Ligjerata 8

Teknologji Informative
             1
Rrjetat kompjuterike

 Me rrjetat kompjuterike nënkuptojm lidhjen e dy apo më shumë
 kompjutorëve ndërmjet veti.
 Rrjeti kompjuteristik mundëson komunikimin midis shfrytëzuesve të
 sistemit/sistemeve informatike.
 Kompjutorët e lidhur në rrjetën kompjuteristike funksionojnë në
 mënyrë unike sipas standardeve të përcaktuara komunikuese çka do të
 thotë se “flasin gjuhën e njëjtë”
                                  2
Rrjetat kompjuterike
            3
Shembulli i lidhjes së dy kompjutorëve
                     4
Llojet e rrjetave kompjuterike
 LAN (Local area network) – ka karakter lokal dhe i lidhë
 kompjutorët në një hapsirë të kufizuar (ndërmarje,
 organizatë, e tj.)
   – Intraneti ndërlidhë sistemet kompjuteristike të një
 ndërmarje apo organizate duke u bazuar në teknikën e
 internetit posaqërisht në TCP/IP protokolin
  - Extraneti bënë zgjërimin e intranetit me ndërmarje të
 tjera si p.sh distributorët, furnitorët e tj.
 WAN (Wide Area Network) mbulon hapsirë të gjërë
 gjeografike dhe mundëson komunikimin në distanca të
 mëdha. (rrjetë e LAN-neve të ndërlidhura në hapirë të gjerë
 gjeografike)
       Interneti lidhë intranetët nga e gjithë bota

                               5
LAN dhe WAN
       6  6
intraneti
intraneti  extraneti
               7
                 7
Interneti
       Interneti përbëhet nga:
  një numër i shumtë i kompjuterëve
  të cilët direkt apo indirekt janë të ndërlidhur mes veti
  aplikojnë protokol të njejt transmisioni (TCP/IP)
  ku shërbime mundet të ofrohen ose/dhe të shfrytëzohen,
  dhe një numër i madh i shfrytëzuesve të cilët nga
  kompjutorët e tyre apo vendeve të tyre të punës kanë
  qasje direkte në këto shërbime
  një numër i madh i rrjetave të tjera të cilat ndërlidhen
  nëpërmjet të ashtuquajturëve gateways (kompjutor për
  komunikim)
                              8
9
         9
       i
     et
    rn
 te
in
The Internet is just like the Universe
                     10
                       10
Modelet e studimit të rrjetës - OSI
 Kah fundi i viteve 80 dhe fillimi i vt. 90 paraqitet rritje e
 përdorimit të rrjetave që implementonin vetëm hardver dhe
 softver që rezultonte në jokompatibilitet dhe dobësim të lidhjeve

 ISO erdhi ne përfundim që kishte nevojë të krijohet një model i
 rrjetës që do t'i ndihmonte konstruktuesve të rrjetës të
 implemetojnë rrjeta që mund të komunikojnë dhe funksionojnë
 së bashku. Si rezultat në vitin 1984 u publikua Modeli Referues
 OSI.

 Modeli referues OSI i lejon përdoruesve të vizualizojnë funksionet
 e rrjetës që zhvillohen në secilin nivel.                                    11
Modeli OSI
 Modeli referues OSI, ka shtatë nivele dhe secili prej tyre ilustron
 funksione të pjesëshme të rrjetës. Kjo ndarje e funksioneve quhet
 nivelizim. Ndarja e rrejtës në shtatë nivele ofron përparësitë
 vijuese:
 - E ndan komunikimin e rrjetave në pjesë më të vogla për ta bërë
 më të lehtë për ta kuptuar.
 - I standardizon komponentet e rrjetës për të lejuar zhvillimin dhe
 përkrahjen e ofruesve të shumëfishtë.
 - Mundëson lloje te ndryshme të hardver-it dhe softver-it të
 rrjetave për komunikim mes tyre.
 - Parandalon ndryshimet në njërin nivelizues nga efektet e tjerëve
 kështu që ata të mund të zhvillohen më shpejtë.
 - I ndan rrjetat komunikuese në pjesë të vogla për ta bërë procesin
 e të mësuarit më lehtë për t'u kuptuar.                12
Modeli OSI
Shtatë nivelet e modelit referues
OSI janë:
• Niveli 7: Niveli i aplikimit (Aplication layer)
• Niveli 6: Niveli i prezentimit (Presentation layer)
• Niveli 5: Niveli i sesionit (Session layer)
• Niveli 4: Niveli i transportit (Transport layer)
• Niveli 3: Niveli i rrjetës (Network layer)
• Niveli 2: Niveli i lidhjes se shënimeve (Data link layer)
• Niveli 1: Niveli fizik (Physical layer)


                               13
Niveli i aplikimit (Aplication layer)

 Niveli i aplikimit është niveli më i afert i OSI për përdoruesit. Ai
 iu ofron aplikacioneve të përdoruesve shërbime të rrjetave.
 Dallohet nga nivelet tjera në atë se nuk i ofron shërbime asnjë
 niveli tjetër të OSI por vetëm aplikacioneve jashtë modelit OSI.

 Shembuj të aplikacioneve të tilla janë programet tabelare,
 programet për përgatitje dokumentesh si dhe terminalet e
 programeve bankare.
                                     14
Niveli i prezentimit
(Presentation Iayer)
 Niveli i prezentimit siguron që informacionet që i dërgon niveli i
 aplikimit të një sistemi janë të lexueshme nga niveli i aplikimit të
 një sistemi tjetër.
 Formatim i përbashkët i të dhënave
                                     15
Niveli i sesionit (Session layer)

 Themelon, menaxhon dhe përfundon sesionet në mes të dy
 konferencierëve apo nyjeve (hosts) që komunikojnë.
 Niveli i sesionit ofron shërbimet e tij nivelit të prezentimit.


 Sinkronizon dialogun në mes të dy niveleve të prezentimit të dy
 konferencierëve dhe menaxhon shkëmbimin e të dhënave mes
 tyre.
                                  16
Niveli i transportit (Transport layer)

 Niveli i transportit segmenton të dhënat nga sistemet e dërguesit
 dhe i rigrumbullon të dhënat ne burimin e të dhënave ne sistemin
 e pranuesit

 Kufiri ndërmjet nivelit të transportit dhe nivelit të sesionit mund
 të mendohet si kufi ndërmjet protokoleve të aplikimit dhe
 protokoleve të rrjedhjes se të dhënave.

 Gjersa niveli i aplikimit, prezentimit dhe i sesionit kanë te bëjnë
 me çështje aplikative, katër nivelet e ulëta kanë të bëjnë me
 çështjen e transportimit të te dhënave.
                                    17
Niveli i Rrjetës (Network layer)
 Niveli i rrjetës është nivel kompleks që ofron lidhshmëri dhe
 selektim të rruges ne mes të dy sistemeve të konferencierëve
 (nyjeve) që mund të jenë të vendosur ne rrjeta të ndara
 gjeografikisht.

 Rrugëtimi (routing)
                                 18
Niveli i lidhjes se shenimeve (Data Link)

 Niveli data link ofron transit të sigurtë të të dhënave përgjatë
 lidhjes fizike.

 Data link ka të bëjë me topologjinë e rrjetës, qasjen e rrjetës,
 lajmërimin e gabimit, dërgimi i caktuar i kornizave, dhe
 kontrollën e rrjedhjes se informatave.
                                   19
Niveli fizik (Physical layer)
 Niveli fizik definon specifikacionet elektrike, mekanike,
 procedurale dhe funksionale për aktivizimin, mirëmbajtjen dhe
 deaktivizimin e lidhjes fizike ne mes të sistemeve të fundme.

 Këto karakteristika si niveli i tensionit, ndryshimet e tensionit,
 shkallët e të dhënave fizike, maksimumi i distances se
 transmetimit, konektorët fizik dhe të tjerë dhe atributet e
 ngjashme definohen nga specifikacionet e nivelit fizik.
                                    20
Protokolet
 Përshkrimi preciz i rregullave dhe mënyra në të cilën kompjuterët e
 ndryshëm mund të komunikojnë në rrjet quhet protokol.

 Me anë të protokoleve arrihet lidhja në mes të kompjuterëve personalë
 dhe qendrës së madhe kompjuterike.
 Softveri i cili mundëson funksionimin normal të Internetit përbëhet nga
 dy komponente të protokoleve të cilat sipas standaradeve ndërkombëtare
 quhen:

   TCP (Transmission Control Protocol ) dhe
   IP ( Internet Protocol)


  TCP ka për detyrë organizmin dhe shpërndarjen e të dhënave në
   pakete të cilat duhet që të dërgohen, kurse IP ka për detyrë
   bartjen e tyre nëpër rrjet, që në terminologjinë kompjuterike
   quhet rutim (routing).

                                      21
TCP/IP

 Komunikimi/bartja e të dhënave ndërmjet sistemeve
 kompjuterike në internet realizohet nëpërmjet të të
 ashtuquajturit transmision control protocol/internet
 protocol-TCP/IP - me ndarje të të dhënave me madhësi
 të njejtë - të ashtuquajtura paketa të cilat munden të jenë
 me gjatësi të njejta apo të ndryshme.
                                22
Modeli TCP/IP
 I krijuar nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-ve.
 Modeli TCP/IP ka katër nivele: nivelin e aplikimit, nivelin e
 transportit, nivelin e Internetit dhe nivelin e qasjes në rrjetë.
                                   23
Modeli TCP/IP
 Niveli 4: Niveli i aplikimit (Aplication layer)
 Dizajnerët e TCP/IP kuptuan që protokolet e niveleve të larta
 duhet të përfshijnë detale për nivelin e aplikimit dhe të
 prezentimit. Ata e krijuan një nivel të aplikimit që merret me
 protokolet e niveleve të larta, çështjet e përfaqësimit, dekodimin
 dhe kontrollën e dialogut.
 Niveli 3: Niveli i transportit (Transport layer)
 Niveli i transportit merret me cilësinë e shërbimeve të sigurisë,
 kontrollës së rrjedhjeve dhe korrektimit të gabimit. Një nga
 protokolet e tij, protokoli për kontrollë të transmetimit
 (transmission control protocoI-TCP), ofron mundësi të
 shkëlqyeshme dhe fleksibile për të krijuar komunikim të
 besueshëm, rrjedhje të mire informatash dhe gabime të vogla në
 rrjetë.
                                    24
Modeli TCP/IP
 Niveli 2: Niveli i Internetit (Internet layer)
 Qëllimi i nivelit të Intemetit është të dërgojë pakot nga burimi në
 ndër-rrjetë (internetwork) dhe të bejë ato të arrijnë në
 destinacion pavarësisht nga rruga dhe rrjeta që ata zgjedhin.
 Protokoli specifik që udhëheq me këtë nivel quhet Protokoli i
 Intemetit (Internet Protocol -IP).
 Niveli 1: Niveli i qasjes në rrjetë (Network access layer)
 Emërtimi i këtij niveli është shumë i gjerë dhe disi konfuz.
 Gjithashtu njihet edhe si niveli konferencier në rrjetë (host-to-
 network). Është niveli që merret me të gjitha çështjet që i kërkon
 një IP adresë për të bërë lidhjen fizike. Përfshinë detalet e
 teknologjisë së LAN dhe WAN, dhe të gjitha detalet në nivelin
 fizik OSI dhe atë të lidhjes se shenimeve (data link).


                                    25
Krahasimi i modelit OSI dhe modelit
TCP/IP
                   26
Krahasimi i modelit OSI dhe modelit
TCP/IP
Ngjashmëritë:            Dallimet:

- Që te dy posedojnë nivele     - TCP/IP kombinon nivelin e sesionit
- Që të dy posedojnë nivele të   dhe të prezentimit në nivelin e
aplikimit ndonëse ato kryejnë    aplikimit
shërbime të ndryshme        - TCP/IP duket më i thjeshtë sepse ka
- Që të dy posedojnë nivele     më pak nivele por kjo është vetëm ide
transport të krahasueshëm dhe    e gabuar. Niveli OSI, me nivelet e tij
nivele të rrjetës          më shume në numër dhe më pak
- Profesionistët e rrjetave duhet  kompleks, është më i thjeshtë për t'u
që t'i dijnë që të dyja       zhvilluar dhe për të zgjidhur
                  probleme.                                     27
Grafi i protokolit TCP/IP
              28
Grafi i protokolit TCP/IP
 FTP (File Transfer Protocol) – protokol që mundëson qasje të fajllave.
  Shumë serverë në mbarë botën u mundësojnë njerëzve të kyçen dhe të
  zbresin fajlle të ndryshme.
  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – specifikon çfarë mesazhesh
  klientët dërgojnë tek serverët dhe çfarë përgjigje marrin ato si kthesë.
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – e-mail
  DNS (Domain Name System) – shndërrimi i emrave të
  konferencierëve(host) në IP adresa
  TCP (Transmission Control Protocol) – mundëson një rrjedhje bajtësh e
  dalë nga një burim (dërguesi) të dërgohet te pranuesi në internet. I
  fragmenton rrjedhjet e bajtëve në mesazhe diskrete dhe e bart secilin nga
  ta në shtresën e Internetit.
  UDP (User Datagram Protocol) – protokol jo fort i besueshëm për
  aplikacionet. Është me rëndësi të bëhet dërgimi i mesazhit shpejt pa
  krijuar ndërlidhje dhe se saktësia nuk është faktor vendimtar.                                        29
30
Protokolet (kthehemi sërish)
  Secili rrjet kompjuterik dhe secili kompjuter i ndërlidhur në rrjet
   – i ashtuquajtur host i internetit, merr një adresë të veçantë të
   protokolit të Internetit (IP), p.sh. 129.144.50.56.
06/03/12        M-r. Fisnik Dalipi USHT 2008-2009        31 31
Klasat e rrjetit
 Ekzistojnë tri klasa të rrjetave TCP/IP. Secila klasë shfrytëzon
 adresë IP 32 bitëshe në mënyrë të ndryshme, duke shfrytëzuar më
 shumë ose më pak bita për pjesën e rrjetit (network part) të
 adresës. Klasat janë të emërtuara me shkronjat e para të alfabetit
 anglez: klasa A, klasa B dhe klasa C.
 Numrat e Rrjetit të klasës A
 Rrjeti i klasës A shfrytëzon 8 bitët e parë të IP adresës, si në
 figurën e mëposhtme.
                                    32
Klasat e rrjetit
 24 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar
 si në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë
 të klasës A shtrihen në mes vlerave 0 dhe 127. P.sh. adresa
 75.4.10.4. Vlera 75 në bajtin e parë indikon se hosti është i klasës
 A. Bajtet tjera me rend 4.10.4. tregojnë adresën e hostit. Vetëm 127
 rrjeta të klasës A mund të ekzistojnë. Secili nga këta numra mund
 të përfshijë deri në 16,777,214 hoste (2^24 hoste).
                                     33
Klasat e rrjetit
 Numrat e Rrjetit të klasës B
 Rrjeti i klasës B shfrytëzon 16 bitët e parë të IP adresës, si në
 figurën e mëposhtme dhe 16 bitet tjera për numrat e hosteve.
 16 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar si
 në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë të
 klasës B shtrihen në mes vlerave 128 dhe 191. P.sh. adresa
 129.144.50.56. Vlera 129 në dy bajtet e para indikon se hosti është i
 klasës B. Bajtet tjera me rend 144.50.56. tregojnë adresën e hostit.
                                       34
Klasat e rrjetit
 Numrat e Rrjetit të klasës C
 Rrjeti i klasës C shfrytëzon 24 bitët e parë të IP adresës, si në
 figurën e mëposhtme dhe 8 bitet tjera për numrat e hosteve.
 8 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar si
 në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë të
 klasës C shtrihen në mes vlerave maksimalisht deri në vlerën
 192-254. P.sh. adresa 229.144.50.56. Vlera 229 në tre bajtet e para
 indikon se hosti është i klasës C. Bajtet tjera me rend. tregojnë
 adresën e hostit.

                                      35
Klasat e rrjetit
          36
Arhitektura e Internetit
              ndrimi i
              protokolitLegjenda

Sistemi kompjuterike
router
ndërlidhja
gateway
Paketi (TCP/IP-Protokoli)
Paketi (protokol tjetër)
                     37
Gateways

 Të gjitha rrjetat kompjuterike nuk shfytëzojnë
 protokollin të njejtë për bartjen e të dhënave
 TCP/IP
 Për të komunikuar sistemet kompjuterike të
 rrjetave të tilla duhet ndërlidhur kompjutorët për
 komunikim të të ashtuquajturit gateways të cilët
 bëjnë ndarjen e rrjetave totalisht njërën prej tjetrës,
 duke mos dhënë kurfar informatash për protokollin
 e rrjetit në fjal, por vetëm bëhet bartja e të dhënave
 (bazë)

                            38  3
Router
 Paraqesin pajisje speciale planifikuese të rrugës në
 nyjet e rrjetave dhe janë përgjegjës për zgjedhjen e
 pjesës së rrugës të paketit që bartet
 në bazë të analizës së adresës së memoruar në vet
 paketin (ku duhet arritur paketi) dhe në bazë të
 tabelës së adresave interne (routing tables) bën
 përcaktimin/zgjedhjen e rrugës së mëtutjeshme të
 paketit të të dhënave nëpër rrjet.
                             39  3
40
Shërbimet në Internet
e-mail (electronic mail)– paraqet shërbimin më të shfrytëzuar të internetit,
 zakonisht kanë prapashtesat:
.com -për organizata komerciale dhe prfitabile
.org – organizata të përziera dhe joprfitabile
.net – infrastrukturën dhe dhënësit e shërbimeve të internetit
.edu – fakultete dhe univerzitete
.gov – institucione qeveritare
SMTP-(simple mail transport protocol)protokoli për bartjen e postës
 elektronike
SMTP –Server – sistem kompjuterik nëpërmjet të cilit bëhet bartja e postës
VoIP (Internet telephony, voice over IP- bartja e telefonatave nëpërmjet
 rrjetave kompjuterike të bazuara në IP posaqërisht nëpërmjet Internetit
Weblogs – online ditarë (Web faqe private apo të ndërmarjeve, të radhitura
 kronologjikisht, kurse përmbajtja e tyre mundë të komentohet nga të tjerët.
 Përpos Weblogjeve personale ekzistojnë poashtu edhe Weblogje sipas temave
 të caktuara, si dhe Weblogje të ndërmarjeve të cilat shërbejnë për
 komunikim, diskutim si dhe për transferimin e diturisë)


                                        41
ViC (virtual community)- Shoqëritë virtuele

 Paraqet term gjenerik (i përgjithshëm) për të gjitha llojet e shoqërive, të cilat
 formohen nëpërmjet komunikimit përmes kanaleve elektronike
 Shoqëritë virtuele përshkruajnë bashkimin e individëve apo organizatave, të
 cilat kanë interese dhe vlera të përbashkëta,të cilat ndërmjet veti i këmbejnë,
 dhe për një kohë të gjatë përmes mediumeve elektronike në mënyrë të
 pamvarur në hapsirë (dhe pjesërisht) edhe në kohë komunikojnë
 Kategorit/llojet e shoqërive virtuele
 - shoqëri të interesit (Communities of Interest)
 - shoqëritë për hobby(Hobby Communities)
 - shoqëritë e ndër/lidhjeve(Communities of Relationship)
 -shoqëritë e imagjinatave dhe lojrave(Communities of Fantasy)
 -shoqërit afariste(Business Communities)
 - shoqërit tregtare(Communities of Commerce)
 -shoqëritë e transakcioneve (Communities of Transaction)
                                       42   4
 newgroups– mundëson të ashtuquajtura komjuter konferenca-
 Usenet më e njohura në internet (çdo grup posedon një e-mail në të
 cilën edhe bazohet ky shërbim)
 kategorit kryesore të newgroups janë :
 - Comp, news, sci, soc, talk, dhe misc
 Chat (internet relay chat)– biseda në internet pothuajse në kohë
 reale – tekst e orientuar vegël komunikimi
 ftp (file transfer protocol)– është zhvillua për bartjen e të dhënave
 në internet/distanc ndërmjet sistemeve kompjuteristike
 Telnet – është zhvilluar që duke manipuluar me sisteme
 kompjuteristike nga distanca/nëpërmjet internetit të shfrytëzohen –
 sistemi personal i shfrytëzuesit vepron si një terminal i ndërlidhur në
 sistemin kompjuteristik qëndror
                                   43
 www (world wide web) – rrjet kompjuteristik i bazuar në internet
 e cila lejon që individët nga një kompjuter të i qasen informatave
 të deponuara në ndonjë kompjuter tjetër.
 Sistem i serverëve të internetit i cili mbështetë dokumente
 special të formatuara.
 Këto dokumente janë të formatuara në markup language të
 ashtuquajturën HTML (Hyper Text Markup Language) e cila mbështet
 linke me dokumentet tjera si p.sh grafika, audio dhe video fajlle,
 e që nënkupton se mundet të kalohet prej një dokumenti në
 tjetër dokument vetëm duke klikuar në linkun gjegjës, dhe
 paraqet bazën e Web-it.
 Nuk janë të gjithë serverët e internetit pjesë e World Wide Web
 e cila poashtu nuk është sinonim i Internetit
                                44
45
46
Client-server arhitektura
 client-server-sistem në përpunimin elektronik të të dhënave
 paraqet apo quajm atë strukturë rrjetore ku resurset ofrohen
 nga një server qëndror (softver) e të cilave munden t’ u
 qasen të shtuquajturit client-ët (stacionet punuese)
 Serveri ofron një shërbim kurse clienti një spërfaqe punuese
 apo një interfejs të aplikacionit
 p.sh: shfrytëzuesi i Web browserit bën kërkesat e clientit pë
 faqet(sajtet) nga serveri nëpër Webin e tërë.
                              47
Client-server Architecture

                Peer to peer Network Architecture
        client server
                                48
Peer to peer ndërlidhja/arhitektura
 Paraqesin/emrim sinonim për një komunikacion ndërmjet të
 barabartëve në një rrjetë kompjuterike
 Në një rrjetë të quajtur peer to peer të gjith kompjutorët janë
 të barabart dhe munden të kërkojnë shërbime dhe poashtu
 edhe të ofrojnë shërbime, pra kompjutorët munden në të
 njejtënkohë të shërbejn si stacione punuese/client/ por
 poashtu edhe të marin përsipër detyra nga rrjeti./server/
                               49   4
Mbështetja kompjuteristike e prodhimit
– fabrika automatizuar
 Koncepti i fabrikës së informatizuar bazohet në:
- mbështetjen kompjuterike të projektimit – Computer Aided Desing/CAD
- mbështetjen kompjuterike të inzhinjeringut- Computer Aided engineering/
 CAE
- mbështetjen kompjuterike të prodhimit- Computer Aided
 Manufacturing/CAM
- mbështetjen kompjuterike të planifikimit- Computer Aided planning/CAP
- mbështetjen kompjuterike të kontrollit të cilësisë- Computer Aided Quality
 assurance CAQ
                                     Design/CAD
                                     Computer Aided
                Manufacturing/CAM
                Computer Aided
                                    50
zyra e informatizuar


 koncepti i zyrës së informatizuar bazohet në
 integrimin e teknikave të ndryshme të procesimit
 të dhënave, kurse si rezultat kemi procesimin e
 informatave në formë të tekstit,grafikes, post
 elektronike, konferenca elektronike e tj.
                         51
Telematika
 Integrimi i informatikës dhe të telekomunikimeve solli deri te
  TELEMATIKA nëpërmjet cilës dy teknologji krijojnë një
  teknologji të re të përbashkët.
 p.sh. ekonomia digjitale paraqet:
- impaktin/ndikimin e teknologjisë informatike në ekonomi
                              52  52
kanosjet…. viruset, worms, trojan, horse…..

Interneti dhe teknologjitë tjera e kanë ndryshuar mënyrën në të cilën
ekonomia funksionon/zhvillohet, dhe për këtë arsye këto teknologji paraqesin
mundësi të konsiderueshme për të gjitha llojet e bizneseve legjitime.
Mirëpo gjersa teknologjitë janë të reja , ekzistojnë/paraqiten poashtu edhe
numër i madh i mundesive për keqpërdorimin e tyre nga ana e kriminelëve
të ndryshëm ,si dhe mospërcjellja/mosazhuriteti i ligjit për t’i përcjellur
teknologjitë e reja mundet të sjell gjer te rritja e problemevel.
               Virus's, trojans, spyware and…….

                                    53
 Në përgjithësi kanosjet të cilët janë përfshirë në këtë lëmi mundë të ndahen
 në
dy kategori:
  - ato të cilët qëllimisht lëndojnë mirëqenjen e të tjerëve për qëllime
 politike apo/dhe finansiare(viruse të ndryshme, spyware e tj.) dhe
  - ato të cilët nuk kanë qëllijme të tilla (spam si shembull kryesor i tyre)
Viruset – paraqesin programe apo pjesë të kodeve programore i cili është
 futur në kompjutor pa dijën e pronarit dhe funksionon pa dëshirën e të
 njejtit.
Worm – program apo algoritëm i cili e shumëfishon/riprodhon vehtëvetën
 nëpërmjet rrjetit kompjuterik dhe zakonisht kryen akcione qvllimkëqija.
Trojan Horse – program destruktiv i cili maskohet/paraqitet si aplikacion i
 mirë(zëmërgjërë,qëllimmirë).Për dallim nga viruset Trojan Horse nuk e
 riprodhojnë/shumfishojnë vehtëvetën.
Blended threart – i kombinojnë karakteristikat e virusave, të worms-ve dhe të
 Trojan Horse-ve dhe kodeve/programeve qëllimkëqija me
 cenueshmëri/lëndueshmëri të serverit dhe internetit.
                                      54  54
 Spyware – mundet të definohet si softwer i cili futet fshehurazi
 në kompjutorë me qëllim të mbikqyrjes/përcjelljes së punës së
 shfrytëzuesit dhe tia përcjellë informatat prapë burimit
 kryesorë(sajtet nga vie )
 Junk e-mail apo “spam” –dërgimi i reklamale/porosive të
 padëshiruara nëpërmjet e-meilit-dikur u paraqite si kërcnim
 më i madh për ekonominë digjitale, tash më nuk paraqet
 ndonjë problem serioz si pasojë e rritjes së mundësive për
 pastrimin e e- maileve dhe kujdesit të shfrytëzuesve
 Antivirus program – vegël (program) i cili kërkon/hulumton
 hard diskun nga viruset dhe i largon ata të cilët i gjen
 “pirateria”
                                55
Thank You!
  PYETJE???
        56
1 sur 56

Recommandé

rrjetat kompjuterike par
rrjetat kompjuterikerrjetat kompjuterike
rrjetat kompjuterikeMiallaq Rusta
3.4K vues42 diapositives
Teknologji topologji rrjetash - Lojet e Network-ut par
Teknologji topologji rrjetash - Lojet e Network-utTeknologji topologji rrjetash - Lojet e Network-ut
Teknologji topologji rrjetash - Lojet e Network-utXhejni Tanku
733 vues11 diapositives
Rrjeta kompjuterike leksion 1 par
Rrjeta kompjuterike leksion 1 Rrjeta kompjuterike leksion 1
Rrjeta kompjuterike leksion 1 Xhendris Ismaili
8.4K vues28 diapositives
03 web sherbimet par
03 web sherbimet03 web sherbimet
03 web sherbimetKursistat Peje
2.5K vues23 diapositives
Rrjetat kompjuterike par
Rrjetat kompjuterikeRrjetat kompjuterike
Rrjetat kompjuterikeXhelal Bislimi
5.2K vues25 diapositives
Punim seminarik tik par
Punim seminarik tikPunim seminarik tik
Punim seminarik tikBJashari
2.3K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Rrjeta kompjuterike leksion 4 par
Rrjeta kompjuterike leksion 4 Rrjeta kompjuterike leksion 4
Rrjeta kompjuterike leksion 4 Xhendris Ismaili
4.9K vues46 diapositives
Rrjeta kompjuterike leksion 6 par
Rrjeta kompjuterike leksion 6 Rrjeta kompjuterike leksion 6
Rrjeta kompjuterike leksion 6 Xhendris Ismaili
2.6K vues14 diapositives
1. network fundamentals par
1. network fundamentals1. network fundamentals
1. network fundamentalsXhendris Ismaili
1.4K vues35 diapositives
Punimi Seminarik ne lenden TCP/IP par
Punimi Seminarik ne lenden TCP/IPPunimi Seminarik ne lenden TCP/IP
Punimi Seminarik ne lenden TCP/IPArben
1.8K vues13 diapositives
Rrjeta kompjuterike. par
Rrjeta kompjuterike.Rrjeta kompjuterike.
Rrjeta kompjuterike.Saimir Ciraku
4.5K vues13 diapositives
Client server par
Client server Client server
Client server elvakastrati
1.3K vues17 diapositives

Tendances(20)

Punimi Seminarik ne lenden TCP/IP par Arben
Punimi Seminarik ne lenden TCP/IPPunimi Seminarik ne lenden TCP/IP
Punimi Seminarik ne lenden TCP/IP
Arben1.8K vues
Rrjetat kompjuterike [Informatik] par Besart Gashi
Rrjetat kompjuterike [Informatik]Rrjetat kompjuterike [Informatik]
Rrjetat kompjuterike [Informatik]
Besart Gashi10.3K vues
Rrjetat, hubet , switchet, ruterat, praktike albtelekom par Kristian Qarri
Rrjetat, hubet , switchet, ruterat, praktike albtelekomRrjetat, hubet , switchet, ruterat, praktike albtelekom
Rrjetat, hubet , switchet, ruterat, praktike albtelekom
Kristian Qarri764 vues
Rrjeta kompjuterike leksion 7 tcp-ip dhe interneti par Xhendris Ismaili
Rrjeta kompjuterike leksion 7  tcp-ip dhe internetiRrjeta kompjuterike leksion 7  tcp-ip dhe interneti
Rrjeta kompjuterike leksion 7 tcp-ip dhe interneti
Xhendris Ismaili3.2K vues
Rrjeta kompjuterike leksion 8 mekanizmat e protokolleve te routimit par Xhendris Ismaili
Rrjeta kompjuterike leksion 8  mekanizmat e protokolleve te routimitRrjeta kompjuterike leksion 8  mekanizmat e protokolleve te routimit
Rrjeta kompjuterike leksion 8 mekanizmat e protokolleve te routimit
Xhendris Ismaili1.6K vues
Rrjeta kompjuterike - Modeli Hibrid par edmondkastrati
Rrjeta kompjuterike - Modeli HibridRrjeta kompjuterike - Modeli Hibrid
Rrjeta kompjuterike - Modeli Hibrid
edmondkastrati393 vues
Ligjerata 8 par ilir 1122
Ligjerata 8Ligjerata 8
Ligjerata 8
ilir 11221.5K vues

Similaire à Ligjerata 8

Projekt informatike.. par
Projekt informatike..Projekt informatike..
Projekt informatike..Daniela Muhaj
251 vues12 diapositives
Osi modeli dhe rrjetat e kompjuterit par
Osi modeli dhe rrjetat e kompjuteritOsi modeli dhe rrjetat e kompjuterit
Osi modeli dhe rrjetat e kompjuteritKreshnik Shahini
424 vues8 diapositives
Interneti par
Interneti Interneti
Interneti Akademia Virtuale
5.7K vues59 diapositives
Historiku i internetit par
Historiku i internetit Historiku i internetit
Historiku i internetit Zamira Hodaj
16.8K vues10 diapositives
Interneti par
Interneti Interneti
Interneti Zamira Hodaj
2K vues10 diapositives
Interneti par
Interneti Interneti
Interneti Zamira Hodaj
581 vues10 diapositives

Similaire à Ligjerata 8(20)

Historiku i internetit par Zamira Hodaj
Historiku i internetit Historiku i internetit
Historiku i internetit
Zamira Hodaj16.8K vues
Detyre Kursi - Simulimi i nje Rrjeti Kompjuterik - Packet Tracer par Durim Hysa
Detyre Kursi - Simulimi i nje Rrjeti Kompjuterik - Packet TracerDetyre Kursi - Simulimi i nje Rrjeti Kompjuterik - Packet Tracer
Detyre Kursi - Simulimi i nje Rrjeti Kompjuterik - Packet Tracer
Durim Hysa545 vues
Feco dist sys-2-v1 par L Dr
Feco dist sys-2-v1Feco dist sys-2-v1
Feco dist sys-2-v1
L Dr2.9K vues
Rrjetat kompjuterike X6 - 18.04.2020.pptx par AbedinBujupaj2
Rrjetat kompjuterike X6 - 18.04.2020.pptxRrjetat kompjuterike X6 - 18.04.2020.pptx
Rrjetat kompjuterike X6 - 18.04.2020.pptx
AbedinBujupaj250 vues
Informatika e biznesit java11(1) par coupletea
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
coupletea941 vues
Rrjeti Kompjuterik.pptx par Flon1
Rrjeti Kompjuterik.pptxRrjeti Kompjuterik.pptx
Rrjeti Kompjuterik.pptx
Flon1142 vues
Fjalor nga informatika par orhan2012
Fjalor nga informatikaFjalor nga informatika
Fjalor nga informatika
orhan20122.3K vues

Plus de Ferdi Nuredini

E drejta e procedures penale par
E drejta e procedures penaleE drejta e procedures penale
E drejta e procedures penaleFerdi Nuredini
3.1K vues225 diapositives
E drejta sendore (Pyetje) par
E drejta sendore  (Pyetje)E drejta sendore  (Pyetje)
E drejta sendore (Pyetje)Ferdi Nuredini
4.4K vues2 diapositives
E drejta trashegimore par
E drejta trashegimoreE drejta trashegimore
E drejta trashegimoreFerdi Nuredini
2.5K vues10 diapositives
E drejta administrative par
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrativeFerdi Nuredini
6.3K vues40 diapositives
Gjyqesia par
GjyqesiaGjyqesia
GjyqesiaFerdi Nuredini
1.3K vues8 diapositives
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Ferdi Nuredini
1K vues144 diapositives

Plus de Ferdi Nuredini(20)

Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par Ferdi Nuredini
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Ferdi Nuredini1K vues

Ligjerata 8

 • 2. Rrjetat kompjuterike  Me rrjetat kompjuterike nënkuptojm lidhjen e dy apo më shumë kompjutorëve ndërmjet veti.  Rrjeti kompjuteristik mundëson komunikimin midis shfrytëzuesve të sistemit/sistemeve informatike.  Kompjutorët e lidhur në rrjetën kompjuteristike funksionojnë në mënyrë unike sipas standardeve të përcaktuara komunikuese çka do të thotë se “flasin gjuhën e njëjtë” 2
 • 4. Shembulli i lidhjes së dy kompjutorëve 4
 • 5. Llojet e rrjetave kompjuterike  LAN (Local area network) – ka karakter lokal dhe i lidhë kompjutorët në një hapsirë të kufizuar (ndërmarje, organizatë, e tj.) – Intraneti ndërlidhë sistemet kompjuteristike të një ndërmarje apo organizate duke u bazuar në teknikën e internetit posaqërisht në TCP/IP protokolin - Extraneti bënë zgjërimin e intranetit me ndërmarje të tjera si p.sh distributorët, furnitorët e tj.  WAN (Wide Area Network) mbulon hapsirë të gjërë gjeografike dhe mundëson komunikimin në distanca të mëdha. (rrjetë e LAN-neve të ndërlidhura në hapirë të gjerë gjeografike)  Interneti lidhë intranetët nga e gjithë bota 5
 • 7. intraneti intraneti extraneti 7 7
 • 8. Interneti Interneti përbëhet nga:  një numër i shumtë i kompjuterëve  të cilët direkt apo indirekt janë të ndërlidhur mes veti  aplikojnë protokol të njejt transmisioni (TCP/IP)  ku shërbime mundet të ofrohen ose/dhe të shfrytëzohen,  dhe një numër i madh i shfrytëzuesve të cilët nga kompjutorët e tyre apo vendeve të tyre të punës kanë qasje direkte në këto shërbime  një numër i madh i rrjetave të tjera të cilat ndërlidhen nëpërmjet të ashtuquajturëve gateways (kompjutor për komunikim) 8
 • 9. 9 9 i et rn te in
 • 10. The Internet is just like the Universe 10 10
 • 11. Modelet e studimit të rrjetës - OSI  Kah fundi i viteve 80 dhe fillimi i vt. 90 paraqitet rritje e përdorimit të rrjetave që implementonin vetëm hardver dhe softver që rezultonte në jokompatibilitet dhe dobësim të lidhjeve  ISO erdhi ne përfundim që kishte nevojë të krijohet një model i rrjetës që do t'i ndihmonte konstruktuesve të rrjetës të implemetojnë rrjeta që mund të komunikojnë dhe funksionojnë së bashku. Si rezultat në vitin 1984 u publikua Modeli Referues OSI.  Modeli referues OSI i lejon përdoruesve të vizualizojnë funksionet e rrjetës që zhvillohen në secilin nivel. 11
 • 12. Modeli OSI  Modeli referues OSI, ka shtatë nivele dhe secili prej tyre ilustron funksione të pjesëshme të rrjetës. Kjo ndarje e funksioneve quhet nivelizim. Ndarja e rrejtës në shtatë nivele ofron përparësitë vijuese: - E ndan komunikimin e rrjetave në pjesë më të vogla për ta bërë më të lehtë për ta kuptuar. - I standardizon komponentet e rrjetës për të lejuar zhvillimin dhe përkrahjen e ofruesve të shumëfishtë. - Mundëson lloje te ndryshme të hardver-it dhe softver-it të rrjetave për komunikim mes tyre. - Parandalon ndryshimet në njërin nivelizues nga efektet e tjerëve kështu që ata të mund të zhvillohen më shpejtë. - I ndan rrjetat komunikuese në pjesë të vogla për ta bërë procesin e të mësuarit më lehtë për t'u kuptuar. 12
 • 13. Modeli OSI Shtatë nivelet e modelit referues OSI janë: • Niveli 7: Niveli i aplikimit (Aplication layer) • Niveli 6: Niveli i prezentimit (Presentation layer) • Niveli 5: Niveli i sesionit (Session layer) • Niveli 4: Niveli i transportit (Transport layer) • Niveli 3: Niveli i rrjetës (Network layer) • Niveli 2: Niveli i lidhjes se shënimeve (Data link layer) • Niveli 1: Niveli fizik (Physical layer) 13
 • 14. Niveli i aplikimit (Aplication layer)  Niveli i aplikimit është niveli më i afert i OSI për përdoruesit. Ai iu ofron aplikacioneve të përdoruesve shërbime të rrjetave.  Dallohet nga nivelet tjera në atë se nuk i ofron shërbime asnjë niveli tjetër të OSI por vetëm aplikacioneve jashtë modelit OSI.  Shembuj të aplikacioneve të tilla janë programet tabelare, programet për përgatitje dokumentesh si dhe terminalet e programeve bankare. 14
 • 15. Niveli i prezentimit (Presentation Iayer)  Niveli i prezentimit siguron që informacionet që i dërgon niveli i aplikimit të një sistemi janë të lexueshme nga niveli i aplikimit të një sistemi tjetër.  Formatim i përbashkët i të dhënave 15
 • 16. Niveli i sesionit (Session layer)  Themelon, menaxhon dhe përfundon sesionet në mes të dy konferencierëve apo nyjeve (hosts) që komunikojnë.  Niveli i sesionit ofron shërbimet e tij nivelit të prezentimit.  Sinkronizon dialogun në mes të dy niveleve të prezentimit të dy konferencierëve dhe menaxhon shkëmbimin e të dhënave mes tyre. 16
 • 17. Niveli i transportit (Transport layer)  Niveli i transportit segmenton të dhënat nga sistemet e dërguesit dhe i rigrumbullon të dhënat ne burimin e të dhënave ne sistemin e pranuesit  Kufiri ndërmjet nivelit të transportit dhe nivelit të sesionit mund të mendohet si kufi ndërmjet protokoleve të aplikimit dhe protokoleve të rrjedhjes se të dhënave.  Gjersa niveli i aplikimit, prezentimit dhe i sesionit kanë te bëjnë me çështje aplikative, katër nivelet e ulëta kanë të bëjnë me çështjen e transportimit të te dhënave. 17
 • 18. Niveli i Rrjetës (Network layer)  Niveli i rrjetës është nivel kompleks që ofron lidhshmëri dhe selektim të rruges ne mes të dy sistemeve të konferencierëve (nyjeve) që mund të jenë të vendosur ne rrjeta të ndara gjeografikisht.  Rrugëtimi (routing) 18
 • 19. Niveli i lidhjes se shenimeve (Data Link)  Niveli data link ofron transit të sigurtë të të dhënave përgjatë lidhjes fizike.  Data link ka të bëjë me topologjinë e rrjetës, qasjen e rrjetës, lajmërimin e gabimit, dërgimi i caktuar i kornizave, dhe kontrollën e rrjedhjes se informatave. 19
 • 20. Niveli fizik (Physical layer)  Niveli fizik definon specifikacionet elektrike, mekanike, procedurale dhe funksionale për aktivizimin, mirëmbajtjen dhe deaktivizimin e lidhjes fizike ne mes të sistemeve të fundme.  Këto karakteristika si niveli i tensionit, ndryshimet e tensionit, shkallët e të dhënave fizike, maksimumi i distances se transmetimit, konektorët fizik dhe të tjerë dhe atributet e ngjashme definohen nga specifikacionet e nivelit fizik. 20
 • 21. Protokolet  Përshkrimi preciz i rregullave dhe mënyra në të cilën kompjuterët e ndryshëm mund të komunikojnë në rrjet quhet protokol.  Me anë të protokoleve arrihet lidhja në mes të kompjuterëve personalë dhe qendrës së madhe kompjuterike.  Softveri i cili mundëson funksionimin normal të Internetit përbëhet nga dy komponente të protokoleve të cilat sipas standaradeve ndërkombëtare quhen:  TCP (Transmission Control Protocol ) dhe  IP ( Internet Protocol) TCP ka për detyrë organizmin dhe shpërndarjen e të dhënave në pakete të cilat duhet që të dërgohen, kurse IP ka për detyrë bartjen e tyre nëpër rrjet, që në terminologjinë kompjuterike quhet rutim (routing). 21
 • 22. TCP/IP  Komunikimi/bartja e të dhënave ndërmjet sistemeve kompjuterike në internet realizohet nëpërmjet të të ashtuquajturit transmision control protocol/internet protocol-TCP/IP - me ndarje të të dhënave me madhësi të njejtë - të ashtuquajtura paketa të cilat munden të jenë me gjatësi të njejta apo të ndryshme. 22
 • 23. Modeli TCP/IP  I krijuar nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-ve.  Modeli TCP/IP ka katër nivele: nivelin e aplikimit, nivelin e transportit, nivelin e Internetit dhe nivelin e qasjes në rrjetë. 23
 • 24. Modeli TCP/IP  Niveli 4: Niveli i aplikimit (Aplication layer) Dizajnerët e TCP/IP kuptuan që protokolet e niveleve të larta duhet të përfshijnë detale për nivelin e aplikimit dhe të prezentimit. Ata e krijuan një nivel të aplikimit që merret me protokolet e niveleve të larta, çështjet e përfaqësimit, dekodimin dhe kontrollën e dialogut.  Niveli 3: Niveli i transportit (Transport layer) Niveli i transportit merret me cilësinë e shërbimeve të sigurisë, kontrollës së rrjedhjeve dhe korrektimit të gabimit. Një nga protokolet e tij, protokoli për kontrollë të transmetimit (transmission control protocoI-TCP), ofron mundësi të shkëlqyeshme dhe fleksibile për të krijuar komunikim të besueshëm, rrjedhje të mire informatash dhe gabime të vogla në rrjetë. 24
 • 25. Modeli TCP/IP  Niveli 2: Niveli i Internetit (Internet layer) Qëllimi i nivelit të Intemetit është të dërgojë pakot nga burimi në ndër-rrjetë (internetwork) dhe të bejë ato të arrijnë në destinacion pavarësisht nga rruga dhe rrjeta që ata zgjedhin. Protokoli specifik që udhëheq me këtë nivel quhet Protokoli i Intemetit (Internet Protocol -IP).  Niveli 1: Niveli i qasjes në rrjetë (Network access layer) Emërtimi i këtij niveli është shumë i gjerë dhe disi konfuz. Gjithashtu njihet edhe si niveli konferencier në rrjetë (host-to- network). Është niveli që merret me të gjitha çështjet që i kërkon një IP adresë për të bërë lidhjen fizike. Përfshinë detalet e teknologjisë së LAN dhe WAN, dhe të gjitha detalet në nivelin fizik OSI dhe atë të lidhjes se shenimeve (data link). 25
 • 26. Krahasimi i modelit OSI dhe modelit TCP/IP 26
 • 27. Krahasimi i modelit OSI dhe modelit TCP/IP Ngjashmëritë: Dallimet: - Që te dy posedojnë nivele - TCP/IP kombinon nivelin e sesionit - Që të dy posedojnë nivele të dhe të prezentimit në nivelin e aplikimit ndonëse ato kryejnë aplikimit shërbime të ndryshme - TCP/IP duket më i thjeshtë sepse ka - Që të dy posedojnë nivele më pak nivele por kjo është vetëm ide transport të krahasueshëm dhe e gabuar. Niveli OSI, me nivelet e tij nivele të rrjetës më shume në numër dhe më pak - Profesionistët e rrjetave duhet kompleks, është më i thjeshtë për t'u që t'i dijnë që të dyja zhvilluar dhe për të zgjidhur probleme. 27
 • 28. Grafi i protokolit TCP/IP 28
 • 29. Grafi i protokolit TCP/IP  FTP (File Transfer Protocol) – protokol që mundëson qasje të fajllave. Shumë serverë në mbarë botën u mundësojnë njerëzve të kyçen dhe të zbresin fajlle të ndryshme.  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – specifikon çfarë mesazhesh klientët dërgojnë tek serverët dhe çfarë përgjigje marrin ato si kthesë.  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – e-mail  DNS (Domain Name System) – shndërrimi i emrave të konferencierëve(host) në IP adresa  TCP (Transmission Control Protocol) – mundëson një rrjedhje bajtësh e dalë nga një burim (dërguesi) të dërgohet te pranuesi në internet. I fragmenton rrjedhjet e bajtëve në mesazhe diskrete dhe e bart secilin nga ta në shtresën e Internetit.  UDP (User Datagram Protocol) – protokol jo fort i besueshëm për aplikacionet. Është me rëndësi të bëhet dërgimi i mesazhit shpejt pa krijuar ndërlidhje dhe se saktësia nuk është faktor vendimtar. 29
 • 30. 30
 • 31. Protokolet (kthehemi sërish)  Secili rrjet kompjuterik dhe secili kompjuter i ndërlidhur në rrjet – i ashtuquajtur host i internetit, merr një adresë të veçantë të protokolit të Internetit (IP), p.sh. 129.144.50.56. 06/03/12 M-r. Fisnik Dalipi USHT 2008-2009 31 31
 • 32. Klasat e rrjetit  Ekzistojnë tri klasa të rrjetave TCP/IP. Secila klasë shfrytëzon adresë IP 32 bitëshe në mënyrë të ndryshme, duke shfrytëzuar më shumë ose më pak bita për pjesën e rrjetit (network part) të adresës. Klasat janë të emërtuara me shkronjat e para të alfabetit anglez: klasa A, klasa B dhe klasa C.  Numrat e Rrjetit të klasës A  Rrjeti i klasës A shfrytëzon 8 bitët e parë të IP adresës, si në figurën e mëposhtme. 32
 • 33. Klasat e rrjetit  24 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar si në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë të klasës A shtrihen në mes vlerave 0 dhe 127. P.sh. adresa 75.4.10.4. Vlera 75 në bajtin e parë indikon se hosti është i klasës A. Bajtet tjera me rend 4.10.4. tregojnë adresën e hostit. Vetëm 127 rrjeta të klasës A mund të ekzistojnë. Secili nga këta numra mund të përfshijë deri në 16,777,214 hoste (2^24 hoste). 33
 • 34. Klasat e rrjetit  Numrat e Rrjetit të klasës B  Rrjeti i klasës B shfrytëzon 16 bitët e parë të IP adresës, si në figurën e mëposhtme dhe 16 bitet tjera për numrat e hosteve.  16 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar si në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë të klasës B shtrihen në mes vlerave 128 dhe 191. P.sh. adresa 129.144.50.56. Vlera 129 në dy bajtet e para indikon se hosti është i klasës B. Bajtet tjera me rend 144.50.56. tregojnë adresën e hostit. 34
 • 35. Klasat e rrjetit  Numrat e Rrjetit të klasës C  Rrjeti i klasës C shfrytëzon 24 bitët e parë të IP adresës, si në figurën e mëposhtme dhe 8 bitet tjera për numrat e hosteve.  8 bitët e tjerë paraqesin pjesën e hostit të adresës IP të ilustruar si në figurën e mësipërme. Vlerat e përcaktuara për bajtin e parë të klasës C shtrihen në mes vlerave maksimalisht deri në vlerën 192-254. P.sh. adresa 229.144.50.56. Vlera 229 në tre bajtet e para indikon se hosti është i klasës C. Bajtet tjera me rend. tregojnë adresën e hostit. 35
 • 37. Arhitektura e Internetit ndrimi i protokolit Legjenda Sistemi kompjuterike router ndërlidhja gateway Paketi (TCP/IP-Protokoli) Paketi (protokol tjetër) 37
 • 38. Gateways  Të gjitha rrjetat kompjuterike nuk shfytëzojnë protokollin të njejtë për bartjen e të dhënave TCP/IP  Për të komunikuar sistemet kompjuterike të rrjetave të tilla duhet ndërlidhur kompjutorët për komunikim të të ashtuquajturit gateways të cilët bëjnë ndarjen e rrjetave totalisht njërën prej tjetrës, duke mos dhënë kurfar informatash për protokollin e rrjetit në fjal, por vetëm bëhet bartja e të dhënave (bazë) 38 3
 • 39. Router  Paraqesin pajisje speciale planifikuese të rrugës në nyjet e rrjetave dhe janë përgjegjës për zgjedhjen e pjesës së rrugës të paketit që bartet  në bazë të analizës së adresës së memoruar në vet paketin (ku duhet arritur paketi) dhe në bazë të tabelës së adresave interne (routing tables) bën përcaktimin/zgjedhjen e rrugës së mëtutjeshme të paketit të të dhënave nëpër rrjet. 39 3
 • 40. 40
 • 41. Shërbimet në Internet e-mail (electronic mail)– paraqet shërbimin më të shfrytëzuar të internetit, zakonisht kanë prapashtesat: .com -për organizata komerciale dhe prfitabile .org – organizata të përziera dhe joprfitabile .net – infrastrukturën dhe dhënësit e shërbimeve të internetit .edu – fakultete dhe univerzitete .gov – institucione qeveritare SMTP-(simple mail transport protocol)protokoli për bartjen e postës elektronike SMTP –Server – sistem kompjuterik nëpërmjet të cilit bëhet bartja e postës VoIP (Internet telephony, voice over IP- bartja e telefonatave nëpërmjet rrjetave kompjuterike të bazuara në IP posaqërisht nëpërmjet Internetit Weblogs – online ditarë (Web faqe private apo të ndërmarjeve, të radhitura kronologjikisht, kurse përmbajtja e tyre mundë të komentohet nga të tjerët. Përpos Weblogjeve personale ekzistojnë poashtu edhe Weblogje sipas temave të caktuara, si dhe Weblogje të ndërmarjeve të cilat shërbejnë për komunikim, diskutim si dhe për transferimin e diturisë) 41
 • 42. ViC (virtual community)- Shoqëritë virtuele  Paraqet term gjenerik (i përgjithshëm) për të gjitha llojet e shoqërive, të cilat formohen nëpërmjet komunikimit përmes kanaleve elektronike  Shoqëritë virtuele përshkruajnë bashkimin e individëve apo organizatave, të cilat kanë interese dhe vlera të përbashkëta,të cilat ndërmjet veti i këmbejnë, dhe për një kohë të gjatë përmes mediumeve elektronike në mënyrë të pamvarur në hapsirë (dhe pjesërisht) edhe në kohë komunikojnë  Kategorit/llojet e shoqërive virtuele - shoqëri të interesit (Communities of Interest) - shoqëritë për hobby(Hobby Communities) - shoqëritë e ndër/lidhjeve(Communities of Relationship) -shoqëritë e imagjinatave dhe lojrave(Communities of Fantasy) -shoqërit afariste(Business Communities) - shoqërit tregtare(Communities of Commerce) -shoqëritë e transakcioneve (Communities of Transaction) 42 4
 • 43.  newgroups– mundëson të ashtuquajtura komjuter konferenca- Usenet më e njohura në internet (çdo grup posedon një e-mail në të cilën edhe bazohet ky shërbim)  kategorit kryesore të newgroups janë : - Comp, news, sci, soc, talk, dhe misc  Chat (internet relay chat)– biseda në internet pothuajse në kohë reale – tekst e orientuar vegël komunikimi  ftp (file transfer protocol)– është zhvillua për bartjen e të dhënave në internet/distanc ndërmjet sistemeve kompjuteristike  Telnet – është zhvilluar që duke manipuluar me sisteme kompjuteristike nga distanca/nëpërmjet internetit të shfrytëzohen – sistemi personal i shfrytëzuesit vepron si një terminal i ndërlidhur në sistemin kompjuteristik qëndror 43
 • 44.  www (world wide web) – rrjet kompjuteristik i bazuar në internet e cila lejon që individët nga një kompjuter të i qasen informatave të deponuara në ndonjë kompjuter tjetër.  Sistem i serverëve të internetit i cili mbështetë dokumente special të formatuara.  Këto dokumente janë të formatuara në markup language të ashtuquajturën HTML (Hyper Text Markup Language) e cila mbështet linke me dokumentet tjera si p.sh grafika, audio dhe video fajlle, e që nënkupton se mundet të kalohet prej një dokumenti në tjetër dokument vetëm duke klikuar në linkun gjegjës, dhe paraqet bazën e Web-it.  Nuk janë të gjithë serverët e internetit pjesë e World Wide Web e cila poashtu nuk është sinonim i Internetit 44
 • 45. 45
 • 46. 46
 • 47. Client-server arhitektura  client-server-sistem në përpunimin elektronik të të dhënave paraqet apo quajm atë strukturë rrjetore ku resurset ofrohen nga një server qëndror (softver) e të cilave munden t’ u qasen të shtuquajturit client-ët (stacionet punuese)  Serveri ofron një shërbim kurse clienti një spërfaqe punuese apo një interfejs të aplikacionit p.sh: shfrytëzuesi i Web browserit bën kërkesat e clientit pë faqet(sajtet) nga serveri nëpër Webin e tërë. 47
 • 48. Client-server Architecture Peer to peer Network Architecture client server 48
 • 49. Peer to peer ndërlidhja/arhitektura  Paraqesin/emrim sinonim për një komunikacion ndërmjet të barabartëve në një rrjetë kompjuterike  Në një rrjetë të quajtur peer to peer të gjith kompjutorët janë të barabart dhe munden të kërkojnë shërbime dhe poashtu edhe të ofrojnë shërbime, pra kompjutorët munden në të njejtënkohë të shërbejn si stacione punuese/client/ por poashtu edhe të marin përsipër detyra nga rrjeti./server/ 49 4
 • 50. Mbështetja kompjuteristike e prodhimit – fabrika automatizuar  Koncepti i fabrikës së informatizuar bazohet në: - mbështetjen kompjuterike të projektimit – Computer Aided Desing/CAD - mbështetjen kompjuterike të inzhinjeringut- Computer Aided engineering/ CAE - mbështetjen kompjuterike të prodhimit- Computer Aided Manufacturing/CAM - mbështetjen kompjuterike të planifikimit- Computer Aided planning/CAP - mbështetjen kompjuterike të kontrollit të cilësisë- Computer Aided Quality assurance CAQ Design/CAD Computer Aided Manufacturing/CAM Computer Aided 50
 • 51. zyra e informatizuar  koncepti i zyrës së informatizuar bazohet në integrimin e teknikave të ndryshme të procesimit të dhënave, kurse si rezultat kemi procesimin e informatave në formë të tekstit,grafikes, post elektronike, konferenca elektronike e tj. 51
 • 52. Telematika  Integrimi i informatikës dhe të telekomunikimeve solli deri te TELEMATIKA nëpërmjet cilës dy teknologji krijojnë një teknologji të re të përbashkët. p.sh. ekonomia digjitale paraqet: - impaktin/ndikimin e teknologjisë informatike në ekonomi 52 52
 • 53. kanosjet…. viruset, worms, trojan, horse….. Interneti dhe teknologjitë tjera e kanë ndryshuar mënyrën në të cilën ekonomia funksionon/zhvillohet, dhe për këtë arsye këto teknologji paraqesin mundësi të konsiderueshme për të gjitha llojet e bizneseve legjitime. Mirëpo gjersa teknologjitë janë të reja , ekzistojnë/paraqiten poashtu edhe numër i madh i mundesive për keqpërdorimin e tyre nga ana e kriminelëve të ndryshëm ,si dhe mospërcjellja/mosazhuriteti i ligjit për t’i përcjellur teknologjitë e reja mundet të sjell gjer te rritja e problemevel. Virus's, trojans, spyware and……. 53
 • 54.  Në përgjithësi kanosjet të cilët janë përfshirë në këtë lëmi mundë të ndahen në dy kategori: - ato të cilët qëllimisht lëndojnë mirëqenjen e të tjerëve për qëllime politike apo/dhe finansiare(viruse të ndryshme, spyware e tj.) dhe - ato të cilët nuk kanë qëllijme të tilla (spam si shembull kryesor i tyre) Viruset – paraqesin programe apo pjesë të kodeve programore i cili është futur në kompjutor pa dijën e pronarit dhe funksionon pa dëshirën e të njejtit. Worm – program apo algoritëm i cili e shumëfishon/riprodhon vehtëvetën nëpërmjet rrjetit kompjuterik dhe zakonisht kryen akcione qvllimkëqija. Trojan Horse – program destruktiv i cili maskohet/paraqitet si aplikacion i mirë(zëmërgjërë,qëllimmirë).Për dallim nga viruset Trojan Horse nuk e riprodhojnë/shumfishojnë vehtëvetën. Blended threart – i kombinojnë karakteristikat e virusave, të worms-ve dhe të Trojan Horse-ve dhe kodeve/programeve qëllimkëqija me cenueshmëri/lëndueshmëri të serverit dhe internetit. 54 54
 • 55.  Spyware – mundet të definohet si softwer i cili futet fshehurazi në kompjutorë me qëllim të mbikqyrjes/përcjelljes së punës së shfrytëzuesit dhe tia përcjellë informatat prapë burimit kryesorë(sajtet nga vie )  Junk e-mail apo “spam” –dërgimi i reklamale/porosive të padëshiruara nëpërmjet e-meilit-dikur u paraqite si kërcnim më i madh për ekonominë digjitale, tash më nuk paraqet ndonjë problem serioz si pasojë e rritjes së mundësive për pastrimin e e- maileve dhe kujdesit të shfrytëzuesve  Antivirus program – vegël (program) i cili kërkon/hulumton hard diskun nga viruset dhe i largon ata të cilët i gjen  “pirateria” 55
 • 56. Thank You!  PYETJE??? 56