Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Área de Planificació Urbanística i Territori
A'untam t
J en / 

,  - Carrer del Pantá,  20 1a planta
i‘ de Terrassa 08221 ...
Area de Planificació Urbanística i Territori

Ajuntament  í de Terrassa Carrer del Pantá,  20 1a planta

08221 Terrassa

T...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Resposta instancia arbres

524 vues

Publié le

Contestació de l'ajuntament de Terrassa a la instància sobre la no reposició dels arbres a la nostra ciutat.

Publié dans : Actualités & Politique
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Resposta instancia arbres

  1. 1. Área de Planificació Urbanística i Territori A'untam t J en / , - Carrer del Pantá, 20 1a planta i‘ de Terrassa 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 74 22 MM/ wierrassacai a Ajuntament % de Terrassa l Area Planiricacio iJrbar-vzlica i Territori É Z 3 ¡»v-¡AY ‘¿gb V Ramon Clariana MMMM __ FAVT " _ ''' ¿msnm p| _ dei 11m, 4 iïïáfiáïïrïnuu __ _ 08224 — TERRASSA Éortida num. Li’? D 8 9 Benvolgut, En resposta a la sol-Iicitud presentada, en nom de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, en data 20 de maig i número dentrada al registre 183259, on soI-Iiciten informació sobre les perspectives de reposició de l’arbrat de la ciutat i de les motivacions que han portat a l'Ajuntament a cobrir els escossells: En els darrers anys Terrassa ha vist disminu'i't el nombre d’arbres a | ’espai urba en 3.164 unitats. Gairebé un terg d’aquests va ser provocat per Iaventada que va patir la ciutat el passat mes de desembre. Aquestes pérdues suposen la disminució d'un 7.6% dels arbres de Ia ciutat. Des de l'any 2008, en que comenga la crisi, només s'ha previst la replantació d’arbres dins de projectes d'urbanització integrals que a la vegada incorporaven la instaHació del sistema de reg (carrer Provenga, Passeig Lluís Muncunill, Ctra de Rubí, etc. ). Fora d'aquest supósit des del Servei de Gestió de | 'Espai Públic, es va valorar la possibilitat de fer reposicions puntuals i es va descartar en no ser viable tant des d'un punt de vista economic com deficiencia en el seu manteniment. Els arbres, almenys durant els seus primers dos anys de vida, requereixen d'un reg regular per tal de garantir la seva pervivencia. Si aquest reg no está automatitzat s'ha de fer mitjangant una cuba. S'estima que caldria plantar un mínim de 300 - 400 arbres o grups d’arbres per temporada, per a que sigui económicament sostenible el pagament d'una cuba de reg, i sempre i quan estiguin geográficament propers entre eIIs. D'altra banda, cal dir pero que cal analitzar detingudament la conveniencia de reposar o no molts d’aquests arbres, doncs ocupaven posicions que amb els anys han estat cobertes pels arbres veïns o pel seu creixement dificultaven l'accessibi| itat o es trobaven massa propers a faganes d'habitatges. .. EI cost estimat de replantació de cada arbre osciI'Ia entre els 880€ -per a un arbre de port petit i creixement rápid- i els 1.540€ -per a la majoria dels de la ciutat- i per tant, Ia reposició total suposaria una despesa estimada de 4.116.364€, a Ia que caldria afegir les depeses de manteniment del reg. En aquest context de crisi económica, que limita els recursos de que disposa l'Ajuntament i augmenta les necessitats de les persones, s'ha prioritzat la intervenció en ámbits socials
  2. 2. Area de Planificació Urbanística i Territori Ajuntament í de Terrassa Carrer del Pantá, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 0D Fax 93 739 74 22 wwwierrassacat enfront altres . Malgrat aixó i, essent conscients que els arbres són claus tant pel que fa al medi ambient, com a la qualitat de | ’aire o a la imatge de la nostra ciutat, s'ha sol'licitat un ajut a la Generalitat de Catalunya que permeti iniciar la replantació parcial el més aviat possible. Donat que aquest procés de valoració i replantació s'a| |argare en el temps, s'ha considerat imprescindible cobrir els escossells i reparar les voreres malmeses, per tal de garantir la Seguretat i Ia mobilitat dels ciutadans i ciutadanes. Atentament, Terrassa, a 28 de maig de 2015

×