Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

filipino-11 komunikatibo.pptx

 1. Mga Bahagi ng Pananaliksik
 2. Ang sulating pananaliksik ay may sinusunod na mga bahagi na ginagamit na bagay ng mga mananaliksik. Kontrolado ang sulating ito kaya hindi magagawa ng manunulat na manipulahin ito. Narito ang mga bahagi ng isang sulating pananaliksik.
 3. Kaligiran ng Pananaliksik
 4. A. Panimula Mababasa sa panimula ang presentasyon o paglalahad ng suliranin. Kabahagi ng presentasyon ang kaligirang pangkasayasayan ng paksang napili. Nililinaw rin ang sanhi ng pagpili ng paksa at ang kahalagahan nito. Binabanggit din sa bahaging ito ang saklaw ng pag-aaral sa paksang pagtutuunan ng pag-aaral.
 5. B. Paglalahad ng Suliranin Ipinaliwanag sa bahagi ng panimula ang kahalagahan ng paksang pag- aaralan at ang kaligirang kasaysayan nito kaya sa bahagi ng paglalahad ng suliranin ay makikita ang pangkalahatang suliranin ng paksang pag-aaralan. Bukod dito, makikita rin ang mga tiyak na katanungan na kailangang masagot sa sulating pananaliksik.
 6. C. Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral Tinalakay sa bahaging ito ang kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. Binabanggit din kung sino ang makikinabang at ang posibleng implikasyon ng pag-aaral na gagawin sa mga taong tinutukoy na makikinabang.
 7. D. Bantayang Konseptwal/Teoretikal Ipinaliwanag ni Kerlinger (1973) na teoretikal o konseptwal na balangkas na kailangan sa isang sulating pananaliksik ay tumutukoy sa set ng magkakaugnay na konsepto, teorya, kahulugan at proporsyon na nagpapakita sa sistematikong pananaw ng penomena sa pamamagitan ng pagtukoy sa relasyon o kaugnayan ng mga baryabol sa paksang pag-aaralan.
 8. E. Saklaw at Limitasyon ng Pag- aaral Inilalahad ng mananaliksik sa bahaging ito kung sino ang tagatugon na gagamitin sa isasagawang pag-aaral, saan at kailan ito gagawin. Ipinaliliwanag din ng mananaliksik ang limitasyon at hangganan ng kanyang pag-aaral. Nakatutulong ang paglalagay ng limitasyon at hangganan ng pag-aaral para maging kapani-paniwala ito sa mga mambabasa. Ipinaliliwanag nina Sevilla at iba pa (1992) na ang limitasyon ay isang bahagi o aspekto na pagsisisyasat na makaiimpluwensya sa resulta ng pag-aaral na maaaring makasama subalit hindi na ito
 9. F. Kahulugan ng mga Katawagan May mga salita o konseptong ginagamit sa pag-aaral na kailangan isa isahin at ipaliwanag ang kahulugan upang maunawaan ng mambabasa kung paano ginamit ang salita o konsepto sa paksang pag-aaralan.
 10. MGA KAUGNAYAN NA LITERATURA AT PAG- AARAL
 11. Isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik ang pag-aaral sa mga kaugnayan na literatura. Dito ginagawa ang paghahanap ng mga aklat, diyornal, magasin, tesis, desertasyon at iba pang sanggunian na magagamit na batayan sa pagsusuri ng mga teorya. Nakatutulong ang mga kaugnay na literatura sa pagpaplano ng paksang pag-
 12. Narito ang ilang pamantayan sa paghahanap ng mga datos na kailangan sa pananaliksik: Sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik. Dapat na may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang mga kukuning sanggunian. Kailangang may sapat na bilang ng mga sanggunian na makatutugon sa paksang pag-aarlan.
 13. PAMAMARAAN
 14. Ipinapaliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo o metodolohiya sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan, historikal o kaya’y eksperimental. Ipinapakita rin dito ang paraan ng pagkuha ng datos gaya ng pagbuo ng talatanungan, pagsasagawa ng survey, pagmamasid o case study. Nakapaloob sa bahaging ito kung sino ang target na populasyon at ang mga gagamitin tagatugon sa paksang sinisiyasat, gayundin ang uri ng estadistika na ang angkop sa paksa.
 15. Pagsusuri, Paglalahad at Interpretasyon ng mga Datos Tinatalakay sa bahaging ito ang resulta ng pananaliksik. Makikita ang paglalahad ng mga datos, paraan ng pagsusuri nito at pagbibigay ng interpretasyon. Inilalatag din sa bahaging ito ang paggamit ng talahanayan at ang graph sa pagpapakita ng mga datos.
 16. Paglalagom, Kongklusyon at Rekomendasyo n
 17. Hindi lahat ng ginagawa sa pananaliksik ay isinasama sa bahaging ito. Pinipili lamang ang mahalagang bahagi na punto ng pag- aaral at inilalahad ang kongklusyon sa pag-aaral na ginawa sa madaling salita ang buod ay dapat na maglaman lamang ng pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik.
Publicité