Genomföra komplexa webbprojekt

Fredrik Dolleus
Fredrik DolleusDigital business consultant, CEO and partner at Alenio. à Alenio
A"	
  genomföra	
  komplexa	
  digitala	
  projekt	
  
-­‐	
  Lärdomar	
  från	
  caset	
  Vårdgivarguiden	
  
Frukostseminarium	
  22	
  maj	
  2014	
  
DAGENS	
  FRUKOSTSEMINARIUM	
  
Uppdraget i korthet
●  Stort komplext projekt med många
intressenter
●  Agil utveckling med mixade
utvecklingsteam i Stockholm och Ljungby
●  Konsolidering av 9 webbplatser, 8 000
sidor
●  Sökbaserad arkitektur
●  Responsiv webb
●  Alenio har haft roller som strateger,
projektledare, delprojektledare och
produktägare/konceptansvarig
●  Varit med från förstudie till genomförande
och förvaltningsetablering
Att genomföra komplexa projekt: Case ”Vårdgivarguiden”:
Idag skall vi berätta hur vi jobbat, vad vi lärt oss och vad som kunde gjorts bättre
VI	
  ÄR	
  ALENIO	
  
Alenio	
  är	
  e?	
  konsultbolag	
  som	
  leder	
  digital	
  verksamhetsutveckling.	
  	
  
	
  
Vi	
  stö?ar	
  våra	
  kunder	
  i	
  strategi,	
  koncept	
  &	
  genomförande.	
  
●  Customer Insights & Digital strategy
●  Digitala strategier och beslutsunderlag
●  Affärs- och verksamhetsutveckling
●  Service design
●  CRM & Data driven marketing
●  Enterprise Architecture
●  Leda förändringsarbetet kring
information, processer och teknik
för att realisera affärsstrategin
●  Val av arkitektur, plattformar och
produkter
●  Project management and change
leadership
●  Projektledning & produktägarskap
●  Leda förändringsarbete
●  Effektiva organisationer
INNEHÅLL	
  
● Introduktion till dagens seminarium
● Konceptet Vårdgivarguiden
● Förstudien – viktiga frågor
● Projektgenomförande – hur vi jobbade
● Framgångsfaktorer & lärdomar
VILKA	
  FRÅGOR	
  FUNDERAR	
  NI	
  PÅ	
  IDAG?	
  
● Var befinner ni er idag?
● I genomförande av projekt?
● I etableringsfas/projektuppstart?
● Vilka utmaningarna/frågeställningar står ni inför?
Diskutera med din granne
INNEHÅLL	
  
● Introduktion till dagens seminarium
● Konceptet Vårdgivarguiden
●  Varumärke och vision
●  Koncept
●  Arkitektur
●  Organisation
● Förstudien – viktiga frågor
● Projektgenomförande – hur vi jobbade
● Framgångsfaktorer & lärdomar
KORT	
  OM	
  STOCKHOLMS	
  LÄNS	
  LANDSTING	
  (SLL)	
  
●  SLL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) ansvarar för att du som bor i
Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård.
SLL ansvarar även för kollektivtrafiken och regionplanering.
●  En viktig del för HSF är att kvalitetssäkra, styra och följa upp den vård som är avtalad
●  Kommunikationen till vårdgivarna var spridd i många kanaler, hade överlappande
information och skiftande kvalitet
●  Konceptet Vårdgivarguiden initierades för att på ett bättre sätt stödja vårdgivarna i
utförandet av deras uppdrag
Snabb	
  fakta	
  om	
  SLL	
  (2014):	
  
●  Budget	
  på	
  82	
  miljarder	
  	
  
●  50,7	
  miljarder	
  går	
  Oll	
  sjukvården	
  
●  43	
  000	
  anställda	
  
●  Avtal	
  med	
  cirka	
  1	
  000	
  privata	
  vårdgivare	
  
●  40	
  000	
  sjukvårdsbesök	
  per	
  dag	
  
	
  
PROJEKTET	
  
● Utveckla och lansera Vårdgivarguiden.se
● Etablera förvaltningsorganisation och
arbetssätt
● Migrera de webbplatser som ska ingå i
Vårdgivarguiden.se
● Lansering Q1 2014
● Steg ett att migrera befintliga webbplatser
och utveckla ”Remissguiden”
● Steg två att fram fler e-tjänster och
förbättrad support till vårdgivarna
VÅRDGIVARGUIDEN	
  SAMLAR	
  LANDSTINGETS	
  INFORMATION	
  
OCH	
  TJÄNSTER	
  FÖR	
  VÅRDGIVARE	
  	
  
PÅ	
  ETT	
  OCH	
  SAMMA	
  STÄLLE.	
  
GRUNDLÄGGANDE	
  PRINCIPER	
  
Extremt hög ambitionsnivå
Vi skapar i alla lägen, oavsett
förutsättningar, bästa möjliga lösning. I
vårt arbete ställer vi oss kontinuerligt
frågan, ”Kan detta bli bättre?”.
Skräddarsytt
Vi lägger den tid och energi som krävs för
att lösa varje enskilt problem, inte utifrån
vad vi redan gjort eller vad som är enkelt,
utan utifrån användarens behov.
30 sekunder
Användaren ska kunna få svar på sin
fråga eller lösa sin uppgift på 30
sekunder. Vårdgivarguiden måste
därmed, i alla delar, med struktur, innehåll
och funktion vara koncis, tydlig och
effektiv.
Stärk vårdgivarna
Vår huvudsakliga uppgift är att se till att
vårdgivarna i sin roll känner sig trygga,
effektiva och informerade.
MÅLGRUPPER	
  
•  Verksamhetschefer och personer med
ansvar för avtalet med SLL
•  Administrativ personal inom vården
•  Vårdpersonal som möter patienter
DESIGN	
  
● Våga prioritera!
● Stödja ett tydligt mål med besöket
● Gå snabbt att ta sig fram
● Läsupplevelsen i fokus
● Innehåll och delar som ”atomer”
och block
● Höjd för responsivt och fokus på
touch
SÖK	
  OCH	
  LISTOR	
  
● Sökmotordriven arkitektur
● Möjlighet att skräddarsy listor
och block utifrån sökfrågor
● Högre krav på redaktion/
innehållsansvariga
● Koppla informationsobjekt till
varandra
ARKITEKTUR	
  -­‐	
  VÄGVAL	
  SLL	
  
● Övergripande vägval
● Innehållet kommer att användas på flera platser
● Innehållet ses som informationsobjekt
● Relaterat innehåll ska enkelt gå att kopplas ihop
● Allt är baserat på sök och metadata
● All information, oavsett källa, finns i sökindex
● Episerver 7 som contentmanagement i huvudsak
● Stöd för mobila enheter
● COPE inspirerat
Flexibilitet i
informationen
Recept	
  
-­‐  Namn/rubrik	
  
-­‐  Ingress	
  
-­‐  Bilder	
  
-­‐  InstrukOoner	
  
-­‐  Ingredienser	
  
-­‐  TillagningsOd	
  
-­‐  Näringsinnehåll	
  
-­‐  HögOd	
  
-­‐  Typ	
  av	
  kök	
  
Ingrediens	
  
Maträ"	
  
Typ	
  av	
  kök	
  
HögTd	
  
Event/kalender	
  
Betyg/omdöme	
  
INFORMATIONSOBJEKT	
  -­‐	
  RECEPT	
   Definiera varje innehåll som ett
informationsobjekt
-  Vad är det?
-  Vilka beståndsdelar har det?
-  Vad bör vara strukturerad data?
-  Vilka relationer har det till andra
API:ER	
  KANALER	
  OCH	
  INTEGRATION	
  
REST,	
  RSS,	
  Webservice,	
  XML,	
  Sök	
  	
  
CMS	
   Tjänst	
  X	
   Tjänst	
  Y	
   Tjänst	
  Z	
  
PresentaOon	
  
InformaOonsobjekt	
  
Data	
  och	
  admin	
  
API:er	
  
Websajt	
   App	
   Mobilsajt	
   Andra	
  kanaler	
  
●  Multikanal
●  Tjänstekontrakt och öppna API:er
●  Semantisk web, Microdata, HTML5
ORGANISATION	
  
•  Viktigt att säkerställa en framtida förvaltning och
vidareutveckling
•  Etablera organisation, rutiner, processer
•  En av de viktigaste ”leveranserna” i projektet
som helhet
•  Sätta fokus på betydelsen och vikten att ha en
aktiv kanal
Tips
•  Sätt roller, ansvar och rutiner/processer
•  Arbeta aktivt med etableringen
•  Det är efter projektet är levererat det börjar på
riktigt! En plattform att arbeta vidare med.
INNEHÅLL	
  
● Introduktion till dagens seminarium
● Konceptet Vårdgivarguiden
● Förstudie – viktiga frågor
● Projektgenomförande – hur vi jobbade
● Framgångsfaktorer & lärdomar
FÖRSTUDIE	
  –	
  VIKTIGA	
  FRÅGOR	
  
● Vad är det vi vill åstadkomma
● Vad är strategin?
● Vilka verksamhetsmål ska stödjas?
● Vad är användarnas behov?
● Hur får vi igenom beslut på genomförande
● Vad behöver konkretiseras?
● Hur visualiserar vi det på bästa sätt
FRÅN	
  FÖRSTUDIE	
  TILL	
  GENOMFÖRANDE?	
  
● Vad är viktigast för att få till beslut om digitala satsningar i er
organisation?
Diskutera med din granne
GRUNDEN	
  LÄGGS	
  I	
  FÖRSTUDIEN	
  
1.  Skapa en gemensam bild av nuläget
2.  Definiera målgrupper utifrån beteende
3.  Formulera mål och förtydliga önskat läge
4.  Förtydliga och analysera framgångsfaktorer
för projektet
5.  Föreslå förändringar för
verksamhetsprocesser
6.  Utforma konceptuell målbild
7.  Ta fram genomförandeplan med
budgetestimat
8.  Beskriv konsekvenser för organisationen
9.  Förankra målbilden och skapa ett starkt
ledningsstöd
!
INNEHÅLL	
  
● Introduktion till dagens seminarium
● Konceptet Vårdgivarguiden
● Förstudie – viktiga frågor
● Projektgenomförande – hur vi jobbade
●  Planer och aktiviteter
●  Arbetssätt
●  Verktyg och backlog
●  Vägledande principer
●  Designspecifikation
● Framgångsfaktorer & lärdomar
PROJEKTGENOMFÖRANDE	
  –	
  VIKTIGA	
  FRÅGOR	
  
● Projektmetod och arbetssätt
●  Vilken projektmetod stödjer projektet på bäst sätt?
●  Hur ska arbetsformerna och metodiken se ut?
● Hur ska vi specificera projektet
●  Vilka är de centrala leverablerna för projektet och vilka
verktyg kan stödja projektet bäst?
● Leveranser
●  Hur och när bör leveranser ske? Hur godkänner man dem?
● Samarbete
●  Hur ska vi samarbeta tillsammans, partners eller
leverantör?
UTVECKLINGSPROJEKTET	
  
PLANER	
  OCH	
  AKTIVITETER	
  
Val av projektmetod och stöddokument som
behövs för projektets styrning. Fokus här på
teknikutvecklingen.
•  Aktivitetslistor
•  Tidplaner
•  Testplaner
•  Riskanalys
•  mm
Tips
•  Gör det som tillför nytta till projektet/
utvecklingen. ”Keep it lean”.
ARBETSSÄTT	
  
En av de mest centrala delarna är hur
samarbetet ska ske
•  Hur vill vi att samarbetet ska fungera?
•  Vilka arbetsformer, möten etc behövs?
•  Hur organiserar vi utvecklingen?
•  Avvägning mellan ändringshantering och
flexibilitet
Tips
•  Viktigt att tidigt sätta förväntningar,
arbetsformer och klimat
•  Utvärdera hela tiden arbetssätt och justera
•  Vänta inte för länge om något inte fungerar
ARBETA	
  INKREMENTELLT	
  
1 2 3 4 5
Att arbeta inkrementell kräver att vi
har en väldigt tydlig (och färdigtänkt)
målbild! Mao kravspeca!
ARBETA	
  ITERATIVT	
  
1 2 3
Ett iterativt arbetssätt tillåter att gå
från en idé som justeras efter vägen
ju mer vi lär oss och ju mer vi växer
oss in i lösningen.
4 5
TRE	
  TEAM	
  
InnovaOonsteam	
  
Ledningsteam	
  
Utvecklingsteam	
  
● Tre huvudteam:
●  Ledning och utredning
●  Koncept och specificering
●  Utveckling och teknik
● Resurser kan gå mellan teamen
beroende på den uppgift som ska
lösas
● Utgångspunkten är att en uppgift
alltid ska lösas av de resurser
som gör det bäst
● Varje grupp har tilldelade
uppgifter att lösa
CORE	
  TEAM	
  -­‐	
  INNOVATIONSTEAM	
  
●  Ett innovationsteam som består av
kompletterande kompetenser
●  Tillsammans med produktägaren
agera som konceptägare
●  Teamets uppgift är att:
●  Vara ägare och förespråkare för den
konceptuella målbilden.
●  Se till att hålla en balans mellan
användbarhet, kommunikation/
varumärke, verksamhet och teknik
●  Planera och prioritera backloggen
●  Ta fram koncept och förslag till
lösningar
●  Specificera lösningen till
utvecklingsteamet
●  Vara stöd till utvecklingsteamet
PROCESSEN	
  
Vi utgår från User
story i backloggen
Tar fram principer,
struktur och
konceptskisser
ID görs direkt i
prototyp så att vi kan
”klämma och känna”
AD växer fram
parallellt och iterativt
i processen
Utveckling från:
•  Backlog
•  Prototyp
•  AD
•  Designspecifik
ation
•  Walkthrough
Weekly builds
till test/
demoserver
Feedback och
eventuellt nya stories
med förbättringar
SPRINTAR
Förberedelser Utveckling
ID	
   Namn	
  
10	
   e-­‐tjänster	
  och	
  system	
  
10	
   Listning	
  E-­‐tjänster	
  och	
  system	
  
10	
   e-­‐tjänst/system	
  detaljsida	
  
10	
   e-­‐tjänst/system	
  block	
  
13	
   SekOonspresentaOon	
  
19	
   Sök	
  i	
  EK	
  
19	
   Söksida	
  EK	
  
19	
   Visa	
  vårdenhet	
  (EK)	
  
19	
   Visa	
  vårdpersonal	
  (EK)	
  
117	
   Sök	
  och	
  visa	
  vårdenhet	
  
143	
   Prestandatester	
  och	
  verifiering	
  
ID Namn
2	
   Sajkot	
  
13	
   SekOonspresentaOon	
  
15	
   Sök	
  och	
  visa	
  kontakOnformaOon	
  
15	
   Visa	
  kontakOnformaOon	
  Oll	
  kontakt	
  
42	
   AutenOsering	
  och	
  behörighet	
  för	
  besökare	
  
43	
   AutenOsering	
  och	
  behörighet	
  för	
  redaktörer	
  och	
  
administratörer	
  
94	
   Tyck-­‐Oll,	
  Beta	
  feedback!	
  
96	
   Sajtsök	
  
96	
   Sökresultatsida	
  
96	
   Sök	
  innehåll	
  
96	
   Sök	
  dokument	
  
96	
   Sök	
  i	
  delinnehåll	
  
96	
   Autocomplete/suggest	
  
96	
   Refresh	
  index	
  
117	
   Sök	
  och	
  visa	
  vårdenhet	
  
134	
   Bild	
  Block	
  
135	
   Text	
  Block	
  
139	
   Länk	
  block	
  
140	
   Ta	
  hand	
  om	
  gamla	
  länkar	
  
141	
   Ta	
  hand	
  om	
  gamla	
  domäner/webbar	
  
143	
   Prestandatester	
  och	
  verifiering	
  
146	
   Tipsa	
  en	
  kollega	
  
VERKTYG	
  OCH	
  BACKLOG	
  
Vilka verktyg behövs för att stödja projektet på
bäst sätt?
•  Hantering av backlog
•  Dela dokument och specifikationer
•  Kommunikationslösningar
Tips
•  Testa och utvärdera vad som fungerar bäst
•  Använd det som skapar nytta för projektet
och är enkelt att använda, minska trösklar
•  Bra att följa en projektmetod övergripande
NÅGRA	
  AV	
  VERKTYGEN	
  
VÄGLEDANDE	
  PRINCIPER	
  
Övergripande konceptdokumentation behövs
för att skapa en gemensam målbild.
•  Vision/mål
•  Varumärke/kommunikation
•  Övergripande design
•  Behovsprofiler
Tips
•  Prata hela tiden om koncept och målbild.
Försök få med alla.
•  Behovsprofiler och informationsstruktur är
avgörande för målbilden. Lev med dem
BEHOVSPROFILER	
  
Skillnader hos användarna:
● Mål
● Roller/demografi
● Miljö
● Uppmärksamhet
● Tid
● Datorvana
Förutsättningar som påverkar:
● Webbläsare
● Skärmstorlek
● Uppkopplingshastighet
● Inmatningsmöjligheter
● Batteri/hårdvara
DESIGNSPECIFIKATION	
  
Sammanställ allt i designspecifikation.
•  Bärande principer
•  Beskrivning/syfte
•  Målgrupp
•  Koncept och struktur
•  Interaktion och design
•  Logisk/teknisk lösning
Tips
•  Centralt som underlag för att förankra
lösningar och tänk
•  Använd som underlag för innehållsproduktion,
utvecklare, ledning och intressenter
ANVÄNDARNA	
  
Hur får vi feedback från användarna?
•  Användartester (papper, prototyp, lösningen)
•  Fokusgrupper
•  Referensgrupper
•  Enkäter
•  Demos
Tips
•  Planera tidigt in användarinvolvering i
projektet, både budget, resurser och tid
•  Arbeta utifrån att ta fram hypoteser och
förslag/prototyper. Ger vassare feedback
•  Var noga med vad man ska få ut av testerna
INNEHÅLL	
  
● Introduktion till dagens seminarium
● Konceptet Vårdgivarguiden
● Förstudien – viktiga frågor
● Projektgenomförande – hur vi jobbade
● Framgångsfaktorer & lärdomar
FRAMGÅNGSFAKTORER	
  &	
  LÄRDOMAR	
  
1.  Ett starkt ledningsstöd och en stark sponsor till projektet är av avgörande betydelse
2.  Att målbilden är tydligt visualiserad och kommunicerad
3.  Alla bör vara delaktiga i målbilden
4.  Centralt med ett konceptteam/konceptägare
5.  Skapa förutsättningar för en öppen dialog och insikt att krav och förutsättningar alltid
kan ändras
6.  Ha ett iterativt förhållningssätt. Bygg in en beredskap för förändring i kraven
7.  Utvärdera ständigt leverans, metodik, verktyg och samarbete
8.  Bestäm vilka leverabler som skapar värde för projektet (och hur utvecklarna vill ha
saker specade)
9.  Regelbundna korta leveranser i sprintar
10.  Ha beredskap för förändringar i roller och att resurser byts ut
11.  Det enda man vet säkert i ett projekt är att man kommer att behöva planera om
TACK	
  FÖR	
  IDAG!	
  
Fredrik	
  Dolléus	
  
fredrik.dolleus@alenio.se	
  
070-­‐387	
  12	
  60	
  
www.linkedin.com/in/dolleus	
  
www.alenio.se	
  
	
  
	
  
	
  
1 sur 41

Recommandé

Framtidens kundmöte och den effektiva organisationen par
Framtidens kundmöte och den effektiva organisationenFramtidens kundmöte och den effektiva organisationen
Framtidens kundmöte och den effektiva organisationenAlenio
2.5K vues30 diapositives
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskap par
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskapSå ska ni jobba för att nå digitalt ledarskap
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskapAlenio
2.1K vues29 diapositives
Ta på den digitala ledartröjan par
Ta på den digitala ledartröjanTa på den digitala ledartröjan
Ta på den digitala ledartröjanAlenio
649 vues40 diapositives
Digital Transformation - från status quo till verklig handling par
Digital Transformation - från status quo till verklig handlingDigital Transformation - från status quo till verklig handling
Digital Transformation - från status quo till verklig handlingAlenio
618 vues27 diapositives
Alenio frukostseminarium 24 april 2014 Digitala Strategier par
Alenio frukostseminarium 24 april 2014 Digitala StrategierAlenio frukostseminarium 24 april 2014 Digitala Strategier
Alenio frukostseminarium 24 april 2014 Digitala StrategierPatrik Blomberg
2.8K vues38 diapositives
Digitala strategier - dags att tänka nytt! par
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Alenio
659 vues39 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Genomföra komplexa webbprojekt

Projektledning teori 4 par
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4Peter Nydal
810 vues12 diapositives
Men ingen använder väl intranätet ändå? par
Men ingen använder väl intranätet ändå?Men ingen använder väl intranätet ändå?
Men ingen använder väl intranätet ändå?Intranätverk
1.1K vues42 diapositives
Projektledning intro teori 1 par
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1Peter Nydal
2.6K vues19 diapositives
Snabbkurs i projektledning par
Snabbkurs i projektledningSnabbkurs i projektledning
Snabbkurs i projektledningErik Fors-Andrée
31.9K vues28 diapositives
Linkoping 20130123 par
Linkoping 20130123Linkoping 20130123
Linkoping 20130123E-delegationen
531 vues47 diapositives
Nordic intranet summit 2014, 12-13maj par
Nordic intranet summit 2014, 12-13majNordic intranet summit 2014, 12-13maj
Nordic intranet summit 2014, 12-13majNordic Intranet Summit
631 vues8 diapositives

Similaire à Genomföra komplexa webbprojekt(20)

Projektledning teori 4 par Peter Nydal
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4
Peter Nydal810 vues
Men ingen använder väl intranätet ändå? par Intranätverk
Men ingen använder väl intranätet ändå?Men ingen använder väl intranätet ändå?
Men ingen använder väl intranätet ändå?
Intranätverk1.1K vues
Projektledning intro teori 1 par Peter Nydal
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
Peter Nydal2.6K vues
Kvalitetsmässan Ledarskap par kba2015
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskap
kba20152.5K vues
Riksdagen / Jessica Bodin - Nordic Intranet Summit 2015-05-25 par Summit & Friends
Riksdagen / Jessica Bodin - Nordic Intranet Summit 2015-05-25Riksdagen / Jessica Bodin - Nordic Intranet Summit 2015-05-25
Riksdagen / Jessica Bodin - Nordic Intranet Summit 2015-05-25
Summit & Friends642 vues
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande! par Frontit
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit2.3K vues
Projektledning teori 6 par Peter Nydal
Projektledning teori 6Projektledning teori 6
Projektledning teori 6
Peter Nydal1.2K vues
Holmen / Anna Svedberg - Nordic Intranet Summit 2015-11-17 par Summit & Friends
Holmen / Anna Svedberg - Nordic Intranet Summit 2015-11-17Holmen / Anna Svedberg - Nordic Intranet Summit 2015-11-17
Holmen / Anna Svedberg - Nordic Intranet Summit 2015-11-17
Summit & Friends412 vues
Intranätstrategi och förändringsarbete par Intranätverk
Intranätstrategi och förändringsarbeteIntranätstrategi och förändringsarbete
Intranätstrategi och förändringsarbete
Intranätverk1.6K vues
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare par Stephan Philipson
Projektledning - Föreläsning ExportsäljareProjektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare
Stephan Philipson1.7K vues
Intro Vägledning i Nyttorealisering par E-delegationen
Intro Vägledning i NyttorealiseringIntro Vägledning i Nyttorealisering
Intro Vägledning i Nyttorealisering
E-delegationen1.2K vues
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit par Pontus Wadström
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
Pontus Wadström360 vues
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues

Genomföra komplexa webbprojekt

 • 1. A"  genomföra  komplexa  digitala  projekt   -­‐  Lärdomar  från  caset  Vårdgivarguiden   Frukostseminarium  22  maj  2014  
 • 2. DAGENS  FRUKOSTSEMINARIUM   Uppdraget i korthet ●  Stort komplext projekt med många intressenter ●  Agil utveckling med mixade utvecklingsteam i Stockholm och Ljungby ●  Konsolidering av 9 webbplatser, 8 000 sidor ●  Sökbaserad arkitektur ●  Responsiv webb ●  Alenio har haft roller som strateger, projektledare, delprojektledare och produktägare/konceptansvarig ●  Varit med från förstudie till genomförande och förvaltningsetablering Att genomföra komplexa projekt: Case ”Vårdgivarguiden”: Idag skall vi berätta hur vi jobbat, vad vi lärt oss och vad som kunde gjorts bättre
 • 3. VI  ÄR  ALENIO   Alenio  är  e?  konsultbolag  som  leder  digital  verksamhetsutveckling.       Vi  stö?ar  våra  kunder  i  strategi,  koncept  &  genomförande.   ●  Customer Insights & Digital strategy ●  Digitala strategier och beslutsunderlag ●  Affärs- och verksamhetsutveckling ●  Service design ●  CRM & Data driven marketing ●  Enterprise Architecture ●  Leda förändringsarbetet kring information, processer och teknik för att realisera affärsstrategin ●  Val av arkitektur, plattformar och produkter ●  Project management and change leadership ●  Projektledning & produktägarskap ●  Leda förändringsarbete ●  Effektiva organisationer
 • 4. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 • 5. VILKA  FRÅGOR  FUNDERAR  NI  PÅ  IDAG?   ● Var befinner ni er idag? ● I genomförande av projekt? ● I etableringsfas/projektuppstart? ● Vilka utmaningarna/frågeställningar står ni inför? Diskutera med din granne
 • 6. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ●  Varumärke och vision ●  Koncept ●  Arkitektur ●  Organisation ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 • 7. KORT  OM  STOCKHOLMS  LÄNS  LANDSTING  (SLL)   ●  SLL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) ansvarar för att du som bor i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. SLL ansvarar även för kollektivtrafiken och regionplanering. ●  En viktig del för HSF är att kvalitetssäkra, styra och följa upp den vård som är avtalad ●  Kommunikationen till vårdgivarna var spridd i många kanaler, hade överlappande information och skiftande kvalitet ●  Konceptet Vårdgivarguiden initierades för att på ett bättre sätt stödja vårdgivarna i utförandet av deras uppdrag Snabb  fakta  om  SLL  (2014):   ●  Budget  på  82  miljarder     ●  50,7  miljarder  går  Oll  sjukvården   ●  43  000  anställda   ●  Avtal  med  cirka  1  000  privata  vårdgivare   ●  40  000  sjukvårdsbesök  per  dag    
 • 8. PROJEKTET   ● Utveckla och lansera Vårdgivarguiden.se ● Etablera förvaltningsorganisation och arbetssätt ● Migrera de webbplatser som ska ingå i Vårdgivarguiden.se ● Lansering Q1 2014 ● Steg ett att migrera befintliga webbplatser och utveckla ”Remissguiden” ● Steg två att fram fler e-tjänster och förbättrad support till vårdgivarna
 • 9. VÅRDGIVARGUIDEN  SAMLAR  LANDSTINGETS  INFORMATION   OCH  TJÄNSTER  FÖR  VÅRDGIVARE     PÅ  ETT  OCH  SAMMA  STÄLLE.  
 • 10. GRUNDLÄGGANDE  PRINCIPER   Extremt hög ambitionsnivå Vi skapar i alla lägen, oavsett förutsättningar, bästa möjliga lösning. I vårt arbete ställer vi oss kontinuerligt frågan, ”Kan detta bli bättre?”. Skräddarsytt Vi lägger den tid och energi som krävs för att lösa varje enskilt problem, inte utifrån vad vi redan gjort eller vad som är enkelt, utan utifrån användarens behov. 30 sekunder Användaren ska kunna få svar på sin fråga eller lösa sin uppgift på 30 sekunder. Vårdgivarguiden måste därmed, i alla delar, med struktur, innehåll och funktion vara koncis, tydlig och effektiv. Stärk vårdgivarna Vår huvudsakliga uppgift är att se till att vårdgivarna i sin roll känner sig trygga, effektiva och informerade.
 • 11. MÅLGRUPPER   •  Verksamhetschefer och personer med ansvar för avtalet med SLL •  Administrativ personal inom vården •  Vårdpersonal som möter patienter
 • 12. DESIGN   ● Våga prioritera! ● Stödja ett tydligt mål med besöket ● Gå snabbt att ta sig fram ● Läsupplevelsen i fokus ● Innehåll och delar som ”atomer” och block ● Höjd för responsivt och fokus på touch
 • 13. SÖK  OCH  LISTOR   ● Sökmotordriven arkitektur ● Möjlighet att skräddarsy listor och block utifrån sökfrågor ● Högre krav på redaktion/ innehållsansvariga ● Koppla informationsobjekt till varandra
 • 14. ARKITEKTUR  -­‐  VÄGVAL  SLL   ● Övergripande vägval ● Innehållet kommer att användas på flera platser ● Innehållet ses som informationsobjekt ● Relaterat innehåll ska enkelt gå att kopplas ihop ● Allt är baserat på sök och metadata ● All information, oavsett källa, finns i sökindex ● Episerver 7 som contentmanagement i huvudsak ● Stöd för mobila enheter ● COPE inspirerat Flexibilitet i informationen
 • 15. Recept   -­‐  Namn/rubrik   -­‐  Ingress   -­‐  Bilder   -­‐  InstrukOoner   -­‐  Ingredienser   -­‐  TillagningsOd   -­‐  Näringsinnehåll   -­‐  HögOd   -­‐  Typ  av  kök   Ingrediens   Maträ"   Typ  av  kök   HögTd   Event/kalender   Betyg/omdöme   INFORMATIONSOBJEKT  -­‐  RECEPT   Definiera varje innehåll som ett informationsobjekt -  Vad är det? -  Vilka beståndsdelar har det? -  Vad bör vara strukturerad data? -  Vilka relationer har det till andra
 • 16. API:ER  KANALER  OCH  INTEGRATION   REST,  RSS,  Webservice,  XML,  Sök     CMS   Tjänst  X   Tjänst  Y   Tjänst  Z   PresentaOon   InformaOonsobjekt   Data  och  admin   API:er   Websajt   App   Mobilsajt   Andra  kanaler   ●  Multikanal ●  Tjänstekontrakt och öppna API:er ●  Semantisk web, Microdata, HTML5
 • 17. ORGANISATION   •  Viktigt att säkerställa en framtida förvaltning och vidareutveckling •  Etablera organisation, rutiner, processer •  En av de viktigaste ”leveranserna” i projektet som helhet •  Sätta fokus på betydelsen och vikten att ha en aktiv kanal Tips •  Sätt roller, ansvar och rutiner/processer •  Arbeta aktivt med etableringen •  Det är efter projektet är levererat det börjar på riktigt! En plattform att arbeta vidare med.
 • 18. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudie – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 • 19. FÖRSTUDIE  –  VIKTIGA  FRÅGOR   ● Vad är det vi vill åstadkomma ● Vad är strategin? ● Vilka verksamhetsmål ska stödjas? ● Vad är användarnas behov? ● Hur får vi igenom beslut på genomförande ● Vad behöver konkretiseras? ● Hur visualiserar vi det på bästa sätt
 • 20. FRÅN  FÖRSTUDIE  TILL  GENOMFÖRANDE?   ● Vad är viktigast för att få till beslut om digitala satsningar i er organisation? Diskutera med din granne
 • 21. GRUNDEN  LÄGGS  I  FÖRSTUDIEN   1.  Skapa en gemensam bild av nuläget 2.  Definiera målgrupper utifrån beteende 3.  Formulera mål och förtydliga önskat läge 4.  Förtydliga och analysera framgångsfaktorer för projektet 5.  Föreslå förändringar för verksamhetsprocesser 6.  Utforma konceptuell målbild 7.  Ta fram genomförandeplan med budgetestimat 8.  Beskriv konsekvenser för organisationen 9.  Förankra målbilden och skapa ett starkt ledningsstöd !
 • 22. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudie – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ●  Planer och aktiviteter ●  Arbetssätt ●  Verktyg och backlog ●  Vägledande principer ●  Designspecifikation ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 • 23. PROJEKTGENOMFÖRANDE  –  VIKTIGA  FRÅGOR   ● Projektmetod och arbetssätt ●  Vilken projektmetod stödjer projektet på bäst sätt? ●  Hur ska arbetsformerna och metodiken se ut? ● Hur ska vi specificera projektet ●  Vilka är de centrala leverablerna för projektet och vilka verktyg kan stödja projektet bäst? ● Leveranser ●  Hur och när bör leveranser ske? Hur godkänner man dem? ● Samarbete ●  Hur ska vi samarbeta tillsammans, partners eller leverantör?
 • 25. PLANER  OCH  AKTIVITETER   Val av projektmetod och stöddokument som behövs för projektets styrning. Fokus här på teknikutvecklingen. •  Aktivitetslistor •  Tidplaner •  Testplaner •  Riskanalys •  mm Tips •  Gör det som tillför nytta till projektet/ utvecklingen. ”Keep it lean”.
 • 26. ARBETSSÄTT   En av de mest centrala delarna är hur samarbetet ska ske •  Hur vill vi att samarbetet ska fungera? •  Vilka arbetsformer, möten etc behövs? •  Hur organiserar vi utvecklingen? •  Avvägning mellan ändringshantering och flexibilitet Tips •  Viktigt att tidigt sätta förväntningar, arbetsformer och klimat •  Utvärdera hela tiden arbetssätt och justera •  Vänta inte för länge om något inte fungerar
 • 27. ARBETA  INKREMENTELLT   1 2 3 4 5 Att arbeta inkrementell kräver att vi har en väldigt tydlig (och färdigtänkt) målbild! Mao kravspeca!
 • 28. ARBETA  ITERATIVT   1 2 3 Ett iterativt arbetssätt tillåter att gå från en idé som justeras efter vägen ju mer vi lär oss och ju mer vi växer oss in i lösningen. 4 5
 • 29. TRE  TEAM   InnovaOonsteam   Ledningsteam   Utvecklingsteam   ● Tre huvudteam: ●  Ledning och utredning ●  Koncept och specificering ●  Utveckling och teknik ● Resurser kan gå mellan teamen beroende på den uppgift som ska lösas ● Utgångspunkten är att en uppgift alltid ska lösas av de resurser som gör det bäst ● Varje grupp har tilldelade uppgifter att lösa
 • 30. CORE  TEAM  -­‐  INNOVATIONSTEAM   ●  Ett innovationsteam som består av kompletterande kompetenser ●  Tillsammans med produktägaren agera som konceptägare ●  Teamets uppgift är att: ●  Vara ägare och förespråkare för den konceptuella målbilden. ●  Se till att hålla en balans mellan användbarhet, kommunikation/ varumärke, verksamhet och teknik ●  Planera och prioritera backloggen ●  Ta fram koncept och förslag till lösningar ●  Specificera lösningen till utvecklingsteamet ●  Vara stöd till utvecklingsteamet
 • 31. PROCESSEN   Vi utgår från User story i backloggen Tar fram principer, struktur och konceptskisser ID görs direkt i prototyp så att vi kan ”klämma och känna” AD växer fram parallellt och iterativt i processen Utveckling från: •  Backlog •  Prototyp •  AD •  Designspecifik ation •  Walkthrough Weekly builds till test/ demoserver Feedback och eventuellt nya stories med förbättringar
 • 32. SPRINTAR Förberedelser Utveckling ID   Namn   10   e-­‐tjänster  och  system   10   Listning  E-­‐tjänster  och  system   10   e-­‐tjänst/system  detaljsida   10   e-­‐tjänst/system  block   13   SekOonspresentaOon   19   Sök  i  EK   19   Söksida  EK   19   Visa  vårdenhet  (EK)   19   Visa  vårdpersonal  (EK)   117   Sök  och  visa  vårdenhet   143   Prestandatester  och  verifiering   ID Namn 2   Sajkot   13   SekOonspresentaOon   15   Sök  och  visa  kontakOnformaOon   15   Visa  kontakOnformaOon  Oll  kontakt   42   AutenOsering  och  behörighet  för  besökare   43   AutenOsering  och  behörighet  för  redaktörer  och   administratörer   94   Tyck-­‐Oll,  Beta  feedback!   96   Sajtsök   96   Sökresultatsida   96   Sök  innehåll   96   Sök  dokument   96   Sök  i  delinnehåll   96   Autocomplete/suggest   96   Refresh  index   117   Sök  och  visa  vårdenhet   134   Bild  Block   135   Text  Block   139   Länk  block   140   Ta  hand  om  gamla  länkar   141   Ta  hand  om  gamla  domäner/webbar   143   Prestandatester  och  verifiering   146   Tipsa  en  kollega  
 • 33. VERKTYG  OCH  BACKLOG   Vilka verktyg behövs för att stödja projektet på bäst sätt? •  Hantering av backlog •  Dela dokument och specifikationer •  Kommunikationslösningar Tips •  Testa och utvärdera vad som fungerar bäst •  Använd det som skapar nytta för projektet och är enkelt att använda, minska trösklar •  Bra att följa en projektmetod övergripande
 • 35. VÄGLEDANDE  PRINCIPER   Övergripande konceptdokumentation behövs för att skapa en gemensam målbild. •  Vision/mål •  Varumärke/kommunikation •  Övergripande design •  Behovsprofiler Tips •  Prata hela tiden om koncept och målbild. Försök få med alla. •  Behovsprofiler och informationsstruktur är avgörande för målbilden. Lev med dem
 • 36. BEHOVSPROFILER   Skillnader hos användarna: ● Mål ● Roller/demografi ● Miljö ● Uppmärksamhet ● Tid ● Datorvana Förutsättningar som påverkar: ● Webbläsare ● Skärmstorlek ● Uppkopplingshastighet ● Inmatningsmöjligheter ● Batteri/hårdvara
 • 37. DESIGNSPECIFIKATION   Sammanställ allt i designspecifikation. •  Bärande principer •  Beskrivning/syfte •  Målgrupp •  Koncept och struktur •  Interaktion och design •  Logisk/teknisk lösning Tips •  Centralt som underlag för att förankra lösningar och tänk •  Använd som underlag för innehållsproduktion, utvecklare, ledning och intressenter
 • 38. ANVÄNDARNA   Hur får vi feedback från användarna? •  Användartester (papper, prototyp, lösningen) •  Fokusgrupper •  Referensgrupper •  Enkäter •  Demos Tips •  Planera tidigt in användarinvolvering i projektet, både budget, resurser och tid •  Arbeta utifrån att ta fram hypoteser och förslag/prototyper. Ger vassare feedback •  Var noga med vad man ska få ut av testerna
 • 39. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 • 40. FRAMGÅNGSFAKTORER  &  LÄRDOMAR   1.  Ett starkt ledningsstöd och en stark sponsor till projektet är av avgörande betydelse 2.  Att målbilden är tydligt visualiserad och kommunicerad 3.  Alla bör vara delaktiga i målbilden 4.  Centralt med ett konceptteam/konceptägare 5.  Skapa förutsättningar för en öppen dialog och insikt att krav och förutsättningar alltid kan ändras 6.  Ha ett iterativt förhållningssätt. Bygg in en beredskap för förändring i kraven 7.  Utvärdera ständigt leverans, metodik, verktyg och samarbete 8.  Bestäm vilka leverabler som skapar värde för projektet (och hur utvecklarna vill ha saker specade) 9.  Regelbundna korta leveranser i sprintar 10.  Ha beredskap för förändringar i roller och att resurser byts ut 11.  Det enda man vet säkert i ett projekt är att man kommer att behöva planera om
 • 41. TACK  FÖR  IDAG!   Fredrik  Dolléus   fredrik.dolleus@alenio.se   070-­‐387  12  60   www.linkedin.com/in/dolleus   www.alenio.se