Publicité

روش تحقیق و تحقیقات فاوا

مدیر کسب و کار à آزمایشگاه تصدیق کیفیت نرم افزار دانشگاه تهران
15 Mar 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

روش تحقیق و تحقیقات فاوا

 1. ‫اطالعا‬ ‫فناوری‬ ‫تحقیقات‬‫ت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬ ‫جلسه‬ ‫پنجمین‬-‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫فنی‬ ‫پردیس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬ www.nekoo.ir ‫نام‬ ‫به‬‫مهربانش‬ 1
 2. ‫مرور‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫آرامش‬ ‫باعث‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫فناوری‬‫علم‬ ‫با‬ ‫تفاوتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬‫دارد؟‬ ‫فناوری‬‫اجزایی‬ ‫چه‬‫دارد؟‬ ‫فناوری؟‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هایدگر‬ ‫نظر‬ ‫خصوصیات‬‫اطالعات‬‫چیست؟‬ ‫امنیت‬‫دید‬ ‫از‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫شانون‬‫چیست؟‬ ‫تابع‬‫شانون‬‫تبیین‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫ارزش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫کنید‬. ‫فناوری‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬‫کنید‬. 3‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫افزار‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫افزار‬ ‫مغز‬ ‫تخصص‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬‫فاوا‬‫نام‬ ‫را‬‫برید‬. ‫فناوری‬‫کرد‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫انفجاری‬ ‫رشد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫دو‬ ‫کدام‬ ‫تالقی‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫؟‬ www.nekoo.ir ‫تحقیق‬ 2
 3. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬IEEE) ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫مباحث‬‫فاوا‬‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارزیابی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬‫فاوا‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫سازمانی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫بررسی‬‫مولفه‬‫سازمانی‬(‫مش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مثال‬‫نرخ‬ ‫به‬ ‫تریان‬ ‫خالص‬ ‫سود‬) SECURITY،Mobile،GameTheory,،Education،Data mining www.nekoo.ir 3
 4. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬SID.IR) ‫فاوا‬ ‫ملی‬ ‫اثرات‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تاثیر‬(ICT)‫ابتدایی‬ ‫دوره‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫است؟‬ ‫ضروری‬ ‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سهم‬ ‫افزایش‬ ‫آیا‬ ‫داده‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫تولید‬ ‫زنجیره‬ ‫بر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫آثار‬ ‫بررسی‬–‫ستانده‬ ‫فناور‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫علیه‬ ‫بشری‬ ‫حقوق‬ ‫غیردولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫تهدیدات‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬‫ی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫سازمانی‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫فرایندهای‬ ‫بهبود‬ ،‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬ ‫عدم‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫رابطه‬:‫فرماند‬‫هی‬ ‫همدان‬ ‫استان‬ ‫انتظامی‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫عوامل‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬ ‫بها‬ ‫شهرستان‬ ‫مرکزی‬ ‫بخش‬ ‫روستاهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫برخی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫آثار‬ ‫سنجش‬‫ر‬ ‫سیاسی‬ ‫پذیری‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬(‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫با‬) ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫استان‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫فضایی‬ ‫تحلیل‬ ‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫نابرابری‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬www.nekoo.ir 4
 5. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬SID.IR) ‫و‬ ‫آموزش‬‫فاوا‬ ‫مدیریت‬«‫چرخه‬‫شایستگی‬»‫برنامه‬ ‫و‬‫ریزی‬‫آموزشی‬‫دوره‬ ‫در‬‫کارشناسی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫سیاست‬‫های‬‫قانونی‬‫فناوری‬‫نظام‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫آموزشی‬‫کشور‬ ‫امکان‬‫سنجی‬‫به‬‫کارگیری‬‫آموزش‬ ‫نظام‬‫مجازی‬‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫پزشکی‬‫گیالن‬‫از‬‫دیدگاه‬‫اساتید‬،‫دانشجویان‬‫کا‬ ‫و‬‫رشناسان‬ ‫ستادی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫بررسی‬‫میزان‬‫اثربخشی‬‫آموزش‬‫های‬‫محیط‬‫زیستی‬‫بخش‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬‫فناوری‬‫موسسه‬ ‫اطالعات‬‫اعتباری‬‫من‬ ‫به‬ ‫ثامن‬‫ظور‬‫طراحی‬ ‫دیتا‬‫کاربرد‬ ‫توسعه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫سنتر‬‫انرژی‬‫های‬‫و‬ ‫نو‬‫فناوری‬‫های‬‫با‬ ‫سازگار‬‫محیط‬‫زیست‬ ‫گو‬ ‫پاسخ‬ ‫آموزش‬ ‫بسته‬:‫آینده‬‫جایگاه‬‫های‬‫شغلی‬‫رشته‬‫فناوری‬‫و‬ ‫سالمت‬ ‫اطالعات‬‫صالحیت‬‫حرفه‬‫ای‬‫شاغالن‬ ‫طراحی‬‫دوره‬‫های‬‫بین‬‫رشته‬‫ای‬‫دانشگاهی‬‫با‬‫محوریت‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫هستی‬‫شناسی‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬:‫تربیت‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫چرایی‬ ‫بازخوانی‬ www.nekoo.ir 5
 6. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬SID.IR) ‫سازمانی‬ ‫اثرات‬‫فاوا‬ ‫ارزیابی‬‫حاکمیت‬‫فناوری‬‫با‬ ‫اطالعات‬‫رویکرد‬‫سلسله‬‫مراتبی‬‫خاکستری‬ ‫ارایه‬‫چارچوبی‬‫جهت‬‫ارزیابی‬‫چابکی‬‫سازمانی‬‫با‬‫تاکید‬‫نقش‬ ‫بر‬‫فناوری‬‫با‬ ‫اطالعات‬‫رویکرد‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫ی‬‫شبکه‬‫ای‬. ‫بررسی‬‫سامانه‬ ‫اثر‬‫مدیریت‬‫و‬ ‫دانش‬‫فناوری‬‫قدرت‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫مدیران‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫فرماندهان‬ ‫و‬‫الگوی‬‫بهین‬‫ه‬‫سامانه‬ ‫مدیریت‬‫دانش‬‫برای‬‫مدیران‬‫نداجا‬ ‫فناوری‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫بهینه‬‫سازی‬‫مدیریت‬‫دانش‬:‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬) ‫بررسی‬‫مدل‬‫پذیرش‬‫به‬ ‫و‬‫کارگیری‬‫فناوری‬‫فارس‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ www.nekoo.ir 6
 7. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬SID.IR) ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫فاوا‬ ‫تحلیل‬‫ریسک‬‫پروژه‬‫های‬‫فناوری‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬‫پویایی‬‫های‬‫سیستم‬ ‫نظریه‬‫اختیارات‬‫حقیقی‬‫برای‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫پروژه‬ ‫در‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬  ‫فاوا‬‫سالمت‬ ‫در‬ ‫تعیین‬‫موانع‬‫پیاده‬‫سازی‬‫پرونده‬‫الکترونیک‬‫از‬ ‫سالمت‬‫دیدگاه‬‫مسووالن‬‫واحد‬‫فناوری‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫مدیران‬‫بیمارستان‬‫های‬‫شهر‬ ‫کرمان‬ ‫ارتباط‬‫بین‬‫و‬ ‫نگرش‬‫چگونگی‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫فناوری‬‫های‬‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫دانشجویان‬‫پرستاری‬ ‫تاثیر‬‫فناوری‬‫سالمت‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بررسی‬‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫پذیرش‬‫سیستم‬‫اطالعات‬‫بیمارستانی‬‫مدل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پرستاران‬ ‫توسط‬‫پذیرش‬‫فناوری‬ www.nekoo.ir 7
 8. ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(‫از‬ ‫برگرفته‬SID.IR) ‫اخالق‬‫فاوا‬ ‫فرهنگی‬ ‫ارزیابی‬ ‫مفهومی‬ ‫الگو‬-‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حلهای‬ ‫راه‬ ‫اخالقی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫اخالق‬ ‫دانشگاهی‬ ‫دروس‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اخالق‬ ‫فلسفه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫اخالقی‬ ‫فضای‬ ‫نقش‬  ‫خدمات‬‫فاوا‬ ‫فراتحلیل‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫پذیرش‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫پشتیبانی‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫چگونگی‬ ‫ارائه‬‫الگویی‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حاکمیت‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫براساس‬ ‫رویکردی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬www.nekoo.ir 8
 9. ‫تحقیق‬ ‫حقیقت‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫منظم‬ ‫فرایند‬ ‫تحقيق‬‫فرايندي‬‫برنامه‬ ‫است‬‫ريزي‬،‫شده‬‫هوشيارانه‬‫نظام‬ ،‫مند‬(systematic)‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫براي‬‫يافتن‬‫حقايق‬‫يا‬‫فهم‬‫عميق‬‫مسايل‬. ‫تحقيق‬ ‫از‬ ‫قبل‬:‫داوري‬ ‫پيش‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫داشتن‬ ‫تحقيق‬ ‫حين‬ ‫در‬:‫درک‬ ‫و‬ ‫تبيين‬ ‫تحقيق‬ ‫از‬ ‫بعد‬:‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تجويز‬ www.nekoo.ir 9
 10. ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سوالی‬! ‫سوال‬ ‫منابع‬: ‫درونی‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ،‫عالقه‬ ،‫ذهنی‬ ‫سوال‬... ‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ‫فردی‬ ‫منافع‬:‫پول‬ ،‫مدرک‬ ،‫نمره‬ ‫جمعی‬ ‫منافع‬:،‫شهرت‬ ،‫هدایت‬... www.nekoo.ir 10
 11. ‫چیست؟‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫نظریه‬ ‫فرق‬ ‫است‬ ‫نظریه‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ‫برای‬ ‫تحقیق‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نیازمند‬ ‫نظریه‬ ‫تست‬ ‫میدانی‬ ‫منابع‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫کیفی‬ ‫یا‬ ‫کمی‬ ‫استدالل‬ ‫نیازمند‬ ‫تبیین‬ ‫کمی؟‬ ‫استدالل‬ ‫مثال‬ ‫کیفی؟‬ ‫استدالل‬ ‫مثال‬ www.nekoo.ir 11
 12. ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫رسم‬ ‫تحقیق‬ ‫به‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫لیسانس‬ ‫دانشجوی‬!!! ‫کند‬ ‫آماری‬ ‫کار‬ ‫بتواند‬ ‫شاید‬ ‫ارشد‬ ‫دانشجوی‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کیفی‬ ‫کار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫تفکر؟‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بدی‬ ‫و‬ ‫خوبی‬ www.nekoo.ir 12
 13. ‫چیست؟‬ ‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫نیست‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫خبری‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پژوهشی‬. ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫پژوهشگر‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫صافی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫یافته‬. ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تفسیری‬ ‫پارادایم‬‫پاردایم‬‫پوزیتیویستی‬ www.nekoo.ir 13
 14. ‫کیفی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫معرفی‬ ‫گراندد‬،‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫نظریه‬ ،‫زمینه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تئوری‬ ،‫تئوری‬GT ‫و‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫پرستاری‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬‫گلیزر‬‫و‬‫اشتراوس‬‫کردند‬ ‫ابداع‬ ‫را‬ ‫آن‬. ‫کیفی‬ ‫ورودی‬(‫درسی‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫مشاهده‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫محتوای‬ ،‫متون‬ ،‫مصاحبه‬) ‫هدف‬:‫مدلسازی‬‫ذهنیات‬‫و‬ ‫مطلب‬ ‫منبع‬‫مدلسازی‬‫تئوری‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫مثال‬:‫گیرند؟‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫چطور‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرشتگان‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫مثال‬:‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬‫فاوا‬‫باشد؟‬ ‫باید‬ ‫چطور‬ ، www.nekoo.ir 14
 15. ‫تئوری‬ ‫گراندد‬ ‫ویژگی‬ ‫مناسب‬ ‫موقعیتی‬ ‫برای‬‫است‬‫در‬ ‫ما‬ ‫دانش‬ ‫که‬‫مورد‬‫آن‬ ‫تئوری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محدود‬‫برای‬ ‫اعتنا‬ ‫قابل‬‫ن‬ ‫موجود‬ ‫آن‬ ‫در‬‫یس‬‫ت‬ ‫که‬‫فرضیه‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بتوان‬‫ای‬‫تدوین‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬‫ک‬‫رد‬. www.nekoo.ir 15
 16. ‫آن‬ ‫آورندگان‬ ‫پدید‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫تئوری‬ ‫گراندد‬ ”...‫تئوری‬ ‫کشف‬‫در‬‫گردآوری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشهای‬‫منظ‬‫م‬ ‫داده‬‫ها‬...‫برای‬‫شناخت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫از‬‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫ایم‬ ‫ساخته‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫نظریه‬ ‫سازد‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ...‫کنیم‬ ‫مقایسه‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫با‬.“ (Glazer & Strauss, 1967) www.nekoo.ir 16
 17. -‫در‬‫اين‬‫کليه‬ ‫محقق‬ ‫روش‬‫فرآيندهاي‬‫اجتماعي‬‫ا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ساختار‬ ‫و‬‫ز‬ ‫طريق‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫هاي‬‫تجربي‬‫و‬‫زمينه‬‫اي‬‫شرح‬‫مي‬‫دهد‬. -‫پديده‬‫هاي‬‫تعاملي‬‫يا‬‫رشته‬ ‫چند‬‫اي‬‫يا‬‫حرفه‬ ‫چند‬‫اي‬ www.nekoo.ir 17
 18. CHARACTERS’ G.T. RESEARCHER ‫توانايي‬‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫برگشت‬ ‫آناليز‬‫نقادانه‬‫موقعيت‬‫ها‬ ‫و‬ ‫عالقه‬‫زندگي‬‫با‬ ‫کردن‬‫پديده‬ ‫شناسايي‬‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬‫سوءگيري‬ ‫توانايي‬‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬‫هاي‬‫معتبر‬ ‫تفکر‬‫کلي‬‫جامع‬ ‫و‬ ‫توانايي‬‫تعامل‬‫اجتماعي‬‫و‬‫حساسيت‬‫نظري‬ www.nekoo.ir 18
 19. ‫های‬ ‫گام‬‫گراندد‬‫تئوری‬ ‫مصاحبه‬ ‫یا‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫طرح‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫جستجو‬(،‫استانداردها‬ ،‫مقاالت‬ ،‫مصاحبه‬ ،‫کتاب‬)...5w1h ‫کدگذاری‬(‫مثال‬250‫کوچک‬ ‫عبارت‬) ‫تئوریک‬ ‫اشباع‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬(‫بدست‬ ‫جدیدی‬ ‫کد‬ ،‫بیشتر‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫نمی‬‫آ‬‫ید‬) ‫مصاحبه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬(‫مطالعه‬ ‫یا‬)‫تکر‬ ‫قبلی‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫جدیدی‬ ‫کد‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫سنجید‬ ‫باید‬‫شده‬ ‫ار‬‫اند‬‫؟‬ ‫حذف‬‫کدهای‬‫مشابه‬(‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫مثال‬160‫یکتا‬ ‫کد‬) www.nekoo.ir 19
 20. ‫ادامه‬GT=GROUNDEDTHEORY ‫مفاهیم‬ ‫در‬ ‫کدها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬(50‫مفهوم‬) ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫مقوالت‬(20‫مقوله‬) ‫مقوالت‬ ‫گذاشتن‬ ‫هم‬ ‫کنار‬‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫یا‬‫نمودار‬‫گراندد‬‫تئوری‬(‫ز‬ ،‫اصلی‬ ‫پدیده‬ ،‫علل‬،‫مینه‬ ‫پیامدها‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫مداخله‬ ‫عوامل‬) ‫محقق‬ ‫پیشین‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫مدل‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫روایت‬ ،‫مدل‬ ‫تدوین‬‫مولفه‬‫هایش‬‫متنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ www.nekoo.ir 20
 21. ‫اصلی‬ ‫مدل‬‫گراندد‬‫تئوری‬(‫مثال‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬) www.nekoo.ir 21
 22. ‫مقاالت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫منابعی‬ https://scholar.google.com(‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫سرچ‬‫کنید‬) http://sid.ir ‫کتابخانه‬‫دانشگاهتان‬ ‫سامانه‬‫دانشگاه‬ ‫نشریات‬‫تهران‬:http://journals.ut.ac.ir ‫مراجع‬‫ایندکس‬‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ www.nekoo.ir 22
 23. ‫تحقیقاتی‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سوالی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سوال‬ ‫یک‬‫ذهنتان‬‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫مشغول‬ ‫را‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬‫فاوا‬‫را‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫بشناسیم‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫اقالم‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اجزای‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫آنچه‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫دیگر‬ ‫هدف‬‫ذینفعان‬‫من‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬‫کتابخانه‬ ‫ابع‬ ‫بشناسیم‬ ‫سیستم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫طول‬ ‫در‬‫ترم‬‫کنید‬ ‫کار‬ ،‫تئوری‬ ‫روی‬(‫هم‬ ‫من‬‫بعنوان‬‫مشاور‬‫در‬‫کنارتان‬‫هستم‬) ‫پایانی‬ ‫جلسات‬ ‫در‬7‫و‬ ‫ارایه‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬3‫دارید‬ ‫وقت‬ ،‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬ www.nekoo.ir 23
 24. ‫ذینفعان‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫اثر‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫اثر‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫مشتری‬ ‫کاربران‬ ‫مشتری‬ ‫مشتریان‬(‫ندارد‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫مستقیما‬ ‫ولی‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مثل‬) ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫سیاستگذار‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫ناظر‬‫رگوالتور‬‫فاوا‬(‫دولت‬ ‫شاید‬ ‫و‬) www.nekoo.ir 24
 25. ‫سوال‬‫امتحانی‬ ‫بنویسید‬ ‫پاراگراف‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫تحقیق‬ ‫مورد‬ ‫در‬. ‫گراندد‬‫گام‬ ‫چه‬ ‫تئوری‬‫هایی‬‫دارد؟‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫استخراج‬ ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫سه‬‫کدگذاری‬‫در‬‫گرانند‬‫برید‬ ‫نام‬ ‫تئوری‬. www.nekoo.ir 25
 26. ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫تکلیف‬ ‫ذینفعان‬‫می‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫هستند؟‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫کردید‬ ‫انتخاب‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نظرات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬. ‫اخبار‬‫کرونا‬‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیگیری‬ ‫که‬ ‫را‬.‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫تئوری‬ ‫یک‬‫کرون‬‫ا‬‫با‬ ‫روش‬‫گراندد‬‫کنید‬ ‫تدوین‬ ‫تئوری‬.‫حداقل‬ ‫یعنی‬30‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اخبار‬ ‫از‬ ‫گزاره‬‫کرونا‬‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کدگذاری‬‫کنید‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،. www.nekoo.ir 26
Publicité