Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DAISY Global PDF v2 ไทย | Thai

https://DAISYTron.com DAISY Global PDF ไทย | Thai

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

DAISY Global PDF v2 ไทย | Thai

 1. 1. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย: การซื้อแพ็คเกจ Daisy Crowd Fund เป็นการสนับสนุนกองทุน crowd fund ที่ให้ผลเป็ นหุ้น เพื่อการพัฒนา Daisy ai และไม่ใช่การลงทุนเพื่อ การค้า Endotech มอบทั้งหุ้นในบริษัทและส่วนแบ่งกาไรจากผลการซื้อขายให้กับผู้สนับสนุนแต่ละคนเป็ นรางวัลจากการระดมทุน หุ้นของ Endotech จะถูกมอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้สนับสนุนกองทุน Crowd Fund แต่ละคนก่อนที่ Endotech จะเผยแพร่สู่สาธารณะ ใบรับรอง หุ้นจะต้องมีการตรวจสอบ KYC (กระบวนการการรู้จักลูกค้า) ข้อมูลประจาตัวตามกฎหมายของสมาชิกแต่ละคนก่อนจึงจะได้รับหุ้นใด ๆ เป็น ผลตอบแทน ในกรณีที่ Endotech ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกแปลงเป็นเงินปันผลสาหรับสมาชิกแต่ละคน บัญชีซื้อขายจะถูกใช ้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบและพัฒนา ผลการดาเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ น การให้ข้อมูลเท่านั้น การดาเนินงานในอดีตที่แสดงเป็ นผลมาจากการทบผลกาไรเช่นเดียวกัน ผลตอบแทนกาไรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการซื้อขายที่ ทากาไรได้และจะไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ การดาเนินงานทั้งหมดจะถูกแสดงไว้ด้วยความโปร่งใสอย่างครบถ้วนสาหรับสมาชิกกองทุน crowd fund แต่ละคน มากถึง 46% ของเงินทุนถูกกาหนดไว้ในสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) สาหรับการตลาดผ่านแผนค่าตอบแทนการแนะนาบอกต่อ Daisy ไม่รองรับในสหรัฐอเมริกา
 2. 2. เลื่อน1 ระบบAIแบบกระจำยอำนำจ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โครงการ Daisy ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการค้า โครงการ Daisy ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบ AI ของ Daisy crowdfund Daisy ไม่รองรับในสหรัฐอเมริกา
 3. 3. • รูปแบบกองทุน Crowd Funding ที่ให้ผลเป็ นหุ้นสาหรับเทคโนโลยีทางการเงิน • สัญญาอัจฉริยะแบบกระจายอานาจไม่ใช่ บริษัท • รูปแบบที่ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้ด้วยผลกาไร หุ้นส่วน และรายได้ • ปัจจุบันกองทุน crowd funding ของ Endotech มีไว้สาหรับโครงการ Daisy AI • ผู้สนับสนุนจะได้รับหุ้นพิเศษและผลตอบแทนจากกาไร
 4. 4. • ระบบAI แบบ กระจายอานาจที่พัฒนาโดย Endotech • Daisy AI คืออนาคตของระบบ AI การซื้อขาย • Daisy AI จะเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ในปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญ • Daisy AI เป็นโครงการแรกที่ได้รับทุนจาก Daisy Crowd Fund • Daisy AI มีรายได้ 10 ล้านดอลลาร์สาหรับการพัฒนาจากแผนการตลาดแบบการแนะนาบอกต่อ • เป้าหมายสาหรับบัญชีซื้อขาย Daisy AI แบบ live คือ 500 ล้านดอลลาร์ (Daisy Fund) • Daisy AI คือเส้นทางของ Endotech ในการเป็นบริษัทมหาชน
 5. 5. • พันธมิตรด้านเทคโนโลยีรายแรกของ Daisy Crowd Fund • บริษัท Global Fintech ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ AI การซื้อขาย • แผนกลยุทธ์เพื่อสร้าง Daisy AI ให้เสร็จสมบูรณ์และมีการซื้อขายต่อสาธารณชนในปี 2565 • ปัจจุบันการให้บริการระบบ AI การซื้อขายสาหรับสถาบันการเงินชั้นนา • ผลดาเนินงานประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว • ก่อตั้งโดย ดร. แอนนา เบ็คเกอร์ และดาเนินงานโดยนักวิทยาศาสตร์ AI ชั้นนา
 6. 6. • อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกของเธอช่วยให้จัดการการลงทุน (AuM) มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร ์และถูก นาไปใช้ในการจัดการเงินของสถาบันมานานกว่าทศวรรษ • ทีมนักวิทยาศาสตร ์AI ของเธอมีระบบ AI ที่เป็ นกรรมสิทธิ์มากกว่า 20 ระบบในการทางานและทาหน้าที่เป็ น หัวใจสาคัญในการลงทุนของ AI สาหรับการซื้อขาย ในบริษัท การลงทุนมากกว่า 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย • ในวัย 20 ปี ได้ค้นพบอัลกอริธึมแบบการประมาณโดยสองปัจจัย ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายใน ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และการออกแบบชิป VLSI • ได้ทางานร่วมกับ CME / CBOT, FCM และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ของ Futures and Commodities eco- system เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร ์มการซื้อขายแบบอัลกอริทึมให้กับลูกค้ารายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน • หลังจากสาเร็จปริญญาเอกด้านปัญญาประดิษฐ ์ที่มหาวิทยาลัย Technion ชั้นนา ดร. เบกเกอร ์ได้ก่อตั้งและ ขายบริษัท AI หลายแห่งในสาขา FinTech และปัจจุบันเป็ นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Endotech • งานวิจัยของเธอได้รับการเผยแพร่ในแวดวงการเงิน AI ชั้นนาทั่วยุโรปและอเมริกา และระบบ Machine Learning ของเธอถูกนาไปใช ้กับธนาคารและกองทุนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลก รวมถึง Dragon Holdings ไปจนถึง MFGlobal ดร. แอนนา เบค เกอร ์ผู้ก่อตั้งและซีอี โอ Endotech
 7. 7. *ผลการดาเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต และมีไว้สาหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น
 8. 8. *ผลการดาเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต และมีไว้สาหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น
 9. 9. 2555 • การลงทะเบียน Endotech 2560 • AI การซื้อขายแบบ crypto ได้รับการ พัฒนาและนาไปใช ้ 2561 • เริ่มใช ้AI การซื้อขายแบบ crypto ในเชิง พาณิชย์ พฤศจิกำยน 2563 • การประเมินมูลค่า Endotech 100 ล้าน ดอลลาร ์ มกรำคม 2564 • เปิดตัว Daisy Crowd 2564 • ระดมทุน Crowdfunding 10 ล้านดอลลาร ์ให้กับ Daisy AI • การพัฒนา Daisy AI ช่วงที่ 1 • 500 ล้านดอลลาร ์ของ AUM ในกองทุน Daisy Fund 2565 • Daisy AI เสร็จสมบูรณ์ • เผยแพร่ Endotech สู่สาธารณะ 2565 • การเพิ่มการซื้อขาย Forex AI ให้กับ Daisy • AUM เพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร ์ 2566 • การเพิ่มการซื้อขายหุ้น AI ในกองทุน Daisy Fund 11
 10. 10. • มีให้เลือกมากถึง 10 ระดับใน Crowd Funding ซึ่งเริ่มต้นเพียง 100 ดอลลาร์ • ผู้สนับสนุนทุกคนจะได้รับหุ้น Endotech 5% เท่าๆ กัน • 50% ถึง 70% ของการสนับสนุนแต่ละครั้งจะถูกใช้ในการซื้อขายเพื่อการพัฒนา • 70% ของกาไรจากการซื้อขายจะเป็นค่าตอบแทนคืนให้กับผู้สนับสนุน • 15% ของกาไรจากการซื้อขายจะถูกตอบแทนในแผนการตลาดแบบแนะนาบอกต่อ • ผู้สนับสนุนสามารถถอนผลตอบแทนการซื้อขายได้ตลอดเวลา • สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในแผนการตลาด Daisy แบบแนะนาบอกต่อ • แผนการตลาดแบบแนะนาบอกต่อให้ค่าตอบแทนมากถึง 46% ของการสนับสนุนแต่ละครั้ง
 11. 11. Fund Crowd กระเป๋ าสตางค์ 50% ถึง 70% ใน การซื้อขายแบบ live มากถึง 46% ใน แผนการตลาดแบบ แนะนาบอกต่อ การสนับสนุน
 12. 12. ▪ สนับสนุนให้มีการโต้ตอบอัตโนมัติระหว่างสมาชิกและ Daisy ▪ ขจัดความจาเป็นในการควบคุมบริษัท ▪ สนับสนุนการดาเนินการตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีด้วยความโปร่งใส 100% ▪ Tron blockchain เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เร็วและปรับขนาดได้มากที่สุด ▪ ค่า gas fees ต่าช่วยให้สามารถทาสัญญาอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงได้ในราคาประหยัด ▪ Tron เป็นแพลตฟอร์มแอพแบบกระจายอานาจที่เกิดขึ้นใหม่อันดับต้นๆ พร้อมอนาคตที่ยิ่งใหญ่
 13. 13. สิทธิประโยชน์แม้ว่าสมาชิกจะไม่แนะนาใครก็ตาม 1. กำรเป็นเจ้ำของหุ้น - ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการขายหุ้น Endotech หรือรับเงินปันผลในอนาคต 2. รำงวัลจำกกำรซื้อขำย - ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากประสิทธิภาพการซื้อขายที่ประสบความสาเร็จของระบบ AI ของ Endotech 3. Potential matrix spillover สร้างผลตอบแทนสูงสุด 48% จากการสนับสนุนกองทุน Crowd Fund จากการล้นในแผนการตลาดแบบแนะนาบอกต่อ แม้ว่าจะไม่มีการแนะนาก็ตาม รุ่น ส่วนบุคคล คาร ้องขอ รวม สมาชิก ระดับ 1-7 $100 สาหรับ ระดับ 1 ระดับ 1-7 ระดับ 8-10 ระดับ 8-10 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128
 14. 14. รำยกำรที่ 1: $100 $100 $50 $50 1 รำยกำรที่ 2: $200 300 ดอลลำร ์ $150 $150 3 รำยกำรที่ 3: $400 $700 $350 $350 7 รำยกำรที่ 4: $800 $1,500 $750 $750 15 รำยกำรที่ 5: $1,600 $3,100 $1,550 $1,550 31 รำยกำรที่ 6: $3,200 $6,300 $3,150 $3,150 63 รำยกำรที่ 7: $6,400 $12,700 $6,350 $6,350 127 รำยกำรที่ 8: $12,800 $25,500 $15,310 $10,190 255 รำยกำรที่ 9: $25,600 $51,100 $33,230 $17,870 511 รำยกำรที่ 10: $51,200 $102,300 $69,070 $33,230 1,023 Crowd Fund 10 ระดับ เงินทุนรวม บัญชีการซื้อขาย Daisy Crowd หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น 5% 50/50 70/30
 15. 15. โบนัสการแนะนาส่วนบุคคล (PERSONAL REFERRAL BONUS) โบนัสเมทริกซ ์บังคับ 3x10 โบนัสตรวจสอบการจับคู่เมทริกซ ์(Matrix Check Matching Bonus) โบนัส Pacesetter ระดับทอง โบนัสผู้นา Pacesetter โบนัสการซื้อขาย Unilevel 10 รุ่น โบนัส Pacesetter ระดับทอง โบนัสผู้นา Pacesetter โบนัสของ Pace-Setters (Pace-Setters Equity Bonus)
 16. 16. 1 8 ไม่จาเป็นต้องมีคุณสมบัติ 5% โบนัสโดยตรงจาก การแนะนาส่วนบุคคล
 17. 17. กรณีที่ 2 (มี SPILLOVER) กรณีที่ 1 (ไม่มี SPILLOVER) 1 2 3 4 6 5 7 9 10 12 8 11
 18. 18. 10 SEPARATE MATRICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 19. 19. อัพเกรดเพื่อมีรายได้มากขึ้น ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ ์นี้ อัพเกรด $400 $400 Packs ที่บีบอัดสูงถึง $400 Pack ของสมาชิก ล็อกแล้ว ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ ์นี้ อัพเกรด $200 $200 Packs ที่บีบอัดสูงถึง $200 Pack ของสมาชิก ล็อกแล้ว MATRIX รุ่น $100 สมาชิก 1 3 2 9 3 27 4 81 5 243 6 729 7 2187 8 6561 9 19683 10 59683 รวม 88,572 แต่ละระดับของการ สนับสนุนที่คุณ อุปถัมป์จะช่วยให้คุณมี รายได้เมื่อระดับ เดียวกันเหล่านั้นได้รับ การสนับสนุนภายใน เมทริกซ ์ของคุณ ระดับเงินทุนของคุณ กาหนดระดับที่คุณ ได้รับจากเมทริกซ ์ ระดับการสนับสนุนที่ สูงขึ้นที่ได้รับการอุปถัมป์ ในเมทริกซ ์ของคุณจะบีบ อัดถึงสมาชิกถัดไปที่มี คุณสมบัติ ระดับเงินทุน $100 100$ ซื้อแล้ว ซื้อ ซื้อ
 20. 20. *เมทริกซ ์ถูกล็อคไว้ที่ 10 รุ่น มีรายได้จากสมาชิกทุกระดับที่ซื้อในรุ่นที่มีคุณสมบัติ โบนัสที่ไม่มีคุณสมบัติจะไม่ถือ หรือบีบอัด แต่ระดับที่สูงกว่าจะบีบอัดได้เต็มที่เมื่อซื้อ 3 3 1000 27 3% 1.5% $81 $10,287 $36,288 4 6 2000 81 3% 1.5% $243 $30,861 $108,864 5 9 4000 243 3% 1.5% $729 $92,583 $326,592 6 12 8000 729 3% 1.5% $2,187 $277,749 $979,776 7 15 16000 2187 3% 1.5% $6,561 $833,247 $2,939,328 8 18 32000 6561 3% 1.5% $19,683 $2,499,741 $8,817,984 9 21 64000 19683 4% 2% $78,732 $9,998,964 $35,271,936 10 24 128000 59,049 4% 2% $ 236,196 $29,996,892 $105,815,808 รวม 24 128,000 88,572 34% 17% $ 344,460 $43,746,420 $154,318,080 รุ่น ส่วนบุคคล ได้รับทุนจากการ แนะนาบอกต่อ สมาชิก ระดับ 1-7 ถ้า $100 ใน ระดับ 1 ถ้าในระดับ 1-7 ถ้าในระดับ 8-10 ระดับ 8-10 รวม = $ 198,408,960 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128
 21. 21. 2 3 โบนัสเมทริกซ์ (MATRIX BONUS) ของสมาชิกที่สนับสนุนโดยตรง 10% คุณสมบัติ:ระดับคุณสมบัติโบนัสเมทริกซ์ของคุณจะกาหนดจานวนโบนัส เมทริกซ์ จาก บุคลิกของคุณที่คุณจะจับคู่คุณสามารถจับคู่การตรวจสอบ เมทริกซ์จากระดับการสนับสนุนที่ไม่สูงกว่าระดับของคุณเท่านั้น ตัวอย่าง: มีรายได้ 10% จากโบนัสเมทริกซ์ของสมาชิก ที่ได้รับการสนับสนุนส่วนตัวจาก 5 รุ่น หากคุณอยู่ในระดับการสนับสนุน $100 คุณ จะมีรายได้การจับคู่จากเมทริกซ์ $100
 22. 22. 2 4 ข้อแรก ไม่จาเป็นต้องมีคุณสมบัติของเมทริกซ์! รับโบนัสแมทริกซ์ได้ถึง 10 รุ่น! 48 HOURS ภายหลัง สมัครเข้าใช้ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โครงการ Daisy ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการค้า โครงการ Daisy ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบ AI ของ Daisy crowdfund Daisy ไม่รองรับในสหรัฐอเมริกา
 23. 23. • จ่ายผลตอบจากการซื้อขายจากสมาชิกทุกคนในแต่ละระดับ • รับผลตอบแทนจากการซื้อขายในระดับ 1 และ 2 โดยอัตโนมัติ • ระดับ 3-10 ตามกฎเมทริกซ ์เพื่อให้มีคุณสมบัติสาหรับระดับ • การบีบอัดแบบไดนามิกเต็มรูปแบบจ่ายให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม • ไม่มีข้อจากัดต่อรายได้ที่ได้รับจากการแนะนาบอกต่อ ระดับ Trading Override 1 3.5% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1% ได้รับรายได้จากการแนะนาบอกต่อเมื่อสมาชิก ถอนผลตอบแทนจากการซื้อขาย
 24. 24. MATRIX รุ่น ข้อกาหนดในการ แนะนาบอกต่อ เงินทุนรวมทั้งหมดโดย การแนะนาบอกต่อ สมาชิก DAISY ทั้งหมด 1 0 3 2 0 9 3 3 1000 27 4 6 2000 81 5 9 4000 243 6 12 8000 729 7 15 16000 2187 8 18 32000 6561 9 21 64000 19683 10 24 128000 59049 รวม 24 128,000 88572 ปลดล็อคเมทริกซ ์ใดๆ ในระดับ 3-9 ใน30 วันแรก คุณจะได้รับระดับเมทริกซ ์ถัดไปที่ ปลดล็อคเพื่อชีวิตคุณ! ปลดล็อคระดับ 10 ใน 30 วันแรกของคุณ เพื่อเป็ น PACE SETTER ระดับทอง รับผลกาไรจากการแบ่งปัน • 1.8% ของการสนับสนุนทั้งหมดทั่วโลก • 1.25% ของกาไรจากการซื้อขายทั้งหมดทั่วโลก • ส่วนแบ่ง 5% ของหุ้น ENDOTECH
 25. 25. ช่วย 3 DIRECTS ของคุณ = 1 หุ้น รับ 'เพิ่มเติม ' การแบ่งปันผลกาไรใน • 1.8% ของ CROWD FUNDING ทั้งหมดทั่วโลก • 1.25% ของกาไรจากการซื้อขายทั้งหมดทั่วโลก PACE SETTER ได้รับคุณสมบัติระดับทอง PACE SETTER ได้รับคุณสมบัติระดับทอง PACE SETTER ได้รับคุณสมบัติระดับทอง 1 2 3 MATRIX รุ่น ข้อกำหนดในกำรแนะนำบอก ต่อ เงินทุนรวมทั้งหมดโดย กำรแนะนำบอกต่อ 10 24 directs $ 128,000 ปลดล็อคระดับ 10 ใน30 วันแรกของคุณ รับผลกาไรจากการแบ่งปัน • 1.8% ของการสนับสนุนทั้งหมดทั่วโลก • 1.25% ของกาไรจากการซื้อขายทั้งหมดทั่วโลก • ส่วนแบ่ง 5% ของหุ้น ENDOTECH คุณ * 30 วันแรก นับจำกกำรลงทะเบียนของคุณ * ไม่ จำกัด เวลำในกำรมีคุณสมบัติ คุณ
 26. 26. อาจเป็นไปได้ สูงถึง 3.6% จากทุกการสนับสนุนทั่วโลก อาจเป็นไปได้ สูงถึง 2.5% จากทุกการซื้อขายที่ทากาไรได้ทั่วโลก ถูกแบ่งระหว่าง Pacesetters ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดและจ่ายออก ทันที! ลองนึกภาพเงินฝากนับพันเข้ากระเป๋ าสตางค์ของคุณ โดยตรงทุกวัน! มีรายได้จากทุกการสนับสนุนของสมาชิกทุกคนทั่ว โลกทันที! กระเป๋ าสตางค์
 27. 27. ระดับ 1-7 50% เข้ากองทุน Daisy Fund ระดับ 8-10 70% เข้ากองทุน Daisy Fund ลูกค้า VIP เร็วๆ นี้: 100% เข้าไปที่บัญชีส่วนตัว
 28. 28. ▪ กลายเป็นลูกค้า VIP:เริ่มต้นหลังจากซื้อระดับ 1-10 ▪ เงินทุนของคุณ 100% เข้าสู่การซื้อขาย ▪ ขั้นต่า $20,000 USD ▪ เงินทุนจะอยู่ในวอลเล็ทส่วนตัวของคุณ ▪ ค่าติดตั้ง 5% ให้แก่ Endotech (โปรโมชั่น) ▪ คุณเก็บกาไร 80% ▪ 10% เข้าไปในแผนรางวัลจากการแนะนาบอกต่อ รุ่น โบนัสเทรด (Trading Bonus) 1 1% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1%
 29. 29. 1. ดาวน์โหลดแอพ Tron Wallet ที่ได้รับอนุมัติ 2. เตรียม USDT เทียบเท่าขั้นต่า $100 3. รับลิงค์ลงทะเบียนจากผู้ที่แนะนาคุณ 4. ซื้อขั้นต่าของรายการระดับ 1 และรักษาจุดของคุณในเมทริกซ์

×