ،!‫قانوني‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫هاي‬ ‫محيط‬ ‫اين‬ ‫را‬ )‫نامحدود‬ ‫و‬ ‫تام‬ ‫(اختيار‬ »‫سفيد‬ ‫«کارت‬ ‫آوردن‬ ‫تکنولوژيهاي‬ ‫و‬ ‫فعاليتها‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫قوانيني‬ ‫تمام‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫خود‬ ‫ظالمانه‬ ‫پرورشي‬ ‫حيوانات‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫اجرايي‬ ‫ضمانت‬ ‫داراي‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫خاطيان‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫هايي‬ ‫جريمه‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫موثري‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناچيز‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫امتياز‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫گوشت‬ ‫صنعت‬ ،‫اساسًا‬ ‫لذت‬ ‫نهايت‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫حقوق‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فردي‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫اينکه‬ ‫جاي‬ ‫به‬ .‫برد‬ ‫رامي‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کدام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قانوني‬ ‫آنها‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫کداميک‬ ‫کند‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ‫حدود‬ ‫اين‬ ‫خودشان‬ ‫آنها‬ ،‫نه‬ ‫اندکي‬ ‫صرفًا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تعجبي‬ ‫آيا‬ ‫حالت‬ ‫اين‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫عظيم‬ ‫منفعت‬ ‫درقبال‬ ‫مالي‬ ‫زيان‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫حيوانات‬ ‫طيور‬ ‫کشتارگاههاي‬ ،1970 ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همسويي‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫صرفًا‬ ،‫مصرف‬ ‫بازار‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تقاضاي‬ ‫به‬ ‫مدفوعي‬ ‫مواد‬ ‫زدودن‬ ‫جهت‬ ‫الشه‬ ‫شستشوي‬ ‫دولت‬.‫است‬‫کافي‬،‫آلوده‬‫قسمتهاي‬‫کردن‬‫جدا‬‫جاي‬ ‫ولي‬ .‫آورد‬ ‫فرود‬ ‫تسليم‬ ‫سر‬ ‫خواسته‬ ‫اين‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آب‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫مطالعه‬ ‫چندين‬ ‫تاکنون‬ ‫زدودن‬ ‫جهت‬ ،‫مرتبه‬ 40 ‫تا‬ ‫حتي‬ ،‫ها‬ ‫الشه‬ ‫کشيدن‬ .‫باشد‬‫نمي‬‫کافي‬‫ها‬‫الشه‬‫آلودگيهاي‬‫و‬‫کثافات‬ Carte blanche   ‫باعث‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کني‬ ‫ر‬َ‫پ‬ ‫وحشيانه‬ ‫اقدام‬ ‫اينکه‬ ‫بعالوه‬ ‫بلکه‬ ،‫شود‬ ‫نمي‬‫مدفوع‬ ‫از‬ ‫پرندگان‬‫الشه‬‫شدن‬‫پاک‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫درز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫باکتري‬ ‫عمقي‬ ‫تجمع‬ ‫باعث‬ ‫هيچ‬ ‫با‬ ‫حالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرندگان‬ ‫پوست‬ ‫هاي‬ .‫نمود‬ ‫خارج‬ ‫را‬ ‫ميکروبها‬ ‫اين‬ ‫توان‬ ‫نمي‬ ‫فرآيندي‬ ‫بزرگ‬ ‫رودخانه‬ ‫چندين‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫رسند‬ ‫نمي‬ ‫درياها‬ ‫به‬ ‫ديگر‬ ‫جهان‬ ‫آمدن‬ ‫پائين‬ ‫درحال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫زيرزميني‬ ‫هاي‬ ‫آب‬ ‫اخير‬ ‫قرن‬ ‫نيم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گوشت‬ ‫توليد‬ ‫صنعت‬ .‫است‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫مسئول‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫برابر‬ ‫پنج‬ ‫رشد‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫معضل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫توليد‬ .‫دارد‬ ‫نياز‬ ‫آب‬ ‫زيادي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫توليد‬ ‫بيشتر‬‫برابر‬100‫حدود‬‫در‬‫حيواني‬‫پروتئين‬‫پوند‬‫يک‬ .‫دارد‬‫نياز‬‫آب‬‫به‬،‫گياهي‬‫پروتئين‬‫توليد‬‫از‬ ‫اين‬ ‫يکبار‬ »News Week« ‫نامه‬ ‫هفته‬ ‫«ميزان‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫مي‬ ‫پوندي‬ ‫هزار‬ ‫گاو‬ ‫يک‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫آب‬ ‫مطرح‬»‫سازد‬‫شناور‬‫را‬‫ناوشکن‬‫يک‬‫تواند‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫آب‬ ‫درصد‬ ‫هفتاد‬ .‫کرد‬ ‫عميق‬ ‫هاي‬ ‫چاه‬ ،‫ها‬ ‫درياچه‬ ،‫ها‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مصرف‬ ‫کشاورزي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫کشاورزي‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫چهل‬ ‫مصرف‬‫به‬‫گوشتي‬‫دامهاي‬‫پرورش‬‫جهت‬ .‫رسد‬ ‫مي‬ ‫باعث‬ ‫نر‬ ‫گاوهاي‬ ‫کردن‬ ‫عقيم‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫کارکردن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫همچنين‬ .‫شود‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫گاوها‬ ‫اين‬ ‫گوشت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سازي‬ ‫عقيم‬ ‫جهت‬ ‫روش‬ ‫سه‬ .‫شود‬ ‫پسند‬ ‫مشتري‬ ‫خون‬ ،‫ها‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫در‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫بيضه‬ ‫نتيجتًا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫متوقف‬ ‫بيضه‬ ‫به‬ ‫رساني‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جذب‬ ‫حيوان‬ ‫بدن‬ ‫توسط‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نکروز‬ ‫ها‬ ‫بيضه‬ ‫هفته‬ ‫ها‬ ‫بيضه‬ ،‫خورد‬ ‫مي‬ ‫برش‬ ‫بيضه‬ ‫پوسته‬ ‫سوم‬ ‫روش‬ ‫پيش‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ .‫گردند‬ ‫مي‬ ‫قطع‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بيهوشي‬ ‫از‬ ‫روشها‬ ‫اين‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫يکي‬ .‫گيرند‬ ‫نمي‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫اعمال‬ ‫اين‬ ‫گاهًا‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫دامپروري‬ ‫دامپزشکان‬ ‫هاي‬ ‫توصيه‬ ‫از‬ ‫سازي‬ ‫«عقيم‬ :‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫نر‬ ‫گاوهاي‬ ‫سازي‬ ‫عقيم‬ ».‫باشد‬ ‫مي‬ ‫کمتر‬ ‫سود‬ ‫معني‬ ‫به‬ ‫نادرست‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬ ‫آمار‬ ‫مطابق‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫صنعتي‬ ‫کشورهاي‬ ‫مي‬ ‫مبتال‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫بيماريهاي‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫يک‬ ،‫نفر‬ ‫افراد‬ ،‫آبستن‬ ‫زنان‬ ،‫کودکان‬ ‫ميان‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بقيه‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫فقير‬ ‫و‬ ،‫سالخورده‬ ،‫بيمار‬ ‫امور‬ ‫مدير‬ ‫ساول‬ .‫آ‬ ‫استيسي‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫خطر‬ ‫سبزيجات‬ ‫و‬ ‫ميوه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫و‬ ‫اجرايي‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫ميزان‬ ‫که‬ ‫گويد‬ ‫مي‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫يک‬ ‫سلولهاي‬ ‫مرگ‬   Stacey A. Sawel   ‫يک‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫مفهوم‬ ‫هيچ‬ ‫معمولي‬ ‫افراد‬ ‫براي‬ ‫شايد‬ ‫ديواري‬ ‫نقاشي‬ ‫اين‬ ‫توجه‬ )»‫«سفيد‬ ‫گوشت‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پرورش‬ ‫(گاو‬ Veal ‫گاو‬ ‫اين‬ ‫وار‬ ‫ديوانه‬ ‫نگاه‬ ‫به‬ ‫شايد‬ ‫گياهخوار‬ ،‫عکاس‬ .‫اند‬ ‫افزوده‬ ‫صحنه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرومايگي‬ ‫از‬ ‫حسي‬ ‫گاو‬ ‫تصوير‬ ‫باالي‬ ‫هواي‬ ‫هاي‬ ‫دريچه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ثبت‬ ‫نيويورک‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫توليد‬ ‫قديمي‬ ‫محل‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صحنه‬ ‫اين‬ .‫کند‬‫مي‬‫وضع‬‫راخـودش‬ ‫باحيـوانات‬ ‫رفتار‬‫قوانيـن‬،‫گـوشت‬‫صـنعت‬
  4. 4. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫غذاها‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫اطالعات‬ .‫است‬ ‫پائين‬ ‫بسيار‬ ،‫آنها‬ ‫توليد‬ ‫مرحله‬ 1986 -1996 ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫بيماريها‬ ‫کنترل‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫مورد‬ 3227 ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مورد‬ 21‫فقط‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫ميان‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آنها‬ ‫توليد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫آلودگيهاي‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫نيمي‬ ‫به‬ ‫نزديک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خام‬ ‫گوشت‬ ‫با‬ ‫غذايي‬ ‫مواد‬ ‫ساير‬ ‫متقاطع‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫غذا‬ ‫سازي‬ ‫آماده‬ ‫مراحل‬ ‫متقاطع‬ ‫هاي‬ ‫آلودگي‬ ‫داليل‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ،‫چاقو‬ ً‫ال‬‫[مث‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫معني‬ ‫بدين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫آشپزخانه‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫با‬ ‫چاقويي‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫پختن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هاي‬ ‫آلودگي‬ ‫گوشت‬ .‫شده‬ ‫تهيه‬‫براي‬‫چاقو‬‫همان‬‫از‬‫استفاده‬‫ولي‬‫دهد‬‫مي‬‫دست‬ ‫از‬ ‫باکتريها‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ )‫شود‬ ‫نمي‬ ‫پخته‬ ‫(که‬ ‫ساالد‬ ]‫مترجم‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫تغذيه‬ ‫راهنماي‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫هر‬ »USDA« ‫و‬ ‫سازد‬ ‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫کمتر‬ ‫هرچه‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫همواره‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫تشويق‬ »‫بخوريد‬ ‫کمتر‬ ‫«گوشت‬ ‫گويند‬ ‫نمي‬ ‫صراحتًا‬ ‫مساله‬ ‫اين‬ 1979 ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ ‫زمانيکه‬ ‫توليد‬ ‫صنعت‬ ،‫شد‬ ‫مطرح‬ »USDA« ‫توسط‬ ‫فشارهاي‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫گوشت‬ ‫تاکيد‬ ‫امروزه‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫پس‬ ‫اظهارات‬ ‫اين‬ ،‫زيادي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اشباع‬ ‫چرب‬ ‫«اسيدهاي‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫مفهوم‬ ،‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫است‬ »‫کلسترول‬ .‫نيست‬ ‫اي‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫لذا‬ !‫گران‬ ‫قفسها‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫ارزان‬ ‫مرغها‬ ‫از‬ ‫مملو‬ ‫روزهاي‬ ،‫پرورشي‬ ‫هاي‬ ‫مرغ‬ ‫معادل‬ ‫تقريبًا‬ ‫فضايي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ناراحتي‬ ‫و‬ ‫افسردگي‬ ‫نمي‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هيچيک‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫سپري‬ ‫بدنشان‬ ‫ابعاد‬ ‫خود‬ ‫کردن‬ ‫نظافت‬ ‫از‬ ،‫بسازند‬ ‫آشيانه‬ ،‫بدوند‬ ‫توانند‬ ‫هاي‬ ‫جوجه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫گيري‬ ‫جفت‬ ،‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫را‬ ‫زمين‬ ‫خورشيد‬ ‫نور‬ ‫زير‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫مواظبت‬ ‫خود‬ ،‫بنشينند‬ ‫بلند‬ ‫جايگاههاي‬ ‫برروي‬ ،‫کنند‬ ‫جستجو‬ ،‫آن‬ ‫جاي‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بالهاي‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫بپرند‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫قوز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫تمام‬ ‫مخلوقات‬ ‫اين‬ ‫ديوانه‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هايشان‬ ‫قفسي‬ ‫هم‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مي‬ ‫دفاع‬ ،‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫يکديگر‬ ‫پرهاي‬ ‫کندن‬ ‫به‬ ‫وار‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مرغي‬ ‫تخم‬ ‫هر‬ .‫کنند‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫حرکت‬ ‫پائين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سيمي‬ ‫مسير‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫آنها‬ ‫پاهاي‬ ‫ديدگي‬ ‫آسيب‬ ‫باعث‬ ‫گوشتي‬ ‫غذايي‬ ‫مصرف‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫رشد‬ »‫جمعيتي‬ ‫مرجع‬ ‫«کميته‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫کره‬ ‫انسانهاي‬ ‫تمام‬ ‫«اگر‬ :‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫نظريه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫گياهي‬ ‫غذايي‬ ‫رژيم‬ ‫از‬ ‫زمين‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫فعلي‬ ‫توليد‬ .‫نرود‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫غذايي‬ ‫بين‬ ‫جمعيت‬ ‫نفر‬ ‫ميليارد‬ 10 ‫جهت‬ ‫تئوري‬ ‫طور‬ ‫به‬ Population Reference Bureau   ‫فعلي‬ ‫جمعيت‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ 56%( ».‫کند‬ ‫مي‬ ‫کفايت‬ ‫کره‬ ‫جمعيت‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ ‫و‬ ).‫زمين‬ ‫کره‬ ‫فعلي‬ ‫نرخ‬ ‫احتساب‬ ‫(با‬ .‫است‬ 2050 ‫سال‬ ‫در‬ ‫زمين‬ ).‫جمعيت‬‫رشد‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستين‬ ‫براي‬ 1997 ‫سال‬ ‫در‬ ‫پرندگان‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫ويروس‬ ‫يک‬ ،‫تاريخ‬ ‫آنفوالنزاي‬ !‫کرد‬ ‫پيدا‬ ‫جهش‬ ‫انسان‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ناگهاني‬ ‫طور‬ ‫به‬ H5N1 ‫سويه‬ ،‫پرندگان‬ ‫هنگ‬ ‫در‬ ‫مرغها‬ ‫هاي‬ ‫گله‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫شش‬ ‫مرگ‬ ‫آنفوالنزا‬ ‫از‬ ‫خطرناک‬ ‫سويه‬ ‫اين‬ ‫بروز‬ ‫شده‬ ‫کنگ‬ .‫گير‬ ‫دنيا‬ ‫شيوع‬ ‫يک‬ ‫براي‬ ‫بود‬ ‫خطري‬ ‫زنگ‬ 1/ 3 ‫ذيربط‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ )‫ببينيد‬ ‫را‬ 25 ‫(شماره‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کشته‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرنده‬ ‫ميليون‬ ‫نوعي‬ 1999‫سال‬ ‫در‬ ‫همچنين‬ .‫کردند‬ ‫مدفون‬ ‫خاک‬ ‫مالزي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفر‬ 250 ،‫خوک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ويروس‬ ‫يک‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آن‬ ‫نتيجه‬ .‫کرد‬ ‫بيماري‬ ‫دچار‬ ‫گلوله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫محبوس‬ ‫آغولها‬ ‫در‬ ‫خوک‬ ‫ميليون‬ .‫درآمدند‬ ‫پاي‬ ‫از‬ ‫ديگري‬ ‫وحشيانه‬ ‫روشهاي‬ ‫يا‬ ‫بودند‬ ‫زنده‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫درحالي‬ ‫خوکها‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ !‫شدند‬‫دفن‬ ‫فاضـالب‬ ‫بـزرگ‬ ‫هاي‬ ‫چاه‬ ‫امروزه‬ ‫زير‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مجاورت‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫متصـاعد‬ ‫بـوي‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بنا‬ ‫طويله‬ ‫سطح‬ ‫کيلومترها‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زننده‬ ‫حدي‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫چاه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫رسـد‬ ‫مي‬ ‫مشـام‬ ‫به‬ ‫نيـز‬ ‫دورتـر‬ ‫اين‬ ‫دهـي‬ ‫آزار‬ ‫ميـزان‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫آزار‬ ‫شدت‬ » ‫ها‬ ‫چيني‬ ‫آبي‬ ‫«شکنجه‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫پديـده‬ .‫کرد‬‫مقايسه‬ ‫شيرده‬ ‫ماده‬ ‫گاوهاي‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫دامدار‬ ‫اما‬ ‫شود؛‬ ‫مي‬ ‫نگهداري‬ ‫مي‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫شير‬ ‫توليد‬ ‫صنعت‬ ‫فرعي‬ ‫محصول‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مثل‬ ‫توليد‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫اگر‬ ‫کند؟‬ ‫توليد‬ ‫جهت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫کشته‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫يا‬ ،‫نبرند‬ ‫اين‬ ‫غير‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫پرورش‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫آن‬ ‫از‬ »‫«سفيد‬ ‫گوشت‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫حتمًا‬ ‫صورت‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ،‫مقصود‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫براي‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫گردن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بندند‬ ‫مي‬ ‫آخور‬ ‫به‬ ‫عمرش‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫تا‬ ‫اندازند‬ ‫مي‬ ‫زنجير‬ ‫آن‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مخصوص‬ ‫گاو‬ ‫اين‬ ‫غذايي‬ ‫جيره‬ .‫کند‬ .‫است‬ ‫دار‬ ‫سبوس‬ ‫خوراکي‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫يونهاي‬ ‫گاو‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هورمون‬ ‫و‬ ‫بيوتيک‬ ‫آنتي‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫افزايش‬ ‫باعث‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫تزريق‬ ‫جز‬ ‫به‬ ،‫مدت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫گاونر‬ .‫دارند‬ ‫نگه‬ ‫زنده‬ ‫آنرا‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫تاريکي‬ ‫در‬ ‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫زمان‬ ‫تقريبًا‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫حيوان‬ ‫يک‬ ‫چيست؟‬ ‫کار‬ ‫نتيجه‬ ‫گوساله‬ ‫يک‬ ‫سفيدي‬ ‫و‬ ‫تردي‬ ‫به‬ ‫گوشتي‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫باعث‬ ،‫هست‬ ‫که‬ ‫جور‬ ‫هر‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫تازه‬ !‫کنند‬ ‫لذت‬ ‫احساس‬ ‫افراد‬ ‫بعضي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ Chinese water torture   ‫به‬ ،‫جهان‬ ‫جمعيت‬ ‫انفجار‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫افزايش‬ ‫دو‬ ‫جمعيت‬ ‫اين‬ ‫تغذيه‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫همراه‬ .‫آيند‬ ‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اساسي‬ ‫معضل‬ ‫ها‬ ‫وانسان‬ ‫حيوانات‬ ‫غذايي‬ ‫مايحتاج‬ ‫که‬ ‫سبز‬ ‫انقالب‬ ‫دچار‬ ‫واضحي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫بود‬ ‫کرده‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫را‬ ‫تا‬ 1984 ‫سال‬ ‫از‬ ‫غالت‬ ‫سرانه‬ ،‫حقيقتًا‬ .‫شد‬ ‫شکست‬ ‫وعده‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫کاهش‬ ‫درحال‬ ‫همواره‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫دور‬ ‫بسيار‬ ‫مشکل‬ ‫اين‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫بيوتکنولوژي‬ ‫هاي‬ 70 ،‫امروزه‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫خطر‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫واقع‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫غالت‬ ‫درصد‬ 40‫و‬ ‫آمريکا‬ ‫غالت‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫جهت‬ ‫زيادي‬ ‫پاش‬ ‫و‬ ‫ريخت‬ ‫با‬ ،‫جهان‬ ‫نقاط‬ ‫ساير‬ ‫صنعت‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مصرف‬ ‫دامها‬ ‫بيشتري‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫دامپروري‬ ‫جهان‬ ‫زراعي‬ ‫زمينهاي‬ ،‫کند‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫نياز‬ ‫غالت‬ ‫از‬ ‫کاهش‬ 20% ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ميالدي‬ 1990 ‫دهه‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫بهداشت‬ ‫جهاني‬ ‫سازمان‬ .‫کردند‬ ‫پيدا‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫نفر‬ ‫ميليارد‬ 1/2 ‫که‬ ‫است‬ ،‫گوشت‬ ‫بيشتر‬ ‫توليد‬ .‫ندارند‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫کافي‬ ‫غذاي‬ .‫نيست‬ ‫مشکل‬ ‫اين‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مسلمًا‬ ‫سمي‬ ‫زيادي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ PCBs ‫ترکيبات‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫صنايع‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستين‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ ‫مواد‬ ‫اين‬ ‫توليد‬ ‫اينکه‬ ‫با‬ .‫شدند‬ ‫گرفته‬ ‫شده‬ ‫ممنوع‬ ‫غربي‬ ‫کشورهاي‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫غذايي‬ ‫زنجيره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هاي‬ ‫باقيمانده‬ ‫هنوز‬ ،‫است‬ ‫گوشت‬ ‫هاي‬ ‫چربي‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫اين‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ .‫دارند‬ ‫حضور‬ ‫شير‬ ‫در‬ ‫ونيز‬ ‫خوک‬ ،‫گاو‬ ،‫ماهي‬ ‫که‬ ‫درصورتي‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫چندي‬ ‫مطالعات‬ ‫حتي‬ ‫برسند‬ ‫انسان‬ ‫جنين‬ ‫به‬ ‫هرطريقي‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫اين‬ ‫فکري‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫نقص‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫کم‬ ‫بسيار‬ ‫مقادير‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زناني‬ ‫به‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تولد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کودکان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توصيه‬ ‫دارند‬ ‫شدن‬ ‫آبستن‬ ‫قصد‬ ‫کنند‬‫امتناع‬‫حيواني‬‫چربي‬‫منشاء‬‫با‬‫غذاهاي‬‫مصرف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سالها‬ ‫تا‬ ‫مزبور‬ ‫شيميايي‬ ‫مواد‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . .‫بمانند‬ ‫باقي‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫مدفوع‬ ،‫آمريکا‬ ‫در‬ ‫دامپروران‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫استفاده‬‫چهارپايان‬‫تغذيه‬‫جهت‬‫را‬‫طيور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نيسـت‬ ‫غيـرقانـوني‬ ‫کـار‬ ‫ايـن‬ .‫کننـد‬ ‫مـي‬ ‫مطـابق‬ .‫شـود‬ ‫مي‬ ‫حيـوان‬ ‫رشـد‬ ‫باعـث‬ ‫طـرفي‬ ‫درصورتـي‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ،»FDA« ‫هاي‬ ‫دستورالعمل‬ ‫اين‬ ،‫چهارپايان‬ ‫تغذيه‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫بي‬ ‫باکتري‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫داده‬ ‫حرارت‬ ‫اي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ .‫شوند‬ ‫کشته‬ ‫درآنها‬ ‫موجود‬ ‫مضر‬ ‫هاي‬ ‫الزم‬ ‫اصـول‬ ‫دامـداران‬ ‫اغلـب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اينجا‬ ‫کامـل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫ايـن‬ ‫سـازي‬ ‫آماده‬ ‫جهـت‬ .‫کنند‬‫نمي‬‫اجرا‬ :‫گويد‬ ‫مي‬ 10 ‫اسپاک‬ ‫بنيامين‬ ‫دکتر‬ ،‫داخلي‬ ‫خونريزي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گاو‬ ‫«شير‬ ‫بعضي‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫هاضمه‬ ‫سوء‬ ‫و‬ ‫آلرژي‬ polychlorinated biphenyls  Benjamin Spock   10 .‫داشـت‬‫نخـواهد‬‫وجود‬‫اي‬‫گرسـنه‬‫فرد‬،2050‫سـال‬‫تا‬:‫گيـاهان‬‫وفـور‬
  5. 5. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫آخرين‬ ‫در‬ ».‫باشد‬ ‫مي‬ ‫کودکان‬ ‫ديابت‬ ‫موارد‬ ‫کودکان‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫معروف‬ ‫کتاب‬ ‫ويرايش‬ ‫سالگي‬ ‫دو‬ ‫سن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توصيه‬ ‫اما‬ ،‫شوند‬ ‫داده‬ ‫عادت‬ ‫گياهخواري‬ ‫رژيم‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫عنوان‬ ‫هيچ‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫گاو‬ ‫شير‬ ‫وي‬ ‫از‬ ‫که‬ 11 ‫کمپبل‬ ‫تي.کولين‬ ‫دکتر‬ .‫کند‬ ‫نمي‬ ‫توصيه‬ :‫گويد‬‫مي‬‫باشد‬‫مي‬‫تغذيه‬‫علوم‬‫در‬‫معروف‬‫محققين‬ ‫گاو‬ ‫شير‬ ‫هاي‬ ‫پروتئين‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫«شايد‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زايي‬ ‫سرطان‬ ‫مواد‬ ‫مهمترين‬ ».‫است‬ ‫بوده‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫تاکنون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ،‫حيوانات‬ ‫پرورش‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫بروز‬ ‫شاهد‬ ،‫مرتبه‬ ‫چهار‬ ‫يا‬ ‫سه‬ ،‫قرن‬ ‫مرتبه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آنفوالنزا‬ ‫بيماري‬ ‫اپيدمي‬ ‫انسانها‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫دهها‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫بيماري‬ ‫اين‬ ‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ .‫شده‬ ‫مي‬ ‫از‬ ‫بيماري‬ ‫اين‬ ‫ويروس‬ ‫نشـأت‬ ‫مـهاجر‬ ‫پرندگان‬ ‫صنعتي‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫بقاي‬ ‫به‬ ‫منجـر‬ ‫پرورشـي‬ ‫در‬ ‫زا‬ ‫بيـمـاري‬ ‫ويـروس‬ ‫خوکها‬.‫شود‬‫مي‬‫پرنـدگان‬ ‫نوع‬ ‫اصلي‬ ‫ميزبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انـسـانهـا‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫پـرنـده‬ ‫بـه‬ )‫ببيـنيد‬ ‫را‬ 28‫(شماره‬ ‫بـراي‬ ‫ميـزباني‬ ‫عنوان‬ ‫اي‬‫پرنده‬‫و‬‫انساني‬‫هاي‬‫گونه‬ .‫هستند‬‫مطرح‬‫ويروس‬‫اين‬ ‫ريه‬ ‫در‬ ‫ويروس‬ ‫اين‬ ‫ممکن‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫خوکها‬ ‫در‬ ‫تغييراتي‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫خود‬ ‫ژنتيک‬ ‫جديدي‬ ‫ويروسهاي‬ ‫نتيجتًا‬ ‫که‬ ‫ويروسهايي‬ .‫کند‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫پرندگان‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫قابليت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫فراواني‬ ‫تغييرات‬ ‫بروز‬ ‫محل‬ ‫چين‬ ‫جنوب‬ ‫تاريخي‬ ‫ميلياردها‬‫چراکه‬،‫است‬‫بوده‬‫آنفوالنزا‬‫ويروس‬‫براي‬ ‫نزديکي‬‫فاصله‬‫در‬‫انسان‬‫و‬‫اهلي‬‫هاي‬‫مرغابي‬،‫خوک‬ ‫دهند‬‫مي‬‫هشدار‬‫متخصصين‬.‫کنند‬‫مي‬‫زندگي‬‫هم‬‫از‬ .‫است‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫آنفوالنزا‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫اپيدمي‬ ‫که‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫گوشتي‬ ‫هاي‬ ‫گاو‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ .‫هستند‬ ‫نيازمند‬ ‫مرطوب‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫زيسته‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫اجداد‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ،‫اروپا‬ ‫نظير‬ ‫غلط‬ ‫سنت‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫آمريکا‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫داران‬ ‫گله‬ ‫بايرترين‬ ‫در‬ ‫حيوانات‬ ‫نگهداري‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫دامها‬ .‫ورزند‬ ‫مي‬ ‫مبادرت‬ ،‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫هاي‬ ‫زمين‬ ‫گونه‬ ‫که‬ ‫جايي‬ ،‫نهرها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رودخانه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ،‫حيوانات‬ ‫و‬ ‫گياهان‬ ‫وحشي‬ ‫هاي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫کار‬ ‫اين‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫چرا‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫مي‬ ‫نمو‬ T. Colin Campbell   11 ‫به‬ ‫که‬ ‫اکوسيستمي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫اکوسيستم‬ ‫آسيب‬ ،‫کند‬ ‫مي‬ ‫عمل‬ ‫آنها‬ ‫طبيعي‬ ‫کننده‬ ‫تصفيه‬ ‫عنوان‬ ‫آنها‬ ‫مدفوع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مال‬ ‫لگد‬ ‫گاوها‬ ‫توسط‬ ‫نهايتا‬ ‫سالها‬ ‫مناطق‬ ‫اين‬ ‫بومي‬ ‫علفزارهاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫آلوده‬ ‫آنها‬ ‫بذر‬ ‫که‬ ‫گياهي‬ ‫مهاجم‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ ‫توسط‬ ‫قبل‬ ‫نيمکره‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫گاوها‬ ‫سم‬ ‫توسط‬ ‫اتفاقي‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫رفته‬ ‫بين‬ ‫از‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫منتقل‬ ‫ممکن‬ ‫پروتئين‬ ‫از‬ ‫مملو‬ ‫رژيم‬ ‫با‬ ‫تغذيه‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مي‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫اما‬ .‫کنيد‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وزن‬ ‫مدت‬ ‫يا‬ ‫غذايي‬ ‫مسموميت‬ ،‫سرطان‬ ‫بروز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ .‫بشود‬ ‫نيز‬ ‫خطرناک‬ ‫بيماريهاي‬ ‫ساير‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بياموزيد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ،‫است‬ ‫سالمتي‬ ‫شما‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫آمريکا‬ ‫قلب‬ ‫انجمن‬ .‫بخوريد‬ ‫را‬ ‫چيزي‬ ‫عمده‬ ‫بهداشتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫درمورد‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫غذايي‬ ‫هاي‬ ‫رژيم‬ ‫مصرف‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫هشدار‬ »Atkins« )‫نمونه‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫(فقط‬ ‫غذايي‬ ‫رژيم‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫سـرگيجه‬ ‫بروز‬ ‫به‬ ‫منجـر‬ ‫ديدگي‬‫آسيب‬‫يا‬‫فرسودگي‬ ‫اغـلب‬ .‫شـود‬ ‫مي‬ ‫کليـوي‬ ‫رژيم‬ ‫ايـن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افـرادي‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫اسـتفاده‬ ‫غذايي‬ ‫احساس‬ ‫اي‬ ‫ناشناخته‬ ‫دليل‬ ‫امـروزه‬.‫کننـد‬‫مي‬‫آبي‬‫کم‬ ‫رفتـن‬‫بـاال‬‫که‬‫شـده‬‫معلوم‬ ‫پائيـن‬ ‫و‬ ‫چـربي‬ ‫مصـرف‬ ‫غذا‬ ‫کربوهيدرات‬ ‫آمدن‬ ‫رژيم‬ ‫ايـن‬ ‫عـواقب‬ ‫از‬ ‫(که‬ ‫طول‬ ‫در‬ )‫باشـند‬ ‫مي‬ ‫غذايي‬ ‫در‬ ‫نقـص‬ ‫به‬ ‫منجـر‬ ،‫زمان‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫مغزي‬ ‫اعمال‬ ‫طريق‬‫از‬‫ژنتيک‬‫علم‬‫کارگيري‬‫به‬‫امروزه‬ ‫مصرف‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫برتر‬ ‫نژادهاي‬ ‫انتخاب‬ ‫پيشرفت‬ ‫در‬ ،‫دامها‬ ‫کننده‬ ‫مقيد‬ ‫ابزارهاي‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫حيوانات‬ .‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫دامپروري‬ ‫صنعت‬ ‫تطابق‬ ‫صنعت‬ ‫گيريهاي‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ،‫ژنتيک‬ ‫طريق‬ ،‫غذا‬ ‫کمتر‬ ‫هرچه‬ ‫مصرف‬ ‫ضمن‬ ‫بايد‬ ‫آنها‬ .‫کند‬ ‫پيدا‬ ‫نهايتًا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫توليد‬ ‫بااليي‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باسرعت‬ ‫گذارند‬ ‫مي‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫دراختيار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫توليدي‬ ‫رضايت‬ ،‫قيمت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ،‫مزه‬ ،‫شکل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ،‫بکر‬ ‫طبيعت‬ ‫در‬ ‫يافته‬ ‫جهش‬ ‫ژنهاي‬ .‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫صنعتي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫يابند‬ ‫نمي‬ ‫بقا‬ ‫قابليت‬ .‫روند‬ ‫مي‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫هيوالها‬ ‫اين‬ ‫توليد‬ ‫توليد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫سيـصد‬ ‫مرغهـا‬ ‫امروزه‬ ‫تخم‬ ‫جين‬ ‫دو‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬ ‫وحشي‬ ‫اجداد‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ 9/1 ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫گاوها‬ .‫گذاشتند‬ ‫مي‬ 1940 ‫درسال‬ ‫درحاليکه‬ ،‫دهند‬ ‫مي‬ ‫درسال‬ ‫شير‬ ‫تن‬ ‫خوک‬ ‫ماده‬ .‫بود‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تن‬ 2/3 ‫معادل‬ ‫ميزان‬ ‫اين‬ ‫بچه‬ ‫توليد‬ ‫ماشينهاي‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫مرغها‬ ‫و‬ ‫گاوها‬ ،‫ها‬ .‫اند‬‫يافته‬‫تنزل‬‫جوجه‬‫توليد‬‫و‬‫گوساله‬‫توليد‬،‫خوک‬ 500 ‫ساالنه‬ ‫داران‬ ‫گله‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫يکي‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫سوبسيد‬ ‫دالر‬ ‫ميليون‬ ‫جانواران‬ ‫هجوم‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ،‫دولت‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫اين‬ .‫قرارگرفت‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ،‫دامها‬ ‫به‬ ‫وحشي‬ ‫هاي‬ ‫اسلحه‬ ،‫دهانه‬ ‫دو‬ ‫فوالدي‬ ‫هاي‬ ‫تله‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫نابودي‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫سيانور‬ ‫و‬ ‫سمي‬ ‫گازهاي‬ ،‫گرم‬ ‫و‬ ‫وحشي‬ ‫گربه‬ ،‫کوهي‬ ‫شير‬ ،‫سياه‬ ‫خرس‬ ‫هزاران‬ .‫آيد‬ ‫درمي‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫صحرايي‬ ‫گرگهاي‬ ‫بيمـاري‬ »‫«استئـوپروز‬ ‫اينـکه‬ ‫با‬ ‫کلسيم‬ ‫کمبود‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫استخواني‬ ‫کلسيم‬ ‫کاهش‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫الزامًا‬ ‫ولي‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناشي‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بيماري‬ ‫اين‬ .‫افتد‬ ‫نمي‬ ‫اتفاق‬ ‫غذا‬ ‫رخ‬ ‫نيز‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫باالي‬ ‫بسيار‬ ‫پروتئين‬ ‫دليل‬ ‫از‬ ‫کلسيم‬ ‫خروج‬ ‫موجب‬ ‫افزايش‬ ‫اين‬ .‫دهد‬ ‫تقريبا‬ ‫آمريکايي‬ ‫فرد‬ ‫يک‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استخوانها‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫پروتئين‬ ‫از‬ ،‫نرمال‬ ‫ميزان‬ ‫دوبرابر‬ ،‫انجاميد‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سال‬ 8 ‫که‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جواني‬ ‫زنان‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫کالري‬ ‫درصد‬ 23 ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫منشاء‬ ‫از‬ ‫عمدتًا‬ – ‫حيواني‬ ‫چربي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫ميکنند‬ ‫تامين‬ – ‫پرچرب‬ ‫لبني‬ ‫مواد‬ ‫چربي‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کالري‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 12‫تنها‬ ‫که‬ ‫زناني‬ ‫خطر‬ ‫درصد‬ 33 ،‫کنند‬ ‫مي‬ ‫تامين‬ ‫حيواني‬ ‫هاي‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫پستان‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫بيشتري‬ ‫ابتالي‬ ‫در‬ ‫جوان‬ ‫زن‬ 90000 ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫متخصصين‬ ،2003 ‫که‬ ‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫سالگي‬ 46‫تا‬ 26‫بين‬ ‫سنين‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫چربي‬ ‫نوع‬ ،‫اصلي‬ ‫نکته‬ ‫نظير‬ ،‫هيدروژنه‬ ‫غير‬ ‫گياهي‬ ‫چربيهاي‬ .‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫در‬ ‫خطري‬ ‫زنان‬ ‫براي‬ ‫زيتون‬ ‫روغن‬ .‫ندارند‬ ‫با‬ ‫طيور‬ ‫دهنده‬ ‫پرورش‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ‫توان‬ ‫ديگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫مرغهايي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫شيوه‬ ،‫ندارند‬ ‫گذاري‬ ‫تخم‬ ‫جهت‬ ‫مناسبي‬ ‫مي‬ »‫اجباري‬ ‫بردن‬ ‫ک‬َ‫ل‬ ‫«تو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ميگيرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مرغها‬ ‫غذاي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫اين‬ .‫گويند‬ ‫که‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ،‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫مدت‬ ‫هيچ‬ .‫شوند‬ ‫تشنگي‬ ‫و‬ ‫گرسنگي‬ ‫حالت‬ ‫دچار‬ ‫آنها‬ ‫نمي‬ ‫ممانعت‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫قانوني‬ ‫يکبار‬ ‫حداقل‬ ‫اش‬ ‫زندگي‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مرغ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫«مک‬ ،2000 ‫سال‬ ‫در‬ . ‫ميکند‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫حالت‬ ‫اين‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫هايي‬ ‫مرغداري‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ »‫دونالد‬ ‫نمي‬ ‫خريداري‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ،‫دهند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقدام‬ ‫توانستند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کاري‬ ‫حداقل‬ ‫اين‬ .‫کند‬ .‫دهند‬‫انجام‬ ‫اداي‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫مختلفي‬ ‫اصوات‬ ‫ماهيان‬ ‫محققين‬‫برند‬‫مي‬ ‫کار‬‫به‬‫خاصي‬‫کلمات‬ ‫و‬ ‫هشداري‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫اصوات‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫دريافته‬ ،‫گياهخواري‬ ‫توسعه‬ ‫فعاالن‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ،‫گياهخواري‬ ‫باد‬ ‫«زنده‬ ‫شهر‬ ‫اتحاد‬ ‫ميدان‬ ‫در‬ ،)Jeff Boghosian(‫بوگسين‬ ‫جف‬ ‫من‬‫اينکه‬‫براي‬‫دليل‬ 101«‫کتاب‬‫کردن‬‫پخش‬‫درحال‬‫نيويورک‬ .‫است‬».‫هستم‬‫گياهخوار‬ .‫زا‬‫سـرطـان‬‫شـيميايي‬‫مـواد‬‫منبـع‬‫مهمـترين‬:‫شـيـرگـاو‬
  6. 6. ‫گياهخوارهستم‬ ‫من‬ ‫اينکه‬ ‫براي‬ ‫دليل‬ 101 ‫عصبي‬ ‫سيستم‬ ‫داراي‬ ‫ماهيان‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫خطر‬ ‫اعالم‬ ‫مي‬ ‫پيچيده‬ ‫اجتماعي‬ ‫رفتارهاي‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫شکل‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫مسائل‬ ‫گيري‬ ‫ياد‬ ‫قابليت‬ ‫همچنين‬ ‫آنها‬ .‫باشند‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫انگليسي‬ ‫دانشمندان‬ .‫دارند‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫پيچيده‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ماهيها‬ ‫که‬ ‫رسيدند‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ 2003 ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫مغزشان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫عصبي‬ ‫سيستمهاي‬ ‫فعال‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫درد‬ ‫صـرفًا‬ ‫«ماهيـان‬ ،‫اسـت‬ ‫گفته‬ ‫حيـوانات‬ ‫حقـوق‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ »!‫کننـد‬ ‫مي‬ ‫شنـا‬ ‫که‬ ‫نيسـتند‬ ‫گياهـاني‬ ‫خيلي‬ ‫تفريحي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫ماهيگيران‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫درد‬ ‫ماهيان‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫ادعا‬ ‫راحت‬ .‫کنند‬‫نمي‬ ‫درصدي‬،‫پرورشي‬‫تجاري‬‫فعاليت‬‫هر‬‫در‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناتوان‬ ‫و‬ ‫بيمار‬ ،‫حيوانات‬ ‫از‬ »‫گير‬ ‫زمين‬ ‫«حيوانات‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫پستانداران‬ ‫درمورد‬ ‫مي‬ ‫برخورد‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫خيلي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫دامپزشکي‬ ‫هاي‬ ‫مراقبت‬ ‫از‬ ‫حيوانات‬ ‫اين‬ .‫گردد‬ ،‫نباشند‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫محروم‬ ‫شوند‬‫مي‬‫کشيده‬‫زمين‬‫برروي‬‫زنجير‬‫توسط‬ً‫ال‬‫احتما‬ ‫به‬ ‫دار‬ ‫چنگک‬ ‫هاي‬ ‫جرثقيل‬ ‫و‬ ‫تراکتور‬ ‫با‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫حيوانات‬ ‫اين‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫روانه‬ ‫کشتارگاه‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫يا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫رها‬ ‫خود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چنانچه‬.‫بزنند‬‫يخ‬‫سرما‬‫اثر‬‫در‬‫يا‬‫و‬‫بميرند‬‫گرسنگي‬ ‫اين‬ ‫ذبح‬ ‫و‬ ‫پذيرش‬ ‫از‬ ‫کشتاري‬ ‫دامهاي‬ ‫خريداران‬ ‫به‬ ‫گير‬ ‫زمين‬ ‫حيوانات‬ ‫پديده‬ ،‫کنند‬ ‫خودداري‬ ‫دامها‬ ‫ظهور‬ 2002 ‫سال‬ ‫در‬ .‫يابد‬ ‫مي‬ ‫کاهش‬ ‫زيادي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫متحده‬ ‫اياالت‬ ‫در‬ ‫گاوي‬ ‫جنون‬ ‫مورد‬ ‫يک‬ ‫سبد‬ ‫به‬ ‫نشخوارکنندگان‬ ‫گوشت‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اميدوار‬ ‫بتوان‬ ‫شايد‬ .‫شد‬ ‫مردم‬ ‫غذايي‬ »12 ‫کشي‬ ‫«راحت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫دامداران‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫بيمار‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫حيوانات‬ ‫درکتاب‬ 14 ‫وپيترسينگر‬ ،13 ‫مسيون‬ ‫جيم‬ »‫حيـوانات‬ ‫«کارخـانه‬ ‫عنـوان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ،‫کارگري‬ ‫نيروي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جاي‬ ‫به‬ :‫نويسند‬ ‫مي‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫برقي‬ ‫کليدهاي‬ ،‫ها‬ ‫هواکش‬ ‫از‬ ‫دامپروري‬ ‫بهره‬ ‫اتوماتيک‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫هاي‬ ‫خوري‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خوري‬ ،‫داري‬‫سرمايه‬‫مقتدر‬‫سيستمهاي‬‫تمام‬‫نظير‬.‫برند‬‫مي‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫اوليه‬ ‫هاي‬ ‫«هزينه‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫مديران‬ ‫در‬ ‫«تفاوت‬ .‫دارند‬ ‫توجه‬ »‫توليدي‬ ‫محصوالت‬ ‫يک‬ ،‫حيوانات‬ ‫کارخانه‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫اينجاست‬ ».‫است‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫به‬ ‫يونجه‬ ‫و‬ ‫علوفه‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫گاوها‬ ‫براي‬ ‫اما‬ ،‫کنند‬ ‫مي‬ ‫رشد‬ ‫شکل‬ ‫بهترين‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مرمري‬ ‫بافت‬ ‫گوشت‬ ‫آنکه‬ ‫خود‬ ‫احشام‬ ،‫دامداران‬ ،‫شود‬ ‫تحريک‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫ًا‬‫ر‬‫(اکث‬ ‫زياد‬ ‫بسيار‬ ‫غالت‬ ‫محتوي‬ ‫هاي‬ ‫جيره‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مقوي‬ ‫غذاي‬ ‫اين‬ .‫کنند‬ ‫مي‬ ‫تغذيه‬ )‫ذرت‬ ‫حيوانات‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 75‫در‬ ‫کبدي‬ ‫هاي‬ ‫آبسه‬ ‫بروز‬ Euthanecia   12 Jan mason   13 Peter Singer   14 ‫اجباري‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بيوتيک‬ ‫آنتي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫شدن‬ ‫پديدار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اقدامي‬ – ‫کند‬ ‫مي‬ ‫بيوتيک‬‫آنتي‬‫به‬‫مقاوم‬‫جديد‬‫باکتريهاي‬‫هاي‬‫سويه‬ )‫ببينيد‬ ‫را‬ 94 ‫(شماره‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫غذاي‬‫توليد‬‫محل‬‫به‬‫وقتي‬‫مايليد‬‫شما‬‫اگر‬ ‫گرمي‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫زنيد‬ ‫مي‬ ‫سري‬ ‫خود‬ ‫فکر‬ ‫ها‬ ‫مرغداري‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شود‬ ‫استقبال‬ ‫و‬ ‫پرندگان‬ ‫اين‬ ‫نگهداري‬ ‫بد‬ ‫شرايط‬ ‫دليل‬ ‫به‬ .‫نکنيد‬ ‫نقص‬ ‫وضعيت‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫زياد‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫جمعيت‬ ‫ها‬ ‫بوقلمون‬ ‫و‬ ‫مرغها‬ ،‫درآنها‬ ‫مزمن‬ ‫ايمني‬ ‫سيستم‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫امروزي‬ ‫مرغداري‬ ‫سيستمهاي‬ ‫در‬ ‫سالن‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زايي‬ ‫بيماري‬ ‫عوامل‬ ‫چنانچه‬ . ‫شوند‬ ‫حفاظت‬ ،‫قراردارد‬ ‫مرغداري‬ ‫و‬ ‫سفت‬ ‫اصول‬ ‫رعايت‬ ‫در‬ ‫اندکي‬ ‫فقط‬ ‫مرغداران‬ ‫تعلل‬ ‫بيماريها‬ ‫از‬ ‫پيشگيري‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫سخت‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫عفونتها‬ ‫کوچکترين‬ ،‫ورزند‬ ‫ميليونها‬ ‫نابودي‬ ‫که‬ ‫منجرشوند‬ ‫جمعي‬ ‫دسته‬ ‫شيوع‬ .‫سازد‬ ‫مي‬ ‫ناپذير‬ ‫اجتناب‬ ‫را‬ ‫پرنده‬ ‫(به‬ ‫وسيعي‬ ‫زمينهاي‬ ‫صنعتي‬ ‫مقياس‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ )‫فوتبال‬ ‫زمين‬ ‫اندازه‬ ‫اين‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫جاي‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دامداري‬ ‫فاضالب‬ ‫باکتريها‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مملو‬ ‫که‬ ،‫مدفوع‬ ‫و‬ ‫ادرار‬ ‫مخازن‬ ‫شکل‬ ‫کرمي‬ ‫انگلهاي‬ ‫و‬ ‫زا‬ ‫بيماري‬ ‫ويروسهاي‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫دفع‬ ‫محلهاي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ ،‫هستند‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫گذاري‬ – ‫عالمت‬ ‫خطرناک‬ ‫صنعتي‬ ‫آنها‬ ‫درمورد‬ ‫اماکن‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خاص‬ ‫مقررات‬ ‫برابر‬ 100 ‫01تا‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫فاضالبها‬ ‫اين‬ .‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫شوراي‬ .‫باشد‬ ‫آلوده‬ ‫انساني‬ ‫فاضالبهاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫تا‬ 1995 ‫سالهاي‬ ‫بين‬ ‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مورد‬ 1000 ،‫شمالي‬ ‫آمريکاي‬ ‫ايالت‬ 10‫در‬ 1998 ‫ومير‬ ‫مرگ‬ ‫مورد‬ 200 ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫فاضالبها‬ ‫نشت‬ .‫رساند‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ماهيان‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ،‫مرجاني‬ ‫سواحل‬ ‫ماهيان‬ ‫خوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ »15 ‫ليزا‬ ‫«مونا‬ ‫تابلوي‬ ‫سوزاندن‬ ‫زندگي‬ ‫محل‬ ‫سواحل‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫قاب‬ ‫چوب‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫دريايي‬ ‫آبزي‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 25 ‫براي‬ ‫رستورانها‬ ‫تقاضاي‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ‫امروزه‬ ‫زيادي‬ ‫بسيار‬ ‫منفعت‬ ،‫مرجاني‬ ‫سواحل‬ ‫زنده‬ ‫ماهيان‬ ‫فراهم‬ ‫ناپذير‬ ‫وقفه‬ ‫ماهيگيري‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ماهيگيري‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫از‬ ‫بيرون‬ ‫در‬ ‫غواصان‬ .‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫سيانيدها‬ ‫پالستيکي‬ ‫بطريهاي‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫سمي‬ ‫قرصهاي‬ ‫آب‬ ‫اعماق‬ ‫در‬ ‫[و‬ ‫کنند‬ ‫مي‬ ‫حل‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫دار‬ ‫پاش‬ ‫آب‬ ‫شکار‬ ‫همينکه‬ ]‫ماده‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫آب‬ ‫فرصـت‬ ‫شـود‬ ‫فلج‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫زمانـي‬‫تا‬ ،‫شـد‬ ‫گيج‬ .‫شود‬ ‫مخفي‬ ‫مرجانها‬ ‫الي‬ ‫البه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫يابد‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫مرجانها‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫ابزارهايي‬ ‫از‬ ‫غواصان‬ ‫سپس‬ ‫البه‬ ‫از‬ ‫ماهيان‬ ‫کشيدن‬ ‫بيرون‬ ‫جهت‬ ‫کنند‬ ‫تخريب‬ ‫مشهور‬ ‫هنرمند‬ ‫معروف‬ ‫نقاشي‬ )‫ژکند‬ ‫(لبخند‬ Mona Lisa   15 ‫داونچي‬ ‫لئوناردو‬ ،‫ايتاليايي‬ ‫سواحل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫برخي‬ .‫برند‬ ‫مي‬ ‫بهره‬ ‫مرجانها‬ ‫الي‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫دارند‬ ‫قدمت‬ ‫سال‬ ‫ميليون‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫نزديک‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫آنها‬ ‫درصد‬ 20 ‫به‬ ‫نزديک‬ ‫اخير‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫تقصير‬ ‫ي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تخريب‬ .‫است‬ ‫ماهيگيران‬ ‫گردن‬ ‫به‬ ‫ميان‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تحقيق‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فيبر‬ ‫با‬ ‫غذايي‬ ‫برنامه‬ ،‫اروپائي‬ 400000 ‫سرطانهاي‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫خطر‬ ‫درصد‬ 40 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫فيبر‬ ‫توانايي‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫مرگبار‬ ‫افراد‬ ‫شدن‬ ‫الغر‬ ‫به‬ ‫غذايي‬ ‫ماده‬ ‫اين‬ ،‫اشتها‬ ‫کاهش‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫ديگر‬ ‫مطالعه‬ ‫دريک‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫کمک‬ ‫فراوان‬ ‫مقادير‬ ‫از‬ ‫ديابتي‬ ‫افراد‬ ‫استفاده‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫ميزان‬ ‫بر‬ ‫موثري‬ ‫کنترل‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫آنها‬ ،‫فيبر‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫خون‬ ‫قند‬ ‫فيبر‬ ‫حاوي‬ ‫گياهي‬ ‫غذاهاي‬ ‫تنها‬ ‫اينکه‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫کافي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آمريکايي‬ ‫اغلب‬ ،‫ميباشند‬ ‫برخوردار‬ ‫بيماريها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫محافظت‬ ‫ماده‬ .‫نيستند‬ ‫محل‬ ‫امروزه‬ ،‫کاليفرنيا‬ ‫شرقي‬ ‫شمال‬ ‫سيستمهاي‬ ‫در‬ ‫خوک‬ ‫ميليون‬ 10 ‫زندگي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خوک‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫صنعتي‬ ‫پرواربندي‬ ‫توليد‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫انسان‬ ‫يک‬ ‫برابر‬ ‫چهار‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫متوسط‬ ‫بعمل‬ 1998‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تحقيق‬ ‫يک‬ ‫نتيجه‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫گوشت‬ ‫قيمت‬ ‫شديد‬ ‫سقوط‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫آمده‬ ‫فاضالب‬ ‫چاه‬ 1000 ‫آمدن‬ ‫پديد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫خوک‬ ‫گردباد‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫يک‬ .‫شد‬ ‫ايالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫متروک‬ ‫به‬ ‫فاضالبها‬ ‫اين‬ ‫نشت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فلويد‬ ‫زيستگاههاي‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرديد‬ »16 ‫«پامليکوسوند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫شرقي‬ ‫سواحل‬ ‫آبزي‬ ‫جانداران‬ ‫طبيعي‬ .‫ساخت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫حيوانات‬ ‫دهندگان‬ ‫پرورش‬ ‫آسان‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫اعمال‬ ‫يکسري‬ ‫معمول‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫حيواناتشان‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫غيرانساني‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫اعمال‬ ‫اين‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫کردن‬ ‫سوراخ‬ ،‫کردن‬ ‫اخته‬ ،‫زدن‬ ‫داغ‬ ،‫چيني‬ ‫نوک‬ ‫کشيدن‬ ،‫بري‬ ‫شاخ‬ ،‫کاکل‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ،‫گوش‬ ‫امور‬ ،‫ها‬ ‫پنجه‬ ‫کردن‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫دم‬ ‫بريدن‬ ‫و‬ ‫دندانها‬ ‫اتفاق‬ ‫ها‬ ‫دامپروري‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫رايجي‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫نديده‬ ‫آموزش‬ ‫کارگران‬ .‫افتد‬ ‫مي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫جراحي‬ ‫اعمال‬ ،‫دامپزشکان‬ ‫دام‬ ‫کردن‬ ‫مقيد‬ ‫روشهاي‬ ‫از‬ ‫صرفًا‬ ،‫بيهوشي‬ ‫جاي‬ .‫برند‬ ‫مي‬ ‫بهره‬ ‫کنندگان‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫خروسها‬ ‫جوجه‬ .‫هستند‬ ‫بزرگي‬ ‫دردسر‬ ،‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫ها‬ ‫جوجه‬ ‫جنسيت‬ ‫تشخيص‬ ‫وظيفه‬ ‫که‬ ‫کارگراني‬ ‫مي‬ ‫جدا‬ ‫بقيه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جوجه‬ ‫اين‬ ،‫دارند‬ ‫رابرعهده‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫قانوني‬ ‫هيچ‬ .‫کنند‬ ‫حذف‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ ،‫کند‬ ‫نمي‬ ‫حمايت‬ ‫کوچک‬ ‫موجودات‬ ،‫فشار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫اندازند‬ ‫مي‬ ‫زباله‬ ‫سطلهاي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ .‫بروند‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫گرسنگي‬ ‫و‬ ‫خفگي‬ Pamlico Sound   16 .‫هسـتند‬‫پيامـهايي‬‫حـاوي‬،‫مرتعش‬‫صـداهاي‬:‫سخنـگو‬‫ماهيان‬

×