Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
داده کاوی
داده کاوی
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 85 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد (20)

Publicité

داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد

 1. 1. ‫دنی‬ ‫چگونه‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬‫ا‬ ‫داد؟‬ ‫خواهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خندان‬ ‫فرزاد‬ fkhandan@Simiagaran.net 09123077032 www.Simiagaran.net
 2. 2. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫باره‬ ‫در‬
 3. 3. ‫پردازش‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬-Twitter 500‫میلیون‬‫توییت‬‫روز‬ ‫در‬ ◦‫از‬ ‫بیش‬8‫هستند‬ ‫جغرافیایی‬ ‫مختصات‬ ‫دارای‬ ‫میلیون‬ ‫ترکی‬ ‫را‬ ‫بیرونی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بتوان‬ ‫بایست‬ ‫می‬‫کرد‬ ‫ب‬. ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بتوان‬ ‫بایست‬ ‫می‬«‫عمیق‬»‫پرد‬‫ازش‬ ‫نمود‬. http://mapd.csail.mit.edu
 4. 4. ‫پروژه‬MapD ‫داده‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫پردازش‬‫های‬‫توییتر‬
 5. 5. ‫چیست؟‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬
 6. 6. ‫مقدمه‬ «‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬»‫دو‬ ‫نیافتنی‬ ‫تغییر‬ ‫اصل‬ ‫این‬‫ماست‬ ‫ران‬. ‫اصل‬ ‫مشخصه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫فضای‬‫عصر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شناخته‬ ،‫است‬ ‫معروف‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫حاضر‬‫ی‬ ‫شود‬. ‫ج‬ ‫بر‬ ‫عمیقی‬ ‫تأثیرات‬ ‫عرضه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫پیشرفتهای‬‫انسانی‬ ‫وامع‬ ‫گذارد‬ ‫می‬. ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تکنولوژیک‬ ‫تغییرات‬ ‫شناخت‬«‫آین‬ ‫شوک‬‫ده‬» ‫کند‬ ‫می‬ ‫آماده‬.
 7. 7. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬(Big Data) ‫تمدن‬ ‫دوران‬ ‫کل‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بشر‬ ،‫روز‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫بشری‬2003‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬. «‫اریک‬‫اشمیت‬‫مدیرعامل‬ ،‫گوگل‬» ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ،‫یعنی‬ ‫این‬1/8‫زتابایت‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫شود‬ ‫می‬! ‫یعنی‬ ،‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫فوری‬ ‫پیامهای‬ ،‫فیلم‬ ،‫عکس‬‫توییتها‬‫و‬‫پس‬‫تها‬‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نیستند‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ً‫ا‬‫لزوم‬.
 8. 8. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ،‫باال‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫انبوه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫بینش‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫هستند‬ ‫تولید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫فراوانی‬ ‫و‬ ‫تنوع‬‫ورای‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫میسر‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬.
 9. 9. ‫ا‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ،‫دیجیتال‬ ‫فناوری‬‫ست‬
 10. 10. ‫آینده‬ ‫روندهای‬ ‫گارتنر‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬(2016)‫سال‬ ‫تا‬ ،2020‫هشتاد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫درصد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بازطراحی‬. ‫تا‬2017‫از‬ ‫بیش‬ ،30%‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫میانی‬ ‫های‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دسترسی‬. ‫تا‬2017‫از‬ ‫بیش‬ ،20%‫مشتریا‬ ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫سرویس‬‫ن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫ردیابی‬ ‫امکان‬IoT‫نمود‬ ‫خواهند‬ ‫فراهم‬.
 11. 11. ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫تغییر‬‫پارادیم‬:‫بی‬ ‫ارتباط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫ها‬ ‫انسان‬ ‫ن‬ ◦‫ایده‬‫مطرح‬:‫هر‬‫شیء‬‫فیزیکی‬‫ب‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬‫ه‬ ‫اینترنت‬‫یا‬‫به‬‫کمک‬‫سایر‬‫ابزارهای‬‫ارتباطی‬‫با‬ ،‫سایر‬‫اشیا‬‫تعامل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫به‬‫این‬‫است‬ ‫معنا‬‫که‬‫بسیاری‬‫از‬‫وس‬‫ایل‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫روزمره‬‫اینترنت‬،‫وظایف‬‫و‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬‫یا‬‫به‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫با‬‫اشتراک‬‫بگذار‬‫ند‬. ◦‫فروشگاهی‬‫که‬‫دیگر‬‫به‬‫هیچ‬‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫نگران‬ ‫وجه‬ ‫محصوالتش‬‫نیست‬‫چون‬ ،‫سیستم‬‫کنترل‬‫انب‬ ‫هوشمند‬‫هر‬ ‫در‬ ‫ار‬ ‫از‬ ‫لحظه‬‫موجودی‬‫و‬ ‫است‬ ‫مطلع‬ ‫محصوالت‬ ‫تمام‬‫حتی‬‫کار‬ ‫را‬ ‫سفارش‬‫نیز‬‫انجام‬ ‫خود‬‫می‬‫دهد‬. ◦‫روشن‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫یا‬‫اتو‬ ‫بودن‬ ‫خاموش‬‫یا‬‫اجاق‬‫گازتان‬‫ب‬ ‫را‬‫ه‬ ‫وسیله‬‫تلفن‬‫هوشمندتان‬‫محل‬ ‫از‬‫کار‬‫چک‬‫کنید‬.
 12. 12. ‫جهانی‬ ‫تحولی‬ ‫فقط‬28٪‫دارند‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استراتژیک‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫توانایی‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫طی‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نفوذ‬ ‫سرعت‬،‫رش‬ ‫سرعت‬ ‫برابر‬ ‫هفت‬‫فاوا‬ ‫د‬ ‫بود‬‫است‬ ‫ه‬.
 13. 13. ‫محسوس‬ ‫دستاوردهای‬ ‫دار‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بکارگیری‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫رضایت‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫ند‬ (Accenture, 2015:) ◦‫اند‬ ‫رسانده‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬‫از‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫بهت‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬. ◦‫اند‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتر‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬. ◦‫اس‬ ‫سازمان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫یادگیری‬ ‫نیازمند‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ت‬. ◦(‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬)‫است‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیازمند‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬. ◦‫فناوری‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬«‫کننده‬ ‫ویران‬»‫ه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫فرضهای‬ ‫پیش‬ ،‫است‬‫م‬ ‫زند‬ ‫می‬.‫دارد‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫ظرفیت‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬.
 14. 14. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
 15. 15. ‫کننده‬ ‫ویران‬ ‫تغییرات‬
 16. 16. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Web Browsers Search Engines Microsoft’s Internet Explorer Mozilla’s FireFox Google’s Chrome Apple’s Safari Google’s Microsoft’s Yahoo’s IAC Search’s AOL Explorer (Non-profit foundation, used to be Netscape)
 17. 17. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Smartphones & Apps Tablet Computers & Apps Apple’s iPhone (Apple O/S) Samsung, HTC. Nokia, Motorola (Android O/S) RIM Corp’s Blackberry (BlackBerry O/S) Apple’s iPad Samsung’s Galaxy Amazon’s Kindle Fire
 18. 18. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Games Boxes and GPS Systems Internet Service Providers
 19. 19. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ HDTV’s and Blu-Ray Players with built-in Internet connectivity Movie Rental Sites
 20. 20. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ HOSPITALS & OTHER MEDICAL SYSTEMS BANKING & PHONE SYSTEMS Can you hear me now? (Heh heh heh!) Pharmacies Laboratories Imaging Centers Emergency Medical Services (EMS) Hospital Information Systems Doc-in-a-Box Electronic Medical Records Blood Banks Birth & Death Records
 21. 21. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ A REAL PAIN IN THE APPS! WHAT ARE THEY COLLECTING? Restaurant reservations (Open Table) Weather in L.A. in 3 days (Weather+) Side effects of medications (MedWatcher) 3-star hotels in New Orleans (Priceline) Which PC should I buy and where (PriceCheck)
 22. 22. ‫چه‬‫این‬ ‫کسی‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ GOVERNMENT AGENCIES BIG PHARMACEUTICAL COMPANIES
 23. 23. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ CONSUMER PRODUCTS COMPANIES BIG BOX STORES
 24. 24. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ CREDIT CARD COMPANIES WHAT DATA ARE THEY GETTING? Restaurant check Grocery Bill Airline ticket Hotel Bill
 25. 25. «‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬»‫کجاست؟‬ WHERE IS BIG DATA? Source: IBM
 26. 26. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫پارادای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫م‬ Source: IBM
 27. 27. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫پاردای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫م‬ Source: IBM
 28. 28. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫پاردای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫م‬ Source: IBM
 29. 29. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫پاردای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫م‬ Source: IBM
 30. 30. 31
 31. 31. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬
 32. 32. 33
 33. 33. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫کالسترهای‬ ◦‫ابری‬ ‫رایانش‬ ◦‫خصوصی‬ ‫ابر‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ◦HDFS ◦Hadoop Map-Reduce ◦Spark ‫جدید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ◦NoSQL ◦NewSQL ◦Graph DB ◦Column Based DB ◦In Memory DB ◦Granual Optimization
 34. 34. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫پردازش‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫حفظ‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ◦CryptDB ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬ ◦Wrangler ‫تجمیع‬‫ها‬ ‫داده‬–‫جدید‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ◦‫الگوریتم‬‫سریع‬ ‫های‬ ◦‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ◦‫ماشینی‬ ‫یادگیری‬ ‫ابزارهای‬ ◦‫سازها‬ ‫خالصه‬
 35. 35. ‫چیست؟‬ ‫هادوپ‬ ‫است‬ ‫جاوا‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫هادوپ‬‫که‬ ‫توزی‬ ‫پردازشی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫حجم‬ ‫پردازش‬ ‫امکان‬‫ع‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شده‬. ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫پردازشی‬ ‫گره‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سامانه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫هادوپ‬ ‫با‬ ‫نمایند‬ ‫پردازش‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫ترابایت‬ ‫هزاران‬ ‫که‬ ‫کرد‬. ‫مبتن‬ ‫هایی‬ ‫روند‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫هادوپ‬‫ی‬ ‫بر‬MapReduce‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫را‬. ‫آن‬ ‫سازنده‬ ‫دختر‬ ‫عروسک‬ ‫نام‬ ‫از‬ ،‫هادوپ‬ ‫نام‬(‫فیل‬ ‫یک‬)‫است‬ ‫آمده‬.
 36. 36. Hadoop Ecosystem
 37. 37. Hadoop Distributed File System
 38. 38. MapReduce MapReduce is a framework for processing parallelizable problems across huge datasets using a large number of computers (nodes), collectively referred to as a cluster or a grid.
 39. 39. Word Count Execution
 40. 40. NoSQL Key-value Graph database Document-oriented Column family
 41. 41. Performance Problem?
 42. 42. Modern DBMS
 43. 43. ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬‫ها‬
 44. 44. ‫عظ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬‫یم‬ ◦ Business Focus: Taxi & Passenger Delivery ◦ Uber predicts where do you want to go! ◦ Uber offers the best match for staff through analytics. ◦ Dynamic pricing using Big Data analytics.
 45. 45. ‫عظ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬‫یم‬ ◦ Business Focus: Find the best places to eat, drink, shop, or visit in any city in the world ◦ Recently came alive using Big Data analytics. ◦ Uses Big Data analytics to offer places to go.
 46. 46. ‫عظ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬‫یم‬ ◦ Business Focus: Connect the apps you use, automate tasks, get more out of your data. ◦ Uses qualitative data and data mining to offer app integration and Zaps.
 47. 47. ‫عظی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫محصوالت‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬‫م‬ Startpu Service/Product Funding/Valuation (Million US$) Cloudera Big Data Full Stack Bundles & Professional Services $1040 Palantir Technologies Analytics applications $950 Domo Cloud-based business intelligence $450 MongoDB NoSQL database platform $311 InsideSales.com Cloud-based predictive analytics $199 Mu Sigma Data-Science-as-a-Service $195 DataStax Apache Cassandra-based platform $190 Dataminr Social media analytics $180
 48. 48. ‫استارتاپها‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫توصیه‬ ‫استارتاپه‬ ‫برای‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫خلق‬ ‫مسیر‬‫ا‬: ◦‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داده‬ ‫مشتری‬. ◦‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫داده‬. ◦‫بخرید‬ ‫یا‬ ،‫بسازید‬ ‫را‬ ‫داده‬. ◦‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫مناسب‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫مصورسازی‬ ‫نحوه‬ ‫روی‬ ‫بر‬. ◦‫کنید‬ ‫خودکار‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫کل‬. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫استارتاپها‬ ‫موفقیت‬ ‫موانع‬ ◦‫الزم‬ ‫استعدادهای‬ ‫کمبود‬ ◦‫تمرکز‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ◦‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫واقعی‬ ‫فرصتهای‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ ◦‫مناسب‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫عدم‬
 49. 49. ‫ن‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬‫مونه‬
 50. 50. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫دیتا‬ ‫بیگ‬ ‫شرکت‬ ،‫استارتاپها‬ ،‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مشکالت‬‫در‬ ‫های‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ◦‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫کافی‬ ‫امکانات‬ ‫زیر‬ ،‫روند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫استعداد‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬‫فراهم‬ ‫شان‬ ‫کنیم‬. ◦‫شود‬ ‫می‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫صرف‬ ‫شرکت‬ ‫استعدادهای‬ ‫وقت‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬. ◦‫صرف‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬«‫چسباندن‬ ‫هم‬ ‫به‬»‫ه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫قطعات‬‫ایی‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬! ◦‫است‬ ‫شلوغ‬ ‫ما‬ ‫تیم‬ ‫سر‬! ◦‫وای‬ ‫ای‬!!!‫دارد‬ ‫مشترکان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬10‫شود‬ ‫می‬ ‫برابر‬!‫کنیم؟‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ◦‫به‬ ‫ولی‬ ،‫نداریم‬ ‫گرانقیمت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫تست‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫االن‬‫حال‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫گران‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫آماده‬ ‫زیرساخت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حداقل‬. ‫پاسخ‬:‫ابری‬ ‫رایانش‬!!!
 51. 51. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارائة‬ ‫برای‬ ‫تر‬‫ارزان‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫راهی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬. ◦‫شوند‬‫می‬ ‫تأمین‬ ‫بنگاه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫رایانشی‬ ‫منابع‬. ◦‫رایانشی‬ ‫منابع‬]ً‫ال‬‫معمو‬[‫هستند‬ ‫یابی‬‫دست‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬. ◦‫است‬ ‫متغیر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هزینة‬. ◦‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫اندک‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫منابع‬. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫محسنات‬ ◦‫محور‬‫خدمت‬(Service Driven) ◦‫خطا‬ ‫پذیری‬‫تحمل‬(Self Healing) ◦‫ای‬‫جنبه‬ ‫چند‬(Multi-Faceted) ◦‫سازی‬‫مجازی‬(Virtual) ◦‫داده‬ ‫مدیریت‬(Data Management) ◦‫ناچیز‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫هزینة‬ ◦‫پذیر‬‫مقیاس‬(Scalable) ◦‫وسیله‬ ‫از‬ ‫استقالل‬ ◦‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫تداوم‬
 52. 52. IBM BlueMix ‫طراحی‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫آی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫پلترفرم‬‫شده‬ ‫است‬. ‫آسان‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬(Proof of Concept) ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬
 53. 53. ‫کاربردها‬:‫مخابرات‬
 54. 54. ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫طرح‬ ‫معرفی‬:Open Signal www.opensignal.com
 55. 55. ‫مخاب‬ ‫صنعت‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬‫رات‬ ‫منبع‬:Telecoms.com
 56. 56. ‫مخابر‬ ‫در‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بکارگیری‬‫ات‬
 57. 57. ‫بکارگیری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬
 58. 58. ‫کاربردها‬:‫نق‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫صنعت‬‫ل‬
 59. 59. ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬‫وحمل‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬‫ریلی‬‫آینده‬ ‫پارادایم‬ ،«‫شبکه‬‫هوشمندتر‬»‫اس‬‫ت‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫حوزه‬: ◦‫بودن‬ ‫کاربردی‬ ‫چند‬ ◦‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ◦‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ◦‫هوشمندانه‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ◦‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬
 60. 60. ‫در‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫دستاوردهای‬Union Pacific Railroad ‫کننده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(Predictive Analysis) ‫خط‬ ‫از‬ ‫قطار‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬–75%‫حوادث‬ ‫کاهش‬ ‫بار‬ ‫حمل‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬Real Time ◦‫ناگهانی‬ ‫تعمیرات‬ ◦‫هواشناسی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ◦‫هوشمندانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ◦‫حوادث‬ ‫یابی‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کربن‬ ‫آلودگی‬ ‫کاهش‬(‫میان‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬10‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫کمپانی‬)
 61. 61. ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫کاربردها‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫سیر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مکانیابی‬ ‫مسیر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫پیشگویانه‬ ‫تعمیرات‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مسیرها‬ ‫مصورسازی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫پاکیزه‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫کاهش‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫خدمات‬
 62. 62. ‫کاربردها‬:‫بانکها‬
 63. 63. ‫مالی‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شمالی‬ ‫آمریکای‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬، 60%‫تحلی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باور‬ ‫مالی‬ ‫مؤسسات‬‫ل‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬.90% ‫داشتن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معتقد‬ ‫مؤسسات‬ ‫این‬‫یک‬ ‫برن‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫موفق‬ ‫طرح‬‫ده‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تعیین‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬. ‫عظی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫رهیافت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بانک‬‫م‬ ‫استفا‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬‫می‬ ‫ده‬ ‫بین‬ ،‫تحلیل‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫کنند‬4%‫تا‬12% ‫هستن‬ ‫جلوتر‬ ‫رقبا‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫در‬‫د‬
 64. 64. ‫بانک‬ ‫در‬ ‫محوری‬ ‫مشتری‬ ‫افزایش‬
 65. 65. ‫تقل‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫تحلیل‬‫ب‬
 66. 66. ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫موفقترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫استارتاپ‬‫مال‬ ‫های‬‫ی‬ ‫جهان‬:Kreditech ◦‫خرد‬ ‫وام‬ ‫ارائه‬(‫سقف‬ ‫تا‬2500‫یورو‬) ◦‫فرآیند‬ ‫انجام‬‫اعتبارسنجی‬‫د‬ ‫فقط‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬‫ر‬8 ‫ثانیه‬ ‫الگوریتم‬‫توسط‬ ،‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫علم‬ ‫نخبگان‬ MIT‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬.
 67. 67. ‫کاربردها‬:LinkedIn
 68. 68. Social Graph
 69. 69. Search
 70. 70. Recommendations: People
 71. 71. Recommendations: Jobs
 72. 72. Recommendations: Newsfeed
 73. 73. Data Normalization
 74. 74. Analytics
 75. 75. ،‫عظیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫همکاری‬
 76. 76. Scheveningen Memorandum (Sep 2013) Eurostat Task Force Big Data ESS Task Force on Big Data Big Data Action Plan and Roadmap ◦ Part of ESS Vision 2020 portfolio ESSNets / Pilots – 2016-2020
 77. 77. Policy Quality Skills Experience sharing Legislation IT Infrastructures Methods Ethics / Communication Pilots T O P I C S Action plan and roadmap
 78. 78. Global Working Group on Big Data for Official Statistics: Task teams ◦ Mobile phone data ◦ Satellite imagery ◦ Social media data ◦ Access / partnerships ◦ Advocacy / communication ◦ Big Data and SDGs ◦ Training / skills / capacity building ◦ Cross-cutting issues

×