Historia e se Drejtes 4

Shtetet skllavopronare perendimore
-Shtetet skllavopronare klasifikohen ne:
-shtetet skllavopronare te Lindjes se Lashte
dhe
-Shtete skllavopronare perendimore.
-U krijuan ne brigjet e detit mesdhe dhe Detit
te Zi.
-paraqiten ne mileniumin e I p.e.r.
-mungesa e prodhimeve bujqesore dhe pasuria
e ketyre territoreve me minerale, mermer etj.
-Si burime te rendesishme te shkruara mund te
sherbejne veprat e historianeve te njohur antike:
Herodotti, Tikuditi, Ksenofani, Plutarku etj.
-Si burime qe jane te ruajtura mund te
permenden:
Ligjet e Solonit, Ligjet e Drakonit ne Athine, Ligjet
e Likurgit ne Sparte, Ligji I Gortinit etj.
Krijimi I shteteve te para greke
-poliset qytete-shtete si rezultat I zhvillimit ekonomik.
Qe nga koha e Homerit e deri te Aristoteli.
(Deti Egje, Deti I Zi, Deti Jon, Deti Adriatik, Italine
Jugore, Sicili dhe dysa ishuj te mesdheut. (I
themelonin kolonite greke).
-kolonite greke te bregdetit Jon dhe Adriatik shpejtuan
procesin e krijimit te shtetit ne Iliri, kurse ato ne
Italine jugore-Greqia e Madhe ndikuan ne krijimin e
institucioneve shteterore dhe juridike nder Italiket.
-Poliset greke ne shek.e VI p.e.r rane nen sundimin e
shtetit Maqedon, kurse ne shekullin e II p.e.r rane
nen sundimin romak.
-Poliset greke me te njohura jane:
Athina, Sparta, Korinthi,Teba, Mileti, Kreta, Itaka, Troja
etj.
ATHINA
Shek.IX p.e.r ne Gadishullin e Atikes nga fiset (filet) jone
u formua qytet-shteti I Athines. Te njohuara
reformat e heroit legjendar TEZEUT.
(bashkimi I 4 fiseve jone te Atikes me nje bazileus te
perbashket, me qender ne Athine.
-Pervec reformat e Tezeut ne Athine jane te
njohura edhe reformat e SOLONIT, KLISTENIT,
EFIJALTIT dhe PERIKLEUT.
-Ne vitin 338 p.e.r Athina ra nene sundimin e
shtetit Maqedonas, per shkak se Aleksandri I
madh qe kishte respekt ndaj Aristotelit I la
autonomi Athines,
ndersa ne vitin 168 p.e.r kur Athina dhe Greqia
antike bie nen sundimin romak.
Rregullimi shteteror
-Deri ne reformat e Solonit, Athina ka qene republike
aristokrate, ndersa prej ketyre reformave e deri ne
fund te ekzistimit te shtetit te pavarur –republike
demokratike skllavopronare.
-Deri ne reformat e Solonit organet kryesore te
pushtetit shteteror kane qene 9 arkodet dhe
aeropagu.
-9 arkodet kane qene organ ekzekutiv dhe ad
ministrativ. (ne fillim vetem 1 arkond – Arkond
Bazileu apo I perbashket, pastaj kemi arkond
polemarh-si komandant I perbashket I ushtrise.
-zgjidhet me mandat te pakufizuar dhe me short,
njohim edhe arkond tjeter –Arkon Eponymus per
ceshtje administrative dhe gjyqesore.
-kah mesi I shek.VIII p.e.r mandati I arkondeve
kufizohet ne 10 vjete dhe vetem njehere.
-ma vone vetem ne 1 vjet dhe pa te drejte rizgjedhjeje.
-Konsultimet e arkondeve aktual me ish-arkondet u be I
obligueshem dhe u krijua organi I quajtur areopag.
-mbaheshin ne kodren Ares dhe aeropagu definohet si
kuvend I gjithe arkondeve te dikurshem.
Aeropagu (ushtronte funksionin e gjykates supreme,
vendoste per ceshtje te rendesishme te Athines etj).
-ish arkondet ruanin d.m.th. Priviegjet dhe pushteti
udheheqet nga elita europadride dhe kishim nje
pushtet oligarkik dhe shtresat tjera kishin nje
pakenaqsi dhe kishte krize ne organizimin shteteror.
-Keshtu areopogu ne vitin 595 p.e.r e angazhoi Solonin
per reforma te rregullimit shteteror. (Athina eshte
atdheu I te gjitheve).
-Reformat e Solonit vune themelet e republikes
demokratike.
-Tubimi I gjithe popullit –kuvendit popullor I quajtur
Eklezia u be organi me I larte I pushtetit shteteror.
Kompetenca(abrogonte ligjet,emrimin e funksionareve
etj.)
-ne kuvend merrnin pjese te gjithe meshkujt e moshes
madhore mbi 20 vjet, pjesmarres 20 000 deri me 40
000 mije. Kuarom vetem per ostrakizem se paku 6
000 veta.
-Seancat e rregullta dhe te jashtzakonshme.
-koha dhe rendi I dites per seancat e rregullta caktohej
ne fillim te vitit, ku ne Athine viti politik ndahej ne 10
prytani.
-per mbajtjen e seancave te jashtzakonshme vendoste
organi ekzekutiv –administrativ qe quhej Bule.
(vendimet merreshin me shumice te votave, I hapur,
me ngritje te dores, me ngritje ne kembe etj.)
-mundesi te kontrollit dhe anulimit te vendimeve ose
ligjit e bente aeropagu ndersa prej reformave te
Efijaltit e bente Helieja.
-Meqe dysa individe ne saje te shkathtesive oratorike,
retorike dhe demagogjike dhe duke shfrytezuar
klanet dhe grupacionet politike kishin fituar
popullaritet te madh politik dhe kishin mundesi te
ndikonin ne kuvend, bule dhe ne helieje te
miratohen vendime qe mund te konsiderohen te
kunderta me ,,vullnetin e perhershem,, te popullit
dhe te cenojne demokracine ne Athine. Per te
mbrojtur nga keto –reformat e Klistenit njohim edhe
institucionin per debimin e nderit te quajtur
ostrakizem.
-Njohim edhe reformat e Perikleut –shek.V p.e.r
ku gjithe funksionet shteterore ushtroheshin
pa pagese.
-Njohim edhe ligji I quajtur misthoforia – dieta
apo kompensim per kohen e humbur (meqe
ne kuvend mernin pjese edhe fshatare te
Atikes e jo vetem persona nga brendia e
Athines.
-Thirrja e seancave behej me ndezje te zjarreve
ne Atike.
-Reformat e Solonit-
-kuvendi popullor (eklezia)
-organi ekzekutiv-administrativ (bule)-perbehej nga
400 bulenteve- nga 100 prej secilit fise.
Reformat e Klistenit
-Meqe deri ne reformat e Solonit Athina ishte njesi
zgjedhore, ndersa me reformat e Klisenit u be njesi
teritoriale.
Kliseni territorin e Atikes e ndau ne 100 komuna.- 10
rrethe, bulea kishte 500 anetare, nga 50 anetre
(mosha mbi 30 vjet), ndahej ne 10 delegacione dhe
qeveriste gjate 1/10 e vitit politik-gjate nje prytanie.
-Delegacioni quhej prytani, ku cdo dite mbante
mbledhje dhe ne cdo séance nderrohej kryesuesi qe
quhej prytan.
-Bula mbikqyrte punen e te gjitheve nepunesve
shteteror dhe aprovonte raportet e tyre. Bula
njekohesisht shqyrtonte dhe vendoste per
dokimazine. (nepunesit qe pranoheshin duheshte te
nenshtrohen nje procedure para bules.-vyrtitet e tij,
a eshte shtetas I Athines etj.)
-ne periudhen e republikes demokratike nder organ
qendore te pushtetit eshte helieja. (gjykate porotike-
gjykata me e larte ne Athine)
-kuvendi popullor (eklezise) per cdo vit nga
qytetar te Athines zgjedh 5000 gjyqtare te
rregullt te moshes mbi 30 vjet dhe 1000
plotsues.
Helieja ndahej ne dikastere (201,501 dhe 1501
anetare).
Helieja luante rolin edhe sic kemi sot gjykaten
kushtetuese, bente vlersimin e
,,kushtetutshmerise,, se ligjeve dhe
vendimeve te kuvendit popullor (eklezise).
-Ne Athine funksionaret dhe nepunesit shteteror
zgjidheshin per nje vit.
(zgjedhja, nenshtrimit te dokimazit, betimi etj).
-Nepunesit dysa vendime I vendoseshin vete ne
menyre diskrecionit, ndersa te tjerat pergatiten
propozimet dhe I dergojne ne Bule dhe Helie.
- Sqaro institucionin shefi I shtetit –strategu –
autokrator.
-Sqaro per pushtetin vendor.
-Sundimi I pakices skllavopronare(ne kuvend nuk ka
pasur femra, skllever dhe te huaj), dobesi tjera
formimi I grupacioneve politike, perhapja e
demagogjise, korupsioni etj.
Shtresat shoqerore dhe pozita e
tyre juridike
1.Popullsia e lire (shtetasit e athines dhe te huajt qe
quheshin metike)dhe
2.Popullsia jo e lire (sklleverit shteterore – te drejten e
posedimit te sendeve te luajtshme dhe te drejte
martese etj- dhe ato private).
-Nepergjithesi sklleverit ne Athine kane pasur pozite
me te mire se gjithe kund tjeter.
-Burimet e sklleverimit ne Athine kane qene te njohura
sic:shitblerja, shendrimi I roberve te luftes ne
skllever, lindja nga prinderit skllev dhe skllaverimi me
ane te borxhit.
E drejta ne Athine
• E drejta zakonore,
• Ligjet (Ligjet e Drakonit dhe Ligjet e Solonit),
• Praktika gjyqesore dhe
• Aktet e organeve administrative te pushtetit.
Ne Athine kane qene te njohura keto dege te se
drejtes:
-e drejta sendore(reale), e drejta e detyrimeve, e drejta
familjare dhe martesore, trashigimore, penale dhe e
drejta procedurale.
• E DREJTA SENDORE
Prona kolektive – kleros, sipas fjales short,
Njihet edhe prona private – por me te drejta te
kufizuara, sic eshte rasti me ullinjet.
Psh. 5-6 qytetare me te pasur ndihmojne ne
organizime sportive.
-Shteti per interesa te veta mund te bente
shpronsime te tokes.
-E drejta sendore Athinase njihte te drejten e
pengut dhe hipotekes.
-njehet edhe e drejta e servitutit etj.
• E DREJTA E DETYRIMEVE
Kjo dege e se drejtes civile u zhvillua me teper,
meqe Athina si polis bregdetar me nje tregti
dhe zejtari te zhvilluar.
-Kontratat e shkruara dhe gojore.
Sigurimi I ekzekutimit te kontratave behej me
ane te : kaparit, hipoteka, pengu I dores.
Dorzanise etj.
-Kontratat me te njohura ne Athine ishin:
Shitblerja, qiraja, huaja, huaperdorja,
depozita,ortaklleku etj.
• E DREJTA MARTESORE DHE FAMILJARE
Ne Athine e drejta martesore –obligative.(nese
nuk martohesh llogaritesh I pamoralshem, por
edhe nuk mund te marrish funksione te larta).
-Familja ka qene monogame dhe patriarkale.
-martesa lidhej ne mes te dhendrit dhe
kujdestarit te vajzes (kyrios).
-ne periudhen homeriane si pjese perberese e
kontrates ka qene dhurata martesore
(hedna)-qe I pergjigjej cmimit te blerjes se
gruaja.Ndersa ne babiloni e quajshin tirhata.
• Gruaja kishte obligim besnikerine, ndersa
burri kishte te drejten e konkubinatit.
• Ne Athine njihet e drejta e lidhjes se marteses
edhe te skllaveve ne forme te kontrates
private, normalisht pa ceremoni dhe rituale.
• E DREJTA TRASHIGIMORE
E drejta e trashigimise ligjore (pasardhesit
meshkuj kurse femrat vetem ne paje).
Prej reformave te Solonit njihet edhe
trashigimia testamentale.(Femrave nuk u
njihej kjo e drejte).
• E DREJTA PENALE
Me qarte behej dallimi ndermjet deliktit penal
dhe atij civil.
-Deliktet penale ndaheshin ne delikte private
dhe publike. Psh,vrasja konsiderohej ceshtje
private.
-Klasifikimi I veprave penale:
Kunder shtetit dhe fese (tradhetia, fyerja e
prindeve,paraqitja e propozimeve ne kuvend)
pasurise , familjes dhe moralit seksual etj.
• Sistemi I denimeve dhe ekzekutimi I tyre
-denim me vdekje, roberim(shendrimi ne skllav),
konfiskim, debimi nga vendi (atimija).
Psh, I denuari me vdekje kishte te drejten te
zgjidhte njerin prej tre menyrave:te pinte
helmin, litarin ose therjen. (shembulli me
Sokratin).
-Atimija e plote dhe e pjeserishme.
Gjyqesia dhe procedura gjyqesore
• Gjykata me kompetenca reale dhe teritoriale,
• Gjykata individuale dhe kolegjiale
• Shkallezimi I gjykatave, gjyqi I efeteve, gjyqi I
11 dhe i 40. (me ankese deri te gjykata
supreme(helieja).
• Ekzistojne dy lloje te padive:
-padia dike(padi private personi qe kishte
interes juridik) dhe
-padia grafe-padi publike-cdo qytetar athinas.
• Ne Athine lejohet perfaqsimi ne gjyq dhe ne organet
tjera shteterore (perfaqesim pa para, por me vone e
drejta e dhurates-fillet e para te avokatise).
• Seanca kryesore –paraqitej padia, pergjigja e te
paditurit, degjimi I deshmitareve, shikimi I
dokumentave dhe te ngjashme, pastaj vendoste me
votim psh.a eshte pergjegjes I padituri, dhe hera e
dyte votohej per lartesine e denimit (guralece te
bardhe dhe te zi).
• Njihet edhe padia per ekzekutim te aktgjykimit.
• Ne Athine njihet edhe gjykate nderkombetare
(psh,nese perdoret shigjeta e helmuar etj).
SPARTA
• Krijimi I poliseve tjera greke – Dy fiset dore krijuan
nje federate te fuqishme qe pushtuan Peloponezin
dhe nenshtruan popullsine akeje dhe krijuan qytetin
e Spartes e me vone ne polis SPARTA, ndersa
popullsine akeje e shendruan ne skllever shteteror –
ne helote.
• Kulminacionin ne shek.IV p.e.r kur poliset greke rane
nen sundimin e Aleksandrit te Maqedonise, kurse
Sparta ruajti pavaresine deri ne shek.II p.e.r kur edhe
shtetet tjera sic ishin edhe ato ballkanike-shteti ilir,
epirit, maqedon qe rane nen sundimin e Romes.
• Shtresat shoqrore dhe pozita e tyre juridike
• -popullsia e lire (spartanet e lire dhe periket)dhe
• -jo e lire (helotet)
• Per cdo 10 vjet organizoheshin aksione te quajtura
Kriptia-qe benin vrasje masive te heloteve.
• Ekzistonin edhe skllever privat
• E drejta Spartane
• (E drejta zakonore, Ligjet e Likurgut)
• E drejta sendore, penale etj.
• Nuk njihet denimet fizike.
Rregullimi shteteror
• Sparta ishte republike aristokratike
skllvopronare.
• Organet kryesore: Kuvendi popullor, dy
mbreterit-prijsit ushtarak te dy fiseve dore,
geruzia (28 geroneve me te vjeter se 60 vjet
dhe dy mbreterit)dhe pese oferet ( u be organ
me I rendesishem shteteror).
• Shtetet helene
• Shteti I Romes
1 sur 28

Recommandé

E DREJTA KUSHTETUESE par
E DREJTA KUSHTETUESE E DREJTA KUSHTETUESE
E DREJTA KUSHTETUESE Refik Mustafa
28.2K vues170 diapositives
E Drejta Romake par
E Drejta Romake E Drejta Romake
E Drejta Romake Refik Mustafa
28.2K vues223 diapositives
E drejta romake par
E drejta romakeE drejta romake
E drejta romakeArdenia Flowers
41.5K vues67 diapositives
Historia e institucioneve juridike dhe shtetërore par
Historia e institucioneve juridike dhe shtetëroreHistoria e institucioneve juridike dhe shtetërore
Historia e institucioneve juridike dhe shtetëroreFlorian Murseli
11.3K vues16 diapositives
Fillet e së drejtës par
Fillet e së drejtës Fillet e së drejtës
Fillet e së drejtës fatmir berisha
29.6K vues51 diapositives
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës par
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësHistoria E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësRefik Mustafa
21.9K vues186 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Permbledhje nga : E drejta-romake par
Permbledhje nga : E drejta-romake Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake Ervina Krasniqi
21.4K vues60 diapositives
E drejta kushtetuese par
E drejta kushtetuese E drejta kushtetuese
E drejta kushtetuese fatmir berisha
10.5K vues61 diapositives
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015 par
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Refik Mustafa
8.7K vues172 diapositives
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje par
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeE Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeRefik Mustafa
63K vues18 diapositives
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese par
Pergjigje per provim Edrejta KushtetuesePergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta KushtetueseLavdrimi91
7K vues2 diapositives
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. par
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
11.6K vues10 diapositives

Tendances(20)

Permbledhje nga : E drejta-romake par Ervina Krasniqi
Permbledhje nga : E drejta-romake Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake
Ervina Krasniqi21.4K vues
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015 par Refik Mustafa
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Refik Mustafa8.7K vues
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje par Refik Mustafa
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeE Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
Refik Mustafa63K vues
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese par Lavdrimi91
Pergjigje per provim Edrejta KushtetuesePergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Lavdrimi917K vues
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. par #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime par Verlona Pireci
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Verlona Pireci23.6K vues
Bota antike GREKE dhe ROMAKE par Altin Emiri
Bota antike GREKE dhe ROMAKEBota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
Altin Emiri24.8K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vues
E Drejta Administrative 70 pytje 70 pergjegjje par Visar Kluna
E Drejta Administrative 70 pytje 70 pergjegjjeE Drejta Administrative 70 pytje 70 pergjegjje
E Drejta Administrative 70 pytje 70 pergjegjje
Visar Kluna4K vues
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje par dritashala
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
dritashala46.2K vues
Komunizmi ne shqiperi par Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.3K vues

En vedette

Historia e se Drejtes 6 par
Historia e se Drejtes 6Historia e se Drejtes 6
Historia e se Drejtes 6Ferdi Nuredini
2.5K vues14 diapositives
Historia e se Drejtes 2 par
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2Ferdi Nuredini
2.8K vues35 diapositives
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike par
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikeHistoria e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikemirzani21
3.4K vues28 diapositives
Historia e se Drejtes (1) par
Historia e se Drejtes (1)Historia e se Drejtes (1)
Historia e se Drejtes (1)Ferdi Nuredini
1.8K vues13 diapositives
Historia e se Drejtes 6-1 par
Historia e se Drejtes 6-1Historia e se Drejtes 6-1
Historia e se Drejtes 6-1Ferdi Nuredini
626 vues8 diapositives
Historia e se Drejtes 7 par
Historia e se Drejtes 7Historia e se Drejtes 7
Historia e se Drejtes 7Ferdi Nuredini
1.4K vues7 diapositives

En vedette(8)

Similaire à Historia e se Drejtes 4

Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx par
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptxVendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptxKlementinaThaci
3 vues14 diapositives
Permbledhje Historia e Institucioneve 1 par
Permbledhje Historia e Institucioneve 1Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1ZuhdiHajzeri
638 vues20 diapositives
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912 par
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912-kushtetuta shqiptare deri ne 1912
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912Denisa Caushi
869 vues14 diapositives
Historia e se Drejtes 3 par
Historia e se Drejtes 3Historia e se Drejtes 3
Historia e se Drejtes 3Ferdi Nuredini
2.4K vues25 diapositives
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare par
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptareShkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptareali lacej
785 vues9 diapositives
Historia e se Drejtes 7-1 par
Historia e se Drejtes 7-1Historia e se Drejtes 7-1
Historia e se Drejtes 7-1Ferdi Nuredini
2K vues14 diapositives

Similaire à Historia e se Drejtes 4(20)

Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx par KlementinaThaci
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptxVendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Permbledhje Historia e Institucioneve 1 par ZuhdiHajzeri
Permbledhje Historia e Institucioneve 1Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1
ZuhdiHajzeri638 vues
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912 par Denisa Caushi
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912-kushtetuta shqiptare deri ne 1912
-kushtetuta shqiptare deri ne 1912
Denisa Caushi869 vues
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare par ali lacej
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptareShkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare
ali lacej785 vues
Projekt edukat par EGLI TAFA
Projekt edukatProjekt edukat
Projekt edukat
EGLI TAFA2.3K vues
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER... par SHKOLLA "ALBANET"
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
Komploti boteror - Nikola Nikolov par Berat Gashi
Komploti boteror - Nikola NikolovKomploti boteror - Nikola Nikolov
Komploti boteror - Nikola Nikolov
Berat Gashi3.8K vues
Kushtetuta e Shqiperise 2016 par simart12
Kushtetuta e Shqiperise 2016Kushtetuta e Shqiperise 2016
Kushtetuta e Shqiperise 2016
simart12508 vues
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par kulla 2010
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
kulla 201022.9K vues
Favio Vreka Athina dhe Sparta par lira kuca
Favio Vreka Athina dhe Sparta Favio Vreka Athina dhe Sparta
Favio Vreka Athina dhe Sparta
lira kuca6.3K vues
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut par Taulant Kelmendi
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Taulant Kelmendi4.3K vues
Pavarësia dhe zgjerimi ne shba par Adrian Sula
Pavarësia dhe zgjerimi ne shbaPavarësia dhe zgjerimi ne shba
Pavarësia dhe zgjerimi ne shba
Adrian Sula139 vues

Plus de Ferdi Nuredini

E drejta e procedures penale par
E drejta e procedures penaleE drejta e procedures penale
E drejta e procedures penaleFerdi Nuredini
3.1K vues225 diapositives
E drejta sendore (Pyetje) par
E drejta sendore  (Pyetje)E drejta sendore  (Pyetje)
E drejta sendore (Pyetje)Ferdi Nuredini
4.4K vues2 diapositives
E drejta trashegimore par
E drejta trashegimoreE drejta trashegimore
E drejta trashegimoreFerdi Nuredini
2.5K vues10 diapositives
Gjyqesia par
GjyqesiaGjyqesia
GjyqesiaFerdi Nuredini
1.3K vues8 diapositives
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Ferdi Nuredini
1K vues144 diapositives
Gjykata kushtetuese par
Gjykata kushtetueseGjykata kushtetuese
Gjykata kushtetueseFerdi Nuredini
1.4K vues8 diapositives

Plus de Ferdi Nuredini(20)

Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par Ferdi Nuredini
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Ferdi Nuredini1K vues
e drejta ekologjike Ligjerata 1 par Ferdi Nuredini
e drejta ekologjike Ligjerata 1e drejta ekologjike Ligjerata 1
e drejta ekologjike Ligjerata 1
Ferdi Nuredini1.5K vues
Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes par Ferdi Nuredini
Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes
Ferdi Nuredini2.8K vues

Historia e se Drejtes 4

 • 1. Shtetet skllavopronare perendimore -Shtetet skllavopronare klasifikohen ne: -shtetet skllavopronare te Lindjes se Lashte dhe -Shtete skllavopronare perendimore. -U krijuan ne brigjet e detit mesdhe dhe Detit te Zi. -paraqiten ne mileniumin e I p.e.r. -mungesa e prodhimeve bujqesore dhe pasuria e ketyre territoreve me minerale, mermer etj.
 • 2. -Si burime te rendesishme te shkruara mund te sherbejne veprat e historianeve te njohur antike: Herodotti, Tikuditi, Ksenofani, Plutarku etj. -Si burime qe jane te ruajtura mund te permenden: Ligjet e Solonit, Ligjet e Drakonit ne Athine, Ligjet e Likurgit ne Sparte, Ligji I Gortinit etj.
 • 3. Krijimi I shteteve te para greke -poliset qytete-shtete si rezultat I zhvillimit ekonomik. Qe nga koha e Homerit e deri te Aristoteli. (Deti Egje, Deti I Zi, Deti Jon, Deti Adriatik, Italine Jugore, Sicili dhe dysa ishuj te mesdheut. (I themelonin kolonite greke). -kolonite greke te bregdetit Jon dhe Adriatik shpejtuan procesin e krijimit te shtetit ne Iliri, kurse ato ne Italine jugore-Greqia e Madhe ndikuan ne krijimin e institucioneve shteterore dhe juridike nder Italiket.
 • 4. -Poliset greke ne shek.e VI p.e.r rane nen sundimin e shtetit Maqedon, kurse ne shekullin e II p.e.r rane nen sundimin romak. -Poliset greke me te njohura jane: Athina, Sparta, Korinthi,Teba, Mileti, Kreta, Itaka, Troja etj. ATHINA Shek.IX p.e.r ne Gadishullin e Atikes nga fiset (filet) jone u formua qytet-shteti I Athines. Te njohuara reformat e heroit legjendar TEZEUT. (bashkimi I 4 fiseve jone te Atikes me nje bazileus te perbashket, me qender ne Athine.
 • 5. -Pervec reformat e Tezeut ne Athine jane te njohura edhe reformat e SOLONIT, KLISTENIT, EFIJALTIT dhe PERIKLEUT. -Ne vitin 338 p.e.r Athina ra nene sundimin e shtetit Maqedonas, per shkak se Aleksandri I madh qe kishte respekt ndaj Aristotelit I la autonomi Athines, ndersa ne vitin 168 p.e.r kur Athina dhe Greqia antike bie nen sundimin romak.
 • 6. Rregullimi shteteror -Deri ne reformat e Solonit, Athina ka qene republike aristokrate, ndersa prej ketyre reformave e deri ne fund te ekzistimit te shtetit te pavarur –republike demokratike skllavopronare. -Deri ne reformat e Solonit organet kryesore te pushtetit shteteror kane qene 9 arkodet dhe aeropagu. -9 arkodet kane qene organ ekzekutiv dhe ad ministrativ. (ne fillim vetem 1 arkond – Arkond Bazileu apo I perbashket, pastaj kemi arkond polemarh-si komandant I perbashket I ushtrise.
 • 7. -zgjidhet me mandat te pakufizuar dhe me short, njohim edhe arkond tjeter –Arkon Eponymus per ceshtje administrative dhe gjyqesore. -kah mesi I shek.VIII p.e.r mandati I arkondeve kufizohet ne 10 vjete dhe vetem njehere. -ma vone vetem ne 1 vjet dhe pa te drejte rizgjedhjeje. -Konsultimet e arkondeve aktual me ish-arkondet u be I obligueshem dhe u krijua organi I quajtur areopag. -mbaheshin ne kodren Ares dhe aeropagu definohet si kuvend I gjithe arkondeve te dikurshem. Aeropagu (ushtronte funksionin e gjykates supreme, vendoste per ceshtje te rendesishme te Athines etj).
 • 8. -ish arkondet ruanin d.m.th. Priviegjet dhe pushteti udheheqet nga elita europadride dhe kishim nje pushtet oligarkik dhe shtresat tjera kishin nje pakenaqsi dhe kishte krize ne organizimin shteteror. -Keshtu areopogu ne vitin 595 p.e.r e angazhoi Solonin per reforma te rregullimit shteteror. (Athina eshte atdheu I te gjitheve). -Reformat e Solonit vune themelet e republikes demokratike. -Tubimi I gjithe popullit –kuvendit popullor I quajtur Eklezia u be organi me I larte I pushtetit shteteror. Kompetenca(abrogonte ligjet,emrimin e funksionareve etj.)
 • 9. -ne kuvend merrnin pjese te gjithe meshkujt e moshes madhore mbi 20 vjet, pjesmarres 20 000 deri me 40 000 mije. Kuarom vetem per ostrakizem se paku 6 000 veta. -Seancat e rregullta dhe te jashtzakonshme. -koha dhe rendi I dites per seancat e rregullta caktohej ne fillim te vitit, ku ne Athine viti politik ndahej ne 10 prytani. -per mbajtjen e seancave te jashtzakonshme vendoste organi ekzekutiv –administrativ qe quhej Bule. (vendimet merreshin me shumice te votave, I hapur, me ngritje te dores, me ngritje ne kembe etj.)
 • 10. -mundesi te kontrollit dhe anulimit te vendimeve ose ligjit e bente aeropagu ndersa prej reformave te Efijaltit e bente Helieja. -Meqe dysa individe ne saje te shkathtesive oratorike, retorike dhe demagogjike dhe duke shfrytezuar klanet dhe grupacionet politike kishin fituar popullaritet te madh politik dhe kishin mundesi te ndikonin ne kuvend, bule dhe ne helieje te miratohen vendime qe mund te konsiderohen te kunderta me ,,vullnetin e perhershem,, te popullit dhe te cenojne demokracine ne Athine. Per te mbrojtur nga keto –reformat e Klistenit njohim edhe institucionin per debimin e nderit te quajtur ostrakizem.
 • 11. -Njohim edhe reformat e Perikleut –shek.V p.e.r ku gjithe funksionet shteterore ushtroheshin pa pagese. -Njohim edhe ligji I quajtur misthoforia – dieta apo kompensim per kohen e humbur (meqe ne kuvend mernin pjese edhe fshatare te Atikes e jo vetem persona nga brendia e Athines. -Thirrja e seancave behej me ndezje te zjarreve ne Atike.
 • 12. -Reformat e Solonit- -kuvendi popullor (eklezia) -organi ekzekutiv-administrativ (bule)-perbehej nga 400 bulenteve- nga 100 prej secilit fise. Reformat e Klistenit -Meqe deri ne reformat e Solonit Athina ishte njesi zgjedhore, ndersa me reformat e Klisenit u be njesi teritoriale. Kliseni territorin e Atikes e ndau ne 100 komuna.- 10 rrethe, bulea kishte 500 anetare, nga 50 anetre (mosha mbi 30 vjet), ndahej ne 10 delegacione dhe qeveriste gjate 1/10 e vitit politik-gjate nje prytanie.
 • 13. -Delegacioni quhej prytani, ku cdo dite mbante mbledhje dhe ne cdo séance nderrohej kryesuesi qe quhej prytan. -Bula mbikqyrte punen e te gjitheve nepunesve shteteror dhe aprovonte raportet e tyre. Bula njekohesisht shqyrtonte dhe vendoste per dokimazine. (nepunesit qe pranoheshin duheshte te nenshtrohen nje procedure para bules.-vyrtitet e tij, a eshte shtetas I Athines etj.) -ne periudhen e republikes demokratike nder organ qendore te pushtetit eshte helieja. (gjykate porotike- gjykata me e larte ne Athine)
 • 14. -kuvendi popullor (eklezise) per cdo vit nga qytetar te Athines zgjedh 5000 gjyqtare te rregullt te moshes mbi 30 vjet dhe 1000 plotsues. Helieja ndahej ne dikastere (201,501 dhe 1501 anetare). Helieja luante rolin edhe sic kemi sot gjykaten kushtetuese, bente vlersimin e ,,kushtetutshmerise,, se ligjeve dhe vendimeve te kuvendit popullor (eklezise).
 • 15. -Ne Athine funksionaret dhe nepunesit shteteror zgjidheshin per nje vit. (zgjedhja, nenshtrimit te dokimazit, betimi etj). -Nepunesit dysa vendime I vendoseshin vete ne menyre diskrecionit, ndersa te tjerat pergatiten propozimet dhe I dergojne ne Bule dhe Helie. - Sqaro institucionin shefi I shtetit –strategu – autokrator. -Sqaro per pushtetin vendor. -Sundimi I pakices skllavopronare(ne kuvend nuk ka pasur femra, skllever dhe te huaj), dobesi tjera formimi I grupacioneve politike, perhapja e demagogjise, korupsioni etj.
 • 16. Shtresat shoqerore dhe pozita e tyre juridike 1.Popullsia e lire (shtetasit e athines dhe te huajt qe quheshin metike)dhe 2.Popullsia jo e lire (sklleverit shteterore – te drejten e posedimit te sendeve te luajtshme dhe te drejte martese etj- dhe ato private). -Nepergjithesi sklleverit ne Athine kane pasur pozite me te mire se gjithe kund tjeter. -Burimet e sklleverimit ne Athine kane qene te njohura sic:shitblerja, shendrimi I roberve te luftes ne skllever, lindja nga prinderit skllev dhe skllaverimi me ane te borxhit.
 • 17. E drejta ne Athine • E drejta zakonore, • Ligjet (Ligjet e Drakonit dhe Ligjet e Solonit), • Praktika gjyqesore dhe • Aktet e organeve administrative te pushtetit. Ne Athine kane qene te njohura keto dege te se drejtes: -e drejta sendore(reale), e drejta e detyrimeve, e drejta familjare dhe martesore, trashigimore, penale dhe e drejta procedurale.
 • 18. • E DREJTA SENDORE Prona kolektive – kleros, sipas fjales short, Njihet edhe prona private – por me te drejta te kufizuara, sic eshte rasti me ullinjet. Psh. 5-6 qytetare me te pasur ndihmojne ne organizime sportive. -Shteti per interesa te veta mund te bente shpronsime te tokes. -E drejta sendore Athinase njihte te drejten e pengut dhe hipotekes. -njehet edhe e drejta e servitutit etj.
 • 19. • E DREJTA E DETYRIMEVE Kjo dege e se drejtes civile u zhvillua me teper, meqe Athina si polis bregdetar me nje tregti dhe zejtari te zhvilluar. -Kontratat e shkruara dhe gojore. Sigurimi I ekzekutimit te kontratave behej me ane te : kaparit, hipoteka, pengu I dores. Dorzanise etj. -Kontratat me te njohura ne Athine ishin: Shitblerja, qiraja, huaja, huaperdorja, depozita,ortaklleku etj.
 • 20. • E DREJTA MARTESORE DHE FAMILJARE Ne Athine e drejta martesore –obligative.(nese nuk martohesh llogaritesh I pamoralshem, por edhe nuk mund te marrish funksione te larta). -Familja ka qene monogame dhe patriarkale. -martesa lidhej ne mes te dhendrit dhe kujdestarit te vajzes (kyrios). -ne periudhen homeriane si pjese perberese e kontrates ka qene dhurata martesore (hedna)-qe I pergjigjej cmimit te blerjes se gruaja.Ndersa ne babiloni e quajshin tirhata.
 • 21. • Gruaja kishte obligim besnikerine, ndersa burri kishte te drejten e konkubinatit. • Ne Athine njihet e drejta e lidhjes se marteses edhe te skllaveve ne forme te kontrates private, normalisht pa ceremoni dhe rituale. • E DREJTA TRASHIGIMORE E drejta e trashigimise ligjore (pasardhesit meshkuj kurse femrat vetem ne paje). Prej reformave te Solonit njihet edhe trashigimia testamentale.(Femrave nuk u njihej kjo e drejte).
 • 22. • E DREJTA PENALE Me qarte behej dallimi ndermjet deliktit penal dhe atij civil. -Deliktet penale ndaheshin ne delikte private dhe publike. Psh,vrasja konsiderohej ceshtje private. -Klasifikimi I veprave penale: Kunder shtetit dhe fese (tradhetia, fyerja e prindeve,paraqitja e propozimeve ne kuvend) pasurise , familjes dhe moralit seksual etj.
 • 23. • Sistemi I denimeve dhe ekzekutimi I tyre -denim me vdekje, roberim(shendrimi ne skllav), konfiskim, debimi nga vendi (atimija). Psh, I denuari me vdekje kishte te drejten te zgjidhte njerin prej tre menyrave:te pinte helmin, litarin ose therjen. (shembulli me Sokratin). -Atimija e plote dhe e pjeserishme.
 • 24. Gjyqesia dhe procedura gjyqesore • Gjykata me kompetenca reale dhe teritoriale, • Gjykata individuale dhe kolegjiale • Shkallezimi I gjykatave, gjyqi I efeteve, gjyqi I 11 dhe i 40. (me ankese deri te gjykata supreme(helieja). • Ekzistojne dy lloje te padive: -padia dike(padi private personi qe kishte interes juridik) dhe -padia grafe-padi publike-cdo qytetar athinas.
 • 25. • Ne Athine lejohet perfaqsimi ne gjyq dhe ne organet tjera shteterore (perfaqesim pa para, por me vone e drejta e dhurates-fillet e para te avokatise). • Seanca kryesore –paraqitej padia, pergjigja e te paditurit, degjimi I deshmitareve, shikimi I dokumentave dhe te ngjashme, pastaj vendoste me votim psh.a eshte pergjegjes I padituri, dhe hera e dyte votohej per lartesine e denimit (guralece te bardhe dhe te zi). • Njihet edhe padia per ekzekutim te aktgjykimit. • Ne Athine njihet edhe gjykate nderkombetare (psh,nese perdoret shigjeta e helmuar etj).
 • 26. SPARTA • Krijimi I poliseve tjera greke – Dy fiset dore krijuan nje federate te fuqishme qe pushtuan Peloponezin dhe nenshtruan popullsine akeje dhe krijuan qytetin e Spartes e me vone ne polis SPARTA, ndersa popullsine akeje e shendruan ne skllever shteteror – ne helote. • Kulminacionin ne shek.IV p.e.r kur poliset greke rane nen sundimin e Aleksandrit te Maqedonise, kurse Sparta ruajti pavaresine deri ne shek.II p.e.r kur edhe shtetet tjera sic ishin edhe ato ballkanike-shteti ilir, epirit, maqedon qe rane nen sundimin e Romes.
 • 27. • Shtresat shoqrore dhe pozita e tyre juridike • -popullsia e lire (spartanet e lire dhe periket)dhe • -jo e lire (helotet) • Per cdo 10 vjet organizoheshin aksione te quajtura Kriptia-qe benin vrasje masive te heloteve. • Ekzistonin edhe skllever privat • E drejta Spartane • (E drejta zakonore, Ligjet e Likurgut) • E drejta sendore, penale etj. • Nuk njihet denimet fizike.
 • 28. Rregullimi shteteror • Sparta ishte republike aristokratike skllvopronare. • Organet kryesore: Kuvendi popullor, dy mbreterit-prijsit ushtarak te dy fiseve dore, geruzia (28 geroneve me te vjeter se 60 vjet dhe dy mbreterit)dhe pese oferet ( u be organ me I rendesishem shteteror). • Shtetet helene • Shteti I Romes