Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bazat e Kontabilitetit

4 998 vues

Publié le

Fekri Iseni

Publié dans : Économie & finance
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Bazat e Kontabilitetit

 1. 1. FEKRI ISENI <br />Njohuri për kontabilitetin si teori dhe si praktikë<br />FEKRI ISENI<br />Fekriiseni@yahoo.com<br />
 2. 2. FEKRI ISENI <br />Kontabiliteti dhe rëndësia e informacionit kontabël<br />Zhvillimi dhe përkufizimi i kontabilitetit<br />Shfytëzuesit e informacionit kontabël<br />Standardet e kontabilitetit, ndërmarrja dhe transaksionet e saj <br /><ul><li>Rëndësia e informacionit kontabël në drejtim
 3. 3. Koncepti njësi ekonomike
 4. 4. Përkufizimi i kontabilitetit
 5. 5. Shkollat e kontabilitetit
 6. 6. Shfrytëzues të brendshëm
 7. 7. Shfrytëzues të jashtëm
 8. 8. SNK / IAS
 9. 9. Kuptimi dhe llojet e transaksioneve</li></li></ul><li>FEKRI ISENI <br />është<br />sistem i cili<br />informatat<br />që janë<br />Kontabiliteti<br />Identifikon<br />Regjistron<br />Komunikon<br />Relevante<br />Të besueshme<br />Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira<br />Të krahasueshme<br />Definimi i kontabilitetit<br />
 10. 10. FEKRI ISENI <br />Shfrytëzuesit e informacionit kontabël<br />Shfrytëzesit e brendshëm<br />Shfrytëzesit e jashtëm<br /><ul><li>Pronarët e kapitalit
 11. 11. Drejtuesit apo menaxherët
 12. 12. Punonjësit etj.
 13. 13. Investitorët
 14. 14. Furnitorët
 15. 15. Blerësit
 16. 16. Kreditorët
 17. 17. Aksionerët etj. </li></li></ul><li>FEKRI ISENI <br />Organizimi i kontabilitetit <br />Forma dhe mbajtja e llogarive <br />LLOGARIA:<br /> (është mjeti me anë të të cilit grumbullohen dhe regjistrohen efektet e veprimeve ekonomike) <br />DITARI: <br /> (është një libër që regjistrohen të gjitha veprimet ekonomike sipas rendit kronologjik të kryersjes së tyre.) <br />
 18. 18. FEKRI ISENI <br />Forma e ndërtimit të ditarit duke e ilustruar edhe me regjistrimin<br /> e një veprimi ekonomik. <br />Data: Ku shënohet muaj viti data kur ka ndodhur veprimi ekonomik dmth data e dokumentit kontabël që vërteton kryerjen e veprimit ekonomik. <br />Përshkrimi: Ku shënohet përshkrimi I natyrës së veprimit ekonomik dhe numri i dokumentit bazë.<br />Shuma: Ku shënohet shuma në denarë e veprimit të kryer në debi apo kredit.<br />
 19. 19. FEKRI ISENI <br />Ekuacioniikontabilitetit<br />MJETET = <br />DETYRIMET +<br />Kapitali i Pronarit <br />Debi per <br />Rritje <br />(+)<br />Kredi per<br />Zvogelime<br />(-)<br />Debi per <br />zvogelime<br />(-)<br />Kredi per <br />Rritje <br />(+)<br />Debi per <br />zvogelime<br />(-)<br />Kredi per <br />Rritje <br />(+)<br />
 20. 20. FEKRI ISENI <br />Ligjërata nuk është e plotë !<br />Për më shumë :Fekriiseni@yahoo.com<br />

×