Ligjerata 9

Teknologji Informative
             1
Afarizmi dhe Informatika


 Në kushtet bashkohore të zhvillimit të afarizmit informata
 paraqet resurs të rëndësishëm në ndërmarje, kurse
 teknologjia informatike faktorë shumë të rëndësishëm për
 suksesin dhe efikasitetin e afarizmit të sajë.
                             2
Informatika e biznesit

 Puna e organizuar e njeriut quhet BIZNES(afarizëm), kurse
 Bashkimi i individëve ose i personave të lidhur njëri me tjetrin
 gjatë kryerjes së aktivitetit të caktuar afarist formon
 SUBJEKTIN AFARIST
 Subjektet afariste janë sisteme me të cilat duhet menxhuar
 kurse një nga komponentet më të rëndësishme të menaxhimit
 me sisteme është këmbimi i informatave, respektivisht
 KOMUNIKIMI
 Komunikimi mbrenda subjekteve afariste dhe midis disa
 subjekteve afariste mundësohet në saje të INFORMATIKËS SË
 BIZNESIT


                                 3
 Informatika e Biznesit është shkencë mbi mbledhjen ,
 përpunimin, bartjen dhe shfrytëzimin e informatave
 me ndihmën e pajisjeve teknike në kuadër të sistemit
 informativ, të aplikuar në një rrethinë afariste.
 Disciplinë shkencore e cila qëndron mes
 Administrimit të Biznesit dhe shkencave
 kompjuteristike
  - terma sinonime- kompjuterizim i biznesit.
                           44
Trendet e zhvillimit të informatikës së biznesit

Njohja e trendeve të zhvillimit të informatikës së biznesit është e rëdësisë së
  veçant ku do të përmendim
  (trende pozitive):
1. Vendosjen e elementeve të teknologjisë informative në një numër të madhë
  të produkteve dhe shërbimeve
2. Zhvillimi gjithnjë e më i madhë i produkteve të reja të bazuara në
  përdorimin e elementeve të teknologjisë informative
3. Rritjen e ndikimit të tek. informative në ndryshimin e mardhënieve
  shoqërore dhe prodhuese
4. Përshtatjen e strategjisë afariste me lloje të reja dhe të përsosura të
  prodhimeve dhe shërbimeve të teknol. informatike
5. Rritjen e ndikimit të teknol. Informatike në rritjen e llojeve të afarizmit dhe
  të rezultateve të tij finansiar (zvoglimi i shpenzimeve të afarizmit dhe rritja e
  fitimit
6. Ndikimin intenziv në ndryshimin e rolit të menaxhmentit në sistemet
  afariste, i cili manifestohet me rritjen e kontrollit mbi
         funksionimin e sistemit

                                         5   5
 Trende negative:
 1. Rritja e rrezikut të keqpërdorimit të teknologjisë
 informatike
 2. Rritja e kriminalitetit kompjuterik/ informatik
 3. Zvoglimi i komunikimit personal midis njerëzve,
 respektivisht rritja e komunikimit jo verbal e cila mundë të
 ketë si pasojë izolimin social të individit e tj.

 - Këto trende negative të zhvillimit të informatikës së
 biznesit duhet të mbahen nën kontroll, nëse nuk mund të
 eliminohen në tërësi                                6
SISTEMI INFORMATIK -Termet themelore

 Sistemi paraqet bashkësi të elementeve të cilët
 formojnë tërësi dhe ndërmjet të cilëve ekzistojnë
 lidhje të caktuara
 Cilsitë e sistemit apo të pjesëve të tija quhen
 atribute
 Sistemi posedon hyrje, dalje dhe rrethinë
 Sistemi mundë të jetë natyral apo artificial, i
 thjeshtë apo i ndërlikuar e tj.
 Sistemi posedon lidhje (është në interakcion) me
 rrethinën
                           7  7
SISTEMI INFORMATIK

 SISTEMI INFORMATIK mundë të definohet si:
“një bashkësi e elementeve të ndërlidhura të cilat me atributet e
 tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave”
 Sistemi informatik përbëhet nga njerzit dhe pajisjet, kurse detyrë
 e tij është mbledhja e të dhënave, përpunimi, memorimi dhe
 transmetimi i tyre.
 Sistemi informatik proceson informata nga të dhënat,
 përkatësisht ai transferon inputet në outpute sipas nevojave dhe
 kërkesave për informata.
 Sistemi informatik paraqet sistem DINAMIK – me kohë dhe nën
 ndikimin e rethinës ndryshojnë elementet e tij e me këtë edhe vet
 sistemi në tërësi.


                                8   8
Organizimi i sistemit informatik duhet të siguroj:

 Inkuadrimin e të gjitha qëllimeve të sistemit
 Minimizimin e aktiviteteve të dyfishta në procesimin e
 informatave, si dhe menjanimin e konflikteve midis
 projekteve zhvillimore
 Motivimin e personelit
 Nxitjen e interakcionit midis nënsitemeve të cilat
 duhet të sigurojnë efikasitetin e punës së sistemit
 informatik


                            9  9
Profilet e ekspertve të nevojshëm në një sistem
 informatik të menaxhmentit do të ishin:

 Specialistët për softverin e sistemit
 Specialistët për bazën e të dhënave
 Projektuesit
 Analitikët sistemor
 Programerët
 Specialistët për hardver- në rastë se ndërmarja organizon
 mirëmbajtjen vetanake të sistemit informatik.
                               10
Llojet e sistemit informatik
 Varësisht nga marrëdhënja midis inputeve dhe outputeve sistemet
 informatike mundë të jenë:
 Sisteme neutrale- kur inputi i tyre është i barabartë me outputin-
 inputet nuk pësojnë ndonjë ndryshim dhe ky sistem themi se
 është vetëm transmetues i informatave.
 Sisteme të informuara,- kur inputet janë më të mëdha se
 outputet- sistemi i tillë është pasiv, sepse më tepër mer informata
 nga sistemet tjera, se sa që i përpunon ato.
 Sistemi informatik qeverisës ,- është sistem kreativ , inputet e
 tij janë më të vogla se outputet.-gjatë procesit të përpunimit të të
 dhënave krijon cilësi të re, prandaj themi se ky sistem është në
 funksion të qeverisjes.
                                  11 11
Sistemi informatik i biznesit

 Sistemi informatik i biznesit paraqet sistemin informatik i cili
 ka për detyrë të sigurojë informata të sakta, relevante dhe me
 kohë për strukturën menaxheriale, të cilat do të ishin bazë gjatë
 procesit të marrjes së vendimeve afariste.
                                 12
                                   12
Nënsistemet e sistemit informatik të biznesit janë:

Nënsistemi informatik i blerjes dhe materialit i cili përmban:
-fajllin lidhur me planifikimin dhe kontrollin e mallrave dhe
 materialit (mallrave komerciale, shërbimeve, paketimin e
 materialit etj.)
-fajllin e llogaris së shitjes së produkteve, sasin e shitjes me
 shumicë,
-fajllin e materialit,
-fajllin e furnizuesve
-fajllin e bilancit të furnizuesve.
                              13
 Nënsistemi informatik i shitjes me shumicë përmbanë:

 -fajllin e kontratave me konsumator,
 -fajllin e porosive,
 -fajllin e fakturave dhe shitjes
 -fajllin e konsumatorëve, fajllin e bilancit të knsumatorëve.

 Nënsistemi informatik i shitjes me pakicë përmbanë:
 -fajllin e shitoreve, llogarin e shitjes me pakicë,katalogun e
 mallrave (listën e çmimeve), rezervat minimale dhe
 maksimale,inventarin e shitoreve,
 -fajllin e shitjes së mallrave përmes rrjetit


                                  14
 Nënsistemi informatik i kontabilitetit përmban:


 -llogarit financiare dhe operacionet financiare
 Nënsistemi informatik i vlersimit të kapitalit përmban:
 -fajllin e llogarisë së vlersimit të kapitalit dhe të mirëmbajtjes.
 Nënsistemi informatik i shitjeve ditore përmban:
-fajllin e shitjeve ditore
 Nënsistemi informatik i kontrollit të prodhimit i cili do
 të ofron informata lidhur me komponentat e prodhimit,
 procedurat teknologjike, planin prodhues, dokumentacionin
 prodhues dhe shpenzimet e prodhimit.


                                 15
Fazat e zhvillimit të sistemit informatik të biznesit
 Cikli jetësor i sistemit karakterizohet me disa faza të zhvillimit. Ato
  janë:
  Faza iniciale (e krijimit) të sistemit – inicijativa për zhvillimin e
  sistemit informatik zakonisht vjen nga menaxherët e ndërmarrjes të
  cilët kanë nevojë për informim më të mirë,
  Faza e ekspanzionit (rritjes) të sistemit – duke investuar mjete e
  dituri të konsiderueshme vërehet një rritje kuantitative e sistemit në
  të gjtha segmentet e tij. Sigurohen pajisjet dhe programet, përgaditen
  kuadrot dhe komponentet rrjetore të sistemit,
  Faza e konsolidimit – rëndësi e veçantë i kushtohet standardizimit
  dhe harmonizimit të punës së të gjitha komponenteve. Plotësimi i
  kritereve të kualitetit siguron kalimin në
  fazën e pjekurisë ku sistemi siguron rezultate optimale, prandaj
  synohet që kjo fazë të zgjasë sa më shumë dhe të kompenzohen
  shpenzimet e bëra në fazën e konsolidimit.                                   16
                                       16
 Funksioni posaçërisht i rëndësishëm i sistemeve informatike
 qëndron në afarizëm dhe automatizimin e afarizmit të zyrës
 Automatizimi i afarizimit të zyrës (zyrja e automatizuar)
 përfshinë: këmbimin e postës elektronike,të të dhënave,
 planifikimin e kohës dhe aktiviteteve,qeverisjen me
 projekte,përpunimin e dokumenteve, përpunimin e grafikës,
 arhivimin e të dhënave, kërkimin e dokumentave,
 përgaditjen e vendimeve, përgaditja dhe realizimi i takimeve
 afariste.
 Ne me sistem të informatik do të nënkuptojmë vetëm ato
 sisteme të cilat janë të bazuara në kompjuter.
                              17
Sistemi informatik i biznesit dhe menaxhmenti
 Sistemi informatik duhet të jetë në funksion të menaxhmentit, në
 funksion të arritjes së qëllimeve të synuara afariste.
 Teknolojgia informatike nuk guxon të jetë qëllim në vetvetë dhe
 informatika duhet të jetë në shërbim të menaxhmentit, pra të jetë
 servis i tij.
                                      HIERARKIA
    BAZA E TË                             MENAXHERIKE
    DHËNAVE
    DBMS              Bazat e të dhënave dhe nivelet e menaxhmentit
                                             18
Disa lloje të veçanta të sistemeve informatike

     Sistemi informatik i menaxhmentit-MIS
 Sistemi informatik i menaxhmentit- prodhon informata
 përmbledhëse të cilat i lejojnë menaxhmentit të përmirsojë inputet
 me qëllim të ndryshimit të outputeve në të ardhshmen.
 Roli kryesor i sistemit informatik të menaxhmentit është të vlersojë
 nevojat informatike të menaxhmentit gjatë procesit të marjes së
 vendimeve me qëllim që të siguroj informata në kohën e duhur, ti
 shpërndajë ato dhe ti lehtësoj menaxhmentit zgjedhjen e alternativës
 më të mirë nëse disponon me disa sosh.
 Elementet apo komponentat e sistemit informatik të menaxhmentit
 janë:
 hardveri, softveri, baza e të dhënave, procedurat dhe personeli
                                  19
Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS)
 Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) – paraqet softver i cili ofron
 mundësin e testimit të alternativave të ndryshme në fazën përgatitore të
 marjes së vendimeve
 Sistemi për mbështetje të vendimeve parasesin sisteme informatike
 interaktive të bazauara në kompjuter të cilët përdorin bazat e
 specijalizuara të të dhënave dhe modelet e vendosjes – përgjigje në
 pyetjet Çka nëse? (what if)
                           SIBK – Sisteme
             SIBK tjera të ndërmarjes   informative të tjera të
                           bazuara në kompjutor
            Nënsistemi i             Nënsistemi i
 TË DHËNA INTERNE
            qeverisjes me            qeverisjes me
            të dhëna               modele
                    N ënsistem i i
 TË DHËNA EKSTERNE           qeverisjes
                    m e d ialog                    SHFRYTËZUESIT DHE DETYRAT
           arkitektura tipike e sistemit për
                                       20
           mbështetje të vendimeve - DSS
Sistemet e eksperteve (ES)
 Sistemet e eksperteve - paraqet sistemin informatik i cili njohurit
 e eksperteve nga lëmi të ndryshme shkencore i strukturon në
 kompjutor dhe pastaj përmes gjeneralizimit të problemit
 ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të
 propozuara
 Pjesët kryesore të sistemit të eksperteve janë:
 - baza e diturisë
 - mjetet ndihmëse të sistemit të ekspertëve
                                    21
Thank You!
  PYETJE???
        22
1 sur 22

Recommandé

Informatika e biznesit java4 par
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4coupletea
1.5K vues45 diapositives
Informatike e Biznesit par
Informatike e BiznesitInformatike e Biznesit
Informatike e BiznesitErmon Cërvadiku
8.9K vues21 diapositives
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet... par
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
24.6K vues18 diapositives
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha par
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Fidan Haliti
3.8K vues19 diapositives
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti par
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe internetiQka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe internetidrilon emini
7.8K vues10 diapositives
teknologjia informative / Ligjerata 9 par
teknologjia informative / Ligjerata 9teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9ilir 1122
3.3K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Informatika ne biznes - Mihane berisha par
Informatika ne biznes - Mihane berisha Informatika ne biznes - Mihane berisha
Informatika ne biznes - Mihane berisha drilon emini
6.5K vues60 diapositives
Ligj mimoza luta par
Ligj mimoza lutaLigj mimoza luta
Ligj mimoza lutaValdet Shala
1K vues15 diapositives
Si par
SiSi
SiFisnik Morina
694 vues15 diapositives
Inxhinieria softwere par
Inxhinieria softwere Inxhinieria softwere
Inxhinieria softwere Jenny Tusha
3.4K vues9 diapositives
Informatike par
InformatikeInformatike
InformatikeErmon Cërvadiku
3.2K vues4 diapositives
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT par
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITornela rama
29.6K vues10 diapositives

Tendances(7)

En vedette

Ligjerata e dytë par
Ligjerata e dytëLigjerata e dytë
Ligjerata e dytëFisnik Morina
938 vues16 diapositives
Kapitulli 2 par
Kapitulli 2Kapitulli 2
Kapitulli 2Lavdije Raçi
3.3K vues13 diapositives
Marketing par
MarketingMarketing
MarketingVeton Sopjani
2.6K vues18 diapositives
Ligjerata 1 par
Ligjerata 1Ligjerata 1
Ligjerata 1Ferdi Nuredini
2.2K vues26 diapositives
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
3K vues18 diapositives
Kapitulli 1 par
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1Lavdije Raçi
7.3K vues15 diapositives

En vedette(9)

Similaire à Ligjerata 9

Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R... par
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Durim Hysa
656 vues31 diapositives
Informatika e biznesit tvogla par
Informatika e biznesit tvoglaInformatika e biznesit tvogla
Informatika e biznesit tvoglaEgzonMehmet
261 vues3 diapositives
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc par
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doccoupletea
2.3K vues8 diapositives
3.BR e-B - Java e tretë.docx par
3.BR e-B - Java e tretë.docx3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docxBakiRexhepi4
51 vues6 diapositives
mis par
mismis
misEster Daci
796 vues44 diapositives
Prezantimi Ne Kosove 2008 par
Prezantimi Ne Kosove 2008Prezantimi Ne Kosove 2008
Prezantimi Ne Kosove 2008Ilirjan
1.8K vues12 diapositives

Similaire à Ligjerata 9(20)

Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R... par Durim Hysa
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Durim Hysa656 vues
Informatika e biznesit tvogla par EgzonMehmet
Informatika e biznesit tvoglaInformatika e biznesit tvogla
Informatika e biznesit tvogla
EgzonMehmet261 vues
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc par coupletea
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
coupletea2.3K vues
3.BR e-B - Java e tretë.docx par BakiRexhepi4
3.BR e-B - Java e tretë.docx3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docx
BakiRexhepi451 vues
Prezantimi Ne Kosove 2008 par Ilirjan
Prezantimi Ne Kosove 2008Prezantimi Ne Kosove 2008
Prezantimi Ne Kosove 2008
Ilirjan1.8K vues
Strategjia për IT-në e Doganës Shqiptare par Dashamir Hoxha
Strategjia për IT-në e Doganës ShqiptareStrategjia për IT-në e Doganës Shqiptare
Strategjia për IT-në e Doganës Shqiptare
Dashamir Hoxha970 vues
Sim8 informatizimi dhe tregu par baron
Sim8  informatizimi dhe treguSim8  informatizimi dhe tregu
Sim8 informatizimi dhe tregu
baron572 vues
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_luta par Valdet Shala
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_lutaLigj 1 sisteme_informative_mimoza_luta
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_luta
Valdet Shala1.1K vues
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve par Hamit Agushi
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hamit Agushi4.6K vues
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt par coupletea
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
coupletea1.5K vues
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5 par Menaxherat
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
Menaxherat23.4K vues
Customer Relationship Management (CRM) sistemet par yllferizi
Customer Relationship Management (CRM) sistemetCustomer Relationship Management (CRM) sistemet
Customer Relationship Management (CRM) sistemet
yllferizi4.3K vues
Shkolla e mesme ekonomike par Ramë Hajraj
Shkolla e mesme ekonomikeShkolla e mesme ekonomike
Shkolla e mesme ekonomike
Ramë Hajraj2.6K vues
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama par drilon emini
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
drilon emini9.3K vues
Ligjerata 6 par ilir 1122
Ligjerata 6Ligjerata 6
Ligjerata 6
ilir 11221.3K vues

Plus de Ferdi Nuredini

E drejta e procedures penale par
E drejta e procedures penaleE drejta e procedures penale
E drejta e procedures penaleFerdi Nuredini
3.1K vues225 diapositives
E drejta sendore (Pyetje) par
E drejta sendore  (Pyetje)E drejta sendore  (Pyetje)
E drejta sendore (Pyetje)Ferdi Nuredini
4.4K vues2 diapositives
E drejta trashegimore par
E drejta trashegimoreE drejta trashegimore
E drejta trashegimoreFerdi Nuredini
2.5K vues10 diapositives
E drejta administrative par
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrativeFerdi Nuredini
6.3K vues40 diapositives
Gjyqesia par
GjyqesiaGjyqesia
GjyqesiaFerdi Nuredini
1.3K vues8 diapositives
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Ferdi Nuredini
1K vues144 diapositives

Plus de Ferdi Nuredini(20)

Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par Ferdi Nuredini
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Ferdi Nuredini1K vues

Ligjerata 9

 • 2. Afarizmi dhe Informatika  Në kushtet bashkohore të zhvillimit të afarizmit informata paraqet resurs të rëndësishëm në ndërmarje, kurse teknologjia informatike faktorë shumë të rëndësishëm për suksesin dhe efikasitetin e afarizmit të sajë. 2
 • 3. Informatika e biznesit  Puna e organizuar e njeriut quhet BIZNES(afarizëm), kurse  Bashkimi i individëve ose i personave të lidhur njëri me tjetrin gjatë kryerjes së aktivitetit të caktuar afarist formon SUBJEKTIN AFARIST  Subjektet afariste janë sisteme me të cilat duhet menxhuar kurse një nga komponentet më të rëndësishme të menaxhimit me sisteme është këmbimi i informatave, respektivisht KOMUNIKIMI  Komunikimi mbrenda subjekteve afariste dhe midis disa subjekteve afariste mundësohet në saje të INFORMATIKËS SË BIZNESIT 3
 • 4.  Informatika e Biznesit është shkencë mbi mbledhjen , përpunimin, bartjen dhe shfrytëzimin e informatave me ndihmën e pajisjeve teknike në kuadër të sistemit informativ, të aplikuar në një rrethinë afariste.  Disciplinë shkencore e cila qëndron mes Administrimit të Biznesit dhe shkencave kompjuteristike - terma sinonime- kompjuterizim i biznesit. 44
 • 5. Trendet e zhvillimit të informatikës së biznesit Njohja e trendeve të zhvillimit të informatikës së biznesit është e rëdësisë së veçant ku do të përmendim (trende pozitive): 1. Vendosjen e elementeve të teknologjisë informative në një numër të madhë të produkteve dhe shërbimeve 2. Zhvillimi gjithnjë e më i madhë i produkteve të reja të bazuara në përdorimin e elementeve të teknologjisë informative 3. Rritjen e ndikimit të tek. informative në ndryshimin e mardhënieve shoqërore dhe prodhuese 4. Përshtatjen e strategjisë afariste me lloje të reja dhe të përsosura të prodhimeve dhe shërbimeve të teknol. informatike 5. Rritjen e ndikimit të teknol. Informatike në rritjen e llojeve të afarizmit dhe të rezultateve të tij finansiar (zvoglimi i shpenzimeve të afarizmit dhe rritja e fitimit 6. Ndikimin intenziv në ndryshimin e rolit të menaxhmentit në sistemet afariste, i cili manifestohet me rritjen e kontrollit mbi funksionimin e sistemit 5 5
 • 6.  Trende negative: 1. Rritja e rrezikut të keqpërdorimit të teknologjisë informatike 2. Rritja e kriminalitetit kompjuterik/ informatik 3. Zvoglimi i komunikimit personal midis njerëzve, respektivisht rritja e komunikimit jo verbal e cila mundë të ketë si pasojë izolimin social të individit e tj. - Këto trende negative të zhvillimit të informatikës së biznesit duhet të mbahen nën kontroll, nëse nuk mund të eliminohen në tërësi 6
 • 7. SISTEMI INFORMATIK -Termet themelore  Sistemi paraqet bashkësi të elementeve të cilët formojnë tërësi dhe ndërmjet të cilëve ekzistojnë lidhje të caktuara  Cilsitë e sistemit apo të pjesëve të tija quhen atribute  Sistemi posedon hyrje, dalje dhe rrethinë  Sistemi mundë të jetë natyral apo artificial, i thjeshtë apo i ndërlikuar e tj.  Sistemi posedon lidhje (është në interakcion) me rrethinën 7 7
 • 8. SISTEMI INFORMATIK  SISTEMI INFORMATIK mundë të definohet si: “një bashkësi e elementeve të ndërlidhura të cilat me atributet e tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave”  Sistemi informatik përbëhet nga njerzit dhe pajisjet, kurse detyrë e tij është mbledhja e të dhënave, përpunimi, memorimi dhe transmetimi i tyre.  Sistemi informatik proceson informata nga të dhënat, përkatësisht ai transferon inputet në outpute sipas nevojave dhe kërkesave për informata.  Sistemi informatik paraqet sistem DINAMIK – me kohë dhe nën ndikimin e rethinës ndryshojnë elementet e tij e me këtë edhe vet sistemi në tërësi. 8 8
 • 9. Organizimi i sistemit informatik duhet të siguroj:  Inkuadrimin e të gjitha qëllimeve të sistemit  Minimizimin e aktiviteteve të dyfishta në procesimin e informatave, si dhe menjanimin e konflikteve midis projekteve zhvillimore  Motivimin e personelit  Nxitjen e interakcionit midis nënsitemeve të cilat duhet të sigurojnë efikasitetin e punës së sistemit informatik 9 9
 • 10. Profilet e ekspertve të nevojshëm në një sistem informatik të menaxhmentit do të ishin:  Specialistët për softverin e sistemit  Specialistët për bazën e të dhënave  Projektuesit  Analitikët sistemor  Programerët  Specialistët për hardver- në rastë se ndërmarja organizon mirëmbajtjen vetanake të sistemit informatik. 10
 • 11. Llojet e sistemit informatik Varësisht nga marrëdhënja midis inputeve dhe outputeve sistemet informatike mundë të jenë:  Sisteme neutrale- kur inputi i tyre është i barabartë me outputin- inputet nuk pësojnë ndonjë ndryshim dhe ky sistem themi se është vetëm transmetues i informatave.  Sisteme të informuara,- kur inputet janë më të mëdha se outputet- sistemi i tillë është pasiv, sepse më tepër mer informata nga sistemet tjera, se sa që i përpunon ato.  Sistemi informatik qeverisës ,- është sistem kreativ , inputet e tij janë më të vogla se outputet.-gjatë procesit të përpunimit të të dhënave krijon cilësi të re, prandaj themi se ky sistem është në funksion të qeverisjes. 11 11
 • 12. Sistemi informatik i biznesit  Sistemi informatik i biznesit paraqet sistemin informatik i cili ka për detyrë të sigurojë informata të sakta, relevante dhe me kohë për strukturën menaxheriale, të cilat do të ishin bazë gjatë procesit të marrjes së vendimeve afariste. 12 12
 • 13. Nënsistemet e sistemit informatik të biznesit janë: Nënsistemi informatik i blerjes dhe materialit i cili përmban: -fajllin lidhur me planifikimin dhe kontrollin e mallrave dhe materialit (mallrave komerciale, shërbimeve, paketimin e materialit etj.) -fajllin e llogaris së shitjes së produkteve, sasin e shitjes me shumicë, -fajllin e materialit, -fajllin e furnizuesve -fajllin e bilancit të furnizuesve. 13
 • 14.  Nënsistemi informatik i shitjes me shumicë përmbanë: -fajllin e kontratave me konsumator, -fajllin e porosive, -fajllin e fakturave dhe shitjes -fajllin e konsumatorëve, fajllin e bilancit të knsumatorëve.  Nënsistemi informatik i shitjes me pakicë përmbanë: -fajllin e shitoreve, llogarin e shitjes me pakicë,katalogun e mallrave (listën e çmimeve), rezervat minimale dhe maksimale,inventarin e shitoreve, -fajllin e shitjes së mallrave përmes rrjetit 14
 • 15.  Nënsistemi informatik i kontabilitetit përmban: -llogarit financiare dhe operacionet financiare  Nënsistemi informatik i vlersimit të kapitalit përmban: -fajllin e llogarisë së vlersimit të kapitalit dhe të mirëmbajtjes.  Nënsistemi informatik i shitjeve ditore përmban: -fajllin e shitjeve ditore  Nënsistemi informatik i kontrollit të prodhimit i cili do të ofron informata lidhur me komponentat e prodhimit, procedurat teknologjike, planin prodhues, dokumentacionin prodhues dhe shpenzimet e prodhimit. 15
 • 16. Fazat e zhvillimit të sistemit informatik të biznesit  Cikli jetësor i sistemit karakterizohet me disa faza të zhvillimit. Ato janë:  Faza iniciale (e krijimit) të sistemit – inicijativa për zhvillimin e sistemit informatik zakonisht vjen nga menaxherët e ndërmarrjes të cilët kanë nevojë për informim më të mirë,  Faza e ekspanzionit (rritjes) të sistemit – duke investuar mjete e dituri të konsiderueshme vërehet një rritje kuantitative e sistemit në të gjtha segmentet e tij. Sigurohen pajisjet dhe programet, përgaditen kuadrot dhe komponentet rrjetore të sistemit,  Faza e konsolidimit – rëndësi e veçantë i kushtohet standardizimit dhe harmonizimit të punës së të gjitha komponenteve. Plotësimi i kritereve të kualitetit siguron kalimin në  fazën e pjekurisë ku sistemi siguron rezultate optimale, prandaj synohet që kjo fazë të zgjasë sa më shumë dhe të kompenzohen shpenzimet e bëra në fazën e konsolidimit. 16 16
 • 17.  Funksioni posaçërisht i rëndësishëm i sistemeve informatike qëndron në afarizëm dhe automatizimin e afarizmit të zyrës  Automatizimi i afarizimit të zyrës (zyrja e automatizuar) përfshinë: këmbimin e postës elektronike,të të dhënave, planifikimin e kohës dhe aktiviteteve,qeverisjen me projekte,përpunimin e dokumenteve, përpunimin e grafikës, arhivimin e të dhënave, kërkimin e dokumentave, përgaditjen e vendimeve, përgaditja dhe realizimi i takimeve afariste.  Ne me sistem të informatik do të nënkuptojmë vetëm ato sisteme të cilat janë të bazuara në kompjuter. 17
 • 18. Sistemi informatik i biznesit dhe menaxhmenti  Sistemi informatik duhet të jetë në funksion të menaxhmentit, në funksion të arritjes së qëllimeve të synuara afariste.  Teknolojgia informatike nuk guxon të jetë qëllim në vetvetë dhe informatika duhet të jetë në shërbim të menaxhmentit, pra të jetë servis i tij. HIERARKIA BAZA E TË MENAXHERIKE DHËNAVE DBMS Bazat e të dhënave dhe nivelet e menaxhmentit 18
 • 19. Disa lloje të veçanta të sistemeve informatike Sistemi informatik i menaxhmentit-MIS  Sistemi informatik i menaxhmentit- prodhon informata përmbledhëse të cilat i lejojnë menaxhmentit të përmirsojë inputet me qëllim të ndryshimit të outputeve në të ardhshmen.  Roli kryesor i sistemit informatik të menaxhmentit është të vlersojë nevojat informatike të menaxhmentit gjatë procesit të marjes së vendimeve me qëllim që të siguroj informata në kohën e duhur, ti shpërndajë ato dhe ti lehtësoj menaxhmentit zgjedhjen e alternativës më të mirë nëse disponon me disa sosh.  Elementet apo komponentat e sistemit informatik të menaxhmentit janë:  hardveri, softveri, baza e të dhënave, procedurat dhe personeli 19
 • 20. Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS)  Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) – paraqet softver i cili ofron mundësin e testimit të alternativave të ndryshme në fazën përgatitore të marjes së vendimeve  Sistemi për mbështetje të vendimeve parasesin sisteme informatike interaktive të bazauara në kompjuter të cilët përdorin bazat e specijalizuara të të dhënave dhe modelet e vendosjes – përgjigje në pyetjet Çka nëse? (what if) SIBK – Sisteme SIBK tjera të ndërmarjes informative të tjera të bazuara në kompjutor Nënsistemi i Nënsistemi i TË DHËNA INTERNE qeverisjes me qeverisjes me të dhëna modele N ënsistem i i TË DHËNA EKSTERNE qeverisjes m e d ialog SHFRYTËZUESIT DHE DETYRAT arkitektura tipike e sistemit për 20 mbështetje të vendimeve - DSS
 • 21. Sistemet e eksperteve (ES)  Sistemet e eksperteve - paraqet sistemin informatik i cili njohurit e eksperteve nga lëmi të ndryshme shkencore i strukturon në kompjutor dhe pastaj përmes gjeneralizimit të problemit ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të propozuara  Pjesët kryesore të sistemit të eksperteve janë: - baza e diturisë - mjetet ndihmëse të sistemit të ekspertëve 21
 • 22. Thank You!  PYETJE??? 22