Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes

Procedura paraprake,Procedura paraprake,
hetimi, ngritja ehetimi, ngritja e
aktakuzes dheaktakuzes dhe
konfirmimi I aktakuzeskonfirmimi I aktakuzes
1.Procedura paraprake1.Procedura paraprake
Perfshine keto veprime:Perfshine keto veprime:
 Informimi per ekzistimin e vepres penaleInformimi per ekzistimin e vepres penale
 Ngritja e kallzimit penalNgritja e kallzimit penal
 Informimi i prokuroritInformimi i prokurorit
1.1. Informimi per ekzistimin e vepres penale1.1. Informimi per ekzistimin e vepres penale
Informimi I policise per vepren penale behetInformimi I policise per vepren penale behet
permes:permes:
 Detyres zyrtare,Detyres zyrtare,
 Kallzimit penal nga qytetaret,Kallzimit penal nga qytetaret,
 Kallzimit penal nga organet publike,Kallzimit penal nga organet publike,
 Formave tjera te informimit.Formave tjera te informimit.
Veprimet e ndermarra nga policia per verifikimin eVeprimet e ndermarra nga policia per verifikimin e
dyshimit dhe ngritja e aktakuzes.dyshimit dhe ngritja e aktakuzes.
1.2. Ngritja e kallzimit penal1.2. Ngritja e kallzimit penal
Kallzimi penal, eshte akt akuzues te cilin e perpilon policiaKallzimi penal, eshte akt akuzues te cilin e perpilon policia
e i cili eshte manifestim i veprimtarise se saj nee i cili eshte manifestim i veprimtarise se saj ne
procesin e zbulimit te veprave penale, gjetjes seprocesin e zbulimit te veprave penale, gjetjes se
kryesit te asaj vepre dhe sigurimin e provave te cilat ikryesit te asaj vepre dhe sigurimin e provave te cilat i
referohen rastit penal konkret.referohen rastit penal konkret.
Kallzim penal paraqesin:Kallzim penal paraqesin:
1.1. Policia,Policia,
2.2. Qytetaret,Qytetaret,
3.3. Organet tjera publike.Organet tjera publike.
……
Llojet e kallzimit penal:Llojet e kallzimit penal:
 Kallzim penal sipas emrit te paraqitur (anonim ,Kallzim penal sipas emrit te paraqitur (anonim ,
me pseudonim etj.),me pseudonim etj.),
 Kallzim penal sipas permbajtjes ( te plota, jo teKallzim penal sipas permbajtjes ( te plota, jo te
plota),plota),
 Kallzim penal sipas menyres se kallzimit (meKallzim penal sipas menyres se kallzimit (me
goje, me shkrim).goje, me shkrim).
1.3. Informimi i prokurorit1.3. Informimi i prokurorit
Informimi i Prokurorit publik behet me ane teInformimi i Prokurorit publik behet me ane te
kallzimit penal per vepren penale te caktuar, ngakallzimit penal per vepren penale te caktuar, nga
policia, organet publike apo nga qytetaret.policia, organet publike apo nga qytetaret.
Kallzimi penal i derguar Prokurorit nga policiaKallzimi penal i derguar Prokurorit nga policia
duhet t’i kete te bashkangjitura te gjitha provat,duhet t’i kete te bashkangjitura te gjitha provat,
informacionet dhe emrin e personit te dyshuar,informacionet dhe emrin e personit te dyshuar,
si kryes te asaj vepre.si kryes te asaj vepre.
……
Pas shikimit te kallzimit penal, Prokurori publikPas shikimit te kallzimit penal, Prokurori publik
mund te vendose qe :mund te vendose qe :
1.1. ta hedhe kallzimin penal,ta hedhe kallzimin penal,
2.2. te kerkoje informata plotesuese,te kerkoje informata plotesuese,
3.3. te filloje zbatimin e hetimeve apo,te filloje zbatimin e hetimeve apo,
4.4. te ngrite aktakuze.te ngrite aktakuze.
2. Hetimi2. Hetimi
Paraqet fazen e pare te procedures penale te cilen eParaqet fazen e pare te procedures penale te cilen e
zhvillon Prokurori publik kunder personit te caktuarzhvillon Prokurori publik kunder personit te caktuar
per te cilin ekziston dyshimi i arsyeshem se ka kryerper te cilin ekziston dyshimi i arsyeshem se ka kryer
vepren penale e cila ndiqet sipas detyres zyrtare,vepren penale e cila ndiqet sipas detyres zyrtare,
Hetimi konsiston edhe ne mbledhjen e provave dheHetimi konsiston edhe ne mbledhjen e provave dhe
informatave tjera ne baze te se cilave duhet gjykuar se ainformatave tjera ne baze te se cilave duhet gjykuar se a
duhet ngritur aktakuza kunder personit te caktuar, perduhet ngritur aktakuza kunder personit te caktuar, per
vepren e caktuar penale, apo te nderpritet procedura, sivepren e caktuar penale, apo te nderpritet procedura, si
dhe mbledhja e provave te cilat nuk do te mund tedhe mbledhja e provave te cilat nuk do te mund te
perseriteshin ne shqyrtimin gjyqesor.perseriteshin ne shqyrtimin gjyqesor.
……
Zbatues dhe mbikeqyres i hetimeve, sipas KoditZbatues dhe mbikeqyres i hetimeve, sipas Kodit
te Procedures Penale, eshte Prokurori publik.te Procedures Penale, eshte Prokurori publik.
Ne disa raste e hasim edhe policine gjyqesore, eNe disa raste e hasim edhe policine gjyqesore, e
cila e kryen nje gje te tille me autorizim ngacila e kryen nje gje te tille me autorizim nga
Prokurori publik.Prokurori publik.
2.1. Fillimi I hetimit2.1. Fillimi I hetimit
Hetimi fillon menjehere kur Prokurori publikHetimi fillon menjehere kur Prokurori publik
informohet me kallzim penal, per vepren penaleinformohet me kallzim penal, per vepren penale
dhe per kete veper plotesohen te gjitha kushtet edhe per kete veper plotesohen te gjitha kushtet e
nevojshme per fillimin e hetimit.nevojshme per fillimin e hetimit.
Nisja e hetimit behet me aktvendim, te cilin eNisja e hetimit behet me aktvendim, te cilin e
nxjerr Prokurori publik , konform Kodit tenxjerr Prokurori publik , konform Kodit te
Procedures penale.Procedures penale.
2.2. Aktvendimi per fillimin e hetimeve2.2. Aktvendimi per fillimin e hetimeve
Aktvendimi percakton:Aktvendimi percakton:
 personin kunder te cilit kryhet hetimi,personin kunder te cilit kryhet hetimi,
 kohen e fillimit te hetimit,kohen e fillimit te hetimit,
 pershkrimin e vepres e cila tregon elementet e veprespershkrimin e vepres e cila tregon elementet e vepres
penale,penale,
 emertimin ligjor te vepres penale,emertimin ligjor te vepres penale,
 rrethanat dhe faktet qe e justifikojne dyshimin errethanat dhe faktet qe e justifikojne dyshimin e
arsyeshem per vepren penale, dhearsyeshem per vepren penale, dhe
 provat me informacionin e mbledhur deri ne ateprovat me informacionin e mbledhur deri ne ate
moment.moment.
2.3. Kohezgjatja e Hetimit2.3. Kohezgjatja e Hetimit
Sipa Kodit te Procedures Penale, hetimi zakonisht zgjateSipa Kodit te Procedures Penale, hetimi zakonisht zgjate
gjashte muaj, prej dites kur eshte nxjerre aktvendimi pergjashte muaj, prej dites kur eshte nxjerre aktvendimi per
nje gje te tille.nje gje te tille.
Gjyqtari i procedures paraprake mund te autorizojeGjyqtari i procedures paraprake mund te autorizoje
vazhdimin e hetimeve edhe per gjashte muaj, nese evazhdimin e hetimeve edhe per gjashte muaj, nese e
sheh te arsyeshme dhe nese per veper penale te tillesheh te arsyeshme dhe nese per veper penale te tille
parashihet denimi me te pakten pese vjet burgim.parashihet denimi me te pakten pese vjet burgim.
3.Ngritja e aktakuzes3.Ngritja e aktakuzes
Prokurori publik i analizon te gjitha te mbledhuratProkurori publik i analizon te gjitha te mbledhurat
e hetimit dhe ne baze te tyre e ngrit aktakuzene hetimit dhe ne baze te tyre e ngrit aktakuzen
perkatese.perkatese.
Ne varesi te rendesise se vepres penale dallojme dyNe varesi te rendesise se vepres penale dallojme dy
lloje te akteve akuzuese :lloje te akteve akuzuese :
1.1. aktakuza, dheaktakuza, dhe
2.2. propozimakuza.propozimakuza.
3.1. Aktakuza dhe Propozimakuza3.1. Aktakuza dhe Propozimakuza
Me nocionin aktakuze duhet kuptuar kerkesen e shkruar dhe teMe nocionin aktakuze duhet kuptuar kerkesen e shkruar dhe te
perpiluar, ne formen e caktuar ligjore te Prokurorit publik nenperpiluar, ne formen e caktuar ligjore te Prokurorit publik nen
kushtet e caktuara me ligj, dhe te demtuarit si padites me qellimkushtet e caktuara me ligj, dhe te demtuarit si padites me qellim
te caktimit te shqyrtimit gjyqesor kunder personit te caktuar si ite caktimit te shqyrtimit gjyqesor kunder personit te caktuar si i
pandehur per shkak te vepres se caktuar penale.pandehur per shkak te vepres se caktuar penale.
Propozimakuza eshte akt akuzues, sikurse aktakuza, por per dallimPropozimakuza eshte akt akuzues, sikurse aktakuza, por per dallim
nga ajo, eshte karakteristike per proceduren e shkurter, e cilanga ajo, eshte karakteristike per proceduren e shkurter, e cila
zhvillohet per veper penale per te cilat eshte parapare si denimzhvillohet per veper penale per te cilat eshte parapare si denim
kryesor gjoba ose denimi me burgim deri ne tre vjet.kryesor gjoba ose denimi me burgim deri ne tre vjet.
3.2. Permbajtja e aktakuzes3.2. Permbajtja e aktakuzes
Sipas nenit 305, Kpitullit XXXII (32) te Kodit te Procedures Penale te Kosoves, AktakuzaSipas nenit 305, Kpitullit XXXII (32) te Kodit te Procedures Penale te Kosoves, Aktakuza
permban:permban:
 Emrin dhe mbiemrin e te pandehurit dhe te dhenat e tij personale ;Emrin dhe mbiemrin e te pandehurit dhe te dhenat e tij personale ;
 Te dhenat nese eshte shqiptuar paraburgimi dhe sa kohe ka zgjatur ose masat e urdheruaraTe dhenat nese eshte shqiptuar paraburgimi dhe sa kohe ka zgjatur ose masat e urdheruara
nga kapitulli XXX i ketij Kodi kunder te pandehurit, nese ai ndodhet ne liri dhe nese ainga kapitulli XXX i ketij Kodi kunder te pandehurit, nese ai ndodhet ne liri dhe nese ai
eshte liruar para ngritjes se aktakuzes, sa eshte mbajtur ne paraburgim;eshte liruar para ngritjes se aktakuzes, sa eshte mbajtur ne paraburgim;
 Emertimin ligjor te vepres penale duke i’u referuar dispozitave te Kodit te PerkohshemEmertimin ligjor te vepres penale duke i’u referuar dispozitave te Kodit te Perkohshem
Penal ;Penal ;
 Kohen dhe vendin e kryerjes se vepres penale, objektin ne te cilin eshte kryer dhe mjetinKohen dhe vendin e kryerjes se vepres penale, objektin ne te cilin eshte kryer dhe mjetin
me te cilin eshte kryer vepra penale si dhe rrethanat tjera te nevojshme per te percaktuarme te cilin eshte kryer vepra penale si dhe rrethanat tjera te nevojshme per te percaktuar
me saktesi vepren penale ;me saktesi vepren penale ;
 Shpjegimin e arsyeve per ngritjen e aktakuzes bazuar ne rezultatet e hetimit dhe provat qeShpjegimin e arsyeve per ngritjen e aktakuzes bazuar ne rezultatet e hetimit dhe provat qe
vertetojne faktet kryesorevertetojne faktet kryesore
 Percaktimin e gjykates ku do te mbahet shqyrtimi gjyqesor dhePercaktimin e gjykates ku do te mbahet shqyrtimi gjyqesor dhe
 Rekomandimin per provat qe duhet prezantuar ne shqyrtim gjyqesor se bashku me emratRekomandimin per provat qe duhet prezantuar ne shqyrtim gjyqesor se bashku me emrat
e deshmitareve dhe eksperteve, shkresat qe duhet lexuar dhe sendet qe duhet marre sie deshmitareve dhe eksperteve, shkresat qe duhet lexuar dhe sendet qe duhet marre si
prove.prove.
4.Konfirmimi i aktakuzes4.Konfirmimi i aktakuzes
 Konfirmimi i aktakuzes eshte si te thuash ’’dera’’Konfirmimi i aktakuzes eshte si te thuash ’’dera’’
e fillimit gjyqesor te çeshtjes, e cila vie mee fillimit gjyqesor te çeshtjes, e cila vie me
aktakuze.aktakuze.
 Pjesmarresit ne konfirmimin e aktakuzes jane :Pjesmarresit ne konfirmimin e aktakuzes jane :
gjyqtari, Prokurori publik dhe i pandehuri.gjyqtari, Prokurori publik dhe i pandehuri.
 Te drejte pjesemarrje ka edhe i demtuari.Te drejte pjesemarrje ka edhe i demtuari.
……
Gjyqtari e therret seancen e konfirmimit te aktakuzes dheGjyqtari e therret seancen e konfirmimit te aktakuzes dhe
brenda tete ditesh aktakuza i dorezohet te pandehuritbrenda tete ditesh aktakuza i dorezohet te pandehurit
dhe mbrojtesit te tij, nese ka nje te tille.dhe mbrojtesit te tij, nese ka nje te tille.
I pandehuri, pasi ta marre aktakuzen, i ka keto mundesi:I pandehuri, pasi ta marre aktakuzen, i ka keto mundesi:
 te heqe dore nga shqyrtimi i aktakuzes dhe provave,te heqe dore nga shqyrtimi i aktakuzes dhe provave,
 te heqe dore nga seanca per konfirmim dhe tete heqe dore nga seanca per konfirmim dhe te
paraqese kundershtim me shkrim kunder aktakuzesparaqese kundershtim me shkrim kunder aktakuzes
ose pranueshmerise se proves, oseose pranueshmerise se proves, ose
 te vazhdoje me seancen e konfirmimit.te vazhdoje me seancen e konfirmimit.
4.1. Seanca per konfirmimin e aktakuzes4.1. Seanca per konfirmimin e aktakuzes
Seanca per konfirmimin e aktakuzes mbahet sipas orarit teSeanca per konfirmimin e aktakuzes mbahet sipas orarit te
percaktuar me pare nga gjyqtari, nese nje gje e tille nukpercaktuar me pare nga gjyqtari, nese nje gje e tille nuk
eshte zgjidhur ndryshe me pare,eshte zgjidhur ndryshe me pare,
Aktakuzen, ne seance te pandehurit ia lexon ProkuroriAktakuzen, ne seance te pandehurit ia lexon Prokurori
publik,publik,
I pandehuri mund te: deklarohet i pafajshem, fajtor perI pandehuri mund te: deklarohet i pafajshem, fajtor per
disa pika te aktaktuzes apo ne teresi te pikave te saj, osedisa pika te aktaktuzes apo ne teresi te pikave te saj, ose
te mos deklarohet fare per aktakuzen.te mos deklarohet fare per aktakuzen.
……
Gjyqtari paraprakisht gjate seances se konfirmimitGjyqtari paraprakisht gjate seances se konfirmimit
mund t’i ndermarre keto aktvendime :mund t’i ndermarre keto aktvendime :
1.1. per hudhjen e aktakuzes dhe pushimin eper hudhjen e aktakuzes dhe pushimin e
procedures penale,procedures penale,
2.2. per shpalljen e gjykates jokompetente dheper shpalljen e gjykates jokompetente dhe
referimin e çeshtjes se tille gjykatesreferimin e çeshtjes se tille gjykates
kompetente dhekompetente dhe
3.3. konfirmimin e aktakuzes.konfirmimin e aktakuzes.
4.2. Hudhja e aktakuzes4.2. Hudhja e aktakuzes
Hudhja e aktakuzes dhe pushimi i procedures penale behet meHudhja e aktakuzes dhe pushimi i procedures penale behet me
aktvendim nga gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se :aktvendim nga gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se :
 vepra me te cilen akuzohet nuk perben veper penale,vepra me te cilen akuzohet nuk perben veper penale,
 ekzistojne rrethana te cilat e perjashtojne pergjegjesine penale,ekzistojne rrethana te cilat e perjashtojne pergjegjesine penale,
 ka kaluar afati i parashkrimit, vepra eshte perfshire ne amnisti oseka kaluar afati i parashkrimit, vepra eshte perfshire ne amnisti ose
falje apo ekzistojne rrethana te tjera te cilat e pengojne çeshtjen,falje apo ekzistojne rrethana te tjera te cilat e pengojne çeshtjen,
oseose
 nuk ka prova te mjaftueshme qe mbeshtesin dyshimin e bazuarnuk ka prova te mjaftueshme qe mbeshtesin dyshimin e bazuar
se i pandehuri ka kryer vepren me te cilen akuzohet .se i pandehuri ka kryer vepren me te cilen akuzohet .
4.3. Shpallja e gjykates jokompetente4.3. Shpallja e gjykates jokompetente
Shpallja e gjykates jokompetente behet ngaShpallja e gjykates jokompetente behet nga
gjyqtari me aktvendim per shpallje te gjykatesgjyqtari me aktvendim per shpallje te gjykates
jokompetente dhe kete çeshtje ia dergonjokompetente dhe kete çeshtje ia dergon
gjykates kompetente, gjithmone kur gjyqtarigjykates kompetente, gjithmone kur gjyqtari
konstaton se vepra penale ne aktakuze eshte nekonstaton se vepra penale ne aktakuze eshte ne
kompetence te nje gjykate tjeter.kompetence te nje gjykate tjeter.
4.4. Konfirmimi i aktakuzes4.4. Konfirmimi i aktakuzes
Konfirmimi i aktakuzes behet me aktvendim ngaKonfirmimi i aktakuzes behet me aktvendim nga
gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se nuk ekzistongjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se nuk ekziston
asnje rrethane, me te cilen do ta hudhte poshteasnje rrethane, me te cilen do ta hudhte poshte
aktakuzen dhe ta pushonte proceduren penaleaktakuzen dhe ta pushonte proceduren penale
apo jokompetencen e gjykates.apo jokompetencen e gjykates.
4.5. Forma e prere e aktakuzes4.5. Forma e prere e aktakuzes
Aktakuza merr formen e prere:Aktakuza merr formen e prere:
1) Ne diten kur aktvendimi mbi aktakuzen merr1) Ne diten kur aktvendimi mbi aktakuzen merr
forme te prere ne pajtim me nenin 316 te ketijforme te prere ne pajtim me nenin 316 te ketij
Kodi, oseKodi, ose
2) Ne diten kur aktvendimi nga neni 3102) Ne diten kur aktvendimi nga neni 310
paragrafi 2 ose neni 311 paragrafi 2 i ketijparagrafi 2 ose neni 311 paragrafi 2 i ketij
Kodi merr formen te prere, nese gjyqtari nukKodi merr formen te prere, nese gjyqtari nuk
vepron ne pajtim me nenin 312 te ketij Kodi.vepron ne pajtim me nenin 312 te ketij Kodi.
……
Pra,aktakuza merr formen e prere, kur gjyqatriPra,aktakuza merr formen e prere, kur gjyqatri
merr aktvendim se nuk ekziston asnje rrethanemerr aktvendim se nuk ekziston asnje rrethane
e cila do ta perjashtonte konfirmimin ee cila do ta perjashtonte konfirmimin e
aktakuzes, dhe kur i pandehuri permesaktakuzes, dhe kur i pandehuri permes
aktdoreheqjes vendos te terhiqet nga seancaaktdoreheqjes vendos te terhiqet nga seanca
per konfirmimin e aktakuzes dhe kur gjyqtariper konfirmimin e aktakuzes dhe kur gjyqtari
me aktvendim vendos te konfirmohet aktakuzame aktvendim vendos te konfirmohet aktakuza
dhe te pranohen provat.dhe te pranohen provat.
……
Pasi aktakuza merr formen e prere, gjyqtariPasi aktakuza merr formen e prere, gjyqtari
menjehere ia dergon aktakuzen dhe lendenmenjehere ia dergon aktakuzen dhe lenden
penale kryetarit te trupit gjykues dhe pastajpenale kryetarit te trupit gjykues dhe pastaj
fillon procedura gjyqesore.fillon procedura gjyqesore.
 Fillimi I Procedures gjyqesore…Fillimi I Procedures gjyqesore…
1 sur 25

Recommandé

Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes par
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzesProcedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzesDurim Kërhanaj
34.2K vues25 diapositives
Procedura penale pjesa e posaqme2 par
Procedura penale pjesa e posaqme2Procedura penale pjesa e posaqme2
Procedura penale pjesa e posaqme2oca Hoxhaj
21.2K vues40 diapositives
E Drejta Penale Procedurale par
E Drejta Penale Procedurale  E Drejta Penale Procedurale
E Drejta Penale Procedurale Refik Mustafa
4.6K vues13 diapositives
Penologjia par
PenologjiaPenologjia
Penologjiadritashala
29.8K vues24 diapositives
Mjetet juridike të jashtëzakonshme në procedurë penale par
Mjetet juridike të jashtëzakonshme në procedurë penaleMjetet juridike të jashtëzakonshme në procedurë penale
Mjetet juridike të jashtëzakonshme në procedurë penaleDonikë Mjaki
16K vues18 diapositives
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE par
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJEE DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJERefik Mustafa
76.9K vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me Përgjigje par
E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me PërgjigjeE Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me Përgjigje
E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me PërgjigjeRefik Mustafa
31.7K vues47 diapositives
E drejta e procedures penale par
E drejta e procedures penaleE drejta e procedures penale
E drejta e procedures penaleNasuf GËRMIZAJ
40.3K vues225 diapositives
FAZAT E PROCEDURES PENALE par
FAZAT E PROCEDURES PENALEFAZAT E PROCEDURES PENALE
FAZAT E PROCEDURES PENALERefik Mustafa
5.1K vues13 diapositives
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale par
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penalePermbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penaleDonikë Mjaki
8.1K vues8 diapositives
25317763 e-drejta-e-peocedures-penale par
25317763 e-drejta-e-peocedures-penale25317763 e-drejta-e-peocedures-penale
25317763 e-drejta-e-peocedures-penalezogaj
5.3K vues113 diapositives
Kriminalistika par
KriminalistikaKriminalistika
KriminalistikaRefik Mustafa
22.7K vues183 diapositives

Tendances(20)

E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me Përgjigje par Refik Mustafa
E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me PërgjigjeE Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me Përgjigje
E Dreja e Procedures Penale - Pyetje Me Përgjigje
Refik Mustafa31.7K vues
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale par Donikë Mjaki
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penalePermbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Donikë Mjaki8.1K vues
25317763 e-drejta-e-peocedures-penale par zogaj
25317763 e-drejta-e-peocedures-penale25317763 e-drejta-e-peocedures-penale
25317763 e-drejta-e-peocedures-penale
zogaj5.3K vues
Pyetje nga Procedura jokontestimore par Donikë Mjaki
Pyetje nga Procedura jokontestimorePyetje nga Procedura jokontestimore
Pyetje nga Procedura jokontestimore
Donikë Mjaki9.8K vues
Aktgjykimi per shkak te pandegjueshmerise par endritrrustemi9
Aktgjykimi per shkak te pandegjueshmeriseAktgjykimi per shkak te pandegjueshmerise
Aktgjykimi per shkak te pandegjueshmerise
endritrrustemi92.9K vues
E Drejta e Procedures Administrative par Refik Mustafa
E Drejta e Procedures AdministrativeE Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures Administrative
Refik Mustafa5.5K vues
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje par Refik Mustafa
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeE Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
Refik Mustafa63.1K vues
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje par Refik Mustafa
E Drejta Familjare  Pyetje e PergjigjeE Drejta Familjare  Pyetje e Pergjigje
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje
Refik Mustafa14.9K vues
Kodi i procedurës penale i kosoves par Marjan DODAJ
Kodi i procedurës penale i kosovesKodi i procedurës penale i kosoves
Kodi i procedurës penale i kosoves
Marjan DODAJ14.5K vues
E drejta detyrimore 10 teste par dritashala
E drejta detyrimore 10 testeE drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 teste
dritashala37.9K vues
E drejta penale nderkombetare par dritashala
E drejta penale nderkombetareE drejta penale nderkombetare
E drejta penale nderkombetare
dritashala40.1K vues
Kriminologjia par dritashala
KriminologjiaKriminologjia
Kriminologjia
dritashala62.2K vues
Kriminalistika par kosmaqi
KriminalistikaKriminalistika
Kriminalistika
kosmaqi11K vues

Similaire à Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes

Seminar procedure penale - Prokurori Publik i Kosoves par
Seminar procedure penale - Prokurori Publik i KosovesSeminar procedure penale - Prokurori Publik i Kosoves
Seminar procedure penale - Prokurori Publik i KosovesPristina University - Master Degree
1.9K vues22 diapositives
Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor'' par
Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''
Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''Durim Kërhanaj
578 vues22 diapositives
33760284 e-drejta-penale par
33760284 e-drejta-penale33760284 e-drejta-penale
33760284 e-drejta-penalezogaj
4.3K vues151 diapositives
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit par
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit Egzon Doli
7.4K vues11 diapositives
252995500 e-drejta-penale-1 par
252995500 e-drejta-penale-1252995500 e-drejta-penale-1
252995500 e-drejta-penale-1Rilind Kastrati
5.5K vues14 diapositives
E Drejta Penale Pjesa E par par
E Drejta Penale Pjesa E par E Drejta Penale Pjesa E par
E Drejta Penale Pjesa E par ukakush
5K vues44 diapositives

Similaire à Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes (20)

Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor'' par Durim Kërhanaj
Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''
Prezantim ''Prokuroria''-''Prosecutor''
Durim Kërhanaj578 vues
33760284 e-drejta-penale par zogaj
33760284 e-drejta-penale33760284 e-drejta-penale
33760284 e-drejta-penale
zogaj4.3K vues
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit par Egzon Doli
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit
Procedure Penale - Masat për sigurimin e pranise së të pandehurit
Egzon Doli7.4K vues
E Drejta Penale Pjesa E par par ukakush
E Drejta Penale Pjesa E par E Drejta Penale Pjesa E par
E Drejta Penale Pjesa E par
ukakush5K vues
Edrejtapenale 100126140908-phpapp02 par Rina Shkodra
Edrejtapenale 100126140908-phpapp02Edrejtapenale 100126140908-phpapp02
Edrejtapenale 100126140908-phpapp02
Rina Shkodra458 vues
punim seminarik ne proceduren kontestimore par Donikë Mjaki
punim seminarik ne proceduren kontestimorepunim seminarik ne proceduren kontestimore
punim seminarik ne proceduren kontestimore
Donikë Mjaki7.2K vues
Procesi i të provuarit në Procedurë Penale par K. Gj.
Procesi i të provuarit në Procedurë PenaleProcesi i të provuarit në Procedurë Penale
Procesi i të provuarit në Procedurë Penale
K. Gj.6.4K vues
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT par Refik Mustafa
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILITEKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
Refik Mustafa4.3K vues
D. penale par zogaj
D. penaleD. penale
D. penale
zogaj880 vues
E dr. penale par zogaj
E dr. penaleE dr. penale
E dr. penale
zogaj2.1K vues
DETYRË KURSI /PROCESI I RREGULLT LIGJOR /2011 byirenakotobelli par irena kotobelli
DETYRË KURSI /PROCESI I RREGULLT LIGJOR /2011 byirenakotobelliDETYRË KURSI /PROCESI I RREGULLT LIGJOR /2011 byirenakotobelli
DETYRË KURSI /PROCESI I RREGULLT LIGJOR /2011 byirenakotobelli
irena kotobelli2.1K vues
Ligji per kompensimin_e_viktimave_te_krimit_shqip par JURIST
Ligji per kompensimin_e_viktimave_te_krimit_shqipLigji per kompensimin_e_viktimave_te_krimit_shqip
Ligji per kompensimin_e_viktimave_te_krimit_shqip
JURIST402 vues
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa par zogaj
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa
zogaj2.3K vues
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa par zogaj
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa
26066395 k-r-i-m-i-n-a-l-i-s-t-i-k-aa
zogaj3.3K vues
Procedura civile2.avni brestovci par JURIST
Procedura civile2.avni brestovciProcedura civile2.avni brestovci
Procedura civile2.avni brestovci
JURIST618 vues

Plus de Ferdi Nuredini

E drejta sendore (Pyetje) par
E drejta sendore  (Pyetje)E drejta sendore  (Pyetje)
E drejta sendore (Pyetje)Ferdi Nuredini
4.4K vues2 diapositives
E drejta trashegimore par
E drejta trashegimoreE drejta trashegimore
E drejta trashegimoreFerdi Nuredini
2.5K vues10 diapositives
E drejta administrative par
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrativeFerdi Nuredini
6.3K vues40 diapositives
Gjyqesia par
GjyqesiaGjyqesia
GjyqesiaFerdi Nuredini
1.3K vues8 diapositives
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Ferdi Nuredini
1K vues144 diapositives
Gjykata kushtetuese par
Gjykata kushtetueseGjykata kushtetuese
Gjykata kushtetueseFerdi Nuredini
1.4K vues8 diapositives

Plus de Ferdi Nuredini(20)

Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise] par Ferdi Nuredini
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Gjykata ne RM [Republiken e Maqedonise]
Ferdi Nuredini1K vues
e drejta ekologjike Ligjerata 1 par Ferdi Nuredini
e drejta ekologjike Ligjerata 1e drejta ekologjike Ligjerata 1
e drejta ekologjike Ligjerata 1
Ferdi Nuredini1.5K vues

Procedura paraprake hetimi ngritja e aktakuzes

 • 1. Procedura paraprake,Procedura paraprake, hetimi, ngritja ehetimi, ngritja e aktakuzes dheaktakuzes dhe konfirmimi I aktakuzeskonfirmimi I aktakuzes
 • 2. 1.Procedura paraprake1.Procedura paraprake Perfshine keto veprime:Perfshine keto veprime:  Informimi per ekzistimin e vepres penaleInformimi per ekzistimin e vepres penale  Ngritja e kallzimit penalNgritja e kallzimit penal  Informimi i prokuroritInformimi i prokurorit
 • 3. 1.1. Informimi per ekzistimin e vepres penale1.1. Informimi per ekzistimin e vepres penale Informimi I policise per vepren penale behetInformimi I policise per vepren penale behet permes:permes:  Detyres zyrtare,Detyres zyrtare,  Kallzimit penal nga qytetaret,Kallzimit penal nga qytetaret,  Kallzimit penal nga organet publike,Kallzimit penal nga organet publike,  Formave tjera te informimit.Formave tjera te informimit. Veprimet e ndermarra nga policia per verifikimin eVeprimet e ndermarra nga policia per verifikimin e dyshimit dhe ngritja e aktakuzes.dyshimit dhe ngritja e aktakuzes.
 • 4. 1.2. Ngritja e kallzimit penal1.2. Ngritja e kallzimit penal Kallzimi penal, eshte akt akuzues te cilin e perpilon policiaKallzimi penal, eshte akt akuzues te cilin e perpilon policia e i cili eshte manifestim i veprimtarise se saj nee i cili eshte manifestim i veprimtarise se saj ne procesin e zbulimit te veprave penale, gjetjes seprocesin e zbulimit te veprave penale, gjetjes se kryesit te asaj vepre dhe sigurimin e provave te cilat ikryesit te asaj vepre dhe sigurimin e provave te cilat i referohen rastit penal konkret.referohen rastit penal konkret. Kallzim penal paraqesin:Kallzim penal paraqesin: 1.1. Policia,Policia, 2.2. Qytetaret,Qytetaret, 3.3. Organet tjera publike.Organet tjera publike.
 • 5. …… Llojet e kallzimit penal:Llojet e kallzimit penal:  Kallzim penal sipas emrit te paraqitur (anonim ,Kallzim penal sipas emrit te paraqitur (anonim , me pseudonim etj.),me pseudonim etj.),  Kallzim penal sipas permbajtjes ( te plota, jo teKallzim penal sipas permbajtjes ( te plota, jo te plota),plota),  Kallzim penal sipas menyres se kallzimit (meKallzim penal sipas menyres se kallzimit (me goje, me shkrim).goje, me shkrim).
 • 6. 1.3. Informimi i prokurorit1.3. Informimi i prokurorit Informimi i Prokurorit publik behet me ane teInformimi i Prokurorit publik behet me ane te kallzimit penal per vepren penale te caktuar, ngakallzimit penal per vepren penale te caktuar, nga policia, organet publike apo nga qytetaret.policia, organet publike apo nga qytetaret. Kallzimi penal i derguar Prokurorit nga policiaKallzimi penal i derguar Prokurorit nga policia duhet t’i kete te bashkangjitura te gjitha provat,duhet t’i kete te bashkangjitura te gjitha provat, informacionet dhe emrin e personit te dyshuar,informacionet dhe emrin e personit te dyshuar, si kryes te asaj vepre.si kryes te asaj vepre.
 • 7. …… Pas shikimit te kallzimit penal, Prokurori publikPas shikimit te kallzimit penal, Prokurori publik mund te vendose qe :mund te vendose qe : 1.1. ta hedhe kallzimin penal,ta hedhe kallzimin penal, 2.2. te kerkoje informata plotesuese,te kerkoje informata plotesuese, 3.3. te filloje zbatimin e hetimeve apo,te filloje zbatimin e hetimeve apo, 4.4. te ngrite aktakuze.te ngrite aktakuze.
 • 8. 2. Hetimi2. Hetimi Paraqet fazen e pare te procedures penale te cilen eParaqet fazen e pare te procedures penale te cilen e zhvillon Prokurori publik kunder personit te caktuarzhvillon Prokurori publik kunder personit te caktuar per te cilin ekziston dyshimi i arsyeshem se ka kryerper te cilin ekziston dyshimi i arsyeshem se ka kryer vepren penale e cila ndiqet sipas detyres zyrtare,vepren penale e cila ndiqet sipas detyres zyrtare, Hetimi konsiston edhe ne mbledhjen e provave dheHetimi konsiston edhe ne mbledhjen e provave dhe informatave tjera ne baze te se cilave duhet gjykuar se ainformatave tjera ne baze te se cilave duhet gjykuar se a duhet ngritur aktakuza kunder personit te caktuar, perduhet ngritur aktakuza kunder personit te caktuar, per vepren e caktuar penale, apo te nderpritet procedura, sivepren e caktuar penale, apo te nderpritet procedura, si dhe mbledhja e provave te cilat nuk do te mund tedhe mbledhja e provave te cilat nuk do te mund te perseriteshin ne shqyrtimin gjyqesor.perseriteshin ne shqyrtimin gjyqesor.
 • 9. …… Zbatues dhe mbikeqyres i hetimeve, sipas KoditZbatues dhe mbikeqyres i hetimeve, sipas Kodit te Procedures Penale, eshte Prokurori publik.te Procedures Penale, eshte Prokurori publik. Ne disa raste e hasim edhe policine gjyqesore, eNe disa raste e hasim edhe policine gjyqesore, e cila e kryen nje gje te tille me autorizim ngacila e kryen nje gje te tille me autorizim nga Prokurori publik.Prokurori publik.
 • 10. 2.1. Fillimi I hetimit2.1. Fillimi I hetimit Hetimi fillon menjehere kur Prokurori publikHetimi fillon menjehere kur Prokurori publik informohet me kallzim penal, per vepren penaleinformohet me kallzim penal, per vepren penale dhe per kete veper plotesohen te gjitha kushtet edhe per kete veper plotesohen te gjitha kushtet e nevojshme per fillimin e hetimit.nevojshme per fillimin e hetimit. Nisja e hetimit behet me aktvendim, te cilin eNisja e hetimit behet me aktvendim, te cilin e nxjerr Prokurori publik , konform Kodit tenxjerr Prokurori publik , konform Kodit te Procedures penale.Procedures penale.
 • 11. 2.2. Aktvendimi per fillimin e hetimeve2.2. Aktvendimi per fillimin e hetimeve Aktvendimi percakton:Aktvendimi percakton:  personin kunder te cilit kryhet hetimi,personin kunder te cilit kryhet hetimi,  kohen e fillimit te hetimit,kohen e fillimit te hetimit,  pershkrimin e vepres e cila tregon elementet e veprespershkrimin e vepres e cila tregon elementet e vepres penale,penale,  emertimin ligjor te vepres penale,emertimin ligjor te vepres penale,  rrethanat dhe faktet qe e justifikojne dyshimin errethanat dhe faktet qe e justifikojne dyshimin e arsyeshem per vepren penale, dhearsyeshem per vepren penale, dhe  provat me informacionin e mbledhur deri ne ateprovat me informacionin e mbledhur deri ne ate moment.moment.
 • 12. 2.3. Kohezgjatja e Hetimit2.3. Kohezgjatja e Hetimit Sipa Kodit te Procedures Penale, hetimi zakonisht zgjateSipa Kodit te Procedures Penale, hetimi zakonisht zgjate gjashte muaj, prej dites kur eshte nxjerre aktvendimi pergjashte muaj, prej dites kur eshte nxjerre aktvendimi per nje gje te tille.nje gje te tille. Gjyqtari i procedures paraprake mund te autorizojeGjyqtari i procedures paraprake mund te autorizoje vazhdimin e hetimeve edhe per gjashte muaj, nese evazhdimin e hetimeve edhe per gjashte muaj, nese e sheh te arsyeshme dhe nese per veper penale te tillesheh te arsyeshme dhe nese per veper penale te tille parashihet denimi me te pakten pese vjet burgim.parashihet denimi me te pakten pese vjet burgim.
 • 13. 3.Ngritja e aktakuzes3.Ngritja e aktakuzes Prokurori publik i analizon te gjitha te mbledhuratProkurori publik i analizon te gjitha te mbledhurat e hetimit dhe ne baze te tyre e ngrit aktakuzene hetimit dhe ne baze te tyre e ngrit aktakuzen perkatese.perkatese. Ne varesi te rendesise se vepres penale dallojme dyNe varesi te rendesise se vepres penale dallojme dy lloje te akteve akuzuese :lloje te akteve akuzuese : 1.1. aktakuza, dheaktakuza, dhe 2.2. propozimakuza.propozimakuza.
 • 14. 3.1. Aktakuza dhe Propozimakuza3.1. Aktakuza dhe Propozimakuza Me nocionin aktakuze duhet kuptuar kerkesen e shkruar dhe teMe nocionin aktakuze duhet kuptuar kerkesen e shkruar dhe te perpiluar, ne formen e caktuar ligjore te Prokurorit publik nenperpiluar, ne formen e caktuar ligjore te Prokurorit publik nen kushtet e caktuara me ligj, dhe te demtuarit si padites me qellimkushtet e caktuara me ligj, dhe te demtuarit si padites me qellim te caktimit te shqyrtimit gjyqesor kunder personit te caktuar si ite caktimit te shqyrtimit gjyqesor kunder personit te caktuar si i pandehur per shkak te vepres se caktuar penale.pandehur per shkak te vepres se caktuar penale. Propozimakuza eshte akt akuzues, sikurse aktakuza, por per dallimPropozimakuza eshte akt akuzues, sikurse aktakuza, por per dallim nga ajo, eshte karakteristike per proceduren e shkurter, e cilanga ajo, eshte karakteristike per proceduren e shkurter, e cila zhvillohet per veper penale per te cilat eshte parapare si denimzhvillohet per veper penale per te cilat eshte parapare si denim kryesor gjoba ose denimi me burgim deri ne tre vjet.kryesor gjoba ose denimi me burgim deri ne tre vjet.
 • 15. 3.2. Permbajtja e aktakuzes3.2. Permbajtja e aktakuzes Sipas nenit 305, Kpitullit XXXII (32) te Kodit te Procedures Penale te Kosoves, AktakuzaSipas nenit 305, Kpitullit XXXII (32) te Kodit te Procedures Penale te Kosoves, Aktakuza permban:permban:  Emrin dhe mbiemrin e te pandehurit dhe te dhenat e tij personale ;Emrin dhe mbiemrin e te pandehurit dhe te dhenat e tij personale ;  Te dhenat nese eshte shqiptuar paraburgimi dhe sa kohe ka zgjatur ose masat e urdheruaraTe dhenat nese eshte shqiptuar paraburgimi dhe sa kohe ka zgjatur ose masat e urdheruara nga kapitulli XXX i ketij Kodi kunder te pandehurit, nese ai ndodhet ne liri dhe nese ainga kapitulli XXX i ketij Kodi kunder te pandehurit, nese ai ndodhet ne liri dhe nese ai eshte liruar para ngritjes se aktakuzes, sa eshte mbajtur ne paraburgim;eshte liruar para ngritjes se aktakuzes, sa eshte mbajtur ne paraburgim;  Emertimin ligjor te vepres penale duke i’u referuar dispozitave te Kodit te PerkohshemEmertimin ligjor te vepres penale duke i’u referuar dispozitave te Kodit te Perkohshem Penal ;Penal ;  Kohen dhe vendin e kryerjes se vepres penale, objektin ne te cilin eshte kryer dhe mjetinKohen dhe vendin e kryerjes se vepres penale, objektin ne te cilin eshte kryer dhe mjetin me te cilin eshte kryer vepra penale si dhe rrethanat tjera te nevojshme per te percaktuarme te cilin eshte kryer vepra penale si dhe rrethanat tjera te nevojshme per te percaktuar me saktesi vepren penale ;me saktesi vepren penale ;  Shpjegimin e arsyeve per ngritjen e aktakuzes bazuar ne rezultatet e hetimit dhe provat qeShpjegimin e arsyeve per ngritjen e aktakuzes bazuar ne rezultatet e hetimit dhe provat qe vertetojne faktet kryesorevertetojne faktet kryesore  Percaktimin e gjykates ku do te mbahet shqyrtimi gjyqesor dhePercaktimin e gjykates ku do te mbahet shqyrtimi gjyqesor dhe  Rekomandimin per provat qe duhet prezantuar ne shqyrtim gjyqesor se bashku me emratRekomandimin per provat qe duhet prezantuar ne shqyrtim gjyqesor se bashku me emrat e deshmitareve dhe eksperteve, shkresat qe duhet lexuar dhe sendet qe duhet marre sie deshmitareve dhe eksperteve, shkresat qe duhet lexuar dhe sendet qe duhet marre si prove.prove.
 • 16. 4.Konfirmimi i aktakuzes4.Konfirmimi i aktakuzes  Konfirmimi i aktakuzes eshte si te thuash ’’dera’’Konfirmimi i aktakuzes eshte si te thuash ’’dera’’ e fillimit gjyqesor te çeshtjes, e cila vie mee fillimit gjyqesor te çeshtjes, e cila vie me aktakuze.aktakuze.  Pjesmarresit ne konfirmimin e aktakuzes jane :Pjesmarresit ne konfirmimin e aktakuzes jane : gjyqtari, Prokurori publik dhe i pandehuri.gjyqtari, Prokurori publik dhe i pandehuri.  Te drejte pjesemarrje ka edhe i demtuari.Te drejte pjesemarrje ka edhe i demtuari.
 • 17. …… Gjyqtari e therret seancen e konfirmimit te aktakuzes dheGjyqtari e therret seancen e konfirmimit te aktakuzes dhe brenda tete ditesh aktakuza i dorezohet te pandehuritbrenda tete ditesh aktakuza i dorezohet te pandehurit dhe mbrojtesit te tij, nese ka nje te tille.dhe mbrojtesit te tij, nese ka nje te tille. I pandehuri, pasi ta marre aktakuzen, i ka keto mundesi:I pandehuri, pasi ta marre aktakuzen, i ka keto mundesi:  te heqe dore nga shqyrtimi i aktakuzes dhe provave,te heqe dore nga shqyrtimi i aktakuzes dhe provave,  te heqe dore nga seanca per konfirmim dhe tete heqe dore nga seanca per konfirmim dhe te paraqese kundershtim me shkrim kunder aktakuzesparaqese kundershtim me shkrim kunder aktakuzes ose pranueshmerise se proves, oseose pranueshmerise se proves, ose  te vazhdoje me seancen e konfirmimit.te vazhdoje me seancen e konfirmimit.
 • 18. 4.1. Seanca per konfirmimin e aktakuzes4.1. Seanca per konfirmimin e aktakuzes Seanca per konfirmimin e aktakuzes mbahet sipas orarit teSeanca per konfirmimin e aktakuzes mbahet sipas orarit te percaktuar me pare nga gjyqtari, nese nje gje e tille nukpercaktuar me pare nga gjyqtari, nese nje gje e tille nuk eshte zgjidhur ndryshe me pare,eshte zgjidhur ndryshe me pare, Aktakuzen, ne seance te pandehurit ia lexon ProkuroriAktakuzen, ne seance te pandehurit ia lexon Prokurori publik,publik, I pandehuri mund te: deklarohet i pafajshem, fajtor perI pandehuri mund te: deklarohet i pafajshem, fajtor per disa pika te aktaktuzes apo ne teresi te pikave te saj, osedisa pika te aktaktuzes apo ne teresi te pikave te saj, ose te mos deklarohet fare per aktakuzen.te mos deklarohet fare per aktakuzen.
 • 19. …… Gjyqtari paraprakisht gjate seances se konfirmimitGjyqtari paraprakisht gjate seances se konfirmimit mund t’i ndermarre keto aktvendime :mund t’i ndermarre keto aktvendime : 1.1. per hudhjen e aktakuzes dhe pushimin eper hudhjen e aktakuzes dhe pushimin e procedures penale,procedures penale, 2.2. per shpalljen e gjykates jokompetente dheper shpalljen e gjykates jokompetente dhe referimin e çeshtjes se tille gjykatesreferimin e çeshtjes se tille gjykates kompetente dhekompetente dhe 3.3. konfirmimin e aktakuzes.konfirmimin e aktakuzes.
 • 20. 4.2. Hudhja e aktakuzes4.2. Hudhja e aktakuzes Hudhja e aktakuzes dhe pushimi i procedures penale behet meHudhja e aktakuzes dhe pushimi i procedures penale behet me aktvendim nga gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se :aktvendim nga gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se :  vepra me te cilen akuzohet nuk perben veper penale,vepra me te cilen akuzohet nuk perben veper penale,  ekzistojne rrethana te cilat e perjashtojne pergjegjesine penale,ekzistojne rrethana te cilat e perjashtojne pergjegjesine penale,  ka kaluar afati i parashkrimit, vepra eshte perfshire ne amnisti oseka kaluar afati i parashkrimit, vepra eshte perfshire ne amnisti ose falje apo ekzistojne rrethana te tjera te cilat e pengojne çeshtjen,falje apo ekzistojne rrethana te tjera te cilat e pengojne çeshtjen, oseose  nuk ka prova te mjaftueshme qe mbeshtesin dyshimin e bazuarnuk ka prova te mjaftueshme qe mbeshtesin dyshimin e bazuar se i pandehuri ka kryer vepren me te cilen akuzohet .se i pandehuri ka kryer vepren me te cilen akuzohet .
 • 21. 4.3. Shpallja e gjykates jokompetente4.3. Shpallja e gjykates jokompetente Shpallja e gjykates jokompetente behet ngaShpallja e gjykates jokompetente behet nga gjyqtari me aktvendim per shpallje te gjykatesgjyqtari me aktvendim per shpallje te gjykates jokompetente dhe kete çeshtje ia dergonjokompetente dhe kete çeshtje ia dergon gjykates kompetente, gjithmone kur gjyqtarigjykates kompetente, gjithmone kur gjyqtari konstaton se vepra penale ne aktakuze eshte nekonstaton se vepra penale ne aktakuze eshte ne kompetence te nje gjykate tjeter.kompetence te nje gjykate tjeter.
 • 22. 4.4. Konfirmimi i aktakuzes4.4. Konfirmimi i aktakuzes Konfirmimi i aktakuzes behet me aktvendim ngaKonfirmimi i aktakuzes behet me aktvendim nga gjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se nuk ekzistongjyqtari i çeshtjes, kur ai çmon se nuk ekziston asnje rrethane, me te cilen do ta hudhte poshteasnje rrethane, me te cilen do ta hudhte poshte aktakuzen dhe ta pushonte proceduren penaleaktakuzen dhe ta pushonte proceduren penale apo jokompetencen e gjykates.apo jokompetencen e gjykates.
 • 23. 4.5. Forma e prere e aktakuzes4.5. Forma e prere e aktakuzes Aktakuza merr formen e prere:Aktakuza merr formen e prere: 1) Ne diten kur aktvendimi mbi aktakuzen merr1) Ne diten kur aktvendimi mbi aktakuzen merr forme te prere ne pajtim me nenin 316 te ketijforme te prere ne pajtim me nenin 316 te ketij Kodi, oseKodi, ose 2) Ne diten kur aktvendimi nga neni 3102) Ne diten kur aktvendimi nga neni 310 paragrafi 2 ose neni 311 paragrafi 2 i ketijparagrafi 2 ose neni 311 paragrafi 2 i ketij Kodi merr formen te prere, nese gjyqtari nukKodi merr formen te prere, nese gjyqtari nuk vepron ne pajtim me nenin 312 te ketij Kodi.vepron ne pajtim me nenin 312 te ketij Kodi.
 • 24. …… Pra,aktakuza merr formen e prere, kur gjyqatriPra,aktakuza merr formen e prere, kur gjyqatri merr aktvendim se nuk ekziston asnje rrethanemerr aktvendim se nuk ekziston asnje rrethane e cila do ta perjashtonte konfirmimin ee cila do ta perjashtonte konfirmimin e aktakuzes, dhe kur i pandehuri permesaktakuzes, dhe kur i pandehuri permes aktdoreheqjes vendos te terhiqet nga seancaaktdoreheqjes vendos te terhiqet nga seanca per konfirmimin e aktakuzes dhe kur gjyqtariper konfirmimin e aktakuzes dhe kur gjyqtari me aktvendim vendos te konfirmohet aktakuzame aktvendim vendos te konfirmohet aktakuza dhe te pranohen provat.dhe te pranohen provat.
 • 25. …… Pasi aktakuza merr formen e prere, gjyqtariPasi aktakuza merr formen e prere, gjyqtari menjehere ia dergon aktakuzen dhe lendenmenjehere ia dergon aktakuzen dhe lenden penale kryetarit te trupit gjykues dhe pastajpenale kryetarit te trupit gjykues dhe pastaj fillon procedura gjyqesore.fillon procedura gjyqesore.  Fillimi I Procedures gjyqesore…Fillimi I Procedures gjyqesore…