علت نیاز به وب سایت

طراحی وب سایت فکر برتر
طراحی وب سایت فکر برترطراحی وب سایت فکر برتر

چرا به وب سایت نیاز داریم؟ امروزه داشتن یک وب سایت دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک الزام است. داشتن وب سایت شبیه داشتن یک مکان فیزیکی و یا داشتن یک مغازه در 10 سال گدشته است. همانطور که در گذشته بدون داشتن فروشگاه یا مغازه فیزیکی امکان فروش محصولات و خدمات تان را نداشتید، امروزه بدون داشتن وب سایت خیل عظیم مشتریانی که در فضای وب به دنبال شما هستند را از دست خواهید داد. به سایت شرکت طراحی وب سایت فکر برتر مراجعه کنید. www.fekrebartar.co

www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
...‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬
!!!‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تخصصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬
‫مزیت‬
1
‫مزیت‬
2
‫منشی‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬22‫نفر‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫ساعته‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫پاسخگوی‬
!‫چطور‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اما‬ ،‫شوید‬ ‫معرفی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬
.‫هستید‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بنفع‬ ‫بهتر‬ ‫راه‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫از‬ ‫مزیت‬
3
‫مزیت‬
2
‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫حجم‬.
www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
‫استخدام‬‫یک‬‫منشی‬22‫ساعته‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫هرکس‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫آدرس‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رزومه‬...
‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬
‫تهران‬
‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫هر‬‫مکان‬‫زمان‬
‫کشور‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬
‫های‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیستید‬ ‫خودتان‬
...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬
‫جای‬ ‫به‬ ،‫زیادند‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زیاد‬ ‫توضیح‬
‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫کنید‬ ‫دهی‬ ‫نوبت‬ ‫یا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬..
‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وسیع‬ ‫حجم‬ ‫ایجاد‬
‫ا‬ ‫دارید؟‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫ز‬‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫رقبایتان‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫هستید؟‬‫کنید‬ ‫اعالم‬
‫د‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫وجود‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫تا‬ ‫ارید‬
...‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫شما‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬
‫بسط‬ ‫هم‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬‫دهید‬
‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫اگر‬ ‫و‬
...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫سایت‬
‫مرتبه‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬
‫ی‬ ،‫خود‬ ‫سودمند‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫پاسخ‬‫مرجع‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬
...‫کنید‬ ‫تبدیل‬
‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬
،‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬
‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫اتوماسیون‬ ‫بصورت‬ ‫و‬
‫دهید‬
‫دیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫یا‬ ‫شهرها‬‫کشورها‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬
‫ن‬ ‫محدود‬ ‫خیابان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شهر‬‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫باشید‬
‫مشتریهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫معرفی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫کنید‬
‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
‫خدمت‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬
‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬
‫انجام‬‫و‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫مشتریان‬.
‫الکترونیکی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬،
‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬
‫اتوماتیک‬ ‫بطور‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬ ‫اخذ‬ ،‫پیامکی‬ ‫و‬ ‫ایمیلی‬،‫نوب‬‫ت‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫دهی‬
‫ا‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫طالع‬
‫ها‬ ‫پروموشن‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬‫ب‬ ‫تنها‬‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫ا‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫حراج‬ ‫برگزاری‬ ‫یا‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫اطالعیه‬
.‫برسانید‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬،‫اید‬ ‫شده‬ ‫عالقمند‬‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫گام‬ ‫اولین‬
‫و‬ ‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫بهتر‬.‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬
‫به‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬...‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬
‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬22...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساعته‬
‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫گشتید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مدتها‬ ‫که‬ ‫آنچیزی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬ ،‫بخوانید‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مزیتها‬ ‫بقیه‬...
www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
‫آینده‬ ‫در‬‫بیفتد؟‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬
.‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫شما‬ ‫امروز‬ ‫تصمیم‬
o‫که‬ ‫درصورتی‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬‫شروع‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫اهداف‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬
‫هنو‬ ‫که‬ ‫رقبایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫کنید‬‫گذ‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫برنداشته‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫این‬ ‫ز‬‫ش‬‫کسب‬ ‫معتبرتری‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتبار‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬
.‫کرد‬ ‫خواهید‬
o‫است‬ ‫ممکن‬‫نگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫امروز‬‫آینده‬ ‫(اما‬‫ی‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫سایتها‬ ‫وب‬
‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫باالخره‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬‫ه‬‫س‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫گذ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫ایت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫مغازه‬ ‫داشتن‬ ‫شته‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫الزامی‬ ‫کارها‬)‫و‬،‫بگیرید‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬‫بوده‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫سبقت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬
.‫است‬
‫آینده‬ ‫در‬،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫اثبات‬ ‫و‬ ‫حضور‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬SEO‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سئو‬SEM‫(بازاریابی‬
‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ )‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.... ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ما‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬.‫داریم‬ ‫خوبی‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬
‫معدود‬ ‫جزء‬ ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫شرکت‬‫طراحی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫سایت‬ ‫وب‬‫سرویس‬ ‫تمام‬‫است‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫و‬‫مسلط‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫فضای‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬
‫سال‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫تندیس‬ ‫دریافت‬11
‫دریافت‬‫سال‬ ‫ایران‬ ‫وب‬ ‫جشنواره‬ ‫پنجمین‬ ‫تندیس‬11‫و‬3‫ابزاروب‬ ‫بخش‬ ‫جایزه‬ ‫دریافت‬ ‫کاندیدا‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬
‫شکست‬ ‫کنفرانس‬ ‫انحصاری‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬
‫بازرایابی‬ ‫انجمن‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫بازاریاب‬ ‫تندیس‬(1389)
‫از‬ ‫بیش‬ ‫برگزاری‬05( ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫همایش‬ ‫و‬ ‫سمینار‬1331‫الی‬1312)
‫مدیری‬ ‫موفقیت‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬( ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫نیلگون‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نویددریا‬ ‫درکشتی‬ ‫ت‬1331‫و‬1311)
‫دفتربازرگانی‬‫تهران‬:‫تهـــــــران‬/‫خیابان‬‫شریعتی‬/‫ضلع‬‫شمال‬‫غربی‬‫پل‬‫سیدخندان‬/‫ساختـــــــمان‬‫پزشکان‬1551/
‫واحــــــــــد‬110/‫پالک‬132
88647636-02189782161-021
‫دفتر‬‫اصفهان‬:‫اصفهان‬/‫خیابان‬‫شریف‬‫واقفی‬‫جنب‬ /‫بانک‬‫سپه‬‫طبقه‬ /‫فوقانی‬‫بانک‬‫قوامین‬/‫واحد‬2
031-32656560 031-32656570-72
02188702528info@fekreBartar.co
‫تماس‬ ‫اطالعات‬
‫ما‬ ‫افتخارات‬ ‫برخی‬
www.fekrebartar.co

Recommandé

علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives
شرکت پردیس ارم جویشگر par
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
55 vues6 diapositives
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان par
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانali kavadi
58 vues5 diapositives
Why seo is important for my business par
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
74 vues15 diapositives
Why SEO? par
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 vues14 diapositives
The importance of seo for the sneaker business par
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Seo in my business par
Seo  in my businessSeo  in my business
Seo in my businesssarakhansari
93 vues15 diapositives
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. par
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.Hossein Zeinivand
127 vues5 diapositives
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل par
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل Anetwork
323 vues4 diapositives
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای par
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایAnetwork
786 vues6 diapositives
نمای مدرن فروشگاه par
نمای مدرن فروشگاهنمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاهnamadesign
5 vues4 diapositives
zhaketservice par
zhaketservicezhaketservice
zhaketservicemaedehfard
88 vues3 diapositives

Tendances(18)

کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. par Hossein Zeinivand
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل par Anetwork
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
Anetwork323 vues
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای par Anetwork
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
Anetwork786 vues
نمای مدرن فروشگاه par namadesign
نمای مدرن فروشگاهنمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاه
namadesign5 vues
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها par رامین عبدی
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ هاهفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت par Milad Mehraram
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموختآنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
Milad Mehraram254 vues
معرفی سازیتو par Ghazaleb
معرفی سازیتومعرفی سازیتو
معرفی سازیتو
Ghazaleb66 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
Inbound marketing (rasoul namvar) par itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 vues
طراحی سایت در خمینی شهر par babakrad72
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهر
babakrad7280 vues

En vedette

Visual Media Portfolio par
Visual Media PortfolioVisual Media Portfolio
Visual Media PortfolioLA20177
68 vues19 diapositives
Rae Aspectos Morfologicos de la Lengua par
Rae Aspectos Morfologicos de la LenguaRae Aspectos Morfologicos de la Lengua
Rae Aspectos Morfologicos de la LenguaAdriana Martinez
427 vues3 diapositives
Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca par
Onderwijs binnen inclusieve samenleving   kocaOnderwijs binnen inclusieve samenleving   koca
Onderwijs binnen inclusieve samenleving kocatom_vermeulen
141 vues27 diapositives
Harrypotty preview par
Harrypotty previewHarrypotty preview
Harrypotty previewFrank Muniz
103 vues9 diapositives
We aim to cheese - LB par
We aim to cheese - LBWe aim to cheese - LB
We aim to cheese - LBTim Ashton
108 vues11 diapositives
День банкира par
День банкираДень банкира
День банкираlibusue
157 vues24 diapositives

En vedette(16)

Similaire à علت نیاز به وب سایت

Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
بهترین هاست bememim.com.docx par
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxKOBI HAMOO
4 vues6 diapositives
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
18 vues84 diapositives
راهنماي انتخاب و خريد هاست par
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستnavid-it
16 vues18 diapositives

Similaire à علت نیاز به وب سایت(20)

مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
بهترین هاست bememim.com.docx par KOBI HAMOO
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
KOBI HAMOO4 vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues
راهنماي انتخاب و خريد هاست par navid-it
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
navid-it16 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
خرید بازدید سایت par clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 vues
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf par mmoghadari
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
mmoghadari1 vue
بازدید سایت با آی پی خارج par clickaval1
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارج
clickaval112 vues
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین par Telmato.ir
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاینوریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Telmato.ir 11 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues

علت نیاز به وب سایت

  • 1. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ...‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬ !!!‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تخصصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫مزیت‬ 1 ‫مزیت‬ 2 ‫منشی‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬22‫نفر‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫ساعته‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫پاسخگوی‬ !‫چطور‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اما‬ ،‫شوید‬ ‫معرفی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ .‫هستید‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بنفع‬ ‫بهتر‬ ‫راه‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫از‬ ‫مزیت‬ 3 ‫مزیت‬ 2 ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫حجم‬.
  • 2. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫استخدام‬‫یک‬‫منشی‬22‫ساعته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هرکس‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫آدرس‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رزومه‬... ‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫هر‬‫مکان‬‫زمان‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیستید‬ ‫خودتان‬ ...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫زیادند‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زیاد‬ ‫توضیح‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫دهی‬ ‫نوبت‬ ‫یا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬.. ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وسیع‬ ‫حجم‬ ‫ایجاد‬ ‫ا‬ ‫دارید؟‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫ز‬‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫رقبایتان‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫هستید؟‬‫کنید‬ ‫اعالم‬ ‫د‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫وجود‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫تا‬ ‫ارید‬ ...‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫بسط‬ ‫هم‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬‫دهید‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫سایت‬ ‫مرتبه‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫ی‬ ،‫خود‬ ‫سودمند‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫پاسخ‬‫مرجع‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ...‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬ ،‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫اتوماسیون‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫یا‬ ‫شهرها‬‫کشورها‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬ ‫ن‬ ‫محدود‬ ‫خیابان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شهر‬‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫باشید‬ ‫مشتریهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫معرفی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫انجام‬‫و‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫مشتریان‬. ‫الکترونیکی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬، ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بطور‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬ ‫اخذ‬ ،‫پیامکی‬ ‫و‬ ‫ایمیلی‬،‫نوب‬‫ت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫دهی‬ ‫ا‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫طالع‬ ‫ها‬ ‫پروموشن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬‫ب‬ ‫تنها‬‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫ا‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫حراج‬ ‫برگزاری‬ ‫یا‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫اطالعیه‬ .‫برسانید‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬،‫اید‬ ‫شده‬ ‫عالقمند‬‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫بهتر‬.‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫به‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬...‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬22...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساعته‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫گشتید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مدتها‬ ‫که‬ ‫آنچیزی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬ ،‫بخوانید‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مزیتها‬ ‫بقیه‬...
  • 3. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫بیفتد؟‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ .‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫شما‬ ‫امروز‬ ‫تصمیم‬ o‫که‬ ‫درصورتی‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬‫شروع‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫اهداف‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫هنو‬ ‫که‬ ‫رقبایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫کنید‬‫گذ‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫برنداشته‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫این‬ ‫ز‬‫ش‬‫کسب‬ ‫معتبرتری‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتبار‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ o‫است‬ ‫ممکن‬‫نگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫امروز‬‫آینده‬ ‫(اما‬‫ی‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫سایتها‬ ‫وب‬ ‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫باالخره‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬‫ه‬‫س‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫گذ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫ایت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫مغازه‬ ‫داشتن‬ ‫شته‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫الزامی‬ ‫کارها‬)‫و‬،‫بگیرید‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬‫بوده‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫سبقت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫آینده‬ ‫در‬،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫اثبات‬ ‫و‬ ‫حضور‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬SEO‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سئو‬SEM‫(بازاریابی‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ )‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.... ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ما‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬.‫داریم‬ ‫خوبی‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫معدود‬ ‫جزء‬ ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫شرکت‬‫طراحی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫سایت‬ ‫وب‬‫سرویس‬ ‫تمام‬‫است‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫و‬‫مسلط‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫فضای‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫سال‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫تندیس‬ ‫دریافت‬11 ‫دریافت‬‫سال‬ ‫ایران‬ ‫وب‬ ‫جشنواره‬ ‫پنجمین‬ ‫تندیس‬11‫و‬3‫ابزاروب‬ ‫بخش‬ ‫جایزه‬ ‫دریافت‬ ‫کاندیدا‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬ ‫شکست‬ ‫کنفرانس‬ ‫انحصاری‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬ ‫بازرایابی‬ ‫انجمن‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫بازاریاب‬ ‫تندیس‬(1389) ‫از‬ ‫بیش‬ ‫برگزاری‬05( ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫همایش‬ ‫و‬ ‫سمینار‬1331‫الی‬1312) ‫مدیری‬ ‫موفقیت‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬( ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫نیلگون‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نویددریا‬ ‫درکشتی‬ ‫ت‬1331‫و‬1311) ‫دفتربازرگانی‬‫تهران‬:‫تهـــــــران‬/‫خیابان‬‫شریعتی‬/‫ضلع‬‫شمال‬‫غربی‬‫پل‬‫سیدخندان‬/‫ساختـــــــمان‬‫پزشکان‬1551/ ‫واحــــــــــد‬110/‫پالک‬132 88647636-02189782161-021 ‫دفتر‬‫اصفهان‬:‫اصفهان‬/‫خیابان‬‫شریف‬‫واقفی‬‫جنب‬ /‫بانک‬‫سپه‬‫طبقه‬ /‫فوقانی‬‫بانک‬‫قوامین‬/‫واحد‬2 031-32656560 031-32656570-72 02188702528info@fekreBartar.co ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫ما‬ ‫افتخارات‬ ‫برخی‬ www.fekrebartar.co