Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

E Drejta Ekologjike Ligjerata 2

E Drejta Ekologjike Ligjerata

 • Soyez le premier à commenter

E Drejta Ekologjike Ligjerata 2

 1. 1. Zhvillimi i së drejtës ekologjike në Republikën e Maqedonisë Mbrojtja dhe përparimi i mjedisit jetësor në RM-së ndodhë që nga sjellja e Kushtetutës së RSM-së viti 1974- statusi ,,e mirë nga interesi i përgjithshëm,, që mundëson ,,mbrojtje të veçanttë,, dhe të njejtat të kenë ,,shfrytëzim racional,,. Pastaj rregullimi i të njejtës materie bëhet me Kushtetutën e vitit 1991 apo pas shpalljes së pavarsisë së RM-së-neni 43: -Secili ka të drejtë për mjedis të shëndoshë jetësor. -Secili është i obliguar të përparojë dhe ta mbrojë mjedisin jetësor dhe natyrën. -Republika siguron kushte për realizimin e të drejtës së shtetasve për mjedis të shëndoshë jetësor.
 2. 2. - Ligji për mbrojtjen e mjedisit jetësor 1996 dhe2005;(Detyrimet e shteti si dhe personave fizik dhe juridik) - Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor; - Fondi për mjedisin jetësor; - 9 prill 2001 RM-së nënshkruan ,,Marrëveshtjen pës stabilizim dhe asocijacim,, që obligohet të plotësojë të gjitha kushtet dhe të ndërmarrë të gjitha masat për antarsim në Bashkësinë Evropiane. - Acquis communittaire - Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor formon dy Sektore edhe ate 1.Sektori për integrime evropiane dhe 2.Sektori për standardizim dhe regulativë; - Dy Plane akcionare ekologjike 1996dhe 2006 - Monitoringu mbi implementimin e ligjeve dhe akteve tjera nga M.Ekologjisi etj.
 3. 3. -Veprat penale kundër mjedisit jetësor të parapara me Kodin penal të RM-së 1.Ndotja e ambientit jetësor, 2.Ndotja e ujit të pijsjëm, 3.Prerja e paligjshme e pyjeve, 4.Cenimi i mjedisit jetsësor me hedhurina, 5.Transportimi i materieve të dëmshme në vend.
 4. 4. Organizatat ndërkombëtare  OKB (Organizata e Kombeve të Bashkuara)  Këshilli Evropian  NATO  Institucionet e specializuara
 5. 5.  Burimet e së drejtës ndërkombëtare 1.Marrëveshtjet 2.Zakonet 3.Aktet tjera ndërkombëtare
 6. 6. Parimet e përgjitshme të së drejtës Ekologjike (Mjedisit) 1.Parimi i shfrytëzimit human të mjedisit, 2.Parimi i lirisë së kërkimeve, 3.Parimi i ndalimit të ndotjes së mjedisit, 4. Parimi i dhënies së ndihmës në rast rrezikë, 5.Parimi i paralajmrimeve për veprimet që do të mund të shkaktonin ndotjen, 6.Parimi i shfrytzimit racional të mjedisit, 7.Parimi i domosdoshmërisë së bashkpunimit për ruajtjen dhe shfrytzimin e resurseve natyrore.
 7. 7. Parimet e përgjitshme të së drejtës Ekologjike (Mjedisit) 1.Parimi i shfrytëzimit human të mjedisit, 2.Parimi i lirisë së kërkimeve, 3.Parimi i ndalimit të ndotjes së mjedisit, 4. Parimi i dhënies së ndihmës në rast rrezikë, 5.Parimi i paralajmrimeve për veprimet që do të mund të shkaktonin ndotjen, 6.Parimi i shfrytzimit racional të mjedisit, 7.Parimi i domosdoshmërisë së bashkpunimit për ruajtjen dhe shfrytzimin e resurseve natyrore.

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • kimbuqi

  Mar. 10, 2015

E Drejta Ekologjike Ligjerata

Vues

Nombre de vues

893

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3

Actions

Téléchargements

7

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×