Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

pang-abay 2.0 g8.pptx

  1. Pang-Abay Ito ay ang katawagan sa salita o lipon ng mga salitang nagbibigay- turing sa pandiwa, pang- uri o kapwa pang-abay
  2. Uri ng Pang-Abay ▶Pamanahon ▶Panlunan ▶Pamaraan ▶Panggano ▶KatagaoIngklitik
  3. Pang-Abay na Pamanahon Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap May tatlong uri ang pang-abay ng pamanahon: may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas
  4. Pang-Abay na Pamanahon Pananda – gumagamit ng mga salitang nang, sa, noon/noong, kung, kapag, tuwing, buhat, mula/simula, umpisa at hanggang Walang Pananda – gumagamit ng mga salitang kahapon, kanina, bukas, ngayon, mamaya, sandali, atbp.
  5. Pang-Abay na Pamanahon Nagsasaadngdalas–gumagamit ngmga sumusunod na ekspreksyong: araw-araw , tuwing umaga, tuwing Lunes, tuwing gabi, taun-taon, atbp.
  6. Pang-Abay na Panlunan Itoaynagsasaadkungsaanginanap, ginaganapogaganapinangsinasabi ng pandiwasapangungusap.Ito aykakabitsa pariralangsa.
  7. Pang-Abay na Pamaraan Ito ay sumasagot sa tanong paano ginagap, ginaganap, o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap.
  8. Pang-Abay na Panggano Itoayangpang-abaynanagsasaadngsukat otimbang
  9. Pang-Abay na Kataga o Ingklitik Itoayangmgakatagangsumusunodsa unangsalitangpangungusap. MgItoaysumasagot satanongpaano ginagap, ginaganap, ogaganapinang sinasabi ng pandiwasapangungusap. akataga: (man,kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy ,
  10. GAWAING-UPUAN: Magbigayngtatlongpangungusapsabawat uri ngpang-abay.Isulat anginyongmga sagot saiyongkuwaderno.
Publicité